Korus MA1B 1800. Zaterdag ^Augustus. N°. 1104. T. Goedewaagen Zonen, MARKT, naast „DE WAAG”, LOTERIJ Tentoonstelling Dordrecht Nieuwe BESSENSAP, SCHUTTERSUNIFORM, met fijnen KOPPEL. Te bevragen, ouder letter K, aan het Bureau van dit Blad, j Weekblad voor Zuid-Holland en Utrecht. Vrijwillige Dienstneming. Bij eene verbintenis voor 6 jaren Voor PERSONEN, niet jonger dai 18 en niet ouder dan 34 jarei. _f 160 HANQQELD- Bij eene verbintenis voor 8 jaren 1“. Voor JONGELINGEN boven <k 17 en beneden de 18 jaren f 90 HANDGELL 2°. Voor JONGELINGEN boven d) 16 en beneden de 17 jaren f 75 HANDGELI DE LAATSTE LOTEÏ Zijn Gewoonlijk DE BESTE. Officiëele Kennisgevingen. KERMIS te SCHOONHOVEN. Hollandsche Maatschappij van Landbouw. BINNENLAND. NOTENCEWAS. C O U D A, TE KOOP: per heele en halve flesch verkrijgbaar by A.J. DEN UIJL, Weistraat, Schoonhoven. BUITENLAND. Ruzie in het kamp. SCHOOIfHOVEKSCflE COM. S. W. N, VAN NOOTEN tb Schoonhoven, Uitgrren. komen tegen dat de Kermis er 1 89 0. Z0, moeten hiertoe vóór I Septem- WETHOUDERS van op Woensdag den des voormiddag» ten mUIS der gemeente ustus-collecte voor bijbel bedraagt te Lan- Nieuwpoort f 24,61te derstaanbaar aan op het aftreden van den president Celman en deze wil of wilde al thans van geen heengaan weten. In eene blufferige proclamatie gaf hij hoog op van het onderarhkken -van- den opstand en de zegeningen zyner regeering. Ten slotte heeft hij zich evenwel in den hem zoo dringend gedanen eisch geschikt, toen ook de Minister van Oorlog hem had aangezegd geen sol daten te willen geven te zijner handhaving. Toch, toen het er op aankwam, veranderde hij wederom van zienswijze en wil na alleen aftreden indien ook de Minister van Oorlog aftreedt. Intnsschen worden de hartstochten al meer en meer aangewakkerd en dreigt eene nieuwe uitbarsting de Republiek met ondergang Alle inlichtingen verstrekken de Plootte lijke- en Garnizoens-Commandanten, en waa die niet aanwezig zijn, het Gemeentebestuur. Zie verder de in alle Gemeenten aange plakte Oproepingen tot Vrijwillige Dieusl neming bij het .Korps Mariniers". Prijs der AdvertentiSn: Van 1 tot 5 regels 0,50. Iedere regel meer 0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending franco uiterlijk tot Vrijdags-namiddags. Alle binnenlandsche AdvertentiSn, voor S maal plaatsing opgegeven, worden slechts 2 maal in rekening gebracht. Let» eene hier wat men voor f 1,(0 thuis krijgt: Ten le. De Verborgenheden van An- sterdam, het beroemde sensatiewerk rm J. DE VRIES, dat in den len druk 10 >f 12 guldens heeft gekost. Nieuwe grode druk, 2 dikke deelen. Ten 2e. Een Lot in de verloting vin Paarden, Vee, Pluimgedierten enz., uitge geven door de Hollandsche Maatschapyj van Landbouw te Woerden, trekking 17 Aug. a. s. Hoofdprgs ter waarde van f 150. Zeg nu in waarheid of dat niet wonde- lijk en raadselachtig is; ik lever U voor da spotprijs van f 1,60 de twee beroemde ba ken Verborgenheden van Amsterdam nst één Let er bij. D. BOLLE, Bazaar van Goedkoops Bol ken, Hang b/d Vischmarkt te Rotterdam. Toezending franco thuis, mits na ontvangt van Postwissel ad f 1,60, waarop vermei»; Het Pak met Lot. benevens de aardappelen in zijn huishouden gebruikt Armoede, gaf beklaagde voor, had hem er toe gebracht. Het O. M. vorderde drie maanden gevangenisstraf. Uitspraak over 8 dagen. Prof. O. D. L. Hu et? sedert - November 1872 hoogleeraar in de faculteit der geneeskunde aan de Leidsohe hooge- schoolheeftnaar men verneemt, ontslag uit deze betrekking aangevraagd, daar zijne zwakke gezondheid hem niet langer toelaat haar te vervullen. Van de 80 aspiranten, die zich voor eene plaatsing op de Kweekschool voor machinisten te Amsterdam aanmelddenzijn o. a. geplaatstde heeren M. J. Dirkzwager (Moordrecht), C. Prinoe (Gouda) en J. F. Tonck (Streefkerk). §- De Aur« - de school met den gerak f45,52*; te Goudriaan f 17,67® en te Groot-Ammers f 25,34. Beroe Vianen Ds. Deze Courant wordt des Zaterdag - mor gens uitgegeven. Prgs: voor Schoonhoven per drie maanden f 0,70. Franco per post ■door het geheele rijk 0,80. Men kan zich abonneeren bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. Geneente SCHOONHOVEN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Schoonhoven maken bekend, dit jaar aanvangt 8 Septembi die staanplaatsen verlangen, aanvragen doen ter Secretarie, SCHOOKHOVBM, 9 Aug. 1890. De Burgemeester, 8. P. H. NOORDENDORP. De Secretaris, H. G. GEELHOED. volledige machine met een volledig stel organen, behoeften, wenschen, van welker vrye werking en bevrédiging het geluk van het individu afbanMÉ^n die derhalve geen stoornis mogen ondervinden door een ver band, tegen zyn wil aangelegd.” Hy ontkent het recht, van welk menschelijk gezag ook, om van anderen gehoorzaamheid te vorde ren, onder toevoeging evenwel, dat hij zelf niet gaarne nu reeds zyn beginsel consequent toegepast zou willen zien, omdat de tyd daarvoor nog lang niet gekomen is. Zal ooit de tgd komen, dat elke persoon lijkheid geheel en al, zond/r den invloed van anderen te ondervinden, zonder iets van haar wil ondergeschikt te maken aan de eischen van een gemeenschappelijk belang van welken aard ook, haar eigen weg zal gaan, zich bewegen zal als stond zij alleen op de wereld? Doch het stellen zelfs van die vraag is een dwaasheid. Ook wy zgn geen bewonderaars van staatsbemoeiing op économisch gebied, en erkennen haar recht van bestaan eerst dan, wanneer de vrye samenwerking der maatschappelijke krachten voor het oogenblik niet toereikend is om onmisbare verbeteringen tot stand te bren gen. Maar die samenwerking is en blyft voor ons hoofdzaak, van haar hangt de toe komst der maatschappij af. Zij is niet onbestaanbaar met persoonlijke vrijheid, integendeel, door haar komt het vrijheids ideaal tot zyn recht. Zij vereenigt de men- schen in den gezamenlyken stryd tegen de zelfzucht, de groote vijandin van alle her vorming zy voert de menschheid op tot een staat van stoffelijk en zedelyk welzyn, dat noch in de richting van het als onbeperkte macht heerschend communisme, noch in die van het aan alle gezag zich ontwringend individualisme te vinden is. SMK"*” Reeds zgn door het Hoofdbestuur aangekocht: Keu UTREOHTSOH WAGENTJE (k- brikaat Ingenhoes Buytenweg Co. te De Bilt) met PAARD en TUIG. Een TILBURY (le prjjs Tentoonstelling van Handwerksarbeid te Leiden) met PAARD en TUIG. Een Smyth’s 10 rjjen ZAAI WERKTUW. Een HOOISCHUDDER ,Boby”. Een PA ARDEN HOOIH ARK .Ransom*”. Een Chatwood’s BRANDKAST. Een volledige verzameling WERKTUI GEN voor de Zuivelbereiding, met koperen beslag. LOTEN alom verkrggbaar, en by don Secretaris der Maatachappy te Ixioednines, h f 1,— per stuk, li loten A f 10,—, 1W loten A f 97,30. De Heeren OPHOR8T 4 HERWAA1- DENen DE KAT 4 VAN WAGENINGEi te Dordrecht hebben zioh met don ver koop der loten in het groot belast. Aan de inzenders wordt herinnerd, dat le aangifte van inzending op de Tentoonstel ling Dordrecht moet geschieden vóór 17 Augustus e. k. Bij koninklgk besluit is be noemd tot griffier bij het kantongerecht te Ommen Jhr. Mr. W. H. Hoeufft, thans kan- tonrechter-plaatsvervanger te Vianen en be- eedigd klerk ter griffie van de arr.-rechtb. te Utrecht. Woensdag is aan het Minis terie van Waterstaat, handel en Nijverheid te ’b Hage aanbesteed: I. de voltooiing der vorbreeding van het Scheur langs den rechteroever beneden de haven van Maassluis, het voltooien der voor ziening van dien oever en het aanleggen van vier dwarskribben aan den linkeroever aldaar, voor de verbetering van den water weg langs Rotterdam naar Zee. Begrooting f389.000. Minste inschrijver was de heer M. C. De Jong Pmzn. te Sliedrecht, voor f384.600. De hoogste inschrijving bedroeg f446.000; II. de uitvoering van baggerwerk tot voortzetting der verbetering van de rivier de Waal, tusschen Tiel en Bato’s Erf, zijnde tusschen de kilometerraaien LVI en LXII der herziene rivierkaart. Minste inschrijver was de heer L. Kalis Kzn. te Sliedrecht, voor 23^ cent per M’. Ten behoeve der garnizoens- bakkerij is te Maastricht aanbesteed de levering van 100 heet, roode en 300 heet, witte tarwe. Minste inschrijver voor beide soorten was H. De Gier te Gorinchem, en wel de roode f7,07 en de witte a f6,95 per heet., wegende onderscheidenlijk 78 en 77 kilo. Vrijdag was in de Alblasser- waard de consul-generaal van Frankrijk, in gezelschap van den heer Ilitier, ingenieur d’agronomie te Parjjs, teneinde de landbouw- voortbrengselen, omgeving en zuivelberei ding in oogenschouw te nemen. Na ver schillende boerderyen bezichtigd te hebben en onderscheidene landbouw-werktuigen in schets te hebben gebracht, zijn zy zeer vol daan over het geziene vertrokken. Het Nieuws v. d. Dag spreekt het bericht van het 'Vaderland”, dat de heer De Veer zal vervangen werden door Dr. Ten Brink, tegen. In de ongesteldheid waardoor de heer De Veer aangetast werd, is reeds sinds lang een gunstige keer ge komen, welke van blijvenden aard sehijnt te wezen. Het eenige wat op dit oogenblik te wenschen overlaatis de gemakkelijkheid van beweging. De Rechtbank te Rotterdam veroordeelde Dinsdag o. a. G. N. Ten Pierik, opperman te Rotterdam, wegens moord op zijne vrouw, tot zeven jaren gevangenisstraf. Daarna stond o. a. terecht P. v. d. H. 28 jaar, commissiekooper, wonende te Reeu- wjjk, beklaagd van verduistering. Gedurende ongeveer 5 jaar in dienst van den heer J. W. M. te Gouda, tegen een weekloon van f 15 en verval, had hij deze betrekking gedurende de eerste jaren trouw en eerlijk vervuld. Huiselijke omstandigheden, als ziekte enz. waren oorzaak van het ontstaan van schulden, welke door beklaagde werden aangezuiverd met het geld, dat hij voor zjjneu patroon ontving. Zoo bekende hij ook in Maart van dit jaar twee bedragen van f65, door afnemers van zijn patroon aan dezen verschuldigd en door hem (bekl.) ontvangen, ten eigen bate te hebben aan gewend. M. verklaarde heden, wel voor f 1000 te zyn benadeeld. Het O. M., ’s mans goed verleden en huiselijke omstandigheden in aanmerking nemende, vorderde zes maan den gevangenisstraf. Mr. J. L. Nierstrasz, nog nader aantoonende hoe beklaagde tot den tniwtap was gekomen, vroeg de opleg ging van eene mindere straf en verzocht de rechtbank, de 10 weken preventieve hech tenis by de op te leggen straf in mindering te willen brengen. Nog stond terecht P. H., 35 jaar, werk man te Gouda, die bekende te hebben ver vaardigd twee briefjes, één in December 1889, het verzoek inhoudende, om een paar waterlaarzen voor J. H. N., en het andere in Januarijl., inhoudende het verzoek om HL. aardappelen voor J. D. W. D., weekbriefjes, resp. met die namen onderteekend. In die maanden had hg zich met deze briefjes ver voegd bij P. den H. en A. M., huisvrouw van J. M., en van die personen het in de briefjes gevraagde ontvangen. De laarzen I had lig beleend en de opbrengst daarvan, BURGEMEESTER en Schoomhovm» zullen 20. Augustus 1 890, 11 ure, op het RAAD! publiek verpachten: Het NOTEN GEWAS, aan deze Ge meente beboerende. Aanwijzing op 20 Augustus, des v.m. 10 ure, te beginnen aan do Veerpoort. Schoonhoven, 9 Augustus 1890. De Burgemeester, S. P. H. NOORDENDORP. De Secretaris, H. G. GEELHOED. mnnixi, naaoi nemen gelden deposito: met 1 dag opvragens ii 21/» bij langer termijn op overeen te voorwaarden en desverkiezende onderpand in fondsen; verstrekken gelden op Effecten voor; bedragen onder f 1000,4 's jaars; bedragen daarboven tot den prolongafie- koers, volgens Amsterdamsohe beurs- voorwaarden belasten zich met het koopen en verkoojien van Effecten, tegen een provisie van: 1/8 °/0 voor fondsen boven de 30 1/16 a 0Ild0r 30*/.,(«ok voor loten;) desverlangd worden orders in de moeite fondsen verantwoord tot den eerstvolgsn- den middenkoers der Amsterdamsche beurs wisselen Coupons in boven de Amsterdam- sohe beunnoteeringzonder berekening van provisie; belasten zich op voordeelige voorwaarden met het incaueeren van wissels op blomm en buitenland. Tarieven op aanvrage gratis verkrggbaar. Eene complete Overzicht Op reis naar Engeland is Keizer Wil helm aan België’» badplaats Ostende nog even aan wal gegaan en ontvangen met eene onderscheiding, waarop hij aanspraak mocht maken. De Koning en de Prinsen gingen den Keizer, die niet dadelijk aan wal kon stap pen, te gemoet, dejeuneerden met hem en bewezen hem oer door eene luisterrijke taptoe, die zelfs het door en door militaire hart van den Duitschen Keizer goed deed en voldoening gaf. Met de politiek schynt het reisje des Keizers naar Engeland niets te maken te hebben. Trouwens de groote dingen zyn bereids tot stand gekomen in de overeen komst Zanzibar—Helgoland. Z. M. genoot volop op het heerlyke eiland Wight en nam dezer dagen deel aan een zeilwedstrijd om een Koninginnen-beker. Na eerst nog een bezoek te hebben gebracht aan Helgo land, dat heden officiéél aan Duitachland wordt overgedragen, gaat Z. M. van Enge land naar Rusland, vergezeld o. a. van den Rgkskanselier, wiens aanwezigheid aan het uitstapje eene politieke tint geeft. Groote bezwaren zyn er echter niet uit den weg te ruimen. Het vredelied, in koor uit Midden-Europa aangeheven, vindt ook weer klank in Rusland. In eene felicitatie aan den Minister van Oorlog, die zijn 50-jarig jubilé vierde, sohryft de Czaar o. a.Het vaderland heeft een sterk leger noodig, niet om aanvallendertfijs op te treden, maar al leen om den eerbied en de eer van den Russische» staat te handhaven en om de onwaardeerbare zegeningen des vrodos te beschermen, dien ik met Gods hwlpjnog lang hoop te bewaren. Vórst Ferdinand van Bulgarije tNMlft zich dus niet al te ongerust te maken, in dien bovenstaande verzekering waarheid is. Hy vertoeft, alvorens naar Bulgarije terug te keeren, eenige dagen in Oostenrijks hoofdstad, ofschoon hij ook daar wel zijn incognito zal bewaren. Het gerucht, dat men hem tot Koning zou willen uitroepen, wordt zeer stellig tegenge sproken. Als politieke daad zou het ook hoogst onvoorzichtig zyn. De Engelsch- Fransche overeenkomst, waarvan we in ons laatste overzicht gewag maakten, is thans een feit geworden. Zij bestaat in eene ver klaring, de onderteekening dragende van beide premiers. Het Ooatenrijksch-Servisch conflict is geëindigd. Wederzyds heeft men wat toe gegeven en van die zijde dreigt dus geen stoornis van den zoo licht te verbreken vrede. Te Trente het tot Oostenrijk behoorend, maar Italiaansch sprekend zuidelijkst Tirol— hebben ongeregeldheden plaats gehad, daar de politie belette een gedenksteen op te richten voor Bertallini, den grondvester der Italiaansch-gezinde vereeniging Pro patrio. Het huweljjk van Keizer Frans Jozefs dochter Marie Valérie met haar neef den Aartshertog Frans Salvator is Donderdag te Isohl voltrokken' in allen eenvoud, zonder iets van den praal, welke anders bij zulke gelegenheden gebruikelijk is aan het Oos ten rij ksche Hof. Uit Argentinië luiden de berichten nog altyd zeer onrustbarend. Ofschoon de bur geroorlog eindigde, keerden rust en kalmte niet weer. De opposanten dringen onwe- Hoe het er wel zou uitzien in een maat schappij, naar de sociaal-democratische be grippen opgebouwd en bestuurd, is meer malen met belangstelling gevraagd, zonder dat op die vraag ooit een duideljjk antwoord werd gegeven. Socialisme, Communisme, Collectivisme, en hoe die dingen verder nog heeten mogen, ’t zyn allemaal groote woorden, maar met de voorstellingen, aan die termen gehecht, zal men niet licht in 't reine komen. Eén ding is zekerwie een gepaste mate van persoonlijke vrijheid onmisbaar acht voor de algemeene ontwikkeling, kan bij de sociaal-democraten niet terecht. Wy zeggen een gepaste mate, dat wil zeggen: voor zooverre de gemeenschappelijke belangen, die wy in onderlinge overeenstemming te regelen hebben, geen schade lyden. Vryheid is altyd een betrekkelyk begrip; de grens, binnen welke zy zich beweegt, hangt van verschillende omstandigheden af en kan niet met enkele woorden aangegeven worden. Doch wie meenen mocht, haar by de party, als welker hoofd de afgevaardigde uit Schoterland poseertin ruimere mate te zullen genieten dan buiten den kring dezer maatschappelijke hervormers, zou bitter teleurgesteld worden als hy de proef ge waagd had. Huogst merkwaardig is hetgeen daar omtrent aan het licht is gebracht in een brochure van den heer Croll. Deze is een van de weinige mannen van meer dan middelmatige geestesgaven, die zich by den leider hadden aangesloten, en wel uit volle overtuiging, en die niet heeft geschroomd, toen zyn zienswijze onbestaanbaar bleek met zyn ^nbtelyke betrekking aan een der ministeriëli, de laatste op te offeren. Ook heeft hy sedert aan de party goede dien sten bewezen, door by meetings als rede naar op te treden, en door zyn arbeid aan de redactie van >Recht voor Allen.” In de dagen, gedurende welke de heer Domela Nieuwen huis om bekende redenen werke loos moest blyven, was Croll om zoo te zeggen het plaatsvervangend hoofd. Toch is deze man uitgetreden, byna zou den we moeten zeggen door zyn partüge- nooten uitgeworpen, omdat de tyrannie van den meester hem onduldbaar werd. Deze bestrijder van het wettig gezag oefent zelf over de zynen een absolute heerschappij uit; in de plaats van de wet, die hy als een verouderd samenstel van willekeurige voorschriften afgeóchaft wil zien, stelt hg zgn eigen wil, en allen die met hem heeten samen te werken zyn slechts marionetten, welker bewegingen hy naar welgevallen regelt. By zulk een partijhoofd vergeleken, is de Czaar van Rusland een heel vrijzin nig regent. Het is de heer Croll zelf, die het ons uitvoerig komt vertellen in een brochure, waarin hij zyn uittreding toelicht en recht vaardigt. Op zichzelf zou men het meenings- verschil, hetwelk de breuk deed ontstaan, als een zaak van heel Weinig openbaar be lang kunnen beschouwen; maar terwyl de sociaal-democratie voortgaat bij elke gele genheid met haar schoonschijnende beloften en haar uitlokkend programma de weinig nadenkende menigte het hoofd op hol te brengen, achten wy het niet ondienstig de onthullingen, door het geschrift van den gewezen luitenant des hoofdmans, onder de aandacht te brengen. Zeker is het, datzy geschikt zyn om hun, die den weg der revolutionaire beweging wel op zouden willen, de oogen te openen. Dat bij deze mededeeling een karaktertee- kening van den heer Nieuwenhuis niet mocht ontbreken, is wel te verwachten. Byna de pen tot predikant te G. J. A. Jonker te Leasden. Ds. P. Bongers te Eemnes-Bui- ten heeft bedankt voor het beroep naar Kokengen. Ds. J. L. F. De Mejjere te Bode graven is beroepen tot predikant bij de Evang. Lutherse he Gemeente te Harlingen. De R-K. bisschop te Haarlem heeft benoemd tot kapelaan te Bodegraven den Eerw. heer O. F. J. Van der Deijl. ALBLASSER DAM, 4 Aug. De bank werker P. v. d. H., werkzaam aan een zand zuiger voor de heeren Diepenveen, Leis en Smit te Krimpen a/d Lek, wilde Woensdag op een vlot stappen, doch gleed er af eu viel in het water. De drenkeling werd on- middellyk opgehaald, doch alle middelen om hem in het leven terug te roepen bleken vruchteloos. «ALBLASSKRWAARD eu VIJFHEE- RENLANDEN 7 Aug. De handel in boter en kaas was deze week flauw en de prijs van beide producten iets lager. Men besteedt thans in deze streken voorkaas van f 22 tot f26,50 per 50 kilo, naar wicht en kwa liteit goêboter f 0,55weiboter f 0,45 per half kilo. ♦BERKEN WOUDE, 6 Aug. Tot lid van het Burgerlijk Armbestuur is, in de plaats van wijlen den heer W. Vau Dorp, beuaemd de heer R. Van der Bas. Bij het hevig onweder van Vrijdag 1 Augustus sloeg de bliksem in don schoor steen van het gemeentehuiszonder brand te veroorzaken. Ook werd een boom door den bliksem getroffen. BOLNES, 6 Aug. Voor de eerstdaags te openen school met den bijbel alhier hebben zich slechts 39 leerlingen aange meld, en dit, niettegenstaande het school geld lager is gesteld dan dat, hetwelk inge volge de nieuwe verordening op de school- geldheffing, op de openbare scholen in die gemeente zal worden geheven. De openbare school aldaar wordt bezocht door een 300-tal leerlingen. Men mag dus aannamen, dat de ingezetenen van Bolnes en Slikkerveer over het algemeen volkomen met het onderwijs van de openbare school tevreden zijn. ♦BRANDWIJK, 7 Aug. Door den raad dezer gemeente is het te heffen schoolgeld vastgesteld op f 0,20 per maand en per kind minvermogenden betalen de helft en de on- vermogenden zijn geheel vrijgesteld. Ds. Bronsveld zal op Zondag 17 Au gustus a. s., ’s morgens 9} uur, worden be vestigd en om 2 uren zyn intrede houden. GOUDERAK, 5 Aug. Onze predikant, Ds. J. Kok, is beroepen te Neerlangbroek. ♦HAASTRECHT, 5 Aug. De jongste leerlingen van de nuts-naai- en breischool hebben een uitstapje naar ade Kap” en de oudere naar Scheveningen gemaakt. Vol geluk en vreugde keerden allen ’s avonds huiswaarts. De gemeenterekening over 1889 be draagt aan ontvangsten f 12.447,62 en aan uitgaven f 10.642,55, derhalve een batig saldo van f 1805,07.. ♦HAASTRECHT, 7 Aug. DöheerJ.E. Imminkambtenaar aan de gemeente-se- «retarte alhier, is benoemd tot Burgemeester der gemeente Buiksloot. JUTPHAAS, 4 Aug. Gisteren trof deze goneente een gevoelig verlies. De heer J. Versteeg, Wethouder alhier, werd door een piotselingen dood weggenomen. De gemeente verliest in hem een ijverig ambtenaar en getrouw burger, zijne kinderen een liefheb benden vader. Door zijn edel, minzaam en standvastig karakter genoot hjj aller ach ting. Ruim veertig jaron was hij lid van den raad. Ook de polder ahet Nodereind” en het waterschap „Heycop genaamd do Lange Vliet”, verliezen in hem een jjverig lid. KEDICHEM, 5 Aug. Aangenomen het beroep naar deze gemeente door don heer H, W. Ter Haar, eand. te Nijmegen. WOBRDEN, 6 Aug. Kaas. De aan- voer ter markt op heden bedroeg 205 par tijen; prijs van Goudsohe le soort f23 f27,00, 2e soort f 18 f22, Derby f25. Edammer f23. Handel flauw. helft der brochure is gewijd aan beschul digingen tegen den chef ingébracht. Nieuws komt daarin niet voor; ieder, die ooit met den leider in aanraking Ipeam, weet dat ny zich vooral kenmerkt door een grenzen- looze ydelheid, de fout van velen, die door de menigte met bewondering worden aan gehoord, de klip waarop menig karakter schipbreuk l'ydt. De menigvuldige staaltjes van heerschzucht en ydelheid, in de bro chure vermeld, boezemen ons weinig belang stelling in; voor de kennis van de wyze, waarop Croll zyn voormaligen opperbevel hebber d faire neemt, moge de volgende aanhaling voldoende zyn: >Hy maakt bespottelyk, dat de kranten van den Koning; vertellen dat hij vogeltjes heeft gekocht of de eerste grasboter heelt gekregen en dat de portretten van vorste lijke personen overal worden uitgestald, maar nog onlangs laat hij in zijn eigen blad plaatsen, dat Domela Nieuwenhuis het eerste kievitsei heeft ontvangen en dat zyn eigen portretten te koop zyn, die hy duldt, dat overal, in lokalen waar hij zelf geregeld verkeert, worden opgehangen, een vertoo- ning, waar zelfs buitenlanders hunne ver wondering over te kennen geven. De heer Domela Nieuwenhuis maakte zoo menigmaal bespottelyk den ophef, die wordt gemaakt over giften door vorsten geschonken, maar hyzelf vertelt in een openbare vergadering van arme werkstakende veenwerkers, dat fiy f 100, zegge honderd gulden, geeft voor hun zaak. Dat heet paslaat de linkerhand niet weten wat de rechter doet.” De schildering van de zwakheden des grooten mans interesseert ons minder, dan wat verteld wordt van de inrichting der party, den invloed van den >Centralen Raad” en de werking van het zoogenaamde party referendum. Uit alles wat wy daarvan le zen, blykt duidelijk, dat de pompeuze naam dier instellingen slechts een wassen neus is; al wat de leider wil, moet toch ge schieden, en de instemming van zyn mede bestuurders is niets meer dan een vorm. Op alles wat de opperste leidsman decre teert, wordt ja en amen gezegd, en elk ge voelen, dat met het zyne niet in alle op zichten overeenkomt, is uit den Booze. Tegenspraak is in die hooge vergadering iets ondenkbaars, en aangezien Croll zyn individueele vryheid niet geheel aan banden wilde doen leggen, moest er wel een breuk ontstaan, die onherstelbaar werd toen de leider het plan had geopperd, om op 1 Mei jl. een algemeene werkstaking aan te kon digen en Croll daartegen in verzet kwam. Dat het plan niet doorging, zullen we wel niet aan dat verzet moeten toeschryVen, veeleer aan de omstandigheid, dat slechts een klein deel van de Nederlandsche werk lieden gek genoeg zou zyn om aan de uit- noodiging gehoor te geven, en dat men zulks in het sociaal-democratische kamp zeer goed wist. Croll vertelt nog gehoord te hebben, dat toen in den Centralen Raad het con flict was besproken, een der leden zou heb ben gezegd: >We moeten kiezen tusschen Domela Nieuwen huis en Croll, en dan kie zen we Domela Nieuwenhuis, want die heeft de centen 1” In het meest lezenswaardige gedeelte van zyn brochure vertelt de schryver, wat hem indertyd tot den leider der partij heeft ge bracht het is zyn sympathie met de onder drukten en zyn geestdrift voor het econo misch ideaal der sociaal-democraten. Maar wist hij dan niet, en begrijpt hy thans even min, dat dit ideaal, volgens hetwelk de wgemeenschap” alles regelt wat voor de bevrediging van stoffelyke en geestelijke behoeften noodig is, volkomen onbestaanbaar is met het behoud van zelfs de geringste mate van persoonlijke vryheid? Die »ge- meenschap" toch is een nevelbeeld; men kan er zoowel den Staat als een afgesloten maatschappelijke groep onder verstaan. Stel het eerste, dan zyn immers de aangewezen hoofden, dan is ten slotte het hoofd bij uit nemendheid de man, in wiens handen alle macht zich moet concentreeren Het is niet mogelyk zich zulk een aanvoerder voor te stellen zonder dictatoriale bevoegdheid, en al zou men ook willen tegenwerpen dat deze dan toch zyn macht ontleent aan de vrye keuze zijner medeburgers, wy weten maar al te goed dat een gekozen despoot niet zelden de meest despotieke is van allen, daar hy zyn invloed moet aanwenden om zyn gezag te bevestigen. Wat de heer Croll te vergeefs by de sociaal-democratische party gezocht heeft, en wat hy eigenlijk wil, is hem waarschyn- lyk evenmin duidetyk als hy het zyn lezers gemaakt heeft. Hy spreekt van een indivi dualistisch ideaal, dat rekening houdt met de eischen der vrye persoonlijkheid, en zelfs het vry bescheiden en behoedzaam optreden van den Staat bij het nemen van maatre gelen in het belang van de arbeidende klasse, keurt hy ten sterkste af. Hij schryit ergens: De heer D. N. erkent het individu slechts als deel der gemeenschap, als een rad in het groote maatschappelijk raderwerk-, ik daarentegen meendal liet individu geen genoegen kan nemen met de rol van rad, om de doodeenvoudige reden, dat het indi vidu meer is dan een rad, namelyk een

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1890 | | pagina 1