Zeep risscheud. lp BmMi! TOUT 2 Cis. SIGAAR jCHE bank, N°. 1107. 1890. Zaterdag 30 Augustus. EN. als het merk GNE oven”. Goedewaagen Zonen, HARKT, naast „0E WAAG”, GOUDA, nemen gelden a deposito: 1 dag opvragens A 21/, langer termijn op overeen te komeflT jorwaarden en desverkiezende tegen iderpand in fondsen; i - maak. HOOGENDIJK. Weekblad voor Zuid-Holland en Utrecht. I. C. BOLDOOT. 1 deposito. f. F. WAGTHO, i BOS, Ridderkerk. 7S IN” van 1845, f 2.000.000. - 951.711. BUITENLAND. Overzicht. KERMIS te SCHOONHOVEN. .Officiêele Kennisgevingen. STRAATSCHOUW. J I PRINSESSEDAG. BINNENLAND. -s i I of by gedeeL j3 God, zonnige avond 7. LAZONDER te Schoonhoven ’H S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, vurige liefde heeft, die den het oot ien one [de» ig at... trann SCHOONHOVEN» COURANT. een te got in dt nog eenigen tyd op den het geheele Corps zioh den heer Diepenhorst, waar het, «Iers en geleideressen dor kinderen iren gezellig en genoeglijk in >orbracht. van hot tegenwooi zamen boenen hoogde Ten wal en werd vrooljjker dan des rente van 3| pCt. 3 opzegging tegen een rente van 2 j pCt. srkiezende tegen de prolongatierente eenige kosten, in eens OOGARTS, heeft zich gevestigd ie TTERDAM, stationsplein 5 (naby on Dolftsche Poort). PREEKUURdagelijks van 12 tot 2 uur, i- en feestdagen uitgezonderd), oor minvermogenden ’s morgens van lot 10 uur. Deze Courant wordt des Zaterdag - morgens uitgegeven. Prgs: voor Schoonhoven per drie maanden f 0,70. Franco per post door het geheele rijk f 0,80. Men kan zioh abonneeren bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. STRAAT, O 416. and-, Rivier- en n Waarden en Voor niets ter wereld zouden ook wy gevaar willen loopen, dat te doen, door onzen Prinsessedag met een lang betoog in te wyden. Doch terwyl ieder zich in onzen kring gereed maakt om zyn rol by 'E e Premign, zonder Inleg- Prijs der Advertentiën: Van 1 tot 5 regels 0,50. Iedere regel meer 0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending franco uiterlijk tot Vrijdags-namiddags. Alle binnenlandsche Advertentiën, voor 3 maal plaatsing opgegeven, worden slechts l maal in rekening gebracht. ;ens van 9 tot 2 uur en des Zaterdagavond en Zondag. Commissarissen van Toezicht, J. U. VAN ROOSENDAAL, Notaris. rAN AN DEL Tz., Koopman. IULLER, Koopman. A. BOS, Wethouder van Gorinohem. VERSCHOOR VAN 8LEEUWIJK, argemeester van Slaeuwyk. Het bezoek dat de Daitsche Keizer dezer dagen aan het Russische Bof aflegde, mede ter bijwoning der legermanoeuvres, heeft aanleiding gegeven tot hoogdravende be richten. Zoo zou beraadslaagd zijn over de byeenroeping van een Congres, tot vreed zame regeling van alle hangende quaestie’s, voorafgegaan door eene samenkomst der drie Keizers in Oostenrijk. Eene herleving dus van den driekeisersbond met een be paald doelMen zal voorzichtig doen met aan die berichten maar niet zoo voetstoots geloof te schenken, al mag ook aangeno men worden, dat het bezoek meer dan een beleefdheidsbezoek geweest is en eene po litieke strekking had. Dit mag ook worden afgeleid uit het feit, dat de Rijkskanselier Von Caprivi den Keizer vergezelde en her- haaldelyk confereerde met zyn Russischen collega Von Giers. In de toekenning aan eerstgenoemde van de St. Andreas-orde, de hoogste onderscheiding, mag ook een be- wys worden gezien, dat de richting, waarin de nieuwe Rijkskanselier werkzaam is, do goedkeuring wegdraagt van do Russische regeering. De verjaardag van Keizer Frans Joseph, die tijdens het bezoek inviel, gaf den Czaar aanleiding een toast op diens gezondheid te drinken. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Schoonhoven maken bekend, dat de Kermis dit jaar aan vangt 8 September 189 0. Zy, die staanplaatsen verlangen, moeten hiertoe aanvragen doen ter Secretarie, vóór 1 Septem ber a. s. SOHOORHOVW, 29 Aug. 1890. De Burgemeester, 8. P. H. NOORDENDORP. Do Secretaris, H. G. GEELHOED. Gemeente SCHOONHOVEN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Schoonhoven maken bekend, dat ingevolge art. 41 van het Politie-Reglement de STRATEN moeten zijn UITGEWIED vóór 80 Augustus of 6 September a. s., op welke dagen SCHOUW zal worden gehouden. SCHOOMHOVZM, 29 Augustus 1890. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, 8. P. H. NOORDENDORP. De Secretaris, H. G. GEELHOED. Het afscheid, hoewel dit een dag vroeger plaats had dan - lag, waa avani.v z de bladen in beide landen zien uo. zoek eene nieuwe bevestiging van de vre delievende gezindheid der beide regeeringen. Het zal den Duitschen Keizer zeker niet onaangenaam zyn te bemerken, hoe het op zyn initiatief bijeengeroepen arbeidscongres te Berlyn nawerkt in de verschillende landen. Zoo is thans door den Franscben Minister van koophandel besloten eene enquête op dat gebied in te stellen. Met dat doel zal hij een aantal vragen aan de fabrikanten en hoofden van groote nyverheidsondernemingen doen toekomen. De uitkomsten der enquête zullen bijeengebracht en gerangschikt worden en als grondslag dienen tot regeling der arbeids- quaestie, die men op het oog heeft. Ruim f 400.000 is er voor uitgetrokken. In België (te Luik) zal eerstdaags mede een internationaal congres ter bespreking der sociale toestanden worden gehouden. Het vatioaan, dat zioh daarop zal doen ver tegenwoordigen, zal trachten de door Z. H. den Paus aangegeven middelen tot oplossing der quaestie, neergelegd in zijn schrijven aan den Aartsbisschop van Keulen, in be* handeling te brengen. Verschillende hoog waardigheidsbekleders der kerk zullen het congres bywonen. Gisteren is te Brussel, op het Evere-kerk- hof, het gedenkteeken onthuld, opgericht ter nagedachtenis van de Engelsohe soldaten, die in den slag van Waterloo sneuvelden en in België werden begraven. De Hertog van Cambridge, de Lord-Mayor van Londen, de leden van het Engelsohe Gezantschap en van den Brusselschen Ge meenteraad, de te Brussel wonende Engel- schen en vele Belgen woonden de plechtig heid b(j. Er werden verscheidene redevoeringen gehouden. De Hertog van Cambridge droeg de zorg voor het gedeirlfcaeken op aan den Gemeenteraad van Brussel. Ondanks het ongunstige weer was de plechtigheid zeer indrukwekkend. De Hongaarache stad of liever vlek Tokay met 4000 inwoners en bekend door zijn wijn bouw, is gisteren door brand bijna geheel vernield. Op verzoek der Duitsohe regeering zal de Bulgaarache den Russischen samen zweerder Kaiopkow uitleveren, niettegen staande hij tot 9 jaren gevangenisstraf ver oordeeld werd. De Bulgaarsche regeering voegt er echter bij, dat zij er alleen toe overging om Duitsohland ter wille te zijn. Tusschen Guatemale en San Salvador is men nu tooh aan het onderhandelen over het sluiten van vrede. Deze is echter nog niet geteekend, zoodat er alle gevaar bestaat voor eone hervatting der vijandelijkheden. De financiëele crisis, waarin de Argentijn- sche Republiek na den jongsten opstand verkeert, is nog altijd niet ten einde. Tel kens komen nieuwe berichten en geruchten van financiëele catastrophes, die het ver trouwen op nieuw schokken. de feestviering te vervullenkonden wy er toch ook niet van zwijgen. ■Elk ander on derwerp van bespreking zou eenvoudig geen aandacht trekken. Het feest van den laatsten Augustus is met Prinses Wilhelmina opgegroeid. Aan vankelijk bepaalde het zich tot een klein getal plaatsenin volgende jaren nam dat aantal steeds toe. Nog draagt het niet dat kenmerk van algemeenheid, hetwelk wy het gaarne zouden zien aannemen; men hebbe nog slechts een weinig geduld, en de ver schillende plaatselyke feestvieringen zullen tot een enkele samensmelten, en zich hand haven zoolang het den Almachtige zal be hagen ons in het bezit te laten van het lieve Koningskind, welks naam in ’t gan ache land wordt uitgesproken als het zin nebeeld onzer hoop voor de toekomst. Dat Nederland zich met onbreekbare banden gehecht gevoelt aan het Koninklijk gezin, ’t is eigenlijk overbodig het te zeggen. Sommigen hebben zich nog wei- eens moeite gegeven om te betoogen, dat het wezenljjk niet onverstandig is, dat ge voel te koesteren; dat ons volkswelzijn wel niet staat of valt met zyn regeeringsvorm, maar dat toch de monarchie, gelijk zij met onze staatsinstellingen wordt toegepast, een groote mate van veiligheid geeft tegenover het mogelyk gevaar van staatkundige be roeringen; dat diezelfde vryheid en veilig heid ons deel ook zouden kunnen zyn, wanneer eens de drang der omstandigheden een vorst van vreemde dynastie op r troon bracht, doch dat in ons vaderland huis van Oranje, welks geschiedenis met de onze is saamgevlochten, aanspraken op jn geen an(jer ryk Europa in die mate kunnen worden aangewezen. Dat is alles heel mooi, en naar zulk een verhandeling over de betrekking tusschen Nederland en Oranje zullen we by gelegen heid wrf^ens luisteren, we willen ei‘ zelfs bij voorbaat reeds onze volkomen instem ming mede betuigen. Voor ons Prinsesse- feest heeft niemand er behoefte aan. We vieren den verjaardag van onze aanstaande Koningin, van haar die eenmaal het Hoofd zal zyn van den Nederlandsohen Staat; we verheugen ons, met innige vreugde, in het feit dat het dierbaar kind naar den geest en naar hel lichaam de schoonste ontwik keling doet aanschouwen; we brengen den Koninklijken^ ouders onze dankbare hulde voor de zorgen, aan haar besteed, inzonder heid voor de recht verstandige opvoeding, die haar geschikt moet maken om eenmaal haar schoone taak op de beste wyze te ver vullen. We zyn er oprecht dankbaar voor, dat na al de slagen, die het Koningshuis getroffen hebben, een loot van zooveel frisch- heid uit den eeuwenouden stam is opge schoten, en een bede voor het welzyn van kind en ouders welt op in ons hart, als de natuurlykste uiting van een diep gevoel. Te midden van onze feestvreugde, vliegen onze gedachten naar Het Loo, en in den krans, voor het aanminnig Vorstenkind ge vlochten uit de huldeblyken van «groot en klein, steken ook wij een bescheiden bloem ken. Schooner en den volke welgevalliger feest- gedachte is niet aan te geven: haar kracht ligt niet in de woorden, met welke wy haar kunnen uitdrukken, maag in het gevoel van eerbied, van dankbaarheid'en van waarach tige vreugde, dat zij in aller gemoed doet gloeien. En in de harten van millioenen Nederlanders zoo binnen onze grenzen als op grooten afstand van de Vaderlandsche kusten weerklinkt, als een dankzegging en een bede tevens, de heilwensch: Zegene God, een lange reeks van jaren, onze lieve Koningsdochter Leve Prinses WILHELMINA! ichte merken EXCELLENT, f 20,— 4 i, verkrijgbaar ijjn by: f, I. D. STIGTER te Groot-Ammera men en Wed. C. BOERS te Krimpen Naar het zioh laat aanzien, en we moeten er by voegenwanneer de wenschen van alle weldenkende Nederlanders in ver vulling komen, zal de laatste dag van Augustusof zoo deze mocht vallen op een Zondag, die door velen voor een openbare feestviering minder gewenscht wordt ge acht, de eerste van September, in ons volksleven een duurzame plaats innemen. Ouden van dagen herinneren zich nogmet hoeveel animo vroeger den ‘24sten Augustus, door het geheele land de verjaardag van Neerlands eersten Koning uit het huis van Oranje werd gevierd; oud en jong nam er deel aan, en in geen enkele gemeente, het afgelegenste gehucht niet uitgezonderd, ging die dag onopgemerkt voorby. De zomer maanden leenen zich nu eenmaal het best voor feestbetoon in de openlucht; valt een vorstelijke jubeldag in het ongunstig jaar getijde, dan durft men zich niet wagen aan de teleurstelling, die de vergeefschearbeid eener zorgvuldige en vaak kostbare voor bereiding veeltyds oplevert. Aan zulk een nationalen vierdagdie in het gansche land sympathie wekt, waarin allen zonder onderscheidom ’t even welke verschillen op politiek en ander gebied hen soms van elkander verwijderen, zich ver- eenigen kunnen, hebben we wezenlyk be hoefte. Reeds dikwijls is dat erkend, en het heeft ook niet ontbroken aan voor stellen. Gewoonlyk was het dan een of ander historisch feit van byzonder gewicht, hetwelk men jaarlyks door een feest in herinnering gebracht wilde zien. Maar geen dezer plannen heeft ooit algemeenen by val kunnen vinden; als een denkbeeld van die strekking in de pers werd uitgesproken, vernam men maar zelden eenigen weerklank. De reden is niet ver te zoeken; de groot- sche gebeurtenissen, waarvan een langer of korter tijdsverloop ons scheidt, spreken niet, genoeg tot het gemoed en tot de verbeel ding der menigte; er is zékere mate van verstandelijke ontwikkeling noodigom een historisch feit ten volle te kunnen waar- deeren, en wanneer vervolgens de vraag wordt gesteld of het wel gepast is, het boven elke andere bijzonderheid uit de ge schiedenis van ons voorgeslacht tot motief van een volksfeest te kiezen, dan komt de critiek een woordje meespreken, het ver schil van opvatting, uitvloeisel van de ver scheidenheid van staatkundige richting en zienswyze treedt op den voorgronden met de geestdrift, broodnoodig voor het wel slagen van een volksfeest, is het gedaan. Men moet niet vergeten; volksfeesten worden niet gemaakt, doch geboren; zy ontstaan niet uit onderlinge overleggingen, maar uit den eigen aandrang des volks; hun oorsprong is niet in het hoofd doch in het hart. Dat men eens beproeve van hoogerhand een feestmotief aan te geven, en ja, de lui zullen wel zoowat meedoen of liever >eens gaan kyken”, gelyk elk niet alledaagsch schouwspel wel eenige nieuws gierigen zal lokkendoch voor een feeste lijke stemming, waariïi iedereen van hee- lerharte meedoetals bezielde hem de over tuiging, dat zonder zyn persoonlijke mede werking het feest onvolkomen zou zyn- daarvoor is heel iets anders noodig. Het volk wil voor zyn vreugdebetoon een reden, die men als het ware voelen en tasten kan, een reden, uit zyn hedendaagsch leven ge grepen, en die zoo sterk spreekt, dat er niet over geredeneerd behoeft te worden wat trouwens het beste middel is om de stemming te bederven. *ALBLAS8ERWAARD en VIJFHEE- m oorspronkelijk in het plan RENLANDEN, 29 Aug. Zoo naar kaas iiarteUpF de-oetvangat au !al*. bot»r wu deze week goede TrAag; de beide landen zien in het be- prijs der kaas steeg f 0,50 h f 1,00 per 50 kilo; die der botét bleef onveranderd. Men besteedt thans in deze streken voor kaas van f21 tot f25 per 50 kilo naar kwaliteit en gewicht. Goeboter f 0,60, weiboter f 0,50 per half kilo. *AMEIDE, 25 Aug. Vrjj dag-morgen te 7 uren waren al de leerlingen der openbare school ran Ameide en Tienhoveneen 4-tal zieken en af wezigen uitgezonderdeendrachtelijk in de school te Ameide bjjeen, om onder toezicht van het onderwijzend personeel en ongeveer een 20-tal geleiders en geleideressen den voorgenomen plei- ziertocht naar Rotterdam te maken per rader- stoomboot „Krimpen a/d Lek”, die daartoe reeds den vorigen avond alhier was aangekomen. Het weder, dat zioh des nachts en in den vroegen morgen zeer ongunstig liet aanzien, was inmiddels in het prachtigste zomerweder veran derd. Alvorens zich aan boord te begeven, werd eene aubade gebracht aan den milden gever van dit feestdieondanks hot vroege ochtend uur, reeds met ZijnEd. echtgenoote aanwezig was om den aftocht gade te slaan. Na afloop daarvan viel de muziek in van het Leerdamsohe muziekcorps, dat onder geleide van den heer Van Wyk de reis zou medemaken. De inscheping aan boord van de met vlaggen getooide stoomboot ging volmaakt ordelyk in haar werk, en onder vrooljjke fanfares en het gejuich der menigte op dendjjk, ving de tocht aan. Onderweg liet de muziek zich gedurig hooren en werd een gretig gebruik gemaakt van de provianddie in overvloed aan boord wasvooral de saucisse-broodjes en de hoerljjke limonade vielen bijzonder in den smaak en 't was i genot te zien hoe de kleinen zioh daaraan ;oed deden. Zoo kwam men precies te 10 uren in de opgewektste stemming aan 't Oude Hoofd te Rotterdam aan8 open tramwagens stonden daar gereed om de kleinste leerlingen naar de Diergaarde te rijden, terwjjl de grootere daar heen wandelden. Aldaar aangekomen werd het gezelschap verwelkomd door den gryzen Am- bachtsheer van Ameide, den heer A. VanStolk Czn.. Bljjkbaar deed het dien kindervriend goed zich onder zulke gezellige omstandigheden te bevinden, te midden dier kleinen, wien hjj ge durig toont zoo’n goed hart toe to dragen. Ook bij deze gelegenheid weder bereidde hjj hun eene aangename verrassing, namelijk er was een photograaf aanwezig, om voor zyne rekening op het zich daartoe zoo uitstekend leenend ter rein van het restaurant, van het gansche ge zelschap eene photographic te maken. Na afloop daarvan begaf men zioh gezamenlijk naar binnen, waar het noodige gereed stond. Groot en klein versterkte daar den inwendigen menscli. 't Meest van allen smulde nu de goede Ambachtsheerniet aan de spijzen maar aan het opwekkend tooneel dat thans de zaal ople verde, en tot weonenstoe geroerd was hjj, toen hem door de kinderen een toepasselijk lied werd toegezongen. Hij sprak hun daarna toe in woor den blakende van liefde tot den Koning en het Vaderland en voordo kinderen, in wier midden hij stondgaf hun vele, als 't ware vaderljjko wenken om zich steeds gelukkig te kunnen ge voelen in en tot nuttige deugdzame leden op te groeien van de maatschappij. De woorden van den waardigen 77-jarige maakten op allen een diepen indruk en eeno daverende toejuiching volgde toen hjj aan ’t slot zjjner toespraak be kend maaktevoornemens te zyn aan ieder, die op de bbden genomen photographie voorkwam, een exemplaar ten geschenke te geven en zoo hij frisch en gezond mocht blyven, die zelf te Ameide te komen brengen. Het hoofd der schoolde heer Degenhardt bedankte den Ambachtsheer voor de vernieuwde blijken van toegenegenheid, heden aan zyne leer lingen bewezen en beval hen voortdurend in zyne gewaardeerde bescherming aan. Alsnu begaf het geheele gezelschap zich weder in de Diergaarde en wekte natuurlijk het vele en ongewone dat daarin te zien valt en niet het minst het natuurschoon, in hooge mate de bewondering der jeugd op. Ten half drie werd do Diergaarde verlaten, maakten de grootste leerlingen eene wandeling naar de merkwaardigste punten der stad en stonden voor de kleinsten weder de trammen gereed, die hen eerst naar het Park, toen naar de Passage en vervolgens naar de boot aan de Maas brachten. Eene aardige beleefdheid was hot voorzeker van de Tram-Directie, om gedurende den gan- schen dag den Hoofdconducteur ter beschikking gezelschap te stellen. De voortdurende irdigheid van dezen humanen en behuip- m tramveteraan, die reeds do helft zyner in den tramdienst is kwijtgeraakt, ver niet weinig de veiligheid en het genot. half vijf stak de „Krimpen a/d Lek” van de terugtocht aanvaard. Zoo mo gelijk was de stemming nog gezelliger en Hog morgens, waartoe ook de prachtige zonnige avond niet weinig het zyne toebracht. Precies ten half acht werd Ameide bereikt en had onder toevloed van een grooto menschen- massa do ontscheping in volmaakte orde plaats. Weder schaarden alle kinderen zich vóór de woning van deu heer Van der Poel, zongen aldaar een danklied, begaven zich toen naar de school en vervolgens huiswaarts, opgetogen en geheel vervuld van al hetgeen zjj op deez’ en kelen dag hadden gezien en genoten, maar niet minder van dankbaarheid jegens het edele echt paar dat hun dezen onvergeteljjken feestdag had bereid. De muziek liet zioh Dam hooren, waarna begaf naar d met de geleidt nog een paar ur de groote zaal dooi Ten slotte een woord van lof aan het hoofd der school en ’t andere onderwijzend personeel in ’t byzonder en aan alle andere medewerkers m het algemeen voor de onberispelijke organi- By koninklijk besluit is be noemd tot bewaarder yan de hypotheken, het kadaster en de soheepsbewyzen te 'sGra- venhage W. Van Konynenburg, thans haofd- inapeotear van de directe belastingen, in voerrechten en accijnzen bij het departement van financiën. Bij de rijkstelegraaf isbenoemd tot klerk 2e kl., met plaatsing te Amster dam, de geagreöerde klerk der posterijen J. H. Wooda te Gouda. Aan het Ministerie vin Wa terstaat, Handel en Nijverheid te ’s Hage is Woensdag aanbesteed: I. Het uitvoeren der werken tot voltooiing der verbreeding van het Boheur'-boven de haven van Maassluis, voor de verbetering van den waterweg langs Rotterdam naar Zee. Begrooting f 106.100. Minste inschrij ver was de heer L. Kalis Kin., Sliedrecht, voor f 125.000. II. De uitvoering van baggerwork in het vaarwater der rivieren den Neder-Rijn en de Lek, tusschen de kilometerraaien 60 onder Eek en Wiel en 117 onder Ammerstol, der herziene rivierkaart. Minste inschrijver was de heer J. P. De Groot, Giesendam, voor 15,cent per MJ. Aan de Rij kak weekschool te Haarlem zyn na gehouden toelatingsexamen o. a. geplaatst met rykstoelage van f 300 ’s jaars: J. C. Ceton, van Bodegraven, K. J. Tol, van Nieuwer kerk a/d IJsel. Bedankt voor het beroep naar Kamen k door Ds. P. Bongers te Êemnes- Buiten. GORINCHEM, 25 Aug. Op de Zaterdag alhier gehouden paardenmarkt waren circa 500 stuks aangevoerd. Vele vreemde koop lieden waren aanwezig. De handel was vlug en or worden voor goede paarden hooge prijzen besteed. De prijzen waren als volgt Luxe-paarden van f 500 tot f800. Werk paarden van f 160 tot f 300. 1}-jarige van f 150 tot f 250. Hitten van f 60 tot f120. Veulens van f80 tot f140. Deze Sigaar munt uit door krachtigen is daardoor PROEF-ONDERVINDE- iut geverfde en geverniste kofferkisten 10 stuks, 20 Cts. per pakje. IS L. VAN EMDEN, Culemborg. ij de Hoeren: MEIJER, Ameide. Helleman, k/umpzn a/d lu. 's 2 Cts. Sigaar niet verkocht wordt, erstrekken gelden op Effecten voor: ■agen onder f 1000,— A 4 jaars^ ragen daarboven tot den prolongatie- jers, volgens Amsterdamsche beurs- lorwaarden sten zich met het koopen en verkoopen m Effecten, togen een provisie van: °/0 voor fondsen boven de 30 Iw onder 30*/e;(ook' >or loten;) erlangd worden orders in de meeste^, indsen verantwoord tot den eerstvolgend^ sn middenkoers der Amsterdamsofief1 aur»; elen Coupons in boven de Amsterdam se beuranoteering, zonder berekening: in provisie; sten zich op voordeelige voorwaarden et het ineueeeren van wissels op binnen- i buitenland. Tarieven op aanvrage ratis verki ijgbaar. satie en de uitstekende leiding van het feest, waaraan het te danken is, dat alles in de gröotatejwde e® tot ieders tevredenheid afliep. BENSCHOP, 25 Aug. Door de vergade ring van stemgerechtigde ingelanden van het waterschap Benschop is met algemeene stemmen besloten tot onderhandsohe verhu ring, voor den tijd van zes jaren, van de hofstede met ongeveer 15 hectaren wei-, hooi- en bouwland, aan dit waterschap in eigendom toebehoorende, aan H. Wiltenburg te Haastrecht, voor een jaarlijksohen huur prijs van f 1125. Op dit besluit is de ver- eischte goedkeuring van gedeputeerde staten dezer provincie verzocht. De grasverpaohting van de 2e snede van het waterschap Benachop heeft dit jaar opgebracht f227,50. Het vorige jaar leverde deze verpachting f243 op. ♦BERG-AMBACHT, 27 Aug. Door den Gemeenteraad is een nieuw Algemeen Po- litiereglement voor deze gemeente vastgesteld. Alhier is eene nieuwe regeling der brandweer vastgesteld. Aan elke der brand spuiten zullen voortaan 55 personen verbon den wezen, behalve nog de kommandeurs. In de vorige week werd een in deze gemeente rondzwervende hond doodgescho ten. Na onderzoek aan de veeartsenijschool te Utrecht, blijkt het dier niet aan honds dolheid lydende te zijn geweest, zooals vermoed werd. •BERG-AMBACHT, 28 Aug. Op dorp is eene vrouw aan febris typhoïc overleden. ♦BERKENWOUDE, 27 Aug. Tot voor- zitter en secretaris van het bestuur van den polder „den Achterbroek” is met groote meerderheid door stemgerechtigde ingelanden gekozen de heer F. S. W. Gautier, burgo- •GOÜDER'AK, 27 Aug. In de Raads vergadering van heden werd de geloofsbrief van den heer Van Houweninge onderzocht en in orde bevonden, zoodat besloten werd tot diens toelating. Als candidaten voor de benoeming van twee leden van het zetters- college werden benoemd de hh. A. O. Van Houweninge, J. O. Van Vliet, T. Van Schieveen en C. Verkerk. Nog werd aan geboden de begrooting der gemeente, die daarna ter visie zal worden nedergelegd. GOUDERAK, 27 Aug. Ds. J. Kok, predikant alhier, heeft voor het beroep naar Neerlangbroek 'bedankt. gOUDEWATER, 27 Aug. Het gedrang der kaaswagens in de peperstraat was"den vorigen marktdag oorzaak, dat een zoontje van den winkelier P. R. aldaar op de stoep zittende, een aangereden wagen op zyn beenen kreeg. Op het geschreeuw van het jongetje kwam onmiddellyk hulp toeschieten, waardoor de kneuzing minder erg werd dan anders het geval zou geweest zijn. Een zalfje op de wond mag het heeten, dat de boer, door wiens toedoen het ongeval plaats had, zich verbonden heeft, de doktersreke ning te betalen. LI. Maandagmorgen ontstond er brand in den manufactuurwinkel van den heer G. Daamen. Door spoedig opdagende hulp is de brand weldra gebluscht, echter niet, dan nadat verscheidene stukken geheel of ten deele verbrand zijn. Een en ander was tegen brandschade verzekerd. De oorzaak van den brand is onbekend. In zijne vergadering van 11. Dins dag stelde de raad de gemeenterekening over 1889 vast tot een bedrag van f26300,69, wat de ontvangsten en van i 25844,26’, wat de uitgaven betreft; er is dus een batig slot van f456,42*. Verder werd het suppletoir- kohier voor den hoofdelijken omslag tot een totaal bedrag van f 131,05 vastgesteld en, wat de gemeentelanderijen aangaat, het col lege van Burgemeester en Wethouders ge machtigd, deze tegen November publiek te verhuren. Hierop werden de volgende dub beltallen opgemaakt voor het zetterscollege de heeren A. Van Aelst en Joh. De Ruwe, aftredende leden, en de heeren H. Reneman en J. J. N. Fischer, welke dubbeltallen aan den heer Commissaris des Konings sullen worden opgezonden tot het doen eener be noeming. Nog werd de gemeentebegrooting over 1891 aangeboden en voor den tijd van 14 dagen ter visie gelegd. RIDDERKERK, 25 Aug. Na de onder vinding, bij den laatsten brand opgedaan, heeft de gemeenteraad besloten, de spuiten voor een groot deel geheel te laten ver nieuwen, zoodat zy op eene hoogte van 25 meter een Hinken straal water kunnen voortbrengen. •TIENHOVEN, 27 Aug. In het visoh- water onder deze gemeente nabij het veer alhier wordt de derde zalmsteek geplaatst. •VIANEN, 27 Aug. De heer J.O. Van Eeten Jr. te Jaarsveld, onlangs, in de plaata van wijlen den heer T. Van Dieren te Leks- mond, benoemd tot Commissaris van den buitenpolder de „Eendragt” onder deze ge meente en Leksmond, heeft als zoodanig eervol ontslag verzocht. WOERDEN, 27 Aug. Kaas. De aan voer ter markt op heden bedroeg 259 partyen, prijs van Goudsche le soort f 24 A 27; 2e soort fl9&23. Edammer f23. Handel redelyk. Zeeschade. Geldswaardige tién. Incasseert en disconteert WISSELS

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1890 | | pagina 1