ITER, oedkoop, 1893. H". 1877. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-ïïolland en Utrecht skoecht, ODE. Zaterdag 10 Juni. irdl lijk Meisje, 3| jaar in do st waarvan de leu zynwordt op een dorp in ElLTT g“? II Th. G. G. Valette te Gouda. I VERVOER p de Lek. f Officiêele Kennisgevingen. GEER Co., I EN. 10UDRIAAN. VECHT, BUITENLAND. Overzicht. IEID, DE HERSTEMMING. BINNENLAND. loedig mogelyk d bg J. SCHEP kilo lager den SGHOONHOVEMSCHE COURANT. S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, Uitgm» Gemeente SCHOONHOVEN. 10.30 v. 4.30 n. Dond., Vrijd. en Schoonhoven. GEZIN istus eene flinke melden er is 38- jroot was. op alle pijpen betere onver- Id door- it v.m. 6. hoonhov. n.m. 1. Johan H”. Van Zessen. n 4 April 1893, en Rotterdam. 4.30 v. en 1.30 n. 12.— m., Dond., AAN een flinke e treden. Br.fr., Etoekh. Leerdam. in Tafelblikken ten van elke ver- aan het Bureau 7.u. 9.u. wfaohe Stoom- appfl. im, Arnhem, Vrees- 'stol en Rotterdam, irdam, dagelijks, v. 8 uur. 1. ongev. v.1.u. laandag, v. 5.u. v. 6.30 u. ernst tusschen i Gouda. Driesen. n. 12.15 en 3.15. 9.20, n. 5.40 en Ier laatste treinen. vervalt de laatste uit Gouda. enut reoht-Gouda. in den Bergh, tonhoven n. 2.25 uur. ,5 en n. 5.30 uur. louda n. 5.30 uur. en n. 8.uur. N. VAN NÖOTEN. a a/d Lek. 2 April 1893, h., Rotterdam en nbooten >Schoon- I) Vreeswijk” (V). d Lek”. van alle in deze Uit Engeland wordt gemeld dat de amen dementen op artikel 3 der Home-Rule-voor- dracht elkaar geregeld opvolgenzij ver rijzen als paddestoelen uit den grond en de Regeering heelt druk werkom den stroom te keeren. Doorgaans worden ze verworpen. Gladstone kan zich maar niet voorstellen wat men toch denktdat het lersche Parlement zal gaan uitvoeren, daar er geen einde schijnt te komen aan de beperkings-voorstellen. In het Lagerhuis wordt van de Britsche Regeering verlangd dat zij nu eens zeggen moesthoe het met de zaken stond van Swazi-land, waarop opnieuw werd geant woord dat er nog geenerlei bericht ont vangen was omtrent eene overeenkomst. Gouverneur Loch is op ’t oogenblik by President Krüger te Pretoria. Er heeft eene vriendschappelijke bespreking plaats gehad, -B B Prgs der AdvertentiSnVan 1 tot 5 regels 0,50. Iedere regel neer 0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending franco uiterlijk tot Dinsdags-avonds 8- en tot Vrijdags-namiddags 5 uren. Alle binnenlandsche Advertentiënvoor 3 maal plaatsing opgegeven, worden slechts t maal in rekening gebracht. Iken. De uitslag der eerste stemming in het kiesdistrict Gouda moge voor sommigen voor velen wellichteen verrassing zijn geweestvoor ons niet. Wel stond het er voor de liberalen niet al te best voor. Do omstandigheid dat de kiesvereenigingen het niet eens waren ge worden over een gemeenschappelijken can didaat, die als drager en woordvoerder der partij aan alle geestverwanten zou worden aanbevolen en ter wiens afvaardiging men de tragen zou opwekken de lauwen aan wakkeren was zeer in ons nadeel. Daar kwam nog bijdat tegenover ons stond als candidaat der anti-revolutionnairen een man van zeer besliste beginselen die in zijn redevoeringeenige dagen vóór de verkiezing te Krimpen a/d ‘Lek gehouden getoond had een open oog te hebben voor de teekenen der tijdeneen mandie met warmte pleitte voor de uitbreiding van het kiesrechten dus voor de Regeering, met name voor den Minister van Binnen landsche Zaken een krachtige steun zou zijn inderdaad de liberalen waren in slechte conditie. Niet weinig verheugde het ons al zoo dat hun gedachtengang ongeveer dezelfde is geweest als de onze. Er was slechts één middelom de eer der vlag te redden in zoo groot mogelyken getale opkomen en stemmen op den heer Valette. Deze heer heeft zich volstrekt niet op den voorgrond geplaatst, niet doen blijken, dat hij een mandaat begeerde. Hij is niet een dergenendie uit persoonlijke eerzucht dingen naar een zetel in ’s lands vergader zaal; alleen, wanneer zyn medeburgers een beroep doen op zijn ijver en toewijding, verklaart hij zich bereid die roepstem te volgen en zyn beste krachten in te spannen ten bate des lands. Als burger van den Staat stelt hij zich eenvoudig beschikbaar om die diensten te verrichten die de be hartiging van het Staatsbelang van hem vraagt. De liberalen in het district Gouda gevoelden daten zij toonden het te waardeeren. Zelden heeft men in ons vaderlandon verschillig waar, voor een merkwaardiger keuze gestaan dan nu moet plaats hebben tusschen de heeren Basterten Valette. Het gaat om één groot beginsel. Geen pro gramma’s die ongeveer bet geheele terrein van het staatsbeleid omvattenen waarmeê men in den regel bij een verkiezingsstrijd nogal kwistig iszijn hier noodiger f“ slechts één leusvóór of tegen de kiei rechtuitbreiding. Het is niet onmogelykdat van de zijde dergenen, die den heer Bastert liever als hun vertegenwoordiger wensohen, nog eenige toenadering zal worden te kennen gegeven tot de eene of andere uitbreiding, in be perkten zin, als een soort van overgang, op andere grondslagen dan door de Regee ring zijn voorgesteld, eenvoudig, omdat zij zich niet kunnen losmaken van de vrees, dat het tot heel treurige gevolgen zal leiden als er een half millioen meerderjarige Ne derlanders tot de uitoefening van hun bur gerschapsrecht zullen worden toegelaten maar aan dergelijke onbestemde en niets ter zake afdoende betuigingen hebben we niet veel. Tal van hervormingen zijn jarenlang tegengehouden omdat zijwier plicht het was mede te werken om ze tot stand te brengeniets anders wilden dan werd voorgesteld. We zyn daardoor geraakt in een toestand van achterlijkheiddie nu tot verhoogde krachtsinspanning noodzaakt en in de allernaaste toekomst tot nog veel meer arbeid op wetgevend gebied zal dwin gen. Maar van het laatste zal mets kunnen komenals niet eerst het kiesrechtvraagstuk wordt opgelost. Die quaestie moet van de GOUDA, 5 Juni. Blykena het verslag van de Kamer van Koophandel en Fabrieken alhier, over 1892, bedroeg deaanvoer van kaas 923.380 Kg., tegen 809.661 Kg. in 1891. Voor export werd van f 25 tot f 27 voor nieuwe hooikaas in April en Mei gegeven maar het bekend worden van de verhooging der invoerrechten voor Spanje en zyne koloniën maaktedat de handel in deze soort niet levendig was. Ook werd later de handel in graskaas door dezelfde oorzaak ge drukt. Dank zy echter het flinke optreden onzer regeeringwerden de invoerrechten niet alleen tot het vorige tarief teruggebrachtmaar zelfs gedeeltelijk nog iets verlaagd. Ook in andere opzichten konden de landbou wers redelyk tevreden zijn hoewel de aanmaak beter had mogen zjjn. De Goudsche boterfabriek verwerkte belang rijk meer dan in de vorige jarende margarine- markt was den meesten tyd in het voordeel van de fabrikanten. De pijpenfabrieken werkten geregeld door met debiet in het binnenland en in België. Groote buitenlandsche orders waren zeldzaam. De fa brieken zouden over het algemeen meer werk hebben als de concurrentie niet zoo gr< Tot ongekend lage prijzen toch worden markten slechte qualiteiten van korte gebracht, die de üoudsche pijpen van qualiteit verdringen. Duitschland Engeland en Schotland leveren korte pijpen tot pryzen waar voor zytengevolge van de hoogo arbeidsloo- nen, hier onmogefyk kunnen werden geleverd. De lange pypen worden voortdurend overal meer gevraagd en handhaven haren ouden roem. De fabrikanten ondervinden nog steeds veel |nadeel van de arbeidswet, wegens hoogcre arbeidsloo- nen met minderen werktyd. Daar alles op stuk wordt gemaakt, ware, volgens de Kamer, een arbeidsdag van ’s morgens 6 tot ’s avonds 8 uur, met rusttijden tot een gezamenlyken duur van ten minste 1uur zeer gewenscht. De pottebakkerijen of aardewerkfabrieken werkten geregeld door. De vraag naar gewoon üoudaoh aardewerk bleef nagenoeg dezelfde. Üoudsche bloempotten vonden veel aftrek. De toestand der garenfabrieken was weder zeer onbevredigend. Het meest droeg de allerslechtste toestand der visscheryen hiertoe by. By een weinig bloei geeft echter de visscher aan het handgespin ofschoon veel duurder dan de andere soorten verreweg de voorkeur. Over het alge meen waren alle soorten van hennep en vlas hooger in prys dan in 1891, de pryzen der ga rens, tengevolge van de weinige vraag, daar- schen Schoonhoven oomboot Krimpen komen, zal HOVZN, op Vrydag 16 voormiddags te 11 uren. Schoonhoven, 9 Juni 1893. De Secretaris, De Burgemeester, H. G. GEELHOED. J. J. LAZONDER, Loco-Burg. wijzigingen, bv. wat het verminderen van het oorlogsgevaar betreft. Men moest vooral niet denken, zefde hij, dat öene aigemeene ontwapening aanstaande was enkel zal bet al veel gewonnen zyn, als de uitbreiding der wapening een weinig kan beperkt wor den. Het vertrouwen in de handhaving van den vreedzamen toestand van tegen woordig, dus verklaarde Kalnokyneemt hand over hand toe. De commissie voor de buitenlandsche aan gelegenheden uit de Hongaarsche Delegatie keurde de staatkunde van Graaf Kalnoky goed en betuigde hem haar vertrouwen. Zulk eene verhouding tusschen Regeering en Vertegenwoordiging ia bepaald benij- denswaardig. Een zeer belangrijke diefstal moet te Moskou zyn gepleegd. Gedurende bet verblijf van den Czar aldaar is uit het Chudov-klooster, in het Kremlin, voor een bedrag van 2| millioen roebel aan gouden en zilveren vaatwerk en geld gestolen. Volgens sommigen moeten de dieven door het dak in het gebouw gekomen zijn volgens anderen zouden priesters mede plichtig zijn aan de misdaad. Een Amerikaansch luchtreiziger, Purcell Thomas, is te Buffalo om het leven geko men bij het beproeven van een nieuw uit gevonden valscherm. Hij sprong, van dat toestel voorzienvan boven neer uit het Ge rechtsgebouw; maar het scherm ging niet open en hij viel te pletter. De vrouw van den ongelukkigen luchtreiziger was met bare vier kinderen onder de menigte toe schouwers getuige van het ongeluk. k. Woensd. 6.v. h. id. 7.45 v, :g „Oonoordia”. nhem. i 1893 tusschen Lterdam. Zondag, v. 8.15 a. ongev. n. 1.45 u. 9.van Schoon- lur. jk», baan, het koste wat het wil. Terecht is uitbreiding van het kiesrecht genoemd „een dringende eisch des tg$i«,” „een noodzake lijke voorwaarde van duurzame verbetering,” ook van sociale toestanden. Zij zij o geen wezenlijke vrienden des vaderlandsgeen verstandige staatsburgers, die heil verwachten of zeggen te verwachten van behoud van ’t geen onhoudbaar is. Het eenige, waarop zij hun meening gronden, is wantrouwen. Wantrouwen in den orde- iievenden zin van de groote meerderheid der mannen uit de lagere volksklassen, die met bescheiden aandrang vragen, tot de stembus te worden toegelatenomdat zij terecht van oordeel zijndat verschil van bezit geen oorzaak mag wezen van verschil in politieke rechten wantrouwen in den Nederlandschen volksgeest, die waarlijk geen verdenking van revolution- naire gezindheid heeft verdiend. Dat wan trouwen die vreesals zouden onmiddel- lyk na het optreden der nieuwe kiezers de Troon bedreigd en het Altaar ontwijd wor den gaan gepaard met een niet geringe mate van zelfoverschatting. Want zou men inderdaad gelooven mogendat wanneer een drang naar politieke hervorming zich zoo krachtig openbaart als wij heden ten dage aanschouwen de tegenstand van een kleine groep beangste behoudsmannen in staat zou zijnde beweging te keeren Mocht het voor een korte wijle gelukken de vervulling van den volkswensch tegen te houden de aandrang zou toenemen in kracht, en wellicht de grenzen overschrij den die in den constitutioneelen staat ge ëerbiedigd moeten blijven. Met eenigszins andere woorden hebben wij hetzelfde in den laatsten tijd meermalen gezegd: deze herhaling dient slechts, om de aandacht van de kiezers in het district Gouda te concentreeren op het eenige punt, dat thans in het oog gevat moet worden. Op dit oogenblik hebben we daar met gee nerlei partij-onderscheiding te makenwees liberaal, wees Katholiek, wees «nti-revo- lutionnair, ’t doet er niet toe, uw votum op Dinsdag a. s. wordt slechts door één vraag beheerschtwensebt ge mede te wer ken tot het tot stand komen der kieswet, of verlangt gij een crisis, waarvan de ge volgen niet te overzien zijn, doch, mocht zij onverhoopt worden uitgelokt, zullen neerkomen op het hoofd dergenen, die de oogen schijnbaar open hebbenmaar blind zyn voor de eischen der werkelykheid. Wij zijn besliste voorstanders der kies- wet-Takin welken vorm het ontwerp ook uit de vuurproef der openbare beraadsla gingen zal te voorschijn komen. De heer Valette is het ookdus is hij onze man Wy ontkennen niet de mogelijkheid, dat er nog iets aan het wetsvoorstel verbeterd zal kunnen worden, ofschoon we tot dus verre na ongeveer alles te hebben gelezen en overdacht, wat er over geschreven is, niet best inzien, welke wyziging als een wezenlijke verbetering zou zijn te aan vaarden. De heer Valette heelt verklaard dat hij aan eventueele pogingen tot ver betering, zoo zij hem voorkomen tot dit doel te kunnen leiden, zijn medewerking zal verleenen. Alweer - bij is onze man I En hij moet ook de man zyn dergenen, die liever den heer Brummelkamp met een mandaat belast zagen. Onk zyn candida- tuur was een betuiging van sympathie met het groote beginsel der kiesrechthervor- ming. Door thans den liberalen candidaat niet te steunenzouden onze anti-revolu- tionnuire medeburgers een beschuldiging van inconsequentie moeielyk kunnen ontgaan. Men zij dus aanstaanden Dinsdag slechts ijverig, danis het wélslagen verzekerd. IJver is in elk geval noodig, want ook de tegenstanders der kieswet zullen zich niet onbetuigd laten. Het zou schande zyn, het zou een misdrijf zijn jegens bet vaderland, als wy door lauwheid hun een zegepraal bereidden. Wij herhalen dus slechts onze aanbeve ling van vóór veertien dagen: stemt als één man op den heer Deze Courant wordt des Woensdags- en des Zaterdags* morgens uitgegeven. Prijsvoor Schoonhoven per drie maanden 0,75. Franco per post door het geheele rijk f 0,90. Men kan zich abon- neeren bij alle Boekhandelaren, Agenten en Brievengaarders. entegen lager. De machinale garenapinnery werkte 65 k 70 uren per week met 71 mannelyke en 33 vrouweljjke werkliedenDe vervaardigde hoeveelheid garens was p. m. 200.000 KG. De üoudsche machine-fabriek ging achteruit. Er is tot hare liquidatie overgegaan. In de tabaks- en sigarenfabrieken was gere geld werk. Het getal sigarenfabrieken nam sterk toe. De toestand der loodwitfabriek bleef i anderd. Zykon, evenals in 1891, geregek werken en goed afleveren. ♦ALBLASSERWAARD en VIJFHEEREN- LANDEN, 9 Juni. De handel zoo in kaas als boter was deze week willig, kaas f2 per 50 kilo hooger, goeboter 5 cents per kilo lager en weiboter onveranderd in prjjs. Men besteedt thans in deze streken voor kaas van f 22 tot f26 per 50 kilo, naar wicht en kwaliteit, goêboter f 0,60, wei boter f0,50 per kilo. ♦AMEIDE, 6 Juni. Voor het kersenge was uit 11 boomgaarden onder deze ge meente, Tienhoven, Langerak en Jaarsveld, werd op de heden alhier gehouden verkoo- ping besomd een bedrag van f2005, of naar schatting h 2} cent per j kilo aan den boom, naar gelang der kwaliteit, die dit jaar nogal verschillend is. Het hooiland bracht ongeveer gelijke pryzen op ais het vorig jaar, doch de op brengst aan hooi zal minstens kleiner zyn. BENSCHOP, 7 Juni. De heer P. Lamoró, onderwijzer alhier, is als zoodanig benoemd aan eene der openbare lagere scholen te Amsterdam. *BERG-AMBACHT, 9 Juni. Gisteren werd alhier een meisje geboren, dat aan het eene handje slechts pink en duim, doch geene vingers heeft. ♦BERKENWOUDE, 6 Juni. Tot kerk voogd is gekozen, in de plaats van den heer C. Meerkerk, die naar Lekkerkerk is ver trokken, de heer F. Van Dam. ♦KRIMPEN a/d 1JSEL7 Juni. In plaats van wylen A. Hagen is benoemd tot lid van het burgerlyk armbestuur de heer A. G. Bouwmeester. In de Zaterdag jl. gehouden raads* vergadering is besloten een kapitaal van f8000 te leenen 3| pCt. ’sjaars van de Maatschappij voor Gemeente-crediet te Am sterdam, voorbehoudens goedkeuring van Gedep. Staten; deze goedkeuring werd reeds verkregen op het raadsbesluit tot aankoop van het pand, dat hoofdzakelyk dienen zal tot gemeentehuis. In deze gemeente bestaan 6 drank lokalen, waarvoor een vergunningsrecht be taald wordt van f 140. ♦•OUDERKERK a/d IJSEL, 8 Juni. De gewijzigde postregeling beantwoordt in elk opzicht aan de daarvan gekoesterde verwachtingen. Zoo bereiken byv. de geld- verzendingen («angeteekeade brieven, post wissels enz.) thans minstens 1 a 2 dagen vroeger hare bestemming dan bij de vo rige regeling. PAPENDRECHT, 7 Juni. De 74-jarige W. Van der Tak alhier had zich naar den Noordpolder aan de Matena, niet ver van zijne woning begeven, om in de griend te wieden. Zyn baas, de heer Jb. Veth, kwam om half negen in den avond toevallig daar heen en maakte aan iemand, dien hij bij zich had, de opmerking, dat oude Willem nog niet weg was. Immers zyn koffieketeltje, zijn buis en een gedeelte van zijn boterham lagen daar nog byeen. Als door eene in geving geleid, liep genoemde heer naar den waterkant van eene sloot en zag, höe do oude man daar tusschen zijn roeibootje en den kant in lag. Hoewel hij hem onmid- dellijk op het droge haalde, bleek dit toch veel te laat te zyn geweest, want het lijk droeg de duidelijke sporen, dat het daar reeds een uur kon gelegen hebben. Met behulp van een paar man, die inmiddels gehaald waren, werd het lijk naar de be droefde weduwe vervoerd. Niet minder treurig was, voor een paar dagen, het einde van het 7-jarig zoontje van C. Van Dalen alhier, dat, in de naby- heid van zijne woning, levenloos uit eene sloot werd opgehaald. Het knaapje schijnt door een noodlottig toe val te water te zijn geraakt en niet in staat te zijn geweest zich te redden, terwijl niemand bij hem was en hij ook door niemand was opgemerkt. ♦STOLWIJKERSLUI8, 8 Juni. Heden aangevoerd 61 partyen kaas. Pryzen: le. qualiteit van f27—30; 2e. qu. f21—24. Handel matig. ♦TIENHOVEN, 6 Juni. Van 11. Zondag op Maandag zijn op de zalmzegenvisscherij alhier slechts 3 zalmen gevangen. WADDINGSVEEN, 7 Juni. Als een be wijs, dat de kleine industrie sterk achter uitgaat, diene dat eene houtdraaiery alhier, vroeger in zeer bloeienden welstand, voor f 2000 in andere handen is overgegaan. Niet lang geleden was deze zaak voor f6000 aangekocht. ♦WILLIGE-LANGERAK, 8 Juni. Op de zalmvisschery „Renswoude” werden van Zondag op Maandag 1.1. 9 zalmen gevangen. WOERDEN, 7 Juni, Kaas. De aanvoer ter markt op heden bedroeg 301 partijen, prys van Goudsche le soort f 25 h 29,— 2e soort f 19 k 2fc. Handel redelyk vlug. die, naar de Boeren hopenleiden zal tot eene definitieve regeling. Uit eene, in ntXTlritsche Parlement gedane mededeeling blijkt, dat op het eiland St. Helena, door de verlegging der groote scheepvaart, een treurige toestand is ontstaan. Ook daar heerscht werkloos heid met al hare rampspoedige gevolgen. Ruim twintig jaren geleden, toen de scheep vaart langs het eiland gevoelig begon te verminderen, poogde men in het lot der arbeidende klasse aldaar te voorzien door te trachten de natuurlijke hulpbronnen van het eiland te ontwikkelen. Deze pogingen Zijn echter ongelukkigerwijze niet geslaagd en de eenige uitweg in den nood schijnt in da emigratie gelegen te zijn. In 1891 werden door de goedheid der Admiraliteit 75 personen met een trans portschip naar de Kaap de Goede Hoop overgebracht, en zoo de gelegenheid zich voordoet, wil men dit nu en dan herhalen. Te Toulouse (Frankrijk) heeft de oud- Minister Constans eene zeer gewaardeerde redevoering gehoudenwaarin hij voor spelde dat de uitslag van de aanstaande verkiezingen zou zijn aan de zijde der Republikeinen. „Eene meerderheid is echter niet voldoende,” zoo ging hij voort, „als ze niet is een aangesloten Regeerings meer derheid die de Republiek op vaste grond slagen kan organiseeren. Die Republiek moet verdraagzaam en krachtig zijn; zij^ moet de bekeerde conservatieven, de raUidsf wel aannemendoch hun geen deel van het beheer toevertrouwen. Op sociaal gebied moeten wetten worden gemaakt, die den arbeider in staat stellen den eigendom te vermeerderenverder moeten spaarbanken en ondersteuningskas sen worden aangemoedigd. De landbouw dient ook een beurt te hebben. Is het te verwonderen dat deze rede zeer gunstig afstak bij die, door den heer Dupuy in dezelfde stad "gehouden waariu deze de ralliés op schandelijke wijze heeft bejegend. In één woordde redevoering van heer Constans heeft vele harten gewonnen en Le Figaro noemt haar zelfs de eerste schrede in eene nieuwe staatkundige richting. De geheele gematigd Republikeinsche en conservatieve pers heeft nu eenen krachti- gen aanvoerder gevonden, aan deze partij wordt bij de stembus reeds de meerderheid voorspeld. De Fransche oud-Minister Baïhaut is in de gevangenis, waar hij zyn vonnis (wegens Panama-knoeierij en) ondergaat, ongesteld. Hij lijdt aan een maagziekte. Hij geniet verscheidene voordeelenhij heelt extra wandeluren, hij mag dagelijks bezoek ont vangen van zijne dochters en vrijelijk brief wisseling houden met wie bij wU. In Duitschland is men ook druk aan het redevoeringen houden; de voorbereidende werkzaamheden tot de Rijksdag verkiezingen zijn in vollen gang. Vooral opmerking verdient een toespraak, gehouden door den Groothertog van Baden, die de legerwet met warmte heeft aanbevolen en gezegd, dat Duitschland's leger dringend vermeer derd moest worden. Hij ging van de stelling uit, dat degene, die regeert, voornamelijk zorg moet dragen reeds dadelyk bij het uitbreken van den oorlog, alle beschikbare krachten bij een moeten zyn en alle krachten moeten aan gewend worden, om den strijd zoo goed mogehjk te doen eindigen. „Een groot doel kan niet bereikt worden, dan met zeer veel inspanning.” De aanneming der legerwet, „aldus be sloot hij”, waarborgt het Rijk tegen ver nedering. In gelijken trant sprak ook Keizer Wil helm te Danzig, toen hij met de huzaren officieren dineerde. „Men moest zorgen den eersten slag te kunnen geven, alvorens geslagen te worden. Eerst dan behoeft men niet meer ongerust te zyn voor de toekomst, als slechts leger en vloot, de zui len van den Staat, gelykelyk sterk zullen zyn”, zoo verklaarde Z. M. Keizer Wilhelm hield Vrijdag de groote voorjears-revue by Berlijn in tegenwoordig heid van den Graaf van Turijn. Ook de Kei zerin was aanwezig. Na afloop hield de Keizer tot de hoogere officieren eene toe spraak, maar men weet niet, of Z. M. daarin de staatkunde van den dag heeft aange roerd al dan niet. De commissie voor de buitenlandsche aangelegenheden uit de Hongaarsche De legatie heeft de begrooting voor dat depar tement goedgekeurd en een votum van vertrouwen uitgebracht in het beleid van Graaf Kalnoky. Deze heeft toen in den breede uitgeweid over de kans, die er be staat, d&t het ooorlogsgevaar geheel zal verdwijnen. De toestand wordt steeds beter. Dank zij de welwillende houding van den Czar zyn b. v. de betrekkingen met Rus land grootelijks verbeterd. Overal is men vredelievend gezind, Italië, Servië, Rusland en zeker behoeft geen melding gemaakt te worden van de vastheid en de duurzaam heid van het Drievoudig verbond. In denzeliden geest heeft hij ook ge sproken voor de commissie der Oostenrljk- sehe Delegatie, hier en daar met eenige BURGEMEESTER en WETHOUDERS ran Schoonhoven geven kennis: 1*. dat op Woensdag 14 Juni a. s.des namiddags van 2 tot 3 uren, op de Secretarie aangifte kan gedaan worden van LEER LINGEN, die na af te leggen Toeiatings- Examen op de School 3e soort (Hoofd de Heer O. H. WE8TBROEK) wenschen ge plaatst te worden; 2°. dat het onderzoek van alle in deze ge meente gevestigde VERLOFGANGERS der Militie te Land, die vóór den fsten April dezes jaara in het genot van onbepaald verlof zyn gesteld en niet in de maand Juni a. z. in werkeljjken dienst moeten gehouden worden te Scuoon- Vrydag 16 Juni a. s., des igs te 11 ui Naar meu verneemt, heeft een wetsontwerp tot herziening van de drank wet den Raad van State verlaten, zoodet het weldra bij de Tweede Kamer zal kun nen inkomen. Voor de te Heusden gehouden verkiezing van twee leden der Provinciale Staten zijn uitgebracht 2684 stemmenvan onwaarde 23. Daarvan verkregen de heeren Van Tienhoven 1172, II on coop 1068, Bink 787 en De Boer 526. Tusschen dezen dus herstemming. Naajr men uit Apeldoorn meldt, worddh HH. M.M. de Koninginnen den 17 Juni Tan hare buitenlandsche reis op het Loo terugverwacht. De 4 pets, leening der ge meente Gouda, in 1887 en 1889 gesloten, wordt aflosbaar gesteld, zoodat zij na 31 December a. s. geene rente meer zal afwerpen. Ter uitbreiding der stedelijke gasfabriek en ter aflossing van genoemde leening, wordt den 19den a. s.de inschrijving opengestêld op eene pets, leening tot een nominaal be drag van f 136.000, in obligation van flüOO, waarvan elk jaar ten minste 3 en ten hoogste 20 ter aflossing zullen worden uitgeloot. Bedankt voor het beroep te Kedichem door Dr. H. Van Veen, te Nieuwenhoorn.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1893 | | pagina 1