I HOOI, ilUeit. i 1893. Zaterdag 25 .Maart. N'. 1355. Koe-Hooi. naren. koop, Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-ïïolland en Utrecht ÏWT rdr? /ERVOER de Lek. ilo best )boden >p :n, IRTEN, RANDEN, Gouda, I pond best mooi, UDEN Sri Groot-Ammors. BUITENLAND. Oversleht. - g - iHI BINNENLAND. rf f I 9 4P het paard viel, FANNOOTKN. i S. W. N. VAN NOOTEN tb schoonhoven, UitgsVan. den Senaat zal hij op zegt door den N VLIET te 1 te Meerkerk j ienberg, Berg. straal. WOWHMI COURAKT. >8 en Blondin zijn schuldig ver- verschillende omstandigheden 5.u. v. 6.30 u. it tasschen louda. Driesen. .15 en n. 3.15. !O, n. 5.45 en laatste treinen, rvalt de laatste t Gouda. It bt-Gouda. den Bergh, hoven: 2.25 uur. en n. 5.30 uur. da: 5.30 uur. n n. 8.— uur. v.m. 6.30. mhov. n.m. 1.—.. han II”. i Zessen. October 1892, Rotterdam. )insd. Woensd. 6.m. 12. v. 6 30. )insd. n. 1245. Zaterd. n. 3.—. iVoensd. v. 6. id. v. 7.45. ..Oonoordia”. 8m. 1892 tusschen dam. mdag, v. 8.15 u. ongev.n.1.45 u. ndags, v. 7.u. v. 9.— u. sche Stoom- w- Arnhem, Vrees- il en Rotterdam, un, dagelijks, 8 uur. mgev. v. 1.u. ndag, Prjj, der Adrertootiën: V«n 1 tot 5 regel, f 0,50. Iedere regel meer f 0,10. Groot. lettor, naar piaai.ruimte. Iniendipg franco niterliik tot Din.dag.-avond» 8- en tot Vrij dag.-namiddag. 5 uren. Alle binnenlandache Adrertentiënvoor 3 maal plaat.ing opgogeren, worden slechts l maaltin rekening gébracht. itzich hieraan er nog was it het ten postkantore TBRIEVEN zijn iks verkrijgbaar irma 8. W. N. loven. nummers, voor wier berging een groote ikohama. Zeer eervolle vermelding., kist en een dito trommel noodig waren, jpoormakw, te Ouderkerk a/d- IJsel tmoest worden getrokken. Bij de loting, illandscb erf Jfipafisch kriel. Zoeteer- welke Vertiaht'7 werd door de onpartijdige -1j:t ijan(| van een j0Ugdig meisje, bleek num mer 5090 een staart nummer dus het winnende te Zijn. Het zakje, ’t welk dat nummer droegvermeldde het adres van den heer F. Bouten, Kazernestraat. 31 aldaar,.die dus eigenaar werd van het servies. Eerst ‘toen deze uitslag bekend was, gin gen de bezoekers der matinée opgewekt huiswaarts. .De Prins-Hendrikstièhting te Egmond aan Zee heeft in 1892 f26.479,03 aan legaten ontvangen. De dames B. Sprnyt, van Moor drecht, M. J. J. Hooghwinkel, M. Kuijpers en E. J. Kamper, allen te Gorcum, hebben met goed gevolg examen afgelegd in de nuttige handwerken. Beroepen tot predikant bij de Herv, Gem. te HeukelumDs. G. Spijker boer te Lienden. Deze Courant wordt des Woensdags- en des Zaterdags morgens uitgegeven..Prijs: voor Schoonhoven pèy drie maanden ƒ0,75. Franco per post door het geheele rijk 0,90. Men kan zich abon- neeren bij alle Boekhandelaren, Agenten en Brievengaarders. Het grootste deel der aangeklaagden in de Panama quaestie is vry verklaard ter- wyl een drietal de geheele schuld zal dra gen. Die drie zijnCharles de Lesseps de oud-Minister Baihaut en de bankbeambte Blondin. De Lessept klaard onder en krijgen respectievelijk een en twee jaar gevangenisstraf' De oud Minister Baihaut echter werd bijzonder zwaar gestraft met vyf jaar gevangenisverlies van burger rechten en eene boete van 750 000 francs. Verder moeten ze met hun drieën eene schadeloosstelling en 375.000 francs aan de liquidatiekas der Panama-maatschappij uit betalen. Het stoffelijk overschot van den Franachen oud Minister Jules Ferry is in zijne ge boorteplaats Saint-Dié ter aarde besteld. In lijn testament heeft hij het aldus beschreven: „Ik wil rusten te Saint-Dié, naast myoen vader en mijne zuster, op het kerkhof, waar men de blauwe linie der Vogeezen zien kan en waar mijn trouw hart de klacht der overwonnenen zal kunnen blyven hooren.” De begrafenis geschiedde op kosten van den Staat. De Kamers trokken op voorstel der Regeering 20.000 francs daarvoor uit. In den Senaat ge schiedde het zonder debat; de onder Voor zitter hield eene redevoering en daarna werd de zitting opgeheventen teeken van rouw. In de Kamer echter had er weer eene kleine schermutseling plaats. Daar werd Minister President Ribot’s niet overdreven lofrede onderbroken door den legitimist Baudry d’Asson die allerlei opmerkingen maakte over het verdrijven der Jezuieten en de invoering van het leeken-onderwijs De President noodigde hem toen uitzich wat te matigen doch in plaats gevolg te geven voegde Baudry aan toe.dat de familie rijk genoeg en het best zelf kan betalen en dat land den Tonkinees zou oordeelen I” Als President van gevolgd wordennaar men heer Constans. Volgens berichten uit Dahomeyzou 1 koning Behanziu’s leger en macht weder vermeerderd zijn zoodat hij van plan isI een tweeden oorlog tegen Frankrijk te i beginnen. Generaal Dodds durlt dan ook i nog niet weg, en is van plan tot October te blyven, om voor goed met Behanzin af te rekenen, die, volgens zijn zeggen, de vlucht nam met slechts 15U0 man en eene batterij artillerie. Men wete echter, dat de Amazonenkoning daarmede in dien tus- i schentijd de stammen, op welker gebied hij vluchtte, tot onderwerping dwong en met de overwonnenen zijn leger versterkte. In het Britscbe Lagerhuis heeft men het nog al druk over Uganda. Door de Re- geering werd meêgedeeld hoe Italië erkend had, dat Uganda behoort tot den Britschen „invloedskring.” De Regeering hoopt, dat in Uganda ver draagzaamheid en volkomen gelijkheid tus- schen verschillende godsdiensten zuilen gaan heerschen. Verder zal de Regeering de verplichtingen, welke zij tegenover Uganda heeft, ten volle nakomen. Bij de derde lezing der begroeting heeft de sociaal-democraat Rebel in den Dult- schen Rijksdag eene redevoering gehou den, waarna de anti-Semiet Ahlwardt het woord nam, om nog eens gebruik te maken van de goede gelegenheid, om an dermaal te beweren, dat zekere geweren uit de wapenfabriek van Löwe onbruikbare prullen waren geweest en dat deze fabri kant zich schuldig had gemaakt aan meineed. Hij haalde zich daardoor eenige terecht- wijzigingen op den hals van den Rijkskan- selier Von Caprivi, den Minister van Oorlog en verscheidene anderen. De begroetingen van Marine, Oorlog en Justitie zijn goedgekeurd. Iets nieuws hadden de anti-semieten te Berlijn verleden week verzonnen, om be weging op straat te veroorzaken. Zij lieten rondventen (Reisbiljetten naar Jeruzalem, enkele reis, geen retour!” De overheid heeft aan dit schandaal spoedig een eind gemaakt. In de mijn Volkmanshellerbij Hütten rode (Bronswijk), heelt eeu arbeider op zettelijk een dynamiet-ontploffing veroor zaakt, waardoor hijzelf en acht zijner ka meraden van welke zeven huisvaders waren om het leven kwamen. De man liet een brief aan zijne vrouw na, waarin hij verklaarde, de afschuwelijke daad te plegen, omdat het hem onmogelijk was langer te leven. De HaliaauBche Minister President Gio- letti heelt aan de Kamer eenige bescheiden over de aangelegenheid der Banken mee gedeeld en haar gevraagd een commissie van 5 leden te benoemen om inzage te nemen van andere. Uit de overgelegde stukken is gebleken, dat het kapitaal der Biciliaanscne Bank van 23 op 15 millioen is teruggebracht. De toestand der Bank wordt niet hopeloos geacht en weinig po- P. Hoogerwaardte. Kapelle a/d IJsel. Yokohama. Zeer eervolle vermeld,ir” W. 8| ..AM, volle vermelding, J. Both, te Nieuwerkerk a/d IJsel. Engelsche Vechtkriel. Eervolle vermel ding ,.P. Hoogerwaard', te Kajjelle a/d IJsel. De zwaarste toom kalkoenen van één haan en ten minste ééne hen. Eervolle vermel ding, Jhr. A. H P. C. Van Suchtelen van de Haare, te Berg-Ambacht. Het met 20 Maart in werking getreden verlaagd pasaagierstarief geeft belangrijke reductie op de passagierspnjzen van den Stoombootdienst op de Lek, Culein- borg-Rotterdamvice-versa en tusschenlig- gende plaatsen. Zoo kost thans o. a. van Culemborg de reis naar Hagestein of omgekeerd le kl. 15 cent, 2e kl. 10 cent; naar Vreeswijk 20 en 15; naar Vianen 20 en 15; naar Klap hek of naar Leksmond 25 en 20; naar Jaarsveld of naar Ameide 30 en 20; naar Koekoeksveer, naar Nieuwpoort of naar Schoonhoven 35 en 25; naar Ammerstol, naar Groot-Ammers, naar Berg-Ambacht, naar Nieuweveer, naar Streefkerk of. naar Opperduit 40 en 30; ,'naar N.-Lekkerland, naar Lekkerkerk, naar Middelweg, naar Elshout of naar Krimpen a/d Lek 45 en 35 naar Slikkerveer, naar Bolnes, naar Kra- lingscheveer of naat Rotterdam 50 en 40 cent. Voorzeker wel dé goedkoopste tarieven en dat op zulke afstanden, terwijl de stoom- booten'zeer geriefelijk voor het publiek zijn inge«iQht en uitstekend zijn geschikt voor goederenvervoer en vervoer van vee. De heer P. C. Bloys van Tres long Prins, te Vreeswijk, is benoemd tot consul van den Algémeenen Nederland- schen Wiel rijders bond. Op bet door het gemeentebe stuur vau Hoorn, tot Hare Majesteiten de Koningin en Koningin-regentes gericht ver zoek, om op 30 Mei a. s., bij gelegenheid van de onthulling van het te Hoorn op te richten standbeeld van Jan Pieterszoon Cuen tegenwoordig te willen zijn is bij deu ge meenteraad eéne afwijzende beschikking ingekomen daar HH. MM. zich voorstellen dien tijd buiten ’s lands te vertoeven. De herdenking van het opbre ken der Franschen in 1793 werd te Wil lemstad gevierd door verschillende volks spelen, en twee dagen later had eene ruime uitdeeling plaats van vleesch en brood aan de armen en behoeftigen der gemeente, terwjjl op Zondag den 19den in de door eenige vrijgevige ingezetenen keurig gerestaureerde koepelkerk eene toepasselijke feest- en dankrede werd ge houden door den heer De Lind van Wijn gaarden, theologisch doctor en predikant te Oud-Alblas, wiens voorvaderen tijdens het beleg inwoners waren dezer vesting. De spreker had tot grondslag zijner rede denzelfden tekst genomen (Micha 7 vrs. 7 en 8) die lOOjaren vroeger in datzelfde kerkgebouw waren gebezigd door den heer J. Van Nuijs Klinkenberg, professor en predikant te Amsterdam. Met de meeste aandacht werd die rede, waarin de spreker ook menig aan velen nog onbekend feit uit die dagen wist in te vlechten, aangehoord door de talrijke ook van elders opgekomen schare, die het ruime kerkgebouw ternau wernood kon bevatten. Na het uitspreken van den zegen viel het orgel in met de wijze van het volkslied: waarvan het (Be scherm o God, bewaar den grond” door allen met den meesten eerbied staande werd aangeheven. In Diligentia te ’s Hage had Maandag-middag de aangekondigde Thom son's thee matinée plaats. Te half twee werd de deur geopend en stroomden de be zoekers de zaal binnen, die zij weldra bijna geheel vulden. Ter opening der matinée speelde een orkest den (Thomsom’s Puddingmarsch”, terwijl onder de aanwezigenzoo (groote menscheuals kinderen liederen op de wys van .Te-rè-rè-boem-de-jè” werden uit gereikt, waarin de Thomsom’s thee werd verheerlijkt. Nadat nog eenige muzieknummers waren uitgevoerd, o. a. .Donau Wellen”, wat aller voeten in een stommelende beweging bracht, werd onder de aanwezige kinderen een 200-tul prijzen verloot. De een ontving een chaoot, de ahder een bal, een derde een spoorwagen, een vierde een kaleidoskoop, een kruiwagen, een zweep of iets dergelyks. Dat de ge lukkige winners in hun schik waren, laat zich begrijpen terwijl de tombola vaak tot groote hilariteit aanleiding gafvooral wan neer aan een oude juffrouw, die voor haar kleinkind opkwam een pop of een trompet werd toegewezen. Na de uitreiking der prijzen volgden weder eeuige nummers van het orkest, dat een zeer dankbaar gehoor vond. Inmid dels werd alles in gereedheid gebracht voor de verlotiug van het zilveren theeservies. Niet minder dan 19.353 verbruikers van Thomson’s (Theevisite” hadden hun leege zakjes ingezonden, zoodat er uit 10.353 GOUDA22 Maart. Tengevolge van het bedanken door Mr. D. J. Ten Heusde, als lid van den gemeenteraad, zal op Dinsdag 4 April a. s. eene nieuwe verkiezing plaats hebben. •ALBLASSERDAM22 Maart. Op Woens dag den 5 April e. k. zal in het oude raad huis alhier de verkiezing plaats hebben van 3 hoofdingelanden en 3 hoofdingelanden- plaatsvervangersin het 1ste district van het hoogheemraadschap de Al blasserwaard met Arkel beneden de Zou we, ter voor ziening in de vacaturenontstaande door de periodieke aftreding van den heer J. Vroege te, AlblasserdamA. Heynis te Nieuw Lekkerland en A. Boel te Streefkerk als hoofdingelanden en de heeren M. Mourik te Streefkerk, A. De Groot te Nieuw Lek kerland en H. Kam te Alblasserdam als Hoofdingelanden-plaatsvervangers. ♦ALBLASSERWAARD en V1JF11EEREN- LANDEN, 24 Maart. Naar kaas bestond deze week niet veel vraag, de handel in boter was flauw; kaas f I fl,50 per 50 kilo en weiboter 5 cents per kilo hooger in prijs. Men besteedt thans in deze streken voor kaas van f 22 tot f 25 per 50 kilo naar wicht en kwaliteit, goêboter f 0,50, weiboter f 0,45 per J kilo. ♦AMEIDE, 22 Maart. Op den 5den April a. s. zal in het koffiehuis ,’t Fortuin” alhier eene verkiezing plaats hebben van een hoofdingeland voor het 6de district van het hoogheemraadschap de Alblasserwaardc. a., in de plaats van wijlen den heer C. De Ruijter te. Meerkerk. AMEIDE, 22 Maart. Heden zijn ter aflossing uitgeloot 10 aandeelen ad f 1 in de rentelooze geldleening ten laste der ijsclub (Hollandia” alhier, en wel de Nos. 46, 56, 75, 160, 199, 210, 217, 264, 296 en 309. ♦BBRG-AMBACHT22 Maart. Heden werd alhier door den heer T. B. Van Dam aanbesteed: Het bouwen van een woonhuis. De hoogste der, 5 inschrijvingen bedroeg f598. Aannemer werd de laagste inschrijver, de heer P. Blanken Dz., voor f535. GOUDERAK22 Maart. Bedankt voor het beroep bij de Herv. Gem. alhier, door Ds. H. Bruijel te Steenwykerwold. ♦KRIMPEN a/d LEK, 24 Maart. Op de lijsten van de kiezers voor de leden van de Tweede Kamer en voor die der Provin ciale Staten komen voor 152 namen. Donderdag-avond sprak in ons Nut de heer J. Boogaerdt. Op eene boeiende wijze droeg spreker voor de Omnibus” van Laurillard. Juist vertolkt bleek uit de voor dracht, welke fijne humor Laurillard uit zyne pen weet te doen vloeien. Met eene bijdrage van den spreker eü een paar voor drachten van den heer M. Boogaerdt, werd deze bijeenkomst besloten. De reeks win- terlezingen is hiermede voor dit seizoen geëindigd. KRIMPEN a/d IJSEL (Stormpolder), 23 Maart. Heden is van de werf van A. Van der Giessen Sr. met goed gevolg te water gelaten een yzeren jachtschip, groot 50 ton, gebouwd voor rekening van den heer C. Van der Made te Fijnaarten daarna de kiel gelegd voor een dergelijk schip, voor den heer A. Van der Made te Heiningen. ♦LANGERAK, 24 Maart. Ds. H. Bruijel te Steenwykerwold, heeft voor het beroep naar de Ned. Herv. gemeente alhier bedankt. LOPIK, 20 Maart. De bouwman M. F., te Willige-Langerak, had onder het rijden het ongeluk, dat het lamoen van zijn rijtuig brak en op de pooten van het paard viel, Het dier, daardoor niet weinig verschrikt, wist zich spoedig van zijnen last te bevrij den en sloeg op hol. Een eind verder werd het door eene vrouw gegrepen, maar ze mocht er niet in slagen het paard staande te houden. Eindelijk kwam het dier in het water terecht en werd met veel moeite gered. Persoonlijke ongelukken hadden niet plaats. Heden middag gingen twee jongens achoolwaarts en liepen wat kort langs den »/d Lek. J October 1892, en Rotte rd., oonhoven" (S) seswijk" (V). 3 litieke'mannen zijn bij de zaak betrokken. In het llonganrsch Volkshuis heeft een heftig voorval plaats gehad. Men Weet, dat de heer Tizza den laatsten tijd Ijer- haaidelyk beschuldigd werd, met den Paus onderhandelingen te hebben aangeknoopt in 't belang van het behoud van den ker- kelykei^ vrede. Toen deze'binnentrad, riep graaf Karolyi hem toe: B’t Is ongehoord, dat die verrader hier nog durft komen om met ons zitting te houden. Laat u begra ven te Rome, dan zullen we uwe schande vergeten I” De jonge Tizza vloog nu op den beleedi- ger zijns vaders toe, om hem eene kastijding toe te dienen; zijne vrienden hielden hem echter tegen. Het valt te begrijpen, dat het geval veel sensatie verwekte. Als een bemoedigend voorbeeld voor de landverhuizing naar Canada wijst de heer Horace Plunkett, die naar Canada is gegaan om een onderzoek in te stellen omtrent de resultaten van de immigratie daar te lande, op een kolonie, bestaande uit ongeveer 1100 doopsgezinden uit Zuid-Rusiand, die in 1884 en 1885 uit Rusland vertrokken, om de vervolgingen van hunne secte te ontgaan. Die menschen hadden, toen zij zich ves tigden, gemiddeld niet meer dan f 180 in kas, maar de Canadasche Regeering gaf hun land om te bebouwen en een klein voorschot bovendien. Thans zijn zij bijna allen uit hunne schuld en voor een groot deel welgestelde lieden, met flinke hoeven en groote kudden vee. In de stad Orechow (Rusland, de Krim) is groote schade aangericht door eene over strooming. Door plotseling smelten van de sneeuw op de bei gen kwamen geweldige waterstroomen neer op de stad, in de diepte. De laagstgelegen straten waren in een oog wenk oudergeloopen. Vele huizen stortten in of werden met grondslagen en al weg gerukt door den geweldigen stroom. Er kwamen gelukkig geen menschen om het leven. Bij Kon. besluit is benoemd tot president der arrondissements rechtbank te Dordrecht Mr. W Gorter, thans raadsheer in het gerechtshof te 's Hertogenbosch. Bij Kon. besluit is benoemd: tot subst. officier van justitie bij de arr.- rechtbank te Rotterdam Mr. H. J.K. Dijck- meester, thans subst.-off. van justitie bij de arr.-rechtbank te Alkmaar. Bij Kon. besluit zijn benoemd tot burgemeesters: van Aarianderveen, A.P. Zaalberg; van Gorinchem, C. Van Andel, en van Krimpen a/d Lek, J. G. Van Mierop, secretaris dier gemeente. Bij Kon. besl/iitisaanDr. R. 8. Tjaden Modderman, op zijn verzoek, met dankbetuiging voor de door hem bewezen diensten, eervol ontslag verleend als hoog- leeraar in de faculteit der wis- en natuurkunde aan de Rijks Universiteit te Groningen. Bij de Tweede Kamer is inge- diend een ontwerp tot atschaffing van de rechten van registratie op aanstellingen en akten van beëediging van ambtenaren. De Minister van Oorlog heeft bepaald, dat de militaire seinposten bij ijs gang op de rivieren, voortaan zullen geplaatst zijn te Zutfen, Doesburg, Gorinchem, Tiel, Kuilenburg, Vianen, Grave, Nijmegen, Wageningen, Arnhem en Schoonhoven. Aan het Ministerie van Wa terstaat, Handel en Nijverheid te ’s Hage werd Woensdag o. a. aan besteed: De verbetering van eenige uitwegen op den westelijken dyk van het kanaal tus schen Nichtevegt en den Zeijlweg (gemeente Maarsen), behoorende tot de werken voor den aanleg van een kanaal ter verbinding van Amsterdam met de Merwede. Minste inschrijver was C. Zanen Hz. te Ammerstol, voor f2420. De afdeeling Rotterdam, Schiedam en omstreken van de Hollandsche Maatschappij van landbouw hield Dinsdag in de lokalen van de sociëteit Harmonie te Rotterdam eene tentoonstelling van gemest vee en pluimgedierte, die, begunstigd door fraai weder, met het beste succes werd bekroond. Onder de bekroningen komen de vol gende voor: Voor den fijnsten en zwaarsten os, uit sluitend met hard voeder gemest, vierde prijs f15, K. Versteeg te Giesendam. Voor den fraaisten toom hoenders van één haan en ten minste ééue hen (Langshan) eerste prijs f5, J. Schilt te Stolwijk. Plymouth rocks. Eerste prijs 15, J. Schilt te Btolwijk. Leghorn [Italianen] wit. Eervolle ver melding, W. Spoormaker te Ouderkerk a/d IJsel. Hollandsche witkuif. Eerste prijs f 5, W. Spoormaker te Ouderkerk a/d IJsel. Padua. Eervolle vermelding, J. Schilt te Stolwyk. bpaansche witwang. Zeer eervolle ver melding, W. Spoormaker te Ouderkerk a/d IJsel. Kraaikoppen. Zeer eervolle vermelding waterkant. Zij kregen woordenwisseling en pakten elkander- maar dadelyk aan, met het gevolg, dat de een den ander in het water wierp. Mét den schrik en een nat pdk kwam de jongen weer vrij. LOPIK, 21 Maart. Hedenavond werd’ aanbesteed.,' het verbouwen van' de bijz. school alhier. Gegund aan A. Kraayeveld te Jaarsveld, voor de som van f 167,92*. Voérts is aanbesteed, per stère, de le- vering vah grint ten behoeve van den Lo- pikschen voordijk. Inschrijvers waren: P. Visser te Streefkerk, voor f3,01* J. Buis, .Lopik, voor f2,05; A. Vonk, Ameide, voor f 1,99; C. De Jong, Ammerstol, voor f 1,98 G. J. Hurrie, Ammerstol, voor f 1,97; F. Borst, Lopik, vó‘or f1,84®. Gegund aan F. Borst te Lopik, voor f 1,84®. MOORDRECHT, 23 Maart. Als eene bijzonderheid kan worden gemeld, dat de landbouwer A. Kool alhier reeds den 19. Maart gaozekuikens heeft gekregen! Zoowel in als buiten het. dorp komen hier verscheidene gevallen van mazelen voor. De lijdenden zijn mees.t kinderen van 6 tot 10 jaar. De ziekte is niet van ernstigen aard. •♦OUDERKERK a/d IJSEL, 22 Maart. In de heden-avond gehouden vergadering van den gemeenteraad zijn, na mededeeiing der ingekomen stukkende navolgende zaken behandeld: 1 o. voorstel des Voorz., om het door 't verstrekken eeuer toelage aan de onderwijzeres der o, 1. school II, mogelyk te maken, dat deze tijdens de vaca ture dezer betrekking aan school J belast wordt met het geven van onderwijs in de nuttige haddwerken aan deze school, opdat de leerlingen niet gedurende 5 weken ver stoken blyven van dit aller-nuttigste onder richt;' aangenomen.. 2o. rapport van den Voorz. betreffende een ingewonnen rechts geleerd advies omtrent de vraag, of de gemeente, naar beweerd wordt, ook in eenig opzicht aansprakelyk is voor senade, door stoombooten, krachtens concessie gebruik makende van het steigerhoofd, tijdens het aanloggen gevaren aan schepen, die nevens dat hoofd eene vaste ligplaats hebben. Uit het rapport blijkt, dat voor dergelyke aan sprakelijkheid hoegenaamd geen termen be staan, en de vraag dus in ontkennenden zin beantwoord moet warden. Na beraad slaging wordt ’t rapport''Voor kennisgeving aangenomen, en besloten er op te doen toezien, dat van het steigerhoofd geen ge regeld gebruik worde gemaakt door booten, die daartoe geene concessie hebben gevraagd en verkregen. 3o. vaststelling van het kohier van den hoofdel. omslag' voor 1893 op f 3553 en dat van de belasting op1 de honden op f 178, na in comité te zijn behandeld. De vergadering werd hierna gesloten'. OUDERKERK a/d IJSEL, 23 Mrt. Voor de vacante betrekking van onderwijzer aan de school op het Dorp, op eene jaarwedde van f550, hebben zich vier sollicitanten aangemeld. Op eene jaarwedde van f 500 was geen enkele liefhebber verschenen, geheel anders als zes jaar geleden, toen zich voor f500 vierenveertig onderwijzers aanboden. - -RIDDERKERK, 31 Maart. Het kohier der inkomstenbelasting over het loopend diénstjaar bedraagt f 15.394,07 naar een zuiver belastbaar inkomen van f307.881,36, verdeeld over 510 aangeslagenen. De hef fing bedraagt 5 pct Over 1892 bedroeg het f 11.983,321 met een zuiyer belastbaar inkomen van f 307.264,78 en eene heffing van 3.9 pet. 1 SLIKKERVEER, 23 Maart. Heden is van de werf van den scheepsbouwmeester M. Van der Knijl alhier te water gelaten het Rijn schip „Rijnbeurtvaart no. 13”, gebouwd voor Amsterdamschë rijnbeurt vaart te Amsterdam, groot ongeveer 420 last. De kiel zal gelegd worden voor een rijn schip groot p. m. 510 last, te bouwen voor den heer Anton Erlenbach te Rotterdam. SNELREWAARD, 22 Maart. De gesloten kiezerslijsten voor den Gemeenteraad, de Prov. Staten en de Tweede Kamer wijzen elk 57 kiezers aan. •STOLWIJK, 23 Maart. Alle uiterlijke kenteekenen van het mond- en klauwzeer zijn thans uit onze gemeente verdwenen. De laatst aangetaste staldie van A. Van Damis gezqnd vergaard en daar dit reeds eemgen tijd geleden heeft plaats gehad, mogen we met grond verwachtendat we voorgoed van die lastige ziekte bevrijd zijn, ’t Is te hopen Een landbouwer uit Lekkerkerk, die heden-middag van de Goudsche markt huis waarts reed, wilde op eenigen afstand van ons dorp een zwaar beladen vrachtwagen voorbij rijden. Is volle vaart moest er dat naar toe, doch bij ongeluk raakte het rijtuig de voorwielen van den wagen en in minder dan geen tijd lag de tentwagen op den kant van de Gouwvliet, die daar ter plaatse vrij diep is. Alzoo een geluk bij een ongeluk maar bovendien was het een buitenkansje* dat het paard oogenblikkelijk stil stond.’ De schade aan het rytuig werd door den wagenmaker hersteld en kort daarna kon de reis vervolgd worden, 2 S en Schoonhoven mboot »Schoon-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1893 | | pagina 1