4 Van Ifollenhoven's STOUT, I- I 1IENST0EFE1 EIKEI SLOOPHOUT,. PRIMA ROOMBOTER AREND BERKLEIJ, A.P. HEIJNIS, J. H. BIK, SCHDUWEN, 'i ERFHUIS Banketbakkers. eene flinke Dienstbode. Twee Embder Ganzen E. BRANDSMA, Haastrecht, Ylist en Stein. Goedkoope, doch vaste prijzen. Stierenkeuring Kalhreiner's Kneipp Malz-Koffie Kneipp Malz-Koffie Versterkend. - Verwarmend. 0 KOEIEN Meubelen en Huisraad 22 Kalf koeien, 7 Kalfkoeien, Huis met Schuur en Tuin, Eeo Landbouwerswoning Gemeubileerde Kamers. 18 Kalfkoeien, 9 Kalfkoeien, 16 Kalfkoeien, 10 Kalfkoeien, 17 stuks uitmuDteud Vee, Vrijwillige Verkooping. Vrijwillige Verkooping. Openbare Verhuring. De Landerijen 9 Kalfkoeijen, Wei-, Hooi- en Bouwland, Weiland en Bouwakker, Vrijwillige Verkooping. 10 KOEIEN, Wei-, Hooi- en Bouwland Openbare Verkooping 11 KOEIJEN Levende Have, ADVERTENTIËN. Protestantenbond te Ameide, M I N, BOUWMEID TE KOOI»: Amsterdam. UITVOERING „HALLELUJA" van Gouda, te Schoonhoven. „EXCELSIOR" te Ameide. UITVOERING Haastrecht. W. J. VAN DAM. - DRIESEN RJJCKEN. SCHOONHOVEN, April 1893. Koestraat, tegenover den Heer W. dek Hoed. H'aalsleen/abrikant OOSTERBEEK. VUILENDAM, gem. Brandwijk. PRIJZEN f 30,-, f 20- en f 10,-. Pinkstieren tot I Augustus, Tweejarige Stieren tot 1 Juli, VERHUIZINGEN, Staal ijzeren T. VAN DUIJVENDIJK. NIEUWE UITVINDINGEN TE KOKEN. KATHtlEimi's De Rotterdamsche HYPOTHEEKBANK ,«01 J. A. van OLFFEN, ERKOOPING te Uloordrechl. 7 KOETS- en WERKPAARDEN '2 MESTSTALEN, Bouw- en Melkgereedschappen VERKOOPING te Schoonhoven VEllKOOPING. te Polsbroek, Bouw- en Melkgereedschappen, VERKOOPING. Lekkerkerk 'f Beijersche TE HULK: Ongeveer 12 Hectaren Lopiker-Kopel te LOPIK, Bouw- en Melkgereedschap. te LOPIK, MEUBILAIRE GOEDEREN. te Benschop, Bouw- en Melkgereedschap, Polsbroek INBOEDEL. Uit de hand te koop: Wind- en Stoom- KORENMOLEN, Te Koop aangeboden: EEN BOEIERSCHUIT, Vrijwillige Verkoopingên. IJselslein Blaauw kapel, EIKEN PALEN, Vrijwillige Verkooping. Ouderkerk ajd IJssel, STOLWIJK, te Polsbroek KOEIEN, Te Groot-Immers, DK SLAGEN En te Langerak, VERKOOPINC. Stree/kerk VERKOOPINC. STREEFKERK, HET V E tt k O O F 1 H G. HUIS, Bergambacht, VERKOOPINC. STOLWIJK, OPEN BARE aan de Turfmarkt te GOUDA, Voorts TUIN waarin Bergloods. VERKOOPINC. Bergambacht, VERKOOPINC. Stolwijk, 3 Kalfkoeien, 1 Pink, MEUBELEN, V E II k O O I» I N G. Stolwijk^ en eene partij HOOI. OPENBARE Vrijwillige Verkooping. Bergambacht, Notaris S. F. DE VRIES TE WOERDEN WOEROEN MEOBIUUBE GOEDEREN, Giessen-I\ieuwkerk, DE KADEN VERKOOPING MACHINERIEËN, GEREEDSCHAPPEN, NIEUW IJZER enz. Elshout aan de Lek. DEN INVENTARIS eener Stoomsmederij en kleine Scheepswerf, te Alblasserdam EEN HUIS, 2. Een stuk HOOILAND, 3. Een stuk WEILAND, Een stukje HOOILAND, te Bleshensgraaf Bouw- en Melkgereedschappen VERKOOPINC te Ouderkerk aan den IJsel, Bouw- en Melkgereedschappen, C. SCHOUTEN, Kapelle a/d IJsel, POIK BROOD. Lage prijzen, Vervol? der Beriohten en AdverteotiSn in het Tweede Blad. 5 APRIL 25jarige Echtvereeniging van w. LAZONDER G. KOCH. 2 Receptie: Woensdag 5 April, j van 2 tot 4 uur. (jj£) Schoonhoven, 1893. A Voorspoedig bevallen van een Dochter de HoogWelGeb. Vrouwe va» SUCHTELEN va» de HA ARE W EN 1 HOLT. Bergambacht, 31 Maart 1893. Heden overleedzacht en kalmna een langdurige ziekte, de heer GERRIT EIKELENBOOM, in den ouderdom van 76 jaren. Uit naam der dienstbode, KLAZINA BOON. Lekkerkerk, 2b Maart 1893. Eenige Kennisgeving. Na een lang en smartelijk lijden over leed heden, zacht en kalm, in het Hdpital "Wallon te Leiden, mijne geliefde Echt- genoote ANNA MARIA VAN CAPPELLEN, in den leeftijd van 32 jaar. J. NOLEN. Rotterdam, 27 Maart 1893. Tot diepe droefheid van mij, mijne Kinderen en haar Oomoverleed heden na een langdurig, doch geduldig lijden, mijne geliefde Ëchtgenoote GERARDINA MARIA MUILWIJK, in den ouderdom van ruim 48 jaren. Uit aller naam, J. D. BRUSSEN. Schoonhoven, 27 Maart 1893. Eenige en algemeene kennisgeving. Voor de vele bewijzen van deelneming ondervonden gedurende de ziekte en by het overlijden van onzen geliefden Vader, Gehuwd- en Grootvader, den Heer JACOB KOOIMAN, Weduwnaar van Mejuffrouw Maroaretha Pktrosella Kdijlekbokq, betuigen wij door deze onzen hartelyken dank. Uit aller naam J. KOOIMAN Jz. Schoonhoven, 1 April 1893. op Maandag 3 April a. s. ten 10} ure, onder leiding van De. LAN- 6ERAAD van Stolwijk. Er kan direct geplaatst worden, tegen hoog loon, een bekwame KOEK- en KLEINGOEDBAKKER, om voor Sljjters te werken. Adres J. Th. SPAAN, Zwijndrecht. Er biedt zich aan eene jonge, flinkegezonde jong kreams. Adres: den Heer Dr. E. J. VAN DER MIJLE, Groot-A miner h. Terstond of met 1 Mei a. s. BIEDT ZICH AAN een of HUISHOUDSTER, van den P. G. en van middelbaren leeftijd. Adres, franco brieven, motto „Meid", aan het HULPPOSTKAN TOOR, Nleuwerkerk a/d IJeel. Tegen Mei of Augustus WORDT GEVRAAGD Aanbiedingen, liefst in persoon, bij Mej. SCHILT te Stolwijk. met 4 JONGEN, 10 dagen ond. Te bevragen onder letter S, Bureau Schoonh. Courant. TRADt MARK. Alléén in verzegelde pakjes, voorzien van bovenstaand gedeponeerd handelsmerk, verkrijgbaar te Mcboonhoven bij A. MEUTER, Lopikerstraat. A. v. D. LEUNHaven. A. MOES, Lopikerstraat. T. A. v. ROOI JEN, Lopikerstraat. Nieuwpoort, C. SPELT. Ameide, ANDR1ES KRUIJT. Noordeloos, J. G. v. D. REST. Meerkerk, C. SPE1JER. Ouderkerk a/d Meel, M. PANNEKOEK. G. DE JONG Czn. HaastrechtJ. v. D. STEEGT. Wed. KNOERS. A. HOMBURG. A. SCHEER. ■MT* In het bijzonder wordt de aandacht gevestigd op 8OU0UON THEE, a f 1,30 per 6 ons. dar CHRISTELIJKE ZANGVEREËNIGING op MAANDAG 3 APRIL a. s., des avonds ten 6} are, in het Ileeren- Logement Programma's a 35 Cis. en Tekstboekjes k 10 Cis. zijn verkrijgbaar bij E. VAN GEELEN Jz alhier. Op den dag der uitvoering van 12 tot 3 uren gelegenheid tot plaatsbespreking k 10 Cts. en tot het verkrijgen van Pro gramma's. Des avonds aan het Lokaal is de entróe 40 Cts. HET BESTUUR. CHR. ZANGVEREËNIGING op Maandag 3 April 1893, 's avonds ten 7} ore, in het gebonw der „School met den Bijbel". Programma's (tevens bewijs van toegang) k 25 Cents aan den ingang en bij de Leden verkrijgbaar. Aan ingezetenen dezer gemeenten wordt weder onder de aandeoht ge bracht, dat mijn winkel weder ruim voorzien ie ea ia 't bijzonder van voorjaarsbenoodigdheden. Ruime kenze in Borstel warenZeem lappen, Dweilen en Sponzen. Voorts weder: Tapijten eD fijne Loopers op staal. Steeds in voorraad: Karpetten in alle grootten, Loopers, Matten, Tafelkleeden en Vloerzeil; Behangselpapier, Behang sellinnen en Randen. Groote verscheidenheid in Kastpapier en Kastrandenalsmede PoetsartikelenWnjfwas, SunligbtzeepStyfsel in verschillende soorten; Spiegel-, Schilderij en JalouzieëukoordJulouzieënband, Franje voor Gordyuen en voor Karpetten Raam bordjes. Onder teer veel meer voor de Consumptie: Gedroogde Appelen en Peren, Pruimen Krenten, Rozijnen, Moesappelen, Maïzena, Puddingpoeders met Suiker, Bessensap, Kemmerichs Bouillon, Siam Sago, Vermicelli, Saffr&an-Thee van Thneré, enkele soorten verduurzaamde Levensmiddelen, Prima Specerijen enz., enz. Verscheidenheid van soorten in Tabak en Onde 8igaren. Wachtend Minimum Nicoti- num Sigaren. Melksuiker uit de Ned. Albuminefabriek te Leiden. Ten slotte wordt beleefd kennis gegeven aan mijne geachte Begunstigers, dat ik voortaan 's Zondagsmiddags na twee uur den winkel zal sluiten. Minzaam aanbevelend, Uw. Dw. Dienaar, (Volgens Deensch systeem bereid) van af 1 April verkrijgbaar (ook tegen vasten prijs voor 't geheele jaar), aan de SCHOON HO VENSCHE KAAS- en ROOMBOTERFABRIEK van Om den laster der concur renten tegen te spreken, els zonde ik Schoonhoven metterwoon ver laten, bericht ik, dat myu zaak van af heden weer ruim gesorteerd is met verschillende Nouveauté'®, o. a. Dames- Zomer- en Reeenmantels, (Jaquets, Visites, Capes etc) Japonstofien in alle genres, Calicota, Flanel, Riches, zwarte Thibet 7/4, 8/4,9/4, 10/4 en 12/4 breed, zwarte Fantasie-Stoffen, wit en gekleurd Cachemire. Een prachtige keuze crème en witte Vitrages, met bijkomende Embrassen en Corde- lières, afgepaste Stores, Franjes, Cretonne, Irlan- daise, Karpetten, prima qnaliteit, Zeil- en LinO- lium, zeer deugdzaam, Gutta Peroha Tafelkleeden van 't stak en afgepast. Mijne afdeeling Witte Goederen heb ik flink aangevuld met Linnen, Half Linnen, Soft Watertwiat 6/4, 7/4, 8/4, 9/4, 10/4 en 12/4 voor hemden en lakens, kussensloopen, Katoen zonder naad 7/4 en 8/4 breed, 8ervetten, Tafellakens, in alle maten, 10/4 Tafellinnen van 't stuk, geschikt voor buitengewone gelegenheden; witte Kepera, Amersfoort, in alle pry zen, Piqués, Bassins, Satin Pekings, Satin fagonné, Cordelette enz. enz. 'Door uitbreiding mijner zaak in het artikel Bucksking, ben ik rijk gesorteerd in de Fransohe, Engelsche en Duitsche Etoffes, welke door den grooten en voordeeligen inkoop alle concurrentie kan weerstaan, ook wat prijs en qualiteit aangaat. Stalen worden op aanvrage franco toegezonden. Alle goederen worden, naar verkiezing der koopert, zonder eenige risico op maat geleverd voor coupe wordt gegarandeerd. Ook zijn geregeld voorradig Heeren en Jongeheeren-Costuums, waaronder zyn zwarte Kamgaren Costuuma, zeer geschikt voor aanneming, benevens Kinder Tricot en Bucksking Pakjes. Onder dankzegging voor het vertrouwen, reeds 20 jaar genoten, blijf ik mij steeds in UEd. gunst aanbevelen. t'onearreerende prijs. Monsters gratis. OP WOENSDAG 5 APRIL 1893, 's morgens 9 nor, aan den Toegelaten worden EEN- en TWEEJARIGE STIEREN, ei- gendom van bewoners van de Alblasserwaard. Zie verder ook omtrent voorwaarden de alom verspreide bil letten. Ter voldoening aan veler verlangen wordt de tijd van aanhouden der bekroonde Stieren nader gesteld als volgt: en in verband hiermede blijft de aangifte alsnog open tot en met Maandag 3 April, te doen bij den Secretaris H. COERT te Molenaarsgraaf Firma JOHs. DE JONG, Meubelmaker, Stoffeerder, Kunstdraaier, beveelt zich ook beleefd aan voor soowel binnen als buiten de atad. van verschillende grootten, in voorraad tot aflevering gereed, by ScheepsbouwmeesterLEKKERKERK. Tot zeer billijke prijzen, met een jaar garantie voor soliditeit. Tengevolge van is bet voortaan overbodig om te verkrijgen bij A. SETON, Zinkwerker te Berg-Ambachten C. NACHTEGAAL te Alphen a/d Hijn. voor Nederland gevestigd te ROTTERDAM, verstrekt gelden ter leenuitsluitend onder eerste hypothecair verband, tegen billijke voorwaarden, zonder vooruitbetaling van renten. Aanvragen gelieve men te richten aan den Agent voor Woerden en omstreken, den Heer R. VAN WIJK, Voorstraat, Woerden, bfj wien meerdere inlichtingen te beko men «yn. ft' e*®*" 1 V o» tf,® h Verkrijgbaar bij: J. Muis en J. de Gruijter, Schoonhoven. Verkoopprijzen 27} CENT per 1/2 K.G. ,s 1/4 is in deze tijden stellig DE MEEST GEZONDE DRANK. OP FUST EN GEBOTTELD, verkrijgbaar te Schoonhoven uitsluitend bjj den Hoofd-Agent voorheen J. HOOGENDIJK. OPENBARE VRIJWILLIGE De Notari. H. GROENEN- DAAL te Gonda ia voornemens op Vrydag den 21. April 1 8 93, des morgens 9 unr te Moordrecht, op het dorp, aan het Bourpadop de werf van den Heer J. H. PERK, in het openbaar te verkoopen, om contant geld, wegens liquidatie der stal houderij (AFTANDS), (gekalfd hebbende), 3 PINKEN, 1 Calèche, 2 Coupé's1 Vigilante2 Omnibussen 1 Tentwagen, 2 Tilburry's, 2 Speelwagens op Veeren, 2 Plattewagens op Voeren, 2 Boerenwagens, 2 driewielder Karren, 1 Honden-Karnmolen, diverse Eén en Twee- Spanstuigen en Sulgereedschappen. Voorts gelegen op den Kanaaldyk van den Znid- plaspolder, nabij de Brug, en de meststaal op het Erf. en eenig MEUBILAIR. Te bezichtigen daagt vóér de verkooping van 9 tot 4 our. Nadere informatidn geeft voornoemd® Notaria GROENEN DAAL te Gouda. openbare Vrijwillige van goed onderhouden op Donderdag 13 April 1 8 9 3, des voormiddags 9} uur, in het HEERBN-LOGEMENT. Breeder by billetten omschreven en nader onderricht te bekomen ten kantore van den Notaria D. TEIJINCK te Schoon hoven. OPENBARE VRIJWILLIGE De Notari. D. TEIJINCK ta Schoonhoven aal op Dinsdag 18 April 1893, morgens 9 uur, aan de Bouwmanawoning, bewoond door de Wed. A. LEKKERKERKER op de Noords Ij de, in het openbaar verkoopen 1 aftanda zwart MERRIEPAARD, 1 VAREKOE, 4 PINKEN, 1 STIER, eenige FOK KALVEREN, 3 ZOGVARKENS. Boerenwagen Blokwagen Tentwagen Tilburrie, Stortkar, Kruiwagens, Schouwen, Brandhout, MEUBELEN en HUISRAAD. Alles 's morgens voor den verkoop te zien. Koopen boven f 20,— op dag tot 1 Au gustus 1893, de overige, alsmede alle on kosten, contant. Nader onderricht ten kantore van den Notaris. OPENBARE VRIJ WILLIGE De Notari. D. TEIJINCK te Hcfaooeboree op Don- r derd.g 20 April 1823, de. Toormiddagi II) nor, aan de Bonw- tn mi.woning no. 7, nabij de Hoekiobe Bluii onder in het openbaar, om contant geld, ver koopen 2 PINKEN, KALVEREN, 1 ZOGVARKEN, Boerenwagen met breedenloop, 2 8ohouwen, Horden, Boomen en Brandhout, 2 Kaarns, 2 Wringtobben en verder Bouw- en Melkgereedschap. Alles 's morgens vóór den verkoop te zien. Tegen I MEI wordt te bnar aangeboden in EEN zeer geschikt voor een Kleêrmaker, daar er in deze groote buurt van byna 500 zielen geen bestaat. Te bevragen by J. VAN DER WAL, in 't Beyersche, gem. Stolwijk. met TUIN en BOOMGAARD, groot onge* veer twee Hektoren. Te bevragen by A. A. SPRUIT, Rozen- daal by Oude water. JÊOp een der netste buitenwijken der stad is tegen Mei of eerder een net Gemeubileerde ZIT- en HLA%P- KA.RER te huur, voor 1 of 2 Heeren. Kost en bewaasching naar verkiezing. Adres, Bureau dezer Courant, motto Kamers, ft De Notaria N. F. CAMBIER VAN NOOTEN te Lopik aal op wEeSs? Dinsdag 11 April 1893, namiddags 1 ure, te Lopik aan den Uitweg, bjj A. KARS, voor bet seizoen van dit jaar, publiek verhuren, uitsluitend om te beweiden gelegen achter de hofstede van Tennis Spelt, in perceelen. Breeder bij biljetten. De Notaris N. F. CAMBIER VAN NOOTEN te Lopik zal op j Donderdag 13 April 1893, morgens 9 unr, op de Hofstede bewoond door de Gebroeders DE GRAAF beneden het dorp, publiek verkoopen: 1 aftands bruin RUINPAARD, 6 PINKEN, FOKKALVEREN, ZEUG met 10 BIGGEN. Boerenwagen met Kraam, Blokwagen, KarPloegEggenBrandhout enz. benevens Koopen boven f 10,op dag 15 Augus tus 1893. De Notaris N. F. CAMBIER VAN NOOTEN te Lopik zal op 1 Vrjjdag 14 April 1893, 's morgens 10 unr aan de Bonwmanswoning bewoond door T. VAN MIDDELKOOP, naby het Zwaantje, publiek verkoopen 1 zwart aftands MERRIEPAARD, 4 PINKEN, FOKKALVEREN, Boerenwagen Blokwagen Utrechtsch Wagentje, Stortkar, Horden, Hekken enz. Bouw- en Melkgereedschap, benevens eenige Koopen boven f 10,— op dag 15 Au gustus 1893. De Notaris N. F. CAMBIER VAN NOOTEN te Lopik zal op Donderdag 20 April 1893, 's morgens 9 uur, aan de Bouw manswoning, bewoond door CORSTIAAN VERHOOG publiek verkoopen: 1 STIER, 1 VAARKOE, 4 PINKEN, FOK KALVEREN, 2 ZEUGEN met BIGGEN, Boerenwagen, Blokwagen, Tentwagen, Hooi- harkmachine, 2 Schouwen, Waterfornuis, inhoudende 80 Liter, Brandhout, Horden, Hekken, Latten, Staken enz. Koopen boven f 10,—, op dag 1 Sep tember 1893. De Notaris N. F. CAMBIER VAN NOOTEN te Lopik zal op Dinsdag 25 April 1 8 9 3, morgens 9 unr, te op de hofstede, bewoond door de Kinderen W. F. BORST, publiek verkoopen: 1 aftands brain MERRIEPAARD, 3 PINKEN, FOKKALVEREN, 2 ZEUGEN met BIGGEN, Boerenwagen, Speelwagen, 2 Schouwen, Kalverhokken, IJsslede, 2 nieuwe Eiken Bergroeden, Brandhout enz. Bouw- en Melkgereedschap, Voorts: Koopen boven f 10,op dag 1 Au gustus 1893, Een hechte, sterke steenen met veel Boeren- en Bakkersgemaal, welke een rnim bestaan oplevert, met annex Woonhui® met Erven en Weiland. Br. fr., onder motto M oenter Boekdr. van H. GOOR1SSENGouda. groot 18 ton, goed in staat, met completen inventaris. Desverkiezende een BEURTVEER er by over te nemen. Adres fr. br., onder letter H, HULP KANTOOR, Bleek ensgraaf. C. B. VAN BA AREN te Schoonhoven zal op Dinsdag 4 April 1893, te voor de Herberg van C. DEN HOUPIJKER, en op Dinsdag 11 April 1 893, voor de Herberg van R. BARRE VELD te telkens 's morgens 10 ure, de Jaarlljksche Verkooping houden van JAN BOS, aan de Bildt, van EENE GROOTE PARTIJ SparrenBrugboomenBalkenPlanken Eiken Leggers, Ribben, Iepen Platen voor Wagenmakers, alsmede gewaterde en on gewaterde Bergroeden. Afgenommerd op het terrein te zien. C. B. VAN BAAREN te Schoonhoven zal op Woens- dag den 5. April 1893, 's morgens ten 9 ure, te in de Nesse, aan de Hofstede bewoond door A. C. BOTH, verkoopen: waaronder 11 kalfdragende of gekalfd heb bende KOEIEN, 1 VAARKOE en 5 PINKEN. Voorts twee Varkens, twee Geiten, 6 Kippen en een Haan, Boerenwagen, Kap- wagen, twee Schouwen, drie Karns, Wring- tobbe, Kaaspers, MelkstarenKannen, Ke tels, Emmers, Kaasvaten, Kaasplanken, Schragen, Standaards, Drankkuipen, Krui wagens, Pekelbakken, VlondersHorden, Palen, Brugboomen, Waterfornnis (inhoud 110 Liters), 300 Takkenbossen, eene groote party BRANDHOUT, Bouw- en Melkgereedschappen, eenige MEUBILAIRE GOEDEREN en hetgeen verder ter verkoop zal worden aangeboden. Daags te voren en 't morgens genummerd te zien. C. B. VAN BAAREN te Schoonhoven zal op Vrydag den 7. April 1893, 's morgens ten 10 ure, te aan de Nieuwe Vaart, nabij het dorp, verkoopen EENE AANZIENLIJKE PARTIJ bestaande in; Eiken Planken, Grenen- en Vorendelen, 100 zware Eiken Leggers, zeer geschikt voor Bruggen en Schoeiingspalen, drie Scheepsroeren, eenig Roodbont en hetgeen verder ten verkoop aal worden aangeboden, afkomstig van gesloopte Rijnscbepen. ft C. B. VAN BAAREN te Schoonhoven zal op Vrydag CrWwm den 28. April 1893, 'a mor gens 9 are voor de Hofstede, bewoond door P. DEMPER, verkoopen 9 kalfdragende of gekalfd hebbende eenige KALVEREN. Voorts: Boeren wagen, Kruiwagen, Schouw, twee Karna, Wringtobbe, Melkstaren, Emmers, Kaaa- Êlanken, Pekelbak, Voertrog, Hekkens, lorden en Waterfornnis. Bouw- en Melkgereedschappen. 's Morgens te zien. De Notaris A. CASTELEIJN te Streefkerk is voornemens op Zaturdag 8 April 1893, in het openbaar te verharen, voor het saisoen van 1893: morgen® ten 9 ure, bij Iz. DE STIGTER aldaar, VAN Dl?POLDERS: Middelbroek, Ameide, Tienhoven en Bloe- mendaal; Gelkenes, Ammers-Graafland, Achterland en Penlwyk; Streefkerk, Kortenbroek en LangenbroekLangerak; Giesaen-Üudebovenkerk en Penrsom. Van bet BURGERLIJK-ARMBESTUUR van GROOT-AMMERS. Van het GROOT GEMEENELAND van ARKEL. Van het waterschap „DE OVERWAARD", van den ALBLASSERWAARD en van den Heer VAN AS. '8 namiddags ten 3 ure, bij H. VAN ES, aldaar, van bet BURGERLIJK- en DIACONIE- ARMBESTUUR en van den Polder LAN GERAK; van het BURGERLIJK-ARM BE STUUR van NIEUWPOORT en van Mej. JOHa. VAN DER STOK. OPENBARE VRIJWILLIGE De Notaris A. CASTELEIJN te Streefkerk is voornemens op Donderdag den 13. April 19 3's voormiddags ten 10 ureten huize van G. SNOEK te in den Opperslok, in het openbaar, ooi contant geld, te verkoopen: 3 KUISPINKEN, 2 PINKSTIEREN en 1 KALF. Boerenwagen, Tentwagentje, Kaaspers, Wagentuig, Kruiwagen, Brnggen, Horden, Brandhout, alsmede Bouw- en Melkgereedschappen. OPENBARE VRIJWILLIGE De Notarissen J. P. MAHLSTEDE te Berg ambacht en A. CASTELEIJN te Streefkerk zijn voor nemens op Woensdagen den 12. en 19. April 1893, telkens 's roormiddags ten 10 nre, bjj Jb. LAGENDIJK te Streef kerk, in den Opperstok, bjj inzet en af slag, in het openbaar te veilen en te verkoopen Voor den Heer G. TERLOUW. EENE in de gemeente in den OPPERSTOK, bestaande in een WOONHUIS met ACHTERHUIS, SCHUUR, ERF, TUIN, BOOMGAARD, en daarby be- hoorend te zamen groot 14 Hectaren, 45 Aren, 35 Centiaren, Nadere inlichtingen geven de Eigenaar en genoemde Notarissen, bij wie mede veilingboekjes, op franco aanvraag gratis verkrijgbaar zyn. OPENBARE VRIJWILLIGE De Notaris J. P. MAHLSTEDE te Bergambacht is voor nemens op Woensdag 5 April I69o, des morgens ten 11 ure, ten huize van C. BEZEM ER, op het dorp aldaar, in het openbaar te verkoopen: geteekend nr. 375, met annexe LOODS, TUIN en ERF, weg en water, staande en gelegen te aan den Broeden weg, nabij het dorp Kad. Sectie A 4204 en 4503, groot 2 Aren, 72 Centiaren. Om te aanvaarden lo Mei 1893. Inlichtingen by den Notaris. OPENBARE VRIJWILLIGE De Notaris J. P. MAHLSTEDE te Bergambacht is voornemens op Vrijdag den 7. April 1893, des voormiddags ten 10 ure, ten huize van P. STOPPELENBURG te Stolwijk, in het openbaar te verkoopen: geteekend B nr. 35, met HOOIBERG, SCHUUR en ERF, bene vens eene partij Btaande en gelegen onder de gemeente in Bovenkerk, nabij het dorp, alsmede eene party HOOILAND in Koolwyk aldaar, samen groot 3 Hectaren, 4 Aren, 96 Centiaren. Te aanvaarden: de Woning en Landerijen 1 Mei 1893 en de Landerijen bij de toewijzing. De Notaris J. P. MAHLSTEDE te Bergambacht is voor nemens als lasthebber van zijn principaal, op Maandag den 10. April 1893, des voormiddags ten 11 urein het Koffiehuis „HET SCHAAKBORD" aan den Kleiweg te Gouda, in het openbaar te veilen en te verkoopen geteekend H 66, bevattende 6 Kamers, Keuken, Kelder, Meidenkamer, Zolder en Waterleiding. Om te aanvaarden 1 Mei 1893. „Op aanvrage bij den Heer eigenaar en „bewoner, iederen Maandag, Woensdagen „Donderdag vóór den verkoop, des voor- middags te bezichtigen." Breeder bjj biljetten en inlichtingen by den Notaris. OPENBARE VRIJWILLIGE De Notaris J. P. MAHLSTEDE te Bergambacht is voornemens op Vrijdag den 14. April 1 8 9 3, des voortniddags ten 9 are, aan de bouwmanswoning, geteekend nr. 128 aan den Hoogendyk te in het openbaar te verkoopen 2 PINKEN, KALVEREN, een Engelsche Kar, BOUW- en MELK GEREEDSCHAPPEN, Wilgenpooten, Meu bilaire- en andere goederen. OPENBARE VRIJWILLIGE ft De Notaris J. P. MAHLSTEDE te Bergam- Wn&mF bacht is voornemens op Vrydag den 21. April 1 893, des voormiddags ten 9 ure, aan de Bouwmanswoning B No. 35, in Bovenkerk, nabij het dorp in het openbaar te verkoopen: BOUW- EN MELKGEREEDSCHAPPEN, HOOI EN MEST, en andere roerende GOEDEREN. OPENBARE VRIJWILLIGE ft De Notaris J. P. MAHL- V STEDE te Bergambacht is voor- Pb# nemens op Woensdag 26 April 1893, des voorrpiddags ten 9 nre, aan de Bouwmanswoning geteekend C nr. 13, in Benedenkerk, nabij het dorp 1 PINK, 2 KUISKALVEREN, 1 GEIT, eenige KIPPEN Voorts: allerlei MELKERIJ- en BOU- WERIJGEREEDSCHAPPEN, Horden, Palen, Brandhout en vele andere goederen meer. De Notaris J. P. MAHL STEDE te Bergambacht is voornemens op Dinsdag den 2. Mei 189 3, des voormid dags ten 10 are, ten haize van C. VAN DER HEE op het dorp aldaar, in het openbaar te verkoopen: geteekend nr. 471 en 5 Hectaren, 67 Aren, 13 Centiaren en DIJKGROND, staande en gelegen onder de gemeente in Bovenberg. Te aanvaarden: de Landerijen 1 No vember 1893 en de Bouwmanswoning en aanbehooren 1 Mei 1894. is voornemens om op Donder dag 13 April 1 89 3, 's voorm. 10 uur, aan de Hofstede, be woond door Mejuffrouw de Wed. J. BAL- VERT, aan BJokbuisbrug onder pnbliek te verkoopen 1 ZEUG met BIGGEN, een nieowe Brik, een glazen Tentwagen, BlokwagensMest wagens, verschillende BOUW- en MELKGE REEDSCHAPPEN, Pekelbakken enz. Voorts verschillende goed onderhonden (waaronder een antiek KABINET), Veeren Bedden met toebehooren, eene groote partij Planken, Brandhout, Palen en al hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden. Alles des morgens vóór de verkooping te zien. Koopen beneden de f25a con tant, overigens op dag tot 1 October 1693, mits solide en den Notaris bekende borgen stellende. Inlichtingen geeft Notaris DE VRIES. De Notaris GELUK zal op Dinsdag den 4. April 1b93, des namiddags om 3 uren, in de Herberg van den Heer C VERHEUL te voor het saisoen van dezen jare, in het openbaar verpachten: van de polders van Giegsen-Meuwkerk. OPENBARE VRIJWILLIGE van te Notaris D. VAN WAGENIN8E te JU- blasserdam zal op Donderdag 6 April 18 9 3, des voormiddags te 9 uren, aan de Smederij van J. DE WIT Wz. te Elshout, gemeente Nieuw-Lekkerland, om contant geld, pnbliek verkoopen: waaronder: 6 Blaasbalgen, 6 Aambeelden, 1 Ventifateur, Drijfas met Schijven, 4 ijze ren Koelbakken, een zoo goed als nieuwe Knipmachlne (met 52 cM. bek), groote l'onxinaetiine, 7 Kelderwinden, drie Htooin- lieren, 5 Sloepdavids, ijzeren Hoot, een groote partij nieuw Rond Balk-, Plaat- en Hoekyzer (ongeveer 20 000 kilo), 1200 kilo ijzeren Ketting, een partij Stopblokken, oud IJzer en hetgeen verder te voorscbyn zal worden gebrachteen en ander gemak kelijk per scheepsgelegenheid te vervoeren en vóór den verkoop dagelijks te bezichtigen. (krachtens art. 1223 B. W.) Notaris N. A. C. SLOTEMAKER te Sliedrecht zal op Vrij dag 7 April 189 3, bij veiling, en op Vrij dag 14 April 1 893, bij afslag, telkens des avonds te half zeven ure, in het Kof fiehuis van B. A. VOGELESANG te Alblas serdam, pnbliek verkoopen: I DE NAVOLGENDE alle Btaande en gelegen binnen de gemeente Alblasserdamals: met SCHUUR en verdere getimmerten, ERF en TUIN, staande en gelegen aan den Kinderdijk, nabij het huis te Kinderdyk. met eenige perceelen STEEG en Watering, in den polder Blokweer aan de Middel wete ring, ter grootte van 38 Aren, 41 Centiaren. in den polder Blokweer, binnen de Mid delwetering, ter grootte van 65 Aren, 70 Centiaren. met Watering, in den polder Blokweer binnen de Middelweteriug, ter grootte van 7 Aren, 93 Centiaren. Alles breeder bij biljetten omschreven. Betaling der kooppenniagen 1 Juni 1693. Aanvaarding 1 Juni 1893 of voorzooveel betreft de perceelen 2, 3 en 4 zooveel vroeger als de kooppenningen zullen zyn betaald. Nadere inlichtingen zyn te bekomen ten kantore van genoemden Notaris en van Notaris D. VAN WAGENINGE te Al blasserdam. op de Kerkbuurt, ten haize van de Weduwe W. VERLEK, Donderdag 20 April 1 893, 's morgens 9 uur. Notaris SLOTEMAKER, gevestigd te Sliedrecht, zal op tijd en plaats voorschreven, om contant geld, publiek verkoopen: 1 negenjarig bruin MERRIEPAARD, (gekalfd hebbende of voller uijer zijnde), 1 VAARKOE, 1 üUISTE VAARS, 3 KUISPINKEN, 1 S HERPIN K eenige KALVEREN. Een Boerenwagen, een Schonw, eene partij Brandhout, OPENBARE VRIJWILLIGE op Woensdag den 12. April 1 89 3, des voormiddags ten half tien ure, aan de Bouw manswoning, bewoond door P. A. VER HOOG, van: bestaande in: 8 MELKKOEIEN, 2 PINKEN, 2 KALVEREN, eene ZEUG met 12 Biggen enz. Voorts: eene Eikenhouten Schonw, 3 jaar ond, twee houten Menbruggen, Vlonders en Hekken. Meubelen, Huisraad, Bedden enz. Notaris SPRUIJT.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1893 | | pagina 2