W. 1336. 1893. Woensdag 18 Januari. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. w-York HEE. Zoneo, rente, ilttrs IV AS IORE. JEDKOOPSTE lerikaansche latschappjj. Offlcieele Kennisgevingen. ii.CctnJoiitae BRANDSMA, LM>»TEHD4M. pakje», voorzien eerd handelsmerk, •ven bij imsche KBANK 3CHT. A, s JS ::1? 3 Zeemilitie. REKENINGEN. BUITENLAND. Overziciii. BINNENLAND. KIESWET. SGHOONHOVENSCHE GOUW Alles was tegen 1 ongi a hot welke van den o S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, üitgevm. rekt door den Heer Schoonhoven. at onse toehach Reuben toy he han ecu papt- i#te 5 ponheii/ Gemeente SCHOONHOVEN. Effecten voor: a 4 jaars; den prolongatie- rdamsche beura- ira in de meeste t den eerstvolgen- Amsterdamsche .icg 6a. yöcu aft laaien tecgljeiif romp. inn top ucyuaani ten alfl anöece Akerstraat. Haven, irstraat. Lopikeratraat. SPELT. IDRIE8 KRUIJT. G. v d REST. SPE1JER. PANNEKOEK. DE JONG Cin. vordt de aandacht THEE, A f 1,30 n de Amsterdam- onder berekening 'land ?TERDAMf uitsluitend onder md, tegen billijke oruitbetaling van en te richten aan rn en oniMreken, VAN WIJK, •straat, Woerden, htingen te beko* Gladstone, de grijze Premier, van plan is, na de eerate lezing der Ho.~" D"’~ dracht eonigeo tij opdat men eens ander zou kunnen nadenken. •lige voorwaardeu wissels op binnen- ven op aanvrage •pen en verkoppen n provisie van: en de 30 »r 80 /«;(ook n de Kantoren der dam of te Amster- of bö O ES te Groningen. IUB te Oiaterwljk. der Home Rule voor ts laten verloopen, •■tig over het een en Prijs der Advertentiën: Van 1 tot 5 regels f 0,50. Iedere regel meer f 0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending franco uiterlijk tot Dinsdags-avonds 8- en tot Vrijdags-namiddags 5 uren. Alle binnenlandsche Advertentiënvoor 3 maal plaatsing opgegeven, worden slechts 2 maal in rekening gebracht. yp «Hücbacli/^a laaren ^maoftte/ eberangrier/ be r naa een olb ben jaare 1735 icte^ in be Ijan* vergunningsrecht der 9 drank- in 1892 f245 opgebracht. van de veehouders G. De G Snoek, dat door mond- E WAAG’, ■sito: vereen te komen erkiezende tegen Insssnds lijrrenle voor irt kapHasl. voor vrouwen. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Schoonhoven maken bekend, d>t de lote- lingen, die verlangen bij de ZEEMILITIE te dienen, zich vóór 1 Februari 10 93 ter Secretarie kunnen aanmelden. Belanghebbenden worden opmerkzaam gemaakt op art '29 der Mditiewet. Schoonhoven, 17 Januari 1893. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris De Burgemeester, H. G. GEELHOED. M. J. CHEVALLIER. wonnen werd door A. Kreuk te Ouderkerk a/d IJsel; 1ste premief10, W. Spruit te Al'ilasserdam; 2de premie, f5, J. v. d. Eist te Dordrecht. ♦LEKKERE ERK, 16 Jan. Zaterdag avond 5 45 uur ontstond er brand in het pand bij J Kapteiu Pz.in eigendom toe- behoorende en mede bewoond door J P. Van Zoest. In een oogenbiik lag het ge heöle woonhuis in puin, zoodat er van den inboedel niets ia gered De burge meester en het geheele brandweerpersoneel met het benoodigde waren spoedig op het terrein, ofschoon de spuit van de firma M. Luijten het eerste water verleende Alleen voor de belendende gebouwen be wezen zij uitstekende diensten. De spuiten uit wijk A en 0 rukten ook spoedig aan, doch behoefden geen water te geven. De oorzaak is waarschijnlijk aan onvoor zichtigheid te wijten. Alles was tegen brandschade verzekerd. Bij aanhoudende vorst zal de ijsbaan worden verlegd, en wel op de rivier de Lek, om binnen eenige dagen weder een Nationale Hardrijderij te houden Stoom boot „L»kkerkerk” onderhoudt geregeld haar dienst op Rotterd imeenmaal per dag. en terwijl de stoomboot .Schoonhoven” hedenmorgen ook haar reis van hier meende te makenkon zij wegens het ijs deze plaats niet bereiken en zal haar dienst van Krimpen openen. Tot waarnemend onderwijzer aan de school in wijk A is tijdelijk aangesteld de kweekeling M Neven Gz. alhier. •LEKSMOND, 16 Jan. Tot onderwijzer aan de openbare school alnier is met alge- meeue stemmen door den Gemeenteraad benoemd de heer L A. Hage te Ter Aar. •MOLENAARSGR AAF, 16 Jan. Door den districts veearts is geconstateerd, dat de be- smetteiijke veeziekte mond- en klauwzeer in deze gemeente geweken is; er hebben zich in-het geheel twee gevallen voorgedaan. MONTFDORT, 13 Jan. Als een bewijs dat MoutfuorUch steeufabrikaat nogal ge wild is, kan dienen dat de leverantie van 4OO OUU Ryuklinkers door het gemeente bestuur van ’s Gr venbage is opgedragen aan den heer D. J Van Frankenhuysen, steenfabrikant alhier, voor f 11,2t per duizend. •REEUWIJK, afd. Nieuwdorp 16 Jan. Vrydag-avoud jl. gal de hier bestaande zangvereeuiging .Crescendo" sedert hare oprichting hare tweede openbare uitvoering in bet schoolgebouw. Een achttiental nommers op hei programma beloofden het publiek en daaronder in bet bijzonder hun, die het vorige jair met de kriobten van de jeugdige vereeniging hadden kennisge maakt, een genotvollen avond. De uitslag beantwoordde dan ook volkomen aan de verwachting De verschillende zangnom- mers, zoowel als de komische voordrachten met zang werden voortreffelijk uitgevoerd en gaven blijk van ernstige studie Eveozoo de uitgevoerde nommers op de piino. In het byzoi der echter dient een woord van lof te worden toegebracnt, zoowel aan den directeur der vereeniging voor de uitste kende wijze, waarop hij zich van zijne moeiehjke taak heeft gekweten, als aan den dillettaut-piauist voor zijne talentvolle be geleiding der verschillende nommers, en voorzeker mag aan hunne bekwaamheden mede voor een groot deel het welslagen van de uitvoering worden toegeschreven. Voortgaaude op den mgeslagen weg, valt het dan ook niet te betwijfelen of de zang vereeniging .Crescendo" kan nog menig genoegehjk avondje aau hare toehoorders verscuaffan en even voldaan doen huis- wa.rts koeren als bij bare uitvoering van Vrydag jl. Na het slotnommer nam de directeur nog even het woord, bedankte de aanwezigen voor hunne blijken van belangstelling en verblijdde hen met de mededeeling, dat de Vereeniging gedurende dit seizoen waar schijnlijk nog eene uitvoering zou geven. •öLlKKERVEER, 16 Jan. In het afge- Joopen jaar zyn hier op het telefoonk mtoor behandeld 2362 telegrammen, t. w. ontv. 1104, verz. 1258. Aan seinkosten ontvangen f 5ö7,i7. Aan bestelioou betaald f 127,30 of 11 i cent per bericht. Dit kantoor wordt elk jaar drukker. •STOLWIJK, 16 Jan. Met eene hardnek kigheid, eene betere zaak waardig, blij t het mond- en klauwzeer zich in onze gemeente nestelen. Nauwelijks is de eene stal ge zond verklaard, of de ziekte breekt op een anderen weer uit. Zoo is dezer dagen het vee van den landbouwer A. Ooms bevrijd van .vreemde smetten" gebleken, doch teguiykeriyd word eon dertiental runderen van J. de Vrij, evenals Ooms wonende in ’t Heierscne, besmet verklaard. De werkzaamheden van den vroege- ren postlooper van Stolwijk op Goudt, L. Kouistaal, zyn eenige weKen tydulyk ver neut door een hulpoesteller uit Gouda. Heden center is de opvolger van K, Swart uit Waudiugsveen, voor goed in diens plaats getreden. ♦STREEFKERK, 16 Jan. De ijsclub Wil lem Baruudts" meld op Woensdag den 11 Januari jl. voor't eerst van dezen winter Al degenen, die iets te vorderen hebben over 1«92 van de gemeente -rhoonhovrn, worden verzocht de REKENINGEN in te leveren ‘óór 31 Januari a. 8. Schoonhoven, 17 Januari 1893. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, H. G. GEELHOED. M. J. CHEVALLIER. een wedstrijd, en wel hardrijderij met hin dernissen voor jongens tot en met den leeftijd van I6jaren. Het aantal deelnemers bedroeg 94, die vooral op het laatst inden volsten zin des woords om de prijzen kamp ten. zeer ten genoegen van het talrijk pu bliek. dat, koude voeten niet tellende, met belrngstelling de laatst aangeblevenen zagen prikken met hun hobbelpaardv >rmige slede, om daarvan alvliegende op schaatsen zoo spoedig doenlijk het eindpunt te bereiken. De Ie prijs werd behaald door Teunis van Houweïingen. 2e M Van Es, 3e E. Den Butter, 4e G V»n Veen, 5e D Bouter, (ie L Zwarten bol. Een daarvan schonk zijn prijs aan eene weduwe, terwijl een ander, D. Bzijn prijs ter beschikking stelde om onder de 18 eerstafgev illenen te laten verrijden, welke prijs werd be haald door B. Boel Pz. Een woord van dank komt toe aan de twee genoemde deelnemers voor hunne edelmoedigheid Was de ijsclub in de laatste jaren op eene hoogte gebleven, sedert enkele dagen gaat ze in ledental flink vooruit. Blijve het zoo voortgaan en mogen we zoodoende nog vele wedstrijden zien organiseeren even als dezen, d in voor zeker zou het bestuur eer van zijn werk hebben en de ijsclub steeds in bloei toe nemen I Het lokalen heelt Het vee Ruijter Cz en en klauwzeer was aangetist, is hersteld verklaard, zoodat de stallen zijn ontsmet. •TIENHOVEN, 16 Jan. De oudste inge zeten dezer gemeente is gisteren overleden in den ouderdom van bijna 89 jaren. ♦VIANEN, 13 Jan. Gisteren zijn alhier nauwkeurige opmetingen gedaan om bekend te worden met de juiste dikte van het rivier ijs Het zuiver gevroren ijs bleek eene dikte te hebhen van 15 tot 22 cM., doch het ijs dat zich vroeger heeft vastgezet beeft op sommige plaatsen eene dikte van 30 tot 45 cM. Opmetingen gedaan te Leksmond vóór de kdm der gemeente en te Hagestein voor Lekzicht gaven dezel de uitkomsten. •VLI8T. 17 Jan. In plaits van G. De Lange is tot molenaar van molen No. 3 benoemd Warnard Griffioen, van Zegveld. •WILLIGE LANGERAK, 16 Jan. Mej. Brand van Straaten heeft tegen I Maart a. s. ontslag aangevraagd uit ha ir betrekking als onderwijzeres aan de openb. scbpol alhier. Vóór enkele dagen is tegenover deze gemeente een man door het ijs in de Lek gezakt, toen hij er in schuine richting over wilde loopen. Gelukkig kon hij zich nog weer op het ijs werken. Men ziet uit dit ongeval, dat het altijd zaak is, met omzich tigheid te werk te gaan, wanneer men buiten een vertrouwd pad over de rivier wil loopen. Gemengd Nieuws. Te Maassluis heeft zich der een geval van pokken voorgedaan. Dit is het 3e geval binnen 2 dagen. Zoo mogelijk als bljjvend mid del van werkverschaffing, is door de com missie tot werkverschaffing te Slikkerveer, gemeente Ridderkerk, eene werkplaats ge opend voor werkloozen, tot het vervaardi gen van manden en aanverwmte voorwer pen. Niet alleen worden daardoor de werkloozen in de, gelegenheid gesteld aan vankelijk een klein weekgeld te verdienen, maar ook wordt zoodoende door hen een vak aangeleerd, dat hen ook later in staat stelt, zelf in hun onderhoud te voorzien. De ruime en verwarmde werkphats wordt door den heer Joh. Smit aldaar gratis be schikbaar gesteld. Zondag werd Monnikendam door 15 000 en Haarlem door 10.000 Am sterdammers op schaatsen bezocht. Zekere J. v. T.een 21 jarig jongeling, keerde gisteren n icht per schaats van Oudesluis, waarheen hij zjjQ m0i8ja gebracht had. naar zijne woonplaats Anna Paulowna. Dicht bij huis is hij in een wak gereden. Zijn hoed werd in den vroegen morgen door een zijner broeders op het jjs gevonden, en weldra werd zjjn lijk op gedregd. Uit ’s Gravenha ge wordt ge meld, dat de Minister van Binnenlandsche Zaken niet wenscht over te gaan tot het uitvaardigen van een algemeen verbod tot het houden van veemarkten met het oog op het heerschen van het mond- en klauw zeer, en wel op grond, dat, volgons het meerendeel der gevraagd^ adviezen, van dezen maatregel weinig ned wordt verwacht en dus de daardoor te weeg te brengen belemmering van den binnenlan isc len vee handel niet gereehtvairdtgd zou ziju, - Op me hardrijderij te Lang, weer (Fries! iud) bood een net gekleed heer zioU aan al, ï0 >rr(j Ier voor eene dame die dat aannam. Toen de rijderij was af'eloopen, zou hg haar hni.waïrta bren gen, doch toen zij op oono oe ,z nne plmta waren, trachtte hg haar hot gouiau oor- ijzer van hot hoofd te rukken. Gelukkig werd haar aug.tge.ohrei gehoord door Het nieuwe FrAUNche Ministerie is ge reed op den Minister van Marine na, wiens portefeuille voorloupig in handen zul gesteld worden van den Minister-President Rinot, die reeds trachtte, muur tevergeefs, Admi raal Gervais en later Leièvre voor Marine te winnen. Het nieuwe Kabinet heeft onder Voor zitterschap van Carnot voor het eerst op het Elysóe vergaderd, waar het het hoold geboden beeft aan den heer Hubbard, die opheldering verlangde omtrent de algemeene staatkunde der Regeering en maatregelen ter verdediging der Republiek. Gaarne wenschte bij ook te weten, ><ud welke rechts pleging zeker in hechtenis genomen oud-Mi nister," (Barbant) zou worden onderworpen. Kibut antwoordde op Let een en ander, d-t de sUutkunde der Regeering geen ander doel heelt, dan de verdediging der Kepu bliek en dit, wanneer de tvamer niet be ■luit, den beschuldigden oud Minister vour het Hooge Hot te duen terechtstaan, het gewone recht zyn loop zal vervolgen. Nog altijd komen er nieuwe zaken aan het licht met betrekking tot bet Punaiua- geval. Er zjjn weer eenige personen iu het verboor genomen, met nume Manus Tontane, die particulier secretaris by De Dez^ Courant wordt des Woensdags- en des Zaterdags morgens uitgegeven. Prijs: voor Schoonhoven per drie maanden ƒ0,75. Franco per post door het geheele rijk f 0,90. Men kan zich abon- noeren bij alle Boekhandelaren, Agenten en Brievengaarders. Lesseps geweest is. „In het eerst," zoo zeide hjj, „ging alles goed en ordelijk, maar later kwam daarin door omstandig heden eenige wijziging en zoo liet de maatschappij, die eerst de bankiers er ge heel had willen buiten houden, zich hoe langer hoe verder medesleepen." De heer Cottu moet dikwijls getracht hebben, be zuinigingen in te voeren, en de beer Éiffol verklaarde, door de maatschappij dringend te zijn aangezocht tot eene overeenkomst, betreffende de uitvoering van sommige werken, waarop de voorzitter constateerde, dat Eiffel gelden heeft ontvangen (18 mil lioen) van nooit geleverd materieel Nog sterker, de heer E<ffel moet in ’t geheel wel 33 millioen ontvangen hebben, waarvan slechts voor 10 is geleverd. Nog van belang is de getuigenis van den inge nieur Rousseau, die, zooals hjj zeide, in Panama tot de overtuiging was gekomen, dat het een verloren zaak was. Bovendien verklaarde hij, dat de heer Ferdinand De Lesseps een noodlottigen invloed heeft uit- geoefeod op bet bestuur der zaken, omdat hy eene zaak, als deze, waarbij nog iets meer noodig was dan vertrouwen in de uitkomst, te licht opnam. M-n herinnere zich, dat indertijd, in Frankryk, toen het Panama-bederf steeds uitgebreider bleek, de rechter van instruc tie zelfs verdacht werd Nu wordt het Dog erger; men tracht, en dat wel in vollen ernst, den heer Carnot in de zaak te betrekken. Persoonlyk heeft hij zijne handen niet be zoedeld, maar bij heeft toch te veel verkeerd in dien onzuiveren dampkring, dao d<t hij nog langer zijn post zou kunnen blijven bekleeden. Zooals men weet, maakte hij, als minister van Financiën, deel uit van bet Kabinet Freicinet, waaronder de Panama- loterjj tut stand kwam. Carnot's mam staat zelfs bovenaan onder 't vergun- nings-ontwerp, waarvoor een millioen fran ken was bedongen. Ook vindt men dat hij met krachtig genoeg tegen het achter houden van het ongunstig verslag van Rousseau heeft opgetreden. Eerst bleef de zaak nog zoowat geheim en beperkt binnen de kleinere pers, m mr nu er stappen zijn gedam. om een eind te maken aan al die lasterpraatjes, is ook een artikeltje over Caf ot iu „Le Figaro" verschenen, die hem den raad geelt, evenals Freicinet, ook maar heen te gaan, nu de geheele oude Regeenogs wereld zoowat is opgeruimd Het is te betwijfelen of de President dien raad wel zal opvolgen. Uit Parys wordt gemeld, dat het be richt van het bezoek van Keizer Wilhelm naar Straatsburg, aid* ir een ouaangeuamen indruk beeft gemaakt. De i*uiiM*he Monarch heelt zich n I., midden onder de Sigma' iug- sche huwelijksfeesten door, naar genoemde stad begeven. Reden waarom, met bekend De bevolking begroette den Keizer met geestdrift Volgens gebruik werd het gar nuoen gealarmeerd en eene extra exer citie gehouden. Z M dineerde bij den stadhouder en reisde 's nachts door naar Carlsruhe l'e Kykskanselier Von Caprivi heeft in de laitste bijeenkomst der commissie voor de legerwet eene redevoering gehouden, die een diepen iudruk heelt achtergelaten. Hij heeft daarin ten zeerste aangedrongen op legerversterking, vooral met bet oog op de onzekerheid der toestanden in Frank rijk, waar ieder oogenbiik een dictatuur kali ontstaan. Ook was eene hernieuwing van het Drievoudig Verbond niet iets, waarop men altyd zou kunnen rekenen en de strydkrachteu der andere Europeesche Mogendnedeu mmen steeds toe. Natuur- lyk. de Kyksdag moet weten wat hy doet, maar voor de gevolgen eener verwerping stelde de Kanselier dit lichaam uitsluitend verantwoordelijk. De schadeloosstelling, welke van den Sultan van Marokko door Engeland werd geëischt, bestaat in de inhechtenisneming van de drie nachtwakers, die op 1 December den Engelschen onderdaan Trinidad heb ben gedood. Kidgeway wordt echter nog naar Tanger gezonden met een eskader; een oorlogsschip z.l hem vervoeren. Waar het zaken van Europeusch belang betreft, z .1 bij handelen m overleg met de verte genwoordigers van Frankryk, Spanje en de andere Mogendheden. Spanje is in drukke onderhandeling met Engeland over Marokko; het dringt voort durend aan op de handhaving der be staande toestanden. Niet ver van de Spaansche vestiging Mhucinias is door de Marokkanen een Spaansch onderofficier der Marine gevangen genomennu zul Spanje spoedig genoeg gelegenheid hebben zich wat meer met de zaak te bemoeien. Iu llalië dreigt weer een ministriëele crisis Keu deel der Ministers moet zich namelijk gekant hebben tegen het verlan gen van den Minister van Onderwijs, otn de wet op bet Honger onderwys terstond te behandelen. Iu den jongsten Britscben Ministerraad, die door 17 Ministers werd bygewuoud, is bet Hume Rule ontweip weer aan de urde geweest. Iu ee< e redevoering te Cambridge heelt Sir Charles Russell verklaarddat Bjj Kon. besluit is benoemd tot hoofdcom miss tris van politie te Kotter dam W. Voormolen, gepensionneerd lui tenant ter zeethans burgemeester van Doesburg. Tengevolge vande met 1 dezer in werking getreden internationale regeling voor het verkeer over de spoorwegen, wor den zendingen goud en zilver, kunstvoor werpen enz niet meer door de spoorwegen aangenomen met rechtstreekseben internati onalen vrachtbrief naar het buitenland, maar moeten die zendingen voortaan worden aan geboden met een vrachtbrief tot bet grens station, van waar ze door de zorgen van een tusschenpersoon, met een nieuwen vracht brief opnieuw tot verder vervoer kunnen worden aangeboden. Op de Maandag te Utrecht ge- houden paardenmarkt waren 2*8 paarden, die verkocht werden voor 1 40 tot t 500. De Minister van binnenland- sche zaken brengt ter algemeene kennis, dat, volgens de bij hem iugekumen ambts berichten, in de afgeloopen week als aan Aziitisobe cholera overleden zijn aan gegeven in N oord-Holland: te Amsterdam, persoon iu Utrecht: te Linschoten, I persoon. H M de Koningin-regentes heeft voor de Huldringsgesuchteu te Zetten ter vrije beschikking eene som van 1500 geschonken. Ui. J. W. Margadant te Oude- water hoopt 19 Januari zyn 25 jarige ambtsbediening te vieren. De commir*re¥bt dö zaken der Remonstrautsche Broederschap beeft aan den heer JH. Maronier, predikant te Rot terdam, op zijn verzoek, wegens meer dan 40j ingen evangeliedienst, eervol emeritaat verleend, in te gaan met 1 Mei- ♦AMEIDE, 16 Jan. By gehouden meting is gebleken dat heden de dikte van net ijs iu de rivier alnier bedroegvan bet senolys 43 en van bet glidys 23 centimeters •AME1DE, 17 Jan. Met het oog op het strenge winterweder en dientengevolge ont stane werkloosheid in velschillende gezin nen beeft de commissie tot ondersteuning by buitengewunen nOod hare taak weder opgevat en een begin gem takt met bet uitdeelen van levensmiddelen en brandstof fen. Als altijd zyn haar diartoe van ge goede en burger-ingezetenen weder milde bydragen verstrekt. •AMMERSTUL, 16 Jan. Alhier heeft zich een ysclutf gevormd onder den naam „Vooruitgang". Heden is alhier eene hardrijderij voor mannen boven de 16 jaar gehouden. Na een vinnigen strijd werd de prys behaald dour Paulus De Jong Lz., en de premieu achtereenvolgens door C. De Jung, C. Den Besten en 8. De Jong Lz. •BERG AMBACHT, 17 Jan. Twee big gen, beboerende aan den veehouder F. B., zyn aan mond- en klauwzeer gestorven. De LJsclub iu Zuidoruek neeft zich aan de Ijsclub „Voorwaarts" alhier *m- gesloteu. Het ledental der „Voorwaarts" be<lr.>agt nu reeds 170. •BLEbKENbGKAAF en HOFWEGEN, 14 Jan Het aantal lokaliteiten waar sterke drank iu ’t klein wordt verkocht, bedraagt vour deze gemeente 5. •HAASTRECHT, 17 Jan. De landbou- werswomng te Hekendorp, j. 1. Vrijdag middag door nutans Heyman alhier te Oude- water geveildis gekocht door den land bouwer J. Van Rossutn alhier voor f 3l.9dO. KINDERDIJK, 12 Jan. Er beerscht des avonds op den boezem van de Nederwaard, greuzenue aan den Kinder >yk, eene bui tengewone drukte en Levendigheid van schaatsenryden, daar er geen kosten door den heer L. J. Smit zyn gespaard, om de werklieden, die des daags hunne werk zaamheden moeten verrichten, des avonds in de gelegenheid te stellen van bet schaat senrijden te kunuen gebruik maken. De prachtig aangelegde banen zijn electrisch verlicht, en zelis ook door honderden lam pions versierd. Er wordt dan ook door een groote menigte gebruik gemaakt van dat ouovertrei ba.r sierlijk verheet terrein. Lief hebbers van rijden eu zien rijden wordt een bezoek feu zeerste aanbevolen, daar wy overtuigd zyn dat zij van hun reisje om dat te genieten en te aanschou wen geen spijt zuUeu hebben. Eea woord vau luf eu dank komt den heer Smit in bet openbaar ten volle toe. Dat het netn en zyn gezin wèl moge gaan is zeker du wensen van Kinderdyks inge zetenen. Vanwege de Ijsclub „Ons genoegen” alhier h id beden, begunstigd duur prachtig Weder en uitstekende banen, eene nardry- dery plaats, waarvan de prys, i 15, ge- Aankondlalng vol««*n» Art. 7. De VOORZITTER van den raad dergembente BchoOKHUvsn noodigt de mannelyke inwoners dier gemeente uit, ten einde op de eerlang op te maken lijsten van Kiezers voor leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, van de Provinciale Staten en van den Gemeenteraad te worden geplaatst, om vóór den 15 Februari 1893, onder overlegging der vereischte bescheiden, ter secretarie te doen bljjken: 1. Van hunnen betaalden aanslag in de per- soneele belasting over het dienstjaar 189192, elders dan in de plaats hunner inwoning, indien de aanslag in hoo dsom wegens huur waarde, twintig maal genomen, een bedrag •angeeft van f .'8.— of meer; 2. Van hunnen betaalden aanslag in de grond belasting, voor het dienstjaar 1892, in eene of meerdere andere gemeenten, tot een bedrag van ten minste f 10,wor lende hierbjj op gemerkt, dat voor de grondbelasting de man geacht wordt te betalen den aanslag zyner vrouw, de vader dien zjjner minderjarige kinderen wegens de goederen, waarvan hij het vruchtgenot heeft; 8. Door eene schriftelgke aangifte, van de be woning van een gedeelte van een perceel, waarvoor ongestoffeerd, by aanslag in de be lasting op het |>erMoneel (drie eerste grond slagen) vuile belasting, dat is voor deze ge- maente naar eene huurwaarde van minstens f 28,—, sou verschuldigd zjjn en het gebouw, waartoe het bewoonde perceelsgeduelte be hoort minstens het dubbel bedrag dier huur waarde beloopt, wordende den belanghebben den te dezen aanzien herinnerd, dat het per- ceelsgedeelte door hen moet zyn bewoond en in huur beesten van den inwonenden eigenaar of eersten huurder, gedurende min stens negen maanden, voorafgaande aan den 15. Febiuan 1898; 4. Door eene schrifteijjke aangifte door den mede-eigenaar, wiens naiim niet by den aan slag is vermeld, van aanslagen in de grond belasting wegens on>erdeelde onroerende goederen, m.ts zyn aardeel in dien aanslag ten minste f lü,bedraagt. Ten slotte wordt den belanghebbenden mede gedeeld, dat voor het doen der aangiften sub 3 en 4, van heden af ter Secretarie verkrygbaar zjjn blanco formulieren. Schoonhoven, 17 Januari 1693. De Voorzitter voornoemd, M. J. CHEVALLIER.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1893 | | pagina 1