ra. I L HUIS, 1893. Zaterdag 8 Juli. 8°. 1385. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht Rogge. leiswijk”. [ooiland. ND, kerk, de Ammersche 500,- I 1 P: Q Hs. D ngerak, istus 1893, DE GIER. >IAIG P: E. i Café A” ITER len: Koffie- en KELDERS; IERS, ie Pinken Offlciëele Kennisgevingen. ZWEMMEN. HTEN leiswijk”, en ERF, bene- jde van 2 Meter te Bleiswijk, psstraat en de intiaren. VERKIEZINGEN. BUITENLAND. Overzicht. SCHUTTERIJ. Begrafenisplechtigheid uïu^den Heer DIRK AART KIP, Hoofdonderwyzer te Ouderkerk a/d IJsel, i Reeuwijk. S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, Uitgeven. f 15 Juli gen ndini oomdo Notaris. de Rijkskas popukir rds. AN NOOTEN, SCHOONHOVINSCHE WRAlfT. 1EURNIET kAN” te Bleis- 2 en 19 Juli uren, bij vei- in het openbaar de heer v. d. Houj consequent mis, ook d I zaakje: ILLIGE veld staande en J. PLAK S en waaraan en, met ERF i Centiaren. i Notaris. I uur. November be- dezer Courant. Maar niet als naaiu noemd. van gem die ■staan van den cht resideeren- meent burgei F dan •mis, besloten i met de 'even bewjjs, urgemeesters inde voor den de eerste worden KRUISWIJK lewater zal tg 11 Juli j avonds 7 ure, teld Koffiehuis, Gemeente SCHOONHOVEN. - geheel f 14,1Ö. mbineerd. Augustus 1893 De BURGEMEESTER der gemeente Schoonhoven waarschuwt voor het zwem men in openbare wateren binnen deze gemeente, anders dan in de daarvoor be stemde inrichtingen. Schoonhoven, 8 Juli 1893. J. J. LAZONDER, Loco-Burg. Prijs dé? AdvertentiSnVan 1 tot 5 regels f 0,50. Iedere regel meer 0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending franco uiterlijk tot Dinsdags-avonds 8- en tot Vnjdags-namiddags 5 uren. Alle binnenlandsche Advertentiênvoor 3 maal plaatsing opgegeven, worden slechts 2 maal in rekening gebracht. e aflossing. u van dit Blad. de zaak terug komen, van den heer v. d. Hoog, beproeving niet meer te haakten de stemmen, zoo- in eene volgende verga- >op aan uitoefe- MBIER VAN pik zal zyn chtingen van dat de bepa- irraia gaf men dit dan ook i nut en ge nten leester een motief te meer om I te stemmen. Hy vertrouwt, leester in dezen nuar zjjn beste Woonkamer ten, Kelder en rs en ruimen gelegen en kan igd worden, uwgrond, groot 230 u. ..oog 1 vorderfeljjk er dan De VOORZITTER van den Raad der gemeente Schoonhoven maakt bekend, dat op Dinsdag 18 Juli aanstaande eene verkiezing zal worden gehouden voor den Gemeenteraad, tengevolge van de perio dieke aftreding van de Heeren J. J. LAZON DER, O. VAN WILLENS WAARD CLz., N. KOOIMAN en J. P. NIEKERK. Schoonhoven, 8 Juli 1893. De Voorzitter voornoemd, J. J. LAZONDER. De nieuwe Duitsche Rijksdag werd den 4den Juliditmaal op byzonder plechtige wyze door Keizer Wilhelm geopend na afloop van de godsdienstoefening, die, op verlangen van Z. M., besloten werd door het spelen van het oude Wilhelmds van Nas- souwen.” De keizer verklaarde in de troonrede, dat sedert de verwerping van de legerwet door den vorigen Rijksdag, de politieke toe stand van Europa geheel dezelfde is geble ven en dat de betrekkingen van Duitschland tot het buitenland van vriendschappelyken aard zijn. De verhouding echter van zijne militaire krachten tot die der buren is zéér ongunstig. Uitbreiding van Duitschland’s weerkracht wordt derhalve hoogst noodza- kelyk geacht. De keizer heeft verder ver klaard al het mogelijke in het werk te zullen stellenom een voldoendekrachtige verdediging van den vaderlandschen bodem te verkrygen’, tevens aandringende op eene spoedige afdoening van het ontwerp. Weldra zal dan ook de nieuwe legerwet, reeds goed gekeurd door den Bondsraad, ingedieitd wor den. Ten einde nu te handelen overeenkom stig den wensch des Keizers, dient men haar niet eerst naar eene commissie te zenden, maar haar dadelijk in de volle vergadering te behandelen. Binnen 14 dagen zou men alsdan kunnen gereed zijn. De Keizer besloot zijne rede met de verwachting uit te spreken, dat hem de hulp van zijne hooge bondgenooten en de vaderlandslievende steun van den Ryksdag niet zullen ontbreken, bij het vervullen van zijne moeielyke taak. Ten einde de verhoogde legeruitgaven te dekken, zullen tot na afloop van het begrootingsjaar de jaarlijksche bijdragen der verschillende Staten in de Rykskas verhoogd moeten worden. In de Fransche hoofdstad is men op eene verschrikkelyke wyze aan het schermutselen geweest. Het was eene ware revolutie door de studenten begonnen en later door het grauw voortgezet. Te Parijs hebben nl. een aantal studenten on leerlingen der school van Bchoone Kun sten hunne ontevredenheid betoond over een door de rechtbank tegen sommigen hunner gewezen vonnis (wegens zedeloos geoordeelde voorstellingen op een balon- lange door hen gegeven).- Allereerst gaven ze aan die ontevreden heid lucht door vóór het huis van den senator Béranger (de man, die de vervolging be werkt heelt)te gaan schreeuwen en voorts door het houden van optochten. Er kwam geen einde aan en de politie besloot dus er een einde aan te makenverscheidene personen werden toen gewond en zelfs ééu zoo ernstig, dat by overleed. Nu scheen de woede ten top gestegen 1 Men verlangde het ontslag van den prefect van politie eu toen hieraan geen gevolg werd gegeven, liep men te hoop voor de prefectuur van politie; BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Schoonhoven maken aan belanghebbenden bekend, dat de Commissie tot het onder zoeken van- en beslissen omtrent de rede nen van vrijstelling en uitsluitingbedoeld bij art. 15 der Schutterij wetzitting zal houden op het Raadhuis op Zaterdag 15 Juli e. k., des namiddags 2 uur. Sohoouhoven, 8 Juli 1893. De Secretaris, De Burgemeester, IL G. GEELHOED. J. J. LAZONDER, Loco-Burg. van 10 December 18471 October J886. Geboren te Woerden 14 Augustus 1820. Overl. te Ouderkerk a/d IJsel 28 Juni 1893. Aldaar begraven 1 Juli 1893. daats heb be 3 dit voorn nieuw aan do orde komt. en W. werd de vrjjheid gelaten, in gevallen, bg herstellingen aan ge- ■"in do nangegovon rooiljjn, voorzoo- wleinigheden betreft, te kunnen af- CASTELEIJN roornemens op en 6. July n 9 ure, bij Ammers, voor rhuren WILI^. n, 15 Aren Zitting van den Gemeenteraad van Krimpen a/d Lek, op 2 Juli 1893, des avonds te 61 uur. Afwezig de heer K. Smit. Du voorzitter (de heer J. <J. Mierop) opent de vergadering en leest de notulen der vorige ver gadering die na eene opmerking van den heer v. d. Hoog worden goedgekeurd. Aan de orde is de benoeming van een on derwijzer aan school No. 2. Op de voordracht zyn geplaatst de heeren A. RgsdijkG. Bakker i op den post laarna met alg. Geen wonder, c* J man wasin don besten zin des Hjj was echter meer dan dit, want als mensch had de heer Kip zich vele vrienden verworven onder alle standen der bevolking. Wie onder u deed ooit te vergeefs een beroep op suue groote hulpvaardigheid, en wie, die om hulp ox Jlen, want ;oed brassenjen kun- chter niet voorstellen. dat deze avonden zjin vastgesteld, rgunning niet moet op, dat I in dien 9 atus 1 893, n EEGDEMAN De heer Boogaerdt wil de zaak goed aan pakken, hij heeft ook het oog op de kwaad willigen. Het voorstel wordt met algemeene stemmen aangenomen]. De veiordoning up de beproeving der brandy spuit bracht eene uitvoerige bespreking te weeg. In eene misjsievo van hh. brandmeesters was in overweging gegeven de jaarljjksobe beproeving der brandspuit niet meer te doen plaats hebben. Ons verslhg zou te uitvoerig worden, en dit gedeelte zou minder belangwekkend voor de lezers zjjn, indien wjj al de besprekingen weergaven. Wij moetén toch op want over het voorstol om nl. de jaarljjksche 1 doen plaats hebben, staakten dat dus dit voorstel dering op Aan B. bjjzondere bouwen, van verre het kif wjjken. Niets meer te behandelen zjjnde, sloot de voorzitter de vergadering. D0ze Courant wordt des Woensdags- en des Zaterdags morgens uitgegeven. Prijs: voor Schoonhoven per drie maanden ƒ0,75. Franco per post door het geheele rijk 0,90. Men kan zich abon- neeren bij alle Boekhandelaren, Agenten en Brievengaarders. Voor het sterfhuis, de vroegere woning dus overledenen, stelde zich te elf uur ongeveer de lijkstoet op, waartoe behoorden de familie leden, de Burgemeester en vier leden van den Raad, de heeren J. Van Holst, P. 0. Van Vliet, Joh. De Jong en W. Hoogondjjk van Cappellen, allen oud-leerlingen, do onderwijzers der o. 1. scholen en een schare oud-leerlingen, waarvan de oudsten nevens de met kransen versierde lijkkoets plaats namen. Aan het kerkhof ge komen, werd door deze laatsten de Ijjkbaardes ontslapen meesters grafwaarts gedragen en neérgelaten in de groeve. Toen allen hunne plaats om hot graf hadden ingeuomen, trad de Burgemeester nevens de baar, waarop do kransen rustten, om to trachten de gevoelens te vertolken der aanwezigen. Als inleiding had ZEd. Achtb. het lied gekozen van Ds. Böbringer. Wjj legden diep bewogen Den wég naar ’t kerkhof af, En zien met treurend’ oogen Ter neör iu ’t open graf. Het bergt iets van ons leven, Ach! in zjjn donk’ren schoot: Wjj willen ’t volgzaam geven, Maar onze smart is groot. Wat God ons had gegeven Dat nam Hjj oi.s wéér af, Maar 't beste bljjft toch leven, ’t Verzinkt niet in het graf. Het Bohjjnt wel gansch verloren, Maar blyft toch voor een deel. De liefde, uit God geboren, Verwint den dood geheel. Als hoofd der gemeente, zoo vervolgde spr. ongeveer, als leden van het bestuur van Ou derkerk en als oud-leerlingen stelden wjj er prjjs op het stoffelijk overschot grafwaarts te geilden van den man, wiens naam zoovele jaren verbonden was aan dien der gemeente, en aan wiens persoon en wiens werkzaamheid de meeaten onzer zooveel te danken hebben. Gedurende bjjna veertig jaren alhier werk zaam in de eervolle maar vooral voorheen zoo moeielyke betrekking van hoofdonderwjjzer der o. 1. school, hoeft de heer Kip gedurende al dien tjjd onverdroten gearbeid aan de vorming en (ontwikkeling van üuderkerk’s jeugd, heeft hjj gedaan wat hjj vermocht om degelyk, vruchtdragend onderwjjs te geven aan de vele, zéór vele leerlingen, die aan zyne zorgen wer den toevertrouwd. En dat kón hjj doen, omdat hjj hart had voor het onderwjjs on hart ook voor do leer lingen, die er met lust aan deelnamen. in zynen tyd was de heer Kip een onder wijzer van don echten stempel. Niet het vormen van „knappe” kinderen was zjjn dool, zjjn streven was meer het vormen voor de toekomst van mannen, zooals de toekomst die zou behoeven. Wel hem, dat hjj na zoolang eenen arbeidsdag nog eenige jaren heeft mogen doorbrengen in aangename rust. Wel hem vooral, dat hjj den oogst heeft mogen genieten van zjjnen arbeid en menigen vollen halm heeft zien rypen uit de zaadkorrels, door hern met zorgzame hand in zoo groot een overvloed uitgestrooid. onderwijzer alleen kan de des overledenen met eere worden ge- Ais lid der gemeenschap, als burger i Ouderkerk, heeft hjj van heeler harte deel- lomen aan alle belangrijke gebeurtenissen, in zjjn tjjd in de gemeente voorvielen. Hjj heeft gedeeld in de dagen van voor- en tegen spoed, van wel en wee, van vreugde en droef heid. Was er roden tot feestbetoon, men kon er zeker van zjjn, dat de heer Kip daarin een werkzaam aandeel nam niet alleen, maar dat hjj de ziel was der beweging en een waar borg voor het welslagen.. Maar daartegenover stond, dat hjj ook aan de spits was te vinden, wanneer hier of elders nood en ellende heersohten eu de weldadig heidszin der ingezetenen moest worden inge roepen, om armoede te lenigen en tranen te drogen van weduwen en weezen. dat de heer Kip een - -1.. woon en G. Moormans. Bjj stemming verkrijgt de heer A. Rjjsdijk te Slikkerveer 5 stemmen en de heer G. Bakker 1 stemzoodat eerstgenoemde benoemd is. De datum van. in functie treding wordt bepaald op 10 Jolijt. De voorzitter stelt daarnir •an’ae ‘ordehet adres van ingezetenen tot afschaffing der ken waaromtrent in de vorige vergadering 1 was dit adres te geljjk te behandelen herziening der politieverordeningen. De heer P. v. d. Hoog zegtzich thans even min met het verzoek tot afschaffing der kermis te kunnen vereenigenals in de maand April, toen het adres behandeld werd. Hjj maakt de opmerkingdat het stuk over het door hem destjjds in den raad gesprokenegeplaatst in de „Boodschapper”, op onwaarheid berust. Dit blad heeft hem woorden ia den mond gelegd zooals bij ze niet heeft gesproken, lly heeft toen niet gezegd dat de kermis hem lief wasmaar dat hjjhoewel de kermis geen recht van bestaan meer heefttoch tegen de af schaffing zal stemmenzoolang men er niet iets anders een volksfeeit of wat dan ook voor in de plaats kan stellen. Hij meent, dat wat men hier kermis noemt, geen kermis meer n, daar de geheele kermis bestaat uit een draai molentwee koekkramen, een galanteriekraam en een oliebollenkraampje en dus van onachul-*. digen aard is. Hjj ziet er alleen een vermaak voor de kinderen in en wil ter wille der kin deren vooral voor die van den minderen man, die toch genoeg ontberende zoogenaamde ker mis laten bestaan. De heer M. Boogaerdt merkt opdat het praeadvies van B. en W. nog niet is medege deeld. Hij is het eens met den heer v. «L Hoog, dat de kermis in onze gemeente weinig betee- kenttoch meent hjjdat ze nog bljjftals de gemeenteraad geen besluit tot afschaffing neemt. Er is een adres ingekomen van respectabele in gezetenen en hoewel men daarom nog juist niet tot afschaffing behoeft over te gaan moet hjj toch opmerken dat in den tjjd van 3 maan den dat het adres daar ligt, nog geen tegen- adres is ingekomenhij moet het er dus voor hou den, dat de meeste ingezetenen voor de afschaffing zjjnhjj kan dus met een gerust geweten stem men voor het voorstel van B. en W. om nl. de kermis af te schaffen. De heer v. d. Hoog acht bet noodig de vraag te overwegenof de kermis schuldig of onschuldig is. Hg viudt het een raadsel, hoe het mogeljjk is, dat in het adres gewezen wordt op onzedelgkheid, dronkenschap enz. en herhaalt, dat het geen kermis is, maar kindervermaak. Er zgn ernstiger ongeregeldheden en dronken schap in onze gemeente voorgekomen, dan bg de kermis, zooals bg gelegenheid van de intrede van een nieuwen predikant of bg de loting voor de nat. militie; laten wg dan de drank huizen sluiten, i^aar dergelyse gelegenheden schynen geoorloofd, terwjjl men een onschuldig kindervermaak met den naam van onzudelykheid betitelt, want, zooals de „Boodschapper” meldt, zouden „de kinderen van den minderen man zich daar in de laagte des levens verliezen I" De hoer K. v. d. Berg aoht de tyd der kermissen voorbjj, zjj beantwoorden niet meer aan haar oorspronkelijk doei eu ze zyn eene geheel andere markt geworden; zoo iets moet in de 19de eeuw niet meer voorkomen. Hg ziet geen kwaad in de kermis, maar meent, dat men terugschrikt voor het woord kermis. Hjj wil er wel iets voor in de plaats geven, echter geen feest, dat tot 4 uur duurt, maar dat *s avonds 1Ü uur geëindigd is, zooals bgv.; eene harddraverg. De heer v. d. Hoog vraagt of de heer v. 'd. Berg een dergelgk feest van gemeente wege zou willen doen uitgaan, waarop de heer v. d. Berg antwoordt, dat hij dit aan het particulier iuitiatief wil overlaten. De heer v. d. Hoog meent, dat dit ten allen tgde kan geschieden. De heer Boogaerdt is van meening, dat het geen feest voor de ouderen, maar voor de kinderen is en voor de kinderen valt de kermis in een slechten tjjd van ’t jaar. Hjj ziet wel geen onzedelijkheid in de kermis, maar meent geen motief tot aanhouding te kunnen vinden. De heer W. v. d. Weiden zegt de strekking van ’t adres niet te kennen; hg is bg de voorlezing niet tegenwoordig geweest maar is het, na het gesprokene eens met den heer Boogaerdt nl. afschaffing. Do kermis moge dan een onschuldig vermaak voor de kinderen zjjnde zuur verdiende penningtou van den werkman worden iu de herbergjrerteerd. Hjj is voor afschaffing. Een feest van gemeentewege acht hjj onzin. De heer v. d. Hoog meent, dat wanneer de kermis zoo verderfelyk is, zooals iu ’t adres staatwo er dan laat bij zjjn ze af te sciiaffen en het onverantwoordelijk is, dat men zoo iets zoo lang beeft doen voortbestaan. Hy houdt echter vol dat we hjer geen eigenlyke kermis meer hebben. Wordt er niets anders voor in de plaats gegeven, dan zal hy tegen de afschaffing stemmen, daar hjj overtuigd is, dat ze van zelf zal uitsterven en zegt, dat onder do gegeven omstandigheden do raad een verstandig besluit zal nemen, als hy alwjjzend beschikt op het adres. In stemming gebracht, wordt het voorstel van B. en W. tot afschaffing der kermis, aangeno men met tegen 1 etem. En zoo is de kermis op een schoonen zomer avond m alle kalmte in stillen eenvoud ten grave gedaald. Eenige af- en overschrijvingen van onvoorziene uitgaven worden di stemmen aangenomen. Vervolgens is aan de orde de herziening van de verordening. De eerste hoofdstukken om trent woonplaatsverandenug, de verdeeling in wyken en nummering worden onveranderd ge laten. Door de aanneming van het voorstel van B. en W. betreffende de kermis vervalt het hoofdstuk „jaarmarkten enz. Bg de verordeningen op de herbergen merkt j youg op, dat, wjj de rftHd nu it zyn, dat na de afsebaffiag der leer de viering van den tiint-Nioolaaa- en glazen werden ingegooid en de deur werd uit bare hengsels gelicht. Niet minder dan driehonderd agenten verspreidden toen de manifestanten, die zich werwaarts begaven, om hun werk voort to zetten. Kiosken, atraatlant&arna enz. moesten het nu ont gelden. Rijtuigen en tramwagens werden omvergeworpenmet roode doeken ge wuifd enz. enz. Het „quartier Latin” ziet er uit als een stad, die stormenderhand is genomen: ge broken lantaarns, gesloten winkels en af en toe een patrouille, die de straten door kruist. Vijftig il honderd personen werden gekwetst. De Minister-President Dupuy, in de Kamer over deze zaak geïnterpelleerd, heeft be loofd, onderzoek te doen en dan de verant woordelijke beambten, indien zij schuldig zijn aan maebtsovertreding, te straffen. Millevoye, de gewezen Afgevaardigde, heeft in eenen brief aan Rochefort ver klaard, dat hij in take de beruchte stukken, welke dienen moesten om Clémenceau’s landverraad te bewijzen, het slachtoffer was geworden van een brutalen falsaris. Het ware vrij wat edeler geweest den betrokken persoon zolven hiervan te verwittigen! Den 6en Juli heeft de voltrekking plaats gehad van het huwelijk tusschen den Hertog van York on Prinses Mary Von Teek. Volgens bericht zouden de Londensche socialisten, ondanks het verbod van de politie, „gemanifesteerd”, hebben langs den’ weg. dien de bruiloftsstoet door de City heeft genomen. Wanneer het nu maar niet tot botsingen is gekomen! Een lid van den Gemeenteraad van Ber wick heeft, uit naam van dien Raad, den Hertog van York en diens bruid een zalm aangeboden voor het luncheon na hunne huwelijksinzegening. De Prins wees echter natuurlijk het zonderlinge geschenk af. De raadsleden zijn hoogst verontwaardigd over het zot figuurdat hun collega hen liet maken. Zy zullen den Prins oen brief van verontschuldiging zenden. En iutusschen heeft „de man van de zalm”, zooals hij nu bijgenaamd wordt, grooten spijt over zijn wonderlijk, maar goedgemeend aanbod. De ilusslsctie Kroonprins heeft een be zoek aan Koningin Victoria gebracht op Windsor. Hij was vergezeld van den Hertog van Edinburgh, den Russischen ge zant en een schitterend gevolg. Met ge juich werd hij door de bevolking begroet en de Koningin vereerde hem <le orde van den Kouseband. De Npaansche begrooting van Justitie zal op nieuw herzien worden en nu in overleg met den heer Canovas de Castillo, den leider der Conservatieven. De Koningin-Regentes schijnt zelve Canovas en diens partij be wogen te hebbon hare staatkunde van tegen streven en van het rekken der beraadslaging te laten varen. Aldus hoopt men de crisis te vermijden. In Argentinië heeft de President zóóveel moeite tot het vormen van een Ministerie, dat hy, ten einde raad, in overleg is ge treden met de Generaals Rocca, Mitre en Pellegrini. De byeenkomst heeft echter niets uitgewerkt, want er ontstonden tusschen genoemde personen twee partijen, en de President wist weer niet aan welke zijde zich te scharenzoodat waarschijnlijk zijne aftreding volgen zal, wanneer hy niet spoe dig slaagt. Het vorige Ministerie weigert aan te blijven. Over de dieven en zakkenrollers op de tentoonstelling le Chicago (M.-Amerika), die al dadelijk bij de opening van zich lieton hooren, wordt drük geklaagd. De couranten van Chicago, zoo meldt een ons vertoonde brief yan daar, geven dagelijks lange lijsten van vermiste horloges, portemonnaies, broches, armbanden, porte feuilles met waarde enz. De „picpockets” bewegen zich doorgaans bij de treinen, die de bezoekers van de tentoonstelling naar de stad voeren. Daar heerscht in don regel groote drukte en woelig gedrang. Ook de briefschrijver werd daar bestolen. Hjj ver loor een medaillon, waaraan hij zeer ge hecht was. Behalve voor manoeuvres der zakkenrol lers heeft men ook op de tentoonstelling te Chicago te waken tegen de vernielzucht van curiositeitenjagers. Ken gebeeldhouwde stoel, die het werk was van de Prinses van Wales en in de vrouwenafdeeling stond, is weggenomen moeten wordennadat zulk soort van bezoekers er al verscheidene stukjes hadden afgesnedenom die als aandenken mee naar huis te nemen. Alles, wat het werk is van vorstelijke personen, is nu zopveel mogelyk buiten bereik van schennende hinden geplaatst. den Oudejaarsavond dienen te vervalk dat op die avonden evengo nen geschiedenhjj zal ’t ecl De heer Boogaerdt zegto.. niet, door deu gemeenteraad T™ waarop de heel v. d. Hoog ffiilwoordt;'i bedoeling natuurlyk is, dat de vrjje verg' na tienen de herbergen open te laten, n! gegeven worden. De voorzitter merkt de heer v. d. Hoog vrg is een voorstel geest te doen. De heer v. d. Hoog wil geen voorstel doen, hg wjjst alleen op de inconsequentie. 't Hoofdstuk, waarin alleen het woord Jaar markten” geschrapt is, wordt aangenomen met 5 tegen 1 stem. Daarna komt in behandeling bet voorstel van B. en W. om in art. 17 der verordening de beperkende bepaling, waarbij aan bijeenkomsten tot nut of genoegen door het hoofd der gemeente geen langer verlof kan toegestaan worden dan tot 2 uur des naohts, te doen vervallen. B. en W. stellen voordat in die verordening worde opgenomen de bepaling, dat bg het verleenen van vergunning voor bijeenkomsten tot nut of genoegen het sluitingsuur door het hoofd der gemeente worde aangegeven. De heer v. d. Hoog acht het wensoheljjk het sluitingsuur op twee uur bepaald te houden. Hg meent dat dit uur voldoende is. Hg zal tegen deze wijziging stemmen. De heer v. d. Weiden wil den Zaterdagavond vrjj houden. De heer Boogaerd acht de bepaling van hot sluitipgsgur van dergelgke bijeenkomsten de zaak van den burgemeester we grgpen zoo doende te veel in de rechten van den burge meester; hg wgst er op, dat de heer v. d. Weiden in eene vroegere vergadering gezegd heeft, dat wy den burgemeester reeds 30jaren kennen, en meent nu ook deze zaak gerust aan den burgemeester te kunnen overlaten, 't Is even moeilgk voor den burgemeester of hg al of niet vrg is in ’t verleenen van vergunning. Wjj hebben geen klagen over den burgemeester als hoofd der politie en daarom kunnen wg deze vrjjheid met vrymoedigheid den burgemeester toevertrouwen. De heer v. d. Hoog meentdat het veel go- makkelyker voor den burgemeester is wanneer hjj niet langer verlof dan tot twee uur kan verleenen. Bovendien is deze bepaling by het maken der verordening met algemeene stem men aangenomen. De voorzitter is van meening ling te beperkend was. Voor de kei voile vrgheid. Waarom zou men niet doen voer bijeenkomsten van noegen 'i Bg de kermis ging menigeen bui de maat, dit kan men toch niet verwachten van een besloten gezelschap of van eene vereeuiging voor behoorlijk genoegen. Tot vrjj waring van ougonaamheden kan de politie optreden. En waar moet men hier een feest geven, wanneer men gebonden is aan een te voren vastgesteld sluitingsuur? De kermis heeft steeds tegen dit artikel gezondigd. De heer Boogaerdt vindt in deze verklaring van den Burgenu voor dit voorstel dat de Burgem* weten zal handelen. De heer v. d. Weiden kan zich met hot voor stel vereenigen, lig stelt het volste vertrouwen in den Burgeaieester. De heer v. d. Hoog merkt op, dat wg de verordening niet voor dezen Burgemeester vast stellen, maar eene algemeene bepaling maken; en dat niemand er naar gevraagd heeft; waarom de voorzitter mededeelt, dat dit laatste hem meer malen is voorgekomen. De voorgestelde wgziging wordt aangenomen met 3 tegen 1 stem. Het volgende art. omtrent uitvoeringen van anderen aard wordt in denzelfden geest ge wjjzigd. De heer v. d. Berg brengt bg de behandeling van dit art. de vraag te berde, of de plaatsvervan ger bg ontstentenis van den Burgemeester de vergunning kan verleenen. Het was hem bg ze kere gelegenheid gebleken, dat dit niet zoo is. De voorzitter antwoordt hierop, dat in het door den heer v. d. Berg bedoelde geval de vergunning door den Burgemeester geweigerd was en dat de aanvrager na dien tjjd bij den heer v. d. Berg goweest was. De heer v. d. Berg beweert, dat de zaak zich zoo. niet heeft toegedragen. Daarna de honden I Zg hebben zich te on derwerpen aan de provinciale wetten! B. en W. stellen voor een nieuw hoofdstuk in de verordening te brpngen omtrent het ven ten van koopwaren, van den volgenden inhoud: VAN HET VENTEN VAN KOOPWAREN. Het is verboden aan ieder die niet in deze gemeente woonachtig iswaren, van welken aard ook in en langs ije huizen op of aan den openbaren weg te vénten of te Kot te biedentenzg dit geschiedt in de i ning van eenigen handel of beroep, waartoe de venter of verkoopur, blgkens behoorlgk patent is bevoegd en in dat geval ter secretarie der gemeente van het voornemen tot venten is aan gifte gedaan onder opgaaf van naam en woon plaats on vertoon der waren. Het hiervoor ter secretarie afgegev voorzien van de handteekening des burj en vau het gemeeutestempel, gelden^ daarin uitgedrukten tydmöet op vordering van de politie beamb.en vertoond. Iedere overtreding van het bepaalde in dit hoofdstuk wordt gestraft met eene geldboete van ten hoo0ste vgf-eu-twintig guld. n of ten hoogste zes dagen hechtenis. De heer Bougaerdt licht dit voorstel, dat oorspronkelyk van hem is uitgegaan, nader toe en wyst op de verregaande brutaliteit, waarmede sommige venters de gemeentenaren lastig vallen. De heer y. d. Berg vindt eene boete van f2ö te hoog; hy meent, dat f 15 genoeg ia, maar doet geen bepaald voorstel van verandering. De heer v. d. Weiden meent, dat in ernstige gevallen een zware strai goed kan werken, bovendien de kantonrechter zal toch naar recht weten te oordeelen. aaugt •volgt rorde v. Mvding. woonplaat! on nummering wi Door de aaunemi W. betreffende

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1893 | | pagina 1