'TEN itaii. RBERG 1893. N’. 1339. Zaterdag 28 Januari. rbond Nieuws- en Advertentieblad foor Zuid-Holland en Utrecht •ente, ten, ti man, UT. loping liis, >n, ruüR. ng. ART ihuis, BUITENLAND. Overzicht. BINNENLAND. De Onderwijzers en de sociale quaeatie. SCHOONHOVEKSGHE COURANT S. W. N. VAN NI Uil 28. Of Milan Koning zal worden en voogd over NKENBERG. i NHOVEN go- kantore van i ITMAN, STEN. I. inuari 1893, louden het et ten, dat lende mo- en 75 Of. BOUWHUIS, brandgeve), FAM VüLPKN, N, BOUW 4GAARD en IK HELLING, Ider Nieuw- i HOOILAND ld, alle* te Franco p— neeren bij laar, achter HEMERT, lerdam, oot DE KRÜIJFF ip Zaterda- »ri I 893 en 893, telkens in het Koffie- GH tin, i en bij afslag op den pol en Boeicop, oot 1.88.63. nderen (EUDEN. IS, waarin oefend, bene- staande en we, aan den ite Jaarsveld, otaren, thans DER HORST KOOP of netten stand, rieven bij den Distillateur itnjken ze in minder ihet heeft, tbare me- k met de schappij ingericht iCTEN te Schoonhoven, me Kruide- iden een net bevragen bij •per a/d Hoo rn, We kunnen Prijs der Advertentiën: Van 1 tot 5 regels f 0,50. Iedere regel meer f 0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending franco uiterlijk tot Dinsdags-avonds 8- en tot Vrijdags-namiddags 5 uren. Alle binnenlandsche Advertentiën. voor 3 maal plaatsing opgegeven, worden slechts 2 maal in rekening gebracht. op den lam, „de 1.89.25 L, Markt SN, DAS- Patrimonium van de Firma len avond der Deze Courant vprdt des Woensdags- en des Zaterdags morgens uitgegeven. Prijsvoor Schoonhoven per drie maanden 0,75. r.—per post door **et geheele rijk f 0,90. Men kan zich abon- bij alle Boekhandelaren, Agenten en Brievengaarders. schijnt voldoende hen binnen de perken der wet te houden. Het schooltoezicht dient elk feit, ten laste van onderwijzers, met juistheid en onpartijdigheid te on derzoeken. Ziedaar de verschillende meeningen te genover elkander geplaatst, en nu moeten we de vraag stellenWaar ligt de waar heid? Wie met den werkelijken toestand bekend is, zal wel tot het besluit komen, dat het optimisme van den Minister zeer ver gaat. Hij leest niet de blaadjes, waar mede door socialistischgezinde onderwijzers onder hun collega's propaganda gemaakt wordt, en die in onhebbelijkheid van toon niet onderdoen voor de hatelijkste uitiugen in Recht voor Allen. Evenwel, van een enkelen levenmaker krijgt men krachtiger indruk dan van honderd gewone menschen, die rustig bun maatschappelijke taak ver vullen, en niet zoeken een rol te spelen op een tooneel, waar zij niet thuis be hoor en. De politiek, en inzonderheid de min of meer actievedie men hier en daar in ons land zoekt toe te pissen, is een slecht middel om aan het gemoed die zachtheid en fijngevoeligheid te geven, die onmisbaar zijn om met kinderen om te gaan ön hen op te voeden tot menschen. Een mandie met vioolspelen in zijn on derhoud moet voorzien, behoort niet zich in zijn vrije uren bezig te bouden met steenenbikkenal heeft bij voor dien arbeid nu een bijzondere voorbeldeuit vrees zijn vingers ongeschikt te maken voor de druk king der snaren. Het volksinennerschap is een hoogst gevaarlijk ambacht: het voortdurend in contact zyn met lieden, die men kunstmatig tot ontevredenheid en meer dan indirect tut verstoring der orde heeft aangezet, het aanhooren hunner deels wer kelijke, deels opgezweepte grieveu, het leiden hunner vergaderingenhet voorgaan by bun demonstraties, altemaal dingen, waartoe in bet Noorden vele onderwijzers zich geroepen achten, kan niet anders, dan op hun stemming, op de opgewekt heid, waarmede zij hun arbeid hebben te verrichten, zal het eenige vruchten dragen, een verderfelijken invloed uitoeienen. Al onthouden zij zich met de meeste zorg van het mededeelen van socialistische begrippen aan hun leerhugen, toch mag het gevaar lijk heeten, aan hen kinderen toe te ver trouwen. De onderwijzers moeten niet vergeten, en gelukkig, het zijn maar enkelen die er niet genoegzaam aan denken, als men hun ‘L‘ cyfer Vttü jjet »rps, maar over die enkelen heb- let nu juist, dat de maat- is niet voornemens toe te laten, dat fa- milie-aangelegenheden op nieuw het land in rep en roer brengen. Zelfs wenscht het Dog niet het verbanningadecreet op te heften, dat indertijd tegen ex-Koningin Nathalie werd uitgevaardigd, toen deze wat al te lastig werd. Het verzoende Koningspaar komt nog niet naar Belgrado. Koning Alexan der zal hem in *t buitenland opzoeken. In Rome (Italië) hebben groote bank schandalen plaats gehad. De directeur van een der banken is voortvluchtig, een te kort van 2.500.000 lire achterlatend. Kas sier en onderkassier zijn in hechtenis ge nomen De justitie heeft zich met de zaak bemoeid. De gevangen gezette directeur directeur dreigt met openbaarmaking van bescheiden, waardoor een aantal Italiaan- sche staatslieden in een kwaad daglicht zullen komen. Er loopen nog steeds ge ruchten over eene Kabinetshervorming. Behalve van het aftreden van Grimaldi, spreekt men ook nog over dat van de Mi nisters Laeava en Martini. Van andere zijde verneemt men, dat het geheele Kabinet zal moeten aftreden wegens bovengenoemde Bank schandalen. De Gouverneur der Russische provincie Nowgorod heeft een bataljon infanterie, een afdeeling kozakken en 3D0 jagers afgezon den, om jacht te maken op de wolven, welke daar de streek onveilig maken. De stad Tikhvin wordt letterlijk belegerd door die wilde dieren. Vrouwen en kinderen durven niet buiten de huizen te komen en de mannen gaan niet uit dan welgewapend tegen de wolven, die soms in dichte troe pen de straten binnendringen en er alles verscheuren wat zij vindenhonden, katten, ook kinderen als zij die krijgen kunnen. Een treurig ongeluk wordt uit Providence, Rhode-Island (Ver. ■staten), bericht. Een groote sleè, waarop een gezelschap van ongeveer vijftig personen een tocht onder nomen had naar Woonsocket, is ’s avonds bij bet terugkomen, tusschen die plaats en Pawtucket, op een overweg van den spoor overreden door een trein, die onverhoeds in volle vaart kwam aaustoomen. Vijf heeren en drie dames werden ge dood en zestien anderen bekwamen zoo ernstige wonden dat waarschijnlijk elf aan de gevolgen zullen sterven. De Europeesche Prinsessen en Prinsen worden in deze dagen druk ten huwelijk gegeven en ten huwelijk genomen. Zoo is de Rumaansche Kroonprins verleden week ge trouwd; de zoon van den Eugelscfien Kroon prins geldt voor verloofd; Vorst Ferdinand van Bulgarije is, naar men beweert, mede op een verlovingsreis uit, en zoowel aan het Duitsche als aan het Oostenrij ksche Hof wordt bruiloft gevierd. Aan het Hof te Weenen namelijk trouwt de Aartshertogin Marga- retha dophie met den Wurtembergschen Koonpritis, en aan dat te Berlijn viert men, in tegenwoordigheid o. a. van den Russi- schen Czarewitch, het huwelijk van 'b Kei zers zuster, Prinses Margaretha, met Prins Frederik Karei van Hessen. in de Dourdeiyke provinciën, bezielt. iu zag daarin een werkelijk gevaar voor Mmeuleviug en keurde bet optimisme Men Minister af. Is bet suhuoiiuezicut rdbpen en in staat dien geest te brei Oi moet het dien guest ougeuiu- Anderu leden brengen misschien iets bij om nieuwe toe standen te scheppen^: niet die halve men- schienwier eernufcl ijdelheid hqn aa?- (1 rij ft om zich op den voorgrond te plaatsen doch die den moed missen om zelfs ont beringen te dragen ter wille van hun ge loof aan eigen overtuiging. De onderwijzers kunnen ontzaglijk veel doen om een beteren toestand voor te be reiden meer dan iemand anders. Verbeter de individuen en de maatschappij zal beter wordenzijn hot niet de trouwe arbeiders in de volksschooldie dit machtigste aller wapenen tegen sociale misstanden in han den hebben? Maar dan met volle kracht, met geheele toewijding, dat wapen gehan teerd. De sociale ophitsenj kunnen zij ge rust aan anderen o verlatendaar zijn men schen genoeg, voor te vinden buiten de onderwijzers. De Minister van Binnenlandsche Zaken, de heer Asquith, heeft eene redevoering gehouden te Liverpool (Engeland)waarin hij verklaarde, dat Gladstone’s gezondheid niets te wenschen overliet en dat de Home Rule-voordracht strekken zou om Ierland werkelijk zelfbestuur te schenken, al is het dan ook onder oppertoezicht vau het Parlement te Westminster. Wat Egypte aangaat, de Regeering zal daar bedaard, maar krachtig te werk gaan. De toestand aldaar blijft zeer gespannen e.n het gevolg van een en ander is, dat de Engelschen hun legermacht in Egypte weêr hebben versterkt en hun verblijf verlengd. De Khedive kwam op het laatst nog wel •au met verzekeringen van onderwerping en gewilligheidmaar alles te vergeefs. Lord Cromer (Öir Evelyn Baring) heeft in last den Kbedive aan te zeggendat ver meerdering van Britsche troepen noodig is, om de belangen der* -fifuropuesche ingeze tenen te beschermen. De Minister van Oorlog heelt al aan Cyprus en Malta ge seind om daar de troepen aan te houden, die uit Indië terugkeeren. Ze zullen voor- loopig te Alexandrië in garnizoen blijven, om dadelijk bij de hand te zijn, wanneer men ze te land noodig mocht hebben. Onder de bevolking te platten lande heerscht een opgewonden geestterwijl verder ge meld wordtdat het Britsch element in genoemde stad zeer ingeuomen is met de versterking. De gemachtigde naar Marokko, de heer Ridgeway is te Madrid aangekomen, waar hy verklaarde te zullen handelen in over leg met Frankrijk, zoowel als met Spanje. Vijfduizend, in plaats van duizend dollars, werd door den vasten Britschen gezant te Tez geeischt en verkregen, als schade ver goeding voor de nagelaten betrekkingen van het slachtoffer Tnnidaü. Het is in de Franuche Kamer gelukkig nog ai kalm afgeloopen bij de beraadsla ging over de door het gouvernement aan gevraagde geheime fondsen. De Afgevaar digde Provost de Lannay vond het alleen maar te betreurendat Ministers van deze fondsen gebruik maakten, om hunne por tefeuilles te behouden. Meester Barboux heeft in zijne pleitrede voor de verdediging in de Panamazaak ge tracht aan te toonen, dat de geheele aan klacht voornamelijk gegrond is op zekere gezegden der administrateuren, welke ge zegden hij trachtte te rechtvaardigen. Toen hy echter ging vertellen, dat Charles de Lesseps den eerbied had geërfd, welken men voor zijn vader had en hoe het bericht zyner inhechtenisneming de grootste ont steltenis had veroorzaaktdeden zich uit het puoliek zulke luide kreten hooren dut de zitting moest worden opgeheven. Zaterdag wus het juist honderd jaar ge leden, dat Koning Lodewyk XVI te Parys op het schavot bet leven liet en de aan hangers van het koningschap lieten dien dag met onherdacht. Met byzondere praal werden herinuerings-godsdieustoefeningen gehouden in ouderscneidene Katnoliuke kerken, welke door een talrijk publiek wer den bygewoond. Men zag er de Hertogin van Chartres, den Graat' van Eu, den Her tog en de Hertogin van Alengon, enz. benige jongelieden, byzonder vurige aan hangers vun het koningschap, wisten zich toegang te verschaften tot de boetkupel (Chapelle expjatoire) op den Boulevard Haussmann, die sedert eenigen tyd op last der Regeering gesloten is, legden duur kran sen neder en zongen een „de proluudis”, tot de politie hen verjoeg. ’t Geeft een iudruk van frischheid en kloekheid te midden van al de schandalen der laatste dagen 1 Hut bericht van de verzoening tusschen ex-Koning Milan van settle en Nathalie heult aigemueue vreugde verspreid. Bel grado was geheel met vlaggen versierd en meld eene sciuituremle illuminatie. Koning Alexander seinde aan zyueu vader; „Uwe niududueiing heelt my zeur getroffen. Deze dag is ue geluRRigsie myna levens, ik umuels u en vurzuea u, moeder net te doeu, in de plaats van my.” Wat nu de verdure plannen zyn, is nog niet bekend. De uitslag der herstemming te Amsterdam is: voor de Provinciale Staten uitgebracht 5847 geldige stemmengekozen de heer Van Eeghen (anti-revolutionair) met 300d. De heer Loeft (liberaal) had er 2842. Voor den gemeenteraad uitgebracht 5983 geldige stemmen; gekozen de heer Wormser (anti-revolutionair) met 3184. De heer Roel- vink (liberaal) had 2799 stemmen. Bij de verkiezing van een lid der Tweede Kamer in het hooldkiesdistrict Leeuwarden zijn van de 32ö6 kiezers op gekomen 2195. Van onwaarde 27 biljetten. Volstrekte meerderheid lOöb. Daarvan ver kregen de heeren J. Troelstra (liberaal) 896j C. V. Gerritsen (radicaal) 689; G. L. vun der Zwuag (sociaal-democraat) 231P. Van Vliet Jr. (anti-revolutionair) 332. Her stemming dus tusschen de heeren Troel- ’ètra en Gerritsen. Naar men mededeelt, zou bij den Minister van Binnenlandsche Zaken het voornemen bestaan omwegens het blijven beerschen van het mond- en klauw zeer, de Rotterdamsche veemarkt voor drie maanden te schorsen. Te Al bla sserdam is tot ge meenteontvanger benoemd de heer Mr. J. P. Van den Brink aldaar. Met ingang van 1 Februari is mejuffrouw 0. G. Haentjens Dekker, adsisteute aan het post- en telegraafkan toor te Winkel, in gelijke betrekking te Beverwijk benoemd. Aan de universiteit van Am sterdam is met goed gevolg het candidaats- exameu in de geneeskunde afgelegd, door den heer S. C.tppel, te Goriucnem. GOUDA, 24 Jan. De gemeenteraad be sloot heden, overeenkomstig een voorstel van Burg, en Weth. op het vroeger inge komen adres van den heer P. Goedewaa- gen Tzn. te Kralingen, houdende verzoek In de vergadering der Tweede Kamer van 15 December 1892 werd door een der Rotterdamsche Afgevaardigdenden heer Van Karöebeek, het volgende gezegd. „In het Voorloopig Verslag is er op ge wezen dut vele onderwijzers toonen met de tegenwoordige staatsinstellingen en de maatschappelijke orde geen vrede te heb ben. Ik wil wel bekennen dat ik behoor tot de velen in den lande, die dit ver schijnsel met klimmende bezorgheid waar nemen. „Afgescheiden echter daarvan, ofschoon misschien niet geheel buiten verband daar mede. wensch ik, voor zoover noodig, de aandacht van den Minister te vestigen op een feit dat zich onlangs beeft voorgedaan, dat allen, die met mij een wurm hart toe dragen aan het openbaar lager onderwijs, zeker groot leed heeft gedaan en datnaar het mij voorkomt, ook aanleiding geoft of zal kunnen geven voor het schooltoezicht om handelend op te tredenvoor zoover de gemeentelijke overheid in deze mocht blijven stilzitten. „Bedrieg ik mij niet dan is onlangs het hoofd van een lagere school in het Noorden van ons land in hooger beroep veroordeeld wegens laster. Nu komt het mij voor, dat een dergeiyk persoon niet langer aan het openbaar lager onderwijs behoort verbonden te blyven, laat staan aan bet hoofd mag staan van een openbare school. „Als ik voor zooveel noodig de aandacht van den Minister daarop vestigis dit niet uit behoefte om den bedoelden persoon administratief vervolgd of gestraft te zien, maar uit diepgevoelde overtuiging, dat onze openbare school door zulke onderwij zers niet gediend is, maar groote schade komt te lijden.” De Minister van Binnenlandsche Zaken antwoordde hierop „De Minister draagt aan de onderwijzers een goed hart toe. Hij is ook ten volle overtuigd dat een goede geest onder de Nederlandsche onderwijzers blyft heerachen. Ik kan nog altijd met medegaan met de meening, opnieuw door den geuchten afge vaardigde uit Rotterdam hier uitgesproken, dat zoovele onderwijzers geen vrede zou den hebben met de tegenwoordige staats instellingen en de bestaande maatschappe lijke orde. Deze meeningvoorgestaan als ze werd door dien geachten spiekeracht ik onjuist. By het ouderwyzend personeel op onze lagere scholen worden, evenals onder alle standen der maatschappijer velen aangetroffendie in verschillende op zichten in onze staatsinstellingen en maat schappelijke toestanden verbetering zouden wensctieu. Maar daardoor wordt volstrekt geen afbreuk gedaan aan de plichtsbetrach ting en toewyding, die het geheele onder wijzend personeel in Nederland kenmerken. „Is er een enkele ouder, die zich mis greep :eu door Men strairechter moest wor den veroordeeld, daardoor wordt in dezen algemeenen toestand geen verandering ge bracht; Wat de veroordoeling betreft, waarvan de geachte afgevaardigde ge waagde, ik zou niet durven verklaren, of de qualificatie van het feit, welke de ge achte algevaardigde uitsprak, ook die is van het veroordeelend arrest, dat tot dus ver my niet is voorgelegd. Ik ben over tuigd dat het schooltoezicht, wanneer er reden bestond om in deze handelend op te treden, niet zal nalaten zyo plicht te vervallen.” De heer Van Karnebeek heeft op dit punt nog gerepliceerd. Verklarende voor niemand ouder te willen doen in waardee- ring Van de uitmuntende eigenschappen die over ’tulgemeen het ouderwyzend per soneel onzer lagere school bezit, meende hy toch, dat de Minister zich schuldig maakt aan optimisme, en gaf ZExc. in overweging, of duor het uitdrukken daar van wezeulyk nut gesticht en de zaak ge baat wordt, er by voegend? dat de meening, in het Voorloopig Verslag uitgedrukt en door den Minister betwistdoor zeer velen in den lande gedeeld wordt en bij hen rechtmatige bezorgdheid wekt. Ook in de atdeeiingen der Eerste Kamer is bij het onderzoek der stuaUbegrooting deze zaak behandeld. In het rësumé, ’t welk de dagbladen geven van het Voor loopig Verslag, vinden we vermeld: Nader werd door onderscheiden leden besproken de geest van ontevredenheid met onze staats instellingen en het verzet tegen openbare orde en het gezag, die een niet gering aantal onderwyzer»vooral in dehouidstad en j Men de va» delen Oi moet het dien guest ongel derd laten voortwoekeren? Andere ie waarschuwden tegen belemmering vun de onderwyzers nuitun de scnoollokuien. Waar zy de wet overtredenniueten zy worden gestraft, maar de bestaande wetgeving aantal vergelykt met het geheele cory ben wy hel zij moge dan zoo slecht zijn als die ontevredenen zich ver beelden vun hen eischtgoed onderwijs te geven, en dat dit een taak is, die den geheelen mensch vereischt. ons niet voorstellen dat zoo’n man, als hy gisteren bezig is geweest met op zijn manier over de maatschappelijke regeling het veroordeelend voorns uit te spreken, te midden eener rumoerige menigte, mor gen terwijl hy nog du uittoepen van haat en wrevel in zyn ooren heelt, door hem uitgelokt of aangehoordmet een tnsschen geest en een warm gemoed geheel en al kan opgaan in bet ziuleleveu der kinueren, dat hy moet wekken, leiden, aaukweeken. En kan hy dat niet, dun deugt hij niet voqr zyn arbeid. L)e openbare onderwijzers verkeeren in een bevoorrechte positie, daar zy nagenoeg onaf'zetbaar zyn. Zuker zou het met in het belang van het onder wys zyn, indien zy inuar zoo eenvoudig oy een raadsbesluit oi by een aanscbryving van het schooltoe zicht waren te verwyderen; maar net genot van die vaste stelling legt hun ook ver plichtingen op, verplichtingen, met tegenover de wet, diu in ons land gelukkig geen beperkingen der vrije gedachtewisseling geduugt, maar tegenover hun eigen geweten en tegenover de ouders der kinderen. Een vader, die van het openbaar ouderwijs ge bruik wil mukun, is meestal aan een be paalde school, aan een bepaalden onder wijzer gebonden, en de allereenvoudigste beginselen van betamelijkheid moesten dien onderwijzer reeds nopen, eenige beschei- denheiu in acht te némen by de openbaring van meeningen, die indrmschen tegen het geen men de bestaande maatschappelyke orde noemt. Is de drang, om als hervormer op te treden, den onderwijzer te sterk, is hy in zyn ziel overtuigd dat hy aun zyn roeping zou te kort doen, indien hy de bevolking in zyn omgeving niet ten strijde nep tegen instellingen en regelingen, welke hem on houdbaar toesemjuen, welnu, dun zy hij een man, en geve zich aan uie andere tauR, en hy trekke op aan het huuid der schare, welker apostel mj zien acht. Moor dau zy hy ook eeriyk genueg om een werkkring te verlaten me mot ae rul vun aemuguog onbestaanbaar is. Dun mout hy mut vragen Waarvan zul ik eten, als ue school unj niet meer voedt. Een heid bekommert zich daar met over: hy zet zyu iuvuu voor de zaak, die hem bezielt, ny aanvaardt, zoo noodig, het martelaarschap. Dezulken Of Milan Koning zal worden en voogd over om afschrijving van zijn eanslagih de plaat- zijn zoon en Nathalie Koningin, weet selijke directe belasting op de inkomsten, Z Xi r&VA’ om adressant ontheffing te verieenen over de 6 laatste maanden van 1892 werd niet ondersteund. Bij den Raad kwamen in twee voorstel len van de Commissie van Beheer der stedelijke gasfabriek. Het eene strekte om den prijs van het dag- en kookgas te brengen van 6 op 5 ct. per stère en het tweede om over te gaan tot het maken van eene inrichting tot bereiding van zwavel zuur-ammoniac-zout. Deze voorstellen zul" len later in behandeling worden genomen. Voorts kwamen nog in verschillende adres sen tot afschaffing van de kermis. Tot gemeente-arts werd benoemd de heer P. De Boer, arts te Behagen. ♦ALBLASSERWAARD en VDFHEEREN- LANDEN, 27 Jan. De handel in kaas was deze week willig, doch die in boter flauw gestemd. Kaas f0,50 a f 1 per 50 kilo hooger, boter 10 cents per kilo lager in prijs. Men besteedt thans in deze streken voor kaas f23 f26,50 per 50 kilo, naar wicht en kwaliteitgoèboter f0,70, weiboter f 0,55 per half kilo. N1EUWPOORT, 25 Jan. De uitvoering van Nieuwpoorts zangvereeniging „Har monie”, die eerst op bet Kerstfeest zou plaats hebben, doch toen, wegens eeu sterf geval in de familie van den directeur, werd uitgesteld, had heden-avond plaats. Vooral werd deze dag gekozen, omdat de vereeni- gihg dan haar vijf-jarig bestaan mocht herdenken. Mochten velen bij de oprichting aan de jeugdige vereeniging een zeer kort leven toeschrijven, haar vijf-jarig bestaan heeft die bewering niet alleen gelogenstraft, maar de uitvoering van heden avond toonde, wat volharding en ijver der leden en flinke leiding van den directeur vermogen. Een vijftiental stukken werden flink, zuiver en met gevoel gezongen en gaven blijken van de vorderingen, door de leden gemaakt. Een talrijk publiek, zoo uit deze ge meente als van elders, woonde de aitvoe- ring bij, ja het schoollokaal kon alle be langstellenden niet bevatten. Verschafte de vereeniging dus velen, ja zeer velen, een genotvollen avond, dan komt ook haar een woord van dank toe voor haar streven en voor hare volharding, maar niet minder haren directeur, den heer 0. Niisen, ’yoor zijne flinke leiding. Hij ontzag geene moeite om de vereeniging te doen bloeien en wist door humanen omgang de belang stelling en den ijver der leden levendig te houden en de harmonie onder hen te be waren, opdat de vereeniging haar naam „Harmonie” niet ten onrechte zou dragen. Moge de zangvereeniging „Harmonie” ons nog meermalen op zulk een genotvollen avond vergasten en moge zij onder de flinke leiding vau haren directeur in bloei toenemen. Dat velen zich opgewekt mogen gevoelen, als nieuwe leden toe te treden. ♦•OUDERKERK a/d IJ8EL, 23 Jan. De eerste raadsvergadering in dit jaar, Maan- dag-morgen gehoudenwerd door den voor zitter geopend, met een woord vau welkom aan de leden. Alvorens tot de werkzaam heden over te gaangaf de voorzitter een overzicht van hetgeen in 1892 door den gemeenteraad tot stand gebracht, en van het belangrijkste, wat in dat jaar in de gemeente voorgevallen wasom te eindigen met de beste wenschen uit te spreken voor het welzijn van de ingezetenen en de'teden des bestuurs in den nieuwen jaarkring. Na mededeeling van eenige ingekomen stuk kengoedgekeurde raadsbesluiten enz., werd aan mej. A. Van der Graaf, overeen komstig haar verzoek, eervol ontslag ver leend als onderwijzeres aan de o. 1. school I, tegen lö Maart a. s., en in verband hier mede besloten sollicitanten te doen oproe pen tegen eene jaarwedde van f 500. Naar aanleiding van daartoe van gemeente wege ingestelde pogingenwordt als resul taat medegedeeld, dat de keur op den Lage- weg voortaan geregeld toegepust zal worden door het daartoe bevoegde polderbestuur. Een schrijven van den ijsbond „Krimpener- waard tot het nemen van maatregelen in overeenstemming met de statuten van dien Bond, werd voor kennisgeving aange nomen omdat de bestaande bepalingen der Alg. Politieverordening vooralsnog vol doende zijn gebleken, om de veiligheid op het ijs te verzekeren. Van het streven van den Bond werd echter met waardeering kennis genomen. Na wijziging der instructie van den gemeeute-ontvanger en bespreking van eenige andere gemeeute-zaken, werd deze vergadering gesloten. ♦VLIST, 25 Jan. Het bestuur vaa de polders Vlist Oost-, Westzijde en Bonrepas, heelt besloten het dagelyascn onderhoud van de drie moiuns voortaau am te beste den en de reparation niet meer op dagloon te doen geschieden. WOERDEN25 Jan. Kaaa. De aanvoer ter markt op heden bedroeg 33 partyen- prijs van Goudsche le soort f25 k f 2?’ 2e soort f 21 k 24, per 60kUo. dkadelvlag,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1893 | | pagina 1