D, IS riond. TEN. IS 1893. r. 1357. Zaterdag 1 April. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-ïïolland en Utrecht. -Eerste Blad. ien, len, de KOEIEN, 1 en, I Ischap. 1 ►EREN, lag 15 Au- EN, NOEN, >uda, iren N, BINNENLAND. P A S C H E N. LRD, en 30 -t ig het naar hoofd ging, )’s best r NQOTBN. IL 1893, r, T DE BIE Deze Oourant bestaat uit Twee Bladen. S. W. N. VA.N NOOTEN n Schoonhoven, Uitgever». iroond door Zwaantje, van honger Maar ik mot trots alle het werk 15 Augus- RRIEPAARD aftands don- t moorkop aris IER VAN opik zal op pril 1893, oopen ZEUG met I1NE VAARS, 3 MOOfflOm» COURANT. J. BOD DE zal in het Stortkar, Btroohak- i MELKGE- RAAD. d-Alblas. .ENPAMlb, hebbende IENeenige M. I. BODDE het open- lo's Hooi. en verdere IAPPEN en CAMBIER <opik zal op tril 1893, Ie bewoond OAMBIER pik zal op il 1899, en Uitweg, in ran dit and om te in Tennis Blokwagen, hout enz. en Wassenaar werd de L 1893, ÜLOUW, op md, hebben een open oog voor allerlei gebre ken, en verwijten den godsdienst, dat hij die heeft laten voortbestaan. Die misken ning “is de vrucht van niet-keiinen. Niet doorgedrongen zjjnde tot het wezen van den godsdienst, hebben zij het woord Gods rijk slechts opgevangen ais een klank, voor hen zonder beteekenis, en elders zoeken zij naar een middel om tot een betere toe passing van het begrip der broederliefde te geraken. Het ongeloof van dezen tijd is een ver schijnsel, dat de geloovigen tot nadenken behoort te stemmen. Het moet hen nopen, een antwoord te vinden op de vraag, of zij niet door hartelijker aansluiting hun beginsel meer tot zyn recht kunnen doen komen. Er zijn veel verzuimen en misvattingen goed te maken. Aanous, die verklaren den godsdienst te waardeeren als i et hoogste goedaan ons is het te wijten als die ver zekering met wantrouwen wordt begroet. Wij zyn traag in het benaarstigen. Ons geloof is een théorie, niet op den voet gevolgd door de practijk. Wij leven niet genoeg voor onze broeders, en verwaar loosen daardoor het eenig afdoende middel, waardoor het mogelijk is niet alleen te bewijzen dat het ons ernst is met onze belijdenis, maar tevens haar ingang te doen vinden bij degenen, die nog van verre staanmet andere woordenhet Gods rijk uit te breiden. Dat is het, wat de Paaschviering ons ieder jaar komt herinneren. Het is noo- dig, dat wij net telkens wederom vernemen, opdat we meer en meer gebracht worden tot bet ware besef onzer roeping. mgen werd door was bljjven staan, ngzamerhand de socialisten atil- acgtterdeur af; voorop de laui- liohter en de brandstichter, en achter hen de juffrouw. Toen ging het naar de deur, al dan sende op de maat van Hop, Hop, Hop! En buiten werd de menigte steeds groot er, het ge zang steeds harder, en vooruit ging het naar wjjk C, terwjjl Oranje Ka aan het hoofd ging, met haar vlag den weg wjjzende. De cadets der Militaire Aca demie te Breda zijn gestraft met een dag korting op bun Paaschverlofomdat zij teekeuen van ontevredenheid hebben gege ven by het voorlezen van de namen der- genen, aan wie het genot van verloi zal wor den onthouden wegens de „onvoldoende’*’* op het rapport van hun vorderingen. In de zitting der Arr.-Recht- bank te Rotterdam van Dinsdag werden o. a. de volgende personen veroordeeld B. De R zonder beroep, te Gouda, be klaagd van bedelarij, tot 12 dagen hechtenis- J. A. K.oud 47 jaar, timmerman te Krimpen a/d Deel, appellant van een vonnis van het kantongerecht te behoonhoven, waarbij hij wegens het verkoopeu van ster ken drank in het klein, zonder vergunning, was veroordeeld tot eenh geldboete. De rechtbank veroordeelde beklaagde tot i' 2b boete, subs. 5 dagen hechtenis, Te Kerkdriel in de Bomme- lerwaard is opgericht eene afdeehug van het Ned. Bybeigenooischap en de viering van deu Gueden Vrydag ingevoerd. I Beroepen tot predikant bij de Rem. Gein, te Oude Weteiing de heer T. Huoykaas Jr.proponent te Rotterdam. In Mei zal een nationale bedevaart uit Nederland ondernomen worden dat er nog ie president, brievenschrg vei Ik wil ze je er een, die maanden in de cel gezetei laaien gelicht heeft; t heeft een paar braudbi zou hem En daar ginds loert paar jaar zijn vrouw lat deren; ze wonen deren krygen i me. Zie je, mei jullie er armoe! armoe en mei armoedij voor dt REN, Utrechtsch lekken enz. ischap, Deze Courant wordt des Woensdags- en des Zaterdags morgen» uitgegeven. Prij svoor Schoonhoven per drie maanden f 0,7 5. Franco per post door het geheele rijk f 0,90. Men kan zich abon- neeren bij alle Boekhandelaren, Agenten en Brievengaarders. Bij Kon. Besluit is benoemd tot luiteuant-geueraal de generaal-majoor Jhr. W. Von Wrangel auf Lindenberg, lid van het Hoog Militair gerechtshof. Bij fifon. Besluit is aan A. G. W. Bollop ziju verzoekmet ingang van 15 Meieervol ontslag verleend als notaris te G?riuchem. Bij Kon. Besluit is toestem ming verleend aan A. Verschoor, burge meester der gemeente De Werken en tileeu- wyk om tot8Feoruari lö99 te Gorinchem te wonen. B ij K ön. besluit is G. Van do Krommestraat te Gonuchem benoemd tot sluisineester aan de Nieuwe-Merwede sluis buiten Uorinchem. Voor de verkiezing van een lid der Provinciale Staten van Zuid Holland in het district Viaardmgen mout herstemd worden tusschen de heeren Bchippers (ant.- rev.) met 961, en Waldeck (hö.j met 838 van de 2490 geldige stemmen. De heer Öcuatk (Katu had 642, en de heer Beelaerts (aut.-rev.) 24 stemmen. Gedeputeerde Staten van Zuid Hoiiaud hebben het schrijven van den Minister van Binueulaudsche Zaken d- d. 3 Maart 18ö9 betreffende het nemen van maatregelen tot afwending der cholera, doen p>aatsen in het Proviuciaal Blad van $uid Holland en ouder verwijzing naar de aanschryviugvervat in het Provinciaal Blad, No. 52, van 1892, de gemeentebe sturen en de burgemeesters in dit gewest uitgenoodigdde daarin vervatte wenken te behartigen en voor eene nauwgezette snelle en krachtige toepassing der wet van 4 December Io92 (Staatsblad No. 134*), waar noodig zorg te dragen. - HH- MM. de Koninginnen zijn Dinsdag langs bet strand gereden naar Kat- wyk aan Zee on van daar naar Katwyk aan den Ryn. Terwijl het rijtuig der vorstelijke perso nen voor het hotel „Ue Roskam" stilhield, om van paarden te verwisselen, onderhield de Regentes zich met den burgemeester, den heer De Ridder, terwyl diens 14 jarige dochter der Koningin een fraaien bouquet aanbood. Uver Valkenburg terugrit gedaan. Het maken van eene ijsbaan (kinderbaanwaarvan de aanbesteding 11.Za terdag plaats bad, is door het bestuur van de ysclub „Kralingen en omstreken" opgedragen aan den heer F. W. Zonneveld te Kralingen, voor de som van f 13o0. Een Utrechtsch student is dezer dagen kennis gaan maken met vrouw Blommers, alias „Oranje Ka”, welbekend door haar op treden tegen de socialistenaan wie zyuit liefde voor het Koningshuis, een v uiige u haat gezworen heeft. Dat zy intusschen niet enkel door demonstraties en huudtuatelykiiedeii de sociaal-democraten bestrydt, maar ze ook met den mond goed aandurltblykc uit het verslag door den student in de „Minerva” gegeven, over een socialistische vergadering, door Oranje Ka bjjgewoond. Hel was tegen twaalven, aldus schrjjft hy. Zoo terstond zou in het lokaal der socialisten in de Ridderschapstraat een juffrouw spreken over „de werkloosheid Re ds was een enkele socialist in het lokaal gekomenmaar verreweg de meeste plaatsen waren nog onbezet, en hel bestuur trok reeds een bedeukelyk gezicht. Doch daar komen plotseling groepen van drie --gy-- de zaal binnen. Voorop twes mannen, waar- tusschen vrouw Blommers, es dan, drie aan drie „d’er jongens”, die ali.J ,hun dubbeltje entrée betaald hebbenmi<ar nZi ook vooraan willen zittenof voor een deel op de gaanderjj een plaats kiezen, om een beter overzicht over het geheel te hebben. Toen allen gezeten waren, begon de juffrouw. Weldra toonde zich groote ontevredenheid op het gezicht van Ka, en het duurde dan ook niet lang, ofzjj stond op, en ging tegen de tribune leunen, met haar rug naar de spreekster. Eindeljjk had de juffrouw de enkele geestverwanten en voeten te gelijk hun i tuigdals wi nyverheid en stond alom bekend als een hoogst bekwaam man, wiens adviezen op boogen prijs werden gesteld. Een losse werkman geraakte Dinsdag op de Wilhelminakade te Rotter dam met het hoofd beklemd tusschen de buffers van twee spoorwagens, met het ge volg, dat het verpletterd werd en hij op de plaats dood bleef Het lijk werd naar de ouderlijke woning gebracht. Dinsdagavond is op den trein, die 5 u. 47 m. te Kuilenburg van Utrecht aankomt, een schot gelost, juist toen de trein van de brug was. Het schot ging door eene ruit van een coupé 1ste klasse, waarin zich eene dame en een heer be vonden, die er gelukkig zonder letsel af kwamen. Van een en ander is bij den com missaris van politie aldaar aangifte gedaan. Een brutale misdaad had Dins dagnamiddag in de Wijnstraat te Rotter dam plaats. Omstreeks 2 uren drong een bedelaar het kantoor binnen van de heeren J. F. Hoffman Zonen, flesschenfabrikanten, waar hij niemand anders aantrof dan den kassier bchroeter, een man van ruim 70 jaar die bedelaar, zich met den ouden man alleen ziende, wierp zich op hem en bracht hem, vermoedelijk met een boksbeugel of ander ijzeren voorwerp, vyf gapende wonden toe, vier in het gelaat en een op den schedel, sommige van ernstigen aard. Na den kan toorbediende aldus onschadelijk gemaakt te hebben, verdween de dief, met medeneming van een portefeuille met ongeveer f8000 aan bankpapier. Op bet hulpgeroep van den verwonde en later op de komst van eenige heeren, werd geneeskundige hulp ingeroepen doch de dief was, nasporingen die onmiddellijk in gesteld werden, niet te vinden. In sommige streken der pro vincie Groningen heerscht eene ziekte onder de kippenwaarbij de kop zeer dik en heet wordt. Er komen vliezen over de oogen, waardoor ze zoo goed als blind worden en dus geen voedsel meer tot zich kunnen nemen. Gedurig snakken ze naar luchten laten een zacht rochelend geluid hoeren. Vele dieren sterven. Zondag-avond werden drie ca detten in het Mastbosch bij Breda onver hoeds door zes personen aangevallen. Een der cadetten ontving daarbij een messteek in den rug. In het bétel Dennenoord werd de eerste hulp verleend. Gelukkig is de wond niet gevaarlijk. De politie doet onderzoek. Op het postkantoor te Rot terdam werden aan een bediende van den beer De P. drie aangeteekende brieven ontstolen. Twee hielden enkel wissels in, die in een brieven dus werden teruggevon den. De derde brief bevatte 80 mark aan bankpapier. Woensda g-m orgen vielen te Leeuwarden twee verversknechtendie hunne werkzaamheden aan een huis ver richtten van een laddermet het gevolg dat een hunner, een man van 50 jaar, da delijk dood en de andere zwaar gewond was. Deze werklieden, in dienst van den huis schilder Van Erp, waren niet tegen onge lukken verzekerd. Te Melick ontstond tusschen de gebroeders twist. De jongste, slechts 17 jaar oud, heeft zijn ouderen broeder met een hakmes eene diepe wonde toegebracht onder het schouderblad. Een boer, die op sterven lag, liet zijn vrouw, zijn kinderen en zijn knechts en meiden aan zijn bed komen, om ze allen nog eens toe te spreken, voor hij heenging. Aan ieder afzonderlijk gaf hij bevelen en raadgevingen, het laatst aan zyo vrouw. De reeks van orders, die hy aan zyn wederhelft had na te laten, was tafaelijk groot, te groot waarschijnlijk naar de meening der boerin. Ten minste zij viel haar man verdrietig in de rede met de woorden: „Jie hebt goed commandeeren, Harmen, maar jie loopt er uut en lout er mien alleen veur zitten.” Op een mooien dag in Maart werd de groote olifant in den dierentuin te Parijs uit zyn hok Daarbuiten in’t zon netje geleidterwijl de oppassers jacht maakten op ratten, die zijn voeder opateu. De deftige dikhuid keek met zichtbaar pleizier naar dat werk, toen op eens een rat, die angstig en gejaagd, te vergeefs een gat zocht, om zich te verbergen, in deu snuit van den olifant kroop. Deze trok snel zijn snuit op, stampte van ongeduld eu draaide rond als een tol en zyn snuit als een molenwiek. Op eens echter werd hij kalm en scheen hij na te denken. Bedaard ging hij naar den vijver, dompelde er zijn snuit in en ging daarna weer even bedaard midden in de rotonde staan. De toeschou wers keken hem aan als wilden zij vragen wat hij nu ging doen. De kolossus gaf het antwoord op die vraag, hij stak zijn snuit in de hoogte en wierp er met een verba zende kracht het water en de rat uit. Deze laatste volgde hij aandachtig, en toen zij op den grond viel, stond de poot van den olifant gereed om haar te vertrappen. Daarna stak de olifant zyn snuit den toe schouwers weer toe om stukjes brood ia te zamelen. ij LEKKERKERK30 Maart. Door eeni ge der 11. Donderdag aangenomen lidmaten der Ned. Herv. Kerk alhier is als aan denken dezer voor hen beteekenisvoile ge beurtenis aan het College van Kerkvoogden en Notabelen dier Kerk ten geschenke aan geboden een keurige massiet-zilveren drink beker, ten gebruike by het H. Avondmaal. Op den beker is een daarup betrekking hebbende inscriptie aangebracht, welke van goeden smaak getuigenis geeft. LUPIK, 27 Maart. Door Burg, en Weth. dezer gemeente zyn tot tegenschatters voor de personeeie belasting benoemd de heeren U. Van Kais en B. Oskam, en tot brand meesters de heeren G. Van Jaarsveld en J. Overbeek, beiden ter vervuiling van ue vacaturen ontstaan door volbrachten dienst door de brandmeesters P Spek en P. v. Kats. LuPIKERKAPEL, 27 Maart. V oor de vacante betrekking van onderwijzeres aan de open bare school heeft zien siecnts eene sollicitante aangemeld, die, na logewounen berichten, aan den gemeenteraad ter benoeming is voorgedragen- UTTULAND, 29 Maart. Het kohier van den nooidelyken omslag, dienst 1893dezer gemeente is goedgekeurd tot een bedrag van f 4uö, verdeeld over 26 klassen. Hoogste aanslag bedraagt 133, de laagste f 1. Volgens de gesloten kiezerslysten be draagt het aantal kiezers voor leden van de Tweede Kamer, de Provinciale Staten en deu Gemeenteraad voor 1893, 73. VUREN, 29 Maart. Het aantal kiezers voor leden der Tweede Kamer, Prov. Cita ten en gemeenteraad bedraagt in deze ge meente 73. WILLIGE-LANGERAK, 29 Maart. Wie een zeldzame speling der natuur wil zien, kan die waarnemen aan een bigge van den landbouwer A. Vermeulen alhier. Die bigge heeft namelijk aan eiken voorpoot 5 klau wen, terwijl de overbudige vijfde veel grooter is dan de andere twee daarbij staande. Het varkentje, dat nu 8 weken oud is, blijkt volstrekt geen hinder te hebben van die overdaad. WUERDEN 29 Maart. Kaas. De aanvoer ter markt op heden bedroeg 5 partyen prijs van Goudsche le soort f20 A f24,—, per 50 kilo. Gemengd Nieuws. Eene vrouw, die Vrydag 11. te Maassluis door pokken werd aangetast, is reeds Maandag overleden. Men schrijft uit Dordrecht van 29 dezer Een treurig ongevaldat algemeen in onze stad met diepe ontroering vernomen werd, had heden alhier plaats. De heer J. A. Francois, directeur van de gasfabriek en de hoogdruk-waterleiding, werd heden morgen dood in het reservoir der water leiding gevonden. Kort te voren had hy zich naar boven begeven, men vermoedt dat hy, over de pLnken willende gaan, die over net reservoir liggeneen duizeling heeft gekregen en aldus te water is geraakt. De overledene was lid van het hoofdbe stuur der vereemging van gasfabrikanten, oud-bestuurslid vu tabriek- en handwer k- PrQs der AdrertentiénVan 1 tot 5 regels f 0,50. Iedere regel meer 0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending franco uiterlyk tot Dinsdags-avonds 8- en tot Vrijdags-namiddags 5 uren. Alle binnenlandsche Advertentién, voor 9 maal plaatsing opgegeven, worden slechts 2 maal in rekening gebracht. naar Rome. De dag voor de audiëntie bij den Paus is vastgesteld op den 12den Mei. GOUDA, 29 Maart. In eene heden avond in de sociëteit „Ons Genoegen” gehouden bijeenkomst van kiezerswerd tot candidaat voor het lidmaatschap van den gemeenteraad gesteld de heer G. J. Steens Zijnen, directeur der stearine-kaarsenfabriek. •ALBLASSERWAARD en VIJFHEEREN- LANDEN, 30 Maart. De handel in kaas was deze week redelijk, boter meer gezocht; kaas f2 per 50 kilo lager, boter 5 cents per kilo hooger in prys. Men besteedt thans in deze streken voor kaas van t 20 tot f 23 per 50 kilo naar wicht en kwaliteit, goêboter f0,55, weiboter f0,50 per kilo. •*GOUDERAK, 31 Maart. Benoemd tot brievengaarder alhier, de heer P. Van Tig- gelen, in plaats van zynen vader, aan wien eervol ontslag is verleend. GOUDRIAAN, 29 Maart. Het goedgekeurde kohier van den hoofdelyken omslag, dienst 1893dezer gemeenteheeft een bedrag van f721 verdeeld over 19 klassen. Hoogste aanslag is f31 de laagste fl. JAARSVELD, 30 Maart. Tot Gecom mitteerde van het waterschap „de Gecom bineerde Uiterwaarden onder Jaarsveld” is met algemeene stemmen herkozen de heer J. F. De Gier, alhier. KRALINGEN, 28 Maart. Uit de voorloo- pige vastgestelde kiezerslijsten alhier blijkt, dat het aantal kiezers 1893/1894 bedraagt de Tweede Kamer 699, voor de voor den ge- Te midden van het strijdgewoel, dat ons van alle kanten omringt, hebben we aan niets meer behoefte dan aan een oogenblik van verademing, van rust. De wapen* moe ten even nedergelegd kunnen worden. Onze groote Christenfeesten bieden ons die gelegenheid. Zij spreken van iets hoo ger* d »n de alledaagscbe zorgen zij hebben liederen, reiner dan bet oor gemeenlijk op vangt. woorden van verhevener strekking, dan wy in onze debatten gewoon zijn te bezigen. Zij richten onze gedachten op het Godsryk, en vervullen de ziel met de begeerte, het te doen doordringen in de maatschappy. In de dagen, als de natuur ontwaakt nit den schijnbaren doodsslaap, waarin de winter haar dompeldeen alles tot on* spreekt van wedergeboorte, van herlevenkomt het Paasohfeest onze godsdienstige stem ming verhoogen met een herinnering aan de herryzenis van het Eeuwig Licht, door het levende woord de* Grooten Meesters ontstoken in de harten zytrer volgelingen. De Paascbklokken kleppen, en ieder be geeft zich naar bet bedehuisgedrongen door dezelfde beboette uan vereertng en stichting. Die allen, zij spreken niet ge lijke taal en hebben aangaande de dingen des geestelijken leven* met dezelfde op vattingen en voorstellingen. Maar mogen zij in de vormen hunner vereering ver schillen, mogen zy, onderden invloed van opvoeding, omgeving en eigen nadenken tot afwijkende uitkomsten zyn geraakt, in één opzicht stemmen zij toch overeen, en dat is het voornaamste. Zy weten by er varing, dat er niets heerlyker* is dan zich •en kind van God te gevoelen, en het is hun innigste overtuiging dat er geen schooner streven is dan bet meer en meer te willen zyn. Wy schetsen daar een ideaal belaas. In de werkeiykheid is het eenigszius anders. Want bet is niet waar, dat in elks ge moed het Paaschieest die snaren doet tril len. We hebbeu slechts den blik te ves tigen op ons zelven en op deu kleinen kring, waarin we verkeeren, om aanstonds te ontdekken dat er ook m dit opzicht nog veel ontbreekt. Het Christendom verliest zich in vormen en leeringenwelker waarde wy geenszins miskennen willenmaar die toch bet hoogste niet zyn en in geen geval deu inboud kun nen vervangen. De godsdieust zit ons meer in het hoofd dan in het hart. Hoe zou het ander* mogelyk zyn, dat onder de vele miliioeueu, die opgaan ter Paaschviering en de feestzangen mede aai.heffeu, de begeerte om het Godsryk in wérkelykheid te doen heerschen over al onze onderlinge betrekkingenzoo uiterst gering is Allen zyn wy overtuigd dat de maatschappy een heel ander beeld zou vertoonen dan zy thans te aanschouwen geeft, als de geest des Christendoms baar bezielde; doch onmid- daliyk voegen wy daaraan toe, dat zulks met gebeuren zai, tenzy onze persoonlyke opvattingen door alle anderen gedeeld wor den. Op dien waarlyk onredelyken eisch stuit alles at; het koninkrijk is een verdeeld ryk, en oefent daardoor geen mucht uit. En tochals wy eerlyk nagaan, wat het Christendom reeds heeft bewerkt sedert de dagen, toen de Groote Voorganger door zyn vijanden ten doode was verwezen, maar niettemin zyn werk onsterfelyk bleek te zyn; hoe de stryd tegen barbaarschheid telkens nieuwe zegepralen opleverde; hoe de onderdrukking van miubevoorrechten plaats maakte voor rechtvaardiger bejege ning; hoe de belangstelling in het lot van ODgelukkigen steeds levendiger werd, dan moeten we tucb erkennendat het een geweldige kracht is. Ondanks zyn afdwa lingen en tekortkomingen heeit het groote schreden gezet op den wegdie henenieidt naar ue verovering der wereld; terwyl zy, die geroepen waren zijn voortgang te be1- vorderen, niet zelden ganach andere din gen najsagden, heeit het toch immer ter rein gewonnen. Zelfs in de dagen toen het, schijnbaar geheel afgeweken van zyn ver heven doei, de menschheid overviel met den geesel der geloofsvervolging, is de zuivere .kern toch bewaard geblevenin welke gebrekkige vaten ook bewaard, het zout der aarde is nimmer geheel smakeloos geworden. We beleven moeielyke dagen. Van alle kanten ontwaren we een hijgen en jagen naar waarheid en naar licht, en wordt twyiel uitgedrukt of zy langs den tot dus ver bewandelden weg gevonden zullen wor den; terwyl de verderielyke hartstochten van heerscbzucht en hebzucht met mets ontziende heiligheid op deu voorgrond drin gen, zyn veien tot het inzicht gekomen, dat aan het Cnristeodom de macht ont breekt om de maatschappy in haar voegen te houden, laat staan te hervormen; zy uitgesprokenen [eestverwanten hadden met handen gelijk hun volle instemming be rijden te laten merken, J wel socialisten waren. Daar vroeg de of nog iemand het woord verlangde. „Jawel menheer de socialist", en met draaide Ora nje Ka sioh omen plaatste zich met haar groot lichaam recht tegenover de tribune en begun toen „Zie je, menheer de socialist, ik begrjjp niet dat die juffrouw hier nog durft te komen spre ken over werkloosheidwant het geld voor de reis moet te óf verdiend, öf gestolen hebben en als er dan toch zooveel werkloosheid is dan zou ik dat geld maar liever bewaard heb ben voor slechtere tijden. Maar, menheer de socialist, als die juffrouw ons hier wil komen vertellendat er in Utrecht zooveel werkloos heid is, dan weet ze niet vat dat is, en dan liegt ze. Ik zal je dan vertellenmenheer de socialist, dat menschen bjj de laatste sneeuw op ruiming drie gulden verdienden en dat er nog wei vgftig zyn, die hun geld niet afgehaald hebben, is dat werkloosheid? En de bakkers kunnen hun brood van den vorigen dag met kwjjt worden op de broodbrief'jes, de heeren wilden verach broodis dat armoe Nee de juffrouw weet niet wat armov of werkloosheid is, en het was beter, dat ze thuis bleef om de kousen van de kinderen te stoppen, dan zou haar linnenkast er vry wat beter uitzien." „Ja, zie je vrouwtje, dat is nu juist zoo'n treurig voorbeeld bjj mjj thuis, mjjn man heeft al in geen twee jaar werk gehad „Ja juffrouw, zegt u dat wel, dat hy in geen twee jaar werk heeft gehad, maar zeg er dan ook by, dat hy al twee jaar in de cel zit. Nee, je komt voor niks anders hier dan om vier soor- - - -- i»ii»iiirm»i«r-aataooruud- )vers, dronkelappen en overspelers. L' wei aanwjjzen ook. Kyk, daar zit hoort by jullie, en die heeft vier J" _ten, omdat hy een paar en daar heb je er een, die paar brandbrieven op zyu geweten, ik de adressen nog wel kunnen noemen. er een, die heeft voor een iten zitten met zes kin- by ons in de humt; de kin- nog wel eens een stuk brood van anhuer de sooialist, zulke lui hou'en op na, en dan kom je nog praten over Nee, dan zal ik je eens vertellen wat is; Ka is tweemaal getrouwd geweest, it haar eersten man had ze het wel zoo dig, dat de buren eten kwamen brengen ie kat, en toch is de kat nog u gestorven, want Ka at dat eten zelf op. nou gaat het gelukkig beter, en dat heb deze handen verdiend. „Ja, juffrouw, ze zjjn niet zoo mooi als de uwe, maar ik heb er met eer en deugd myn kinderen mee groot gebracht. „Nee, mynheer de socialist, je hoeft ons hier in Utrecht met te komen vertellen, wat armoe of werkeloosheid is, en van dat gezeur van het socialisme, daar willen we niks mee te doen hebben. Nee, laten we dan maar liever een versje zingen; kom jongensI” Daar klonk en daverde het „Wien Neer- lands Bloed", en onderwjjl haalde Ka van tusschen de roksbanden een vlaggestok te voor- schyn; de Oranjevlag werd er aangehouden, en hiermede zwaaide ze de maat, zelf dapper mede zingende. Weldra volgde het „Wilhelmus", toen het „Oranje boven". En toen dat in het rond klonk en mede gezoi het volk, dat voor de deur toen dropen lanj letjes door de s voor Provinciale Staten 698 meenteraad 690. •LEKKERKERK, 30 Maart. Op de lijsten der kiezers voor de leden van de Tweede Kamer en voor die der Provinciale blaten komen voor 295 namen. Door wijlen G. Eikelenboom is bij uitersten wil aan het diaconie-armbestuur gelegateerd eene som van tweeduizend

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1893 | | pagina 1