I IUT IER ruik. N°. 1884. Woensdag 5 Juli. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. EL8T, igstukken, Zonen, anchetten, 1893. IKJES, aai, IVo. 4. :happij. >RK. lags. Effecten, Regula- imeters 3 A, ir, I UT, HOONHOVEN. BUITENLAND. Overzicht. BINNENLAND. ■■■V Buitenland. SfflOOfflöfflW GOÜRAKT. pikeretraat aterdag de Bedankt door Da. TERDAMj te Groningen. Oisterwljk d. i. nage- Effecten toot: «7. den prolongatie- irdamsche beun- tegen de meeat Overal te ont- Afwerklng solide dende stoffen. d. Dw. Dienaar, >IER, Tailleur. IE WAAG”, )sito: 17.,' vereen te komen erkiezende tegen n van Schoonhoven en de Amsterdam- zonder berekening open en verkoopen n provisie van: en de 30 er 30 (ook ers in de meeste >t den eerstvolgen- r Amsterdamsche trekt door den Heer LL, Schoonhoven. jteekende beveelt n voor het maken 3 Juli. De heer R. A. lier, heeft een beroep ont- irkwerve bij Zierikze» en beroep naar Grypskerke >n Hoofd-Agent i Oudewater uggave naar keuzo elige voorwaarden i wissels op binnen sten op aanvrage zonder strijken ze idat men in minder >rd of manchet heeft, e, onbreekbare me- staan gelijk met de verschillende mo- ETTEN 60 en 75 Ot t. lEFNAGEL, Markt stie DASSEN, DAS- f33.800; C. der Spek, f34.400. J. J. Duijm, te CvuMi gejan, te Kralingen Voor de 2de aideeling (gebouwen) waren geen afzonderlijke inschrijvingen ingekomen. De Hooge Raad heeft ontzpgd de vroeger vermelde vordering van A. J. v. H. tegen den staat der Nederlanden, tot bekoming van schadevergoeding, op grond dut eischers pakschuit in de Gouwe nabij Waddings veen zou zyn aangevaren en be schadigd door een torpedoboot van den staat. De inspecteurs van de rijks- veldwaoht dragen eene uniform, welke veel overeenkomt met de tenue der officieren van het wapen der koninklijke maréchaussóe, met dit onderscheid, dut zij zilvoien four- ragères met dito kwasten en eenen helm dragen. De opslagen van de kraag en mouwen van de korte jas zijn donkerblauw. De sabel is van hetzelfde model als bij de bereden officieren van het leger in gebruik. Aan de universiteit te Am sterdam is «cum laude” bevorderd tot docter in de rechten, op proefschrift: Wettelijke, interessen”, de heer Joh. M. Jolles, gebofen te Gorinchem. GOUDA, 3 Juli. Aan het nieuwe lid der Tweede Kamer voor ons kiesdistrict, den heer Valette, is op zijne aanvrage een jaar verlof verleend als leeraar der rijks hoogere burgerschool, op voorwaarde dat hij de kosten drage zyner vervanging ge durende dit tijdvak. De heer D. K. De Koning Munting heeft met goed gevolg het propaedeutisch examen in de geneeskunde aigelegd aan de universiteit te Amsterdam. Naar wij vernemen, moet Dr. J. H. Gunning JHzn., vroeger predikant alhier, toen hij onlangs een predikbeurt in de Groote Kerk vervulde, zich afkeurend heb ben uitgelaten over die leden der gemeente, welke bij de laatste verkiezing voor de Tweede Kamer hun stem hebben uitge bracht op een liberaal. Thans moet aan dien heer door enkele leden der gemeente een schrijven zijn gericht, waarin gepro testeerd wordt tegen die uitlating, lo. omdat de kansel door ^ergelijke behandeling van wereldsche zaken ontwijd wordt en deze de plaats niet is tot bespreking van staat kundige meeningSKU, omdat in de kerk de predikant alleen aan het woord is en geen debat of tegenspraak veroorloofd wordt. Qoudsche Cour. ♦GORIX'CHEM, 3 Juli. De periodiek aftredende leden van den gemeenteraad voor dit jaar zijn de heeren Mr. A. O. Visser, M. F. Boonzajer, P. A. Bos, A. F. Renesse en H. J. F. Muller. De heer M. F. Boonzajer, die reeds een reeks van jaren de belangen der gemeente met den meesten ijver behartigde, heeft echter verzocht bij de eerstvolgende verkiezing niet meer in aanmerking te komen. AMEIDE, 4 Juli. Op de 10-jaarlyksche alphabetische tafels op de akten van den burgerlijken stand dezer gemeente over de jaren 1883 1892 komen voor 1116 namen, als; 572 geborenen, 196 gehuwden en 348 overledenen. Echtscheidingen zijn in die jaren alhier piet voorgekomen. •AMMERSTOL, 3 Juli. Zaterdag 1 Juli was het 20 jaar geleden dat de heer W. A. Emeis als onderwijzer binnen deze gemeente werkzaam was. BENSCHOP, 30 Juni. Uit de voordracht ter benoeming eener onderwijzeres aan de openbare school no. 2 in deze gemeente, bestaande uit de dames A. Weertman te Assen, no. 1 en O. Zaaijer te Utrecht, no. 2, is in de gisteren gehouden raads vergadering benoOmd mejuffr. A. Weert man te Assen. De collecte ten bate van het fonds ter aanmoediging en ondersteuning van den gewapenden dienst in de Nederlanden heeft in deze gemeente opgebracht f 10,65. ♦BENSCHOP, 4 Juli. In de gister avond gehouden vergadering van het kiescollege is tot predikant bij de Ned. Herv. Gemeente alhier beroepen Ds. D. Boonstra, gewezen predikant der Gereformeerde Kerk B. te Schiedam. ♦BERG AMBACHT, 3 Juli. In de op Vrijdag jl. gehouden vergadering van het polderbestuur met gecommitteerden is de begrooting voor het dienstjaar 1893/94 vastgesteld op'i 12879,36, zoowel in uitgaaf als ontvangst. De polderlasten zijn bepaald op f3,— per HA. belastbaren grond. De polderrekening over 1892/93 is goed gekeurd en vastgesteld tot een bedrag van f 14813,80* aan ontvangst en f 1208(1,09 aan uitgaaf, zoodat het batig slot bedraagt f 2.127.71. BODEGRAVEN, 3 Juli. Onze gemeente is oene nuttige instelling rijker geworden. Reeds sedert lang toch was men t-it de overtuiging gekomen dat, niettegenstaande de particuliere liefdadigheid, de onvermo gende herstellende zieken veelal behoefte hebben aan versterkend voedsel. Om hierin zooveel mogelijk te voorzien, is, op ’t initiatief van een paar heeren, eene «Zie kenvoeding” opgericht, waarvan de statuten zyn vastgesteld en tot bestuursleden zyn benoemd de heeren R. L. Martens, voor zitter; K. Douwes Dekker, seoretaris-pen- ningmeester; J. Van Dam, Van Gheel Grothe en Ds. De Meijere. G1ESEN-N1EUWKERK, 1 Juli, voor het beroep te Heukelom A. Van der Spek alhier. GOUDRIAAN, 30 Juni. In den nacht van jl. Zaterdag op Zondag ging het er weer zeer rumoerig toe in onze gemeente. De stoepen moesten het ontgelden en bij den klompenmaker L. B. heeft men een jonge heining vernield. Verder zijn er weder poten geschild. Al te vriendelijk was men voor den landbouwer H. d. O-, wiens wasch men heeft .meögenomen. Van Maandag op Dins dag heeft men de wasch op de bleek gelaten, maar ’s morgens was er geen stukje goed meer over. Opmerkelijk is hetdat men een wasch van een der buren onaangeroerd gelaten heeft. ♦HAASTREOlfr1 Juli, Bij den lundbou- wer O. Hofland is heden-morgon weer een geval van miltvuur geconstateefd. Ook bij zyn buurman, den landbouwer O. Verborg *ts heden eeue koe aan miltvuur gestorven. ♦HAASTRECHT, 3 Juli. Volgens verslag van heeren dirocteuren der Nutsspaarbank zyn er in het afgeloopen boekjaar 243 in lagen gedaan, waarvan 22 beneden één gulden, 115 van f i tot f 10, 87 van f 1CT tot f i(JU en 19 van f 100 en daarboven. Er hadden 93 uitbetalingen plaats. Aan het oinde van het boekjaar waren 201 spaar bank-boekjes in omloop, waarvan 16 tot een bedrag van beneden f 10, 94 van f 10 tot f 100, 83 van f 100 tot I 1000 en 8 bpven de f 1000. In het geheel werd f 1067,62 aan rente toegekend. J.l. Zaterdag is het kerkhof der Ned. Hervormde Kerk gesloten en het nieuw aangelegde der gemeente geopend. Het geheel is verdeeld in drie klassen, die te zamen eene plaatsruimte geven voor 448 groote lyken. •HGOG-BLOKLAND, 3 Juli. Heden-mor- gonhalf vier urenontstond door eene onbekende oorzaak brand in eene hooischelf, bij de woning van den bouwmiin W. Bove- kerkaan den Bazeldijk onder deze ge meente. Met behulp van eenige emmers water werd het vuur in zijn voortgang ge stuit zoodat slechts een deel van het hooi verbrand is. Eerlang zal onze gemeente zich in het bezit zien van een hulpkantoor der posterijen. Tot heden hadden wij maar een bestelkantoor. ♦HOOG-BLOKLAND, 4 Juli. Tot predikant bij de Ned. Herv. Gemeente alhier is door den kerkeraad beroepen Ds. W. Zijlatra te De Vuurscbe. ♦KRIMPEN a/d IJSEL^ 30 Juni. Op de voordracht ter vervulling der betrekking van len onderwijzer aan de o. 1. school alhier zijn geplaatst de heeren: lo. K. Van der Graaf te Lekkerkerk; 2o. H. Grendel te Ryswijk; 3o. W. Moeiker te Culemborg. §LEKKERKERK| 4 Juli. De heer K. Van der Graaf, onderwjjzer met hoofdakte aan de 1ste openbare school alhieris in gelijke betrekking aan de openbare school te Krimpen a/d IJsel benoemd. MONTFOORT. 30 Juni. Op voordracht van don hoofd-ingenieur is de heer F. C. Hollestelle, van Tolen, door den Minister van Waterstaat tot buitengewoon opzichter benoemd bij het bouwen van een draaibrug over den Holl. IJsel alhier, en zulks voor den tijd van uiterlijk 6 maanden. Naar gemeld wordt is het 2de perceel (yzerwerk) gegund aan de heeren Pen 8c Baudin te Dordrechtvoor f 5.555. De laagste inschrijving bedroeg f 4.926. NIEUWERKERK a/d IJSEL, 1 Juli. De collecte voor het fonds van den gewapen den dienst heeft opgebracht NIÉUW-LEKKERLAND, j dikant alhier is beroepen meijer te Giesen-Oudekerk. •NOORDELOOS, 3 Juli. Heden word alhier door den heer J. Duijm Fz. de eerste steen gelogd voor het kerkgebouw derGeref. Gemeente. De heeren Basoski Sr. van Delft en J. Duijm Dz. spraken hierbij een toe passelijk woord daarna werd door de aan wezige belangstellenden gezoVigen Ps. 11811 waarmede deze plechtigheid was afgeloopen. ♦OTTOLAND, 3 - Lauts, cand. alhiei vangen Daar Kei» toezegging van op Walcheren. OUDEWATER, 30 Juni. Zaterdag-avond was aan de scheepstimmerwerf’ alhier het jongetje van V. aan het spelen bij de stoom boot der firma De Ruwe. A. Stofberg, die zyne handen in de rivier wilde reinigen en eenige oogenblikken te voren den kleine nog had gezienverwonderde zich hem niet te ontwarenbij onderzoek zag hij tusschen de boot en den muur een handjo steken boven ’t water. Stofberg haalde den knaap op het drogeen had het genoegen hem het leven te redden. Indien hij eenige minuten later gekomen ware, zou het kind onder de boot gelegen hebben en aan aller blikken onttrokken zyn geweest. Gister-avond had in den Buitentuin «Rozenburg”, van den heer W. J. v. d. Meer een biljart-kaartwedstrijd plaats van wege de r. k. vereeniging «tot Nut en Genoegen”. Voor den biljartwedstrijd wer den behaald de le prijs door den heer G. Geuling, 2e prijs B. Van Liefland, 3e prijs M. O. A. Thier, en voor den kaartwedstnjd, waarvoor 8 prijzen waren, werden deze ge wonnen door G. Streng, te Hekendorp, D. Hoogenboom, alhier, Van Jaarsveld, te Snel- rewaard, A. Schoonderwoerd, te Papekop C. Venus en J. Hoogenboom, te Haastrecht. ♦POLSBROEK, 4 Juli. Nog maar even aan de waakzaamheid zyner moeder ont snapt, raakte het driejarig zoontje van S. alhier heden-morgen in de Benschopsche wetering. De timmerman Z., door een paar drijvende klompjes opmerkzaam geworden, zag spoedig wat er gaande was, sprong onmiddellyk te water en smaakte de vol doening, het knaapje, dut aanvankelijk geen teeken van leven meer gaf, op den wal en bij de verschrikte moeder te brengen. In het hooiland van den landbouwer De P. alhier was men j.l. Zaterdag al heol ongelukkig. Een der hooiers, die op den wagen stond, werd met een hooivork in de hand gestoken en hetzelfde lot, doch heel wat erger, trof een ander, die beneden stond en door een hooivork, welke van den wagen af naar beneden word geworpenin de hand werd getroffen. Do hand zwol vree- selijk op en do man leed zóóveel pijn, dat hij dien dag niet meer werken kon^ •REEUWIJK, 3 Juli. Zaterdag jl. is door stemgerechtigde lidmaten tot notabel bij de Ned. Herv. Gemeente alhier geko zen de heer U. Van Triet. •STOLWIJK, 3 Juli. Als men een elftal flinke, half volwassen kuikens bezit, komt men zeker in eene weinig aangename stemming, indien men ’s morgens dat onschuldige elftal wreedaardig vermoord vindt. En als dan do eerste gedachte is; «Zeker het werk van een hondenkind, zonder gevoel voor hot lyden zyner mede schepselen”, dan komen even daarna een aantal ijzeren bouten uit eene in de nabij heid staande ophaalbrug vertellen, dat er ook menschenkinderon bij dezen elfvoudigon moord in het spel zyn. En hoe A. K wien 't bovenstaande is overkomen, zyne hersens ook pynigt, om achter de waarheid te komen het baat hem niets: de bedrij vers dezer laffe daad zjjn niet te ontdekken. •TIENHOVEN, 1 Juli. De langdurige en felle droogte heeft ook in doze gemeente f8,80. Juli. Tot pre- Ds. Ph. Nie- voor de veehouders en landbouwers hoogst nadeelige gevolgen. De weilanden bieden voor het grootste gedeelte geen genoegzaam gras meer aan voor het daarin loopend vee; hooi wordt veel te weinig gewonnen en de gewassen op het bouwland zijn ten deele geheel, of andei's voor een groot dftel mislukt; treurig is het te zien, hoe op de hooge, zoo vruchtbare streekgenaamd «de Hoogenwaard” onder deze gemeente, de gewassen lyden; geheele akkers met aardappelen o. a., die nog niet op de helft .van hun wasdom zün gekomen, sterven, en zullen het rooien niet waard zijn. •TIENHOVEN, 3 Juli. Van gister avond tot heden-morgen zijn op de zalmzegen* vissohenj alhier 11 zalmen gevangen. TIENHOVEN, 4 Juli. De 10-jaariyksohe alphabetische tafels op de akten van den burgerlijken stand dezer gemeente over de jaren 1883—1892 bevatten 111 namen van geborenen, 56 van gehuwden en 77 van overledenen, te zamen 244. Echtscheidin gen kwamen in die jaren in deze gemeente niet voor. ♦VLIST, 1 Juli. Dat een makke stier toch niet altijd te vertrouwen is, ondervond j.l. Zondag-morgen de 16 jarige zoon van den landbouwer J. O. Dicht bij de Vrou wenbrug werd de jongeling door den stier in het water gestooten. Gelukkig kwam juist de postbode voorby, die den jongen in het water zag liggen. Na weinige oogen blikken werd deze op het droge gebracht. Gemengd Nieuws. Aan den Pruimendyk te Rid derkerk heeft zich een geval van pokken voorgedaan, en wel bij een lorren-koopman. Te Krimpen aan den IJsel i> een 3| jarig knaapje al spelende te water geraakt en verdronken. Te Ootmarsum zijn 2 jongens onder het baden verdronken. Zondag-oohtend had aan het station van den Hollandschen spoorweg te Zevenaar een schromelijk ongeval plaats. Door eenen verkeerden wisselstand liep de van Deutichem komende passagierstrein op een verkeerd spoor, waarop twee goederen wagens stonden. De machine drong diep in beide door, terwijl de passagiers over en door elkander werden geworpen. Ver- scheidenen hunner hadden wonden, waarvan enkele vrij erg. De postoonductour had behalve eenige builen en schrammen eene diepe wond boven het oog, en een adsistent van het station Wehl had zioh eveneens zeer erg bezeerd aan het hoofd. De ma- teriëele schade is vrij groot. Te Venendaal heeft zich een 35 jarig man aan jenever doodgedronken. Een dag te voren was hij uit ’s rijks werk inrichting, waar hij een jaar wegens her haalde openbare dronkenschap had doorge bracht, ontslagen. Een hoogst treurig ongeval is Zondag-middag omstreeks 5 uren aan den Trekvliet bij den Haag voorgevallen. Van drie jongensdie zioh in genoemde vaart met roeien vermaakten viel de jongste da 12-jarige V., ter hoogte van de spoor brug uit het bootjedat door het schom melen te veel naar éóne zijde overhelde. Zijn oudere broeder, een jongeling van 17 jaar, sprong hem dadelyk achterna, doch diens krachten schoton te kortzoodat beiden iu de diepte wegzonken. De schui- tenverhuurder O. B. sprong gekleed in de vaart en trachtte al zwemmende de dren kelingen te grypen. Ook de politie ver scheen spoedig met dreggendooh alle hulp bleek vergeefs Na verloop van eeu kwartier werden de twee lyken opgehaald. Por raderbaar werden zij door de politie eerst naar het ziekenhuis, later naar de algemeene begraafplaats vervoerd, doch iu den laten avond toen de ouders van den dood hunner zoons waren onderricht werden zij naar het ouderljjk huis iu de Heerenstraat overgebraoht. Nader mejdt men: Het bootje is gekanteld by het naderen van eene groente-sohuit uit Veur onder' de spoorbrug. Volgens getuigen is de groenteman doorgevaren, hoewel hy door het toesteken van zjjnen vaarboomstok de drenkelingen, zonder gevaar voor eigen leven, .had kunnen redden. Tegen den boomvaarder is wegens deze nalatigheid geverbaliseerd. Een rjjke dame uit Haarlem, die voor bijna 50 jaren te Leeuwarden woonde, bezocht kort geleden eonigen van hare bloedverwanten, allen tat den kleinen burgerstand behoorende, in laatsgenoemde stad. Het was, om dozen reeds bij haar leven eene aangename verrassingte bereiden. Daartoe stelde zy aan zes kinderen van hare nicht, ieder f 12.000 en aan den vader dier kinderen f3000 ter hand. Zy gat' daarby te kennen als zij in het leven bleef, het volgende jaar terug te komen, om te zien, welk gebruik vau het geld was gemaakt. Eene Amsterdamsche groente vrouw, die ’t stil had, dutte achter haar kar op de Prinsengracht in. Toen ze na een uurtje' wakker werd, ontwaarde ze, dat anderen, zonder hare toestemming,’ haar zaakje hadden overgeuomen. De kar met groenten was verdwenen. Landverhuizers naar Engeland of Amerika mogen voortaan hun bedde- goed niet meer medenemen. Doen zij dit dan wordt het bij aankomst aldaar in be^ slag genomen en verbrand, zonder dat zij daarvoor schadeloos gesteld worJou. 8 dent van den Raad van State, met toeken ning van eervol ontslag uit eerstgenoemde betrekking. Bij Koninklijk besluit is: lo. tot hoogleeraar in det faculteit der rechtsgeleerdheid aan de ryks-universiteit te Leiden, om onderwijs te geven in het staatsrecht, het administratief recht en het volkenrecht, benoemd Mr. J. Oppenheim, hoogleeraar aan de rijks universiteit te Groningen2o. aan Mr. J. Oppenheim voornoemd, eervol ontslag verleend als hoogleeraar aan de ryks-universiteit te Groningen, met ingang van den dag waarop hij zijne lessen als hoogleeraar aan de rijks-universiteit te Leiden zal aanvangen. Bij Kon. besluit is tot hoog leeraar in de faculteit der geneeskunde aan de rijks-universiteit te Utrecht, om onder wijs te geven in de heelkunde, benoemd Dr. A. Von Eiselsberg te Weenen. Bij Kon. besluit is: 1°. aan na te melden officieren bij dienstdoende schut terijen, op hun verzoek, eervol ontslag verleend: bij die te Gouda, aan Dr. J. H. Bakker Niemeijer, als off. van gez. 2e kl. bij die te Woerden, aan J. F. Hennequin, als kapt.-commandantzijn 2°. bij de dienst doende schutterijen benoemd: bij die te Gouda, tot off. van gez. 2e kl. H. J. De Voogt, thana le luit.tot len luit. J. J. Prins, thans 2e luit.tot 2en luit. Mr. M. M. Schim van der Loeff en A. Dortlandbeiden thans schutter; bij die te Woerden, tot kapitein-commandant P. J. Hofman. Een wetsontwerp, houdende eene geheel nieuwe regeling van de grond belasting, iS'jiij de Tweede Kamer der Staten- Generaal ingekomen. Aangezien in de laatste tij den tengevolge van de bijzonder lage rivier standen op de Lekhet bijna dagelijks voorkomt, dat de waterspiegel binnen en buiten de uitwateringsluizen van de Water schappen Overwaard en Nederwaard en van de polders Nieuw-Lekkorland en Streefkerk, gelegen in den Zuider-Lekdijk, bijna gelijk zijn, zoodat de deuren dier sluizen tenge volge van de voorbijvarende sfoombooten opengehaald en daarna met geweld worden toegeslagenwaardoor deze en de sluiswer- ken zeer veel lijden, hebben de besturen dier waterschappen en polders zich tot den Minister van Waterstaat, Handel en Nijver heid gewend met verzoelrmaatregelen voor te schrijven die aan hunne bezwaren tege moet komen. Donderdag hebben Dijkgraaf en Hoogheemraden van de Vijfheerenlanden herbesteed hot perceel van het vierkanten van den Lekdjjk onder llagestein en Ever- dingen; dit is aangenomen door den heer D. Westerhoud te Leksmond voor de som van f2190. Aan de secretarie der Ned. Israël. Gemeente te Rotterdam heeft de openbare aanbesteding plaats gehad van het aanleggen eener begraafplaats op de perceelen 174 176, aan het Toepad te Kralingenmet de daarvoor benoodigde graafwerkenzandophoogingbruggenge bouwen enz., een en ander voor rekening der Nederlandsch Israëlietische Gemeente te Rotterdam. De aanbesteding was verdeeld in eene eerste afdeelinghet grondwerk en in eene tweede afdeeling, de gebouwen betreffende. Ingekomen waren de volgende 6 biljetten voor de ie afdeeling: G. Sterk, te Heu- kelum, f10,277, P. Sterk, te Speyk fll.190; C. Zanen Hz., f 11.924; H. De Jong Pzn., f12.337; J. De Jong Azn., f12.900, allen te AmmerstolW. Lohe te Kralingen, f16.735. Voor hot geheele werk waren ingekomen de 5 volgende bil jetten F. W. Zonneveldte Kralingen - E Zanini, f33.893; M. Van ■.400 beiden te Rotterdam Gouda, f34.760 en A.Lan gen f35.100. ildeeling (gebouwen) Aangaande de Home-Rule-voordracht heeft Gladstone tot bespoediging van de behan deling van die voordrachteen voorstel ingediend, hetwelk slechts met eene meer derheid van 32 stemmen werd aangenomen, en waarin hij er op aandrong, nu eens flink voort te arbeiden, zonder te pauzeeren voor het behandelen van begrootingszaken, die toch al haast waren afgeloopen. Men moest bedenkendat na afdoening van Home-Rule, nog verscheidene andere zaken vóór het einde van het jaar moesten be handeld worden. Den 27sten Juli, dus nog ongeveer een maand van debat, moet de eindstemming in het Lagerhuis plaats hebben. Als nu in Augustus het Hoogerhuis de voordracht maar niet verwerpt I Omtrent de overeenkomst aangaande Swa ziland wordt gemeld dat aan de Transvaal beschermheerschapsrecht en geen recht van annexatie wordt toegestaan. De rechten der inboorlingenaan wie geen sterke drank mag verkocht worden, blijven ongeschonden. De Europeanen die in Swazi-land waren gevestigd bij het aangaan der overeenkomst, genieten dezelfde rechten als de burgers van de Transvaal. De beperkende invoer rechten op de voortbrengselen der Engelsche koloniën worden opgeheven. Als eene bijzonderheid aangaande het vergaan van de «Victoria” zij nog opge merkt, dat admiraal Tryon na de botsing heeft bekenddat het zyne schuld was daar tusschen de verschillende schepen geen voldoende plaatsruimte was geweest r om de manoeuvres uit te voeren welke door hem zelven waren gelast. De admiraal van de „Camperdown” zag het gevaar en draalde om aan het bevel gevolg te gevenwaarop Tryon seindeWat heeft dat te beteeke- nen.” Markhan de admiraal van de «Oam- perdown”, liet dus zijn schip de aangegeven beweging maken en men weet met welk een noodlottig gevolg- Reeds zijn 20.000 pond sterling, 240.000 gld., bijeengebracht voor de laten betrekkingen der slachtoffers. Het einde van de jongste Rijksdag- verkiezingen (Dultschland) is, dat slechts 2 partyen gewonnen hebben, n.l. de sociaal democraten, die 10 zetels wonnen en de anti-semieten, die sterk genoeg geworden zyn, om eene afzonderlijke partij te vormen. Er wordt nu gerekend, dat van de 397 leden van den Rijksdag 205 h 210 vóór de legerwet zullen stemmen, dus eene meer derheid van slechts hoogstens twee dozijn stemmen. De Bondsraad houdt zieh reeds druk bezig met het opmaken van het nieuwe legerwet-ontwerp, dat ongeveer denzelfden vorm zal hebben als het amendement-Heuene. Keizer Wilhelm zal den 8aten Jnli a. s. weer een reisje maken naar de Noorweeg- sche wateren, waarheen zijne gemalin hem ditmaal vergezellen zal. Dit uitstapje zal ongeveer eene maand duren en besloten worden met een bezoek op het eiland Wight aan Koningin Victoria. In de Fransche Senaat is de Regeering iets heel onaangenaams wedervaren. Er werd in dit lichaam n.l. ter sprake gebracht, het door de Regeering gegeven ontslag aan den prefect van het departement Seine et Oise, omdat deze had geweigerd deel te nemen aan een feestmaal ter eere der na gedachtenis van generaal Hoche om reden n.l., dat men had buitengesloten eenige tot de Republiek bekeerde conservatieven rallies. In ’t eerst keurde de Regeering die weigering goedmaar later gal ze een contra-order waaraan de prefect niet wilde voldoen. Deze Regeeringsdaad werd op onbewim pelde wjjze afgekeurd door de gematigd- Republikeinsche senatoren, met het gevolg, dat ze zich by de stemming over deten opzichte der interpellatie door de Regeering gevraagde eenvoudige orde van den dag ten getale van 145 onthielden zoodat de Regeering dus haar votum van afkeuring beet had. De praotische Amerikaansche politie weet ook het hypnotisme te gebruiken waar het van dienst kan zyn. In een politiebureau te New-York werd onlangs een Engelsch- man gebracht, die geheel bewusteloos was, blijkbaar van dronkenschap. Het was onmogelijk, zijn naam en woonplaats te weten te komen, totdat een der politie beambten op het denkbeeld kwam hem te hypnotiseeren. In hypnotisohen toestand antwoordde de Engelschman op alle vragen, hy noemde zijn naam, geboorteplaats, leeftyd enz. Maar toen de beambte heenging werd hy terstond weder bewusteloos. Een welgestelde oude dame te Melbourne was door de bank-faillissementen zoo angstig geworden voor haar geld, dat zij 20U0 souvereinen van haren bankier terug vroeg en in haren tuin begroef. Toen zy onlangs dien schat wilde opgraven, kon zij de plek niet terugvinden. Zij liet toen den geheelen grooten tuin onder haar toezicht omspittenmaar het geld werd niet gevondenwaarschijnlijk is het gestolen. De oude dame trok zich het verlies zoozeer aan, dat zij naar een krankzinni gengesticht moest gebracht worden. By Koninklijk besluit is Jbr. Mr. J. A. Van Panhuys, commissaris der Koningin in Overijsel, met ingang van 1 Augustus 1893, benoemd tot vioe-presi-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1893 | | pagina 1