m CACAO, CACAO, wrk. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. IN DER EL8T, nnairs in Effecten, C H T, de Foorstraat, lüo. 4. indsche Effecten. merk, N'. 1340. Woensdag 1 Februari. 1893. ÉN, BANK, STRAAT, C 416. and-, Rivier- en Zeeschade. t fo 55 60 65 70 ring en Lijfrente, 3. :11 S? BEEK. goed waterhoudende ER te GORINCHEM, RIEK „LE MARRON», i deposito. BINNENLAND. BUITENLAND. 4>ver«ieht. Goedewaagen Zonen, MARKT, naast „DE WAAG”, C O U D A, Oaderdoki. erkiezende togen de prolongatierenté ader eenige kosten, in S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, Uitgevers. van Nederland en Buitenland, boogate prijzen. van rente en teruggave naar keuze rege lt toe- 1M&O, No, SfiS. BLANKENBERG. ÜsdelUk ÜimiU Jaarltjkxclie lijfrente roor f 100 treitert kapitaal. voor mannen. voor vroawea. 6 83 7 54 8 39 9 57 Tegenwoordig al de leden. De notulen gelezen en Wordt nu sluitend in gesloten bussen. jzen zijn slechts f 0.45 s per 1/8 kilo bus. geleverd wat te maken is. Een hoo- snd verkrijgbaar bij den Heer >r A. VAN DER LEUN. A. KRU1JT. A. OSKAM. A. VAN EWIJK. L. HELLEMAN. K. HOOGENBOEZEM. G. H. AALFS. 1. C. GOUDRIAAN. SCHOMHOVfflHE COÏÏRAB eens of bij ge- i van io. 14 te ROTTERDAM. 28-HAARWERKEN,alsVlechten vanaf of Toupets van af f 5,00heeie Pruiken in alle kleuren. Van uitgevallen haar gen worden aangenomen en steeds een Markt b/d Waag te Schoonlieven. Prijs der AdvertentienVan 1 tot 5 regels 0,50. Iedere regel meer 0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending franco uiterlijk tot Dinsdags-avonds 8- en tot Vrijdags-namiddags 5 uren. Alle binnenlandsche Advertentien, voor 3 maal plaatsing opgegeven, worden slechts 2 maal in rekening gebracht. 6 65 7 24 7 99 9 10 van Limburg Stirum te Arnhem, M. J. Chevallier te Schoonhoven, J. G. Sillem te Amsterdam, J. L. Zegers te Heemstede. Te Utrecht is overleden Jhr. J. A. Wichers, ontvanger der registratie (gerecht, acten) en domeinen aldaar. De overledene bereikte den leeftijd van 54 jaren. Aan den heer A. A. Humme, predikant bij de Remonstrantsche gemeente van Oude-Weteringis door de commissie tot de zaken der Remonstrantsche Broeder schap tegen 19 Februari eervol ontslag uit den dienst verleend. Waarden en Geldswaardige litiën. sseert en disconteert WISSELS enz. eni. an rente van 3j pCt. w w opzegging tegen een rente ven 2J pCt. n A. vam d»r LEUN te Schooihovut. ens van 9 tot 2 uur en des I Zaterdagavond en Zondag. Commissarissen van Toezicht, J. U. VaN ROOSENDAAL, Notaris. VAN ANDELTz, Koopman. MULLER, Koopman. A. BOS, Wethouder van Gorinchom. VERSCHOOR VAN 8LEKUW1JK, durgemeester van Bleeuwijk. houden. De Regeering beeft die besluiten wijselijk vernietigd. In tiriekenlaud is het aantal terecht stellingen buitengewoon groot in verhou ding tot de bevolking (2 millioen inwoners). Er zijn thans niet minder dan honderd ter dood veroordeelden, die op do voltrek king van hun vonnis wachten. In vijf dagen werden 9 menschen geguillotineerd 2 te Athene, 4 te Aegina en 3 te Nauplia en een paar dagen geleden werd te Missoloughi een soldaat gefusileerd. De banken te Manchester zijn gewaar schuwd, dat daar voor f 20 000 valsche shillings uit Duitscbland zijn ingevoerd. De valsche muntstukken gelijken volkomen op de echtealleen is het hoofd der Koningin er iets kleiner op. Het is zeker niet algemeen bekend dat in Engeland een Koniug Salomo-sekte bestaat. Zekere Mrs. Turner te Brigton was door haar man, een schoenmaker, ver laten. De man beweerde een boodschap uit den Hemel te hebben gekregen, hem gelastend voortaan met een andere vrouw te leven en een zijner vrienden bad, op dezelfde wijze, de opdracht ontvangen hem bij Mrs. Turner te vervangen. Mrs Turner wilde daarvan niets weten en daagde haar man voor het gerecht. Turner was bereid haar nu en dan vrijwillig geld te zenden voor haar onderhoud, maar weigerde daarin geregeld te voorzien. Natuurlijk stelde de rechter hem in het ongelijk. Deze Courant wordt des Woensdags- en des Zaterdags morgens uitgegeven. Prijs: voor Schoonhoven per drie maanden ƒ0,75. Franco per post door het geheele rijk 0,90. Men kan zich abon- neeren bij alle Boekhandelaren, Agenten en Brievengaarders. leden een welkom toe te roepen en noodigde den Secretaris uit, de notulen der laatst gehouden vergadering voor te lezen, welke daarna zonder hoofdelijke stemming werijpn aangenomen en gearresteerd. Vervolgens werd door den Voorzitter medegedeeld, waarom de afd. dit jaar geen tentoonstelling enz. zou houden, (geheel overeenkomstig het door den Secretaris der afd. geplaatste ingezonden stuk), wenschte hare Zuster-Vereeniging een goed succes toe op haar pogen en gaf de vergadering de verzekering, dat door het Bestuur maat regelen zouden worden genomen, om het volgende ja.<r de tentoonstelling enz. alhier te doen doorgaan. Op de vraag van den Voorz. of nog iemand het woord verlangde, vraagde een der leden of het Bestuur het recht had, een in de algemeene vergadering genomen besluit in te trekken, waarop de Voorz. antwoordde, dat zulks geheel volgens het reglement was geschied. Vervolgens vraagde de Penning meester der Harddraverij Vereening den Voorz. of er geen brief ingekomen en waarom deze ook met beantwoord was. De Voorz. geeft hierop de verklaring dat dit schrijven, hetwelk te laat (Vrijdag avond pl. m. 8 uur) was ingekomen, onbeantwoord was gebleven en sluit, daar niemand meer het woord ver langt, de vergadering. Er is eene vereeniging opge- riebt, die zich voorstelt, op het voetspoor van de in Duitscbland door graaf Von Bodelschwingh opgerichte christelgke land bouw-koloniën, aan bedelaars en landloopers, na christelijke verpleging in een toevluchts oord, door hen weder aan werken te ge wennen, de gelegenheid te geven in de maatschappij terug te keeren. Voor het stichtingslonds is minstens f70.000 noodig. Wie voor dat fonds eene gift in eens van minstens f 1(100 geeft, wordt beschouwd te zijn mede-oprichter der vereeniging; klei nere gaven voor dat fonds zuilen ook met dankbaarheid worden aanvaard. Ook kan men lid worden tegen een jaarlijksche contributie van f 3,—. In alle plaatsen zoekt de vereeniging correspondentschappen op te richten en wanneer er veertig loden zyn, vormt zich een afdeeling. Het bestuur der nieuwe vereeniging is aldus samengesteld: J. Van *t Lindenhout te Neerbosch, voorzitter; J. J. Verbrugh Hz. te Velp, le secretaris; Mr. J. P. A. Graaf van Limburg Stirum te Oosterbeek, 2e se cretaris; Jhr. Dr. L. de Geer te Velp, pen ningmeester; L. R. J. A. Koosmale Nepveu te Doorn, H. J. Koper te Hees, Ds. E. A. G. Van Hoogenhuyze te Nijmegen, H. J. A. Leembruggen te Zwolle, C. W. Graaf •AMEIDE, 30 Jan. In deze gemeente zijn voor de lichting der nat. militie van 1894 ingeschreven 9 personen. Het water in de rivier is sedert gister 'f M. gewassen en staat thans 1.32 M. A. P. In den ijstoestand is hier nog niets geen verandering gekomenhet wordt nog steeds te voet gepasseerd, ja zelfs ziet men nog er op schaatsenrijden. Aan het Tienho- vensche veer overtocht met de schietschouw. Tengevolge van het op heden in de Vijf-Heerenlanden betrokken dijkleger is het luiden der klokken alhier gestaakt. AMEIDE, 30 Jan. Door het zachte weder der laatste dagen kunnen vele werk zaamheden, zooals hoepelmaken, teenuit- sohieten, mandenbreien enz. weder onge hinderd geschieden, zoodat op 't oogenblik in deze gemeente weinig werkeloosheid heerscht. Alleen schippers en zij die in den grond moeten werken, kunnen wegens ijs en hal nog niet terecht. Als de dooi echter zoo sterk aanhoudt als de laatste 2 dagen, zullen die laatste hindernissen ook spoedig verdwenen zyn. Intusschen wordt hier door de ondersteunings commissie, Diaconie, Protestantenbond enz. mildelijk in de behoeften van de werkeloozen voorzien. •BERG AMBACHT, 28 Jan. In de gisteren gehouden vergadering der vereeniging Win- terlezingen” werd de spreekbeurt vervuld door den heer K. Klomp, hoofd der Openb. school te Ammerstol. In eene keurig be werkte verhandeling schetste hij „de liefde” in den echten zin des woords en daartegen over „de zelfzucht’’. Deze verhandeling werd door enkele daarop betrekking hebbende gedichten afgewisseld. Met overgroot ge noegen hoorde het talrijk publiek spreker aan. Ook de bijdragen, na de pauze door den spreker, mej. A. G. De Jong en de heeren A. de Jong Kz.. van Ammerstol, J. G. Bettink en P. Hamerpagt geleverd, voldeden zeer. In Fobr. zal de heer D. Oskam, van bier, in Maart de heer D. C. De Koning, van Stolwijk, als lezer optreden. Heden-morgen had een jongentje van W. K. het ongeluk uit een hooiberg te vallen, met het droevig gevolg, dat het een zijner beenen brak. •HAASTRECHT, 29 Jan. Door het on derwijzend personeel van de zondagsschool van den Protestantenbond zijn de volgende dames gekozen, ten einde het dagelijksch bestuur over die school uit te oefenen: mejuff. J. H. Muller Jlld., presidente, mevr. Van der Meulen-Voorbeijtel Cannenburgh, secret, en mevr, de wed. Goudriaan Drost- Kikkert, penningm ••JA ARS VELD, 30 Jan. Het laatste hel denstuk van de beruchte bende in deze ge meente is gepleegd aan de kerk der do- leerende gemeente te Lopik, waar eenige glasruiten werden verbrijzeld. Hetzelfde had plaats bij M. alhier, waar reeds vroe ger herhaaldelijk baldadigheden werden ge pleegd. KRIMPEN a/d LEK, 27 Jan. Woensdag sprak in ons dep. der Maatsch. tot Nut van ’t Algemeen de heer C Meijer, uit Kralingen. Spreker had tot onderwerp zijner rede gekozen: „Madach’s Tragedie van den mensch.” In eene keurige im provisatie behandelde spreker na een in leidend woord, waarin hij mededeelde, dat dit tooneelstuk werkelijk in Hongarije met opoffering van groote kosten is opgevoerd geworden, de levensgeschiedenis van den schrijver. Spreker meende in dezen tragi- schen levensloop de oorzaak te vinden waaraan de dichterlijke geest van Madach den grondtoon van zijn dichtstuk ontleent. Vervolgens ging hij in breede trekken den inhoud van het schoone dichtstuk na. Het uitvoerigst was spreker in de behandeling van het laatste gedeelte, nl. de toekomst. Met onverdeelde aandicht werd deze rede aangehoord. Spreker bewees eene ernstige studie van zijn onderwerp gemaakt te hebben. Zuivere zinsbouw en goede voor dracht kenmerkten deze voordracht. Zeer in den smaak viel ook sprekers tweede stuk, nl. eene door hem geschreven novelle „Daar ging een jager”. De heer Meijer heeft voorzeker zijnen hoorders een nuttigen en aangeuamen avond versch ift. De heer M Boogaerdt droeg daarna op eene keurige wijze voor een tweetal stuk ken van Multatuli. Met een woord van dank sloot de voorzitter deze avondbjj- eenkomst. •NIEUW LEKKERLAND, 24 Jan. Aan het hulpkantoor alhier zijn in 1892 aangekomen: Brieven 8494,. briefkaarten 3889drukwer ken 20236dienstbrieven 537, monsters 48, expresse-brieven 2aangeteekend aangeko men 55aangeteekend verzonden 103post wissels gestort 566 postwissels uitbetaald 183quitantiën ter invordering verzonden 2, quitantiën aangekomen 263poatpakk. ver zonden 284, postpakk. aangekomen 521. - Door een ingezetenedie onbekend wenscht te blijven, werd vóór 14 dagen in den collecte-zak gedeponeerd de kapitale som van fiOO, met bestemming f 100 voor de diaconie-armenf100 voor de Herv. kerk, f100 voor de weesinrichting te Neerbosch en f100 voor de inrichting tot opleiding van predikant te Deutichem. Bij den van wege de Ijsclub „Heems kerk” gehouden wedstrijd half rijden en half prikken, door ingezetenen boven de 16 jaar, afstand 852 meter, werd de 1ste prijs behaald door J. Lagten2de prijs door J. Breedveidde 3 de prys door J. Heijkoop. gOÜDEWATER, 30 Jan. LI. Zaterdag trad alhier in het hotel „Paulina” als so cialistisch woordvoerder op de heer A. H. Gerhard van Amsterdam, die in den - vorm van een sociaal sprookje menigen aanval richtte op de tegenwoordige maatschappij. Van de gelegenheid tot debat werd slechts door óén der aanwezigen gebruik gemaakt. PAPENDRECHT, 28 Jan. Heden werd van de werf van den scheepsbouwmeester A. Van Dujjvendijk met gunstig gevolg te water gelaten een ijzeren Rijnzeilschip, groot 80 last, gebouwd voor rekening van den heer F. De Korver te Sliedrecht. Daarna werd de kiel gelegd voor een ijzeren tjalk- schip, groot 60 last, te bouwen voor rekening van den heer Joh. -Vogel te Zevenbergen. •STOLWIJK, 30 Jan. Terwijl het mond en klauwzeer geweken is bij het vee van den landbouwer M. Buijense, wiens geheele stal den 12en dezer werd aangetast, heerscht de ziekte nog in de stallen van 8. Koolwijk, buurman van Buijense, en N. Koolwjjk. •TIENHOVEN 30 Jan. Voor de lichting der nationale militie van 1894 zijn in deze gemeente ingeschreven 6 jongelingen, waar onder een die zich in vrij willigen militairen dienst bevindt. •VLIST, 29 Jan. Tot opzichter der wa termolens van de polders Vlist en Bonrepas is benoemd de heer A. Van Straaten te Berg-Ambacht. VLIST, 3l Jan. Ook onder de rustige arbeidersbevolking van deze gemeente wordt oproerig zaad gestrooid. Openlijk optreden durft men echter niet en de propaganda voor de socialistische partij bepaalt zich dan ook alleen nog tot het verspreiden van kleine socialistische biljetten, die met de grootste geheimzinnigheid hier en daar des nachts worden neergelegd of aangeplakt. Een vruchtbaar arbeidsveld zal men hier echter vrij zeker niet vinden. Een ongeveer vijfjarig knaapje van zekeren H. alhier klom gisteren op een in het zoldergat geplaatste ladder, toen deze uitgleed en het kind op het op den vloer staande kopstuk van de kachel neer- flkwam, waardoor het een gapende wonde in het voorhoofd kreeg. Dr. Idenburg, die in allerijl uit Haastrecht werd gehaald, ver leende heelkundige hulp. Ofschoon aan vankelijk voor een slechten afloop werd ge vreesd, was de toestand van het knaapje heden morgen zeer bevredigend. Gemeenteraad van Berg-Ambacht. 25 Jan. 1893. ig al de leden. der vorige vergadering worden goedgekeurd. lededeeling gedaan eener ingekomen missive van Gedep. Statenhoudende goedkeu ring van het suppletoir-kohierhoofdelnken omslag, dienst 1892. Namens Burg, en Weth. wordt voorgesteld, de vergoeding voor het schoonhouden der school lokalen enz. der 1ste openb. school met 5 gulden te verhoogen. Aangenomen met alge meene stemmen. Wordt voorlezing gedaan eener ingekomen missive van Gedep. Staten, tevens onder verzending eener missive vau den Burg, dezer gemeente aan genoemd college, wegens het weigeren tot voldoening der rekening van W. H. Van Zoest, omtrent verstrekte huisves ting enz. aan Ryksveldwachters, houdende verzoek aan den Raad hem te willen dienen van bericht en raad, benevens overlegging van een extract uit de notulen. Door de commissie van redactie wordt beslo ten het antwoord aan Gedeputeerde Staten op te maken. Dit antwoord, luidende weigering tot betaling, vermits, naar het gevoelen aller leden, eene overdreven politiemacht op kermis met gemotiveerd was, wordt met algemeene stemmen aangenomen. Üp voorstel vau den heef Benschop wordt met 4 tegen 3 stemmen (de HH. Oskam, Voor sluis en Hofland), besloten aan den gepensi- onneerden veldwachter G. De Bruin toe te staan, tot 1 Mei 1894 het gemeentehuis te be wonen. Wordt voorlezing gedaan eener ingekomen missive van het bestuur van den Ijsbond „Krim- penerwaard”, houdende verzoek, dezen bond te willen steunen en voornameljjk in de politie verordening der gemeente de noodige bepalingen op te nomen om de orde op het ys te bevor deren. Wordt besloten, dit adres te stellen in handen van Burg, en Weth ter fine van advies Niets meer aan de orde synde wordt de ver- I gadenng door den voorzitter gesloten 8TATEN-GENERAAL. Nadat de Eerste Kamer op den dag van de hervatting barer zitting, Woensdag 25 Januari, zich bepaald had tot de afdoening van enkele kleinere wetsontwerpenvingen Donderdag de algemeene beraadslagingen aan over de staats- begrooting. Het debat, geopend door den heer De Savornin Lohman, die betoogde, dat de ge- vaien vad het algemeen stemrecht niet door de Eerste Kamer zyn te keeren, liep voornamelijk over de houding der Regeering by de rustver storingen de heer Van Rooyen had daar veel op aan te merken en beschuldigde haar van te sterk optimisme, ook ten aanzien van sompiige onderwyzers, die mede tot verzet aansporen. De indiening der kieswetwaarvan Spr. de nood zakelijkheid erkent, acht hy ontjjdigen aan gaande de geheimhouding van de aanslagen in de vermogensbelasting is hy in zyn vertrouwen in den Min. vau Financiën geschokt. De heer Six hoopt dat, wanneer de kieswet mocht wor den verworpen, wy toch voor een ministeriëele crisis gespaard zuilen big ven. De heer Melvil van Lynden keurde af, dat by belastinghervor- ming voor de gemeenten niets is gedaan en’^Ue voorz. opende deze Vergadering met den meent, dat met de kiesrecht voorstellen der Re- geering de overheersching door de massa, zon der eenig tegenwicht, wordt in de hand ge werkt. De heer Pynappel kwam op tegen de bewering dat deze Kamer constitutioneel onbe voegd zon zyn om over de aanhangige kieswet te spreken en verklaarde zich tegen de open baarheid van de kohieren der vermogensbelas ting door middel van de lyslen der hoogataan- gesla^enen De heer Wertheim bracht hulde aan de Regeeringdat zij zich bij het tegen gaan van wanordelijkheden heeft onthouden van inmenging in de taak der burgemeestersen protesteerde, in 't belang der onderwyzers zel- ventegen sommiger optreden ter bestrijding van de maatschappelijke orde. De heerAlberda van Ekenstein verklaarde, dat het schooltoezicht zyn plicht doet en meent dat de goede vruchten van het onderwys oorzaak zyn, dat de toestanden niet ernstiger zyn dan tegen woordig. De heer Van Welderen Rengers wenscht geen smet te werpen op den onder wijzersstand, maar waarschuwt tegen het opti misme der Regeering. De heer Sassen betoogde, dat men alleen door gematigdheid uitbreiding van kiesrecht kan verkrijgen zonder gevaar. De Minister van Buitenlandsche Zaken verde digde de politiek .der Regeering, en deed uit komen, dat zy homogeen is in zake het kies recht. Zjj meent dat tusschen het tot stand komen en in werking treden der kieswet tijd zal zyn voor de behandeling der defensie-voor stellen. De Minister van Justitie drukte zijn teleurstelling uit over de afkeuringdoor den heer Van Royen uitgesproken, en ontkende, dat de Regeering in haar taak tot herstel der orde is te kort geschoten. Inde uitspraakdat men zich niet met sociale wetgeving moet in laten omdat het maken eener goede regeling buiten de macht van den Staat ligtzal de Reg. niet berustenmaar integendeel streven naar opheffing der bezwaren. In de vergadering van Vrjjdag werd verder gesproken over de onderwyzers, omtrent wie de Minister van Binnenlandsche Zaken zeide dat, behoudens enkele uitzonderingen, de uit gebrachte beschuldigingen onverdiend zyn, en over de quaestie van de geheimhoudiug der kohierenover dit punt was nog veel meenings- verschil, en verzekerde de Min. van Binnenl. Zaken, dat getracht zal worden de bezwaren weg te nemen. Van de behandeling der Hoofdstukken stippen wij het volgende aan III. Buitenl. Zaken. De heer Rahusen, aan wien door den heer Six de dank der Kamer werd gebracht voor de wyze waarop hy bij het interparlementair congres te Bern haar eer had opgehouden, sprak over arbitrage en eerbiedi ging van den eigendom ter zee; de heeren Pyn appel en Wertheim drongen aan op krachtige maatregelen tegen tiet wederoptreden der cholera. IV. Justitie. De heer Van Welderen Rengers wenscht voorwaardelyke invrijheidstelling alleen toegepaut te zien, wanneer blyktdat de gevan genisstraf een guns'tigen invloed heeft gehad, en achtte uitbreiding van het getal cellen noodig. De heer Pynappel verlangt bekorting van den duur onzer proceduren; de heer Lohman keurt Engelnnda optreden in Egypte, tegen over den jeugdigen Khedive, die zoo maar op «taanden voet zich aan Engelands voogdij schap wilde onttrekken, heeft hier en daar wel een storm doen opgaan, maar 't bleek een storm in een glas water. Turkije zou ernstige vortoogen gericht hebben tot do Britsche regeering, wegens de schending van zyn foitnan (bevoegdheid om elke ver andering van Kabinet in Egypte goed of af te keuren) Frankrijk vroeg opheldering over *t gebeurde, vreezende dat Engelands optreden aan de Roode zee, den invloed van andere mede belanghebbende Mogend heden, ook van Frankrijk, zou verzwakken. Maar èn de vertoogen en de gevraagde op heldering hebben Engeland niet weerhouden om nieuwe troepen in Egypte te doen ont schepen, die bereids hunne kwartieren be trokken hebben. De onderkoning maakt beau mine mauvais jeu: hij coquetteert met inlandsche deputaties, die hem komen in 't gelijk stellen en houdt zich maar als of hij Engeland en niet Engeland hem eens goed op zijn plaats had gezet. Hualande Kroonprins (Czarewitch) ver toefde eenige dagen in DaitecblandH hoofd stad, tot deelneming aan de plechtigheid van de huwehjks-voltrekking van 's Keizers jongste zuster Margaretha, als aan de feest viering met ’s Keizers verjaardag. Hij bracht een eigenhandig hartelijk schrijven van zijn Vader, den Czaar mede. Na afloop van het huwelijksdiner heeft weer de ouderwetscheeenigszins ver ouderde ceremonie van den fakkeldans plaats gehad: een plechtige optocht door de danszaal, waarbij twaalf Ministers, welke daartoe „commandirt” worden, het bruids paar met groote waskaarsen voorlichtend, als fakkeldragers dienst doen. Velen achten dit emplooi wel een weinig beneden do ministerieelo waardigheid, en Von Bismarck heeft zich er dan ook altijd aan onttrokken, gelijk Von Caprivi bij deze gelegenheid ook gedaan heeft. De Ministers werden dan ook later ver vangen door twa.ilf pages, kaarsdragers, die het bruidspaar van de danszaal naar bet bruidsvertrek begeleidden. Behalve de gebruikelijke gala-maaltyden en voorstel lingen, bij gelegenheid van 's Keizere ver jaardag, had nog een dejeuner plaats met de officieren van het grenadiers-regement „Alexander”, waarvan de Czaar nomiaal chef is. Natuurlijk ging dat dejeuner ge paard met een toast op den verheven chef van het regemeut, den voornaamsteu Kameraad”; zwaartillende politieke tinnegieters merk ten op, dat Keizer Wilhelm alleen over het verleden sprak, toen hij op de vriendschap- pelyke verhouding der beide Vorstenhuizen wees, doch voorzichtig zweeg over *t heden. Zelfs in het toasten blijkt regeeren een lastige zaak te zyn! Dat het er intusschen, wat die verhoudingen betreft, zoo heel slecht niet uitziet, volgt naar het inzien van een gewoon menschuit het feit, dat Duitscbland en Rusland een heel eind op weg zijn, om een handelsverdrag te sluiten, met uitge breide voordeelen aan beide zijden. Te Moscou zijn twee moorden gepleegd, die aan de gruweldaden van Jack the Ripper herinneren. In een der kerken werd nl. een pak gevonden met het in 40 stukken gesneden lijk eener betrekkelijk jonge, be ruchte vrouw; op den weg naar een bosebje by Moscou werd het andere lijk, dat eener 37-jarige fabriekarbeidster, mede afschuwe- lyk verminkt, gevonden. Van den dader is geen spoor te ontdekken. De directie van de tramways te Peters burg heelt vergunning gekregen dames op de imperiales toe te laten, mits de trap pen, die daarheen leiden, zoo zijn inge richt, dat ze aan de eischen der welvoeg lijkheid beantwoorden. De sneeuw heeft zoowel in Oostenrijk als in Zwitserland veel last en ongerief veroorzaakt en wat erger is ook veel onge lukken ten gevolge gehad. In laatstge noemd land was meer dan een spoorbaan voor korten of langen tyd geheel versperd. Keizer Frans Jozef gaf op den verjaardag van zyn besten bondgenoot Keizer Wilhelm een galadiné, waar by het gebruikelijk glas op den jarige geleegd werd. Ds begrootingsdebatten in de Fransclte Kamer worden nu en dan nog steeds af gewisseld met hartelyke in- en uitvallen met betrekking tot het Panamaschandaal. Dit gebeurde wel meer toen bekend werd, dat de Procureur Generaal termen had gevon den eene gerechtelyke vervolging in te stellen tegen 9 afgevaardigden, oud-afge- vaardigden of senatoren, ondér welke meer dan een oud-Miniater. Tot ee# vervolging van Jules Roche, gewezen Minister in het pas afgstreden Kabinet, werden geen termen gevonden. Dr. Cornelius Herz, een der grootste knoeiurs in de hierbedoelde zaak, is bij een in het journal officièl opgenomen besluit van de lijst der gerechtigden tot het dragen van het Legioen van Eer ge schrapt. Verschillende gemeenteraden in België hebben besluiten genomen om over het algemeen stemrecht een plebisciet te doen nemen gelden deposito: t 1 dag opvragens A 2| langer termijn op overeen te komen oorwaarden en desverkiezendé tegen nderpand in fondsen; erstrekken gelden op Effecten voor: I ragen onder f 1000,— a 4 'b jaars; ragen daarboven tot den prolongatie- uers, volgens Amsterdamsche beurs* oorwaarden; isten zich met het koopen en verkoopen an Effecten, tegen een provisie van: voor fondsen boven de 30 i 6 onder 30 /,;(ook- oor loten;) verlangd worden orders in de meeste indsen verantwoord tot den eerstvolgen- en middenkoers der Amsterdamsche enrs; solen Coupons in boven de Amsterdam- che beursnoteeringzonder berekening an provisie; isteti zich op voordeelige voorwaarden iet het incusseeren van wissels op binnen- n buitenland. Tarieven op aanvrage ratis verkrijgbaar. iformatiën worden verstrekt door den Heer VAN DEN HEUVEL, SohoonhoTM. benoeming van inspecteurs der ryksveldwaclit buiten het corps af. Vergaderi&g van Safcrikg. V. Binnenland- Bche Zaken. De heer Van Lier drong nader aan op steun aan de vereeniging tot bevordering van ambaohtsonderwijs in Drente, de heer Verheyen braoht hulde aan de Reg., dat zjj een eer sten stap doet ter verkrijging van een nieuw gebouw voor het Museum van Natuurlyke His torie te Leiden. De heer Lohman besprak de kostelooze toelating van leerlingen op de H. B. scholen en drong aan op beperking bij het Hooger Onderwijs. De heer Wertheim bepleitte herziening der armenwet met toepassing van het Elberfelder stelsel, de verplichte medewerking der burgers by de armverzorging; de heer Pyn appel is daarentegen van oordeeldat op dit gebied het particulier initiatief vry moet blyven. Ook de heer Nebbens Sterling verklaarde zich tegen staats-armenzorg. De heer Alberda drong aan op verdere hulp voor de ambachtsscholen, op betere bezoldiging yan de onderwyzers der lagere school en uitbreiding van regeeringszorg voor de opleiding van onderwijzeressen. De Min. van Binnenl. Zaken verklaarde den tyd voor her ziening van de wet op het Hoager Onderwys nog niet gekomen. Het onvoldoende van vele onderwyzerstractementen weg te nemen stuit af op het bezwaar, ten aanzien van het byzonder onderwjjs denzelfden maatstaf van subsidiëering aan te leggen. De zaak der armenzorg is in ernstige voorbereiding; de toepassing van het Elberfelder stelsel, hoe doelmatig ook, zou de Reg. ongaarne verplicht maken. VI. Marine. De heer Muller keurde af dat een officier is ontslagen na een onderzoek van zyn geestvermogens, uitgelokt door zijn weige ring om te duelleeren. De heer Van Alphen drukte vertrouwen uit in het beleid van den Minister, en wees op de noodzakelijkheid van versterking der zeemacht in Indië. De heer Fokker acht het bedenkeljjk, nieuw materieel aan te maken vóór dat de taak der Marine bij de wet is omschreven. De heer Viruly kwam op tegen te hooge uitgaven; de heer Fransen van de Putte bestreed den aandrang tot r ling by de wet. De Min. van Marino gaf lichtingen op zyn plannen: een organisatie by de wet zegt hy niet toe. Van den bewusten officier is geneeskuu4>£> attest van ongeschikt heid ingekomen, vandaar het ontslag. Bij Kon. besluit van 27 Jan. zijn benoemdtot griffier bij het kanton gerecht te Winschoten, Mr. C. Jentink, thans griffier bij het kantongerecht te Woerden; tot griffier bij het kantongerecht te Woerden, Mr. F. W. ter Spjll, advocaat te Alkmaar, tevens beëedigd klerk ter griffie van de arr -rechtbank aldaar. Woensdag jl. had in het lokaal van denbeer H. Clansman te Woerden eene vergadering plaats van wege de afd. Woer den” dor lloll. Maatschappij vaq Landbouw.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1893 | | pagina 1