rWH 1893. Zaterdag 1 Juli. N8.1383. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-ïïolland en Utrecht ziek! r izen /ERVOER de Lek. R uls ters IN derde EISGIDSEN iandel van Schoonhoven. IT, NHOVEN. f f 11 I r? li—.„q SSSfSaF Q tJ1 O I N M •“2 h I 'sfei V* len Schoonhoven mboot »Krimpen BUITENLAND. Ovenieht. Brood en Spelen I -I lorzien. i S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, Uitgever». SCH00M0VEN8CHB COURANT. traat ifl de DHOONHOVEN IKSMA, ten /d Lek. 2 April 4893, Rotterdam en ooten »Schoon- Vreeswijk” (V). Lek”. 1.30 v. 4.30 n. Dond., Vrijd. en v.m. 6. onhov. n.m. 1. ohan II”. n Zessen. 4 April 1893, Rotterdam. ,30 en 1.30 n. 2.— m., Dond., Schoonhoven van de Weer- 1 r 40,000, 10 f 1000, I f 50 enz., volgende trek* f 11 Tien Ig voor f 55 te Rotterdam, ingst van Post- Van de een voorste Krimpei uit de Woensd. 6.v id. 7.45 V „Oonoordia". iem. 1893 tusschen rdam. ondag, v. 8.15u. ongev.n. 1.45 u. van Schoon* voor wie nog geen oi gekef hooren om de rollen hunner collega's als belasting- ingeschreven te worden. De heeren aanbod gewillig aan en waren ie niet meer betaling van i, v. 7.u. v. 9.u. fBohe Stoom- w i, Arnhem, Vrees- tol en Rotterdam, lam, dagelijks, 8 uur. ongev. v. 1.u. andag, v. 5.u. v. 6.30 u. ast tuMohen Gouda. Driesen. n. 12.15 en 3.15. 9.20, n. 5.40 en ?r laatste treinen, vervalt de laatste uit Gouda. nat wht-Gouda. i den Bergh, •nhoven -r- en n. 2.25 uur. en n. 6.30 uur. juda: 40 en 10.-— uur, en n. 9.-— uw, g tB w «O S- machtenhet spoedigst het oor leenen aan opruiing. Het meeste leed verbergt zich of wordt slechts openbaar in kleinen kring. Maar lieden, voor wie bet werken een schrikbeeld is, trekken door de straten en verstoren de orde, zyn ook het minst handelbaar als men beproeft, hun eenigen geregelden arbeid te bezorgen. Men eischt brood voor de kinderen, niet als vrywillige gave der philanthropicdie haar hand het eerst uitbreidt over de on verzorgde kleinenmaar als een recht, het welk de overheid moet eerbiedigen, waar voor de publieke fondsen moeten worden aangesproken. Recht op onderstanddat is de nieuwere vorm, waaronder de kreet om brood der Oudheid wordt aangeheven. Kr zjjn weinig zakendie meer onze sym- Prjjs der AdvertentiSnVan 1 tot 5 regels 0,50. Iedere regel meer 0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending franco uiterlijk tot Dinsdags-avonds 8- en tot Vrijdags-namiddags 5 uren. Allo binnenlandsche Advertentiönvoor 3 maal plaatsing opgegeven, worden slechts 2 maal in rekening gebracht. De voorstellen van eenif en eenige posten (invorderbaar te contract ling over a 't adres. met algemeene stemmen liet de kermistnuziek zich hooren, gebracht, door '’“ordt, om het •uMvlen in de de herzie- stemmen van dit voorstel. «vXigaerdt wyst op het voordeel, dat imeentenaren te trekken is, wanneer 14 stoombooten uit Duitsohland op hunne goederen alhier in de lichters 9, 't geen in onze gemeente aan 12 16 ensten per week zou opleveren. of zes geleden over deze roken in de verg, van B. en W. De gevolge dezer bespreking te Rotterdam gesproken; weg niet is en id pogingen zal Cornelius Herzz^ala men weet, de spil waarom het geh-^^^anaraa schandaal draaideis eindelijk besweken. Een bewijs dus, dat de inlichtingen door de genees kundigen aan de Fransche Regeering ver strekt wel degelijk waarheid hebben bevat. Nu is de groote vraag: „Zou hij papieren nagelaten hebben die licht kunnen versprei den over de zaak? Waarschijnlijk zal hij ze wel vernietigd hebben. De zoogenaamd „aan de Engelsche am bassade ontstolen stukkenwelke Mille- voye zooals bekend isin de Kamer heeft voorgelezen zijn gebleken valsch te zijn. De heeren Northon en Ducretdirecteur van het blad „la Cocarde”, zijn gearresteerd, wegens levering van die staatsstukken. Northon heeft bekend dat genoemde stuk ken valsch waren en de 10.000 francs, die hij er voor ontvangen had, reeds terug gegeven had. Door de inhechtenisneming van deze beide personen zal men trachten te weten te komen wie toch wel die onderneming heeft op touw gezet en betaald. De Kamer Commissie voor de Panama- enquête is met baar werk gereed. Het rap port is driehonderd bladzijden groot en houdt o. a. in, dat de Regeering in geen enkel opzicht verantwoordelijk moet worden ge steld voor het gebeurde. De oud-Ministers Floquet, De Freyoinet en Bouvier worden vrijgepleit van schuld ten minste in zake de Panama-quaestie en voorts wordt het cijfer 104, als zjjnde het aantal omgekochte Afgevaardigdenzeer overdreven geacht. Te Parijs duurt de werkstaking van de huurkoetsiers nog immer voort. De Parij zenaars handelen nu ook naar omstandig heden du er geene huurrijtuigen te krijgen zijn en ze dus niet rijden kunnen, loopen ze er stevig op los. Eene ministerieeie aanschrijving, waarbij de arbeidersverenigingen en syndicaten zullen te hebben voldoen aan zekere for maliteiten die de wet voorschrijftop ge vaar van anders straf op te loopenheeft aanleiding gegeven tot het houden van eene groote verontwaardigings-meetingwaar werd besloten eene algemeene werkstaking te beginnenindien genoemde maatregel niet wordt ingetrokken. De herstemmingen in Duitschland zijn in vollen gang. Over het algemeen winnen de sociaal democraten niet zooveel veld, als aanvan kelijk te voorzien was. Bij de herstem mingen zijn de conservatieven en de nationaal-liberalen nog al eens dikwijls de winnende partij. Een kleine meerderheid dus tengunste der legerwetl Men veron derstelt, dat de Regeering nog op enkele punten het een en ander zal toegeven Nog 9 resultaten zijn onbekend en dan komen nog eenige verkiezingen, ingeval dat een persoon op twee of meer plaatsen tegelijk is gekozen, zooals Bebel te Ham burg en Straatsburg, Ahlwardt te Arnswolde en te Neu-Stettin. Krupp, een nationaal- liberaal, heeft de overhand gekregen op zijnen tegenstander, een lid van de centrum-party. Eugen Richter is bij herstemming te Hagen gekozen. In Berlijn moesten 4 herstemmingen plaats hebben, waarvan 3 sociaal-democraten zijn gekozen en één lid der vryiinnige volks partij, do heer Langerhaus, bij wiens her stemming Caprivi en de Ministers nog moes ten te pas komen, die in zyn voordeel spraken. De Duitsche sociaal-democraat Liebknecht, die onlangs een reis deed door Elzas-Lo- tharingen heeft in een gesprek met een medewerker der „Westminster-Gazette” ver klaard, dat een groot deel van het volk daar nog volstrekt niet verzoend is met de Duit- sche heerschappij. Hy heeft zich integendeel verwonderd over den krachtigen haat, de vrees en het wantrouwen van het gros der bevolking tegen Duitsohland. Omtrent den toestand in het ongelukkige Schneidemühl schrijft een berichtgever van het „Berliner Tageblatt”: „In het midden der stad twee drukste straten doodsch en treurig, alle huizen daar met gespleten muren, verlaten door de be woners, die in angst en verslagenheid een andere woning zoeken I Alle pogingen om de bron te stoppen zyn tot dusver vruchteloos geweest; het water stroomt onafgebroken uit de diepte en voert brokken aard mee, waardoor de grond nog meer ondermynd wordt. Ieder oogenblik vreest men dat de groote ramp gebeuren zal. In het plavei sel ziet men overal groote spleten. De kleine huizen, die tusschen de grootere staan, zullen een sterker drukking niet meer uithouden. De dakbalken zyn al ge- deeltelyk gebroken. Het trottoir is open gescheurd en hier en daar met afgevallen brokken muur bedekt. Het is een treurig schouwspel. Dinsdag-middag waren er al 23 huizen ingestort. De grondverzakking was reeds meer dan een meter gevorderd. lederen dag storten er huizen in, en steeds moeten er opnieuw woningen ontruimd worden, wegens het dreigend gevaar.” Dat was de algemeene kreet der bevol king van het machtig Romeinsche Rijk in de dagentoen de schaduw van den nade renden ondergang reeds zichtbaar werd. Er was een geest van tuchteloosheid en van verslapping gekomen. De gehoorzaamheid aan de wetten, eenmaal de kracht en de trots van den Romeinschen burger, en waarborg voor het behoud der vrjjheid, had plaats gemaakt voof onverschilligheid aan de eene, despotisme aan de andere zijde; nauwlettende zorg voor de handhaving der instellingen, die den reusachtigen staat de mogelijkheid hadden geopend zijn organi satie uit te breiden tot de verwjjderdste oorden der toen bekende wereld, was ver vangen door een lydelyk berusten in de willekeurigste besluiten van den eersten den besten dwingeland, als deze er maar slag van had de volkshartstocbten te vleien en de middelen wist te vinden om de be geerten der menigte te bevredigen; schoot hij daarin te kortspoedig was een oproer verwekt dat hem van den troon bonsde en het purper op de schouders van een ande ren avonturier deed nederdalendie opnieuw moest beginnen met brood te verstrekken en spelen in te richtenbrooddat niet door arbeid was verkregenspelenge schikt om door bloederige vertooningen in den circus de verslapte zenuwen te prik kelen, de oververzadigde zinnelijkheid een oogenblik van genot te doen smaken. Waarheen dat alles geleid heeft, weet men. De ruwe volken aan de grenzen drongen het grondgebied van den staat binnen, en deden het Rijk af brokkelen; steeds kleiner werd de omvang van de we reldheerschappijenger de kring om haar hoofdstad getrokken. Het Romeinsche Rijk stortte niet in, grootsch nog in zijn laatste worsteling, maar het zakte weg, beroofd van merg en levenskracht. Op soortgelijke wjjze zijn de meeste mo narchieën der Oude Wereld aan haar eind gekomen. In haar bloei zat de kiem van haar ondergang. Als de zucht naar weelde en naar zingenot de hoogere, af keer van kloeken arbeid de lagere rangen der maat schappij, beide vruchten van algemeene wel vaart, had overmeesterd, dan was het spoe dig gedaan. Het eind was een dier ruïnen, waarmede het schouwtooneel der geschie denis is overdekt. In onze dagen klinkt weer de kreet - Brood en spelen 1 *t Is zoo, de zeden zijn niet meer de zelfde, en de omstandigheden verschillen. Men schaart zich thans niet om de paleizen der Keizers van enkele maanden, die, na in een verwijderde provincie, waar zij een bestuurs betrek king of een legercommando vervuldendoor allerlei afpersingen schatten te hebben verzameld uitdeelingen hielden aan de hen toejuichende bevolking; men verdringt zich niet op de tribunes rondom het worstelperk, waar zwaardvechters en slaven hun bloed storten in onderlingen kamp of in den strijd tegen wilde dieren. Toch, bij al dat verschil, is er overeen komst. Met klimmenden aandrang vraagt men den staat om brood en eischt men vermaken als een recht. Nog een enkele schrede verder, en men zal gaan verlangen dat ook deze van overheidswege worden ingerioht, op straffe van het verlies van de volksgunst. Op dreigenden toon eischen werkloozen of zij die voorgeven het te zyn, dat de Staat of de Gemeente in hun onderhoud zal voorzien door werkverschaffing? Nu ja, maar vraagt eens, voor welke soort van productieven arbeid de moesten hunner de noodige bekwaamheid bezitten, welke moeite zij zich gegeven hebben om een plaats in de maatschappij op waardige wyze te bekleedenwelke opvatting van plich ten zy er op nahoudenin hoeverre zij zelf iets gedaan hebben om den treurigen toestand te voorkomen, waarin zy zich bevinden I O zeker, daar zyn er, wien geen eigen schuld druktslachtoffers van een te ruimen aanvoer van arbeidskrachtenmannen van goeden wil, wien het niet ontbreekt aan bekwaamheid en jjveren die hun eischen niet booger stellen dan de nood zakelijkheid vordert. Maar het zyn niet dezen, die het drukst „manifesteeren”, het geweldigst schetteren tegen de openbare v. d. Hoog eens, wij zjjn vrye mannen, die ons zelfstandig oordeel hebben. De wettige weg had gevolgd moeten worden es den Commissaris te spreken adht hjj eene onnoodige zaak. Na de genoemde wijziging worden de notulen goedgekeurd. De voorzitter deelt mede, dat is ingekomen de goedkeuring van G. 8t.betreffende het be sluit der vorige vergadering van af- en over schrijvingen. Verder is bericht ingekomen van Ged. Staten, dat is uitgekeerd eene som van f 1441,16 als subsidie voor 't L. O., volgens art. 44 der wet. ige af- en oyerschrjj- van den hoofd, om verklaren, worden goed- pathie hebben dan die der voeding van het arme schoolkind, welks ouders niet bij machte zjjn hun kleinen te geven wat hun toekomt. Maar de oorzaak dier machte loosheid moet worden opgespoord, eu koo mogelijk weggenomen. Dat is een liefde werk bij uitnemendheid, en niet het be stuur der gemeente of van den staat is daartoe geroepen. Als het zich op dien weg begeeft, moet het de deuren wijd open zetten en dan dringen misbruiken binnen, veel erger dan het kwaad, dat men wil bestrijden. Ontneem den arme de zorg voor zijn kinderen, en de sterkste prikkel tot plichtsbetrachting is van hem verwijderd de zorgeloosheid zal er schrikbarend door toenemen. Gijdie niet slechts van uw overvloed geen, maar u zelfs bekrimpt in uw behoeftenom hongerende kinderen te spijzigen, gij hebt het recht te vorderen, dat ook de vader doet wat hjj kan om in het vervolg uw hulp te kunnen ontberen; gij zijt verplicht te onderzoeken, of die vader niet somsdank zij uw milddadigheid, een welkome gelegenheid vindt om meer voor zich te behoudennu gij een deel van zijn plichten tot de uwe hebt gemaakt, en, zoo dit werkelijk het geval is, alle midde len aan te wenden om hem van dat slechte pad terug te brengengij hebt u de vraag te stellenof hetgeen gij doet niet tot uit werking zal hebben, dat het gezin, welks jeugdige leden uit uw hand voedsel ont vangen, niet juist door die tusschenkomst nog dieper zal zinken. Het openbaar gezag kan zich met dien arbeid, die hoofd en hart tegelijk met de beurs in beslag neemt, niet inlatenhet kan slechts administreeren en regelen en zou ten slotte genoodzaakt wezen, brood te doen toekomen aan wie het verlangen. En in dienzelfden tijdwaarin luider dan ooit te voren wordt aangedrongen op hulp van overheidswege, stijgen de openbare vermakelijkheden tot een ongebonden trap van bloei. De vindingrijkheid des onder nemers put zich uit om afwisseling te brengen, en niets kan verzonnen worden dat niet de menigte in dichte drommen ziet toestroomen. De groote steden zijn de algemeene punten van aantrekking ge worden; eerst daar kan men het leven ge nieten, daar is afwisseling, daar kan men uitgaan I Gedresseerde olifanten en gedach tenlezers Dahomey-negerinnen en boksende kangoeroe’smuzikaal ontwikkelde varkens en hardlooperstooneeluitvoeringen waarbij ontuchtige schilderingen het gemis van kunst trachten te vergoedendat alles en nog veel meer lokt de onder den druk der tjjden gebogen klagers bij menigte uit hun wo ning; de treurige toestand der maatschappij scbjjnt wel de zucht tot „ontspanning” des te levendiger te maken. Mocht iemand wil len aantonnen, dat juist de laatste een der voornaamste oorzaken is, waardoor in menig gezin de ernst van den arbeid wordt ver doofd, het weerstandsvermogen tegen den kwaden dag te loor gaat, men zal u den rug toedraaien. Gy zijt uit den tjjd, gij misgunt uw evenmensch een weinigje genotgij wilt hem verlagen tot een slaaf, tot een werktuig. Er is weleens gezegd, dat het een on begonnen werk istegen den tjjdstroom op te willen roeien, ’t Kan zjjn; nochtans zijn wij van oordeeldat het plicht is te waar schuwen, als men meent dat een gevaar dreigt. Al is aan vankei jjk de uitwerking gering, de stem mag niet zwijgen van wie meent tot zjjn tjjdgenooten iets te moeten zeggen. Maatschappeljjke hervorming, zoo wordt beweerdkan slechts van boven geschieden. Onjuist, zij moet ook van onderen komen. Den zinkende te helpen is de plicht van ieder, die op den kant staat, maar de drenkeling kan ook zelf de hand uitsteken. Er moet in onze lagere klassen meer ernst, meer gevoel van verantwoordeljjkheid wor den aangekweekt, anders baat de jjverigste arbeid der philanthropic weinig. Geef brood met mildheid aan wie het niet kan beko men maar tracht het ook daarheen te lei den dat hjj zelf doe wat binnen zjjn bereik ligt. De beste wjjze van armverzorging is de geestkracht der armen op te wekken; elke overwinning, in die richting behaald, draagt duurzame vruchten en is van bly- venden aard. Eu dan nog dit: Niet het volk, dat zich het best weet te vermaken, is het krachtigst gewapend tegen de gevaren der toekomst; wel de natie, bjj welke arbeid en spaarzaamheid het meest in eere zjjn. In dit opzicht vooral hebben de hoogere standen een roeping te vervullenzij moe ten niet het voorbeeld geven van jacht naar genot, waardoor zjj min bedeelden tot navolging uitlokken. Er is iets beters te doeniets dat het hart meer bevredigt en een reiner gevoel achterlaat dan een deel van den levenstjjd weg te werpen aan het bjjwonen van „specialiteiten-vertooningen” er zijn huisgezinnen uit hun verval op te werkener is licht te ontsteken op menige duistere plek. Dit zy uw ontspanning, landgenooten I vingen en slag oninvoi gekeurd. Daarna lieten de hondjes, i belasting betaald werd, hun op d. schuldigen namen dit aanbod gewillig aan tevens zoo goed, de stumperde, dit keffen kunnen, van de verdere belasting te ontheffen. Tegen het voorstel van den voorzitter om de begrooting met f 54,25 te verhoogen, aan gezien hoofdstuk X tengevolge voor de uitgaven van vee-(varkens)-ziekte verhooging vereischte, had niemand bezwaar. 'a gemeente Lekkerkerk is ingekomen tel om een contract met de gemeente an a/d Lek aan te gaan om leerlingen i laatste gemeente op de openb. school voor U. L. O. te Lekkerkerk te kunnen plaatsen tegen betaling van f 54 per jaar en per leerling. Tevens is ingokomen een zetenen van Krimpen i verzoeken een dergeljjk aangaan, terwjjl zjj zich riohtige terugbetaling aan de gemeente. De heer Boogaerdt acht het voorgestelde contract niet genoeg ontschreven. De gemeente raad moet het recht van toelating of ontzegging aan zich houden; wjj kunnen het toeataan of weigeren, naarmate wjj oordeelen over de personen, die 't aanvragen. Zooals 't contract daar ligt, heeft hjj bezwaar het aan te nemen, maar in den geest, zooals het adres luidt, is hjj vóór de zaak, contróle kunne der leerlingen en- gelden en geeft in overweging stelde contract in dien zin te wjj; recht van toelating van leerL_, aan de schoolcommissie te Krirn’ Hjj wil, dat de vooruitbetaling g». door de betrokken ouders of vc aan den gemeente-ontvanger alhier, overmaakt aan den gemeente-ontvai Lekkerkerk. De heer v. d. Hoog acht deze zaak in 't der ingezetenen; hjj wil medewerken aan. Wejjden wil het oordeel gemeente op i Lekkerkerk te kunnen plaat van f 54 per jaar en per leerli w an adres van drie inge- a/d Lek, waarin zjj Mk contract te willen Mi borg stellen voor de aan de t acht De Parnellisten hebben dadelijk verzet aangeteekend in een manifest aan de Ieren in Amerika, tegen de nieuwe financiëele bepalingen, onlangs door Gladstone in de Home-Rule-vbordracht opgenomen en waarbjj, zooals men weet, Ierland zes jaren lang zich niet mocht bemoeien met het belastingwezen. Door deze bepalingen zal Gladstone wel den steun en de stem ver liezen van de Parnellisten! Aangaande de noodlottige aanvaring tusschen de „Victoria” en de „Camper- down” vernemen we nog het volgende: Toen de schepen elkaar geraakt hadden, trachtte Admiraal Tryon nog, maar tever geefs, het schip de „Victoria”, landwaarts te sturen. Hjj liet alle manschappen, zieken en arrestanten op het dek komen en toen hjj zag, dat het voorschip reeds snel begon te zinken, beval de Admiraaldat ieder zich maar redden moest. Hij zelf bleef op de brug en was eenige minuten daarna in de diepte verdwenen. Toen het schip begon te zinken 6 mi nuten na de aanvaring zag men verschei- denen van de bemanning op de romp naar de kiel klimmen. Onder het zinken ontplof ten de stoomketels met twee luide knallen. De uitgezonden booten namen zooveel mannen op als zjj kondenmaar de zuiging van het zinkend gevaarte was zoo sterk, dat zelfs de kloekste zwemmers mede in de diepte getrokken werden. Er was geen paniek aan boord; allen moeten zich zeer kalm en flink gedragen hebben. Het schip ligt 70 vademen onder water. Men gelooft, dat het niet weer bovenge bracht zal kunnen worden. Voor de slachtoffers van de ramp zal waarschjjnlyk in de 8t Paulskerk te Londen een gedenkteeken worden opgericht. In Argentinië is alweer eene ministrieele crisis, omdat de President te veel talmde met het benoemen van een opvolger voor den afgetreden Minister van Binnenlandsche Zaken. De Ministers van Oorlog en van Justitie, benevens het Hoofd der Politie, hebben allen hun ontslag genomen. Zitting van den Gemeenteraad van Krimpen a/d Lek, op 23 Juni 1893, des avonds te 6j uur. Afwezig de heer J. Huizer. De voorzitter (de heer J. G. de vergadering en leest de not vergadering. De heer M. Boogaerdt maakt de opmerking, dat de bedoeling van het door hem gesprokene, betreffende de zaak van den gemeente-ontvan ger, niet juist door de notulen is weergegeven. Hjj heeft gesproken naar aanleiding van de te maken instructie voor den gemeente-ontvanger waarin voorgesteld wordtvoortaan twee zitda gen per week te houden. Hjj heeft van den gemeente-ontvanger vernomendat op de gewone zitdagen slechts een enkel persoon verschjjnt. .Tot nog toe heeft de ontvanger slechts óón zit dag gehouden en nu wilde hjj eerst van den gemeente-ontvanger weten of twee zitdagen noo- dig zjjn en daar hot hem bekend isdat er wederzjjdsche grieven bestaan tusschen den gemeente-ontvanger en het hoofd der gemeente, wilde hjj eens hoorenwelke grieven er bestaan om die zoo mogeljjk uit den weg te ruimen. De voorzitter brengt in het middendat hjj (zooals in de notulen staat) gezegd heeft, dat hjj over deze zaak den heer Commissaris dor Koningin wilde spreken en meent dat de klach ten van den gemeente ontvanger en van den burgemeester in deze niets ter zake doende instructie dient voor 't publiek't publiek klaagt, dat het tusschentjjds niet geholpen kan worden. De heer Boogaerdt beweertdat dit bezwaar is ontstaan door onderlinge grievendeze wil hjj vóór do instructie uit den weg hebben. De voorzitter zegt, geen klachten tegen den gemeente ontvanger te hebben. De heer Boogaerdt houdt voldat hjj niet van klachten maar van grieven gesproken heeft. Hjj verondersteltdat de heer v. d. Berg (wet houder), het met hem eens zal zjjn, dat er bljjkbaar grieven bestaan. Dit acht hjj in 't nadeel van 't publiek. De voorzitter merkt op, di toch ook gemeend hebben ontvanger klachten had. De heer gei tegen dat d< De heer gehad d leen kit Mjjnliei v. Mierop) opent «tulen der vorige Deze Courant wordt des Woensdags- en des Zaterdags morgens uitgegeven. Prijs: voor Schoonhoven per drie maanden ƒ0,75. Franco per post door het geheele rijk 0,90. Men kan zich abon- neeren bij alle Boekhandelaren, Agenten en Brievengaarders. belang en dringt op spoed De heer v. d. overlaten aan de schoolcommissie. De heer v. d. Hoog stelt voor het ra beginsel aan te nemen en de regeli te laten aan B. en W. in den geest van Dit voorstel wor’dt aangenomen. Nog even maar werd spoedig tot zwjjgen het voorstel van den heer Boogaerd adres van afschaffing te behandelt volgende vergadering, te geljjk met ning van de verordening en door de aanneming met algemeene De heer Boo; er door gen de 12 k L Londen t overladen, 't geen man f 5 verdiei Hy heeft een week zaak gesprok».. ;u d» voorzitter heeft ten met den inspecteur hjj meent dat dit de rechte wenscht dat de gemeenteraac aanwenden bjj den Minister. De voorzitter deelt mede, dat hjj met den Inspecteur gesproken heeft. De Inspecteur heeft hem medegedeeld, dat dit niet gaan zou met het oog op den accjjns. De recherche is te Rot terdam. Ook heeft hy den ontvanger van Go- rinchem gesproken, maar ook daar heeft men het niet gedaan kunnen krygen. Men zal in Rotterdam letten op de havengelden; hij is er echter niet tegen een verzoek tot don Minister te richten. De heer Boogaerdt vraagt of er alleen ad ministratief bezwaar tegen de zaak bestaat of dat er andere redenen zyn. Hier woont geen ambtenaar, dat is zoo, maar kunnen de com miezen niet even goed hier wonen als te Lek kerkerk. Hy meentdat men bij den Rjjks- ontvanger beginnen moet. De voorzitter merkt op, dat de controleur in Gouda niets doen zal zonder zyn chef. Hjj wil doen wat hy kan, maar ziet er bezwaar in. Men heeft hier geen recherche. De heer v. d. Hoog wyst op 't groote gemeen tebelang en wil daarom adresseeren. De heer Boogaerdt wildat de voorz. met het verzoek van den ontvanger tot hoogere amb tenaren opklimme en zich ten slotte tot den Minister zal wenden. De heer v. d. Hoog wyst op het spoedeisohende van de zaak. De voorzitter meent, dat de spoed niet van ons afhangt. Er is of komt een nieuwe ontvan ger er is een plaatsvervangend controleur. De heer Smit meent wel te kunnen wachten tot er vaste functionarissen zyn maar wil dat de ge meenteraad zich dan zoo spoedig mogelyk tot den Minister wende met een verzoekaanwjj- zunde do puntendie voor onze gemeente van belang zyn. 1 De heer v. d. Weyden is ’t wel eens met den heer Smit, maar meer met het denkbeeld van den heer Boogaerdt, want geeft de Minister de voordeelen aan Krimpen, dan moet hy ze Rotterdam ontnemen, daar men in Rotterdam de havengelden zal missen. Ten slotte wordt het voorstel van den heer Boogaerdt aangeno men met alg. stammen om dL met den ont- dat de andere heeren dat de gemeente- K. v. d. Berg is van meeningdat de imeente-ontvanger klachten of grieven heeft 3“’i B. en W., daarom hoeft hjj ook gewild dat de ontvanger zich zou verklaren. Boogaerdt heeft niet de bedoeling 'ehad den voorzitter te beleedigen; hjj wil al- nlaarheid, hjj heeft gewenscht den heer v iff te hooren en dan te oordeelen. De voorzitter verandert het woord „klachten” in „grieven”. De heer I*. v. d. Hoog zegt dat nu er beslo ten is in eene vorige vergadering den gemeonte- ontvanger te hooren en dit besluit niet uitge voerd wordt, de wettige weg niet is gevolgd. Meent do voorzitter een besluit van don Raad niet te kunnen uitvoeren, dan moet hy gebruik maken van zyne bevoegdheid, daarvan binnen 2 maal 24 uren aan Ged. Staten en aan den gemeenteraad kennis te geven, maar de weg is nieter den Commissaris over te sproken, want G. St. moeten binnen 30 dagen kennis van hunne beslissing geven. De voorzitter antwoordt, dat hy alleen gezegd heeft, dat hy den Commissaris wil spreken, dat is eene particuliere zaak. De heer v. d. Hoog vraagt of het besluit dan nu uitgevoerd zal worden, waarop de voorzitter ongeveer antwoordt, dat het straks bljjken zal of de gemeente-ontvanger is uitgenoodigd. De heer K. Smit meent, dat de gemeenteraad niet onder censuur staat; by is het met den heer irmate ’t aanvragen. *feest, zooals het adres luidt, Hjj wenscht, dat de gemeente uitoefenen over de toelating i do riohtige betaling der sohool- jeeft in overweging het voorge- t in dien zin te wyzigen, dat het ing van leerlingen verblyve imissie te Krimpen a/d Lek. der schoolgelden roogden geschiede alhier, die deze inger van

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1893 | | pagina 1