'HEB. s. BIER, IUIS, urn de Voorstraat DE, rivier de Lek, JE. N°. 1371. 1893. Zaterdag 20 Mei. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-ïïolland en Utrecht loedel DE. II”. ichetten, )SMA, NHUIS, snde in de Platte- aanvaarden half ej. KOLLEMAN, da. 'INC TE KOOP: Zonen. Officiêele Kennisgevingen. RVIEZEN. UITTREKSELS uit de Kerkregisters am. ‘deel! BUITENLAND. Overzicht. BINNENLAND. PINKSTEREN. JD. i morgens 6 nor. F F! ngvliet 81-83, na taak, aan ieder onzer om dat VAN NOOTEN. letour. (tellen, er enz. vóór de verkoo- ot namiddags Gemeente SCHOONHOVEN. S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, Ditgewi rersohillende mo- 'TEN 60 en 75 Ct. SCHOOMOVElfSGHE COURANT. J. BODDE te het openbaar toebehooren. Kristal-, Glas- )e Notaris BODDE te erk cal in het aar verkoopen \fslag MEI 1893, n Herberge van meide. iw de Wed. IG. iefelijk ingericht op 30 Juni 1893. ft Notaris BODDE (vóór 1811), berustende op de Secretarie deser Gemeente, kannen alleen afgegeven worden op juiste aanvragenwat persoon en tjjd van geboorte, overlijden of huwelyk betreft. Schoonhoven, 19 Mei 1893. De Ambtenaar van den Burger lijken Stand, J. G. DOESBURG. «ader strijken ze t men in minder of manchet heeft, onbreekbare me an gelijk met de takjesvoorzien srd handelsmerk, en bg kerstraat. aven. straat. Lopikerstraat. PELT. RIES KRUIJT. v. d. REST. PEIJER. MNNEKOEK. >E JONG Czw. D. STEEGT. I. KNOERS. IOMBURG. CHEER. irdt de aandacht FHEE, a f 1,30 in werd die der FNAGEL, Markt 3 DASSEN, DAS- an zeer billijken KEI 1893, sterfhuize van i DEN BERG, le, ELD, DEL, als: Buffet, Kastjes to Uittrektafels, Stoelen met di es Spiegels doet hooron in elke opwekking, om het Godsrijk te doen doordringen in het maat schappelijk leven. Het is niet mogelijk, Pinksteren te vieren, als er in het hart geen juichtoon klinkt van dankbaarheid daarvoor, dat wij iets, al is het nog veel te weinig, kunnen doorgronden van de waarde van het kostbaarste der Godsge schenken, het Evangelie! Er is echter alle rbden, om hen niet hard te vallen die bewerendat de eerste lingen van den menschelijken oogst nog zeer schraal zijn. Een onberedeneerd op timisme mag de oogen niet doen sluiten voor de werkelijkheid, die dikwijls heel treurig is. Immers, het valt eenvoudig niet te loochenendat wij nog veel te dicht staan bij de barbaarschheiddie bet Christendom zich tot taak heeft gesteld te doen verdwijnen, barbaarschheid in de heel gewone beteekenis, geweldenarij en mdord niet uitgesloten. En nu moge voor elk van ons geen vrees bestaan, dat we ooit zouden kunnen te kort doen aan de meest primitieve voorschriften van zede lijkheid, het kan nog de vraag zyn, hoe het wezen zou, als de levensomstan digheden ons eens gevoerd hadden in een richting, als waarin zij zich bewegen, die aan uitbarstingen van de ruwste hartstoch ten hun val te wijten hebben. Voorts, zoo men mag aannemen dat in deze onderstel ling overdrijving schuilt, letten we dan toch op, welk ruim aandeel bet égoïsme heeft aan onze besluiten en handelingen, hoe het nog steeds de alles beheerschende macht is gebleven, zoodat we slechts met trage hand werken aan het welzijn van den broeder en eerst wanneer zulks ons op geen al te zware offers te staan zal komen. Toch hebben de pessimisten, die met luider stemme, en onder aanroeping van myriaden van onweersprekelijke feiten de slechtheid der menschen tot hun eenig ge loofsartikel verheffenvolkomen ongelyk. Niet, wat hun waarnemingen aangaat; op de waarheid van wat zij als bewijzen aan bieden is niets af te dingen. Maar hun gevolgtrekking is valsch want zij loo chenen den vooruitgang. Zij ontkennen dat hetgeen is, beter is dan wat was; in hun eenzijdige beschouwing van de vele en diepe schaduwen hebben zij geen oog voor het bestaan v.tn het lichtzonder het welk er ook geen schaduw wezen zou. Laat ons hierover in geen bijzonderheden afdalenzelfs al kon op goede gronden worden aangetoond, dat in zeker tijdperk van de beschavingsgeschiedenis, in het onze bijvoorbeeld, achteruitgang is op te merkendan nog zou dat verschijnsel, hoe zorgwekkend ook, ons niet ontmoedi gen. De weg van den vooruitgang is niet steeds een rechte en vooraf gebaandelangs slingeringen en bochtenmet aarzelen vaak en struikelen somtijdsmoeten we trachten verder te komen. Als slechts de Heilige Geest, die het goede wil, onze leidsman blyft, dan is de toekomst verzekerd. In dezen zin is Pmksteren een belofte en een profetie. ideaal, is niet de slechtheid der boozen, maar de traagheid der lauwen. Het ont breekt ons te veel Aan geestdrift voor het goede. Wy voelen de niet aangegrepen door een geweldigen drang, om voor o-ze broeders te zyn wat wij wezen kunnen, elk naar zijn omstandigheden: in beginsel de solidariteit van alle mensehelijk wel en wee erkennende, vatten wij haar nog te veel op als een mooie théorie, die in de practijk des levens op een afstand blijft. We staan voor een breede reeks van vraagstukken. In hooge en lage kringen wordt besproken, wat noodig is om aan al onze broeders en zusters een mensch- waardig bestaan te verzekeren. Daar zyn er die beweren, dat het Christendom daarbij buiten het debat kan blyven. Wij zijn een andere meening toegedaan: het heeft in deze het eerste en het laatste woord. Het spreke steeds luiderdoor ons woord en door ons leven, en de oplossing van alle bezwaren zal komenals maar de volle nadruk wordt gelegd op de vraag: „Wat zullen wij doen, mannen broeders?” Het eerste artikel van Gladstone’s Home- Rule-voordracht is eindelyk, na veel wikken en wegen, met eene meerderheid van 42 stemmen goedgekeurd. Te rekenen van den dag, waarop de wet van kracht zal zyn, zal Ierland een wetgevende macht krijgen bestaande uit H. M. de Koningin en twee Kamers, nl. de Wetgevende Raad en de Wetgevende Vergadering. Nu zal men een aan vang maken met artikel 2 en als men nu weetdat de voordracht 40 artikelen en 7 overgangsbepalingen heeftdie zeker wel 500 stemmingen vereischen, dan zal men wel niet verwonderd zyn te vernemen dat er nog wel voor twee maanden werk is. Op artikel 2 is door den Afgevaardigde Henry James een amendement voorgesteid, waarin uitdrukkelijk werd verklaarddat de oppermacht van het Ryks-parlementwat aangaat alle personenzaken en aangele genheden in het Vereenigd Koninkrijk en de bezittingen der Koninginook nu on verminderd en onveranderd zal blijven. Na eene levendige gedachtenwisseling met Henry Jamesgaf Gladstone eindelyk toe en besloot genoemde verklaring toe te laten als een aanhangsel van artikel 2. Zoo heeft dus eindelyk het amendement van genoemden Afgevaardigde genade mogen- vinden by het Huis. Te Huil (Engeland) laat zich de toestand wel wat gunstiger aanziendoch de zaken zyn nog lang niet in orde. Tusschen reeders en havenarbeiders is eene schikking tot stand gekomen, waarby de patroons geen onderscheid meer zullen maken tusschen de arbeidersdie niet tot de Unie behooren en de leden der Unie terwijl deze laatsten zich hebben verbonden de zoogenaamde „vrye” arbeiders niet bij het werk te hiuderen. De Fransehe Kamer heeft beraadslaagd over de vuorgestelde instelling van een Ministerie van Koloniën, dat op het oogen- blik geen tehuis heeft en als een onbehuisde rondzwerft. Een voorstel van den Afge vaardigde Geaville Réache, om koloniën onder Marine te rekenenwerd met 365 tegen 105 stemmen verworpen. Voorts is de Kumer vau gevoelen, dat het Ministerie niet het recht heeft, afzon derlijke Ministeriëele departementen in te stellen, buiten weten van de Kamer. De Regeering is door de Kamer van Af gevaardigden geïnterpelleerd over haar be leid op Madagascar. De Afgevaardigde Mahy achtte het niet krachtig genoeg tegenover den invloed van Engeland. Op Madagascar moet Frankrijk de alleenheerschappij hebben. De Minister van Buitenlandsche Zaken antwoordde hierop, dat de Regeering er naar streeft, haar gezag op Madagascar te handhaven. Frankryk zal daar blijven en geen gelegenheid laten voorbijgaan, zyne rechten te doen gelden. Keizer Wilhelm van Duitschland zal, na eerst een ferme redevoering te hebben ge houden aangaande de verwerping van de legerwet, (iets, wat hem na aan het hart ligt), den nieuwen Rijksdag openen op 26 Juni. Daarom zal Z. M. dit jaar zyn uitstapje naar Noorwegen opgeven. In Duitscnland is men reeds druk bezig zich te bereideh voor de Rijksdagverkie- zingen. Het verkiezingsprogramma der nationaal-liberalen en der conservatieven is gereed. De eersten stemmen voor Huene, terwijl de laatsten de legerwet aanbevelen de meerdere kosten te dragen door Rijks belastingen. Vrijheer van Egidy, voorstander van een nieuw, gelouterd algemeen Christendom, stelt zich te Berlijn onalhankelyk candidaat voor den Rijksdag. Keizer Wilhelm heeft dezer dagen weder zeer duidelyk zijn misnoegen te kennen gegeven over het dragen van „buitenmodels- uniformen” door de officieren, en tenge volge daarvan hebben reeds verscheidene bevelhebbers van het leger krachtige ver bodsbepalingen uitgevaardigd tegen bet Giger It hum” onder de officieren, dat zich Deze Courant wordt dos Woensdags- en des Zaterdags morgens uitgegeven. Prijs: voor Schoonhoven per drie maanden ƒ0,75. Franco per post door het geheele rijk 0,90. Men kan zich abon- neeren bij alle Boekhandelaren, Agenten en Brievengaarders. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ScüooiHOvtM brengen ter openbare kennis 1°. dat de HERIJK van MATEN en GE WICHTEN zal plaats hebben op 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 en 29 Mei 1893, in het Locaal Lopiker straat A no. 441. a. Op 19 en 20 Mei voor de gewichten voor fijnere weging (in gebruik by Apothekers, Goud- en Zilversme den enz.). b. Op 23, 24, 25, 26, 27 en 29 Mei voor de gewichten voor ge woon gebruik en de maten. 2*. dat de gewone STRAATSCHOUW, ingevolge art. 41 der Politie-Verorde ning, zal plaats hebben op Zaterdag 20 Mei a. ’s namiddags 4 ure. Schoonhoven, 19 Mei 1893. De Secretaris, De Burgemeester, H. G. GEELHOED. M. J. CHEVALLIER. zoowel in den snit van rok en broek en opslagen als in spitsgepunte schoenen en zelfs in breedere en krommere sabels openbaart. In Spanje zijn de Gemeenteraads ver kiezingen uitgesteld overeenkomstig een besluit, waartoe de Kamer van Afgevaar digden, alvorens uiteen te gaan, de Re geering bad gemachtigd. Nu zal men vragen, waarom de Regeering er zoo op gesteld was, de verkiezingen te ver dagen Ze was bevreesd, dat de Republikein- sche partij in de hoofdstad de overwinning zou behalen en gaf nu als reden op, dat de kiezerslijsten niet in orde waren. Ongeveer zestig uren aaneen heeft men vergaderd, steeds doorpratend. Amendement voor amendement na der republikeinen werd ingediend, besproken en verworpen en tel kens kwamen er wéér nieuwe. De Afge vaardigden en Ministers konden af en toe in een der zijvertrekken althans eens eten of een slaapje doen, maar de zaalbedienden en vooral de arme stenografen waren er erger aan toe. Ze zyn met hun dertienen en hadden Vrijdag, toen het debat nog niet eens geheel was afgeloopen, reeds 7800 bladzijden volgeschreven, waarvan het druk loon 5000 franken bedragen zal. Overal bleeke gezichten, vermoeide, afgematte ge laatstrekken. Eindelyk heeft de regeering er door ge weld een einde aan gemaakt. Het gebeurde zal waarschynlijk eene ministeriëele crisis tengevolge hebben. Het Uongaaruche Volkshuis heeft beslo ten een krans neder te leggen op het ge- denkteeken, dat onthuld zal worden voor de, bij de bestorming van Pesth gevallen, Honveds (Hongaarsche militie). De regeering heeft de officieren van het leger verboden, daarbij tegenwoordig te zyn eu dit gaf natuurlijk aanleiding tot eene interpellatie van den leider der oppositie, Graaf Apponyi. Dit had weer eene leven dige discussie tengevolge. Een ware rust zal het zyn, als het monument onthuld is. Gravin Louise van Limburg Stirum Hofdame van H. M. de Koningin der Belgen, heeft verleden week den sluier aangenomen als non in het klooster van het „Sacré- Coeur,” te Jette (by Laeken). Koningin Marie Henriette zelve geleidde haar naar het altaar en speelde verder gedurende heel de plechtigheid op de harp. Tot de gewone zomerberichten in bui- tenlandsche bladen behoort ook minstens een geval van een spoortreindie door sprinkhanen in zyn vaart is gestuit. Thans wordt zulk een geval bericht uit Algerlë, waar de sprinkhanenplaag dit jaar al even erg dreigt te worden als verleden jaar. Een trein van Tlemcen naar Sidi Ben Abbas, zoo meldt men uit eerstgenoemde plaats, werd bij het station Oued Chouly gestuit door een zwerm sprinkhanen op het spoor. Er was geen doorkomen aan. Eindelyk, na een paar uur vertraging, bracht de loco motief de eene helft van den trein naar Ab Tezza en daarna kwam zij terug om de andere helft te halen. Elf boeren uit het Poolsche dorp Mus- zina hebben uit bygeloof een afschuwelyke grafschenderij gepleegd. Zij waren name ly k overtuigd, dat de jongste zeer schade- lyke nachtvorsten veroorzaakt werden door een boozen geest (vampyr), die gevaren was in het lichaam vau een pas overleden ouden manen zij groeven het lichaam vau dien man op, onthoofden het en doorstaken het met een piek. Al de schuldigen zyn gevangen genomen. STATEN-GENERAAL. Na de hervatting van de werkzaamheden der Tweede Kamer, Dinsdag j.l., vroeg en verkreeg de heer Beelaerts van Blokland verlof, tot het hoofd van het Kabinet de vraag te richten welke de redenen zyn dat bij het wetsontwerp tot regeling van den dienst by de Nationale Militie de onderteekening wordt gemist van den Minister van Binnenlandsche Zaken. Woensdag vingen de algemeene beraadslagin gen aan over de Bedrijfsbelasting. De heer De Meyier, met het beginsel der wet, voor welke hij den Mm. hulde bracht, instemmende, wees op de noodzakelijkheid eener herziening van de personeele belasting, vooral om den druk te verlichten van hen, die in de thans stervende patentbelasting niet waren aangeslagen. Bpr. achtte de vry stelling van den landbouwer niet verdedigbaar, en verklaarde zich ook tegei heffing van opcenten by deze belasting. De Vrolik lichtte eenige door hem ingediende dementen toe en gaf als zyn hoofdbezwaar te kennendat personen die vaste bezoldigingen hebben, naar hun werkelyk inkomen worden aangeslagen en dus niet het voordeel genieten van hen wier inkomsten naar de drie laatst- voorgaande jaren worden geschat. De heer Roëll bracht hulde aan den Min. en de Comm, van Rapporteurs, en acht de hoofdverdienste van deze wetdat het patent er door vervalt. Met het oog op nog Wachtende uitgaven, waarschuwde hy tegen pogingen om deze belasting te vermin deren. Ook wees Spr. op de noodzakelijkheid om te zorgen, dat de verlaging der mutatierech- ten niet uitsluitend den notarissen ten goede zal komen. De heer A. Van Dedem verklaarde zich tegen de financiëele politiek dezer Regeering; z. i. had een regeling der gemeente-financiën moeten voorafgaan, zooals de vorige Keg. heeft Voorgesteid. Nu evenwel de thans gevolgde rich* Prijs der Ad vertentiënVan 1 tot 5 regels f 0,50. Iedere regel meer 0,10. Groote letten naar plaatsruimte. Inzending franco uiterlyk tot Dinsdags-avonds 8- en tot Vrydags-namiddags 5 uren. Alle binnenlandsche Advertentiënvoor S maal plaatsing opgegeven, worden slechts 2 maal in rekening gebracht. Het feest, „van den vjjftigsten dag” ont leent vooral daaraan zyn eigenaardige be koorlijkheid dat het, meer nog dan een herinnering aan het verleden of een ver heerlijking van het heden, een belofte en een profetie geelt voor de toekomst. De versiering van den feesttooi pel is zoo schitterend mogelyk. Natuur spreidt al haar luister ten toonde hernieuwde schep ping is tot volle ontwikkeling gekomen. In duizend kleuren toekent zich de grootheid des scheppers, en de onverschilligste mensch geraakt ouder den indruk van al het schoone, dat hem omringt. Een opgewekte, feeste lijke stemming dringt overal door, maakt zich meester van het stugst gemoed. Reeds komen de vroege vruchten van den tuin- arbeid tot rypheidby onze voorouders op godsdienstig gebied, de Israëlieten, was men op dat tydstip reeds zoover, dat de eerstelingen van den oogst konden worden aangeboden als een dankoffer aan den gever alles goeds. Dat begrip van volkomen ont wikkeling, van volwassen zyn, werd ook op historisch gebied overgebracht: oud- Israël vierde op den vyitigsten dag Pascben de wetgeving op Binaï. Wy Christenen hebben aan den inhoud van het leest iets auders toegevoegd, dat geheel op den voorgrond is geplaatst. Pink- steren is voor ons geworden de herdenking van het eerste openbaar optreden van Jezus’ leerlingen, nadut de Meestiy^^w was ont nomen aan de eerste pÖMrag van het Evangelie der Liefde. Maar herinneringsfeesten fi)bben op zich zelf geringe waarde, als men daarby niet tegelykertyd kan denken aan het voortbe staan vau datgenewat zy in het geheugen terugroepen. Historische gedenkdagen, ter verlevendiging vau de gedachte van een belangryk feit, waardoor de vryheid en de onafhankelijkheid des vaderlands op duur- zamen grondslag werden gevestigdzouden niet veel te beteekenen hebben, als de nationale zelfstandigheid niet was gehand haafd. Het verleden voor den geest terug roepende, gewagen die feestdagen tevens van het heden, vervullen zy de ziel met dankbaarheid wegens voorrechten, die het feestvierend geslacht zeil geniet en waardeert. Zal dus het Piukstervieren iets meer voor ons zyn dan eeu sleurwaaraan men gaarne toegeeitomdat er op zichzelf niets onaan genaams in ligt, eens een dag langer vry te zyn en dieu aan uitspanningen te kun nen wijden, dan moet bij ons het be- wustzyn leven, dat die eerste Evangelie verkondiging inderdaad een weldaad was voor de menschheid; dat de voortzetting van dezen arbeidodder allerlei vormen en omstandigheden, iudr iets heelt gegeven wat zy onmogelijk kón missen, omdat het voldeed aau onaiwylbare behoeften. We moeten overtuigd zyn, of, meer dan datwe moeten diep in het hart gevoelen, dat het een openb ring was en is van den alles bezielendenvan den Heiligen Geest, die daar sprak uit den mond der Chnstus- beiyders en die tot op dit oogenblik zich „Wat zullen wij doen, mannen broeders?” Deze vraag richtten, naar luid van het Bijbelsch verhaal, de verbaasde toehoor ders op den eersten Christeo-Pinksterdag tot de Apostelen, toen Petrus iu bezielde taal had gesproken van de dingendie zyn gemoed vervulden. Dezelfde vraag ryst ook bij ons op de zen heriuneringsdag. Want van haar be antwoording haugt de waarde van het feest geheel af. Niet vanzelf, buiten ons om, neemt het Godsrijk toe in omvang eu in kracht. Elk menschenkind heeft tot roeping, aan de bevestiging mede te werken. Wij allen zijn de mede-stichters en verbreiders. Het apostolaat is een taak, aan ieder onzer opgelegd. In de eerste plaats moeten we komen tot een betere waardeenng der diugen. We voeren stryd over velerlei belangen, en het ware onzinnig, die gering te schutten maar zij zijn niet het hoogste. Eer en aanzien, rjjkdom en levensgenot, het zijn alle kostelyke^ gaven, voor zooverre zij niet worden verkregen door opoffering van hetgeen wij nooit, in geen geval, mogen prysgeven; doch wat den mensch waarlyk gelukkig maakt is niet hetgeen hy bezit iu de wereld. Het is het aandeel, dat hij neemt in den vooruitgang van de maat schappij op zedelijk gebied. De mensch leeft door wat bij doet. Reeds het feit, dat in onze dagen meer dan ooit te voren de zorg voor de gemeen schappelijke belangen levendig is geworden, bewijst dat wij op den goeden weg zyn. Al hebben we de juiste en aldoende mid delen nog niet gevonden, om het groote doei nadeiby te komen, van de noodzake lijkheid zyn we bewust, en het kan niet anders, ol dit besef moet zich omzetten in daden. Hoe sterker het wordt, des te duidelijker zal het zich openbaren, des te krachtiger zyn invloed doen kennen. Daarvoor is noodig, dat wy den Heiligen Geest niet weerstreven. Wat de mensch heid het meest verwyderd houdt van haar ting is ingeslagen, wil Spr. eerlyk medewerken tot invoering van dit complement der vermogensbe lasting. De heer Hartogh pleitte voor ophef fing der geheimhouding in belastingzaken. Wat de gemeenten betreft, deze zouden niet geholpen zyn met haar het geheele personeel te geven, wel door van haar schouders de zware lasten te nemen, die haar drukken, en het gebied der gemeentebelastingen uit te breiden. De heer Farncombe Sanders vroeg en ver kreeg /verlof tot den Min. van Binnenl. Zaken een vraag te richten over bet uitblyven van het antwoord op het verslag over de onteigening voor de Haarlemsche waterleiding. GOUDA, 16 Mei. In de heden gehouden ver gadering van den gemeenteraad werd het nieuw benoemde raadslid de heer G. J. Steens Zynen beeedigdwaarna hy door den voorzitter' werd gecomplimenteerd en zitting nam. In deze zitting werd een reglement vastge steld voor het oud-arohief ingevolge den wensoh van den Minister van Binnenlandsche Zaken die alvorens eene beslissing te nemen waarby de oude reohterlyke archieven van Gouda onder de berusting der gemeente worden gelaten, der- gelyk reglement noodig achtte. Naar aanleiding van het raadsbesluit om voortaan ook dames en meisjes in destedelyke zwemschool toe te latenkwam heden een voorstel in om daar eene schutting van 80 meter lengte te plaatsen ten einde onbescheiden blik ken van uit de kazerne (die naast de zwem school ligt) en van andere zijden te weren. De heer Steens Zynen vond dergeljjke schut ting geheel onnoodig. In alle badplaatsen, ook Scheveningenworden damesbaden genomen voor ieders oog; waarom dan hier de zwem school te omheinen De heer Dercksen meende ook dat de uitgaven voor zoo'n schutting niet gerechtvaardigd waren. In den beginne zouden er wellicht nieuwsgie rigen zyn die naar dat baden keken, maar later niet meer. Alles went, ook het zien van ba dende dames. De heeren Noothoven van Goor en Van der Post meenden dat de vergelyking met Scheveningen niet opging. Het publiek was daar op veel verderen afstand dan hier, en bovendien werd men bij de dames-baden in Scheveningen gelast door te loopen en niet te blyven staan, wat hier niet doenlyk was. Het voorstel om eene schutting te plaatsei aangenomen met 14 tegen 2 stemmen, heeren Dercksen en Steens Zynen. ♦ALBLASSERWAARD en VIJFHEEREN- LANDEN, 19 Mei. Zoonaar kaas als boter was deze week flinke vraagkaas steeg f 2 per 50 kilo boter bleef onveranderd iu prijs. Men besteedt thans in deze streken voor kaas van f 20 tot f 25 per 50 kilo, naar wicht en kwaliteit, goëboter f0,60, wei boter f0,50 per kilo. ♦KRIMPEN a/d LEK, 15 Mei. In de vergadering van het Nut werd tot afge vaardigde ter algem. verg, benoemd de heer D. Hage en tot diens plaatsvervanger de heer J. H. Drees. Tot bestuursleden werden herkozen de hh. K. Smit, P. v. d. Hoog, J. Boogaerdt en D. Hage. Tot leden voor de Commissie voor de Volksvoorle zingen werden herkozen de hh. D. Hage, J. H. Drees, L. De Ruiter, J. G. Kerger en J. Verhoeff. Maandag, 15 Mei, hield de Ijsclub „Thialf” hare jaarvergadering. De uit voerige notulen der vorige vergaderingen werden na voorlezing goedgekeurd. De secretaris had zich de moeite gegeven daarenboven nog een algemeen verslag op te maken van de handelingen der Ijsclub over het afgeloopen boekjaar. „Uit dit verslag blykt”, aldus eindigt het, „wat onderlinge samenwerking vermag en dat „Thialf” in haar werk een zegen voor de gemeente mag genoemd worden!” Uit de rekening en verantwoording van den penningmeester blykt, dat er is uit gegeven over 1892/93 de som van f711,14* en ontvangen f571,35, alzoo een tekort van f 139,79*. Dit tekort wordt bereidwillig door eenige heeren der Commissie betaald, zoodat het ingetreden boekjaar een blanco rekening heeft. Tot commissieleden worden herkozen de hh. J. H. 8peeuboff Jr., W. A. Bogaerdt, en G. v. Namen. Met een waardeerend woord voor commissie en leden van „Thialf” sloot de voorzitter (de heer F. J. Mijnlieff) deze vergadering. •KRIMPEN a/d LEK, 17 Mei. Heden was het 25 jaar geleden, dat de heer J. G. Van Mierop de betrekking van Secretaris van den polder „Krimpen a/d Lek” aanvaardde. Dezen dag wenschte het bestuur van den polder niet onopgemerkt voorby te laten gaan. Eene aangename verrassing was den jubilaris bereid. In het vergaderlokaal der ingelanden van den heer K. Roest, welk lokaal voor deze gelegenheid werkelyk smaakvol versierd was, werd den heer Van Mierop door het bestuur van den polder onder een hartelijke toespraak van den voorzitter, den heer L. v. d. Weyden, als blijk van waardeenng voor zijn vyfentwintig-jarigen arbeid een fraaie fauteuil als blijvend aan denken aangeboden. Een op den jubilaris ingesteldp toast, waarby hem toegewenscht werd, dat hij nog een reeks van jaren deze be trekking onder het genot eener goede gezond heid moge waarnemen, werd door alle aan wezige ingelanden met luid applaus begroet. WOERDEN, 17 Mei. Kaas. De aanvoer ter markt op heden bedroeg 172 partijen- prya van Goudsche le soort f 23 h 26 öo’ 2e soort f 18 22; Edammer f21'nor 50 kilo. Handel vry vlug. Spr. m de i heer amen-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1893 | | pagina 1