enjs, lOEHOOI p, GOUDA. N, JOTTELD. SSSSÉS Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. fWElfvan [OOP, üng. N'. 1358. Woensdag 5 April. ing. ling Dg. BINNENLAND. BUITENLAND. Oversielii. stadsnieuws: Schoonhoven, 4 April. OiCrêie^ vri7 1 den f woning met stalling en hooiberg in licbte- i-'‘■■"’-‘•■j1'- ♦•jd was sghoöjbo mn comiT i last schrot- n. 3300 MJ wel O April a. I den Fabriek- ▼an de Krill- ga Company alvorens üwa uur ver- aan en toe- irug- JONG Dz., ■meretol. de beveelt zich Ie levering Ulo’s, VELDEN, THOUDER8 mandag den middags ten lie Gemeente, r leenwiel- het ongeluk voorover met de borat iek-Landmeter m 9 uur, aan- nsdag 11 April te Krimpen id der dijks- in aanwezige anvraag. hoeveelheid. bodega Company t Hotlerdnm. VANNOOTKN. aarvan blanco xsretarie ver- i vóór de be- ure, ter Ge* L den zyn ter Gorlnchem »r exemplaar. 1893. ra voornoemd, rgemeeater, BOS, L.-B. Doktoren voor dag der aan- 9 ure, aan- »de Wiemel”. roor de aanbe- t RAADHUIS MRADEN van op Maandag a ten 10 are, en Bergh aan an: Jud en be nen en bin- van de gemeente- i aannemers ge- MRADEN van >p Woenadag morgens ten schthuis te goedkeuring DER HEE, a tel ei n KMBACHT. te Gouderak de boerenwoning af van Jan De ties, in eigendom toebeboorende aan irdinand Van Vliet. Aangewakkerd door feilen wind, stond in weinig tijds de - “3 jn lichte laaie, zoodat er nauwelijks tijd was het vee en f >ptocl n Willig act der KADEN DE UITER- 1R8VELD, Op les middags Iaadhuis te CH, VUIL- de diepte ren van de 3HTEN en r straten og ter plaatse Stuurman te aan de Mt«|. ■derkerk a/d 8 Lekkerkerk gbaar bij den lecretarie van I der dyken, n langs de ;de en IJsel, >ezettingen •AMEIDE, 4 April. Met I April 1.1. zyn ter openbare school alhier ruim dO nieuwe leerliugen toegelaten. De bakkers in deze gemeente hebben den broodprjjs weder aigeslagen; twee kilo tarwebrood kost bier thans 21 cents. BERKEN WOUDE, 1 April. Onze predi kant, Ds. R. De Jong van Arkel, heeit voor bet beroep naar Dreiscbor bedankt. ♦BRANDWIJK, 4 April. By publieke verhuring heeit het weilaud van de Dia- conie-armen dezer gemeente opgebracht f401, tegen f379 in 1892. •DALEM, 3 April. Donderdag-middag jl. legde op de lykkist eenen palmtak neder. Het hoofdbestuur der Maat- schappij tot Nut van ’t Algemeen heeft ter kennis van de departementen gebracht, dat, ter vervanging van de beeren Mr. G. A. Van Hamel te Amsterdam en Mr A. Bloembergen £z. te Leeuwarden, die volgens den rooster op 1 Juli a. s. als booidbestuurders moeten aftreden, door de commissie, vermeld in art. 45 der wet, zijn opgemaakt de volgende dubbeltallen: Vacature Van Hamei: de beeren Mr. W. Boot, kantonrechter te Amsterdam, en Mr. J. R. Boerlage, advocaat te Amsterdam. Vacature Bloembergen: de heeren Mr. H. Smeenge, lid van de 2de Kamer der Staten Generaal te Hoogeveen, en F. B. Löhnis, inspecteur bij het middelbaar land bouwonderwijs te 's-Gravenhage. De Dordtsche rechtbank heeft Ariede Wit, vroeger arbeider te Sliedrecht, thans huzaar, iu garnizoen te Leiden, be klaagd van het deelnemen aan de ongere geldheden te Sliedrechtin den avond van 30 Januari jl., veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf. De vroegere gemeente-ontvanger te Al- blasserdam, Rykee, beklaagd van het als ambtenaar opzettelyk geld dat hij in zijne bediening onder zich heeltverduisteren is veroordeeld tot 6 maanden gevangenisstraf. De Weesinrichting te Neer- bosch ontving de vorige week weder tal van giften en goederenzeer werd zij ver blijd door de volgende legaten: f500 van den beer H. Cruijif te Amsterdam, f 1500 van den heer J. H. A. Scbimmelpenninck te Deventer en f 2000 van den heer H. Weymans Ligtenberg te Rotterdam. Beroepen tot predikant bij de Ned. Herv. Gem. te Waarder c. a., Ds. J. M. Conradi te De Lier. Bij Koninklijk besluit is de luitenant-kolonel van den generalen staf A. L. W. Seyffardt, minister van oorlog, benoemd en aangesteid tot kolonel bij dien staf. Bij Kon. besluit zyn benoemd tot notaris binnen het arrondissement Rot terdam, ter standplaats de gemeente Rotter dam J. C. Mooy, candidaat-notaris aldaar O. Andriessen, candidaat-notaris, benoemd ontvanger der registratie en domeinen te Tolen, wonende te Middelburg, en C. Kloot- wyk, candidaat-notaris te Ridderkerk. By de Tweede Kamer is inge komen een ontwerp van wet tot regeling van den dienst bij de militie De persoonlyke dienstplicht is in dit ont werp opgenomen. Vrygesteld, zyu de geeste lijken zendelingenstudenten in de godge leerdheid leerling-zendelingen en orde broeders. Het contingent bedraagt 11.500 man. H. M. de Koningin-Regentes, die Goeden Vrijdag met Koningin Wilhel mina de voormiddag-godsdienstoefening in de Groote Kerk by woonde, was, zich lich- telyk onwel gevoelende, genoodzaakt vóór bet einde van den dienst bet kerkgebouw te verlaten, en reed dien middag ook niet uit. Wel daarentegen Koningin Wilhelmina. Zaterdag-middag tegen 12 bracht H. M. de Koningin Regentes gezeld van eeue boldame, een bezoek den Koninklyken grafkelder te Delft, van wylen den Kouing wezen van Keizer Frans Jozef en het Oostenryksche Hof. Een bloedig gevecht van Siberische ge vangenen met hunne bewakers wordt uit St. Petersburg bericht. Driehonderd veroordeelden, die geboeid naar een andere plaats werden gebracht, stonden onderweg tegen hunne bewakers op. Vijf van hen wisten zich te bevryden van hunne ketenen en hunne geleiders te ontwapenen. Er ontstond nu een hevige strijd met messen en revolvers en niet »O4F .«r versebrideue doodau gevallen waren werden de wachters hunne gevangenen weder meester. Acht der bewakers werden gedood en 40 gevangenen werden neer ge schoten of ontvluchtten. Slechts de helft der veroordeelden kwam op de plaats hunner bestemming aan; de overigen moesten, wegens de bekomen wonden, onderweg achtergelaten worden. In Natal (Zald-Afrika) stonden dezer da gen drie inlanders terecht wegens het ver moorden van een oude vrouw. Zij hielden de vrouw voor een heks en gaven haar de schuld van den dood van een inlandsch opperhoofd; een zoo verbeven personage toch kan, naar men daar algemeen gelooft, geen natuurlijken dood sterven. De mannen, die verklaarden dat zij een „heksendokter” geraadpleegd en alleen volgens diens raad gehandeld hadden, werden ter dood veroordeeld. In Frankrijk versleet men wéér eens een Ministerie. De radicale Kamer meerderheid heeft het Ministerie Ribot-Tirard in den steek gelaten omdat dit te krachtig optrad voor het aan den Senaat betwiste recht tot wijziging der begrooting. President Carnot heeft allerlei pogingen in het werk gesteldom de Ministers tot blijven te bewegen doch alles werd van de hand geweien. - Mek eentr lustige Paaeehvaeanlie is het gedaan, dat is zeker. Allerlei geruchten loepen natuurlijk over de samenstelling van een nieuw Ministerie. De een spreekt van Develle-Constansde ander van geheel „nieuwe” mannen en een derde van ont binding. Volgens latere berichten zal geen der afgetroden Ministers deel uitmaken van de nieuwe combinatie. In de laatste tijden waren de verandering van Ministerie eigen lijk niets anders dan verschikkingen van Ministers steeds dezelfde personeumaar met andere portefeuilles. Graaf De Kératry heeft zich naar de Versenigde Staten ingescheeptom de wer ken der Panama onderneming te hervatten. De gevangen genomen Franse he anarchist Gustave Mathieu is niet medeplichtig aan de ontploffing in het restaurant Véry hij werd wel indertijd daarvan verdacht maar aan verscheidene andere dynamiet-aanslagen. Hy is by verstek veroordeeld tot 10 jaren gevangenisstraf, als medeplichtige van Ra' vachol bij den aanslag in de Rue de Clichy. Niet te verwonderen zou hetzyn, als de Dulisehe Regeering eerstdaags een ernstig verzoek om opheldering naar Parijs zond in zake eene beloediging van een eenvoudig journalist. In hem beleedigd is feitelyk geheel Duitschland. Otto Brandes, de berichtgever van bet Berliner Tageblatt, was door het Ministerie Ribotzonder dat bij schuld had aan het geen men hem ten laste legdeuit Frankrijk verbannen. By zyn vertrek met zyu geziu bestaande uit vrouw en zeven kinderen stond hij aan allerlei beleedigingen bloot. Aan het station te Asuières, een voorstad van Paryswaar Brandes woondeheeft 0. a. bet gepeupel hem en do zynen, onder het geschreuu van „Weg met bet varken I Dood aan de Pruisen I’’ met vuil en steenen geworpen, zonder dat de politie maatregelen daartegen nam. Het is te begrypen, dat verschillende Duitsche bladen heftige artikelen tot Frank- ryk hebben gericht. De Norddeutscbe Allgemeine Zeitung heeft o. a. aau de Franscbe pers bare leugen achtigheid en lichtvaardigheid verweten by de behandeling van alles, wat betrekking heeit op Duitschland. Het is een voort durend ophitsen en sarren. Verder wordt aan de Fransche Regeering verweten, dat ze, om Panama op den ach tergrond te krygen, den volkshaat tegen de Duitschers wakker maakt. Eu wie tot zoo iets in staat is, soo besluit het blad, zal ook wel niet voor bög erger dingen terug deinzen. Eenige andere bladen steken met boven genoemd artikel deu draak en zeggen dat het blad het incident Brandes overdryft, ten einde zieltjes te winnen voor de legerwet. En waarlyk, de Kölnische Zeitung heeit ronduit verklaard, dat bet gebeurde haar inderdaad een argument is voor de verdere versterking van het leger. Maandag jl. vierde de oud-Kanselier des Duitscheu Ryks, Graaf Von Bismarck, zijn 78sten verjaardag. Op Friedrichsruhe is de geheele familie om haar eerwaardig hoofd verzameld en aan allerlei blyken vau deelneming uit alle oorden der wereld zal het wel niet ontbroken hebben. De jubi laris mag zich in den meest gewenschten gezondheidstoestand verheugen. Een geestelyk krankzinnigengesticht te Biebrich, het klooster Hegybach, is door brand vernield. De 16U verpleegden wer den allen gered, maar verscheidene dier krankzinnigen wilden in de vlammen sprin gen en men kon ben slechts met moeite daarvan weérhouden. Sommigen moest men sells aan boomen vastbindeu om bet hun te beletten. De beraadslaging over de Home-Rule- voordraoht zal 6 April aanvangen en niet langer dan 14 dagen duren. De deputatie uit Belfast heeft, na haar bezoek by Glads tone, ook eens aangeklopt bij den heer Balfour, den leider der conservatieven. Het was een indrukwekkend schouwspel voor hem, zeide Balfour, de deputatie bij zich te zien, even indrukwekkend als het was, hare verontwaardiging te hooren uitspreken tegen den monsterlyksten maatregel, die er ooit bestond enz. The Standard viudt het onbegrijpelijk, dat een Staatsman als bevordering van voor spoed aankondigt, eene regeling, welke als endragelijke dwang beschouwd wordt door een deel des volks. Ten Vaticane schyut men vast besloten geen bezoeken te ontvangen van Vorsten die naar Rome zyn gekomen ter gelegen heid van Koning Umberto's zilveren feest. Keizer Wilhelm, weet men, paste er een mouw aan, door een uitstapje naar Napels te bedenken, van waar terugkeerend hy dan rechtstreeks naar *t Vaticaan gaat met allures alsof hij kersversch uit Berlijn komt. Maar ten opzichte b. v. van den Oostenrykschen Aartshertog Reinier schynt het strenge consigne ouverbiddelyk te zullen worden gehandhaafd, zeer tot leed- boord, werd door de stoomboot ding Elf” aangevaren en sloeg om om, zoodat de passagiers allen geraakten. Zoowel van den wal als door B‘8o”b0°l. onmid- delljjk «topte, werd alle. in het werk *8Bt,8ld. om d» drenkelingen te redden. Acht hunner waren weldra behouden- vier personen echter, dén hoer on drié dames, ,an wie eene een Bugolaoh meisje, TV-r8’ d“gOn b‘J 00“0 Arn.te/ dameche ftnulie was komen logeeren, ver dronken jammerlijk. Het treurig werk van het dreggen word eerst door de Nieuwor- Amatelsohe politie ondernomen, later door die van Ouder-Amstel voortgezet; na ’«doop van eenige uren had men do lijken d8,1 .tl,M dor d“'”®> govonden naar dat der vierde drenkelinge dregde men tot dwp in den nacht nog te vergefft. .Annie was in het nauw geraakt doordien stroomopwaarts de .Volharding” ““dorde en van do tegenovergestelde audo eene Houdsche boot het vaartuigje op de hielen sul. Niettegenstaande een ervaren zeiler aan het stuur stond, gelukte het niet döL8d’“f ‘e H°t zeiljacht word door do stoomboot zoo goed als door mid den gesneden Onbesobryiolljk was de ont zetting, die de velo wandelaars langs den oever en de opvarenden der stoomboot aan greep, die de ramp onder hunne oogen zagen geschieden zonder haar te kunnen verhoeden. Aan do spoedige hulp ¥rtn „|i(, zijden geboden, is het voorzeker té danken dat mot nog meer menschenlevnns bn het droevig ongeluk verloren gingen. I d e laatste dagen z ii n ts Monte Carlo weder zeven zelfmoorden ge- pleegd. üe laatste was die van twee A kanen die fhuo.ooo vnrioron hXi^X men dood vond in een kabinet van het ge- bouw der speelbank. deJh^en 80houden Raadv ergadering deelde de voorzitter, de heer M. J. Chevallier, den Raad mede, dat het zyn voornemen is, om tegon 1 Janj e k lOnt8,a8 ttau te vragen als Burl gemeester dezer gemeente. Bp monde van do beide wethouders en genomen besluit terug te komen. P a1” d“ h8d0“ gehouden raads- h^kTng voorloopig goedgekeurd hot kohier van d8D Hooldelijken Om.üg vêlolê dl> a8 "1,1”8 °l‘ do bo“den. Ver? volgens werd besloten deu afgegraven «L zoo spoedig mogelijk te verpachten, met het recht aan de pachters om voor het ge- huurde land kosteloos zooveel mest ren do mestvaalt te nomen als «li noodig te hebben tot beie,ting.“ Bij de op t dezer door de Dl reotie der Marine te Hellevoetslnis gehou' :zü.bori-'^-b^\^d-s .ngesohreren voor ioodwit, en „8l"‘„”0J en onderwijzeressen in Zuid-Holland D. tJ“d8“ b8k8-0“ h“d geboeid, dat ook dit’ op3’^^ zwaren arbeid met verscheiden personen is het vreeselyk verminkte lijk onder den puin hoop kunnen worden uitgehaald. De on gelukkige, een braaf en oppassend werkman, laat een weduwe en kinderen achter, wier smart, zooals wel te denken valt, met geen pen is te beschryven. Aan het politie-bureau in de Pauwensteeg te Rotterdam meldde zich Donderdag-avond om hulp aan een meisje uit Schoonhoven, dat Dinsdag avond door een sleeperswagen op de Willemsbrug was Aaugeseden en daarby den linkerarm brak. Tevergeefs bad zij zich bij drie geneesheeren om hulp vervoegd, waarom zij zich nu op raad van haar zwager, een koetsier bij de firma Van Gend Loos, bij wien zij iowoont, tot de politie wendde. Ook daar kon men geen hulp verleenen, zoodat het onbe middelde meisje ongeholpen weder tot haar zwager moest terugkeeren. Op den Amstel, ter hoogte der kalkovens te Amsterdam, is gisteren middag te ongeveer 5 uren een droevig ongeluk gebeurd. Het zeiljacht Annie” der roei- en zeilvereeniging „De Amstel” met 12 passagiers, heeren en dames, aan „Volhar- onmiddellyk .«.i te water werd door het hoofd der school alhier de laatste les gegeven. Het einde van den schooltyd was voor leerlingen en onderwijzer beide eene aandoenlyke ure. Noode legde de heer Vos bet werk, dat hem steeds dier baar geweest was, en waarin hij to dezer plaatse ruim 23 jaar als het ware opging, neder; met leedwezen riep hjj zijnen leer lingen een hartroerend „Vaartwel I” toe, ferwyl dezen van hunne zyde op recht kin- derlijke wijze dit beantwoordden. Bijzondere omstandigheden hadden den onderwijzar.geaoop*) sonwel in ’t belang van het onderwys als van zyn persoon, eervol ontslag, onder gonot van pensioen aan te vragen, hetwelk hem dan ook, in gaande I April jlwelwillend verleend werd. Zyn opvolger, de heer Van Tuijl, onderwijzer te Doorn, zal i Mei a. s. in functie treden. g GR00T-AMMER3, 30 Maart. Alle kentee- kenen van het mond- en klauwzeer zjjn thans uit onze gemeente verdwenen. De laatste stal n. 1. van H. v. d. W., is sedert eenige weken ook ontsmet. We willen hopen, dat we roor goed van die verziekte bevrijd zullen zyn, daar het niet alleen een'schade is voor de vele vee houders, maar ook voor de vele veehandelaars alhier, wien over ’t algemeen de winter van '92 op ’93 nog lang heugen zal. Dinsdag was alhier voor de kinderen der openb. lag. school een gewichtige dag. Het was nl. het tydstip, dat de heer H. A. Vermeulen, hoofd der school alhier, afscheid van de leer lingen nam. Des middags kwart voor twee wa ren alle kinderen aan de school tegenwoordig, waarna in optocht het afscheidsgeschenk bij den heer G. Van Willigen werd afgehaald en ver volgens in de school ten toon gesteld. Na eenigen tijd genoeglyk samen geweest te zjjn, werd bet geschenk, aan de woning van het af tredend hoofd, die nog niet geheel van zyn on gesteldheid is genezen, gebracht. Het werd namens de leerlingen door de jongejuffrouw M. Van As, en namens het personeel door den beer v. Willigen aangeboden, welke laatste den heer Vermeulen toewenschte, dat hij spoedig zjjne vorige gezondheid moge terugkrjjgen en nog lang te midden van zyne Groot-Ammersche vrienden wonen. De heer Vermeulen bedankte, zooveel zjjne krachten het toelieten, het onder wijzend personeel voor de welwillendheid, hem steeds betoond, en in *t bijzonder den heer Van Willigen voor de achoone woorden, hem toe gesproken. De kinderen longen vervolgens eenige passeljjke afscheidsliederen, waarna de tei tocht naar school werd aangenomen, waar men nog enkele uren gezellig byeen waa en de kin deren zich eens tegoed konden doen aan cho colade, krentebroodjes enz., hun aangeboden door genoemd aftredend hoofd der school. Het geschenk, bestaande uit een mahonie houten tafeltje en bybehoorende stoelen, is ge maakt in de fabriek van den heer J. H. Bik, firma Joh. De Jong te Schoonhoven, wien alle lof toekomt voor de solide afwerking van zjjn geleverde meubelen Door de kaashandelaars werd deze week voor de hooikaas besteed van 2l tot 23 gld. de 50 KG. De boter werd opgekocht tegen 46 ets. de J KG. •HAASTRECHT, 31 Maart. Heden-avond hoorde de vrouw van den landbouwer E. V. leven op den zolder boven de woonkamer. Dunkende dat het vreemd volk wus, riep zij haar man, die juist in den stal aan het afvoeren was Oomiddellijk ging hij naar boven en brand ziende, riep hij dadelijk bet vee los te snyden. Spoedig werd er alarm gemaakt en werden de spuiten gebaald, zoodat men zeer spoedig den brand meester was. Weinig brandschade is er, maar veel waterschade. HOOG-BLOKLAND, 31 Maart. Aangezien de weersgesteldheid uitmuntend dient, zijn de landbouwers en veehouders in en om deze gemeente by uitstek goed te spreken thans is ieder ieder in de weer om de aardap pelen in den grond te krygen, hetwelk spoedig zal zijn afgeloopon. Het vooruit zicht bestaat dan ook dat het vee vroeg in da weide zal gaan, hetwelk velen goed te pas zal komen, daar er over bet alge meen weinig hooi is. Enkele veehouders hebben reeds vee in de weide gedaan. JAARSVELD, 3 April. De begrooting van het waterschap „de Gecombineerde Uiterwaarden” onder deze -gemeente, voor bet dienstjaar 1893, bedraagt in ontvang en uitgaaf f 1000,22. De daarin opgenomen omslag is gelyk aan die des vorigen jaars, namelyk f8 per hectare. MEERKERK, 31 Maart. De volwassen dochter van C. B. viel heden morgen van de waterstoep, wat toevallig door den rijks- veldwachter M. v. Vliet ^tfrd opgemerkt. Deze schoot ijlings toe. haalde haar van onder het water op het droge en redde ze van een anders wissen dood. •MOLENAARSGRAAF, 4 April. By pu blieke verhuring heeft het weiland vau den poldgr Molenaarsgraaf opgebracht 1309, tegen f263 in 1892. •NOORDELOOS, 3 April. Bij de Zaterdag j.l. alhier gehouden publieke aanbesteding van 4. Het verbouwen eener bouwmanswo- ningtoebehoorende aan het burgerlijk arm bestuur. 2. Onderhoudswerken, va gebouwen, in massa, zyn worden Van het timmer-, metsel-, smids en riet- dekkerswerk de heer J. Maaslandte Gou- driaan voor f 985. Van het verfwerk de heer B. Boerman, te Hoornaar, voor f210. Als eone bijzonderheid deed zich het ge val daarbij voor, dat niemand der hier wonende ambachtslieden aan deze besteding heeft deelgenomen. OUDE WATER, 31 Maart. Deze week had de commissie der op te richten zui velfabriek weder een samenkomst, waaruit bleek, dat er veel medewerking werd ver leend voor het tot stand brengen er van, menig deelgenoot is toegetredon, en ver schillende aandeelen zijn genomen, zoodat het kapitaal bijeen is. De plaats waar de fabriek zal verrijzen, is nog niet met ze kerheid bepaald, doch men houdt het er voor dat zij het beste te plaatsen is aan de voormalige Utrechtsche poort aan de rivier den IJsel De heer G. W. Spitsen, vroeger on derwijzer alhier aan ne openbare school thans onderwyier aan het instituut Ingon- hoes te Voorburg, is benoemd tot leeraar aan do hoogere burgerschool te Brielle. •POLSBROEK, 4 April. Op weg naar Gouda had koopman De B. alhier in den vroegen morgen van jl. Donderdag het on geluk, dat de as van zijn al te zwaar be laden wagen brak, waardoor het rijtuig over zij ging en de rijke lading voor een gedeelte terecht kwam in de Benschopsche wetering. Een heele vracht boter en eieren rolde in het zand, twee aan de pooten gebonden kalveren raakten te water en verdronken. Gelukkig dat een varkenskooi, die onder laid protest van de elf krulstaarten, die er in zaten, van den wagen gleed, nog op den kant bleef hangen, wijl een onderdompeling voor de opgesloten dieren vrij zeker op hun dood en op nog grooter schade voor den koopman zou uitgeloopen zyn. Het vry wat beschadigde vrachtje werd op een anderen wagen overgeladen, waarna de onderbroken reis kon worden voortgezet. •TIENHOVEN, 3 April. Van gister avond tot heden morgen zijn op de zalmze- genvisschenj alhier slechts 3 zalmen en geen elft gevangen. WADD1NGSVEEN, 1 April. Door den Gemeenteraad is aan den heer M. J. Krop eervol ontslag verleend als onderwijzer aan de openbare school B, in gaande met 15 April a. s. Onlangs werd alhier eene vereeniging opgericht onder den naam van plaatselyk onderwijs, welke de belangen van het open baar onderwys alhier zou steunen. In de bestuursvergadering werden de heeren O. 0 Regt tot voorzitterJ. v. d. Hee tot vice-voorzitter, O. G. Veenstra tot secre taris, P. L Laurusse tot vice-secretaris en F A. v. d. Torren tot penningmeester be noemd. Het aantal ledon der vereoniging bedraagt 43. t Gemengd Nieuws. Zondag-middag brandde Fer- eenig huisraad en lijfgoed te redden. Toen de spuit op de plaats des onheils kwam, bleek het behoud der boerderij ónmogelijk. Alles werd dan ook in de asch gelegd. Oorzaak niet met zekerheid nog bekend. Huis en inboedel waren verzekerd. TeVelp (Geld.) had rijder in de scherpe punten van een ijzeren hek werk te vallen. Eenige mannen slaagden erin, hem voorzichtig uit zijn treurigen toe stand te helpen, waarna hij naar het algemeen ziekenhuis werd overgebracht, waar bleek dat zijn toestand levensgevaarlijk was. Te 4{ uur Zondag-namiddag is op den Nieuwen Binnenweg te Rotterdam een 6-jarig knaapje door de stoomtram over- - reden. Het kind greep naar zijne pet, die al woeikwam daardoor te dicht bij de tram, en werd door deze gegrepen met het treu- I rige gevolg dat een wiel van den achtersten wagen hem over het lichaam ging. Het kind j werd geheel verpletterd. Gisteren nam-iddag had er1 met de'tram die van Hitlegom te 2.35 uren te Leiden moest aankomen, eeu vreeselijk on geluk plaats. De 20-jarige dochter van den Haarlemschen schipper, te Leiden woon achtig, sprong nabij Sassenheim uit de in volle vaart zijnde tram, met het noodlottig gevolg dat zij er onder raakte en drie wagens over haar gingen. Toen de tram stilstond bleek het dat beide boenen even onder de knie zoo goed als afgereden waren. Aan gezien geen geneeskundige hulp bij de hand was en de dokter van Sassenheim niet te huis was, werd het publiek uit een der wagens verwijderd en de ongelukkige daarin gelegd en naar Leiden vervoerd, alwaar zij met de brancard van bet station der Hollandsche spoor naar het academisch ziekenhuis werd gebracht. Het bleek aldaar dat zij door bloedverlies had'opgehouden te leven. De ongelukkige zag, op het balkon van de tram staande, hare zuster met dier vrijer, een sergeant, aankomen, en deed toen den noodlottigen sprong, niet tegenstaande zij aanvankelyk nog door eenen reiziger werd tegengehouden. Donderdag heeft te Ossen- drecht een vreeselyk ongeval plaats gehad, dat een ieder met ontzetting heeft vervuld. Drie werklieden van de firma C. Van Veld hoven en Carpentier, steenbakkers te dier plaatse, waren bezig met het afbreken van de kruin van den steenoven, waarvan het metselwerk moest hersteld worden, toen eensklaps de oven instortte en een der werklieden, met name P. J. Kil, onder de steenen en het puin werd bedolven. De andere twee bekwamen slechts lichte kneu zingen, doch eerstgenoemde moet onmiddel- lyk dood zjjn geweest. Eerst na twee uren

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1893 | | pagina 1