fcg? r ggrggrH 1890. Goedewaagen Zonen, IARKT, naast „DE WAAG”, N’. 1118. Zaterdag 15 November. DOELEN VAN VERVOER '7. Weekblad voor Zuid-Hqlland en Utrecht. - -- e koop aangeboden: EEN HIT, 5?5 GOUDA, «ëssë? sago BUITENLAND. Overzicht. De Amerikaansche Tariefwet. BINNENLAND. 2 dat zyn juist de S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, Uitgeven. bestaat, is men waarin sche Mo- inten genomen, A. Greiner, SCBSÖilHOVÏHSCHB COURAIf T. jaar oud, mak bij den weg; een KAR reeren en Tuig. bevragen bij B. DE BRUIN te ierkerk. iiv i nlait van f26.384,19} tegen Voor onderwijs staat De opbrengst van be- heffiagen wordt geraamd op Prijs der AdvertentiönVan 1 tot 5 regels ƒ0,50. Iedere regel meer 0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending franco uiterlijk tot Vnjdags-namiddags. Alle binnenlandsche Advertentiön, voor 3 maal plaatsing opgegevenworden slechts 2 maal in rekening gebracht. I 8Si ëSi-y Stoombootdienist op de Lek. Directie te Krimpen a/d Lek. erdienst, aangevangen 6 October 1890, chen Culemb., Schoonh. en Rotterd., de Stoom booten ulemborg” (C) 5 standerf nefemt de gehele aandacht der Regeering in. Het aantal inspecteurs voor de arbeids wetten zal vermeerderd worden, hun werkzaamheden op nieuw geregeld enz. enz. Bij de vriendelijke verhouding, het Ryk staat tot alle buitenlandse gendheden aldus besluit de troonrede eene verhouding, die in den loop des jaars nog beter is geworden, kan de Keizer vol vertrouwen het verder behoud des vredes verwachten. Groot opzien heeft in Duitschland ver wekt het ontslag van den antisemietischen en streng behoudenden predikant Stöcker, als Hofprediker. Uitgezonderd de hoogst- conservatieve Kreuzzeitingzien alle bladen er een nieuw bewijs in, dat de Keizer zich los wil maken van alles wat aan zijn streven, om gematigd en verzoenend op te treden, in den weg f‘ De Rijkskanselier zijn reis naar Italië ten had hij herhaaldelijk 1 moet zwaardeAworden belast. Injfsbelasting moet gewijzigd Ze zal niet verhoogd worden beter verdeeld. geldmiddelen maakt geen ;ing der inkomsten noodig, it nog niet eene verminde- chen-Culernb., Schoonh. uj .Schoonhoven” (8) en .Vreeswijk” (V). Dom Courant wordt des Zaterdag-morgens uitgegeven. Prijsvoor Schoonhoven per drie maanden 0,70. Franco per post door het geheele rijk 0,80. Men kan zich abonneeren bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. nemen gelden deposito: 1 dag opvitogens a 21/, langer termijn op overeen te komen lorwaarden en desverkiezende tegen iderpand in fondsen; erstrekken golden op Effecten voor: agen onder f 1000,— A 4 ’s jaars; agen daarboven tot den prolongatie- )ers, volgens Amsterdamsche beurs- torwaarden sten zich met het koopen en verkoopen in Effecten, tegen een provisie van: °/0 voor fondsen boven de 3O*/o, Ionder 30*/,; (ook >or loten;) erlangd worden orders in de meeste ndsen verantwoord tot den eerstvolgen- m middenkoers der Amsterdamsche mrs; elen Coupons in boven de Amsterdam* he beursnoteeringzonder berekening in provisie; sten zich op voordeolige voorwaarden et het incasseeren van wissels op binnen- i buitenland. Tarieven op aanvrage •atis verkrijgbaar. formation worden verstrekt door den Heer 7AN DEN HEUVEL, Schoonhoven. Lagerweij te AmersfoortS. A. M. Van der Linden te Wijk c.a.; M. B.Sonne te Wykc.a. GIE8EN-NIEUWKERK, 11 Nov. Be noemd tot onderwijzeres alhier mej. Heerma van Voss, uit Rozendaal. GIE8EN-OUDEKERK, 10 Nov. In eene gehouden vergadering van het kerkbestuur zijn benoemd tot voorzitter van kerkvoog den de heer E. Kooijman en tot kerkvoogd de heer A. Sterk, beiden te Peursum. Tot notabelen de hh. Ph. Timmer, W. Tukker Cz. en J. C. Ver wolf, allen alhier. Laatstge noemde in de plaats van den heer J. Pier- hagen. HARDINGSVELD, 10 Nov. De tyding, dat de heer T. Swets Az., wethouder dezer gemeente en polderschout, door Z. M. den Koning was benoemd tot dijkgraaf van de Alblasserwaard met Arkel beneden deZouwe, in plaats van den overleden heer Begram van Jaarsveld, werd door de ingezetenen met vreugde ontvangen; zij gaven hunne ingenomenheid met die benoeming te kennen door het uitsteken der vaderlandschedriekleur. HEKEN DORP, 10 Nov. Het was Don derdag veertig jaren geleden, dat de heer G. Van der Lee door de Ned. Herv. Gem. van Oudewater tot lid van het college van notabelen verkozen werd en, kort daarna als kerkvoogd benoemd, sinds als president de administratieve belangen der Ned. Herv. gemeente behartigde. Bij deze gelegenheid werd hem door de gezamenlijke kerkelijke colleges een aan denken aangeboden, bestaande uit een kost baar monumentaal zilveren inktstel. Op het midden korps prijkt een fraai gemodelleerd vrouwenbeeld, den godsdienst voorstellende, houdende een lauwerkrans in de rechter hand, terwijl onderaan een keurig gegraveerd inschrift is aangebracht, aldus luidende Jluldeblijk, aangebeden aan don heer Gijsbertus van der Lee, door de Kerkelijke Colleges der Ned. Herv. Ge meente van Oudewater, 7 November 1850-1890.” Op een schild aan den voet der fiere figuur komen de initialen van den familie naam van den heer Van der Lee kunstig gedreven in een monogram voor. Hierbij was gevoegd een album, waarin de namen van de leden der verschillende kerkelijke colleges sierlijk waren geschre ven, tevens inhoudende vier photograpfiiéön groot formaat, voorstellende: 1. het kerk gebouw der N. Herv. gemeente van Oude water van binnen; 2. het kerkgebouw uit wendig, 3. en 4. de villa van den jubilaris van verschillende gezichtspunt vervaardigd door den heer hofphotograaf van Amsterdam. De oudste predikant, Ds. J. W. Marga- dant, bood een en ander in gepaste be woordingen den jubilaris aan, die met zichtbare aandoening deze treffende bewij zen van belangstelling dankbaar aanvaardde. OUDERKERK a/d IJ8EL, 10 Nov. In de plaats van den tot hoofdingeland be noemden heer Joh. Van Vliet Johz. is de heer G. Rijkaart alhier, gekozen tot hoofd- ingeland-plaatsvervanger in het 3de district van de Knmpenerwaard. STOLWIJK, 12 Nov. Aan het horha- lingsonderwijs alhier wordt thans deelgeno men door 19 leerlingen en wel door Haan de le en door 8 aan de 2e openbare school. Het schoolgeld bedraagt 20 ct. per maand voor minvermogenden de helft, terwijl voor meer kinderen uit één gezin belangrijke reductie wordt toegestaan. •STREEFKERK, 12 Nov. Tot notabelen der Herv. Gemeente zijn herbenoemd de heeren J. Kleijn en A. Schep. •TIENHOVEN, 13 Nov. Van 11. Zondag op Maandag zijn op de zalmzegenvisscherij alhier 3 nieuwe zalmen gevangen. •VUREN, 12 Nov. Tot zetters van ’s Rijks directe belastingen zyn, met ingang van 1 Jan. a. s., benoemd de heeren A. v. d. Giessen Pz. en G. De Gier. WADDINGSVEEN, 10 Nov. De begroo- ting dezer gemeente nlnit in ontvangst en uitgaaf met de som -«• - 29.917,60} in 1890. aangegeven f7952. lastingen on f 19.955,43. •WILLIGE-LANGERAK, 11 Nov. Op de zalmvisschery alhier is van Zondag op Maandag 11. niet gevischt, dewijl te Am- merstol in de gepasseerde week weinig zalm gevangen was en het dus te wachteu was, dat alhier ook weinig of niets gevangen zou worden. De Zondagsschool alhier, onder de lei ding van Ds. C. De Vries, predikant der Her vormde Gemeente alhier, verkeert in bloeien- den toestand. Ze wordt door ongeveer 100 leerlingen bezocht. WOERDEN, 11 Nov. Ds. H. G. Van Endt, predikant bij de Ned. Herv. gemeente alhier, heeft voor het beroep naar Dordrecht bedankt. WOERDEN, 12 Nov. Kaas. De aanvoer ter markt op heden bedroeg 175 party en; prijs van Goudse ie le soort f 24 h 26,50; 2e soort f 20 k 23. Edammer f 25,50. Han del vrij vlug. f*- Do Boekhandelaars S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven en, zonder eenlge prijsverhooging, de PAKKETTEN, eboden door de Firma’s D. BOLLE sterdam, Gebr. E. 4 M. COHEN te em—Nijmegen, Gebr. KOSTER te erdam en anderen. r ««OOM t© cc M mS; si |l SSiXds 8 >1 £51° I 8SI gg V- «I o o I J r *?- *4 P -.3 p 5© QC 00 o» Q®- SSSSg? I 881 l©G>©n U ©SI ©S I b Vrijdags, dienst tusschen Schoonho- en Dordrecht, met de Stoomboot ■onhoven". Schoonhoven naar Dordrecht v.m. 6.30. Jordrecht naar Schoonhoven n.m. 1,30. Stoombootdieost „Johan II”. Ondernemer: L. Van Zessen, nterdienst, aangevangen 6 October tusschen Schoonhoven en Rotterdam. Maand. Dined. Woensd. Schoonhoven v. 5.v. 6.m. 12. DondVnjd. en Zat. v. 6.30. {otterdam Maand, en Dinsd. n. 1*2.45 ld., Dond., Vryd. en Zaterd. n. 3.—. choonh. naar Lekkerk. Woensd. v. 6.—. ekkerk. Schoonh. id. v.7.30. mboot-Onderneming „Oonoordia”. Directie te Arnhem, rdienst van 1 October 1890, tusschen Arnhem en Rotterdam. rnhem, dagel., behalve Zondag, v. 8.15 jhoonh., ongev. n. 2. •otterd. dagol., behalve Zondag, v. 7. choonh., t.9. ilsche en Dusseldorfgohe Stoom bootmaatschappij. t tusschen Mannheim, Arnhem,Vreea- choonhoven, Ammerstol en Rotterdam, rnhem naar Rotterdam, dagel beh. Zondag, v. 7 uur. hoonh. naar Rotterd. ongev. v. 11.30 u. otterdam, behalve Maand v.5.— uur. ‘hoonhoven,y. 6.30 t- en Diligenoe-dienst tusschen Schoonhoven en Gouda. Ondernemer: J. J. Driesen, choonh. v. 4.45, n. 12,15 en n 3 30 )uda (station) v. 9.15, n. 5 30en n. 10.35 Zon- en Feestdagen vervalt de laatste uit Schoonhoven en nit Gouda, us-dienst Schoonhoven-Haastrecht, nsluiting op de tram naar Göuda. lernemer: A. J. van den Bergh, dienst, aangevangen 15 Oct. 1890. Vertrek van Schoonhoven: beh. Zon- en Feestd., v. 6.45 en n. 4.30. en Feestdagen v. 6.45, n. 5.45. Vertrek van Haastrecht: beh. Zon- en Feestd.,v. 10.10 en n. 6.55. en Feestdagen v. 10.10 en n. 8.45. het stelsel van vr’jen handel 'volledig worden toegepast, óf een zeer matig alge meen tarief worden vastgesteld waardoor de ruil van goederen geen belemmering ondervindt; dan zou men voor de trans atlantische invoeren een recht kunnen heffen, hoog genoeg om de Regeering te Washington tot mildere bepalingen te dwingen Het is er evenwel verre van daan dat deze weg zal worden bewandeld integendeelde protectionistische wind blaast met toene mende kracht. Van Ruslandbyv., heet het dat het zijn invoertarieven spoedig op het peil van de M’c Kinleywet zal brengen ook Frankrijk is druk bezig, zyn lijstje te herzien tegen den tyd, dat de bestaande handelsverdragen zullen afloopen. Op die wijze is overeenstemming niet mogelijk. Engeland en Nederlandde beide staten die bij den handel het meeste belang heb- bm, huldigen nog altijd het beginsel van den vryen handel; zij zullen er evenmin in slagen hun stelsel by de andere Mogend heden te doen navolgen, als zy geneigd zijn de tot heden met goeden uitslag ge volgde richting te verlaten hoe moeielyk de omstandigheden ook geworden zyn. Van dit gebrek aan samenwerking maken de protectionisten in Amerika een handig ge bruik in plaats van gelijk de billijkheid zou vordereneen proportioneele vermin dering van het algemeen tarief van invoer rechten toe te staan aan die landen die ook de Amerikaansche invoeren niet belem meren, scheren zij alles over één kam, maar hebben bovendien in de M’c Kenleywet nog de brutale bepaling opgenomen dat de President de bevoegdheid bezit, tegen den invoer uit landendie den uitvoer van Amerika moeielykheden in den weg leggen, verdere bezwarende maatregelen te nemen. Tegenover dit alles zyn de volken van Europa zoo goed als weerloosdaar zij met elkander op voet \an oorlog verkeeren. De hedendaagsche strijdmiddelen zijn niet in de eerste plaats legerorganisatiën met kanonnen en rookloos kruit: deze houdt men in petto tegen den tijd dat door de eene of andere omstandigheid het. militair evenwicht zal vei broken zijn. Neen, men bevecht elkander met het verraderlyk mid del van douane-tarieven en zet dien strijd met toenemende felheid voort, te midden van de betuigingen van vriendschap en vredelievende gezindheid waarvan alle rede voeringen van staatslieden en gekroonde hoofden overvloeien. Amenka kan dus zonder beduchtheid voor maatregelen van weerwraak zijn aanvallende tactiek voort zetten, en zal haar waarschijnlijk niet later, varen zoolang niet in eigen boezem de strijd tusschen protectionisme en vryhandel ten voordeele van het laatste stelsel zal zijn beslist. In hoeverre daar kans op thans moeielyk uit te maken. Kon het in Europa eens worden over de wijze, waarop de voortbrengselen van den Arneri- kaanschen landbouw van onze en van de koloniale markten zyn te weren dan zou men daarginds veel spoediger een reactie zien intreden nu moet men geduldig de werking van de nieuwe douane-wetgeving afwachten. Intusschen zal ook hier te lande de hoogste mate van voorzichtigheid en van beleid noodig zyn. Gaarne zouden wij vrijhandelaars blijvenmaar willen toch ook onze eigen bronnen van welvaart niet door de buiten landers laten overweldigen. Met het eind des volgenden jaars loopen tal van handeis- verdragen af, en de meeste mogendheden achynen geen plan te hebben ze te vernieuwen. Onze diplomatie staat voor de zware taak, de Nederfandsche belangen tot hun recht te doen komen tegenover de egoïstische eischen van de andere stalenonder de meest critieke omstandigheden die we ooit beleefden. Dat is een vraagstuk waarbij geen partijpolitiek te pas komtmaar dat alleen door een helder inzicht in de écono mische eischen van het staatsbeleid tot een bevredigende oplossing is te biengen. De Pruisische Landdag werd eergisteren door den Koning-Keizer in persoon geopend. In zyne rede tot opening wees hij in de allereerste plaats op de noodzakelijkheid eener verbetering van het stelsel der recht- streeksche belastingen. De inkomsten-be- lasting moet door invoering van het stelsel der verplichte aangifte en eene andere or ganisatie der schatting eene meer recht vaardige wyze van belasten worden. Ook moet het successie-recht worden uitgebreid. Kleinere erfenissen zullen niet aan recht onderhevig worden gesteld, maar het geërfde vermogen u Ook de bedi worden. maar De stand der p bepaalde verhoogiu maar gedoogt ook ring van lasten. Verder werd aangekondigd eene wet op het volksonderwys, dat kosteloos worden moet. De ontwikkeling der arbeiderstoe- kapitein la sniteen tot 2de luitenant C. C. J. Van Mieropthans 2de luitenant k la suite bij die te Gorinchemtot auditeur bij den schuttersraad Mr. A. C. Visser tot 1ste luitenant C. F. J. Hanedoes, thans 2de luitenant, en tot 2de luitenant A. Feen- stra thans schutter. Bij koninklyk besluit is de aanstelling van Dr. W. H. Julius tot bui tengewoon hoogleeraar aan de gemeentelijke universiteit te Amsterdam, gedaan bij besluit van den raad dier gemeente van 29 October II., bekrachtigd. Aan het Ministerie van Wa terstaat, Handel en Nijverheid te ’s Hage is Woensdag o. a. aan besteed 1°. de uitvoering van baggerwerk in het vaarwater der rivier de IJsel bij Wester- voorttusschen het separatiepunt en kilo- meterraai 2. Minste inschrijver L. Brand Dzn., Giosendam, voor f 19.6 cent per M3 2°. de uitvoering van baggerwerk in de Boven Merwede. Minste inschrijver A. Vol ker Lzn., Sliedrecht, voor 22 cent per M3. Te Utrecht is in 't gebouw van ’t provinciaal bestuur aanbesteed het 3 jarig onderhoud van de schipbrug, liggende over de rivier de Lek tusschen Vreeswyk en Vianen. Raming f22.220. De minste in schrijving was van den heer J. Barneveld te Vreeswijk, voor f19.580. Vrydag werd aan het gebouw van het gewestelyk bestuur van Zeeland aanbesteed het verrichten van baggerwerk op het Nederlandsch gedeelte van het kanaal van Ter Neuzen. Hiervoor werd ingeschre ven door de heeren A. Volker Lz. te Slie drecht, voor f17.900 en A. Prins Tz. te Sliedrecht, voor f 16.200. Dinsdag werd door burge meester en wethouders van Rotterdam aan- besteedHet vprgrooten van <je R[j«»ba»en, en by behoorendé werken. Er zijn ingekomen 3 biljettenals vanA. W. Wiegerink te Diemen, voor f237.000; A. Volker Lzn. te Sliedrecht, voor f255.000; G. A. Van Hat- tem te Sliedrecht, voor f210.400. Door wylenmevr. dedouair. F. Van den Santheuvel, geb. Jantzon van Erffrenten, onlangs te Dordrecht overleden, zyn bij testamentaire beschikking de vol gende legaten besproken aan: het kinder ziekenhuis te Dordrecht f12.000, de kin- derbewaarplaats te Dordrecht f5000, het Dordrechtsch museum f 12.000, het konink lijk Dordrechtsch fanfare corps f8000, de vereeniging Dorcas f2000, het bestedelin- genhuis op het Bagijnhof f6000, de ver eeniging tot ziekenverpleging te Dordrecht f6000, de Louisastichting te 's-Gravenhage f 5000, de diaconie der Ned. herv. gemeente te Dordrecht f5000, de diaconie der Waal- sche gemeente te Dordrecht f 5000, het ge sticht van weldadigheid „de Koningshof” te Dordrecht f2000. Al deze legaten zyn vrij van successierechten. De heer D. Ooms te Ammerstol heeft met gunstigen uitslag examen afgelegd voor de akte als onderwijzer. Beroepen tot predikant by de Chr. Geref. kerk te Gorinchem Ds. G. Geerts te Appingedam. Ds. Ter Haar zal 16 Nov. a. s. te Kedichem zyne intreê-rede houden, na des voormiddags door feyn vader Ds. Ter Haar te Nymogen, bevestigd te zijn. GORINCHEM, 10 Nov. In eene heden hier gehouden vergadering van hoofdinge landen van het waterschap „do Overwaard” werd met algemeene stemmen tot heemraad herbenoemd heer J. Kloek te Peursum. •ALBLASSERWAARD EN VIJFHEE- RENLANDEN, 14 Nov. De kaas en boter- handel was deze week tamelyk levendig; zware kaas was iets hoogorweiboter iets lager in prys. Men besteedt thans in deze streken voor: kaas van f22 tot f25,50 per 50 kilo, naar wicht en kwaliteit; goêboter f 0,65 weiboter f0,50 per half kilo. ALFEN a/d RIJN, 8 Nov. Heden werd alhier van de scheepstimmerwerf van den heer A. Pannevis met goed gevolg te water gelaten een yzoren Rijnschip, groot ongeveer 250 last, genaamd „Johanna Hermina" en gebouwd voor rekening van den heer G. Wickerhoff te Druten. Daarna werd de kiel gelegd voor een dergolyk schip groot ongeveer 225 last. §AMEIDE, 12 Nov. In deze gemeente wordt nog slechts 1 oudstryder gevonden die heeft deelgenomen aan de krygsverrich- tingen in 1830 en 1831. Hy is 82 jaren oud en behoeftig, ’t Is ook voor hem en zyne vrouw die mede nog in leven ia, te hopen dat het Comité, hetwelk tracht een ondersteuningsfonds voor zulke behoeftige oudstrijders te vormen haar doel bereiken en hen spoedig met eene wintergift verbly- den moge. BENSCHOP, 11 Nov. Burgemeester eu wethouders dezer gemeente hebben in over leg met den arrondissements-schoolopziener, na iugewonnen bericht van hot hoofd der school, de volgende alphabetize voordracht opgemaakt ter benoeming eener onderwij zeres aan de openbare school No. 2 in deze gemeente: J. Brussen te Nieuwland; M. D. De Republiek der Vereenigde Staten van Noord-Amerika doet alles in het groot. Geweldig zyn de krachtenover welke zy beschikt, en veelsoortig de middelenwaar van zij zich bedient om haar geheel eenige positie te handhaven en te versterken. Haar bevolking, samengesteld uit de onder scheiden elementen die zich in den loop der tyden aan de Europeesche maatschappij hebben onttrokkenmaakt zich van haar verleden meer en meer losonderhoudt de betrekkingen met ons were Iddeel slechts in zooverre haar belang zulks wenschelyk doet zynmaar leeft voor het overige in de op goede gronden rustende overtuiging, dat Amerika aan zichzelf volkomen genoeg heeft. En inderdaad, een land, dat zich van de koude luchtstieek lot aan de tropen uitbreidt, en alle verscheidenheid van kli- n.aat en grondgesteldheid bevatmet een oppervlakte van ruim negen millioen vier kante kilometers, en een zielental van over de 65 millioenverkeert wel in de gunstigste omstandigheden om door eigen productie in eigen behoeften te voorzienen het voor deel aan twee zyden door oceanen van de overige wereld gescheiden te zijnstelt het in staat een geïsoleerde positie in te nemen. Zoolang een gedeelte des lands nog schaarsch was bevolkt, viel dit moeielyk; de stroom van landverhuizers uit de Oude Wereld die zich daaiheen richtte, en die men ook gaarne daar zag verschynen maakte het wenschelyk betrekkingen met Europa te onderhouden. Men begint thans te begrij pen dat verdere toevoer wel achterwege kan blyvenen reeds is meer dan een maatregel genomen die de strekking heeft, de immigratie te verminderen en te beper ken tol die lieden, wier oveikomst aan de toeneming van den nationalen rijkdom ter stond bevorderlyk is. Personen die zich nog een bestaansmiddel moeten scheppen ziet men er minder gaarne aanlanden. Had men voorheen nog behoefte aan Europee sche productenzoolang de hulpbronnen des lands slechts gedeeltelyk werden geëx ploiteerd thans is dat anders geworden en vindt men het beterdie producten niet tol de markten toe te laten dan onder zoo bezwarende voorwaarden dat de concur rentie nagenoeg ónmogelijk wordt. Toch was die concurrentie geen kwaad integendeel. Vooreerst profiteerden handel en scheepvaart er van, en -dit gewin was wederzijds. Met de verhooging van de in voerrechten, een maand geleden in werking getreden zal men deze beide takken van volkswelvaart zoo sterk hebben gesnoeid dat de meerdere ontwikkeling van het bin nenlandse!) verkeerdie er wellicht het gevolg van zyn zal, tegen deze schade niet opweegt. Erger is nogdat verschillende nyverheidsproductenwe noemen slechts wollen goederengeweven stoffengemaakte kleedmgstukken, ruwe of bewerkte tabak, die Amerika tot dusver in niet geringe hoe veelheid uit Europa betrok, toen tol rede- lyke prijzen daar verkrijgbaar warennu ze belast zyn met 40 lot 60 procent van de waarde, is het zeer natuurlykdat de bin nenlandsche vervaardigers ze nagenoeg even duur zullen doen betalen als waren ze over de zee ingevoerd. Het groote publiek zal de nadeelen ondervindenterwyl de voor- deelen slechts enkelen zullen ten goede komen. Maar die enkelen dat zyn juist de machthebbendendie den maatiegel door dreven met wier steun de republikein- sche protectionistische party de overhand kreeg, en die nu de vruchten van hun politieke zegepraal willen gaan genieten. Den groot-industnëelen is het umelyk on verschilligof de groote massa schade lydt aan zulke kleingeestige bezwaren hecht een rechtgeaard Amerikaan niet veel waarde. Ook is het niet onwaarschynlykdat tal van werklieden door het nieuwe tarief ge baat zullen worden. De winsten der be schermde industrieën worden grooter, en de arbeiders, daarby betrokken, zullen wel zorgen hun aandeel in die meerdere op brengst te verkrijgenhetzij langs minne lijken weg, hetzy door dwang, en hier door wordt het hun mogelyk de meerdere uitgaven te bestryden die de hoogere pi ys der benoodigdheden hun oplegt. Doch er zyn millioenen werkliedendie niet in de gelegenheid zijn van die meerdere winsten een deel tot zich te trekken en dezen zijn het kind van de rekening. Het gaat zoo met alle protectiezy werkt steeds eenzijdig. Jammer is het maar, dat in Europa dit groote nadeel niet wordt ingezien. Ware zulks wel het geval, dan zou men, door het sluiten van een tol-overeenkomst, waar aan alle landen van ons werelddeel zouden deelnemen, Amerika wei kunnen dwingen zyn egoïstische handels-staatkunde op le geven. Euiopa, in zyn geheel genomen, verkeert juist in hetzelfde geval als de Nieuwe Wereld het kanvooral wan neer men de koloniën er by rekent, zich zelf in alles helpen. Maar dan moest51 staat. Von Caprivi is van teruggekeerd. Te Rome _u - c langdurige conferen ce's met Crispi, terwyl hij te Monza de gast was van deu Koning en de Koningin. Men zegt dat er o. a. zon onderhandeld zijn over represaille-maatregelen, te nemen tegen het protectionistische streven der Amerikaansche regeering. De Italiaansche premier is druk zoekende naar een Minister van Financiën, die kans ziet nog 80 millioen te kort op de begroe ting weg te tooveren. Men weet, vele Mi nisters he’>ben daaraan reeds hunne krach ten beproefd, doch te vergeefs. Men vreest dat het tot eene verhooging van belasting zal moeten komen. De beraadslagingen over de begrooting in Frankrijk vorderen naar wensch, zonder tot belangrijke incidenten aanleiding te ge ven. Builenlandsche Zaken, Oorlog en Eere- dienst gingen er met vlag en wimpel door. Alleen bleek de meerderheid ‘To’df de hand having van een gezantschapspost bij den Paus weder kleiner geworden te zyn. De Bou- langisten zitten elkaar nog maar steeds in het vaarwater, naar aanleiding der bekende onthullingen. Déroulède en Laguerre zullen deswege weder duelleeren. Intusschen neemt Boulanger zelf er een goed leventje van. Van het eenzame Jersey trok hy dezer dagen met zijne drie dames naar het meer gezellige Londen. De Lord Afayor-dag werd Zaterdag jl. in Engeland* hootdstad met veel opgewektheid gevierd. Do groote optocht, aanvankelijk door de dikke mist, die er heerschte, wat belemmerd, was schitterend en braóht heel de City op de been. Aan den feestmaaltijd voerde de premier de Markies Von Salisbury 't woord. Alle kenteekeuen, dus sprak hy, bleven gunstig voor het behoud van den Europeeschen vrede en een daarvan was het aanstaand bezoek van den Russischen Kroon prins aan de Britsch-Indische bezittingen. Gok de onderhandolingen met Portugal ge ven geen reden tot bezorgdheid meer. Dien aangaande is, blijkens mededeeling aan den Portugeescben gevolmachtigde te Londen, besloten, de zaken nog gedurende 6 maanden op haar beloop te laten. Intusschen zullen de grondslagen eener nieuwe overeenkomst worden vastgesteld. Engeland nam dezer dagen met gepaste plechtigheid het protectoraat over Zanzibar, door Duitschland on Frankrijk erkend, op zich. De Sultan ontving bij die gelegenheid een lintje. Zelfs Zwitserland moet zijn tol betalen aan de tegenwoordig algemeen aan de orde zijnde opvoering der oorlogsbegrootiugen. Het laatste jaar gaf dientengevolge een na- deelig slot van 12 millioen francs. De moordenaar van den Staatsraad Rossi, bij de omwenteling in Tessino, zal, zoo is ten slotte nog door de Queens Bench te Londen beslist, niet worden uitgeleverd, om dat de aanslag 't gevolg was van eene staatkundige omwenteling. De nieuwe Grieksche Ministers hebben vele goede voornemens. Zij willen het even wicht in de financiën herstellen, het kiesrecht hervormen en het leger verbeteren, 't Blijft daar echter gewoonlyk bij voornemens. In Amerika zegevierden de democraten, en men verwacht van die omkeoring de af schaffing van het z.g. Mack-Kinley-tarief, dat overal zooveel weerzin verwekt. Daar het nieuwe congres echter eerst met Maart 1891 in functie treedt, dient men echter nog wat geduld te oefenen. Bij koninklijk besluit is D. F. II. G. Van Iterson, burgemeester der ge meenten Heukelum en Asperen, uit die be trekking ontslagen. Bij koninklijk besluit is aan na te melden auditeur en officieren bij dedd. schutterijen, op hun verzoek, eervol ontslag verleend als bij die te Gouda, aan J. A. P. Montijn als kapiteinby die te Gorinchemaan Mr. H. J. Dijckmeester, als auditeur bij den schuttersraad, en aan B. D. VanTienhoven als 1ste luitenant. Voorts zyn bij de dienstdoende schutte rijen benoemd: bij die te Gouda, tot kapi tein M. G. Van Frankenhuyzenthans

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1890 | | pagina 1