UN®. 1890. N°. 1102. Zaterdag 26 Juli. knechts, TR1X e, Jdeurs, i Zonen, )E WAAG”, D A, wiito: tvown te rerkiezenf Weekblad voor Zuid-Holland en Utrecht. IUÉ, in ZEEPEN, istnem ng. voor iet jong UUR FABRIEK. 6 jaren: er dan jaren. HANDGELD. voor 8 jaren: GEN boven de e 18 jaren 90 HANDGELD. FGEN boven de 0 17 jarl 75 HAND ■elcken de 1 andanten, i t Gemeentel Gouda, Ische laatschapplj deren, en VEE- BUITENLAND. Ovenlicht. BINNENLAND. Brieven van Barend. prolongatie- »n verkoopen 80»/,, t Uitgever». M)li( iven J. C. BOL- sprekingen. liuiicn s te Bei Mariniers", SCHOONHOYMSCHE COURAÏÏT. A ms terdam - berekening de meeste eerstvolgen- isterdamsohe komen >de tegen i weep o bezitters rykspantalon •HEI- is alhier epen n provisie van: en di Ier J 80®/,;(ook era i )t det ir Al en d zond< n VE ngen >erM. voorwaarden sis op binnen* op aanvrage gevraagd larlem. an GELD. Plaatse- tn waar estuur. gevraag: arsknechts, Z.H.). Heer leering roorhanden. k bij de maat 400GENDIJK. dan 3j Effecten voor: - 4 den pr<_ :_wz i ordanaohe beurs- gunstig bekende ABR1EK vraagt en AGEA’T voor ken. J >r Courant, Motto Qetneenten aange- 'rl j willige 1 flenst- tfarlniAi-H” WERS iderling. jaar 1850, 1EKERIN- tlieve men 8PRUUT van ht No. 98Ï gaat lien van alle soort enekane gegrond. Ie Heeren hoonhoven jekkerkerk, kamend en IE88EN rimpen a/d IJsel Directeur, A v. d. PLOEG, worden DON, II VRAAÓD: iersknecht '.DE KI EFTE Qs., kerk. eene levensbeschrijving van haren man als kry gaman, als bevorderaar van wetenschap en als stichter en beschermer van vele in- De^noor^ykst gelegen stad van Koor- tersohap van den heer wegen, Hammerfest, is Zondag jl. voor het grootste gedeelte door brand vernield. Daar ook de telegraphisohe gemeenschap verbro ken was, kon eerst Maandagmiddag hulp geboden worden in het volslagen gebrek aan levensmiddelen. Turkije wordt dezer dagen weer geweldig in het nauw gejaagd. Rusland» vordering van de altjjd nog verschuldigde oorlogs schatting herinnert den Sultan steeds aan de ledige schatkist. Dullschland en Oostenrijk hebben ernstige vertoogen te Constantinopel ingediend over de onveiligheid, tengevolge van gebrekkig politietoezicht, waaraan het te wyten is dat de ingenieurs Mejor en Gerson gevangen zjjn genomen en aanzien lijke losprijzen, 3000 Turksche ponden, voor hunne invrijheidstelling geëischt worden. Aan de Turkseh-Nervteche grenzen is het nog steeds zeer onrustig. Bulgarije blijft op erkenning van zyn Vorst aandringen en bood daartoe een of- en defensief verbond aan. In Midden- en Zuld-Amerika is het aan het gisten. San Salvador en Guatemala zyn reeds handgemeen en er bestaat vrees dat ook de andere midden-Amerikaansche Staten er zich mede zullen inlaten, ’t Is Guate mala te doen een midden-Amerikaansche federatie te vormen en daarin het leeuwen aandeel te hebben. In de Argentijnaebe Republiek is een uitgebreide samenzwering bij de Regeering ontdekt. Brazilië verkeert in een staatkundige en fiuanoiëele crisis. middellyk (in uniform) naar een vooraf aangewezen plaats, wordett-in orde opgesteld en marcheeren naar het 'okaal waar hun en dat van deo ge- geweren staan Uw hectfjpen in een uur By voorbeela: Een tyds een krijgsmacht op de been van vol doende sterkte om aan de herstelling van de rust den noodigen nadruk bij te zetten. Het spreekt vanzelf dat de loonderving, door het volgen van de oproeping veroor zaakt, behoort te worden vergoed; en als er lieden zyn die een vatte bezoldiging van een particulieren werkgever genieten, dan is het bill'yk dezen laatste schadeloos te stellen in evenredigheid van den tyd, ge-’ durende welken men hem de vrye beschik king over zyn ondergeschikte ontneemt Ziedaar, waarde Vriend Redacteur, in ruwe trekken een regeling ontworpen die ons ook voor de toekomst de groole voor- deelen belooft waaraan wy door het lang durig bezit der «dienstdoende schuttery” gewoon zyn geraakt. Ik ben er zeker van dat myn plan niet gevolgd zal worden, omdat het zeer practisch is en zoo goed als niets kost, twee eigenschappen die elk op zichzelf reeds voldoende zyn om een denkbeeld onuitvoerbaar te doen verklaren. Toch meende ik, myn licht niet onder de korenmaat van het stilzwygen weg te mo gen stoppen; een schutter-onderofficier met twee zilveren strepen voelt niet minder dan eenig ander krygsman den hartslag der vaderlandsliefde. De openbaringen dezer verheven eigenschap zyn bij my, zooals gy weet, volkomen belangeloos, want, is een maal het besluit Vastgesteld dat aan het bestaan der schuttery een eind maakt, dan is ook myn militaire carrière voorgoed af gesloten, helaas! en zal my niets resten dan de roemvolle herinnering. Met deze weemoedige gedachte zeg ik voor ditmaal u en uw lezers vaarwel, tot weerziens by onze verdere militaire be- Uw Vriend, BAREND DE SCHUTTER. België vierde dezer dagen het. 60ste ge denkfeest zijner onafhankelijkheid, ’t welk ditmaal samenviel met het 25-jarig regee- ringsjubileum van Koning Leopold. 8 stand beelden van beroemde mannen uit de 16e eeuw werden by die gelegenheid onthuld, o. a. van Willem den Zwjjger, Marnix van 8t. Aldegonde en Brederode. Voorts werd een historische optocht gehouden en had een plechtig Te Deum plaats in de groote kathedraal. Bij de receptie ten Hove, waarby adressen werden aangeboden door den Senaat, de Kamer en de Rechterlijke macht, hield de Koning eene uitvoerige rede, waarin hij de gestadige en voorspoe dige ontwikkeling van België, zoowel op staatkundig als économisch gebied herdacht. Hy verklaarde zijne bezittingen in Afrika (de Congo) aan België over te dragen, waarvan hij in een codicil tot zyn testa ment de bewijzen zal achterlaten. Het niet onderteekenen der zg. Congo- akte door Nederland, geeft altyd nog aan leiding tot beschouwingen van allerlei aard. Sommige bladen melden dat de overige Mo gendheden, onderteekenaan, hoewel de acte inhoudt, dat zjj alleen geldig is, indien allen haar onderteekenen, haar zullen geldig ver klaren, ook als Nederland bjj zjjne weige ring (gegrond op de heffing van invoer rechten) blijft volharden; anderen meenen te weten, dat Nederland ten slotte zal toe geven. De Fransche Kamer heeft een ontwerp, betreffende eene nieuwe regeling der Directe belastingen zoodanig geamendeerd, dat men twyfelt of de regeering er zich wel mede zal vereenigen. De Minister van Financiën Bouvier is althans weinig met de wjjzigingen, door de Kamer in zyn ontwerp aangebracht, ingenomen. Wellicht dat hij in den Senaat, waar de Wet thans in behandeling is, ge noeg vrienden vindt, om h) herstellen wat de Kamer misdeed, die dan op haar beurt weer zal hebben te beslissen. De Duitsche Keizer is nog altjjd op reis. H ij zal niet, gelijk eerst 't plan was, tegen woordig zyn bij de plechtige overdracht van Helgoland, maar later by zyne terugkomst uit Engeland aan dat eiland een bezoek brengen, ’t Getuigt van een geheel anderen geost, dan de Pall mall gazette op gezag van zijn verslaggever bij de eilanden veronder stelde, dat deze in een adres Engelands Ko ningin hebben dank gezegd voor het goede bestuur, waarin zij zich jaren lang hebben verheugd. In dat adres komen althans geen verklaringen, die spijt of wrok op de plaats hebbende verandering van bestuur verraden. Von Bismarck, die thans ruimschoots on dervindt, dat vrienden in voorspoed niet altjjd vrienden bljjven als de omstandighe den veranderen, heeft in een gesprek met den Redacteur der Dresdener Nachrichten het anathema uitgesproken over de Hord- deutsche Aligemeine Zeitung, die, naar hy zeide, vroeger als ’t ware geheel door hem werd onderhouden. Men weet, het was het orgaan dat met den toenmaligen Rjjkskan- selier door dik en dun ging. Keizerin Fre- derik is aan een belangtjjk geschrift bezignl. S. W. N. VAN NOOTEI» tb Schoonhoven, men geen kaf onder 't koren? Ook dient te worden opgemerkt, dat het publiek zeer geneigd is tot afkeering, wanneer men schutters iets ziet doen wonen* slèur afwjjkL T, maand of wat geleden zag men in een der straten van Amsterdam, onmiddellyk na een exercitie of inspectie, een halve compagnie schutters in uniform zich vermaken met haasje-over springen, en de nydige wereld, snel in het veroordeelen van wat zy niet begrypt, vond dat Nederlandschen schutters onWaardig. Maar sedert wanneer is men van meening geworden, dat bet houden van lichaamsoefeningen onbestaanbaar is met den waren krijgsmansgeest? Dat zy dartelen en springen, en de spieren versterken, des te harder zullen zij aan komen Joopen als de vyand het mocht wagen onze gren zen over te trekken* en waarlyk, zy zullen hem dieper doen buigen dan zy het elkander deden op dien gedenkwaardiger! voorjaars avond, toen zy het publiek der hoofdstad zulk een éénig schouwspel gratis aanboden. Van hun kant hebben de schutters wel eend te klagen over de manier waarop met hen wordt omgesprongen. Toen zy in Rotterdam bjj de historie der dokwerkers- werkstaking zeer zware wachtdiensten had den gedaan, verzamelde een commissie uit de burgery gelden, om haar een bewys van ingenomenheid te geven met haar flinke houding en haar trouwe plichtvervulling. Het bedrag werd ter beschikking van den commandant gesteld, die echter goedvond de gelden niet uit te deelen, maar er zil veren medailles, herinneringsmedailles I— voor te laten maken. Drommels, wat speet het me toen, dat ik niet het genoegen had bjj de Rolterdamsche schuttery geplaatst te zyn, want ik zou de lui wel opgestookt hebben om die dingen als één man te wei geren, al zou Barend’s naam dan ten eeuwi gen dage in ’s lands historiebladen staan opgeteekcnd als die eens rustverstoorders! Maar dat zyn allemaal oude geschiede nissen, en we moeten ons bezighouden met het nieuwe. Er zal dus een tyd komen, dat er geen schuttery meer is, geen brand- piket, geen oproeping voor het herstel der orde, en waar men vroeger met eigen volkje kon volstaan, terwjjl de kalme houding eens volstrekt met opgewonden schutters ver trouwen in het gezag inboezemde, zal men voortaan bij elke gelegenheid naar de naaste garnizoensplaats moeten telegrafeeren als de politie eenigen militairen steun noodig heeft. Men zal zeggen: dat heeft met de quaestie der landsverdediging niets te maken, en dat geef ik gaarne gewonnen. Doch zou er nu geen regeling te vinden zyn, waar door het voordeel van het bezit van een plaatselyke kry gsm acht, als ik de schut tery zoo noemen mag, behouden werd? Laat ons zien. De actieve diensttyd zal voortaan duren acht jaren, bjj de landmacht wel te verstaan; de zeemilitie, die twee jaren korter dient, zal ik buiten bespreking laten, omdat ik van de marine te water geen verstand heb, evenmin als zeventig procent der Kamerleden die er over stem men moeten. Als die acht jaren om zyn, gaan de lui over naar de landweer, die ook af en toe kan worden opgeroepen voor herhalingsoefeningen, om er den militairen geest zoo’n beetje in te houden. Dat duurt vijf jaren, zoodat de landweer bestaan zal uit de restanten de niet doodgegane of naar dé Argentynsche Republiek vertrokken manschappen van vyf lichtingen. Elke gemeente zal dus in het bezit zyn van een zeker aantal réservisten, oude snorrebaarden van acht-en-twintig tot drie-en-dertig jaar. met dierbare militaire herinneringen, goed gedrild, lui die het klappen van de kennen en bovendien gelukkige van een ryksmouwvest, een rykiB en een rykspolitiemuts, eerlyk met hun eigen 'centen betaald. Onder deze geluk kigen zullett wellicht eenige ex-miliciën- korporaals, een stuk of wat sergeants zyn, ja, als 't een beetje wil zal er ook wel hier of daar een militie-luitenant onder schuilen, dié tot plaatselyk reserve-kom mandant kan worden bevorderdvoor het geval dat zulk een dignitaris ontbreekt, kan men den kra- nigste der seigeants tot dien graad verhef fen. Ziedaar dus de mênnekens, die ter beschikking van het hoofd des gemeente- bestuurs moeten gesteld worden om, in geval van nood, in uniform gekleed op het appèl te komen. By een man behoort ook een geweer; al behoeft hij er niet mee te schieten, een militair zonder vuurwapen boezemt geen ontzag in, terwyl men voor een geweerdragend mensch onwillekeurig een eindje op zijde gaat. Welnu, een vol doend aantal geweren, ze behoeven niet van de allernieuwste constructie te zyn, daarmee zyn we trouwens by de schuttery ook niet verwend, moeten aan den Burge meester worden gegeven, niet om ze in een vochtig hok van ’t stadhuis tot oud roest te laten afdalen, maar om ze netjes te doen onderhouden zooals met rykseigen- dom behoort te geschieden. Ondersteld nu, er gebeurt iets dat de tusschenkomst der gewapende macht noodig maakt. Door het luiden van een klok ver wittigd, gaan de aanwezige réservisten on- s te Berg - Ambacht eene Öhristeiyke o spoedig mogeljjk »d kutnende koken I reking td bepalen, iftelijk z oh aan te ide Paste rie. l Maatschap pj Igevesti] No. 93j Deze Courant wordt des Zaterdag-morgens uitgegeven. Prjjsvoor Sehoonhoven per drie maanden 0,70. Franco per post door het geheele ryk f 0,80. Men kan zioh abonneeren bjj alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. Bij besluit van heeren Gede puteerde Staten van Zuid-Holland is be paald, dat 1. de opening der jacht op klein wild voor dit jaar in de provincie is vastgesteld op Zaterdag den 6en September a. s. met zonsopgang, met uitzondering van de jacht op faizanten, die eerst geopend wordt op Woensdag 1 Oct e. k.; 2. van die opening voorts is uitgezon derd het weispel van kwartalen met steek garen of vliegnet; v 3. de korte jacht dagelijks en de lange jacht slechts 3 malen ’s weeks en wel des Woensdags, Vrjjdags en Zaterdags, mag worden uitgeoefend. Benoemd tot heemraden van den Eendrachtspolder te Zevenhuizen de heeren W. G. Dogterom en A. Kroes aldaar. Aan het Ministerie van Wa terstaat te 'sHage is Woensdag aanbesteed: het verdiepen van het groot scheepvaarwater in het Scheur, tusschen de Buskruidhaven en het kanaal door het benedeneind van Rozenburg, voor de verbetering van den waterweg langs Rotterdam naar zee. Be- grooting f 85.300. Minste inschrijver M.C.De Jong P. Man. te Sliedrecht, voor f95.000. Naar men verneemt, heeft de heer Dr. L. J. Egeling, inspecteur van het geneeskundig staatstoezicht in Zuid-Holland, ontslag uit 's lands dienst gevraagd, om ge zondheidsredenen. Op den 5den November e. k. zal de hoofddirecteur der posterijen, de heer J. P. Hofstede, den dag herdenken waarop hij 50 jaren geleden tot surnumerair bij het vak der posterjjen werd benoemd. Het voornemen bestaat den jubilaris op dien gedenkwaardigen dag een huldeblyk aan te bieden als bewijs van achting en waardeering van het ganscho personeel werkzaam bij de posteryen en telegrafie in Nederlandwaartoe thans inteekenljjsten circuleeren uitgaande van de 7 inspecteurs der posteryen. Het plan omtrent den aard van het te vereeren huldeblyk hangt af van het bedrag der bydragen. Den 7den Juni jl. werd te Dordrecht eene vergadering gehouden van hoepelfabrikanten uit de Alblasserwaardenz., waarin de wenschelijkheid werd uitgesproken om, nu de loonen der werklieden uiterst laag waren, die loonen voor het aanstaande seizoen een weinig te verhoogen, teneinde den werklieden eene betere positie te ver schaffen en eventuëele werkstakingen te voorkomen. De voorloopige commissie, be staande uit de heeren P. Langeveld Pzn. on B. C. Wisboom Zonen te Hardingsveld, 8. Boeihouwer te Giesendam, J. A. Bak huizen te Sliedrecht en G. v. Oord te Wer kendam, had de volgende prijzen voorge steld als minimum loon Kitteband f 1,30, karreband f 1,80, half- vaatsband f2, tonneband f2,40, zware in- iandsche tonneband f2,60, 9 voeten f3, 10 voeten f4, 12 voetou f4,80, 13 voeten f5,60, 14 voeten f6,60, 15 voeten f7,60, 116 voeten f8,60. In eene volgende vergadering zou over dit tarief beslist worden on werden in de plaatselyke bladen opgeroepen de hoepelfa brikanten uit Papendrecht, Sliedrecht, Gie- sendam, Hardingsveld, Werkendam, Raams- donk, Z wal uwe, Oud-Beierland, Vianen, Ameide en overige plaatsen waar het hoep- makersbedryf wordt uitgeoefend, tot het by- XXXVL Mün hart sprong op van vreugdeMyn- de Reductehr, én ik riSin dadeljjk het besluit, by de eerste de beste gelegenheid aan de kameraden van de kletstafel een rondje te geven. Want het is niet uitge komen zooals een paar van de lui onder stelden. Zy beweerden, dat de Regeering wel weer een middeltje zou vinden urn de indiening van de legerwet op de lange baan te verschuiven, daar zü geen kans zag om tusschen de voor- en de tegenstanders van de remplaceering aan de rechterzyde een accoord te treffen, en dus het voorschrift: >By twyfel onthoud u” hier toegepast zou moeten worden. Dat de Minister van Oorlog ■zoo flinkweg party gekozen heeft voor de [invoering van den persoonlijken dienstplicht, |!doet my verbazend veel genoegen, al hebben nu reeds zyn geloofsgenooten in de pers een dreigende vuist gezet, in afwachting dat de geestverwanten in de Tweede Kamer hetzelfde zullen doen. Nu geloof ik evenwel niet, dat we over een maand of wat de nieuwe wet in het Staatsblad zuilen zien verschijnen, en zelfs twyfel ik er zeer aan, of we niet nog eerst de algemeene verkiezingen zullen hebben. Want de voorbereiding tot de schriftelyke behandeling is nu, evenals met de onder wijswet gebeurde, aan een byzondere com missie opgedragen, ditmaal bestaande uit zeven leden, ten einde aan de rechterzyde den voor- en den tegenstanders van den persoonlyken dienstplicht gelyk recht te geven. Aardig dat juist de heer Schaepman in die commissie komt: eengeestelyk heer, redeneerende over veldleger en bezettings troepen, *t is waarlyk of we tot de ze ventiende eeuw teruggekeerd zyn, toen een kardinaal La Rochelle innam en een bis- schop Groningen te vergeefs belegerde. Maar er blijkt in elk geval uit, dat het goed is de heeren seminaristen van den dienstplicht vry te stellen: zy kunnen toch evengoed militaire specialiteiten worden. Heel toe vallig zyn juist m*de beide officieren-Ka- merleden, die in de commissie met den heer Van Houten de linkerzyde vertegenwoor digen, tot een hoogeren rang bevorderd, zoodat zy feitelyk opgehouden hebben leden der Kamer en dus ook der commissie te zyn. Daarom, en ook omdat een Kamerlid zoo goed als ieder ander weleens vacantie wil hebben, zal eerst na het begin van de nieuwe zitting in September het onderzoek een .aanvang nemen. Is het dus wel erg waaischijnlyk, dal by deze Kamer de legerwet nog in behandeling zal komen? Vroeger isdikwyls bezwaar ge maakt, beslissingen over zeer belangryke wetten te doen geschieden door een Kamer, waarvan de helft zich in dat jaar aan een herkiezing moest onderwerpen; en zou nu diezelfde reden niet in hoogere mate gelden, nu volgens de nieuwe grondwettelyke voor schriften de geheele Kamer haar mandaat ter beschikking moet stellen? My dunkt wel van ia. En daaromhet schutterspak bly ve in «harde gehouden, want het zal nog wel een poosje dienst moeten doen. Om één ding vind ik het voortreffelyk, dat nu de legerwet is ingediend, zoodat wy er, met de verkiezingen in het verschiet, lang en breed over kunnen praten, en haar van alle kanten kunnen bekyken. Het vraag stuk van den persoonlyken dienstplicht wordt dan, zooals het daar ligt, aan de uitspraak der kiezers onderworpen, en mis schien krygen we daardoor een heel andere partygroepeering dan de vorige maal, toen de schoolquaestie den doorslag moest geven. Zoo’n beetje variatie is niet onaardig; dat onderhoudt het politieke leven. Natuurlyk wil ik ook weleens een duit in *t zakje gooien by de bespreking in de pers, zoo althans uw lezers van Barend’s beschouwingen gediend zjjn. En al mocht ik dan omtrent enkele zaken in meening verschillen met de Oomes, die hoogere ran gen hebben kunnen bereiken dan dien van f uselier ie klasse (van onderen af te tellen) by het 7e regiment infanterie en van ser geant- majoor by de dienstdoende schuttery, 'k zou niet weten waarom ik niet net zoo goed myn gevoelen mag zeggen als het commissielid Hallmans, die wellicht by de militie een remplayant gehad heeft en voor de schuttery afgekeurd werd of vrylootte. Zal het nu, als deze nieuwe wet eens werd ingevoerd, met de schuttery heelemaal gedaan zyn? Dat zou jammer zyn voor de exercitie, maar vooral by brand of als er opstootjes zyn van werkstakers, zooals in dertijd te Rotterdam en nu laatst te En schedé. ’t Is zoo gemakkelyk dan een ge wapende macht by de hand te hebben, die men maar behoeft op te roepen om haar binnen een uur te zien verschynen op de plaats des gevaars; die al haar ordelievend heid, al haar militaire tucht op zoo schit terende wyze ten toon spreidt, dat de bru taalste meubelenredder by brand en de obverschrokkenste aanstoker by werklieden- standjes onmiddellyk over een veiligen af tocht gaat denken. Dat er ook rare schutters in de wereld zyn, wil ik toegeven; maar waar vindt wonen eener algemeene vergadering. Die vergadering had Vrjjdag-ocbtend, 18 Juli, te 10| uur, in het lokaal-Van der Horst te Dordrecht phati, onder voorsit- 1JPTL'aXgéveld Pth.,'-* van Hardingsveld. Ongeveer 30 personen woonden haar bjj, onder wie verscheidene namens 3 of 4 firma’s gemachtigd waren. Toch betreurde de voorzitter het dat de op komst zoo gering was, hetgeen hij hoopte te mogen toeschrjjven aan het slechte weer en niet aan gebrek aan belangstelling. Na eenige discussie werd het door het bestuur vastgestelde minimum-loon met ap plaus goedgekeurd en het bestuur gemach tigd het besluit der vergadering te publi- ceeren. Daarna ging de vergadering uiteen. >ALBLA88ERWAARD en VIJFHKE- RENLANDEN, 25 Juli. De kaas- en bo- terhandel was deze week flauw en de prijs van beide preducten iets lager dan de vo rige week. Men besteedt thans in deze streken voor kaas van f 23 tot f 27 per 50 kilo naar wicht en kwaliteit; goóbotsr f 0,55, weiboter f 0,45 per half kilo. ♦AMEIDE, 23 Juli. Tijdens het onweder van Donderdag der vorige week zyn in de Aaksterreldsche steeg, zijnde een polderweg onder deze gemeenteniet minder dan ruim 40 boomen omver gestort. Sommige waren geheel ontworteld en hadden daarbij den ge- boelen bovenkant van den weg omhoog ge licht, wat vooral op eenigen afstand een interessant schouwspel opleverde, anderen, waaronder zeer zware, zyn op den stam doorgebroken en een eind ver op het land neergeworpende wind moet daar een ont zettende kracht ontwikkeld hebben. M. A. v. d. H. alhier is door den ge meenteveldwachter betrapt op het visachen met een fleur, zonder voorzien te zyn van een vischakte en vergunning tot visschen. •BERG-AMBAGHT, 21 Juli. Mej. A.O. Byiaard, van hier, is benoemd tot onder wijzeres aan de le openb. school te Oost- voorae. By het zware onweder op Donderdag jl. zyn op de hofsteden van de wed. W. O., E. R., P. H. en J. N. enkele boomen in de onmiddellijke nabijheid der wo ningen staande, door den bliksem getroffen meest alle spleten en werden voor een groot deel versplinterd. •BERKEN WOUDE, 22 Juli. By het hevig onweder, dat verleden week boven deze gemeente woedde, sloeg de bliksem in een boom, die in de nabijheid van de kom der gemeente stond, terwyl door den hori gen wind bijna alle hooihoopen over het veld waaiden, waardoor veel schade werd veroorzaakt. BOSKOOP, 21 Juli. Door het departe ment der Maatschappij tot Nut van ’t Alge meen alhier, dat f1300 beschikbaar stelde voor eene bad- en zweminrichting in deze gemeente, wordt deze inrichting heden voor het publiek opengesteld In een zytakvan de Gouwe, de Uitweg genaamd, is eene doel matige en nette bad- en zwemplaats gemaakt. •HAASTRECHT, 21 Juli. Do leerling J. H. van der Meulen is by het gymnasium te Gouda van de 2e naar de 3de klasse bevorderd. Het goedgekeurde kohier van den hoofdelyken omslag bedraagt f2873,70. §HAASTRECHT, 23 Juli. De rekening van het waterschap „den Hoogen Boezem achter Haastrecht” over 1889 beloopt: in ontvang f 19183,38®, in uitgaaf f 14473,16. Goed slot f 4710,22®. Do levering van 2000 hectoliter steen- - kolen voor hot stoomgemaal alhier is aan genomen door W. Verwey alhier, voor 80 cents per hectoliter. en BOEIOOP, 22 Juli. Zondag een byna 12 jarig meisje vlak nabij de ouderlyke woning verdronken. Het kind wilde water scheppen, en is, slechts enkele minuten daarna, levenloos door haren vader opgehaald. HOENKOOP, 21 Juli. Bij de verkiezing op Dinsdag 15 dezer van twee leden van den gemeenteraad, voor de heeren Andr. Boere en P. Blok, die volgens den rooster moeten aftreden, maakten slechts 27 van de 52 kie zers van hun stemrecht gebruik. Uitgebracht waren op de heeren Andries Boere 21 stemmen, Cornells Benschop 14 stemmen, Pieter Blok 9 stemmen, H. A. Stumpf 4 stemmen, C. Oorschot 3 stemmen en N. Borreman 1 stem, zoodat gekozen waren de hh. Andr. Boere en Cornelia Benschop, die beiden verklaard hebben de benoeming aan te nemen. Door burgemeester en wethouders dezer gemeente is van den ontvanger overgenomen de rekening der gemeente over het dienst jaar 1889. De ontvangsten bedragen f2077,73 en de uitgaven f 1443,94, batig slot f 633,79. KED1CHEM, 23 Juli. Tot predikant by de Ned. Herv. Gem. alhier is beroepen de heer H. W. Ter Haar, oandidaat te Njjmegon. WOERDEN 23 Juli. Kaas. De aan voer ter markt op heden bedroeg 239 par tijen; prys van Goudsche le soort f25 f29,50, 2e soort f 2| A f24, Derby f27. Handel minder vlug. Prjjs der A*drer&ntiën: Van 1 tot 5 regels 0,50. Iedere regel meer 0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending franco uiterljjk tot Vrjjdags-namiddags. Alle binnenlandsche Advertentiön, voor 3 maal plaatsing opgegevenworden slecht» maal ia rekening gebracht

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1890 | | pagina 1