ouda enz. m 1893. irik”. N’. 1337. Zaterdag 21 Januari. in f5 aard), ERK. l-namiddag U_E Ier ij belten, ïcbaatsen Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-ïïolland en Utrecht ib. 5. f5 an )3, 3n. B gn, ijs f 10. ALE ^AF” KERS. Gemeentelijk Kiesrecht. BUITENLAND. Overaicai. BINNENLAND. te Schoonhoven, taande in: VIJFHEEREN- ESTUUR. één deskundige werden BESTOOR. «w**r schillende tnö- lN 60 en 76 Ct. rpuntoptijd. 3ESTUUR. I| uur. ée 10 Cents. Standaard, ietrüd. JESTÜUB. NEN DE. Mannen, luari 1893, nar. Ier strijken ze nen in minder manchet heelt, breekbare me- gelyk met de eude) :s, nuari 1893, If '2 ure. te cliënteele, GOUD- en blijven zij ongenoemde "oON. an houden’het te letten, dat nen. [ANTMAN, JDSTEN. WEL, M.rkt IASSEN, DAb- fflÖOfflOfflME COURANT S. W. N. VAN NÖOTEN UMpven. waaraan 3U personen deelnamen. een paar Friesene schaatsen, door H. Van der Wal; de een met zilver gemonteerde door Ms Korevaar en de ten D E LEK, isamen Dese Courant wordt des Woensdags- en des Zaterdags morgens uitgegeven. Prijs: voor Schoonhoven per drie maanden ƒ0,75. Franco per post door het geheele rijk 0.90. Men kan zich abon- neeren bij alle Boekhandelaren, Agenten en Brievengaarders. Prijs der AdvertentiSnVan 1 tot 5 regels f 0,50. Iedere regel meer 0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending franco uiterlijk tot DinstUgs-svonds 8- en tot Vnjdags-namiddags 5 uren. Alle binnenlandsche AdvertentiSnvoor 3 maal plaatsing opgegeven, worden slechts t maal in rekening gebracht. het onderstaa*,. «onder raadpleging van En geland, sichkabinet te kier" waaraan de ledeuitUes behalve Eugelsch ge-1 zind waren. Ernstig daarover onderhanden ge nomen, betuigde de onderkoning zijne spijt over ’t gebeurde en maakte het goed, door direct den pasbenoemden premier te ontslaan en in diens plaats te benoemen een man naar ’t hart van Lord Roseberry. De Regeering kon dus bij de wederope ning der zittingen van het Parlement op een goede ontvangst rekenen. Egypte is nu eenmaal de twistappel tus- sc he n Engeland en Frankrijk. Geen won der, dat dit optreden van Engeland in Egypte het eergevoel van Frankrijk raqkt. In de Kamer interpelleerde een der afge vaardigden de Regeering over die zaak en kreeg de toezegging, dat de Minister van Buitenlandsche Zaken bij zijn Engelschen collega zou onderzoeken. Dat onderzoek zal wel met een sisser afloopenwant gebleken is al reeds, dat de Khedive niet handelde onder den invloed van Frankrijk of vap eenige andere Mogendheid. Ware dit wel ’t geval geweest, dan zou het muisje wel eens een staart hebben kunnen krijgen. In Frankrijk doet zich het niet alledaag sche geval voor, dat papieren geld duurder is dan het goud geld. Op f 10'10 maakt dit een verschil van f 1, en dat terwijl in Portugal goud bijna een vierde duurder is dan het papier. De oorzaak was het be perkte bedrag aan bankpapier tot de uit gifte, waarvan de Fransche bank gemach tigd was, zoodat b v. iemand, die dezer dagen 90.000 francs aan de Bank te ont vangen bad, 70.000 francs aan goud meê moest dragen. De oorzaak is nu wegge nomen, doordien een ontwerp is aange nomen waar by het bedrag aau bankpapier met 4 milliard wordt uitgebreid. Een on deugd onder de afgevaardigden vroeg, of meu de afdoening van het voorstel niet zou verdagenty[dat een ondersoek zou zijn ingest, ld omtrent mogelyke omkoo- pmgen der pers bij de verlenging van het privilegie der Uank. En, belaas, tot bet doen van eene ztoodanige vraag in de Fransche Kamer bestaat alleszins aanlei ding, naar de treurige ervaring in de Pa nama zaak. We bepalen ons ditmaal te dien aanzien alleen mede te deelen, dat de Procureur-generaal bezig is zjju eisch te formuleeren en daarbij begon met in het licht te stellen, dat de doorluchte grijsaard, de man van genie, niet was vrij te pleiten van schuld. Hij was de hoofd man en hij moest dus in de eerste plaats gestraft worden. Naast hem treedt Eiffel in de eerste plaats op den voorgronddie ontzaggelijke sommen uit de onderneming heelt getrokken. Het spreekwoord„zoo solide als de Bank", dat ten onzent gelukkig gangbaar is, is dit niet in Italië. D4Ar is, bij een onderzoek naar den toestand der Romein- sche Bank gebleken, dat er een te kort is in het actief van 30 millioen, dat voor een deel in onroerende goederen is belegd. Een paniek was 't gevolg. De stad Rome, die ruim een miliioen te vorderen had, eischte dit dadelijk op en de Spaarbank, die er voor een half millioen bij betrokken was, deed evenzoo. De gevolgen zijn dus nog niet te overzien. Te Kovigo is een treurig feit, een zoo genaamd gerecbtelyke dwaling, ontdekt. In 1870 werd in de nabijheid van Kovigo een ingenieur vermoord en door het Hof van Assises te Kovigo werden deswege twee personen tot levenslangen dwangar beid veroordeeld, gelyk nu blykt geheel ten onrechte. Dezer dagen toen is door een persoon bekend, dat hij met zes an deren de daad bedreven heelt, waarvan vier nog in levOn zyn. Het geval heeft, gelyk men denken kan, groote sensatie verwekt. Ten aanzieu van het Kieswet-ontwerp in Beigië, dat minder ver gaat dan dat van onze Regeering, schijnt een vergelyk tus- schen rechter- en linkerzyde niet oninoge- iyk. Eerstgenoemde sobyut wel een schrede verder, laatstgenoemde wat terug te willen gaan. Het „volk” tracht door deputaties en betoogingen, zooveel mogelyk” te krygen. De üuiUcbe Rykskanseher heelt in zyne redevoering tot inleiding van het legerout- werp o. a. ook op Denemarken gewezen. Wat de dagbladen daarvan mededeelden, gaf niet Onduidelijk deiu. Indrukdat by een aanstaanden oorlog Denemarken Rusland s en Frankryk’s zijde zou kiezen. Dien in druk heeft de Regeering getracht weg te nemen door de mededeelmg, dat die in druk onjuist is en de verhoudingen tus- senen Duitschland en Denemarken zoo vrieudschappelyk mogelyk zyn. Een ontzettende rouversgeschiedenis wordt uit China bericht. Eeu bende roe vers heelt het dorp Kam-h, m het district timn Hingovervallenwaar zy van de priesters des tempels, die juist groote offers van liet volk outvaugeu hadden, eeu sunat- tiug eischteu van duizenden taeis en daarna een vlak by den tempel staand houten ge bouw, waarin de inwoners der plaats een groot leest vierden, in brand staken. De verschrikte mannen, vrouwen en kinderen De Beteering, een ontwerp* indienende tot regeling van het kiesrecht voor de Staten-Generaalheeft voorstellen betref fende de kiesbevoegdheid voor leden der gemeenteraden niet daaronder begrepen maar die verdaagd, totdat een voordracht ter algeheele herziening der gemeentewet aan de orde komt. Voor deze splitsing is veel te zeggen. Wyziging der laatstgenoemde wet is een arbeid van grooten om vang, daar een nieuwe regeling van de taak der gemeente besturen er den grondslag van sal moeten vormen, en in verband hiermede betere bepalingen omtrent de financiëele belangen der gemeenten dringend noodzakelyk zyn. Binds de wet van 29 Juni 1851een der voornaamste scheppingen van Thor- becke, tot stand kwam, is er heel wat veranderd. De taak der gemeentebesturen heeft in menig opzicht een uitbreiding ge kregen, waaraan destijds niemand beeft kunnen denken; vooral op het gebied van onderwys zyn haar verplichtingen opge legd, die zware offers eischen. En dat is lang nog niet alles: de gemeenten hebben zich belast met meer zorg voor de ge zondheidsbelangenvoor politie, voor ver keerswegen, voor armverzorging; voor de uitvoering van onderscheiden rijks wetten hebben zij haar administratie moeten Uit breiden, zoodat het personeel der ambte naren in omvang is toegenomen. De uitbreiding harer financiëele hulp- bionuen heeft met dien vermeerderden last geen gelijken tred gehouden. In 1865 zyn de gemeentelijke accynsen afgeschaft; al was dat voor de ingezetenenen inzon derheid voor de minvermogendeneen be langrijke verbetering, de gemeentelijke schatkist kon niet overal deze vermiudenug harer inkomsten dekken met het aan haar toegekende gedeelte van de personeels be lasting. Er werden plaatselijke heffingen ingesteld, hier in den vorm eener verte ringsbelasting, ginds als eeu meer zuiveren omslag naar de inkomsten, eu deze belasting werd, naarmate de behoeften klommentot een steeds booger percentage opgevoerdterwijl ook tegelykertyd de op centen op het personeel gestadig stegen. Hot fixeeren van het aandeel der gemeen ten in het personeeleeu der laatste maat regelen op het gebied der gemeentelijke wetgeving, heeft den toestand volstrekt niet beter gemaakt. Het slechtst zyn er de zoogenaamde ste- delyke gemeenten aan toe, die belast zyn met bet onderhoud van verschilleude in richtingen, waarmede men in de dorpen en op bet platteland niets te doen heeft. Van deze profi-eeren ook de omwonenden, sondor tot de kosten by te dragen; de suboidiön, in sommige gevallen uit de Rykskas yerieend, wegen niet op tegen het nadeel, dat het achterwege blyven dier bydragen van elders gevestigde be langhebbenden veroorzaakt. In vele steden is dan ook de toestand werkelijk onhoud baar gewerden, en meer dau iets anders mag een regeling van de taak en van de geldmiddelen der gemeenteu een dringende eisch des tyds genoemd worden. Aan die regeling moet het beginsel ten grondslag liggendat de gemeeuten te zorgen hebben voor al hetgeen tot haar eigen huishouding behoort; dat daarvan wordt afgescheiden al wat tot het gebied van de (Staatsbemoeiing is te rekenen. Ge mak keiyk zal die scheiding zeker uiet zyn in den loop der tyden zyn de verschillende bevoegdheden en verplichtiugeu min ot meer dooreengemengd geraakt, en een volkomen terugkeer tot een juiste schifting zal wel tot de vrome weuschen behuoren. Maar in elk gevalwanneer aan den eenen kant bet Ryk niet een belangryk deel van de thans op de schouders der gemeenten rus tende taak overneemt, aan den anderen kant de nieuwe wetgeting niet zorgt d.t allen, die by den bloei eener gemeente belang hebben ook naar vermogen tut de losten barer huishouding bydragenis geen duurzame verbetering in den toestand der gedrukte gemeenten te wachten- In verband hiermede moet ook het ge meentelijk kiesrecht worden geregeld. Eigenlyk gezegd heelt de politiek met dit kiesrecht niets te maken. Bij de ge meenten staat het begrip huishouden op den voorgrond; bij voorkeur zyn de stof felijke belangen aan de hoede der gemeen teraden toevertrouwd. Deze zeer juiste aanwijzing van haar taak werd nog onlangs, in de vergadering van de Tweede Kamer van 6 Deo. jl., gegeven door den heer Levy, welke «preker aldus voortgiug„Nu ligt het toch voor de hand dat men m een huishoudengemeentelijk ot een under, waar het de vraag geldt olmen de tering nat>r de nering zal zetten dan wei den uiterlyken staat zal uitbrulden, nu juist niet en helst niet te rade gaat met hendie tot de nering niets bydragen en toch van den uiterlyken staat zouden willen genieten." In deze woorden ligt de kern van hetgeen ons ten opzichte van de regeling van het het feit bef «terkeu dran als gemeen wien hy eenmaal a derde veruurdeeliug tottwee jaar geve”*’ De toege voegde verdediger, mr. Scueukeuoerg van Mierop, was van dutna de afgulegde uHdrukkelyke verklaring van den gen verzwarende gemeentelijk kiesrecht wenschelijk voor komt. Al wat‘kan worden aangevoerd ten gunste van het denkbeeld om het politiek stemrecht, voor het Ryk en voor de Pro vincie, uit te breiden tot den kring der- genenwier geringe maatscbappelyke wel stand hen ontheft van bijdragen in de directe Ryksbelastingen, komt hier niet in aanmerking; bovendien moet men niet ver geten dat het Rijk ook indirecte belas tingen heftwaarin ook de minvermogende bijdraagten nog andere verplichtingen oplegtwaaraan hij in de eerste plaats is onderworpen: wy bedoelen den gedwongen krijgsdienst. Met de gemeente is dat heel iets anders. Deze is een huishouding, in welker kosten slechts een deel der burgers zyn betrok ken de overigen dragen niets by. De eersten storten hun penningen in een ge meenschappelijke kas, waaruit alle behoef ten worden bestreden. De beschikking over die kasde bepaling van ieders aandeel de beantwoording der vraag of men de huishouding op ruimer voet zal inrichten dan wei inkrimpen, berust »ijden gemeen teraad. En nu is bet alleszins rationeel, dat alleen zij de personen aanwijzen, aan wie dat recht zal worden toegekend, die hun bijdrage verleenen. Niets betalen en toch stemmen over de administrateurs, dat gaat niet op. Want wat zou het gevolg zijn, als de zelfde regelen, die voor bet politiek kies recht zyn voorgesteld, ook vuor de keuze der gemeenteraadsleden werden aangeno men? In de grootere gemeenten vooral zouden de belastingbetalende!! de minder heid vormen, en de doorslag zou gegeven worden door de nietsbetalende kiezers Aan dezeu zou alzoo de beschikking worden toegekend over de beurzen hunner mede burgers: zij zouden de belastingen naar welgevallen kunnen opvoeren, zonder zich te laten weerboudeu door bet besef, dat wat zij anderen opleggen ook door hen moet worden gedragen. In dezelide vergadering der Tweede Ka mer, waarvan we hierboven spraken, zei de heer De Beaufort, een der afgevaardig den van Amsterdamnaar aanleiding van de onderstelling dat de maatstaf voor het politiek kiesrecht ook op de gemeenten wordt toegepast: „Ik geloof dat men met zekerheid wel zal kuuneu aannemeu dat ouder de werking van de nieuwe kieswet de kiezersdie direct in de gemeentekas belasting oetaleuternauwernood eenderde zullen uitmaken van het geheel aantal kie zers.” Nu zal het toch zeker niet te ver wonderen zyn, indien do stem van dit éóne derde door die van de twee derden ge smoord wordt, indien die twee derden voor de klachten van het eene derde zulieu blyken doof te zyn; indien de tweederden zullen zeggen, wat de Kardinaal De Maza rin geide, toen hij belastingen had opgelegd aan het Fransche volk en men hem zeide, dat in zyne machteloosheid om zich tegen hem te verzetten, zy zich wreekten door spotverzen op hem te zingen: «Laat hen maar zingen, als zy ten slotte maar betalen.” De Regeering beeft natuurlijk de ge dachten wisseling over de regeling van het gemeeutelyk kiesrecht verdaagd totdat haar voorstellen tot wyziging der gemeen tewet gereed zouden zyn. Toch is het goed geweest, dat sommige atgevaardigden reeds nu van hun zienswy ze hebben doen blyken, om ook anderen aanleiding te geven over het onderwerp na te denkeu. daar door zal, hopen we, verboed worden dat een stelsel in toepassing wordt gebracht, dat de onbillykbeid zelve zou zyn. De verontrustende berichten omtrent den gezondheidstoestand van den tacntig jarigen Engelschen premier Gladstone, zyn geluk kig met bewaarneid. Enkele dagen nadat zy de wereld in waren gezondenhad er eene belangrijke ministerraad plaats, waarin vuornamelyk over net Home rule-ontwerp werd gehandeld. Als uitslag van die ver gadering wordt gemeld dal alle Ministers bet omtrent het bedoelde onderwerp vol komen eens waren en dat het voorstel strekt om aan Ierland eeu eigen vertegenwoordi ging in een of twee Kamers te geven, ter wijl de leren te veils doch in kleiner aantal, in het Bntsch Parlement zullen vertegen woordigd blijven. Dit zal het recht van vete tobben over de besluiten van het lersche parlement. De Minister van Buitenlandsche Zaken heelt het druk. Op drie punten te gelyk werd zyne tusschenkuinst gevordeid. Turkije, o at bezig was aan Duiucue concessionarissen den aanleg van de spoorwegen lu Klein- Azie t e te vertrouwen, moest overgehaald worden aau de Eugelscue de voorkeur te geven. Dit gelukte. Marokko moest tot zyn plicht geroepen women over de mis handeling eu ueu moord van Bntscbe on derdanen. Eene schade vergoeding van luOO p si. werd met voldoende geacht; verlangd wordt, dat de Ministers van den öultaii hunne excuses over het gebeurde aanbieden. Eu ten slotte had de jonge Khedive van Egypte Ook die ten aanzien van de verwondin den arm kwam te vervallen, daar verdediger aantoonde, met een beroep op verschillende ge wezen vonnissen, dat die verwonding niet duur zaam nadeelige gevolgen zou na zich sleepen. Wyl er dus niet anders o verbleef dan gewone mishandeling, zoo verzocht pleiter de invrijheid stelling van beklaagde. Tevens verzocht hy de oplegging van eene clemente straf. Zoowel op het verzoek tot invrijheidstelling als op de hoofdzaak zelve zal over 8 dagen uitspraak worden gedaan. •ALBLASSERWAARD en LANDEN, 19 Jan Zoo naar kaas a*s boter was deze week goede vraag; le kwaliteit kaas fi,per oO kilo, wei boter 5 cents per J kilo hooger in prijs. Men besteedt thans in deze streken voor kaas f 22 f '26, per 50 kilo, naar wicht en kwaliteit, goó- boter fO,75, weiboter f 0,60 per half kiiOa ♦AMEIDE, 18 Jan. Daartoe in staat ge steld door leden der Usclub «Hollandia’’ en enkele andere weidadigen werd heden op de Zederik alhier een wedstryd gehou den door behoeftige ingezetenen uit deze gemeente eu Tienhoven eu wel door per sonen boven 16 jaren met priksleden en beneden 16 jaren een hardrijderij op schaat sen met hindernissen. Pl. m. 100 personen namen daaraan deel. Niet alleen aan de winners, doch aan alle deelnemers werd een prijs uitgereiktbestaande in spek en erwtennaar gelang der sterkte van ’t ge zin bovendien werden de ouden van dagen en weduwen niet vergeten. Het bestuur der Usclub „Hollandia”, dat dit weldadig heidsfeest up touw zette en allen die het financieel steunden, hebben aan menig arm gezin in dezen konden wintertijd een blijden dag bereid. Het uitgereikte spek is geleverd door den hear G. Vermey te Schoonhoven en was uitstekend van kwaliteit. •BERGAMBACHT, 17 Jan. Heden-avond werd door het bestuur der ijsclub Voor waarts” op den Byl een schitterend ysfeest gegeven. De ijsbaan was h giorno ver- licut met Venetiaansche lantaarns, circa 250 in aantal, en leverde een tantastisch gezicht op. Daarenboven werd van tyd tot tyd Bengatlsch vuur ontstoken. Eene talryke menigte verlustigde zich in de feestvreugde. Ten bate der armen werd door commissarissen eene collecte gehou den, die circa 1 24 op bracht. In de gisteren gehouden vergadering der vereeniging „tut Werkverscoaffing” werd voor f 94 ingeschreven a <n buitenge wone bydrageu, terwyl besloten werd eene lyst te doen circuleer en tot verkrijging van meerdere bydragen. BEHKENWuUDE, 17 Jan. Van wege de Ijsclub Berkenwoude werd hier heden middag eene ringrydery up schaatsen ge houden, vr-"- 1 L»e prijs, werd behaald I e premie sigarenkoker tweede premie, een met silver gemonteerde portemonnaiedoor Jobs. Van Ejk. Alles liep in de beste orde at LEKKERKERK16 Jan. Hier ter plaatse wordt door den commissiekooper, den heer 0. Van der Graaf Kz.de gelling- bennep opgekocht naar kwaliteit tegen f tl a 12 per 50 KG. Voor den schiiheunep wordt f 15 per 50 KG. besteed, ’t Is nog steeds de meermalen Hernaaide klacht, dat de heunep over het algemeen niet naar behooren wordt schoongemaakt, wat thans door de concurrentie met de katoen en de Oustersche hennepsoorten noodzakelyk wel bad bebooren gedaan te worden. Om het verschil te doen uitkomen ware het te wen- schen dat de hennep verbouwers zich de moeite eens getroostten om by het open- snyden der bonden buitenlandsche hennep- sourten tegenwoordig te wezen, zy zouden zich dan overtuigen kunnen hoe schoon eu netjes die er uitzien eu geen noemens waard verlies geven tegenover den wul is waar veel deugdelijker Hoilandschen hennep, doeh door de minder goede benandeling t«t groot gewichtsverlies aanleiding gevende. Dat de lust moge opgewekt wordeu een wedstryd met de buitenlandsche concurrentie aau te gaan om de overwinning te behalen ten voordooie van don landbouw on den handel. De hennepverbouw kan moeilijk gemist worden en is alleen door goeden naam en daad te behouden. *NIkU WPOORT, 17 Jan. Onze geachte predikant, Ds. G. Timmer, beeft eene be roeping ontvangen naar de gemeente Kol- ham (Groningen). Ouder leiding van den heer J. Ver kerk is in deze gemeente eene turnveree- uiging opgericht, dragende den naam nendscuap". ölykeus achterstaande advertentie zal de zaogvoreeuiging „Harmonie” alnier op Woeudag 2ö Januari a. s. eene uitvoering geven in het schoollokaal. WOLKUEN, |a J,„. Bij de .temming voor lid van den gemeenteraad is gebleken dat herstemming moet plaats neooeu tus- scuen de heeren F. Van der Wind en F. Vermeulen, die respectivelyk 96 en 95 stemmen op zich zagen uitge jraoht. i E.11- vluchtten naar den tempel, maar deze ge- izenit *A»kte ook weldra in brand, en niet minder ige-* liOQ^mensbhen moeten door dra rook en de vlammen of in het gedrang omge komen zijn. Vermoedelijk zal de Tweede Kamer niet vóór Dinsdag 21 Februari a. s. weder bijeenkomen. De rechtbank te Rotterdam ver- oordeeide Dinsdag o. a. Ph. v. O., dienstbode te Schoonhoven, we gens diefstal van geld, tot zes weken gevan genisstraf; A. G. 8., sjouwerman te Gouda, wegens diefstal van klompentot drie weken gevan genisstraf; Behandeld werd de zaak tegen J. T., 26 jaar, koopman in turf, woneude te Nieu werkerk a/d IJ Bel. De aanklacht luidt: dat hy op 20 No vember te Kortenoord, in de gemeente Nieu- werk^rk a/d IJ nel, voorde herberg van J. Stuyt, zekeren W. O. opzetteTyk met een mes onver hoeds twee steken of sneden in de rechterzyde van den bals en verschillende steken of sneden in den rug, alsmede een i% den arm zou heb ben toegebr^cht, tengevolge waarvan even zoo vele hevig bloedende wonden ontstondenen van welke wonden, die in den hals toegebracht, zoo diep doordrongen, dat de groote rechter halsspier aangeaueden was, de groote halsader en de groote halsslagader bloot lagen, terwyl een en ander voor den verwonde levensgevaar opl<-verde en zwaar lichamelyk letsel ten gevolge heeft gehad. Zulks na laatsteljjk van 7 Juni tot 6 Augustus eene gevangenisstraf van twee maanden te hebben ondergaan, hem o. a. wegens mishan deling opgelegd. Zeven getuigen en in deze zaak geboord. Beklaagde ondervraagd, beweert in bewusten avond in zoodanigen staat van dronkenschap verkeerd te hebben dat hy niet weet O. ver wond te hebben. Na de toegebrachte verwon dingen was hy een oogenblik tot besinning gekomen en had toon gezien wat er gebeurd was. Uit het gehouden getuigenverhoor bleekdat bekl. in de herberg van J. Stuyt met den ver wonde ruzie had gezocht. Deze wilde daar echter niets van weten en na eenigen tyd had hy de herberg verlaten, om buiten aau eeue natuurlyke behoefte te voldoen. Op den voet was by toen gevolgd door beklaagde, en toen hy weder de herben' wilde ingaanvond hy de deur gesloten en beklaagde daar bij staandie op eenmaal op hem ai kwam hem aangreep en versohillende verwondingen toebracht. Toen in de herberg werd gehoord wat er buiten gaande was, was de deur geopend, en ziende de bloe dende wonden, aan O. toegebrachtwerd dezen gevraagd^, wie dit gedaau had, waarop hy ge antwoord had, dat beklaagde dit gedaau had. Hjj was toen ineengezakt en bewusteloos ge worden. Ouder de personendie hetn daarna in de herberg hadden gebracht, behoorde ook beklaagde, die hem daarbinnen nog waterbad gegevenzeggende„hy is nog niet dood". De verwonde verklaarde, tot het gebeurde niet de minste aanleiding te hebben gegeven wat ook door de getuigen eenparig werd ver klaard, terwyl ook deze laatsteu de dronkenschap, die beklaagde voorwenddetegenspraken. Bekl. segt, door den verwonde ook al eens gezocht te zyn, (wat deze tegenspreekt) doch geen wrok tegen hem te hebben. Beul, bekende, roeds meermalen veroordeeld te zyn, steeds ten gevolge van het vele gebruik van sterken drank. Daarom had hy zich voorgenomen geen drank meer te gebruiken, wat hy ook geruimen tyd had volgehoudeu, tot op den bewusten dag, toen hjj een kameraad had ontmoet eu met dezen, op diens verzoek, eenige herbergen had bezocht en daar sterken drank gedronken, te zamen wel 13 borrels, tig houdt vol, zich de verwonding zelve uiet te uenuneren. De geueesheer, die van het oogenblik der ver- wondiug af tot op he Jen O. onder zyue behan deling had gehad, verklaarde nader de boven vermelde verwondingen te hebben geconstateerd, die volgens hem niet van levensgevaarlijken aaid waren geweest en geen zwaar lichamelyk leisel tengevolge hadden gehad. De verwonding aau den arm bad doorsuyding van eene pees tengevolge gehad, waarvan verstijving der vin gers tot op treden het gevolg was, wat echter vermoedelyk wel terecht zal komen. Naar aanleiding van bovenstaande verklaring, waardoor kwam te vervallen de aan bekl. ten laste gelegde verzwarende omstandigheid, maakte het O. M gebruik, op grond van de bevoegd heid, hem by art. IV1 Witboek van strafvor dering verleend, om bekl. oprne* kzaam te maken op de verzwarende omstandigneid, thans ter te rechtzitting getik ken, en wel dut door de ver wonding in den rechterarm toegebracht, zooda nig een pees of ander deel is beschadigd, dat daarvan zwaar lichamelyk letsel is ontstaan, immers hetzjj blyvend, hetzij voor langen tjjd, tydelgke verstgving. Het O. M., zyne vordering toelichtende, kon niet aannemen, dat bekl. niet geweten heelt wat hy heeft gedaau. Wél weet hy hoeveel borrels hy heeft gedronken en wat er na de toegebrachte verwondingen heeft plaats gehad, maar wat daar tusschen in is gebeurd, zou hy niet weten. Het komt het O. M. dan ook voor, dat bekl., die zich overigens voordoet als een goede jongen, een sukkel en die door het ge bruik van sterken drank aan een woest dier gelyk werd, het medelyden der rechtbank tracht op te wekken door het doen voorkomen dat hy egaau beeft ouder den invloed van tak. Bekl.’s daad quaiificueide het i en verraderlyk door iemand met j aan één tafel had gezeten, zoo op aan te vallenen te verwonden. Het vot ing tot twee |aar gevangemsstrai. jde verdediger, mr. J. H. D. van Mierop, was van meening, toelegde mtdrukkelyke verklaring ineeskundige, de ten laste gelegde 8 omstandigheid komt to vsrvallen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1893 | | pagina 1