HH4I p im? gomr? 1893. N'. 1346. Woensdag 22 Februari. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. '®™Ètaiir Wti ^‘Onitmoeira Systeem oedewaagen Zonen. jlBif DELEN VAN VERVOER toombootdienst op de Lek. Officiêele Kennisgevingen. C O U D A, I BUITENLAND. Overzicht. BINNENLAND. sssjv s i* ,v van in de firma Diepeveen Leis S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, Uitgeven. SCHOOHHOVfflSCHE COURAIfT. Gemeente SCHOONHOVEN. iger termijn en sn voortaan t. èn etiquet van een den. ver rocaat-generaal bij idf •.WWW- ?SI 5'fes 5» .->3 -J M P O. d Sg&l I58.SJ28 Vrijdags, dienst tusschen Schoonhoven rdrecht, met de Stoomboot «Schoon- aanvraag geven wij gaarne de namen 'erkoopers op. JANSEN TIL ANUS, Friezenveen. ONZE Prof. Dr. G. Jaeger, nevenstaand gedeponeerd Prijs der AdvertentiënVan 1 tot 5 regels f 0,50. Iedere regel meer f 0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending franco uiterlijk tot Dinsdags-avonds 8- en tot Vrijdags-namiddags 5 uren. Alle binnenlandsche Advertentiën, voor 3 maal plaatsing opgegeven, worden slechts 2 maal in rekening gebracht. Deze Courant wordt des Woensdags- en des Zaterdags morgens uitgegeven. Prijs: voor Schoonhoven per drie maanden ƒ0,75. Franco per post door het geheele rijk f 0,90. Men kan zich abon- neeren bij alle Boekhandelaren, Agenten en Brievengaarders. nog steeds te vergeefs naar verbetering hunner tractementen uitiienmogen ook deze spoedig met. een tfijhooging van be- looning verblijd worden. Is de posterij een tak van dienst die zich voortdurend uitbreidt en steeds de meest mogeljjke toewijding en onberispelijke plichtsbe trachting van hare ambtenaren eiscbt, de billijkheid op hare beurt vordert, dat de belooning daaraan geëvenredigd zij. De Martha-stichting”, eene inrichting voor onverzorgde kinderen te Alfen a/d Rijn, heeft over 1892, met in begrip van f6050 aan legaten, ontvangen de som van f37.O83,74. De uitgaven be droegen f32.048,93, voordeeligslot f5034,81. Tegenover dit voordeelig slot bad het be stuur dezer stichting op 1 Jan. 11. nog f 8006,97 J aan uitgekomen rekeningen te voldoen. Thans worden in deze inrichting reeds een 200-tal kinderen verpleegddie tot nuttige leden in de maatschappij worden opgeleid. Mej. G. Elshout te Gorinchem, leerlinge aan de kweekschool van onder wijzeressen te Arnhem, heeft met goed ge volg te Breda examen afgelegd in de nuttige handwerken. iRKT, naast „DE WAAG”, imen gelden deposito: dag opvragens t\ 2} °/0 iger termijn op overeen te komen waarden en desverkiezende tegen irpand in fondsen; trekken gelden op Effecten voor: en onder f 1000,— 4 ’s jaars; en daarboven tot den prolongatie- *s, volgens Amsterdamsche beurs waarden m zich met het koopen en verkoopen Effecten, tegen een provisie van: o voor fondsen boven de 30 °/0 /0 onder 30 /„;(ook loten;) langd worden orders in de meeste sen verantwoord tot den eerstvolgen- middenkoers der Amsterdamsche ïh Coupons in boven de Amsterdai i- i beursnoteeringzonder berekening provisie >n zich op voordeelige voorwaarden het incasseeren van wissels op binnen- buitenland. Tarieven op aanvrage is verkrijgbaar. •matiën worden verstrekt door den Heer LN DEN HEUVEL, Schoonhoven. ring, gegeven door de betoon” alhier bedrp som door het bestum Armen is uitgekeerd. De lotelingen dezer gemeente (lichting 1893) zyn ter inlijving opgeroepen tegen 7 Maart a. s. Voor de lichting 1894 zijn ingeschreven 27 lotelingen waarvan een reeds dienende is, terwyl 7 anderen vermoedelyk reden tot vrystelling zullen hebben. Voor de derde maal heeft de afdee- ling „Stolwijk” van den Bond voor Alge meen Kies- en Stemrecht eene openbare vergadering gehouden. Was de vorige maal de opkomst van weinig beteekenis, uw correspondent sprak van een dertigtal be langstellenden, doch volgens „Recht voor Allen” waren er 54Zaterdag avond, toen de advocaat Q. A. Van Eek uit Leiden zou spreken over „de Kies wet voorstellen in verband met de sociale kwestie”, had hij er circa 40 onder zijn gehoor en daaronder waren nog een tiental „medeburgers in wording”. Alweer dus een blijk van weinig vooruitgang der sociale beginselen in onze gemeente, vooral wanneer de vorige maal „Recht voor Allen” gelijk had, en er niet 30 maar 54 belangstellenden waren. En als men dan nog weet, dat de vergadering Het Ministerie Ribot, dat op het punt heeft gestaan vervangen te worden door een Ministerie Cavaignac, staat echter nu vaster dan ooit te voren, dank zij eene met 315 tegen 86 stemmen aangenomen motie van den Afgevaardigde Leygue. „De Kamer, vertrouwende, dat de Regeering de democratische instellingen zal handhaven en eene zuiver Republikeinsche staatkunde zal volgengaat nu over tot de orde van den dag.” Zij zal nu stil aan de begroo- ting voortgaan, die nog niet is afgedaan. Een nieuw onweder dreigt echter weder, daar de ex-Boulangist Millevoye er sterk op aandringt, te weten, hoe het op het oogenblik met de Pauama-zaak staat. De Regeering vraagt waarschijnlijk uitstel van behandeling Charles de Lesseps heeft met zijne vrouw een bezoek gebracht aan zijnen ouden, grijzen vaderdie hem aanstonds herkende en hem harteljjk omhelsde. In tegenwoor digheid van de vrouw des huizes werd een gesprek begonnen, waarbij elke toespeling op het gebeurde werd vermeden en dat treffend en aangrijpend was, juist door zijnen eenvoud. De beide agentendie Charles vergezeldenhadden zich in een zjjvertrek teruggetrokken. Aan het déjeuner werd door allen deelgenomen. Den gan- schen dag bracht Charles bij den grijsaard door, die, dank zij de zelfbeheersching en de bewonderenswaardige kalmte van zijnen zoonniets heeft bemerkt van den be- narden toestandwaarin deze verkeert, ’s Avonds werd de jouge De Lesseps weder naar Parijs teruggebracht, en eenige uren later zat hij wéér in zijne cel! De Parijsche correspondent van de „Ti mes" verhaalt de volgende gebeurtenis uit het leven van Ferdinand de Lesseps, die men zich vooral in deze dagen gaarne zal her inneren. In 1830 of 1831 richtte de pest te Alexandrië groote verwoestingen aan, en de inwoners sloten zich in hunne huizen op, om de ziekte te ontloopen. Het Fransche hospitaal, een vierkant gebouw met een groote binnenplaats, werd ernstig bezocht en werd dientengevolge ontweken. Lijken werden op die binnenplaats opeengestapeld, en niemand wilde binnenkomen, om levens middelen te brengen. De heer De Lesseps, destijds belast met de waarneming van het Fransche consulaat, hoorde daarvan. Zonder aarzelen bracht hij de beambten van het consulaat bijeen, ging aan hun hoofd met de Fransche vlag naar de plaats, bracht den levenden levensmiddelen, begroef de lijken en deed aldus de paniek bedaren. Na het bekend worden van Gladstone’s Home Rule-voordracht hadden te Belfast (Ierland) eenige ernstige vechtpartijen plaats tusschen de voor- en tegenstanders. De Ieren hebben bedenkingen geopperd tegen het recht van veto, aan den onder koning verleend; ze zijn van plan daarin voorstellen tot wijziging te brengen. De Home Rule voordracht is voor de eerste maal door het Britsche Lagerhuis zonder stemming gelezen. Den grooten ouden Man, Gladstone, viel eene warme ovatie ten deel. De Ieren sponden daartoe op en zwaaiden met de hoeden; hunne ge wone manier van applaudisseeren. De tweede lezing zal plaats hebben op 13 Maart. Den tusschentijd kunnen de leden gebruiken, om het gedrukte ontwerp te be- studoeren. Op dien juisten tekst toch is het wachten van vriend en vijand. Een*j En gelach officier, Lord Dunmore, heeft een bijzonder grooten afstandsrit te paard volbracht van de grens van Punds- jab (Britsch-ludië) naar Constantinopel. Hij vertrok verleden juar Februari en kwam eenige dagen geleden in de Turksche hoofd stad aan, na dus ongeveer een jaar onder weg geweest te zijn. Deze afstandsrit wordt algemeen zeer merkwaardig geacht, vooral met het oog op Lord Dunmore’s leeftijd: 52 jaren. ♦GORINCHEM, 20 Febr. De 1.1. Zaterdag alhier gelijktijdig met die te Raamsdonk gehouden paardenmarkt wasbij gebrek aan kooplieden van geen of weinig beteekenis. Slecht enkele drie- en vierjarige paarden werden onderling voor f 300 k f 450 verkocht. Door den gemeenteraad zijn 1.1. Vrij- dag-avond tot onderwijzeressen benoemd aan de school van den heer P. J. Verlee de dames J. G. Zemel, te Nieuwe Tonge en L. W. A. Marcelis, te Lienden en aan de tusscbenschool voor meisjes (hoofd de heer A. Berkout) mej. M. Valkhoff te Arnhem. ♦AMMERSTOL, 21 Febr. Het aantal houders van hondenkarren, ingeschreven volgens art. 21 van het prov. reglement op de wegen en voetpaden, bedraagt in deze gemeente slechts 1. BODEGRAVEN, 20 Febr. Door de afd. Bodegraven en omstreken der Holl. Mij. van Landbouw is voorgedragen voor het lidmaatschap van het hoofdbestuur de heor A. N. J. M. baron van Brienen van do Groote Lindt, te Wassenaar. §GROOT AMMERS, 20 Febr Onze pre dikant, Ds. C Bouthoorn, heeft voor het beroep naar Waarder en Langeruigeweide bedankt Zaterdag-avond kwam in onze ge meente een treurig bericht, n. 1. dat de heer H A. Vermeulen, hoofd der schooi alhier, die met 1 April zyn betrekking ne- derlegt, te Rotterdam op straat een toeval had gekregen en bewusteloos nederviel. Hij was ’s morgens met de boot naar ge noemde plaats gegaan. Gelukkig kregen we Zondag-avond een gunstige tijding, daar genoemde heer naar omstandigheden vrij wel was. De stal van den heer H. Voorspuij Jz. is ontsmet, daar al zijne koeien hersteld zijn. Het mond- en klauwzeer is nu slechts nog op eene plaats in onze gemeente. Wij willen hopen, dat ook daar het vee spoedig hersteld zal zijn. ♦HAASTRECHT, 18 Febr. Gedurende het jaar 1892 zijn ten postkantore alhier ont vangen 13302 gefrankeerde brieven80 on gefrankeerde brieven, 6 expresse brieven 7277 gewone briefkaarten 45 briefkaarten met betaald antwoord 1870 dienstbrieven 28781 dag- en weekbladen, 12355 druk werken, 83 monsters ofstaleh zonder waarde. Er werden ontvangen 149 aangeteekende brievenwaaronder 55 met aangegeven waardetot een gezamenlijk bedrag van f 16438,74 en verzonden 184 aangeteekende brieven, waaronder 63 met aaugegeven waarde, tot eeu bedrag van f25021,55. 431 postwissels werden uitbetaald, tot een bedrag van f 10035,08 en gestort 899 dito, tot een bedrag van f 13228,84. Er werden ter invordering ontvangen en geïnd 410 kwitantiën, tot een bedrag van f 2765,18s en ter invordering verzonden 56 kwitantiën. Er werden ontvangen 1838 en verzonden 911 postpakketten. Het debiet der verkochte frankeeriegels, briefkaarten enz. bedroeg f1331,91. •HAA&TRECHT,21 Febr. Gisteren-avond hield de heer G. J. Paré, van Tilburg, in de vereeniging „Ernst en Vrijheid” alhier eene lezing over „Onsterfelijkheid.” •HUOG-BLOKLAND, 19 Febr. Op aan staanden Zaterdag, 25 dezer, zal van hier eene familie vertrekken, om zich in Amerika te vestigen en wel in den Staat Jowa. KINDERDIJK, 17 Febr. Heden is voor het etablissement Fop Smit, scheepsbouw meesters L. Smit Zoon alhier, met het beste gevolg te water gelaten de rader- stoomboot genaamd „Oerona”, voor rekening van de Bonn Beueler Fiihr Actiën Geselschaft te Bonn. De machine wordt vervaardigd in de fabriek van de firma Diepeveen Leis Smit alhier. gLEKKERKERK, 20 Febr. In de 11. Vrijdag gehouden vergadering der afdeeling Krimpenerwaard van de Holl. Maatsohappy Bij Kon. besluit van 17 dezer is benoemd tot commandant van het instr.- bat. de majoor P. R. Goudschaal, van het le reg. inf. Bij Kon. besluit van 17 dezer is aan den kapitein F. II. A Sabron, van den gen. staf, adj. van den Minister van Oorlog, vergunning verleend tot het aan nemen en dragen der versierselen van ridder van het Legioen van Eer, hem door den pre sident der Fransche Republiek geschonken. De Tweede Kamer isbijeen- geroepen tegen Dinsdag 28 Februari, des namiddags te 2 uren. Aan de Tweede Kamer der Staten Generaal is door den Hoogen Raad toegezonden de volgende aanbevelingslijst voor de vervulling der vacature in dat rechtscollege, ontstaan door het overlijden van den raadsheer Van Bemmelen. 1. Mr. A. M. Van Stipriaan Luïscius, deken van de orde der advocaten bij den Hoogen Raad 2. Jhr. Mr. S. Laman Trip, president der arrond.-rechtbank te Zutfen; 3. Mr. L. U. De Sitter, raadsheer in het gerechtshof te Arnhem; 4. Mr. A. Telders, advocaat-generaal bij het gerechtshof te ’s-Gravenhage 5. Mr. J. J. Van Geuns, raadsheer in dat gerechtshof, en zulks met het lot tegen Jhr. Mr. D. G. Van Teylingen, raadsheer in hetzelfde gerechtshof; 6. Mr. H. F. Baron De Koek, raadsheer in bet gerechtshof te Amsterdam. Naar men verneemt is bepaald, dat de spoorweglyn van Maassluis naar den Hoek van Holland op 1 Juni zal geopend worden. Enkele postboden hebben dezer dagen de verblijdende tnededeeling ontvangen, dat hunne jaarwedden, van 1 Januari 11. af, verhoogd zyn. I Jammer dat verscheidene postambtenaren •onhoven n. Dordrecht v.m. 6.30. irecht (Grooth.)n Schoonhov. n.m. 1. Stoombootdienst „Johan II”. Ondei nemer L. Van Zessen, rdienst, aangevangen 10 October 1892, ischen Schoonhoven en Rotterdam. Maand. Dinsd. Woensd. choonhoven, v. 5.v. 6.m. 12.-—. Dond., Vrijd. en Zat. v. 6 30. .otterdam, Maand, en Dinsd. n. 12.45. d.Dond., Vrijd. en Zaterd. n. 3. :hoonh. naar Lekkerk. Woensd. v. 6. ikkerk. Schoonh. id. v. 7.45. mboot-Onderneming „Oonoordia”. - Directie te Arnhem. •dienst van 1 October 1892 tusschen Arnhem en Rotterdam. •nhem, dagelijks, beh. Zondag, v. 8.15 u. choonb., v ongev. n. 1.45 u. itterdam, dagel.jbeh. Zondags, y. 7.u. hoonhoven, v. 9.u. ilsohe en Duseeldorfsche Stoom bootmaatschappij. st tusschen Mannheim, Arnhem, Vrees- choonhoven, Ammerstol en Rotterdam. Arnhem naar Rotterdam, dagelijks, benalve Zondag, v. 8 uur. choonh. naar Rotterd. ongev. v. 1.— u. otterdam, behalve Maandag, v. 5.u. ihoonhoven,v. 6.30 u. tr en Diligenoe-dienst tusschen Schoonhoven en Gouda. OndernemerJ. J. Driesen, '-hoonh. v. 4.15, n. 12.15 en n. 3.15. Jouda (station) v. 9.20, n. 5.45 en ds na aankomst der laatste treinen. Zon- en Feestdagen vervalt de laatste uit Schoonhoven en uit Gouda. Omnibus-dienst ohoonhoven-Haastreoht-Gouda.; idernemer: A. J. van den Bergh. Vertrek van Schoonhoven: kdagenv. 6.45 en n. 2.25 uur. en Feestd.v. 6.45 en n. 5.30 uur. Vertrek van Gouda: kdagen: v. 9.20 en n. 5.30 uur. en Feestd.9.20 en n. 8. uur. BURGEMEESTER en WETHOU- DERS van Schoonhoven verzoeken aan hen, die iets over 1892 van de Ge meente te vorderen hebben en nog geen REKENINGEN hebben ingeleverd, dit te doen vóór I Maart a. terwijl eveneens verzocht wordt de aan de gemeente verschuldigde GELDEN van BELASTINGEN, PACHTEN enz. vóór 1 Maart te betalen ten kantore van den Gemeente Ontvanger. Schoonhoven, 21 Februari 1893. De Secretaris, De Burgemeester, H. G. GEELHOED. M. J. CHEVALLIER. van Landbouw werden tot afgevaardigden naar de Algemeene Vergadering der Maat schappij welke den 24sten a. s. te ’s Gra- venhage zal gehouden 'wordengekozen de heeren H. De Jong Mz. en D. Dogterom. Dezen heeren werd een vrij mandaat ver leend van hetgeen op de Punten van Be schrijving voorkwam. Vervolgens werd door de Commissie voor het houden van een Tentoonstelling de mededeeling gedaan, dat de bezwaren van zoodanigen aard waren bevonden, ditzjj het niet konden en moch ten aanradenintegendeel onder de be staande omstandigheden moesten ontraden en het om die redenen niet noodig hadden geoordeeld een door cijfers begeleidend rap port in te dienen. De Commissie werd ver zocht hare taak nog niet als geëindigd te beschouwen doch te willen onderzoeken in hoever er mogelijkheid zou bestaan een stierenkeuring te doen plaats hebben of een plan te ontwerpen dat de veredeling van het rundvee zou kunnen bevorderen. Ingekomen was een verzoek van den heer M. Van der Graaf, om een advertentie na mens de Afdeeling te doen plaatsen, waarin de aandacht wordt gevestigd op den dek hengst, in zijn bezit zijnde. Werd besloten daaraan te voldoen. (Zie achterstaande ad vertentie.) Door den heer J. Van der Graaf Kz. werd als correspondent der onderlinge Brand- waarborgmaatschappij van de Holl. Mij. van Landbouw de mededeeling gedaan, dat bij hem inlichtingen waren te bekomen, hem door den Directeur van voornoemde maatschappij verstrekt. Nadat over eenige belangrijke onderwerpen op landbouwkundig gebied een zeer opgewekte bespreking had plaats ge had, werd de vergadering, na verloting van eenige voorwerpen, op de gebruikelijke wijze gesloten. •NOORDELOOS, 20 Febr. De vraag naar hennep schijnt weêr wat levendiger te wor- 'Sn, verleden week zijn eenige partijtjes irkochtde gelling voor f 11 en de schil voor f 17 de 50 kilo. gOUDEWATER, 20 Febr. De prjjzen, hier in de vorige week voor de kaas be steed, waren f25 a f26 voor de eerste en f22 k f24 voor de tweede kwaliteit. Er is weinig voorraad meer by de boeren met het kaasmaken begint het op een eind te loopen. Een vijftal heeren uit Oudewater en de naburige gemeenten Hekendorp en Wil- leskop hebben zich tot eene commissie vereenigd om na te gaan in hoever het wenschelyk en mogelijk is alhier eene zuivelfabriek op te richten. Tot dat einde werden de te Leiden, Vreeland, Breukelen en Leerdam gevestigde fabrieken door hen bezocht, om zich aangaande een en ander nader op de hoogte te stellen. PAPENDRECHT, 20 Febr. Heden werd aan de werf van den scheepsbouwmeester A. Van Duijvendyk met gunstig gevolg te water gelaten een ijzeren Rijnzeilschip, groot 80 lust, gebouwd voor rekening van den heer A. Munters te Herkingen. Daarna werd de kiel gelegd voor een ijzeren Rijn zeilschip, groot 130 last, te bouwen voor rekening van den heer H. J. Van Wijk te Bergen-op Zoom. ♦STOLWIJK, 20 Febr. In de laatst ge houden vergadering der afd. „Stolwijk” van den Nederl. Protestanten Bond trad als spreker op Dr. Proost van Koog a/d Zaan. In eene redetintelend van vernuft en humor, behandelde hij „de Plaatsvervanging op godsdienstig en zedelijk gebied." Door tal van voorbeelden uit den Bijbel, zoowel als uit het dagelyksch leven bewees hij, dat het remplagantenstelsel niet slechts in ons leger, maar veel meer in het menschelijk leven eene groote rol speelt. Zijn’ hoor ders schonk de spreker een’ genotvollen en leerrijken avond. De netto opbrengst der tooneeluitvoe- vereeniging „Hulp- bedraagt f 56,73», welke ,»Ljr aan de Algemeene sg '3 r* H'S f ft I I I 3j?78 oc -J m 7 uren kon geopend worden, doordat er in don beginne maar weinigen kwamen opda gen, dan zeker heeft men het recht te zeggen, dut de beweging hier geen veld wint. De spreker had te kwart over 8 zijne rede geëindigd en daar niemand gebruik maakte van de gelegenheid tot debat, werd toen de bijeenkomst gesloten. ♦TIENHOVEN, 20 Febr. Van gisteravond tot heden namiddag zijn op de zalmzegen- visscherij alhier slechts 3 zalmen gevangen. •TIENHOVEN, 20 Febr. By de in de vorige week alhier gehouden verkiezing van 3 Notabelen der Ned. Herv. Gemeente zijn benoemd de heeren J. Van Lomwel, P. Versluis en J. Bosch, laatstgenoemde bij herstemming met den heer H. Vermaat. •VIANEN. 18 Febr. Heden had in te genwoordigheid van verschillende autori teiten de proefmaling plaats van het nieuwe stoomgemaal te Ameide. De uitkomst was boven verwachting goed, de werkkracht en het uitloozingsvermogen overtrof verre de verwachting. Voor de Zeder ik velden in ’t bijzonder en voor het Hoogheemraadschap de Vijfheerenlanden in het algemeen is de stichting van groot belang. ♦WILLIGE-LANGERAK20 Febr. LI. Zondag-vóórmiddag nam Ds. De Vries af scheid van zijn gemeente, naar aanleiding van Mattheüs 24 vers 35. Een groote me nigte belangstellenden waren opgekomen. Aan ’t einde der godsdienstoefening werd hem het laatste vers van Ps. 134 toege zongen. Is er, naar men verneemt, op de Merwe veel zalmop de Lek schijnt dat nog niet het geval te zyn. De visschera die vóór deze gemeente met verscheiden drijfnetten visschen, hebben in de gepas seerde week slechts enkele zalmen kunnen bemachtigen. Sommigen van ben hebben echter reeds 14 dagen gevischt, zonder iets te vangen. Afloop van Publieke Verknopingen Onroerende Goederen. Uitslag der verkooping te Reeuwijk, gehouden op 20 Februari jl. door uots. Mr. I. Molenaar te Waddings veen, in het koffiehuis vsn Van Schaik, van: Eene bouwmanswoning o. a., gelegen op den Hoek van den Tempel, gem. Reeuwijk, groot 10 aren, 50 centiaren. Kooper W. Verwoij te Zwammerdam, voor ft 110. Een perceel wei- of hooiland, tegenover de woning in Broekveld, gem. Zwammer- dam, groot 3 Heet., 1 arp, 24 centiaren. Kooper W. Van Leeuwen te Reeuwijk, voor f 3810. En een perceel hooiland, ten westen van den kerkweg nabij de woning, gem. Reeu wijk, groot I Heet., 46 aren, 10 centiaren. Kooper G. De Jong te Reeuwijk, voor f 2200. Gemengd Nieuws. Blijkens de verslagen van de geneeskundige autoriteit te Hamburg zijn daar alle pogingen aangewend om een her leven der cholera epidemie krachtig te be strijden. In alle deelen der stad zijn maat regelen tot zuivering van den bodem en voor ontsmetting van vuile buurten en huizen aangewend. Terwijl het bouwen van het groote waterbassin tot zuivering van het Elbe-water ijverig wordt voortgezet, zoodat het in October gereed kan zijn, zijn intusschen 191 Abessynisohe bronnon aan gelegd en locomobielen opgesteld voor het koken van het water op groofè schaal in verschillende stadswijken. De schepen wor den eveneens van gekookt water voorzien. Eene saniteitskolonne, 300 man sterk, staat met'28 barakken, tellende ruim 800 bedden, gereed om dadelijk bij het uitbreken der cholera hulp te verleenen. De desinfeotie-dienst is van gemeente wege geregeld, op verschillende stations door de stad verspreid, terwyl in de hos pitalen observatiezalen zijn aangelegd. Men scUirijft ons uit Dalem, van 19 Februari 11.: Het water op de rivier heeft zulk eene hoogte bereikt, dat te Gorinchem niet ge schut mag worden, en dientengevolge de scheepvaart op de Keulsche Vaart en Linge naar en van de Merwede af belemmerd is. Het hoofd aldaar staat bijna geheel onder water, zoodat de meeste booten aau den vestingwal moeten aanleggen. Vrijdag jl. vervoegde zich bü verschillende ingezetenen te Capelle a/d IJsel een net gekleed mandie busjes cacao te koop aanbood. Het bleek later dat in de busjes zich bevond gemalen steen kool; de bedrieger was reeds gevlogen, toen men tot de ontdekking kwam Bij den bur gemeester is daarvan aangifte gedaan. Tijdens eene Woensdag te Amersfoort gegeven voorstelling deelde de goochelaar, zich noomende Bosco Junior, mede, dat hij met de werkzaamheden niet kon voortgaan, omdat zijne vrouw met het geld, dat hij noodig had voor preparaten om eene tooverlantaarn te vertoonen, er vandoor was gegaan. Even tevoren had _o-Q de goochelaar daarvoor eene extra collecte aanvangen te 6 uren, doch eerst tegen gehouden. Een Londenaar, de heer Charles Kennett, die een reis in het zuiden van Frankrijk deed, is door visschers van Beaulieu nage noeg dood in zee drijvende gevonden. Men vermoedt, dat de jonkman, die kort te voren te Monte Carlo vrij aanzienlijke sommen had gewonnen, door roovers vermoord is; maar volgens een ander verhaal zouden eeu paar visschers hebben gezien dat hij in zee sprong. In den Duitschen Rijksdag is de Re geering geïnterpelleerd over den ongunstigen toestand van den landbouw. De Rijkskanselier Von Caprivi gaf zijne verwondering te kennen, dat het wel eigenaardig was, dat die zoogenaamde landbouwnood gelijktijdig in Landdag en Rijksdag te berde was gebracht. Hij achtte deze landbouw beweging, die uitging de partij der groote grondbezitters, zeer ernstig verschijnsel. Achter die be weging steekt meer en geheel iets anders, dan men voorgeeft. Hoe meer aldus vervolgde Caprivi, staatkundige partijen vooruit dringen op landbouwkundig gebied, des te meer is het de plicht der Regeering, er voor te waken, dat de algemeene staat kundige belangen niet worden verwaarloosd. Vastheid van Regeering is dus een eerste vereisebte. Ik blijf op mijn post, aldus besloot Ca privi, en ik geef den Agrariërs eens in be denking, te overwegen, of de ingeslagen weg wel overeenkomt met de belangen van den staat. Het is bier niet te doen, om de belangen van enkelen, maar van allen Van Prins Heinrich, broeder des Keizers en Admiraal der vloot, wordt thans een toist medegedeeld Aan een feestmaal te Bremen dronk Z K. H. met zeemans-kort en kernigheid op de Marine, als „de klei nere en jongere zuster van het Duitsche leger, welke beide de roeping hebben er voor te zorgen, dat in moeilijke uren Duitschland hamer zijin plaats van aanbeeld." In de ItallnanNche Kamer heeft de Afge vaardigde Ferrari zich ernstig beklaagd over de weinige energie, waarmede de Regeering in de quaestie der Bank schan dalen optreedt. Minister President Gioletti antwoordde, dat de Regeering niet spoediger handelen kon, dan ze doet. De enquête zal in deze maand zijn afgeloopen In het HuNHjHche gouvernement Cherson heerscht nog erger hongersnood dan ver leden jaar. De boeren hebben al hun vee geslacht en zijn nu van alles beroofd. Tot leuigitig van den nood werd een som van 10.000 roebels ter beschikking van den Gouverneur gesteld. Het Noorsche vikingenschip, dat bestemd is voor de wereldtentoonstelling te Chicago, heeft op zijn eersten tocht naar Christiania, vanwaar de eigenlijke reis eerst begint, veel te lijden gehad van het ijs, en de bemanning kwam bijna om van koude. Het schip is dan ook volkomen zoo inget richt als de schepen der oude Noormannen die doorgaans hunne zeerooftochten niet den winter ondernamen. Alleen de slapenden zijn in een kleine, overdekte ruimte eenigszins tegen het weder beschut. Directie te Krimpen a/d Lek. rdienst, aangevangen 10 October 1892, lien Culemb., Schoonh. en Rotterd., de Stoombooten ^Schoonhoven” (S) ilemborg (C) en «Vreeswijk” (V).

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1893 | | pagina 1