1893. Zaterdag 11 Maart. N'. 1351. ood. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-ïïolland en Utrecht ing. sledmg. ling DIIMC ng lering AX, IRGEON, beste dat er eere van het 5500. Het Kieswet-verslag. BINNENLAND. BUITENLAND. Overzleht. men juist pr» nel- 'JES, 1 deel, NNOOTEN. S. W. N. .VAN NOOTEN te Schoonhoven, Uitgever». uidams •m. den Lagen ïrschap, ter :nde Meters, toomgemaal moeten daags Burgemeester Verdoold, irt, ’s avonds naar gaan Bond voor Zaandam. Vrij debat. )3. ’s middags van den Gar- nadore goed- )orlog, worden l»,6O of alles D. BOLLE, n te Hotter- Postwissel, irmeld staat bij den 'lap te Maart van het werk 1 gedaan wor sens van het mhoven. Svan Jan f 0,60. PRAATJES, slechts f 0,60. WONDEREN hts f0,60. EN, tusschen roor sl. f 0,60. deelen, voor >men bij den NKELHOFF, en tevens in den genomen. ■zwaren van idams, over W) M1., van O beneden- )men mraadschf jdag 10 I NT voor de wegen. die Grint, ig der lengte- i A genoemde Maart 1893, a 8. W. N. oven, tegen SGHOONHOVEIf 8CHE COURANT. gorilla KB, MUNITIE- te van het voor het IEEMRADEN na en van den ig 14 Maart het DIJKHUIS [RADEN van nrd zullen op >3, des voor- >t GEMEENE- i, bij inschry- izegeld papier, res, namen en orgen. nt voornoemd, IJS. oen nimmer uizenden en chriften van kt uit de aplaar. iring en bet igen vóór de ggen in het IT 1893, des laad h u i s te ruim iRIW, den Loplker- Prfls der AdvertentiënVan 1 tot 5 regels f 0,50. Iedere regel meer f 0.10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending franco ui ter lijk tot Dinsdags-avonds 8- en tot Vnjdags-namiddags 5 uren. Alle binnenlandsche Advertentiën, voor 3 maal plaatsing opgegeven, worden slechts 2 maal in rekening gebracht. Deze Courant wordt des Woensdags- en des Zaterdags morgens uitgegeven. Prjjs: voor Schoonhoven per drie maanden ƒ0,75. Franco per post door het geheele rijk f 0.90. Men kan zich abon- neeren bij alle Boekhandelaren, Agenten en Brievengaarders. aandacht trok van den herbergier, die er de politie van in kennis stelde. Deze in formeerde naar de herkomst van de bank noot bij den knecht, die zijn vondst mede deelde, waarop al het papier werd onder zocht. Het bleek toen, dat er nog over blijfselen van tientallen banknoten in lagen, echter niet óón gaaf meer. Men meent dat de banknoten gestolen en uit vrees voor de ontdekking vernietigd zijn. Het pakhuis is voorloopig gesloten en de politie zet haar onderzoek voort. In Italië is men niet byzonder gesticht over de weigering van den Duitschen Rjjks- dag, om het traktement van den Duitschen gezant bij het Quirinaal met 20.000 Mark te verhoogen. Dit gevoegd bij het feit, dat Von Caprivi in een zijner laatste redevoe ringen zich met geringschatting over den bondgenoot heeft uitgelaten doet dit be sluit een te pijnlijker indruk maken. Het is jammerdat het juist valt in dezen tijd van de huldiging des Pausen. Keizer Wilhelm is van plan Rome met een bezoek te vereeren. Z. M. is tot nu toe de eenige regeerende Vorst, die onder den nieuwen staat van saken naar de heilige stad kwam. Keizer Frans Jozef van Oostenrijk is nog immer bij zijne gemalin in Zwitserland. Beide Majesteiten verkeeren in den besten welstand. In Spanje hebben de Cortes-verkiezingen plaats gehad onder eenige gevechten waarbij dooden vielen. Te Madrid behaalden de Republiekeinen de overwinning, waarop de prefect van Madrid zijn ontslag heeft aangevraagd hetwelk hem geweigerd werd. Ook de burgemeester en eenige provinciale gouverneurs hebben willen aftreden bene vens eenige ministers. De triumf der Re publikeinen wekt algemeene verslagenheid behalve onder de overwinnaars, die hunne vreugde op luidruchtige wjjso to kennen geven. President Cleveland (N.-A.) heeft bij zijne installatie te Washington eene redevoering gehouden, die over het algemeen een gunstigen indruk heeft achtergelaten. Het eerst wees hij op de noodzakelijk heid van eenen geregelden geldsomloop. De Vereenigde Staten kunnen ondanks hunne hulpmiddelen de onverbiddelijke wetten, die de geldmarkt beheerschen, nog niet trotseeren. Daarom zal de Uitvoe rende Macht alle hulpmiddelen aanwenden, om een financiëele ramp te voorkomen. „Het werk der tarieis-herziening moet ter hand genomen worden met verstand en niet in een geest van wraakneming,” aldus besloot Cleveland. Cleveland s Regeenng begint echter niet gelukkig. Een hevige wervelstorm beeft gewoed over Mississippi, Alabama en Georgië, groote schade aannchtende. De stad Barnett werd geheel verwoest, terwijl 34 personen aldaar gekwetst of gedood werden. Uit Brazilië wordt thans gemeld, dat tweeduizend opstandelingen de grens der provincie Rio Grande do Sul overschreden, welk feit de Regeenng echter niet veront rust, daar ze hare maatregelen genomen heelt. Eene buitengewoon groote gorilla is onlangs geschoten in Cameroon, op 25 dag- marschen alstands van de kust. Luitenant Morgen, die daarover het een en ander meêdeelde in het Anthropologisch Genoot schap te Berlijn, verklaarde dat die gorilla zoo breed van schouders was als drie mannen en dat er zestien van zijn mannen ■oodig waren om het dier naar het station te sleepen, zoo zwaar was het. Tot dusverre werd er nooit een door Europeanen gezien boven 1' en Cameroon ligt ongeveer 4° N.B. ver niet bezeten hebbendiezelfde beducht heid heeft elke politieke hervorming rerge- zelden er toch nooit een kunnen tegen houden. Ook hier is het spreekwoord waar, dat vrees een slechte raadgeefster is. Wij leven in een tijd van betrekkelijke kalmte op staatkundig gebied, ondanks de meer en moer opgewekte belangstelling. Het bestaan dezer laatste wordt door som migen ontkend. Een aanzienlijk werkgever vertelde ons dezer dagen, dat hij eens „voor de aardigheid" aan zijn arbeiders gevraagd had, of zij bijzonder op het kies recht gesteld waren. Slechts enkelen hadden gezegd dat zij het wel billijk vonden, ook meê te mogen stemmen, omdat het verne derend is. zoo niets in tel te zijnverreweg de meesten verklaarden, dat het hun nie mendal kon schelen, één zelfs had liever „een pruimpie”. Aan die soort van enquête is niet veel waarde te hechtenonder elkander spreken de werklieden er wel anders over. En zij hebben gelijk. Waarom juist tijdens een regentschap een noodzakelijke politieke hervorming niet zou kunnen plaatshebben, is niet duidelijk. Dat een dergelijke bepaling bij de Grond wet is vastgesteld ten opzichte van de Grondwet, heeft zijn redenonze constitutie regelt o. a. ook de verhouding der ver schillende staatsmachten tot de Kroon, regelt ook de erfopvolging. Doch geen enkele organieke wet kan van dien aard zijndat het een verschil uitmaaktwie aan het Hoofd van den Staat is geplaatst. Dat is juist een voordeel van den consti- tutioneelen regeeringsvormde Kroon staat buiten de eigenlijke politiek. Over het bezwaar aangaande het gemeen telijk kiesrecht hebben we vroeger ook onze meening gezegd. Er is alle reden, om het anders te regelen dan bet politiek kies recht omdat - het bestuur der gemeenten voor een groot deel is een quaestie van administratie en van financieel beheer, en het zelfs meer en meer wenschelijk blijkt te zijn, de gewone partij-onderscheidingen daarbij niet te zeer op den voorgrond te doen treden. Deze overweging heeft ook waarschijnlijk de Regeering genoopthet gemeeutelyk kiesrecht op te nemen in de eerlang, we hopen spoedig te her ziene wet op de samenstelling enz. der gemeentebesturen. Daarby doet zich evenwel deze vraag voor: Zal dit Ministerie nog bij macute zijn, dezen arbeid tot stand te brengen en in de wet waarborgen op te nemen om te voorkomen dat straks de burgersdie hoegenaamd geen belasting betalende meerderheid hebben en dan door middel van de gemeenteraadsledendie zij het Raadhuis afvaardigenvrijelijk beschikken over de bezittingen van de an deren die wèi in de kosten der huishouding bijdragen? Die vraag is niet voor een rechtstreeksche beantwoording vatbaar. Doch, ernstig over haar nadenkende, zul men tot de conclusie moeten komen, dat er een overdreven be- teekems aan wordt gehecht. Gesteld eens, er vormde zich in de Tweede Kamer, door het uitgebreid stemrecht byeengebracht, een meerderheid van zoo radicalen of socialisti- schen aard, dat zij tot haar voornaamste taak rekende, door middel van belastingheffing de bezittende klasse op onrechtvaardige wyze te drukken, meent men dan, dat zij zich zou laten terughouden door zekere bepa lingen in de gemeentewet, al ware deze pas sinds enkele maanden herzien. Ligt het niet veeleer voor de hand, dat een meerderheid yan zoodanige samenstelling alle krachten zou inspannen om de wette- lyke slagboomen te verwyderen, die haar beletten haar sociaal of finunciëel pro gramma ten uitvoer te leggen P In dat ge val zóu het dan toch weinig onderscheid maken, of de gemeentewet der toekomst door den Minister Tak van Poortvliet of door een meer radicaal getint Kabinet wordt gemaakt. En in beide gevallen zou het toch ook weer van de Eerste Kamer af hangen, of een toeleg, gelijk door velen gevreesd wordt, gelukken zou. Men stelt zich echter de zaak verkeerd voor, door te meenen dat er een lijn ge trokken zal worden tusschen de oude en de nieuwe kiezers, welke laatsten dan, door hun getalsterkte, hun candidateu zouden doen zegevieren tegenover die van de oude kiezers. Zoodanige gelijkheid van streven, éénheid van doel, bestaat niet by degenen, die thans van het kiesrecht zyn uitgeslo ten. Ook by hen is groot meèningverschil, ook zij luisteren niet naar hef woord der- zelfde leiders. Zij zullen waurschynlyk geen enkele nieuwe partij vormen, wèl zich aansluiten bij de bestaande partyen, in welker onderlinge getalsverhouding dan wel eenige verandering zal komen, terwyl het tevens te voorzien is dat de p .rtyonder- scheidingen wat scherper worden algeba- kend, maar dat zal ook het eenige zyn. Nu kun men wel zeggen: Ja, maar om alle mogelijkheden uit den weg te ruimen, alle verrassingen te voorkomen, en zelfs de geringste' schaduw van gevaar te doen verdwynen, achten wy het veiligst, maar niets te veranderen. Wie het kiesrecht De werkfrijzé der Tweede Kamer is, zooals men weet, niet datgene wat men nu eens bij uitnemendheid practisch zou kunnen noemen. Doch er moet vrede meê genomen worden: toen de gelegenheid daar was, om haar grondig te hervormenheeft de Kamer die niet aangegrepenalthans niet benuttigd. Nu blijft de voorbereiding tot het be handelen van een wetsontwerp, ook van het belangrijkste, ongeveer dezelfde als vóór de Grondwetsherziening, namelijk een min of meer huiselijke bespreking in de Afdeelingen. Dat zou goed zijn voor een miniatuur-parlementje, van weinig meer om vang dan een middelmatig talrijke ge meenteraad, maar wanneer men heeft een vergadering van honderd staatkundig- ontwikkelde personenin vijf groepen ver deeld, en die elk op hunne beurt over de in behandeling zijnde zaak wat willen zeggen, hetgeen te gemakkelyker kan geschieden omdat het nu geen aaneengeschakelde doorwrochte redevoering geldt, die men den volgenden dag gedrukt zal zienmaar elke opmerking, in welken vorm ook uitgespro ken, tot haar recht moet komen, dan kan het niet anders, of het verslug der sectie vergaderingen wordt een mengelmoes waarin een leidende gedachte geheel ont breekt. De commissie van rapporteurs maakt er nog van, wat er van te maken iszeker geen gemakkelijke arbeid, door al die opmerkingen om hoofdpunten te groepee- ren, hetwelk wel het overzicht minder lastig doet worden, maar aan de weike- lijke waarde niet veel afdoet. Invoering van het stelsel der twee le zingen zooals men dat heelt in de beide Huizen van het Bntsch Parlementin den Duitschen Rijksdag, om van andere wet gevende vergaderingen niet te spreken, ware ons inziens het beste middel om de bezwaren weg te nemen. De eerste lezing zou zich tot de algemeene beschou wingen moeten bepalenzij zou dan leiden tot verwerping van de voordracht of tot verzending aan een commissie, waarin de politieke partijen in de Kamer evenredig vertegenwooruigd moesten zyn. Met deze commissie zou dan ook de Minister in be spreking kunnen tredenhaar verslag werd een vertrouwbare leiddraad bij de tweede lezing of behandeling der artikelen. We hebben nu over de kieswetten een rapport, zoo veelkleurig als maar zyn kan, met de niet ouder cyters te brengen „som migen" en „velen”. Ongeveer alle beden- kiugen, die we in dien vorm onder de oogen krygen, werden reeds in de pers en in vergaderingen gemaakt, maar dan wist men ten minste, van welke party of party - groep zy uitgaan; hier moet men er een voudig naar raden. Tegenover de meening, dat men in den tijd van een regentschap geen wetsveran deringen moest maken, waaruit gevaren van pohtieken en socialen aard kunnen voortvloeien, staat een andere, volgens welke ook in zulk een tyd een weusch van velen in den lande bevredigd zal wor den door aankweeking eu versterking van het vertrouwen vun alle ingezetenen in de Volksvertegenwoordiging. Het gevoelen, dat de Regeering te vroeg met haar voor stellen is gekomenwaardoor in het verder verloop van het tegenwoordig zittingstyd- perk de wetgevende arbeid zeer zal wor den belemmerd, werd bestreden op grond dat men van den Minister van Binnen- landsche Zakenafgaande op vroegere toe zeggingen en verklaringen, moeielyk iets anders dan den moesten spoed kan hebben verwacht. Werd eenerzyds het bezwaar geopperd, dat niet tegelykertyd het ge- meentedyk kiesrecht wordt geregeld één lid achtte dit van zooveel belang dat hij geen deel wilde nemen aan het afdee- lingsonderzoekzeker om zyn deel vun de verantwoordelykheid zoo klein mogehjk te doen worden, door vele andere leden werd de gedragslijn, die de Regeering volgt, verdedigd. Ditwat betreft de opportuniteitde tydigheid van de indiening. Het komt ons voor, dat de heeren zich op wat breeder standpunt konden geplaatst hebben, door rekening te houden met het feit, dat een belangrijke uitbreiding van het kiesrecht eenvoudig niet te vermijden is. De tegen woordige regeling is slecht, weinig beter dan de vroegere; op deze heeft zy alleen dit voor, dat er meer kiezers zyn en dat, percentsgewyze berekend naar de bevolking, het platteland veel sterker is vertegen woordigd dan de meer inwoners tellende gemeenten. Bij de jongste verkiezingen stond deze hervorming op den voorgrond, en zoodra die noodzakelijkheid een alge meene overtuiging is^ geworden, zou het gezag, zelfs het hoogste gezag, dat der Kioon, aan meer gevaar blootstaan door er weerstand aan te bieden, dan doo*den duidelijk uitgesproken aandrang te volgen. En nu mogen sommigen het bedenkelyk achten, het kiesrecht op te dragen aan een groot aantal menschen, die het tot dus- Kalkoenen. Zeer eervolle vermelding, H. Coert, te Molenaarsgraaf. Hoenders. LangshansH. Coert, te Mole naarsgraaf, reserve. Lichte Brama-poetra’sII. Coert, te Mole naarsgraaf, eervolle vermelding. Plymouth Rocks. J. Schilt, Stolwjjk, lepr.; H. Coert, Molenaarsgraaf, 2 eervolle vermel dingen. La Fléches. H. CoertMolenaarsgraafzeer eervolle en eervolle vermelding. Crevecoeurs. H. Coert, Molenaarsgraaf, 2e pr. Spaansche Witwangen. W. Spoormaker, Ouder kerk a/d IJsel, zeer eervolle vermelding. Leghorns (wit). J. Schilt, Stolwjjk, 2e prjjs. Leghorns (patrjjs). H. CoertMolenaarsgraaf, eervolle vermelding. Leghorns (iedere andere variëteit). H. Coert, Molenaarsgraaf, 2e pr. en zeer eervolle verm. Hamburger zilverlaken. H. Coert, Molenaars graaf 2e prjjs. Hamburger zwart. II. CoertMolenaarsgraaf, le prjjs. Hollandsche witkuiven. W. Spoormaker, Ouder kerk a/d IJsel, eervolle vermelding. Padua (zilverlaken). J. SchiltStolwjjk, eervol. Yokohama's. W. Spoormaker Ouderkerk a/d IJselle pr.; H. Coerteervol. Uilebaarden. II. Coert, Molenaarsgraaflepr. Toornen (minstens 1 haan en 6 hennen). W. Spoor maker, Ouderkerkeervol en zeer eervol. Afdeeling eenden. Aelesbury’s of Schotsohe. H. Coert, Molenaarsgraaf, zeer eervolle verm. Pekings. H. CoertMolenaarsgraaf, le prjjs. Fluweel. H. Coert, Molenaarsgraafreserve. Carolina en Mandarjjn. H. Coert, Molenaars graaf, 2e prjjs. Wjj vernemen dat de reeds aangekondigde Internationale Tentoonstel ling van Brood-, Koek-, Banket- en Buiker- bakkerjj, Chocolade-fabrikatie en aanver wante vakken te Gent, geopend aal worden den 7dep April a. s. De duur blyft bepaald op 10 dagen. Het Comité, uitsluitend be staande uit Gentsohe vakmannenheeft reeds toezegging ontvangen van verschil lende Eerepryzen, ook uit ons land. De Nederlaudsche afdeeling belooft trouwens zéér belangrijk te zullen zjjn. Vooral gist, beschuit, koek enz. zullen er op waardige wjjze vertegenwoordigd wezen. Er worden zelfs met een ovenbouwer onderhandelingen gevoerd over de oprichting eener Holiand- sche bakkerij. De Ned. Brood-, Koek- en Banketbak- kersbond zal officieel vertegenwoordigd wor den door een afgevaardigde eu ook zjjn vaandel zenden. Wy herinneren er aan, dat alle aanvragen voor plaatsruimte vóór of op 15 dezer moe ten geschieden by den gedelegeerden Com missaris voor Nederland, (Spuistraat 168a te Amsterdam. Behoudens goedkeuring van do regeering zullen op de lyn Utrecht 's Gravenhage twee halteu opgericht worden en wel een tusschen de stations Boeter- meer—Zegwaard en Zevenhuizen—Moer- kapelle en een tusschen de stations Voor burg en BoetermeerZegwaard. De halten zullen de namen dragen van Nootdorp Lenlschendam en BleiswykKruisweg. Zy zullen zoo mogelyk 1 Mei geopeud worden. In de zitting der Arr. Recht bank te Rotterdam van Dinsdag werd o. a. veroordeeld B. V., schippersknecht te Capelle a/d IJsel, wegens beleediging van den rijksveldwachter Oostdyk, tot een geldboete van f5, subs. 5 dagen hechtenis. Beklaagd van in den avond van 4 Dec. jl. te zamen en in vereeuigiug te Lekkerkerk zekeren T. G. te hebben mishandeld, ston den daarna terecht N. H., 22 jaar, molenaar, en P. B., 18 jaar, arbeider, beiden wonende te Lekkerkerk. Ieder der beklaagden ont kende zich aan het ten laste gelegde te hebben schuldig gemaakt, schuivende de schuld over en weer op elkander. Vier ge tuigen A charge en 3 a décharge werden geboord. Het O. M. achtte dan ook ieders aandeel aan het ten laste gelegde bewezen en zou eene strenge straf vorderen, om als voorbeeld te strekken en een einde te ma ken aan de vele vechtpartjjen die te Lek kerkerk tusschen inwoners van de 2 gedeel ten, die met elkaar niet in goede harmonie leven, plaats hebben. Het vorderde ieders ver* oordeehng tot 15 dagen gevangenisstraf De verdediger van don len beklaagde, Mr. Jos. van Kaalte, die aantoonde dat het aandeel van zijn cliënt in deze mishande ling veel minder is dan dat van diens mede- beklaagde, drong er bij de rechtbank met aandrang op aan, dezen bekl. uiot met ge vangenisstraf, maar met eene geldboete te straffen, daar hot door hem gepleegde zeer zeker af keurenswaardig ismaar niet immo reel genoeg om de deuren der gevangenis voor hem te ontsluiten. Uitspraak over 8 dagen. De „Prins Hendrik-stichting” te Egmond aan Zee heeft van wylen mej. A. Van Loon een legaat van 12000 ontvangen. De heer A. Van Osjiit Gouda, leerling der orgelklasse vau de muziek school der maatschappij tot bevordering der toonkunst te Rotterdam, is na verge lijkend examen uit 13 sollicitanten benoemd tot organist der Nieuwe Kerk te Middelburg. m- Aangenomen hej beroep bij te de Ger. Gem. te Bolnes, door Ds. 0. Sto- I ketee, te Veere. Bij beschikking van den Mi nister van Binnenlandsche Zaken is voor het tijdvak van ^1 Maart tot en met 31 December 1893 benoemd tot secretaris bij den geneeskundigen raad voor Zuid-Hol- land Mr. F. J. D. 0. Egter van Wissekerke te ’s Gravenhage. Woensdag is te '«Gravenhage in den ouderdom van 82 jaar overleden, de heer Jhr. A. W. A. Gevers Deynoot, gepensioneerd generaal-majoor, gewezen inspecteur der artillerie. Te Bergen-op-Zoom is na een langdurig lijden overleden de gepensioneerde luit.-kolonel van het O.-L. B. J. E. J. V. Barthelemy, ridder van de Militaire Willems orde 4de klasse. Door de jury (bestaande uit do heeren F. Blauw te 'a Graveland, M. Lens te Hemel HempsteadPaul Monseu te Halve 8t. Pierre en Jotin Lysen te Antwerpeh) der Inter nationale tentoonstelling van pluimgedierte enz., door de vereeniging „Avioultura" in Kunstmin te Dordrecht gehouden, zyn o. a. de volgende bekroningen toegewezen Verg. zilv. med., uitgeloofd door den heer A. J. Biokeroaarten te Rotterdamvoor het traaiste paar Plymouth-Rooks, J. Schilt te Stolwyk. Verg. zilv. med., uitgeloofd door den hoer Dr. H. Meursisge te Oudsnoorn, voor den fraai- sten toom zwarte Hamburgers, H. Coert, t Molenaarsgraaf. hebben, houden hek,. Je overigen moeten maar zien tot zjtlfc vM staat van welvaart te geraken dat zij ook in de termen vallen om naar de stembus te gaan. Doch dit advies volgendezou bewerken wat men zoozeer schijnt te vree- zen. De weigering, om aan een rechtma- tigen eisch te voldoen zou tot verzet aan sporen, niet met daden willen we on derstellen, maar door steeds nauwer aaneensluiting en krachtige demonstraties. De tegenstanders van kiesrecht uitbreiding zouden het meest bjjdragen om een partij van ontevredenen te vormenwelker drang ten slotte toch niet ware te weerstaan, en die, eenmaal de erkenning harer rechten afgedwongen hebbende, allerminst geneigd zou zijn tot samenwerking met degenen, die zich jegens haar zoo vijandig hebben betoond. Om al deze redenen is bet thans de tijd om te doen wat gedaan moet worden, zoowel uit een oogpunt van billjjkheid als van politiek beleid. Wij bemerken, aan het eind onzer be schikbare ruimte gekomen, wel een weinig van het voorloopig verslag te zijn afge weken. *t Zij zoo: een andermaal hopen wij onze lezing voort te zetten. De oppositie tegen Gladstone’s Home- Ru/e-voordracht was in ’t oogloopend ruw en onstuimig en toch £al het aan die voor dracht meer goed dan kwaad gedaan hebben. Gladstone is er zijnen tegenpartijders dank baar voor, oftühoon Lord Randolph Chur chill zelfs in een „open brief”, alle goede Britten heeft opgeroepen, om het Rijk te redden uit de klauwen van Gladstone’s have- looze meerderheid. Gladstone zal er op zijn gewone, handige wyze gebruik van mak®j,,segt men, door eerlang in het Huis *3w streven, om in Ulster een burgeroorlog te verwekken, in eene gloeiende redevoering aan de kaak te stellen. Onder voorzitterschap van Salisbury ver gaderen de hoofden der conservatieve partij in de Uarlton-Club te Londen, om er over te beraadslagen of de Home-/i!u/«voordracht niet geamendeerd kan worden, in plaats van haar te verwerpen. Nog vóór de Paasch- vacantie, wil Gladstone de tweede lezing doen geschieden I Bij de jongste receptie aan het Engelse,he Hof in Buckinghain-Palace zyn ook de vrouw en de dochter van den Chineeschen Gezant aan* de Koningin voorgesteld. De dames waren in nationaal costuum van beschilderde zijde. Zij maakten, in plaats van de gebrui kelijke nijging, eene bevallige hoofdbuiging voor Koningin Victoria. In het Mansion-House te Londen is een schitterend feestmaal gegeven ter eere van den vertrekkenden Franschen gezant Wad dington. Er waren ruim 8U0 geuoodigden, onder welke voorname staatsliedenkun stenaars, letterkundigen enz. Waddington hield eene lange toespraak, waarin hij dankte voor de welwillendheid, die hij gedurende zijn tienjarig verblijf ondervonden had in Engeland. Verder wenschte en hoopte hijdat de goede verstandhouding tusschen beidp landen zou blijven voortduren. De Fransche pers houdt zich nog voort durend bezig met nieuwe onthullingen omtrent de bedreigingen van Cornelius Herz, bedreigingen, waaruit men duidelijk zien kan, hoe deze buitenlandsche avonturier op een gegeven oogenblik in Frankryk, afien, zelfs de Ministers, onder den duim had. De commissie van ene de heeren Floquet, Del, ceau en Rane te hooren over de rol, door name a roces, Reinach muête heeft besloten Freyainet, Clémen- ceau en xiaue ie nooren over ue roi, i hen gespeeld in de Panamazaak, met n hunne pogingen, om op alle wijzen het pr< waarmede Cornelius Herz -De^ Reii dreigdete doen afspringen, y Het tweede Panama-proces,\at wegens omkoopenj, is begonnen. Le Figaro houdt vol, dat in Augustus of September een Russisch eskader naar Havre zal komen, onder bevel van den Czarewitsch. Zaterdag is te Parijs in den Dierentuin (Jardin d' Acclimatation) een „winterpaleis" feestelijk geopend, in tegenwoordigheid van den President der Republiek. Het groote gebouw bevat verscheidene serres met uit- heemsche gewassen en een groote zaal voor lezingen en muziekuitvoeringen, een aqua rium, een galery voor vogels. lu Duifschiand wil het nog niet vlotten met de legerwet. In den Ryksdag zullen, naar het scliynt, de Vryzinnigen tegenover de legerwet zich in twee partijen splitsen. Eugen Richter en diens aanhangers zyn tegen elke verhooging van het presentie- cijter, terwijl eenige andere leden ouder leidiug van den Heer Hinze eene meer tegemoetkomende houding aaunemen; na tuurlijk geeft dit den Rykszanselier Von Caprivi reden zeer welwillend tegen hem te zyn. By een lompenkoopman te Keulen vond een der knechten by het sorteereu van outf papier een banknoot van 100 JAirA:. Hy wisselde ze in een koffiehuis, wat zeer de

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1893 | | pagina 1