THEE. I. P. HEIJNIS, LEEOYOEDERMEEL pirandeerd zuiver, 80 90 Procent Eiwit Vet, dus 8 maal zoo krachtig als Muis, gge of Rjjstemeel en ruim 2 maal zoo ichtig als b. v Lijnkoek, is het goedkoopste beste krachtvoeder. 1893. Woensdag 3 Mei. N°. 1366. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht S. BRANDSMA, Amsterdam. Goedewaagen 4 Zonen, ARKT, naast „DE WAAG”, GOUDA, nemen gelden deposito: 1 dag opvragens k 2| anger termijn op overeen te komen k nrwaarden en desverkiezende tegen derpand in fondsen; PRIMA AMERIK. BUITENLAND. Overwicht. Offlciêele Keiiumevingen beschrijving v. h. Patentrecht, voor het dienstjaar 1893/94, loopende van den len Mei 1893 tot den 30en April 1894. BINNENLAND. HEE THOMSON, I If A i T vijf perceel en waarvoor 18 inschrijving!- met De minste inschryver uit De Burgemeester, M. J. CHEVALLIER. SCHOOBOVIN8GBE GOMT. TRADc MARK. Uléén in verzegelde pakjesvoorzien i bovenstaand gedeponeerd handelsmerk, krijg baar te Schoonhoven bij A. MEUTER, Lopikerstraat. A. v. d. LEUN, Haven. A. MOES, Lopikerstraat. T. A. v. ROOI JEN, Lopikerstraat. mwpoort, 0. SPELT. lelde, ordeloos, erkerk derkerk a/d IJsel, astrecht Vraag de zoozeer gere nommeerde Amerikaansohe WRIJFWAS vanH.W.KHUisJSiZoon 'h Bosch. Alleen verkrygbaar voor Haastrecht bij W. J. VAN DAMvoor Bergambacht bjj Gebr. VAN DEN DOOL; voor Stolwyk bjj JOH. QUINT; voor Schoonhoven bij de Firma JOH. DE JONG, te flwwhjM lil; Oute. een adres aan te bieden, die op het spoor gingen liggen en weigerden op te staan vóór hun gehoor was toegezegd. De soldaten, die den spoorweg bewaaktentrachtten hen met geweld te verjagen de boeren wilden niet opstaan In het nn volgend gevecht werden 15 soldaten gedood en 42 boeren werden neergeveld door kogels of verpletterd door den Keizerlijken trein. De Czar ihoet ziek geworden zijn door dit voorval. Te New-York (IV.-Amerika) heeft eene groote soheeps-ravue plaats gehad. De Hud son rivier was met vaartuigen van allerlei soort overdekt. De oorlogsschepen prijkten in vollen vlaggentooi, hetgeen een prachtig effect maakte. Op 't oogen blik, dat Presi dent Cleveland de landingsplaats verliet, vlogen alle manschappen der vloot het want in, om te paradeeren, als de President voor bijkwam. Na de scheeps-revue werd groote militaire parade gehouden. President Cleveland vertrok dien dag om 11.50 naar Chicago. In den loop van den dag overkwam hem een klein ongeval. Toen Cleveland in zijn rijtuig opstaan wilde om voor de toejuichingen te danken, stiet hij zich het hoofd tegen den kap, wat eene bloedende wonde veroorzaakte, zoodat de President naar zijn hötel moest terug- keeren om zich te doen verbinden. Zeer spoedig echter vertoonde hij zich weder, den hoed afnemend om te doen zien, dat de wonde onbeteekenend was, waarna de rit werd voortgezet. ANDRIES KRUIJT. J. G. v. d REST. O. SPEIJER. M. PANNEKOEK. G. DE JONG Czn. J. v. D. STEEGT. Wed. KNOERS. A. HOMBURG. A. SCHEER. In het bijzonder wordt de aandacht estigd op SOUCHON THEE, a f 1,30 5 ons. Waalsleenlabriliaut OOSTERBEEK. jncurreertnde prijs. Monsters gratis. aan ver- Koeien geven meer en vettere melk, eren mest, krygen glanzend haar en rden spoediger vet. I Varkens worden veel spoediger vet, jgen hierdoor sterke beenenvoorkomt kten en geven veel beteren mest. Kippen leggen meer eieren, wegens hoog ritgehalte. Honden worden krachtig en krygen glan- id haar. .--sh Men eerlange de met loodjes gesloten eken, van 50 K G. inhoud, merk: IRTEL8 COMP., Import., Amsterdam. DEPOTHOUDER^ J. VAN DER GRAAF Kz., Lekkerkerk. F. VAN UTRECHT, Gouda. C. H. PINKSE, Nieuwerkerk a/d IJsel. P. GROEN, Hazerswoude. Enz. enz. Prijsopgave en Gebruiksaanwijzing op nvrage gratis. perceel 1. A. N. Jansen. 2. C wordt in deze gemeente kaas van prima qualiteit en van omstreeks 12 halve kilo’s gewicht opgekocht voor f 25. Voor tweede soort wordt hoogstens f20 tot f21 bedongen. Aan de gemeenschappelijke Openbare School van Polsbroek en Vlist, waar éénmaal per jaar, n.I. primo Mei, nieuwe leerlingen worden opgenomen, zijn heden 38 nieuwe lingen geplaatst, waarvan 23 uit Polsbroek en 15 uit de gemeente Vlist. ♦REEU WIJK(afd. Sluipwijk), 1 Mei. Heden had de onderhandsche aanbesteding plaats van het talud maken van een gedeelte van den West- en Oost-ringdijk van den polder Broek veld en Vetten broek, waarvan de be groeting was f207. Het werk is aanbesteed in vijf peroeefen waarvoor 18 inacbrijvings- biljetten werden ingeleverd. Aannemers zijn van: belasting zijn benoemd de heeren J. d. Kant en L Blokland. ••GROOT-AMMERS, 1 Mei. Op den 13 Mei a. s. zal in het raadhuis alhier de ver kiezing plaats hebben van twee leden van het bestuur van den polder Ammers Graaf land, Achterland en Peulwijk, ter voorziening in de vacaturen, op 1 Juni e. k. ontstaande door de gewone aftreding van de heeren A Van der Wolf en J. De Vos. ••JAARSVELD, 1 Mei. De natuur is in feestgewaad', in onze landelijke gemeente vooral verioent ze zieh ia hoogtij ddos. De kerseboomen in een wolk van smetteloos wit, de pereboomen in volle pracht, de rood gekleurde bloemknoppen van den appelboom zich krachtig ontwikkelend tusschen het zaohte groen, in boomen en struiken een volle bezetting van het gevederde orkest, in de velden het dartelend vee en toch alles smachtend naar den verkwikkenden regen, die, als ze komt, het schoone nog schooner maakt. Overal leven en bedrij vigheid op den akker de boer op *t oogen- blik bezig het bieten zaad aan de aarde toe te vertrouwen, allerwege de drukte van het teenschillen, dat onder den minderen man alle beschikbare krachten in beslag neemt en, niet te vergeten, in de woningen en de ontvolkte stallen alles onderstboveu door de schoonmaak MONTFOORT, 28 April. De voorzitter deelde in de heden gehouden raadsverga dering mede, dat aan Burg, en Weth. is 'gebleken dat eene omnibusverbinding met Woerden te groote oilers van de gemeente zou eischen tegenover het voordeel dat zij der gemeente zou aanbrengen, en zij voor stellen, nogmaals pogingen aan te wenden dat de gemeente door eene tram met Utrecht of Jutfaas worde aangesloten, al zou de ge meente dan nog meer moeten bijdragen dan voor eene omnibusverbinding. In beginsel wordt dit voorstel met algemeene stemmen aangenomen. •NIEUWERKERK a/d IJSEL, 1 Mei. Mej. W. Rolloos, alhier, is benoemd tot ge meente-vroedvrouw te Leiden. NIEUWLAND, 28 April. Bjj de alhier gehouden stemming dour ingelanden van de gecombineerde polders Nieuwland en Leer broek, is herkozen tot voorzitter de heer J. Boon, als heemraad de heer J. W. Van Iperen. NIEUW-LEKKERLAND, 1 Mei. Tot pre dikant alhier is beroepen Ds. J. J. De Kat Angelino te Deil o. a. ♦NOORDELOOS, 1 Mei. Zaterdagmiddag waren de timmerman Dujjm, diens zoontje en de metselaar Van D aaien bezig aan het plaatsen van een schoorsteen op eene door eerstgenoemden geplaatste stoommachine bij zijn timmerwinkel, toen de ruim 5 Meter hooge stelling, waarop zy werkzaam waren? brak. Duijm wist zich nog vast te grijpen, doch de twee anderen stortten naar bene den maar kwamen er gelukkig met eenige liohte kwetsuren af. Heden waren alhier vele huismoeders slecht gehumeurdwant er was bij geen der winkeliers zeep meer te verkrijgen, en de Maandag is hier de algemeene Waschdag. Dit nog nimmer vóórgekomen geval was veroorzaakt, doordat de winkeliers ten ge volge der afschaffing van den accyns van dit artikel zoo weinig mogelijk in voorraad had den gehouden. OUD-ALBLAS, 29 April. Bij de alhier gehouden verkiezing voor een lid van den gemeenteraad verkreeg geen der oandidaten de meerderheid. Er moet herstemming plaats hebben tusschen de heeren 0. Jon- geneel en C. Nugteren, op wie respectie velijk 21 en 17 van de 44 geldige stemmen waren uitgebracht. PAPENDRECHT, 29 April. Alhier had de verkiezing plaats van vier gecommit teerde lugelanden van den polder Papen- drecht. Gekozen de heeren Jan Hello, J. A. Vogelesang, 0. Van Wijngaarden en V Herweijer. Aan de beurt van aftreding waren de heeren J. Hello, J. A. Vogelesang, C. Van Wjjngaarden en Ph, Verdoom. POLSBROEK, 28 April. By Koninklijk besluit van 18 April 1893, no. 40, is goed gevonden, aan den brievengaarder J. Teeuw alhier, op zijn gedaan verzoek, kwijt schelding te verleenen van de 10 geld boeten, elk van f0,50, waartoe hij bij vonnis van don kantonrechter te Schoonhoven den 30. December jl. werd veroordeeld. Men zal zich herinneren, dat dit vonnis gegrond was op overtreding der wet op den herijk der maten en gewichten, aan gezien bij hem, eerst onlangs tot brieven gaarder benoemd, gewichten gevonden waren, niet voorzien van het bij de wet ver- eischte merk. Den 8. Mei a. s. hoopt A. v. Brakel,. rijks-veldwachter alhier, den dag te her- 1 denken, waarop hij vóór 25 jaren tot deze betrekking benoemd werd. •POLSBROEK, 1 Mei. Evenals elk voor- jaar is de lieve jeugd hier erg .waterzuch tig”. Jl. Vrijdag maakte een knaapje van Van der H. alhier een buiteling in het 1 natte element en in dezelfde sloot, waarin verleden week het 3-jarig zoontje van B. bijna het leven liet, dompelde een paar dagen later wéér het 12 jarig dochtertje van B. onder. Dezelfde buurman, die het i geluk had het knaapje te redden, smaakte i ook de voldoening het meisje op vasten f grondslag te brengen. Met den kaashandel gaat het in deze j streken nog niet bijzonder levendig. Toch tweede of derde pensioen afhangt van de vraag, of de gewezen officier in zijn onderhoud kan voorzien. Het wetsontwerp betreffende een over eenkomst met spoorweg-maAtschappjjen voor den looaal-spoorweg Sittard-Herzogenrath werd be streden door den hear Vrolik, die minder rooskleurige verwachtingen heeft van de gelde- Ijjke resultaten dezer Ijjn, dan de Minister van Waterstaat en zjjn voorganger, de heer Havelaar. De heer Vrolik was de eenige tegenstemmer. De failliesementwet werd, na goedkeuring van eenige redactie-wyzigingteaangenomen met 56 tegen 12 stemmen. Dailrna scheidde de Kamer Bij Kon. besluit is benoemd tot directeur generaal der posteryen en te- legraphie de heer J. P. Havelaar, oud-Mi- nister van waterstaat, handel en ny verheid is de referendaris bij bet ministerie van waterstaat, handel en nijverheid M. G. De Bloeme verbonden aan het hoofdbestuur der posterijen en telegraphic, en zijn hem opgedragen de functiën van administrateur bij het hoofdbestuur; en zijn voorts benoemd: tot inspecteur Her posteryen voor de provincie Zuid-Holland de heer J. J. Doffeg- nies, thans inspecteur der posteryen, werk zaam bij het hoofdbestuur, van welke be trekking hij eervol wordt ontheven; tot hoofdinspecteur der posterijen, met ingang van 1 Mei 1893, de heer B. J. Her weijer, thans directeur van het postkantoor te Amsterdamuit welke betrekking hem gelijktijdig eervol ontslag wordt verleend. Bij Kon. besluit is benoemd tot notaris binnen het arrondissement Dordrecht, ter standplaats de gemeente Gorin- chetn, Mr. V. G. A. Boll, cand.-notaris aldaar. Bij Kon. besluit is aan J. F. Moussault, eervol ontslagen essaieur bij den waarborg en de belastingen op de gouden en zilveren werken te ’s Hertogenbosch, een pensioen verleend van f 1334 jaars. De heer Boreel van Hogelan- den heeft zijn ontslag ingezonden als lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal (district Beverwijk). Bij beschikking van den Minis- van Waterstaat is eervol uit den dienst ontslagen de heer J. C. Lambert, baken- meestergestationeerd aan het Kralingsche- veer te Kralingen. Er is vrijdom van briefport toegekend tusschen de inspecteurs der regis tratie en ontvangers der successierechten eenerzijds, en de belastingschuldigen ander zijds voor de verzending der formulieren van aangifte, de opgaven voor den aanslag en de antwoorden op de bezwaar- en verzoek schriften. Die vrijstelling strekt zich mede uit tot de aangeteekende verzendingen wat het port betreft. Aan het lokaal van het prov. bestuur te Leeuwarden is aanbesteedde verbetering van de Harlingervaart van de Verlaatsbrug te Leeuwarden tot Kingma- tille. Het getal ingekomen biljetten was II. De minste inschryver was A. Volker te Sliedrechtvoor f 40.800. De raming was f 47.500. Omtrent de concessie voor een locaalspoorweg Ëede-Barneveld-Nykerk, welke op 1 Mei zou eindigen, kan nader worden medegedeeldDe heer A. J. Krieger, ingenieur te Amersfoort, heeft reeds ver lenging van concessie aangevraagdde opnieuw aangevraagde concessie is op ’s ministers raad in zooverre gewijzigd, dat die niet is aangevraagd- voor eenen locaal- spoorweg, maar voor eene stoomtram met normaal spoor en op eigen baan. De Minister heeft uitzicht geopend op eene jaarlyksche subsidie. Onder vele blijken van be langstelling herdacht Ds. C. Van Koetsveld, pred. te Goes, zjjne 25-jarige ambtsbedie ning. Bij de godsdienstoefening, waarin hij zijne feestrede uitsprak, was onder de tal rijke menigte de vader van den jubilaris, de 86-jarige hofprediker Dr. C. E. Van Koetsveld. —Gereformeerde kerk. Beroepen te Goriuohem Ds. J. Van Andel te Leeu warden. •AME1DE, 1 Hei. In do plaste van den heer B. Van der Weyden is tot rijksamb- tenaar alhier benoemd de heer P. Riemeijer te Katwyk a/d Ryn. •AMMERSTOL, 1 Mei. De zalmvangst was deze week zeer regelmatig. Maandag was de vangst der „Snackert” zelfs zeer goed, doordat juist tusschen Zaterdag en Zondag eene school zalm de rivier was opgezwommendie voor de benedenste visscheryen verloren was. De prijs was in de eerste helft der week zeer gelijk, doch verhoogde in de laatste helft door dat de Londensche markt rees. De vraag was een weinig beter dan de vorige week en de prjjs varieerde van f 0 80 tot f 0,95 per half kilo. Elft werd een weinig beter gevangen. De prys was van f 0,ö0 tot f 1,70 per stuk. Voor vjjf lokaliteiten is gunningsrecht voor verkoop van sterken drank in ’t klein betaald de som van f115. •BERKEN WOUDÉ, 1 Mei. De verhuring der hooilandentoebehoorende aan de gemeente, den polder en het burgerlijk armbestuur, heeft ruim 150 gulden minder opgebracht dan het vorige jaar. •GOUDRIAAN, 29 April. Een huis met een akker bouwland, ruim 100 dM’., in deze gemeente gelegen, is door notaris Maaskant uit Gorinohem bjj opbod en afslag verkocht voor f 800. Als tegënschattera voor de personeels a. n. u an sen, voor f21. C. Van Hemert, „22. 3. M. Oosterwyk, 26. 4, J. v. d. Star Jl., v ,50. y. 0. v. Hemert22. 1 Mei. Gistereu-morgen had •STEIN het paard van den landbouwer A. S. zich losgerukt op den stal van den stalhouder B. alhier. In den stal komende vloog het dier de depr uit en liep hollende den IJsel- dijk op. Bij den landbouwer J. Van 0. werd het gekeerden wéér op de veerlaan terugkomende, door den jongeling A. F. ge grepen. •TIENHOVEN, 1 Mei. Van gister-avond tot heden-middag zijn op de zalmzegen- vissoherij alhier 8 zalmen en pl. m. 40 elften gevangen. Gemengd Nieuwe. Zaterdag werden op den dijk tusschen Gouda Haastrecht twee heeren, uit eerstgenoemde gemeente, die een tochtje per vélooipède deden, door eenen boer uit De Vlist mishandeld. Een hunner werd zelfs op zweepslagen onthaald. Bij de bevoegde autoriteiten is eene aanklacht tegen den boer ingediend. Meermalen hebben wiel rijders in deze streken dergeiyke onaange» name ontmoetingen. Vrjjdag heeft te Apeldoorn een vijf-jarig kind^zijn dood in het zand gevonden. Met no^ drie anderen was het in de zandkuilen in den Enk aan het spelen, toen dit met zulke massa’s begon af te schuiven, dat allen bedolven raakten. Op hun noodgeschrei kwam hulp opdagen die drie der kinderen redde, doch onbewust van bet vierde zijne taak eindigde. Toen later werd vernomen, dat er nog een ver loren waswerd een nieuw onderzoek ingesteld, dat tot de ontdekking van het lijkje leidde. Te Beek (by Breda) heeft eene 30-jarige vrouw haar kind met een touw geworgd en daarna het lijkje in een zak gewikkeld en het onder de bedstede van haren broeder verborgen. De daderes is in voorloopige hechtenis ter beschikking van den officier van justitie. Vrydag-oohtend kwam een koopman uit Goor naar Hengelo met een koppel van ongeveer 4000 ganzen. De arme dieren, uitgeput van vermoeienis en behoefte aan water, vlogen alle op een poel met water aan, de een op den ander, met het gevolgdat een 600-tal stikte. Door de aanhoudende droogte hebben de boeren in de Hoeksahawaard en IJselmonde het gezaaide vlas moeten uitploegen. Het gevolg daarvan is, dat voor de arbeiders aldaar den volgenden winter geen werk zal zyn. Zekere A. J., te Berlioum woonachtig, zou Zaterdag jl. trouwen. Alles was voor de bruiloft gereed en het trouwpak klaar. Men stelle zich de teleurstelling voor van bruidegom en bruid, toen Vrijdag namiddag een paar marechaussées den bruidegom in arrest namen en herinnerden aan de 4 maanden gevangenisstraf, die hij nog had te ondergaan. TeGiesendam is Maandag-avond een door vjjf gezinnen bewoond perceel met schuur door een hevigen brand in de asch gelegd. Veel van de inboedels werd gered, alsmede alle in de schuur aanwezige hoepels enz. De brand welke vóór 7 uur ontstond was eerst om 10 uur nagenoeg gebluscht. Twee spuiten gaven water. 0 Te Spannum (Friesland) brak Zondagmorgen, terwyl de hoofden van het gezin naar de kerk waren, een hevige brand uit in do boerenhuizinge bewoond door Foike Steensma. In korten tijd was alles eene prooi der vlammenzeven-en- twintig koeien, zeventien' kalveren en twee paarden kwamen in de vlammen om. Zondag is in het Eohterbosoh, gemeente Echt, vermoord de 28-iariffe Anna H. J 8 De dader, een minnaar van haar, van wien zij niets wilde weten, wist dat zij van Roermond naar het gehucht Echterbosoh zou gaan, om een zieke zuster te bezoeken. Hij wachtte haar onderweg op en doodde haar, waarna hij een brief aan den vader schreef.. Hij maakte daarin zelf het gruwel stuk bekend en duidde de plaats aan waar hij haar begraven had. Zondag-avond is de moordenaar nog te Roermond gezien; het geval was toen echter nog niet bekend. De maréohaussées uit Roermond eu omliggende plaatsen zyn thans onmiddellyk uitgetrokken. Po dader is ongeveer 50 jaren ond; hij was knecht in eene zontsiedery te Roermond en wm in het naburige Mauniel geboren. De Belgische Senaat heeft met 52 stem men tegen eene, het nieuwe artikel der grondwet (voorstel Nyssens) goedgekeurd waarbij het algemeen stemrecht wordt inge voerd; wel is waar, heeft dit besluit het land voor oproer bewaard. De dag van den eersten Mei zal dit jaar in Belgiii denkelijk heel kalm voorbijgaan ten eersteomdat bij nietals verleden jaar, op Zondag valt en ten tweede, omdat op vele plaatsen de werkliedendie het werk gestaakt haddende verloren schade willen inhalen. Te Belfast hebben ernstige ongeregeld heden plaats gehad. De Home Rulers en anti-Home Rulers zyn eens aan het boksen geweest. Drie koffiehuizen werden bestormd en in ongeveer twintig huizen werden de glazen ingeworpen. Vele Katholieke werk lieden hebben, door het geweldig optreden van hunne Protestantsohe medemakkers veel schade geleden; doch nu er nieuwe troepen heen zijn getrokken, heeft men het werk weder hervat en gaat alles den ouden gang. Het gerucht heeft geloopendat er een „aanslag”, is geploegd op deo Premier, don heer Gladstone. Bij nader inzien echter is er geconstateerddat een zekere Toron- sendeen Eogelsch werkmandie aan zins verbijstering leedeenige revolverschoten gelost heeft op vrij grooten afstand van Gladstone’s woning. Men heeft by genoem den persoon, die onmiddellijk in arrest is genomen, een zakboekje gevonden, waarin allerlei onsamenhangende verhalen stonden over den Premier en Home-Rule. De ongelukkige is in verhoor genomen en wordt gevangen gehoudentot over hem zal worden beschikt. Gladstone zelf heeft niets van het geheele voorval bemerkt. Ahlwardt is eindelijk voor de Rijksdag- commissie verschenen met de „documenten,” bestaande uit oude brochures, krantenuit knipsels enz. onder den arm. Hij heeft nu alle stukken overgelegd, behalve een brief, die, volgens zyn zeggen, nog vóór 8 dagen een hoofdbewysstuk was, doch die du zyne waarde geheel heeft verloren. De com missie laat hare zittingen bij wonen door twee stenografen, om te beletten dat Ahl wardt zyne woorden kan verdraaien. De geneesheeren stellen ook al belang in hem. Een van hen heeft nl. ontdekt, dat hij in zijn jeugd een of meer polypen in het hoofd had, die zyn denk- en voor stellingsvermogen in de war schijnen te hebben gebracht. Dit is natuurlyk voor Ahlwardt koren op zyn molen. Hij ver klaart volmondig, dat hij de geheele waar heid heelt gesproken. „Al maakt men mij ook uit voor leugenaar en schavuit,” zoo zeide hij, „ik zal niet rusten, vóór alle Joden uit het land zyn.” De Keizer en de Keizerin van Duitsoh- land worden in Italië overal met het grootste gejuich ontvangen. Zij brachten met het Italiaansche Koningspaar een bezoek aan Napels, waar de Hertog van Genua hen ontving. Verschillende werklieden-vereeni- gingen brachten den Koning en diens gasten hare hulde. Veel wordt er heen en weer gesproken over het onderhoud van den Keizer met den Paus. Met zekerheid kan nu wel worden gemeld, dat het grooten^ deels liep over de sociale quaestie, ten aanzien, waarvan de Paus zyne denkbeel den te kennen gaf. Zelfs in den vreemde vervolgt den Keizer diens gewoon rytuig-ongeluk. Bij een ritje in de omstreken van Rome werd een draai te kort genomen, zoodat het lemoen brak en de paarden en een „jockey” vielen, ge lukkig zonder zich te bezeeren. Dit had een langdurig oponthoud tengevolge eu met ecu ander rytuig moest Z. M. huiswaarts keeren. De treiu, waarmeê de Keizer van Rusland naar de Krim reisde, werd, volgens den Rus- sischen berichtgever van „The Standard”, onderweg tot stilstaan gedwongen door een eigenaardige oorzaak. Er waren daar n.I. een paar duizend boeren gekomen, om Gemeente SCHOONHOVEN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ScHOOiaovzN brengen ter algemeene ken nis, dat op Maandag 8 Mei a. t. zat aanvangen de beschrijving der Belasting op het Personeel, voor het dienstjaar 1893/94, loopende van den len Mei 1893 tot den 30en April 1894, en dat, te beginnen met dien dag, de Ontvanger der Directe Belastingen aan de ingezetenen een Beschry vingsbiljet zal doen uitreiken dat op Maandag 8 Mei a. s. zal aan vangen de Schoonhoven, 8 Mei 1898. De Secretaris, De Burgemeester, H. G. GEELHOED. ------ STATEN-GENERAAL. In de vergadering der Tweede Kamer van Donderdag had de interpellatie plaats van den heer Pyttereen. Spr. richtte tot de Ministers van Binnenl. Zakenvan Justitie en van Finan ciën deze vraag: „Zjjn van de zjjde der Regee- ring maatregelen te wachtenom door middel van onteigening van gronden door gemeentebe sturen, zoo noodig met finaneiëelen zteun van het Rjjk, mede te werken tot verlichting van den toestand der arbeidende klassevoorname- Ijji ten platten lande P” Spr erkende de moeie- lijkheid om thans tot algemeene herziening der onteigeningswet over te gaan maar hjj wensoht een speciale wet, die de gemeentebesturen be voegd maakt om gronden ter verhuring in kleine peroeelen of ter ontginning te verkrjjgen. De Min. van Binnenl. Zaken is van gevoelen, dat er in de richtingdoor den interpellant aange geven wel iets gedaan kan wordenen ziet daarom met belangstelling de behandeling van het wetsontwerp-Van Houten te gemoet. Intus- sohen zal de Regeering gaarne elke poging on dersteunen die gedaan mocht worden om op de vermelde wjjze den nood te bestrjjden. De lieer De Beaufort (Wgk-bjj-Duurstede), wees op de bepaling van art. 151 der Grondwet, dat onteigening moet geschieden naar de alge meene wet De heer Borgesius ziet de oorzaak van den ongunstigen toestand in Friesland in de afwezigheid der grondeigenaarsen verwacht meer baat van een herziening van het Burg. Wetboek ten opzichte van de paohtconditiën. De heer Van der Feltz waarschuwde tegen uitbrei ding van Staatsbemoeiing en oordeelt dat de werkloosheid ten platten lande niet zoo sterk is als beweerd wordt. In verband met het gesprokene werd nu ook behandeld de interpellatie van den heer Tjjdens over de werkloosheid in het algemeenwaar tegen Spr. geen radicaal middel kent, maar waar omtrent hij de Regeering verzocht gegevens te verzamelen verzekering van den werkman tegen deu ouden dag, geljjk in Duiteohlandwerd door Spr. aanbevolen. De Min. van Binnenl. Zaken beantwoordde de verschillende sprekers. Als het plan der ge meente Sohoterland voor heide-ontginning hem wordt voorgelegd, zal de Min. gaarne over wegen of het van Staatswege geldeljjk kan worden ondersteund. Op wetgevend gebied is nog veel werk voorhanden of te wachten: het ontwerp betreffende leerplicht is gereed, dat aangaande de veiligheid in fabrieken is by den Raad van State. Een onderzoek naar den om vang der werkloosheid is in gang. Een pensi oenwet van oude werklieden is reeds een goed eind gevorderd. De heer Heemskerk ontkende dat wjjziging van het onteigeningsrecht baat zou geven. Ver betering van het pachtcontract acht ook hy wensohelyk. Het vertrek der eigenaars uit Friesland is toe te schrjjven aan den belas tingdruk. De heer Gerritsen gaf in overweging den toestand der veenderjjen in Friesland te verbeteren door de slikgeldfondsen aan hun be stemming te doen teruggeven. De heer Zylma wees op de moeilijkheden voor den Staat om productieven arbeid te verschaffende wet moet de eigenaars van veenpiassen dwingen tot droog legging, inpoldering en bedyking. De heer Van Bouten zou gaarne omtrent den toestand in Friesland een enquête willen instellen; verder aoht hy het wensohelyk alle uitzicht op Staats hulp te weigeren. De heer Lieftinck gaf eenige mededeelingen omtrent de werkloosheid in Fries land, en hetgeen er gedaan wordt om haar te bestrjjden. De gemeenten moeten geholpen worden door haar te ontlasten van veel, wat zy thans voor den Staat betalen. Na eenige replieken werd het debat gesloten met dank aan den Minister van Binnenland- ache Zaken. In de vergadering van Vrjjdag werd mede-’ dodingen gedaan dat de opnieuw samengestelde afdeelingen tot Voorzitters hadden benoemd de heeren Bahlmann, Haffmans, Van Alphen, De Beaufort (Amsterdam) en Rutgers; tot onder voorzitters de heeren A. Van Dedem, Keu- chenius, Brandsen, Rojjoards en Van der Kaajj. Vervolgens werden eenige kleinere wetsvoor stellen en andere onderwerpen behandeld, o. a. tot opheffing van de buitengewone rechtspraak voor leden van het Koninklyk Huis. Ten aan zien van het adres ran den gewezen tydeljjk gepensioneerden eersten luitenant Arntzenius werd door de heeren Land en Van Löben Seis de wensohelykheid betoogd om te mitken dat tydeljjke pensioenen, toegekend aan hen, die wegens invaliditeit vóór het doorloopen van een twintigiarigen diensttyd eervol worden ontsla gen, verlengd kunnen worden. De Min. van Oorlog deelde mede dat toekenning van een rstrekken gelden op Effecten voor: igen onder f 1000,— 4 4 ’s jaars; igen daarboven tot den prolongatie- ersvolgens Amsterdamsche beurs- orwaarden; ten zich met het koopen en verkoopan n Effecten, tegen een provisie van: voor fondsen boven de 30 7. »“dOT 80 /•;(<wk or loten;) erlangd worden orden in de meesta idsen verantwoord tot den eerstvolgen- n middenkoers der Amsterdamsche nn; elen Coupons in boven de Amsterdan- he beunnoteeringzonder berekening m provisie; sten zich op voordeelige voorwaarden et het inoasseeren van wissels op binnen- i buitenland. Tarieven op aanvrage rt door den Heer Schoonhoven. _.tl uitende THEE merk Theevisite, aat er niet. DAMES gebruikt) rom slechts THEE THOMSON en zendt i lelze zakjes bij den winkelier, waar i de Thee gekocht hoeft, om gratis de s te hebben op E eikenhouten theetafels met Delftsch blad, aarop een compleet Delftsoh theeservies, jvan één aangekocht en geëtaleerd bjj firma H. WILLE 4 Co. te Rotterdam, i bij dezelfde firma te Arnhem en het ie te Utrecht. let deze THEE THOMSON knnt u met 25 cents per 5 ons goedkoopere soort die u thans gebruikt volstaan. Te ver gen van f 0,80 tot f t,— per 5 ons ta oonhoven bjj Wed. L. S. THIM F. H. 1EWERTH, W. J. W1JNANDS; te tutrecht bij W J. VAN DAM. lorteur: J. P. NORD THOMSON, Amsterdam

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1893 | | pagina 1