I. roping iziek ¥AS, ,ij Hooi, bevragen by plasserdam. looiland. chetlen. jzen Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht 1893. I vernieuwen bekleeden iljjke lage- den in de aan het E. -~f7 derhouden ^en. Officiëele Kennisgevingen. 4K, Langerak, BINNENLAND. BUITENLAND. Overzicht. NILITAIRISME. SCHUTTERIJ. onderne- van voorzien. maar lid H. Waller (anti- 8CHOONHOY8H8CHE GOURANT. len: BOD DE voor- Lmeide. er en arschillende mo- TEN 60 en 75 Ot. Schoonhoven 1OKSMA, ten ïEN DERDE S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, Uitgeven. DDDE te Meer- Juni 1893, i de Zaal van >r N, aan het MRADEN van waard” sullen !as voormiddag! INELANDSHU1S e Kieuw-Lek- EBODEN: ety, rfaat. Te zien dezer Courant. Juni a. 8. ver- mplaar, bij den 9 Sliedrecht het E11 b o u t ingen geeft, biedt op Zater- niddags 10 uur. ien voornoemd, jorzitter, VIS BOOM. Cretans, iNGEVELD. Gemeente SCHOONHOVEN. volgende trek- >r f 11 Tien itlg voor f 55, I te Rotterdam, angst van Post- CA8TELEIJN voornemens op 4. Juny 1893, ten huize van te verhuren: N aldaar, van KLEIJN, Mej. en de Erven iAGEL, Markt DASSEN, DAS- nder strijken ze men in minder uf manchet heeft, mbreekbare me- n gelijk met do vaa de Weer- j 1 1 f 40,000, 10 k f 1000, 12 k f 50 enz., Prijs der Ad vertontiënVan 1 tot 5 regels f 0,50. Iedere regel meer f 0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending franco uiterlijk tot Dinsdags-avonds 8- en tot Vrijdags-namiddags 5 uren. Alle binnenlandsche Advertentiönvoor 3 maal plaatsing opgegeven, worden slechts 2 maal in rekening gebracht. gevaarloopen de bron van zijn miugsgeest te doen opdrogen.” De algemeene indruk te Parijs is, dat men, het spreken over de Panama-schan dalen moede, en in twijfel of wel de voor naamste schuldigen gestraft waren, blij is, dat de zaak aldus uit is. Of eigenlijk, men hoopt, dat de Panama schandalen nu afge daan zijn, maar' niemand is er zeker van. Een stierengevecht zou Zondag te Nimes gehouden worden, maar het kon niet door gaan, omdat het hoofd der .toreadors”, wegens een geldquaestie met de directie, niet wilde optreden. Het publiek kon nu bij den uitgang zijn geld terugkrijgen, maar de teleurgestelde toeschouwers namen de mededeeling niet kalm op. Er ontstond een onbeschrijflijk rumoer en gedrang, en eenige lieden staken zelfs het circus in brand. Het gebouw brandde bijna geheel af en vele mensohen, waaronder ook verscheidene politieagenten, werden ernstig gewond. In Engeland, nog immer de behandeling der Home Rule-voordracht. Nog vijftig pa gina’s met amendementen moeten door het Britsche Lagerhuis worden doorworsteld het einde is niet te zien, want er komen nog steeds meer bij. Te Bern (Zwitserland) hebben hevige schermutselingen plaats gehad tusschen Zwitsersche en Italiaansche werklieden. De eersten, 200 in getal, aan de Kircher- felder werkplaatsen, verjoegen met steen worpen de Italianen. Vijftien belhamels werden gevangen genomen, ’s Avonds ver zamelden de Zwitsersche werklieden zich vóór de gevangenis, en verlangden invrij heidstelling hunner kameraden. Revolver schoten werden gelost en toen deze door de politie beantwoord werden, werden ver scheidene personen gewond, ten getale van 100. Achthonderd man Zwitsersche bonds- troepen hebben nu de fabrieksplaats bezet, om eene herhaling te voorkomen. In Weenen (Oostenrijk), Buda-Pesth en Praag werden socialistische bijeenkomsten gehouden, die alle ook met botsingen en arrestatiën eindigden. Te Praag zelfs heb ben 1500 man het commissariaat van po litie bestormd, waarbij 18 agenten gewond werden. Te Brunn had eene botsiug plaats tusschen politie en burgers, die .Weg met kapitaal!” en .Leve het algemeen stem recht” riepen. Het liep zoo erg, dat de cavalerie moest te pas komen 55 personen werden gearresteerd. In Spanje is de toestand ook al gespan nen. Door verschil van gevoelen van den Minister van Justitie en dien van Financiën, zal er waarschijnlijk een ministerieele crisis op handen zjjn. Het is te hopen, dat zij spoedig zal worden opgelost. Het is nu voor goed uitgemaakt door het Hof van Appèl der Vereenigde Staten, dat de tentoonstelling te Chicago ’s Zondags zal geopend ziju. Men behoeft niet bevreesd te zijn, dat deze uitspraak in hooger be roep zal komen bij het oppergerechtshof, daar dit zijne zittingen eerst in October aan vangt. Deze Courant wordt des Woensdags- en des Zaterdags morgens uitgegeven. Prys: voor Schoonhoven per drie maanden ƒ0,75. Fraico per post door het geheele rijk 0,90. Men kan zich abon- neenn bij alle Boekhandelaren, Agenten en Brievengaarders. tkerij van i NOOTEN te 0den 100 Naam- Ier wit carton, ',rtaan geleverd JENTS. pp fijn ..uxe-étui f I, VANNOOTKN. zal volgen. OTTOLAND21 Juni. De voorloopig vast gestelde rekening alhier, dienst 1892, be draagt in ontvang f5230,29}, in uitgaaf f 3889,27 dus sluit met een batig saldo van f 1341,02}. Voor het onderwijs werd uitge geven f 1562,61. WOERDEN, 21 Juni. Kaas. De aanvoer ter markt op heden bedroeg 234 partijen, prys van Goudsche le soort f 25 28,50, 2e soort f 19 k 24, zwaardere f30k f31. Edammer 2e qual. f24per 50 kilo. Handel redelyk. komst moge invoeren, dit behoort onzes inziens vast to staan «W^aet maximum der uitgaven bereikt is. Wij zijn volstrekt niet wat men gewoon is anti militairisten te noemenwij erkennen de noodzakelijk heid van een wèl ingerichtgoed geoefend, strijdvaardig leger. De uitgaven daarvoor zijn onze nationale levensverzekerings- premie. Maar even dwaas all de man zou zijndie een overmatig groot deel van zijn inkomsten aanwendt om zich in de toe komst voor armoede te vrijwaren, terwijl hij dien ten gevolge in het heden gebrek lijdt, even onzinnig is een volk, dat zich ten koste van zijn welvaart oneven redige lasten oplegt. De paal moet in ’t midden blijven. De Regeering is bezig de belastingen te hervormen, en een rechtstreeksch ge volg van dien arbeid is, dat de midden klassen zwaar gedrukt zullen worden. De Minister heeft beloofd, dit te herstellen door vermindering van de personeele be lasting als de opbrengst van de nieuw ingestelde belastingen dat veroorlooft. Best, maar dan moet men het meerdere, dat daardoor waarschijnlijk in de schatkist zal vloeien, ook tot dat doel aanwenden, en het niet straks in beslag nemen om het oorlogs- budget te verhoogen. Militaire hervormingen, binnen de grens der tegenwoordige begrotingscijfersin afwachting dat later de omstandigheden hun verlaging zullen veroorlovendat moet de leus zijn voor eerstvolgende ver kiezingen. Als alle partijen die aanvaar den, bestaat er kans het doel te bereiken. i wijze uitgescholden Milleroye. Na afloop w u aan beide heeren zijne getuigen gezonden, doch zij weigerden te Bij de verkiezing van een der Tweede Kamer in het hoofdkiesdistrict Beverwijk zyn uitgebracht 2595 stemmen. De uitslag is, dat eene herstemming moet plaats hebben tusschen de heeren J. Van Loenen Martinet (liberaal) die 698 en Mr. Th. Borret (kathol.) die 691 stemmen ver kreeg. Verder bekwamen de heeren Jhr. C. Hartsen (conservatief) 622, J. Czn. De Boer (liberaal) 335 en revol.) 229 stemmen. Het geheele getal kiezers in het district Beverwijk bedraagt 3659. Bij de te Heusden gehouden herstemming voor twee leden van de Provin ciale Staten, zijn uitgebracht 3118 stem men, waarvan 1537 op den heer VanTien- hoven 1526 op den heer P. L. Honcoop; HOI op den heer Bink, en 769 op den heer Den Boer. Gekozen zijn dus de heeren J. J. Van Tienhoven van den Bogaard burgemeester van Werkendam en P. L. Honcoop burgemeester van Heusden. In het 3e en 4e district van Schieland (hoofdplaatsen Nieuwerkerk a/d IJsel en Moordrecht) zijn benoemd tot hoog ingelanden de heeren G. W. Lans en K. Van der Torren Kz. en tot hoofd-ingelan- den-plaatsvervangers de heeren Van Voort- huijzen en L. Exalto. Omtrent het vaccineeren en revaccineeren bij het leger is o. a. bepaald, dat de militairen, die daartegen gemoeds bezwaren hebben, alleen din worden vrij gesteld, wanneer zij dit aan den daarmee betasten officier van gezondheid hebben meógedeeld. Op de grondbelasting stellen Gedep. Staten van Zuid-Holland voor, in 1894 te heften 8 opcenten en op het Personeel 5. —Aan het Ministerie van Water staat, Handel en Nijverheid te ’s Hage werd Woensdag o. a. aanbesteed: Het onderhoud van de ryksrivierwerken eu hunne toebehooren op het Pannerden- Van de 213 op het oogenblik gekozen Duitsche Ryksdags-Afgevaardigden zijn ruim honderd voorstanders van legerwet. In aanmerking nemende dat de Rijksdag 397 teltzouden dus nog een honderdtal den weg van de eerste honderd op moeten nemen, wil er kans ziju, dat de legerwet zou worden aangenomen. Eugen Richter beschouwt dit reeds als een uitgemaakte zaak, ondanks het groote aantal sociaal democraten de vijanden der legerwet en geboren tegenstanders van het militairisme. De gunstige oi ongunstige uitslag voor de Regeering zal dus voornamelijk afhangen van de houding, die de parijen onderling tegenover elkaar zullen innemen. In den beginne scheen het, of alle par tijen gezamenlijk front zouden maken tegen over de sociaal-democratendoch die geest drift is wel wat bekoeld. De anti-socialis- tische partijen zijn te veel verdeeld door allerlei grieven en hatelijkhedendan dat zij als óén geheel zouden kunnen optreden. De sociaal democraten zullen dus waar schijnlijk wel het meeste voordeel trekken van de herstemmingen en wanneer het zoo voortgaat, fle overwinning behalen. Waar geen eensgezindheid heerscht, ieder aan het werk is voor zich zelf, zal het niet waarschijnlijk zijndat de groote zaak, die de Regeering voorslaat, winnen zal. Het Hoofd van de Fransche Republiek is wederom hersteldin zijne plaats is Minister- President Dupuy ongesteld geworden, waar door de Ministerraad werd gepresideerd door den Grootzegelbewaarder Guórin, die mede deelde, dat de petroleum-overeenkomst met Rusland geteekend is. Voorts bracht de secretaris voor Koloniën, de heer Deleassó, weer ongunstige tijdingen uit over Siam. Die stam had n.l. op nieuw eene vijan dige houding aangenomen. De Siatneesche mandarijn te Cammon schijnt zich aan ver raad te hebben schuldig gemaakt. Hij heeft n.l. een Fransch detachement van 14 man, dat hem als vrygeleide gegeven was, doen omsingelen en afmaken, zelf stak hij den bevelvoerenden Franschen officier dood. Het Hof van Siam is echter geneigdalle satis factie te gevendie gevorderd wordtbe nevens eene geldelijke schadeloosstelling voor de familie van den vermoorde. De Franschen hebben nu troepen aan land gezet op het eiland Samit, in de golf van Siam, welk eiland als onderpand wordt ge houden, zoolang de satisfactie nog niet is verleend. De Fransche Kamer heeft het voorstel, om de Kamer telkens bij gedeelten te ver nieuwen, verworpen. De zitting was uiterst woelig en het debat hevig. Clemenceau werd op onbeschaamde door Dóroulède en der zitting heeft hij dat er eenmaal een tijd zal komendat we er met de uitbreiding der legermacht eens kunnen'nitscheidenwanneer dat zijn zal, is nog niet te zeggen. In éón opzicht echter heeft het zingen van het vredesliedje indruk gemaakt: de militairisten in Duitschland zijn er nijdig om geworden. Onder de tegenwoordige omstandigheden zou een donker wolkje aan den politieken horizon uiterst welkom geweest zijnom de Duitscbe natie te doen besluiten geen afgevaardigden naar den Rijksdag te sturen die niet ten volle bereid waren om hun stem aan de legerwet te geven. Maar ’t liep alles tegen. Een heel klein standje met Frankrijkal was ’t maar een grensconflict, of een artikel in een of andere courant, waaruit een minder wel- willenden toon tegen den overwinnaar van 1870 sprak, zou goud waard geweest zijn, en ziet, Frankrijk bemoeit zich heel niet met de zaken van zijn buurmandoet bijna alsof deze niet bestaat, laat hem met zijn legerwet scharrelen naar hartelust. Rusland, dat ook weleens brommen kan, zwijgt als een visch: men had zoo gehoopt, dat on langs bij zijn bezoek aan Moskou de Czaar een dreigenden toon zou doen hoorenal ware ’t alleen tegen den kleinen Vorst van Boelgarije, waaruit dau de conclusie te trekken zou zijn geweest, dat er wel oor logsgevaar was en men dus op zijn hoede moest zijn. Maar niets van dat alles de Czaaroverigens geen vriend van redevoe ringen, had niets te vertellen, de hemel bleef hopeloos onbewolkt. Toch zijn de Duitsche militairisten vindingrijk boven beschrijving, niet aan ’t eind van hun latijn. Die Kalnoky, zeg gen zijneemt een loopje met ons. Hij houdt ons te vriend en smeert Rusland honig om den mond. Hij bakt met twee pannetjes. Nu hij in de gaten krijgt, dat de Oostenrijkers het Drievoudig Verbond, waarvan zij wel de lusten genieten, maar niet de lasten zouden willen dragenwat duur gaan vinden, tracht hij een uitweg te ontdekken om er zich te avond of mor gen uit te draaien, ’t Is volstrekt niet waar, dat Rusland eenig blijk van toena dering beeft gegeven: de Czaar is veel te boos, omdat men te Weenen den overwel diger van Boelgarije en zijn Minister Stam- boeloff zoo vriendelijk ontving, en toen onlangs grootvorst Alexis, die in Italië geweest wasook eens even bij Keizer Frans Jozef wou aanwippen om naar zijn gezondheid te informeerenkreeg hij tele grafisch tegenbevel. Maar als Kalnoky ons wil beethebben, moeten wij dubbel op onze hoede zijnen er is al zoo reden te meer om met onze militaire versterkingen geen oogenblik te wachten. Zoo is, op dit oogenblik, de geschiedenis van Europa. Een geschiedenis van onder ling wantrouwen, met een vernisje van welwillendheid er over heen. De volken booten die praatjeslezen die beschouwin gen en mompelen een verwensching over vermeerderde lasten, zonder er iets tegen te kunnen doen. Ja, toch wel iets. Als deze regels ge drukt zijnzal de Duitsche natie het eerste gedeelte van haar beslissing hebben uitge sproken de rest volgt laterbij de herstemmingen. Op dit oogenblik is nog op geen stukken na te zeggenhoe het votum der kiezers zal uitvallenmaar dat do Regeering weinig rekent op een uit spraak ten gunste van haar plannen, is vrij zeker. Reeds is de vraag in ernstige overweging genomen, of, indien voor de legerwet geea meerderheid wordt verkre gen een nieuwe ontbinding van den Rijks dag zal volgen: het is niet waarschijnlijk, dat men dit middel zal aanwendenspecu- leerende op de mogelijkheid, dat het de natie zal gaan vervelenen zij dus ein digen zal met te berusten in het onver mijdelijke. De Regeering weet zeer goed, dat zij daarmee slechts koren zou dragen naar den sociaal democratischen molen. De leiders van den tegenstand worden zoo gauw niot moede, en, zoo al, dan staan nieuwe gereed om hun plaatsen in te nomen. Wij hebben eenige hoop, dut men staat op een keerpunt, dat in Duitschland een kentering van de openbare meeuing is waar te nemen. De verwerping van de legerwet had de beteekenis van een: ’t is nu mooi genoeg voor zwaarderen druk bedanken wij. Wint die meening veld, dan is de stap tot een terugkeer op den sinds jaren ingeslagen noodlottigen weg niet meer zoo heel ondenkbaar. Als de volken ernstig willenmoeten de Regeeringen wel volgen, hoe gehecht de machthebbenden ook zyn aan militaire toerustingen op immer rui mere schaal. Voor de kleinere natiën zou dit een ware uitkomst zijn, daar ook dezen zich geroe pen achten in de verte heti voorbeeld der grootere na te volgen. Bij ons is men nog altijd aan de voorbereidingen de politieke toestand maa^t het onwaarschijnlykdat nog deze Kamers met deze Regeering een nieuwe legerwet zullen maken. Dat zal het werk zyn eener volksvertegenwoordi ging op breeder grondslagen gekozen. Welke organisatie men ook in de toe- duelleeren. Het vrijsprekend vonnis in de Panama- zaak wordt van verschillende kanten met instemming begroet, o. a. in ,1e Figaro” door George Thiébaud. „Het Hof van Cas satie”, zegt hij, „heeft recht gedaan naar het hart van het Fransche volk, en ondanks de tegenspraak die het wokken mag, het blijken zalgoed geoordeeld te hebben. Een land dat de groote verdiensten van een man als Ford. de Lesseps, den schep per van het Suez-kanaal, niet erkende eu liet opwegen tegen zyue leilen, die grooten- deels voortkwamen uit te veel durvensou Het getoeter op de vredestrompet begint op den diur wat eentonig te worden, met hoeveel irtuositeit de groote heeren dat instrumeit ook bespelen mogen. Want alt we goed luisterenen de variation weten te scheiden van het tbóma, blijft het toch maar heteelfde liedje. Als gij op iemands eerlijkheid vertrouwt, neemt gij niet alle mogelijke voorzorgen te baat, óm hem de gelegenheid tot een aanslag op uw eigendom af te sluiten. Een van beide öf het laatste is overbodig en zelfs kwttsend voor den man, wien het aangaat, óf de verzekering van uw geloof aan zijn rechtschapenheid is een huichel achtig praatje. De vonten en staatslieden begrijpen dat ook wel, en tevens is het hun duidelijk dat zijde menigte aan het lijntje te honden, iun politieke mededeelingen met zekere voorzichtigheid moeten inkleeden. Het gaat niet aan, eerst te vertellen dat de betrekkingen met alle Mogendheden o zoo vriendicbappelijk zijn, en dat nergens een spoor te ontdekken is vap neiging om den vrede te verstorenen onmiddellijk op te laten volgendat vbor dit jaar de voljende jaren wat meer geofferd zal moeten worden om de legermacht te versterken en haar bewapening te verbe teren. De«e tegenstelling zou al te schril zjjn. Neen, er moeten oratorische wendin gen gebezigd worden om de baide contras- teerende zaken met elkander in verband te brengen, en dat is de groote kunst, waarop de hidende staatslieden in Europa zich bet metst toeleggen. Een meister op dut gebied is graaf Kalnoky, de Minister van Buitenlandsche Zaken der Oostennjksoh-Hongaarsche mo narchie, die tot zijn Keizer in ongeveer dezelfde verkonding staat als de Rijkskan- selier Caprin tot Duitschlands heerscher. Men heeft Oaprivi, bij het voordragen en verdedigen lijner legerwet onhandigheid verweten, on het is wel mogelijk dat een fijner diplouaat het er beter zou hebben afgebracht: naar de laatste had tegen over zich den vollen Rijksdag met zijn verschillendesoms moeielijk te bevredigen partijen, terwyl de Hongaar het terrein bij gedeelten kan veroveren, daar hij voorals nog slechts met de delegatiëu te doen had. In elk geval, Kalnoky heeft getoond een zeer verdienstelyk sophist te zijn. Hij vertelt den liedendat zij zich vol strekt niet ongerust hebben te maken over het feit, dat de Keizer in zijn welkomst- speech van het Drievoudig Verbond niet heelt gerept: dat stilzwygen is juist een bewys voor de vastheid dier overeenkomst. Enook in itndere opzichten is de toestand bij uitnemendheid goedRuslandvoor het welk men zio bang is als voor een bver, werpt ons jfriendschappelijke lonkjes toe; de Czaar en) zyn Regeering denken er niet aan, ons e$n haarbreed in den weg te leggen. Dat zal zoo blijven, als wij maar zorg dragen Voor een „geregelde ontwik keling van om defensief vermogen”, opdat de bondgemloten op ons kunnen rekenen gelijk wij o]ö hen. Gij begrijpt de zinswending niet? Zulken waren er mp®1"» on een lid van deOosten- rijksche de^gatio voqd haar zelfs eenigs- zins In zijn%nnoozelheid meende hy, dat» nu toch niemand vechten in den zin had, men er weleens over kon gaan denken de strijdkrachten wat in te krimpen. Dat is nu toch eigenlijk al te gek, meende Kalnoky. Hoe is het mogelijk, dat er in den tegenwoordigen tijd nog iemand durft droomen van ontwapening, misschien wel van een algemeene ontwapening? Met dat sprookje zullen we den kostelyken tijd niet vermorsen. Het is eenigszins denkbaar, sche kanaal, den Neder-Rijn en de Lek, met de daartoe noodige leveringen, her stellingen en vernieuwingen, van 1 Juli 1893 tot en met 30 Juni 1894, in vier pereeelen. Minste inschrijvers3e perc. J. P. De Groot te Giesendam, voor f21.480 en 4e perceel T. v. Eek te Ameide, voor f22.910. In de zitting der Arrondisse mentsrechtbank te Rotterdam van Dinsdag werden 0. a. veroordeeld A. v. d. H., oud 28 jaar, en A. A.M., oud 22 jaar, bloemisten te Schoonhoven, be klaagd van diefstal van eendende 1ste beklaagde tot 6 maanden gevangenisstraf, terwijl de 2de beklaagde werd vrijgesproken. A. M. 8., scheepsjager te Willeskop, be klaagd van diefstal van een paardedek en halster tot 1 maand gevangenisstraf. G. O. Tzn., arbeider te Jaarsveldbe klaagd van beschadigingwerd vrijge sproken. Het bestuur der spaarbank te Vianen heeft f 100 beschikbaar gesteld voor het aankoopen van prijzen ter bevordering van getrouw schoolbezoek. GOUDA, 21 Juni. Aan het op 19, 20 en 21 Juni ten overstaan der hoogleeraren Dr. J. Woltjer, Dr. P. L Muller en J. C. KIuijver gehouden eind examen aan het gymnasium alhier hebben deelgenomen de 8 leerlingen der hoogste klasse. Geslaagd voor getuigschrift A.de leerlingen H. Bor- water Stennekes J. J. CramerH. Hoeufft J. J. Van de PollK. F. SparnaaijC. G. N. De Vooijs^ A. G. Wientjes; voor getuig schrift B. i de leerling N. L. Van Woerden. Allen zijn dus geslaagd. §GORJNCHEM, 20 Juni. Op Dinsdag 27 Juni a. s. zal de zomerschouw worden ge voerd langs de dijken van het Hoogheem raadschap de Alblasserwaard c. a. Deze schouw betreft het blooten, afmaaien en vap alle onkruid zuiveren der dijkslagen en het inkorten der heggen, alsmede de ry- en loopstoepen, welke tegen en niet in den dijk moeten liggen. Van den buitenloop van den Zouwendijk moeten alle schelven weg geruimd en de takken der knotwilgen, han gende over de dijkskruin, ingekort zijn. §GORINCHEM, 21 Juni. De rekening van ontvangsten en uitgaven der Commissie voor Gemeene Belangen van de Hoogheemraad schappen de Alblasserwaard o. a. en de Vijf Heerenlandenover hot dienstjaar 18*1/,, bedraagt in ontvang en uitgaaf f 34922,23s. GORINCHEM, 21 Juni. Bij het eind-ex;a- men aan het gymnasium alhier, dat afge nomen werd ten overstaan der gecommit teerden Dr. H. Van Herwerden Dr. Jan Te Winkel en Dr. W. H. Van de Bande Bak hu ij zen slaagden alle drie de leerlingen der 6de klasse (dipl. B.)t. w.mej. J. M. Van Geytenbeek en de heeren J. O. Kin- dermann en N. Schaeffer. ♦ALBLASSERWAARD en VIJFHEEREN- LANDEN, 23 Juni. De handel zoo in boter als kaas was deze week weder williggoê- boter 5 cents per kilo hoogerkaas en wei- boter onveranderd in prijs. Men besteedt thans in deze streken voor kaas van f22 tot f 27 per 50 kilo, naar wicht en kwaliteit goêboter f0,65, weiboter f0,50 per} kilo. ♦BERG AMBACHT, 21 Juni. De heer J. Van der Bas C.Jz. alhiertelegrafist-klerk aan het post- en telegraafkantoor te Velp, is geslaagd voor het te ’s-Gravenhage ge houden examen in de Fransche taal. GIESENDAM, 20 Juni. Daar de Raad dezer gemeente, door de tegenwerking van het meerendeel der vroede mannen, onmach tig bleek in het aanstellen van een 3en ouder wijzer aan de sohool in Buitendams, is hierin door den heer Commissaris der Koningin rechtstreeks voorzien door te be noemen den heer J. Henstra van Gorinchem, thans tijdelijk aangesteld tot onderwijzer te Hardingsveld. De collecte voor den gewapenden dienst heeft alhier opgebracht f 16,16. LOP1KERKAPEL, 19 Juni. Niettegen staande de ontzettende droogte houden de vruchtboomen zich tot nog toe uitstekend. Appelen vooral de late soorten zijn ruim voorhandenperen beloven eene middel matige opbrengstnoten een overvloedigen oogst. De fijnere vruchtenperziken en abrikozen b. v., zijn op den huize „Vliet” in ongekende hoeveelheid aanwezig. Met de veldvruchten is ’t in deze streek treurig gesteld. Naar nieuwe aardappelen wordt door velen verlangend uitgezien. De voorraad van verleden jaar is, hoe groot ze ook mocht zyn, door verwaarloozing tot een klein bedorven hoopje geslonken en ’t ziet er niet naar uit, dat er weer een vetjaar BURGEMEESTER en WETHOUDERS SCHOONidven maken bekend: 1°. dat le LOTING ?oor de in dit jaar inge- scbrwenen, geboren in 1868, zal plaats hebbn op het Raadhuis, op Vrjjdag 30 Juni 189 3, des namiddags 6 ure; 2°. dat |p dag en tijd bovengemeld eene NA-JOTING zal geschieden over de zich sadtz de laatste inschrijving alhier geves tigd hebbende Sohutter-plichtigen 3°. dat le Alphabetische Ljjat der ingeachre- venei, die tot do Loting of Na-Loting woroin toegelaten, ter Gomeente-Secretarie ter iuage ligt van af 23 Juui 1893. Schoonoren, 22 Juni 1893. Burgen^ister en Wethouders van Schoonhoven, De Seeetaris, De Burgemeester, «XI. GHILHOED. J. J. LAZONDER, Loco-Burg.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1893 | | pagina 1