Zniver Rirónjs, aanbevolen door Heeren Doktoren voor zieken, te bekomen by W. BRANDWIJK, MottoeÈ voor M Zomerseizoen, DEfSWCHElQUEffl a WW Stoomboot „Jota II". PDIK BEST KOEHOOI WEILAND te Ameide, PABEWMEK, van de Firma HENNEQUIN Co.” daar, in bod gebracht als volgt: YOOBDRACBTAYOND van C. MEIJER, op DINSDAG 4 APRIL 1893, 's avonds ten 8 ure, in het Hótel „Van van M. P. DE GRUIJTER te OONHOVEN. HDLBERG’S BIEREN, HEEREN-COSTUMES. N'. 1358 I® HOOI TE KOOP, 12000 halve Kilo's, bij A. Van der VELDEN, Lekkerkerk. Kachelkolen, Nederland. Vergelijk de WIJflEH van Mej. Rusz-van Zessen, Kaasmarkt Meerkerk. 0^** Overtuigt “"VU Engelsche en Duiische Kinderwagens, Popwagens. Erfhuis - Blokland. 10 Kalfkoeien, Aanbesteding. Aanbesteding. Aanbesteding. f2 beste Melkkoeien BelangrijkeVerkoopiïg „HOORÏiVEE, «ouw- en Melkgeree’- sc-hnppen enz., Magazijn van Bonwarlikelen en Ijzerwaren, Terra-Cotta Consoles, Aarden en Engelsche Buizen, Schoorsteenpotten, Privaatrechters. Beste Zweedsche Teer, Koolteer, Harst, Pek, Breeuwwerk, Mos enz. Staaf, Plaat- en Bandjjzer, Bankschroeven, Aambeelden, Kelderwinden, Lindbouwwerktuigen, Graven, Spaden, Schoppen, Mestvorken, Kaïsroerders, Thermometers. Waschfornnizen, Vlecht werk voor Kippenhokken en Rasterwerk, in alle afmetingen Stekeldraad, Ijzeren Ramen, Luchtroosters, Dakgoten, Alvoerbuizen, Dakramen, ook voor leien en rietendaken, Fransche-, Echtsche- en Kruispanuen enz. Gaas voor Horren, in diverse kleuren en breedten, Spiegel- en Scbilderykoord in kleuran, Ledikanten, Wiegen, Chévains Waterfilters, Vogelkooien enz. Aanbesteding Markt, W.Kozenthal, Markt, maakt zijne geëerde clientèle bekend, dat hij dit jaar weder grooten voorraad heeft in Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij. Afvaarten des Woensdags en Zaterdags. J. W. DOGTEROM, Houthandel a/d Hoogendyk Schoonhoven. H. A. VAN BAAREN, Firma VAN HELDEN. In lossing te Stolwijk H. STOPPELENBURG. TE KOOP: Zware Elzen Heipalen ter lengte van 9 Meter en korter, bjj Lekkerkerk A. J. DE MOOIJ, Notaris aldaar. Vuren en Grenen HOUTWAREN, tegen concurreerende prijzenverkrijg baar bij LopikerstraatSchoonhoven Verhuring van L— Te Koop aangeboden: RIJNSCH EIKEN BERGROEDEN, van alle afmetingen in lengte en dikte, bjj A. KARREMAN, Zcveoder by Schoonhoven. BLOKLAND, KN Z. te Meerkerk. WOONHUIS enz., waaraan een zaak verbonden is, welke een burgerbestaan oplevert en door ieder kan worden uitgeoefend. Te bevragen, onder letter P, ter Boekdr. van H. GOORISSEN, Gouda. AFSLAG EN TOEWIJZING op Woensdag 5 April a. s., 's voor middags elf nur, in het café .HET DOR STIGE H1RT” te Woerden, van de AANVANGENDE 4 APRIL. L. van Zessen en Zonen. BUITENLJ «Haraieht. No^is S. F. de VRIES te woERDEN nTPe”‘ ““„F °p het hof soubJrg ^IblaZerdam. Vermist een Zwaan, SCHILDERSKNECHTg MELKSUIKER H. A. VAN BAAREN, Firma Van Helden, SCHOONHOVEN. j GEGOTEN EN GESLAGEN FORNUIZEN, y Veevoederket^ls, Petroleumstellen, van af f 1,75E OUDEWATER. SCI SCHOONHOVEN, Haten. al- welke zij eener HET WRAKHOUT. LIEFDESMART. DE CONDUCTEUR. Zeeeen”, SOH< In het Magazijn achter den Winkel steeds geëtaleerd met LUXE-ARTIKELEN Eerste kwaliteit op 4 en 5 APRIL. Prijs 70 Cent. Zoo lang het schip lost voor 65 Cent per Mud, contant. 3.30 3.30 TE KOOP, bij B. BOE RE, Willens, 60UDA. P. DE JONG Dz., Ammeratol. E. LANGERAK, Bergambacht. ■MP*- De ondergeteekende bevoelt zich beleefd aan voor de levering van verschillende OP FUST EN GEBOTTELD. C. VAN DER HEE, Kastelein BERGAMBACHT. NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP VAN verzekering op het Leven, gevestigd te AMSTERDAM. Het Bestuur maakt door deze bekend, dat als AGENT voor is opgetreden de Heer van af a. s. Dinsdag, 4 April, zal EXPOSEEREN. bericht bij deze de ontvangst eener ruime keuze Buksklng, Kamgaren en Fantasie Stoffen voor MMF* Ook worden Costumes op maat geleverd, zonder eenige risico der koopers. OOK EEN RUIME KEUZE IN dewelke in alle grootten te bekomen zyn. Op aanvraag worden alle artikelen op zicht gezonden. The Continental Bodega Company met die van andere firma's, alvorens Uwe bestellingen te doen. Prijscourant franco op aanvraag. BW* Verkoop bij elke hoeveelheid. The Continental Bodega Company, Hoofdsteeg 3, Botterdam. Stoomsnelpendr. 8. fc W.N. VAN NOOTKN, Het vervoer van DERDE KLASSE PASSAGIERS is voorloopig onder beperkende bepalingen hervat. Nadere inlichtingen bij: de N. A. S. M., Afdeeling Passage, te ROTTERDAM, bij den Inspecteur v/h Noorden, den Heer J. E. KROES te Groningen. Zuiden, E. B0L81L8 Olaterwljk, en by de Agenten. N.B. In iwi muyaziju en SPEELGOEDEREN. ""'1 en KOOKTOE- KETELS enz. enz. Haven, hoek Voorhaven, SCHOONHOVEN, vestigt de aandacht op de buitengewoon groote en zeer fijne collectie Gegarneerde Dames en Hinderhoeden, met de BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Meerkerk brengen ter algemeene kennis, dat de bekende WEK ELIJKSCHE KAASMARKT aldaar weder zal worden gehouden op VRIJDAG 7 APRIL 1893, en verder op lederen Vrijdag. Aanvang der markt des morgens ten 9 ure. Meerkerk, 30 Maart 1893. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, H. VAN EETEN. 8. H. BINKE8. in .’T FORTUIN, ten overstaan van Notaris BODDE te Meerkerkop Woensdag 12 April 1893, *s voormidd. 10 ure. Information bij de Heeren BODDE voor noemd en DE KLEIJN te Ameide. Door deze bericht ik de ontvangst eener rijke collectie NOUVEAUTÉ’S in Luxe Artikelen. Voor elke gelegenheid kan men nuttige en prachtige Cadeaux in groote sorteenng voorhanden vinden. SPORTKARREN ENZ. PETROLEUM-HANGLAMPENgrootste sorteering FORNUIZEN STELLEN in alle afmetingen. GIFTVRIJE PANNEN en KLT Attesten voorhanden. rUTttff Notaris D. VAN WAGENINGE te Alblasserdam is voornemens KUSUmm om op Donderdag 13 April 1893, des voormiddags te 10 uren precies, aan de hofstede op het „Hof Souburg”, onder Alblasserdam, ten verzoeke van den Heer H. KAM, om contant geld, publiek te verkoopen: Eene groote partij Hoornvee, waaronder 26 beste Kalfkoeien enz. Voorla vele goed onderhouden Bouw- en Melkgereedschappen en hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden. Alles des morgens vóór den verkoop te bezichtigen. Onkosten voor de koopers 5 percent, behalve trekgeld. N.B. Eigenaars van- of personen ver bonden aan stallen, waar veeziekte heerscht, zullen niet worden toegelaten. Notaris W. DE GELDER te Montfoort zal op Woensdag 19 April 189 3, 's morgens 10 uur, ten huize van de Weduwe W. VAN DEN BRINK in onder Willeskopvoor kontant geld, verkoopen 2 PAARDEN, 8 GUISTE KOEIEN, 2 GUISTE VAAR ZEN, 6 PINKEN, ZOG met KEUEN, Tentwagen, Boerenwagen, 2 Blokwagens, Hout, BOUW- en MELKGEREEDSCHAP, Meubelen en Huisraad Bij de verkiezing van een HOOFD INGELAND van het Hoogheemraadschap »de Alblasser- waard met Arkel beneden de Zouwe” op 5 April a b., in de plaats van wijlen den Heer C. DE RUIJTER, wordt algemeen aanbevolen de Heer P. A. DE RUIJTER Van Rotterdam naar Schoonhoven: MAANDAG 10.30 u. vm. en 4 30 u. nm. DINSDAG 12 45 uur nm. WOENSDAG 3.30 DONDERDAG 3.30 VRIJDAG ZATERDAG MP* Te koop aangeboden een welinge- richt en ruim 1 H zijn de beste. Zij zijn het zuiverst van qnaliteit en houden het - langste vuur. Verzoeke op het woord BVSSUM te letten, dat in iedere briquet geperst is, om namaak te voorkomen. Verkrijgbaar voor Schoonhoven en omstreken bij den Heer P. SANTMAAI, voor Groot-Ammers en omstreken bij den Heer K. DEN OUDSTEN. DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN vu de Krlmpenerwaard zullen op Woensdag den 19. April 1893, des morgens ten 10 ure, in het voormalig Rechthuis te Bergambacht, onder nadere goedkeuring, ■anbesteden a. het gewoon onderhoud der dyken, neervoeten en bermen langs de rivieren de Lek, Merwede en IJsel, het maken van Steen bezettingen, verhoogingen enz. b. de levering van 300 last schrot- bazalt. c. de levering van p. in. 3300 M’ grint. Bestekken liggen ter lezing ter plaatse van de besteding, en bij J. Stuurman te Ammeratol, Van den Berg aan de Nfel- wljkerelals, A. Broere te Onderkerk a/d IJsel en W. Den Oudsten te Lekkerkerk en zijn A 50 cents verkrijgbaar by den Fabriek-Landmeter en ter Secretarie van de Krlmpenerwaard. Aanwijzing door den Fabriek-Landaeter op Maandag 10 April 1893 om 9 uur, aan vangende te Ammeratol en Dinsdag 11 April 1b93 om 9 uur, aanvangende te Krimpen a/d Lek. DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van de Krlmpenerwaard zullen op Maandag den 8. Mei 1893, des morgens ten 10 ure, ten bnise van C. F. Van den Bergh aan de Stolwijkersluisaanbesteden: 1. het vierjarig onderhoud en be- grinden der dijkskruinen en bin nenwegen. 2. het vierjarig onderhoud der dijks- magazijnen en de daarin aanwezige materialen. Bestekken zijn van af 10 April a. s., k 50 cents, verkrijgbaar bjj den Fabriek- Lnndmeter en ter Secretarie van de Krin- penerwaard. Ten overstaan van don Notaris Mr. FUHRI SNETHLAGE te Woerden No. 1 de Fabriek o. a. op f3700, Terstond verhoogd met - 300. Vervolgens met- 600,— En nader nog met- 400, Alzoo thans staande op f 5000,— No. 2 het perceel Opengrond op f 110,— Terstond verhoogd met - 10,— Nader nog met- 80,— Totaal f 200,^ Inmiddels kunnen inlichtingen verkregen en, tegen genot van een premie van 20 verhoogingen gedaan worden ten kantore van den genoemden Notaris. Onderaardsche Reis van Klaas Klim. Na de Pauze. DE 8CHOON8TE DAG.. F.vanEeden. F. Coppée. v H. Heine. N. Beets. Entree bjj inteekening f 0,49, voor Heer en Dame fO,75; 's avonds aan de zaal f 0,75, voor Heer en Dame f 1 VMF" Voor hen, wien onwillekeurig ver zuimd is de lijst ter teekening aan te bieden, bestaat alsnog daartoe gelegenheid in boven genoemd lokaal. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van tiorlnchem zullen up Maandag den 24. April 1893, des namiddags ten 2 ure, ten llaadhulse binnen die Gemeente, in het openbaar uanbesteden: Het ophalen van ASCH, VUIL NIS en PUIN; het op de diepte houden en baggeren van de SLOUTEN en GRACHTEN en het besproeien der straten te Gorinchem. De inschryvingsbiljetten/waarvan blanco formulieren ter Gemeente Secretarie ver krijgbaar zyn, moeten daags vóór de be steding, des middags ten 12 ure, ter Ge- meente-Secretarie zyn bezorgd. Afdrukken dezer voorwaarden zijn ter Secretarie van de gemeente Wurlncbem verkrijgbaar, tegen f 0,10 per exemplaar. Gorinchemden 29. Maart 1893. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, W. SLOOTWEG. P. A. BOB L.-B. Van Schoonhoven naar Rotterdam: MAANDAG 4.30 u. vm. en 1.30 u. nm. DINSDAG 5.30 uur vm. WOENSDAG 12.00 midd. DONDERDAG 6.30 vm. VRIJDAG 6.30 ZATERDAG 6.30 Bovendien 'r WOENSDAGS van Scboonbovkn naar Lbkkkbkzbk 6 uur vm. Terug van Likkbrkebk naar Schoomhovbn 7.45 vm. MT De Stoomboot „Johan I” vertrekt ’s Maandags-morgens 6.30 uur. In Frankrijk versleet mi Ministerie. De radicale Kaï heeft het Ministerie Ribot steek gelaten omdat dit t< voor het aan den Senaat bi wijziging der begrooting. President Carnot heeft s in het werk gesteldom blijven te bewegen doch de hand gewesen. -Mat eene inrtigePnnaek gedaan, dat is zeker. AI loopen natuurlijk over de e een nieuw Ministerie. De Develle-Constansde and „nieuwe" mannen en een binding. Volgens latere berichtei afgetreden Ministers deel i nieuwe combinatie. In c waren de verandering van lyk niets anders dan ven Ministers steeds dezelfde met andere portefeuilles. Graaf De Kératry heel Vereenigde Staten ingesch ken der Panama ondernem De gevangen genomen F Gustave Mathieu is niet e de ontploffing in het resta werd wel indertyd daarvan aan verscheidene andere dyi Hij is by verstek veroord gevangenisstraf, als mede; vachol bij den aanslag in Niet te verwonderen zo Dultsche Regeeriog eersU verzoek om opheldering i in zake eene beleediging vi journalist. In hem bele< geheel Duitschland. Otto Brandes, de beric Berliner Tageblatt, was d< Ribotzonder dat hij scb geen men hem ten laste le verbannen. By zyn vertre bestaande uit vrouw en stond hij aan allerlei bel Aan het station te Asmè van Parijswaar Brands o. a. het gepeupel hem e het geschreuu van „We Dood aan de Pruisen I” a geworpen, zonder dat de daartegen nam. Het is te begrijpen, Duitsche bladen heilige ai ryk hebben gericht. De Norddeutsche Allgem o. a. aan de Franscne achtigheid en lichtvaardi de behandeling van alle heelt op Duitschland. durend ophitsen en sarn Verder wordt aan de 1 verweten, dat ze, om Pa tergrond te krygen, den Duitscbers wakker maakt iets in staat is, zoo M ook wel niet voor nóg e deinzen. Eenige andere bladen genoemd artikel den dr het blad het incident ten einde zieltjes te winn En waarlyk, de Kölni ronduit verklaard, dat inderdaad een argumem versterking van het leg Maandag jl. vierde df Duitschen Ryks, Graaf 78sten verjaardag. Op de geheele familie 01 hoofd verzameld en aar deelneming uit alle oor het wel niet ontbroken laris mag zich in den gezondheidstoestand ve Een geestelyk kran Biebrich, het klooster brand vernield. De 1f den allen gered, maa krankzinnigen wilden i gen en men kon hen daarvan weêrhouden. 1 zelfs aan boomen vas te beletten. De beraadslaging o voordracht zal 6 Apri langer dan 14 dagen i uit Belfast heeft, na t tone, ook eens aang Balfour, den leider dei was een indrukwekki hem, zeide Balfour, te zien, even indrukv hare verontwaardiging tegen den monsterly er ooit bestond enz. The Standard vindt een Staatsman als I spoed aankondigt, eei endragelyke dwang I een deel des volks. Ten Vaticane schi geen bezoeken te oi die naar Rome zijn heid van Koning Urn Keizer Wilhelm, wei mouw aan, door een te bedenken, van dan rechtstreeks naa allures alsof hij 1 komt. Maar ten oj Oostenrykschen Aan het strenge consig zullen worden gehai middag Huur 1Ö9,3> voor- vliStV00 P»wi.k, morgen, “"««Men. gemerkt een gat aan den Linkerpoot. Bij aanwijzing en terugbezorging kan men op goede belooning rekenen bij B. HOFF- LAND op VLIET bjj Oudewater. MT A. D. RIETVELT, Mr. Schilder te Berg-Ambacht, vraagt ten spoedigste een bekwamen P. G. Aanbiedingen in persoon. - V. af f 1,75, Emmers. Jukken, Teemsen, 7 cent,) Stekeldraad, -• Ketels enz. Spiegels, Bouw- en w Raadpleeg uwen Geneesheer!! Gebruik voor Kinderen, Zwakken en Maaglijders. In bussen Ko. netto inhpud a 90 Cts. s s 25 uit de Nederlandsohe Albuminefabriek te LEIDEN. Eere-Dlploma Gouden Medaille 1892. Gegarandeerd zuiver en onder con- tróle der Heeren Dr P. F. VAN HAMEL ROOS en A. HARMENS Wzn. te Am sterdam. Verkrijgbaar bij Firma Wed. L. S. THIM en W. J. W1JNANDS, Schoon hoven: H. COLJÉ, Lopik. ■9** Prijscouranten ep franco aanvrage. van de herstelling der KADEN OP DE GECOMBINEERDE UITER WAARDEN, onder Jaarsveld, op Woensdag 5 April 1893, des middags ten 12 ure, in het Raadhuis te Jaarsveld. Aanwijzing in loco op den dag der aan besteding, des morgens ten 9 ure, aan vangende op de Uiterwaard ,de Wiemel". Het bestek ligt, daags voor de aanbe steding, ter lezing in het RAADHUIS voornoemd. Scbepbakken, Thermometers, Vlechtwerk (65 cM. breed 1 2 cent per Meter, Asphalt, Geëmailleerde Pannen, Ketels enz. *2 RaamhorrenBallastschoppenRiekenalsmede Huishoudelijke-, Landbouw-Artikelenalsmede eene De gegoten Fornuizen en Veevoederketels, uit de beroemde fa- JJ,* briek van GODIN te Laeken, zyn alle gemerkt Godib 4 Co Laeken. Niet te verwarren met het merk DEGON, Leiden. N.B. Wegens Feestdagen Vrijdag 7 April GESLOTEN.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1893 | | pagina 4