IE ScMtataNs 5CBMKRSKNECHT, DOOZEN POSTPAPIEB BIETDEKKERSKNECHT gevraagd door PAULUS DE LANGEN, Rietdekker te Bergambacht. MEHÏMHECflT Hengst SCHLEN, ingeschreven in een der Stamboeken en in Friesland bekroondvan den Heer M. VAN DER GRAAF te Lekkerkerk, Lid van het Bestuur dier Afdeeling, en door hem tot dekking aangekocht, zullende de Hengst ter beschikking zijn tegen een dekgeld van VIJF GULDEN bij den eersten sprong, op zijne hofstede „Hendrikshoeve” in deze Gemeente. BLOEKWlliW. „WONDER” BROODMES. N'. 1 Paard of Drieling. flinke Rieldekkersknecht, Eene Bouwmanswoning, met SCHUREN en verdere Betimmering, ERF, TUIN, BOOMGAARD en DIJKGROND, onder Ammerstol, binnendijks, ter grootte van 24 Aren, 20 Centiaren; alsmede eenige perceelen Ho. 1 lot 15 voor f 1. MASTHOUT, bestaande in SPARREN, GORDINGEN, TIL- en BRUGBALKEN en eene aanzienlijke partij BOONSTAKEN enz. Offlciêele K TERSTOND GEVRAAGD: Schildersvak. JONGEN, REKE hebben ingeleverd, a. s.terwijl evei aan de gemeente van BELAST1NGE I Maart te betale Gemeente Ontvangt BOUWKNECHT, goede getuigen ten dienste. Adr. fr. br., motto Knecht, Bureau dezer Courant. PERRY’S ONTVANGEN: T. A. VAN ROOI JEN, BOUWLAND MEERKERK, J. H. JERONIMUS, Vrijwillige Verkooping op Vrijdag den 2 4. Februari 1893, des voormiddags ten 10 ure, te Ouderkerk aan den IJsel, aan het Kerkplein van RU V AD VERTENTIEN. BOUWMEID. st Adres: B. BOCHANEN, Nleuwpoort. Gemeente I rerech- ,igd te persoon te vervoegen bij 0. P. A. DUIJM te .Xoordelooe. PAARLLN De t De Secretaris, P. W. VAN MILAAN. TE KOOP GEVRAAGD: EEN VLUG EN STERK Brieven fr., letter A, Bureau van dit Blad. terstond gevraagd bij J. THOMAS, Mr. Schilder te ilarmelen, met kost en inwoning. EEN HALFWAS Deze Coura morgens uitgeg Franco per post nee ren bij alle E Ondertrou wd: AART ZANEN Pzoom en AALTJE VAN HARTEN. Ammerstol, 17 Februari 1893. 384 Johan TWEE bekwame, maar tevens fatsoenlijke kunnen direct geplaatst worden bij 0. DE WILDE, Schilder Gouda. -- Gelegenheid tot plaatsing wordt aangeboden aan een P. G., niet beneden de 13 jaar, die f 2712,— 2640,— 2549,- 2433,— 2360,— 2237,- .len. f 308,— 340,— 353,— 296,- 369,— 339, 354.33 de laagste inschrijvers BURGES DERS van aan hen, die iets meente te vordere Schoonhoven, 24 1 De Secretaris, H. G. GEELHOED. zyn de beste. langste vuur. in iedere briquet geperst is, om namaak te voorkomen. Verkrijgbaar voor Schoonhoven en omstreken bij den Heer P. SANTMAN, voor Groot-Ammers en omstreken bij den Heer K. DEN OUDSTEN. Een R. K. Boerenknecht, middelb. leeft., goed kunnende omgaan met paard en vaartuig, biedt zich aan als zyn wederom in alle prijzen voorbanden in den Boekhandel van 8 W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven. Zij zyn het zuiverst van qualiteit en houden het Verzoeke op het woord BDSSUM te letten, dat TERSTOND GEVRAAGD; EEN tegen hoog loon. In persoon aan te melden bij A. ROST te Haastrecht bij Gouda. Een bekwaam PERRY's „wonder" broodmes is het beste en het eenige mes om gemak- kelifk versch brood te snijden. Het snydt even gemakkelijk versch of oud brood en dikke of dunne boterhammen. Wordt dit mes uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor het bestemd is, dan behoeft het ’t eerste jaar niet geslepen te worden. PRIJS r 1.50. Verkrijgbaar bij A. VAN DER LEUN, Haven, Schoonhoven. Puike nieuwe ZOUTEVISCH 32 Ct. p. 5 ons. STOKVISCH van af 20 5 WINTERHARING van af 2 Ct. p. stuk. Prima fijne SPEKBOKKING 8 ENGELSCHE SPROT 10 Ct. p. bosje. ANSJOVISCH p. 100 stuks f 1,—. 16 kwal. VALENCIA SINAASAPPELEN van af 2 Ct. 2e kwal. 8 stuks A 10 Ct. ie kwal. CITROENEN van af 2{ Ct. Verder OKKERNOTEN, HAZELNOTEN, PARANOTEN, PINDAS en KOKOSNOTEN. Lopikerstraat, Schoonhoven. Stoomsnelparsdr. S. 8c W.N. VAN N00TEN, Het BESTUUR van de afdeeling „KHIHPENER- WAAHD” der Hollandsche Maatschappij van Land bouw vestigt de aandacht van allen, die belang stellen in de veredeling van het paardenrasook in deze Omstreken, op den Volbloed-Duitschen Zwarten Lekkerkerk, 22 Februari 1893. Het Bestuur van de Afdeeling voornoemd, De Voorzitter, R. BLOK. VOOB KINDEREN EN MAAGLIJDERS MELKSUIKER»"" T1 uil du NEDERLANUHCHE ALBDMI.VEFIRBIEK ie Lelden, bekroond met het EERK-DIPLOMA, hoogate onderscheiding op de Internationale Tentoonstelling van Voedingsmiddelen, Kookkunst en Gezondheidsleer, te 's Graven hage 1892, gegarandeerd zuiver en onder contróle der Heeren Dr P. F. VAN HAMEL ROOS en A. HARMENS Wzn. Verkrijgbaar: en gros bij de HeerenS. W. VAN DER VELDE Zn Hofleveranciers, Rotterdam en Amsterdam. N. J. SCHERMER Zn., Kalverstr. 180, Amsterdam. N. B. ZIJFERS Co.. Amsterdam. De P1JARMACEU- TISCHE HANDELSVEREENIG1NG te Amsterdam. H NANNING en J HENDRIKS, Korte Pooten. den Haag F. BOLK ZONEN, Utrecht K G. W. DE BOSSON, Dordrecht T. DALHU1JSEN Co., Apeldoorn. P. C. JACOBSEN, Haarlem. En detail Firma Wed. L. S. THIM, Schoonhoven. van; het eerste wat er te dc onderzoek in te stellen naar door Neeltje Pater gemaakt, zekerheid omtrent hetgeen e schap geworden is; of het eventueel bewjjz OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPINC te Ammerstol. De Notaris D. TEIJINCK te Schoonhoven zal op Zaterdag 25 Februari 1893, des voormiddags iO uur, in het Koffiehuis van A. NATZIJL aldaar, in het openbaar, naar plaatselyk gebruik, verkoopen: Ten verzoeke van J. P. DE WAARD. en een gedeelte BROEKSTEEGT, onder Bergambacht, ter grootte van 35 Aren, 27 Centiaren. Aanvaarding van het Huis 1 Mei aan staande en overigen? bij de toewijzing. Betaling der kooppenningen 1 April 1893. Breeder bij billetten en nader onderricht ten kantore van den Notaris. 1. Het wereldberoemde werk van C. H. SPURGEON. PRAATJES VAN JAN PLOEGER, het boek dat in geen enkele huiskamer mag ontbreken. 1 Deel, 184 Bladz. 2. DE GROOTE REIS, een Pelgrimaadje door het tranendal naar den berg Bion, de stad des levenden God», door J. R. MAC DUFF. 3e Druk, met 4 Platen. 3—44. PA ARLEN12 Deeltjes Bladz.alsDe berg bewoners, Sanders, Die verliest wint, De wijsgeerige Schoenmaker, Het Goede besluit, De Man die zijne buren doodt, De arme Smid, De wraak v/d Indiaan, De zomerhoed, De twee werklieden, De Barbarysche duiven, Emelia Zomerveld. 15. DE OLIJFTAK, fraaie groote Scheur kalender voor de huiskamer. IA I I I erk van Spurgeon en van J** Macduft’, met nog de twaalf Paarlen en de groote Kalender alles bij elkander voor slechts f 1 Te bekomen bij D. BOLLE. Bazaar van Goedkoope Boeken, te Hoiierdain. Afge haald f 1,en franco thuis na ontvangst Postwissel ad slechts f 1,10, waarop moet staan Het Pak Jan Ploeger. Vervolg der Nieuwttijdingen. Bij kon. besluit is benoemd bij het 4e reg. inf. tot 1on luitenant de 2e luitenant G. Van Straaten. De aflevering van de bij de Nationale Militie voor de lichting van dit jaar in te lyven manschappen uit de na volgende kantonszal geschieden 16e kanton, Woerden17e kanton, Gouda; 18e kanton, Schoonhoven en 19e kanton, Zevenhuizen, op Dinsdag 7 Mrt. te Gouda. 21e kanton, Vianen; 22e kanton, Go rinchem 24e kanton, Alblasserdam en 25e kanton, Ridderkerk, op Zaterdag 4 Maart te Dordrecht. 23e kanton, Sliedrecht, op Vrijdag 3 Maart te Dordrecht. Het incompleet aan korpo raals bij de verschillende regimenten infan terie is thans tot 400 gestegen. Aan den te Benschop gesta- tionneerden rijksveldwachter J. Hordijk is de titulaire rang van brigadier als onder scheiding gegeven. Naar men verneemt, zijn de in specteurs van het geneeskundig staatstoe zicht Qnkele dagen te ’s Hage vergaderd geweest, o. a. om den Minister van Bin- nenlandsche Zaken te adviseeren over de vraag, welke maatregelen genomen behoo- ren te worden met het oog op de moge lijkheid, dat de cholera in het voorjaar terugkomt. In de „Telegraaf" doet Mr. A. Slo temaker uit Gravenhage eenige mededeelingen omtrent de reeds vroeger vermelde vergadering te Stolwjjk in zake de nalatenschap van Neeltje Pater. Daaruit bljjkt, dat hij op verzoek van den bejaarden heer De Vreugt, gem.-ontvanger te Stolwjjk, met Mr. Schim v. d. Loeff, advo caat en procureur te Gouda, hem ter zijde ston den om eenige orde te brengen in den bajert, ontstaande doordien er veel meer personen op gekomen waren dan in het vergaderlokaal plaats kondep vinden. Om alleen ter vergadering te krjjgen degenen, die ernstige bedoelingen had den, werden enkel toegelaten degenen die voor de kosten bydroegen. Dit was een 70-tal. Bo vendien werd het vrouwtje dat uit Edam was komen loopen kosteloos toeg elaten. Die verga dering werd door Mr. Slotemaker als voorzitter geleid. Van verschillende familiepapieren, be-r scheiden en andere geschriften, die de aanwe zigen toen ter tafel brachten, werd summierlyk kennis genomen, waaruit voldoende de wen- sohelykheid bleek om alle gegevens omtrent bedoelde nalatenschap'tan Neeltje Pater zooveel mogelijk tot een geheel te verzamelen. Aan een eventueel bewjjzen hunner ge tigdheid door hen, die meenen gerechtig zyn, kon natuurlijk op dat oogenblik nog niet worden gedacht; er was dan ook geen sprake De Ondergeteekende bericht, dat hij zich heeft gevestigd als TUINMAN-BLOEMIST te en beveelt zich minzaam aan tot het aan leggen en onderhouden van Tuinen, het maken van Bouquetten en het groen maken bij alle gelegenheden. Tuinman en Bloemist. OPENBARE EENE PARTIJ buitengewoon oud en duurzaam Notaris SPRUIJT. Van Noord tot West gaat er een toestand van barba te keeren. Slechte in de samenleving iu de pers, vinden tooneelen wat n< verbastering der m neemt toe, alth van hen, die een m tellen als gold het van een ouden sch< Ruwheid, zelfs d wachten dat in de vormen zorgvuldig mendat wil zegge des volks te zuinen overleg de hoogste regelen. Hebben v lezen, dat iu zitt: Parlement de ge«( woestelingen tegen grofste uitdrukking^ werpen en als echtt meen worden? Hei vormen" begint du beteekeuis te verlie meer veraf, dat me juist datgeen, wat niet geduld kan wo Beschaalde gezel er eigeulyk nog we lijke bijeenkomsten i waar men zich vern en ieder zich ver beentje voor te z van het gesprek zorgvuldig alles v< voelens dergeuen, den spreker eens zi kwetsen kan? Die digd door wat mu spel, waarbij men den dag legt dan goeden toon O zien" heelt ook zij is nu juist niet een talent voor noodig gende zetten over i wanneer die byeeu deel zyn gewyd aai van de gebreken d( laatste is geen d een man of vrouw kan onderhoudend ten koste van aude gesprek behoeft me in proza te wezei gebleven, toen de in de kringen hun verwantendaar h dragen, en een bes gen by den gemee conversatie, waarua vergastte? De meisjes, toon te blyven, zeg vinden bet veel aai van Majoor Frans geest en ouai ban zitten, en het denk teiten is niet niet broeders betreft, - den van „de club” uit, dat elk vrij duorgebrachtonh geacht. De vorm die men er voert reproductie vatbaa Bchyuenen spie beuzeiingeu; uu i worden voor een zyn uitdrukkingen derveel overeenkon taal. En die zehUe kornuiten aliemuus üikwyls in Oen nu. te zeggen; aan he gesprek te voeren eeneinale. Hoe ki nwgoua minde Zaterdag-nacht ia de koren molen van A. Van der Does, tusschen Woerden en Linschoten, afgebrand. De molen lag spoedig in asch. Eene hoeveel heid granen, tot maling bestemd, is ook verbrand. Het in de nabijheid gelegen woonhuis en een machinegebouw zijn ge spaard gebleven. De molen was verzekerd. Zond ag-mid dag om 2uurheeft een treurig ongeval plaats gehad tusschen station Apeldoorn en ’t Loo. De hoofd conducteur v. d. Heijden wilde een deur van den bagagewagen, die open stond, sluiten. Juist kwam die deur in aanraking met een op den weg staanden paal, waardoor deze dicht sloeg en hem vier vingers van de linkerhand bijna verpletterde, zoo zelfs, dat er een van geamputeerd zal moeten worden. Aan Het Loo werd hem de eerste hulp aangeboden door Dr. Van Vlaanderen. Hij is ’s avonds naar zyne woonplaats te Hattem vervoerd. Dat de landverhuizing uit de provincie Groningen naar Amerika groote verhoudingen begint aan te nemen, kan hieruit blijken, dat Zaterdag jl uit Nieu- weschans (eene kleine gemeente) niet minder dan 110 personen vertrokken naar het verre Westen. Het waren meest arbeidersge zinnen, die aldaar lotsverbetering zoeken. De op 11 dezer gezonken schroefstoomboot „Concordia VI” is gis teren-ochtend met goed gevo’g gelicht, en onder de gemeente IJselmonde op het droge gebracht. Reiziger (knorrig door het lange oponthoud van den trein) Conduc teur zal de boemeltrein haast vertrekken ConducteurJazoodra de boemelaars er in sijn. STADSNIEUWS. Schoonhoven, 21 Februari. Wanneer de uitbreiding van het kiesrecht afhankelijk wordt gesteld van de voorwaarde om vooraf aangifte daarvoor te doen, dan zal, even als thans met de lodgers het geval is, menigeen den gang naar het stadhuis te zwaar vinden. Zooals reeds uit andere gemeenten werd bericht, zyn ook hier vele lodgers weggebleven slechts 16 hebben van hun recht gebruik gemaakt. Gisteren heeft de aannemer, de heer H. De Jong, een aanvang gemaakt met het sloopen der nog bestaande vesting wallen. Wij stellen ons voor, in een volgend nummer deze vestingwallen als een overblyfsel uit vroegere eeuwen nader te behandelen. Het gouden bisschopsjubilé van den Paus werd Zondag jl. ook alhier door de Katholieke ingezetenen herdacht. Uit de woningen der meesten hunner wap perde de Nederlandsche driekleur met den Pauselijken wimpel. De Eerw. heer Pastoor P. Van den Berg deed aan de Roomsch- Katholieke en ook aan zeer vele armen van andere gezindten eene feestgave uitreiken die vooral in dezen tijd niet ten onpas kwam. Het aantal hondenkarren, alhier ingeschreven, bedraagt 24. Op alle mogeljjke w ij zen tracht men door bedrog de goedgeloovigen op te lichten. Nu doet weer de rondte een koopman in Haarlemmerolie, die tracht, op eene geslepene manier zijn waar aan den man te brengen. Voorgevende een agent te zoeken voor de bekende Haar lemmerolie biedt hij een vast wekelijksch salaris aan van f 1,50. Intusschen presen teert hij 12 fleBchjee. De aanstelling als agent volgt en de helft van de waarde der 12 fleschjes moet dadelijk betaald worden. Ieder wachte zich ommaken te doen met dien quasi Haarlemmerolie-koopmanwant de aanstelling als agent blijft uit, terwijl de betaalde helft voor de 12 fleschjes reeds veel te veel voor het waardeloos goed is. loen viel, was een de beschikkingen en het komen tot tgeen er van die nalaten- geworden is; eerst dan kan bljjken, __t eventueel bewjjzen van gerechtigdheid de moeite loonen zal. Daarom besloot de vergadering, eene com missie te benoemen uit haar midden van zes personen, welke commissie met dat onderzoek werd belast in wier handen tegen recepis de familiepapieren en verdere stukken werden ge steld —r die bjj oproepingen in de bladen moet trachten zoovele gegevens te verzamelen als slechts mogeljjk zjjn, terwjjl ze de daartoe onvermjjdeljjke kosten mag putten uit het door de aanwezigen gezamenlijk bijeengebracht fonds van (ni faller) f78. Tevens werd nog besloten, dat zij, die als belanghebbenden zich beschouwen, en deze vergadering niet hebben bjjgewoond, zich bjj een der commissieleden kunnen aanmelden tegen betaling van één gulden in het gemeenschap pelijk fonds als contribuant zullen worden be schouwd, evenals de andere contribuanten de nader te houden algemeene vergaderingen kunnen bjjwonen, en de circulaires ontvangen sullen, die van de commissie uitgaan. Tot leden dier commissie werden gekozen de heerenMr. A. Slotemaker, advocaat en procureur te 'a Gravenhage, voorzitter; Mr. Schim Van der Loeff, advocaat en procureur te Gouda, vice-voorzitter; J. Lankelma Jr.zn., fabrikant te Purmerend, secretaris; Jacob Wil- lemse, bakker te Haastrecht, penningmeester; A. A. Graves Kooiman te Schoonhoven, en W. Burggraaff te Kamerik, prov. Utrecht. Omtrent het in verband met deze zaak reeds vermelde HaarlemsChe vonnis, bevestigd bjj arrest van het hof te Amsterdam, is den heer Slotemaker alleen bekend, dat daarbij eenige personen werden toegelaten om inzage te nemen van Neeltje Pater’s testament. Aan de directie der Nederl. Albuminefabriek werd door heeren Genees kundigen en gfnemers herhaaldelijk verzocht, om de Melksuiker in kleinere verpakking verkrijgbaar te stellen, ten einde ook den minder gegoeden stand van de voordeeleu der Melksuiker te doen genieten. Blijkens de desbetreffende advertentie in dit blad kosten deze kleine pakjes j Ko 25 cents. Mejuffrouw H. B. Van Tonge ren te Wijngaarden heelt te Breda roet goed gevolg het examen algelegd in de nuttige handwerken. GORINCHEM, 20Febr. Met de doorgraving van den Wolphaarsdijk, die nog eene schei ding is tusschen de vluchthaven der nieuwe aangelegde Keulsche Vaart en de rivier de Merwede, vordert men uitstekend. Slechts korten tijd moest tijdens de strenge vorst het werk gestaakt worden; toen was de grond te hard om te verwerken. Het hooge water heeft geen oogenblik het werk vertraagdal is aan het einde van het door te gravene slechts een smalle strook grond, die steil als een muur de groote watermassa der hoog gestegen rivier trotseert, toch staan daarachter een aantal werklieden, die den grond op wagens laden. Deze grond wordt met een zandtrein tot aan de Water poort vervoerd, waarmede het Hoofd 1,40 M- wordt verhoogd. Hiermede verkrijgt de stad een aanlegplaits voor stoombooten, die bij alle waterstanden der rivier genaak baar zal zijn. Wat het Hoofd nog ontsierde, zooals de oude planken huisjes, of den toegansweg bjj vocht weder drassig houdt, nl. de uit geleefde boomen, worden opgeruimd, terwjjl de Waterpoort, een historisch monument, welke in verband met deze werken aanvan kelijk gedoemd was om geslecht te worden, in weerwil van een dringend protest zal bljjven staan. ARKEL, 18 Febr. Gisteren avond had alhier een treurig ongeluk plaats. Een 25* jarig jongeling, Jakob Jonkhof, woonachtig te Dokkum zou van een zandbak, liggende in de Keulsche Vaart, een touw uitwerpen, om den bak vast te merentoen hij zijn evenwicht verloor en in de Vaart stortte, waaruit hij twintig minuten later levenloos werd opgehauld. BOSKOOP, 18 Febr. Tot hoofd der school alhier is benoemd de heer J. Vellmga onderwijzer te Groningen. Het bestuur der Christ. School heeft een perceel bouwgrond aangekocht in de kom der gemeentebestemd om er een nieuw schoollokaal op te bouwen met on- derwjjzerswoning. HAGESTEIN, 20 Febr. Door Burgemees ter en Wethouders werd Vrijdag 17 Februari alhier in het openbaar aanbesteed. Ingeschreven hadden voor: a. Het bouwen van een schoollokaal, met bjjlevering van alle bouwstoffen. G. Van der Kwast, Jaarsveld J. J. Schenkel, Vreeswijk H. Krul, Schoonrewoerd J. J.. Hogendoorn, Vianen Ph. Streef G. Schouten b. Het maken van schoolmeubele G. Van der Kwast, Jaarsveld H. Krul, Schoonrewoerd J. J. Hogendoorn, Vianen Ph Streef G. Schouten G. Dumolin Chr. Friedeman, Jutphaas Het werk is aan gegund. HOENKOOP, 17 Febr. Volgens de heden opgemaakte kiezerslijsten bedraagt het Ge tal kiezers van de 2de Kamer, Prov.Staten en gemeenteraad alhier 53. HOOG-BLOKLAND, 21 Febr. Dr. E. C. Gravemejjer te Gorinchem heeft voor het beroep bij de Herv. Gem. alhier bedankt. JAARSVELD, 18 Febr. Ter secretarie is een tweede geval «angegeven van „febris typboïdea”. •KRIMPEN a/d IJSEL, 20 Febr. In de Za terdag jl. gehouden raadsvergadering zyn benoemd tot onderwijzeres aan de o. I. school alhier mej. F. J. M. Groenhof te Hellouw en mej. A. C. Waterman te Hof van Delft. LANGERUIGEWEIDE, 17 Febr. Het aan tal kinderen alhier van 6 tot 12 jaren be draagt 33 jongens en 46 meisjes, waarvan 3 j. en 3 m. geen onderwijs genieten; het aantal kinderen, hetwelk onderwijs geniet op de openbare school is 9 j. en 12 m., en op de school met den bijbel 27 j. en 39 m waaronder uit de gemeente Hekendorp en Waarder. NOORDELOOS, 20 Febr. Bedankt voor het beroep bjj de Herv. Gem. alhier door Dr. E. C. Gravemejjer, te Gorinchem. ••OUDERKERK a/d IJSEL, 20 Febr. In de raadsvergadering van Vrijdag jl. is be noemd tot onderwyxeres aan de o-1. school I mej. P. J. H. Wynne, thans als zoodanig werkzaam te Kolynaplaat. Aan den onderwijzer dierzelfde school J. De Graad is op zjjn verzoek een eervol ontslag verleend, met ingang van 1 April a. s., wegens benoeming elders. De jaarwedde van den te benoemen onderwijzer werd vastgesteld op f 500. PAPEKOP, 17 Febr. Het aantal school gaande kinderen van 6 tot 12 jaren alhier, bedraagt 25 jongens en 27 meisjes; 4 jon gens en 2 meisje» ontvangen geen onderwijs. PAPENDRECHT, 18 Febr. Voor de lo ting der Nationale Militie, lichting 1894, zjjn ingeschreven 32 jongelingen. •RIDDERKERK, 20 Febr. De gemeente raad heeft besloten in de laatst gehouden zitting, de openbare school te Bolnes te vergrooten. Er zal een lokaal bjjgebouwd worden van 55 leerlingen. Hierdoor wordt deze school wel de grootate uit het dorp. Waarschjjnlyk zal het personeel wel met een onderwijzer of eene onderwijzeres uitgebreid worden. WADDINGS VEEN, 17 Febr. Gisteren avond werd alhier in een der lokalen van de openbare school aan de brug de jaar- lyksche algemeene vergadering gehouden van de vereeniging „De Werkman”. Uit het uitvoerig verslag van den penning meester bleek, dat in het afgeloopen boekjaar ontvangen was de som van f 809,46 en uit betaald aan de leden wegens ziekte f560,22; zoodat men sloot met een batig ■aldo van f249,2£. Het voordeeHg saldo was bij het begin van het boekjaar f 1582,63. Men had dus nu in kas de som van f 1831,87. Hiervan heeft het bestuur der vereeniging f1800 op eene veilige wyze belegd. Door de vergadering werd besloten, rechtspersoonlijkheid aan te vragen. Het aantal leden bedraagt thans 126. Moge deze nuttige instelling toenemen in bloei! MARKTBERICHTEN. Gortnciiein, 20 Febr. Ristarwe 1 7,A 7,25, roode dito f6,25 k 6,50, witte dito f 6,75 a 7,Inl. rogge f 5,25 A 5,50, alles per heet. Heden geen veemarkt. Boter 65 a 70 ct. per half kilo; eieren f0,85 A 0,95 per 26 stuks; kippen f0,95 A 1,10 per stuk. Hollerdam20 Febr. Tarwe. De beste f5,— toe f6,90, goede en mindere qual. 16,60 loc I 4,75. Rogge f4,6ü A t 5,30. Ilotterdam. 20 Febr. Aangevoerd 407 vette runderen, magere dito, 86 vette en graskalveren, 3 nuchtere kalveren, 133 schapen of lammeren, 392 varkens. Prijzen: Vette runderen le qual. 66 ct., 2e qual. 60 ct., 3e qual 56 ct.kalveren le qual. 105 ct., 2e qual. 90 A 92 ct. schapen le qual. 55 ct., 2e qual 50 ct., alles per kilo; varkens le qual. 26 ct., 2e qual. 25 ct.3e qual. 24 et., licht soort 24 A 25 ct., per half kilo. Burgerlijke Stand. Gem. Soboonhoven. Van 17 tot 21 Februari 1893. Geboren: Dirk, ouders J. Zuidervliet en M. Buys. Johannes Jacobus, ouders W. van Norden en A. Baton. Johan George, ouders J. G. Bar en M. W. Oosterom. Den 28. Februari e. k. hopen onze waarde Ouders X PIETER DE KREIJ S y en g LENA DEN BESTEN hunne g 50-jarige Echtvereeniging te herdenken. Q Hunne dankbare Kinderen, o \<)Giesen-Nieuwkerk. Ondertrouwd GERRIT DIRK REHOR8T en GEERTJE GEERTRUIDA DE JONG. Berkenwoude, 11 Febr. 1893. In den Boekhandel van S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven is de in- teekening opengesteld op Sir WALTER SCOTT’S meesterwerk „IVANHOE”, hetwelk zal verschynen in 18 afleveringen, versierd met 157 oorspronkelijke illustratiën. Prijs per afl. slechts 15 cent. In alle Boekwinkels kan men voor slechts f 3,50 per jaar inteekenen op P H11\| X nis der Psychische 5 Wetenschappenals Magnetisme, Spiritualisme, suggestie, HypnotismeBiologie enz., onder redactie van A. J. RIKO. Intioiifi le Aflevering: Merkwaardige proefnemingen op magnetisch gebied. Vreemde ondervinding. Een Mystieke straatdeun. Bekentenis van een Opium- eter enz., enz. Men verbindt zich slechts voor één jaargang van 12 Afleveringen. WORDT GEVRAAGD EENE BOUWMEID, P. G.tegen flink loon. Br. lett. N, aan den Boekhandelaar J. DE VEN te Gouda. van 1 - in bovengenoemd vak wenscht te worden opgeleid. Reflecteerenden gelieven zich in

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1893 | | pagina 2