THEE. n. wus. Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht Nie 8- en LOFFS, RTS, DSMA, dam. Zonen, H". 1386. Woensdag 12 Juli. I GÜNTHER. geboden fAGEN „REISGIDSEN oekhandel van N te Schoonhoven. - - deaux Wijnen. BINNENLAND. BUITENLAND. Overzicht. IJFWAS eindelijk een einde de pijp het ter I S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, Uitgaten- ■8 in de meeste den eerstvolgen- Amsterdamsche i de Amsterdan- jnder berekening rekt door den Heer j, Schoonhoven. ter sake 2 dagen [GTER, Kastelein, IBS. Pieter no. 27. ®DAC van 10- iui*e van de Firma IApothekers te 9. m KAASBRIKJE. VAN BOON, f 36.- - 63,- - 34,- voor f 60,een ouden SAFETY. JA. LA ZON DER, Coupeuse, opgeleid door de Akademie en Cursus geopend i KNIPPEN van idergoed, alsmede Patroonteekenen t den hoogstee prijs eem. n raratiB f 12,— Flesch. p. Anker 45fl. 0,85 1,25 0,80 1.- f flesch. zjjn gegarandeerd, Iffeoten voor: a 4 ’s jaars; ien prolongatie- damsche beurs- lige voorwaarden wissels op binnen ren op aanvrage jen en verkoopen provisie van n de 30 °/0 r 30 /,;(ook J. v. I terzake van het tei gesloten vipohtjjd I visohwater, zo rechthebbende subs. 2 dagen verbeurdverkla de schakels en ad f2 subs. pakjesvoorzien neerd handelsmerk, loven bij jpiker straat. Haven. Lopikerstraat. CDVI T NDRIES KRUIJT. G. v. D. REST. BPEIJER. PANNEKOEK. DE JONG Czn. v. D. STEEGT. 'ed. KNOERS. HOMBURG. SCHEER. wordt de aandacht THEE, A f 1,30 Prijs der AdvertentieVan 1 tot 5 regels f 0,50. Iedere regel meer 0,10. Groote letten naar plaatsruimte. Inzending franco utterly k tot Dinsdags-avonds 8- en tot Vrijdags-namiddags 5 uren. Alle binnenlandsche AdvertentiSnvoor 3 maal plaatsing opgegeven, worden slechts maal in rekening gebracht. WAAG”, A lito: ereen te komen rkiezende tegen al Bodega Company i 5, Rotterdam. DEGA” wordt door om het publiek ;e derhalve op den a en op ons wettig k. Het Rijkstelegraafkanto or te Moordrecht is voortaan op werkdagen open van 8 tot 11J uur voor- en van 1J tot 4| en en 5} tot 7 uren namiddags (Spoortüd). De diensturen op Zon- en feestdagen onder gaan geene verandering. De volledige samenstelling van den Raad van beroep voor de ver mogensbelasting in de inspectie Rotterdam is als volgt: Bij koninklijk besluit werd tot voorzitter benoemd de heer M. M. De Monchy te Rotterdamde Gedep. Staten van Zuid-Holiand benoemden tot lid den heer P. Loopuijt te Schiedam, en tot plaats vervangend lid den heer G. WLans te Kapelle a/d IJselde arrondissements rechtbank te Rotterdam koos tot lid Mr. A. H. Van Tienhoven te Rotterdamen tot plaatsvervangend lid Mr. H. J. H. Modder man, mede te Rotterdam. De Minister van Financiën benoemde tot lid Mr. Th. Reep maker, en tot plaatsvervangend lid den heer Ebeling, beiden te Rotterdam. Op Woensdag 2 Aug. a. s. zal te Stolwykersluis eene vereenigde verga dering worden gehouden van het dijkcol lege met hoofdingelandeu van de Krimpe- nerwaard. In deze vergadering sal de rekening van het hoogheemraadschap dienst jaar 1892/93 worden behandeld en vast gesteld. De gezanten van België, En geland, Duitschland, Oostenqjk en Spanje, en de Ministers van Buitenlandsche Zaken, van Marine en van Waterstaat, de heer Cremer, lid der Tweede Kamer, en de in genieur Leemans deden Zaterdag-middag een watertocht op de Lek en de Merwede. He| hooge gezelschap bezocht ook eene zalmzegenvisscherij op de Lek. ’s Namiddags begat het gezelschap zich naar Utrecht, waar het diner gebruikt werd bij den heer Boxman, schoonbroeder van den Minister van Buitenlandsche Zaken. Ook de gemeenteraad van Sliedrecht heeft aan de Prov. Staten van Zuid-Holland een verzoek gezonden, om niet aan te nemen het voorstel van Gede puteerde Staten, waarbij het peuren ver boden wordt. Door den heer W. Kool te Moordrecht is aangenomen het reconstru- eeren van den wind-schepradmolen tot vijzelmolen, voor rekening van den polder Groot Duivendrechtonder Ouderkerk aan den Amstel. Aannemingssom t 10.800. Op 18 Juli, ’s midd. 12 uur, wordt op de sectie RotterdamMoordrecht der S.8. de blokseindienst ingevoerd. In de afgeloopen week slaag den bij het notariëel staats examen, voor het tweede gedeelteo. a. de heeren T. Anema te Gorinchem en F. Bohilstra te Woerden. Ds. T. J. Ringeling te Ne- derlangbroek zal zijn afscheidsrede houden op 16 Juli e. k. en 23 Juli a. s. zijn intrede doen in de gemeente Diemen. Bedankt voor het beroep te Waardor door Ds. IJ. Bootsma te Zoeter- meer en Zegwaart. GORINCHEM-, 7 Juli. In eene vrjj talrijk bezochte vergadering der leden van „Alge meen Belang” zijn, met nagenoeg algemeene stemmen, tot candidaat gesteld voor het lidmaatschap van den Gemeenteraadde heeren P. A. Bos, A. F. Van Kenesse, H. J. F. Muller en Mr. A. C. Visser, af tredende leden. Ter vervanging van den heer M. F. Boonzajer, die zich niet herkiesbaar stelt, werd tot candidaat geproclameerd de heer L. A. W. Noorduijn, arrondissements-school- opziener. Aan het einde der vergadering werd door den heer J. M. Elshout een woord van warme hulde gebracht aan den heer Boon zajer, die 35 jaren lang, als lid van den Raad, de belangen der gemeente met vol komen toewijding heeft gediend. Dit woord vond algemeene instemming. •GORINCHEM, 10 Juli. Op Vrjjdag 21 dezer zal in den Doelen alhier eene ver eenigde vergadering gehouden worden van het Hoogheemraadschap „de Al b lasser waard met Arkel beneden de Zouwe”. In deze vergadering zal de rekening over het dienst jaar 1892/93 in het openbaar worden^e- nandeld. ALIEN sy'd RIJN, 8 Juli. Heden werd van de scheepstimmerwerf vau den heer A. Pannevis met goed gevolg te water ge laten het ijzeren Rynzeilschip „Padoue”, groA circa 12o last, gebouwd voor rekening van den heer D. lyssen, te Ubbergen. Daarna werden de kielen gelegd voor een naar buiten vertrokkendat is ook weer een goed teeken. Voorts zij nog gemeld, dat 120 socialis tische vereenigingen besloten zijn, het werk te staken. In Spanje is nu eindelijk een einde gekomen aan de ministeriëele crisis door het aftreden van den Minister van Justitie. De heer Capdebon zal hem vervangen. ijzeren ligger, voor rekening van de Maat schappij van schroèfbootdienst, directeur de heer W. Bus te^aarlem, en voor eene stalen dekschuit voor rekening van den hoer W. H. Snidts te Amsterdam. •AME1DE en TIENHOVEN, 10 Juli. De pluk der kersen is zoo goed als afgeloopen de laatste dagen waren de prijzen laag, en wemelde het in de boomgaarden van wespen, die groot nadeel aan de navrucbt toebrach ten. Over ’t algemeen zjjn de financieele resultaten der pachters van dit jaar on gunstig. BENSCHOP, 7 Juli. Mejuffrouw A. Weert- man te Assen heeft de benoeming tot onderwijzeres aan de openbare school no 2 alhier aangenomen en zal den 1. Aug. a. s. hare betrekking aanvaarden. BOSKOOP, 8 Juli. Van de drie leden van den gemeenteraad, die aan de beurt van aftreding zijn, heeft de heer P.O. Van Nes, oudste wethouder en meer dan 30 ja ren lid van den Raad, wegens gevorderden leeftijd zich niet meer herkiesbaar gesteld. Voorts heeft nog de heer A. Van der Willek om gezondheidsredenen bedankt zoodat er 4 vacaturen te vervullen zjjn. •CAPELLE a/d IJSEL, 10 Juli. Wegens de langdurige droogte, waardoor gebrek aan gras bestaat, heeft de landbouwer G. Niemansverdrietin den polder Prins Alexander, al zjjn vee moeten verkoopen. •HAASTRECHT, 8 Juli. Heden morgen is eene tweede koe van den landbouwer C. Verburg aan miltvuur gestorven en op de gebruikelijke wijze verbrand en begra ven. 8 dagen geleden werd bij hem het eerste geval geconstateerd. •HAASTRECHT, 11 Juli. Zaterdag middag had de landbouwer P. B. in Rozendaal wegens de hevige warmte zijne boven- kleederen uitgetrokken, om daarna een voer hooi huiswaarts te brengen. Dit goed had hij op een hoopje gelegd en stak daarna zijn pijpje op. Terugkomende vond hij in plaats van zjjne kleederen een hoop asch. Het schijnt dat vonken van de pijp het hadden doen verbranden. HOENKOOP, 30 Juni. Nu het reglement voor de te vereenigen waterschappen Hoen- koop met Vliet en Djjkveld door Ged. Staten van Z.-Holland en Utrecht is ontworpen, zul len ingelanden van beide polders zeer zeker belang stellen in dat gedeelte van het ont werp, waarbij de waterlossing van Vliet en Djjkveld op Hoenkoop (dat 30 cM. lager ligt) is geregeld. Vandaar dat wjj in ’t kort die artikelen weergeven. De waterlossing heeft plaats door de Schoolvliet en door middel van den daar aanwezigen duiker in den tjoenkoopschen voordijk. De opening van de schuif in dien duiker mag alleen geschieden na ken nisgeving aan het daartoe aan te wjjzen bestuurslid vanwege Hoenkoop. Wanneer het water in Hoenkoop beneden Z. P. is gedaald, kan de schuifopening onmiddellijk plaats heben na kennisgeving. Is de water stand aldaar Z. P. of daarboven, dan ge schiedt de opening na 12 uren na de kennis geving (art. 115). De schuif moet gesloten blijven: a. Zoodra de waterstand in Vliet en Djjk veld tot 0.05 M. Z. P. is gedaald b. wanneer het stoomgemaal defect is, of wegens gebrek aan steenkolen of om welke redenen ook niet kan of mag in werking zjjn; c. wanneer het water in Hoenkoop aan de peilschaal bij den duiker een stand heeft bereikt van 0.30 boven Z. P. In het geval sub c moet het stoomgemaal onmiddelljjk worden in werking gebracht na de meergenoemde kennisgeving. Voor het geval dat hulpbemaling van elders wordt vereischt, zal Vliet en Dykveld deelen in dezelfde rechten als Hoenkoop, met afwijking der bepaling in art. 116 (al. 2). Overigens is het ontwerp nagenoeg ge lijkluidend met reglementen van andere waterschappen. Het bestuur zal hier be staan uit een voorzitter met vier leden, waarvan drie in Hoenkoop en één in Vliet en Dykveld minstens 3 H.A. land in eigen dom enz. moeten hebben. De jaarwedden zjjn voorgesteld: Voor den voorzitter f 100; elk lid- 25; den secretaris - 125; penningmeester - 100. D. •HOOG-BLOK LAND, 10 Juli. Met ingang vpn 16 Juli a. s. ia de heer W. Oostrom, tot heden houder van het bestelhuis der poaterjjen, benoemd tot brievengaarder aan het nieuw op te richten hulpkantoor der posterijen alhier. Tengevolge van het heerschen van de zoogenaamde bof onder de kinderen is op het oogenblik het verzuim op de o. 1. school alhier groot. Het bedroeg heden 30 pOt. KRIMPEN a/d IJSEL (Stormpolder), 8 Juli. Van de werf „de Hoop”, van de hh. 0. Van der Giessen Zonen, werd heden met goed gevolg te water gelaten het jjzeren Rijnschip „Henriette”, groot 275 lasten, het welk gebouwd wordt voor rekening van den heer P. E. Heyntjes te Boom (België). Deze Courant wordt des Woensdags- en des Zaterdags morgens uitgegeven. Prijsvoor Schoonhoven per drie maanden 0,75. Franco per post door het geheele rijk f 0,90. Men kan zich abon- neeren bij alle Boekhandelaren, Agenten en Brievengaarders. T. v. D., timmerman te Stolwijkterzake van openbare dronkenschap tot eene boete van f 8 subs. 2 dagen hechtenis. K.B., boerenknecht ta Baig-Aurbacbt,- B., arbeider te Krimpen a/d IJsel; C. B., visscher te Stolwjjk A. v. E., vestingartillerist te Utrecht; terzake als vorenieder tot eene boete van f 1 subs. 1 dag hechtenis. Allen in de kosten van het geding. Vrjjgesp roken W. W., werkman; D. d. J., arbeider, beiden te Ammerstol A. J. 8. Jzn., werkman te Wil- lige-Langerak enJ. d. G. Jr., werkman te Lan- gerakbeklaagd ter zake van vissoherjj-over- treding. G. O., A. R., J. R., arbeiders en visschers te Streefkerk; A. D. 8., arbeider te Berg-Ambacht en C. V., arbeider te Willige-Langerakbe klaagd terzake als voren. De kosten te dragen door den Staat. Gemengd Nieuwe. Door Mr. E. Korthals is Za terdag bij den officier van justitie te Amsterdam eene aanklacht ingediend tegen G. Van Deth, wegens laster tegen den heer Van ’t Lindenhout. Van den Artesischen put te Woerden wordt druk gebruik gemaakt. Men roemt het water om strijd. Terwjjl eene vrouw van Krim pen a/d Lek by hare ouders te Krimpen a/d IJsel zich bevond, verdronk haar kind, Het voorstel van Gladstonebetreffende de bespoediging van het behandelen van de Home Rule-voordracht, heeft nn reeds veel uitgewerkt, want nu werd in ééne zit ting reeds evenveel behandeld als te voren in een tiental zittingen. De artikelen vijf, zes, zeven en acht werden achtereenvol gens goedgekeurd, nadat eerst nog eenige amendementen op artikel 5 zijn verworpen. Er wordt dus nu wel voortgang gemaakt 1 Zooals reeds gemeld is, werd den 6. Juli het huweljjk voltrokken van den Hertog van York en Prinses May Von Teek. Ge heel Londen was in feestdos en overal beerschte de meest mogelijke geestdrift en opgewondenheid. Het was waarlijk een schoon schouwspeldat de huwehjksstoet aan bood, toen hij van Buckingham-paleis naar de St.-James- kapel en verder naar de City trok. Na de voltrekking van het huweljjk in de Koninklijke Kapel, waarbjj de schitte rende uniformen van de Indische Prinsen vooral en de fraaie, met diamanten versierde kostumes van de hofdames, een tooverachti- gen aanblik opleverden, reed de stoet weer naar Buckingham-paleis, onder luide toejui chingen van de menigte. Na gedejeuneerd te hebben, reed het jonge paar naar het station, ten einde te Sandwigham de wittebroodswe ken door te brengen en ook daar werd het met geestdrift ontvangen door eene juichende volksmenigte. Alle feestelijkheden geschied den onder het heerlijkste weder, hetwelk mo gelijk wel de Londensche bevolking er toe bracht, om de feestvreugde nog te rekken. Men liet de vlaggen nog een dag hangen en opnieuw werd ’s avonds geïllumineerd. Eene ontzaggelijk groote volksmenigte be woog zich weder door de straten, zoodat de rijtuigen zich bjjna geen doorgang konden verschaffen. De algemeene beraadslaging over de nieuwe legerwet in den Dnitaehen Rijks dag heeft een aanvang genomen met eene redevoering van den Rjjkskanselier Von Caprivi, die betoogde, dat hetgeen ge vraagd werd hoog noodig was. ten einde een militaire kracht te ontwikkelen, die voldoende zou zijn tot handhaving van den vrede. Hy hoopte, dat men het verzoek thans zou bewilligen, opdat Duitschland voor het tegenwoordige zjjn leven kunne genieten en voor de toekomst gerest wezen. Er schjjnt echter niet gedacht re worden aan het voorgoed invoeren van den twee jarigen dienzttyd. Wat betreft de, tot dek king der kosten, in te voeren belasting, hieronder zal de beursbelasting een eerffte plaats bekleeden, welk plan door verschei- denen ten zeerste is toegejuicht. Namens de conservatieven heeft Von Manteuffel en namens de Rjjkspartjj Von Btumm de voordracht verdedigd, terwijl Payer, namens de Zuid-Duitsche volkspartij en Liebknecht, namens de sociaal democra ten, haar bestreed. Nu is Eugen Richter aan de beurt. Het is te hopsu, dat de voordracht, vol gens ’s Keizers verlangen, aanstonds in volle vergadering zal behandeld worden, dan zou zij over veertien dagen reeds zjjn goed gekeurd 1 Te Parijs (Frankrijk) is men terdege aan den gang geweest. De opstootjes aldaar, door de studenten begonnen, zjjn geëindigd in daden van ruw geweld en allerlei bal dadigheden, die zich al meer en meer door de hoofdstad verspreidden en een socialis- tisch-anarcbistisch karakter droegen. In verschillende straten werd het verkeer van rjjtuigen ten strengste verboden, omdat men bang was voor het vormen van bar ricades. Toch gelukte het den oproerlin gen nog eeu tramwagen omver te werpen, dien ze met petroleum begoten en in brand staken. Hevige gevechten tusschen politie en opstandelingen hadden in verscheidene straten plaats. De Regeering liet niet min der dan 16.000 ruiters komen, om door de verschillende wjjken te patrouilleeren. Drie interpellatiën over de wanordelijkheden kwamen by de Kamer in, maar de Minister- President vroeg uitstel tot na het herstel der orde. De Parjjsche Gemeenteraad echter heeft zich beter met de zaak bemoeid. Hy ver klaarde in een orde van den dag, de politie, den prefect van politie en den Minister van Binnenlandsche Zaken verantwoordelijk voor het gebeurde. Het Gouvernement nam ook een paar krachtige maatregelen. De arbeids-beurs werd gesloten en door de mi litaire macht bezet, omdat de aldaar verga derende syndicaten van werklieden nog steeds verzuimden te voldoen aan zekerë, door de wet geëischte iormaliteiten. Op eene socialistische vergadering werd nl. aan geraden, door eene werkstaking tegenge- noemde formaliteiten te protesteerenrVerder heelt de prefect van de Seine het stadhuis doen omsingelen, waardoor het „verboden toegang” was voor de gemeenteraadsleden en de Kamer-Atgevaardigden, die zich der waarts hadden begevenom over den toestand van Parys te beraadslagen. De laatste berichten uit de hoofdstad luiden yry gunstig. President Carnot is ook weer de zoozeer gere- irde Amerikaansohe W.KBÜIJSdtZoon ’e Bosch. >n verkrijgbaar voor 2cht bij W. J. VAN roor Bergambacht bij iTAN DEN DOOL; Stolwijk bij JOH. voor Schoonhoven JONG, 17} Cents. •LEKKERKERK, 11 Juli. De heer Jhr. L. De Geer van Jutfaasbenoemd burge meester dezer gemeente, heeft als zoodanig den 8. dezer rijn eed afgelegd en zal vermoe- d el ijk Zaterdag a. s. zjjn ambt aanvaarden. LOPIK, 6 Juli. Gister avond werd in eene sloot nabij de woning gevonden het 2-jarig zoontje van den bouwman Brouwer, alhier. Hoewel de toestand van den kleine niet ongunstig was, is het kind heden overleden. •STEIN, 11 Juli. Bjj de heden morgen gehouden verkiezing van een voorzitter van den polder, in plaats van den heer D. Zujjdam, die bedankt heeft, werden uitge bracht 395 stemmen, waarvan 361 op den heer A. Hoogendosrn en 24 op den heer J. Boere. •TIENHOVEN, 10 Juli. Van gister avond tot heden-morgen zijn op de zalmzegenvis- scherjj alhier slechts 3 zalmen gevangen. De eerstvolgende weken zal alhier alleen worden gevischt van Zondag-avond tot Maandag-middag •VLIST8 Juli. Door een onbekende oorzaak is heden-morgen een groot gedeelte hooi van den dijk aan de oostzjjde dicht bij den Zjjdeweg verbrand. Het was een zeldzaam gezicht zulk eene lengte in brand te zien staan. Door de vreeselyke droogte zette het vuur zich spoedig voort. KANTONGERECHT u SCHOONHOVEN. Zitting van 30 Juni 1898. Veroordeeld: K. en H. B., arbeiders te Wllleskop ‘izamen en in vereeniging in bevisschen van eens anders zonder schrifteljjk bewjj» van den daieder tot 2 boetenelk van f 3 "i hechtenis voor iedere boete, met klaring en bevel tot uitlevering van de visoh of bötaling der waarde, subs. 1 dag voor de schakels en 20 ot., 1 dag hechtenis voor de visoh. W. B., visscher te Lekkerkerk; terzake van het des nachts bevisschen van eens anders visoh- water, zonder schrifteljjk bewjjs van den recht hebbende tot eene boete van f 10subs. 4 dagen hechtenis. F. B., G. H., A. V. en J. v. T., werklieden te Schoonhoven terzake van straatschender^ieder tot eene boete van f3, subs. 2 dagen hechtenis. P. C. R., zonder beroep te Ouderkerk a/d IJsel tezake als voren tot eene boete van f 15 subs. 8 dagen hechtenis. J. H., koopman te Nieuwerkerk a/d IJsel; terzake van het op den openbaren weg een trek dier laten staan, zonder de uoodige voorzorgs maatregelen tegen het aanriohten van schade te hebben genomen, tot eene boete van f3, subs. 2 dagen hechtenis. W. N. B., koopman te Berg-Ambachtter zake als voren, tot eene boete van f3, subs. 2 dagen hechtenis. 1’. J. v. d. G., koop mans knecht te Dordrecht ter zake als voren tot eene boete van f 3 subs. 2 dagen hecht. W. d. J., koopman te Lekkerkerk; ter zake als voren, tot eene boete Van f3, subs. 2 dagen hechtenis. H. v. R., koopman te Nieuwerkerk a d IJsel; ter zake als vorentot eene boete van f 8 tubs. 2 xdagen hechten is. J. K., koopman te Rotterdam; ter zake van het zonder verlof van den burgemeester gele genheid geven tot het houden vau hazartspel op den openbaren weg tot eene boete van f5, subs. 3 dagen hechtenis met bevel tot teruggave van de in beslag genomen voorwerpen aan den veroordeelde. A. W., koopman te 's Gravenhaget als voren, tot eeno boete van f3 subs. hechtenis met bevel tot teruggave van de in beslag genomen "voorwerpen aan den veroor deelde. J. P. v. d. B., koopman te Streefkerk; zake van het als geleider van een ingeschreven hondenkar daarmede rjjden op een provincialen weg in Zuid-Hollandzonder dat de honden voorzien zyn van een muilkorf, tot eene boete van fl, subs. 1 dag hechtenis. K. V., koopman te Gouda; ter zake als voren, tot eene boete van f 1 subs. 1 dag hechtenis. A. v. d. G., W. B. en T. d. Z., arbeiders te Berg-Ambaohtter zake van het tezamen on in vereeniging te Berg-Ambaoht in de kom van het dorp in het openbaar zingen ieder tot eene boete van f 0,50 subs. 1 dag hechtenis. H., kermisreiziger, zonder bekende woon- of verblyfplaatster zake van het te Berg ambacht zonder schrifteljjke vergunning van den burgemeester aan de openbare straat waren te koop aanbieden terwpl zulks niet geschiedt in de uitoefening van eenigen handel of eenig beroep, waartoe de verkooper blykens behoor lijk patent bevoegd istot eene boete van f 1 subs. 1 dag hechtenis. H. N. Clz. en J. K. Gz., beiden te Ammerstol; terzake van het te Berg-Ambaoht zich baden binnen een afstand van 150 meter van straten, ieder tot eene boete van f 1, subs. I dag hecht. C. d. V. Azn., 11. v.d. D. Dzn., H. d. J. Dzn. en J. d. O. Pzn., allen te Ammerstol; ter zake als voren, ieder tot eene boete van f 1 subs. 1 dag hechtenis. J. W., grutter te Haastrecht terzake van het zich gedurende den tjjd dat de herbergen te Haastrecht gesloten zjju, zich daarin bevinden, tot eene boete van f 1subs. 1 dag hechtenis. P. A., werkman te Berg-Ambaohtterzake van het verwekken van nachtrumoertot eene boote van f8, subs. 2 dagen hechtenis. C. C., arbeider te Goudaterzake van open bare dronkenschap, bjj 5de herhaling, tot hech tenis van 3 weken en plaatsing in eene rjjks- werkinrichting voor den tyd van zes maanden. M. v. d. B., koopman te Berg-Ambaoht; terzake van openbare dronkenschap, by 1ste herhaling, fot eene boete vau f 15, subs. 3 dagen hecht. ruim 2 jaar oud, in eene sloot. Een treffend ongeluk had Donderdag-middag te Alem plaats. Van de stoomboot, varende tusschen Lit en ’s-Bosoh, viel een 5 jarig kind achterover in de rivier en verdronk, niettegenstaande alle pogingen, onmiddelljjk in het werk gesteld, om het te redden. Het kind ging onder geleide van eene dienstbode naar Kossem, en was uit ’s-Bosch afkomstig. In pand no. 28 aan het Spui- water te Rotterdam had Vrjjdag-oohtend een vreeselyk ongeluk plaats. Dat pand bestaat uit een benedenhuis, ingericht als handschoenwiokel, en twee verdiepingen, op eene waarvau eene handscboeaenwasschery wordt uitgeoeiend. Het pand is in gebruik bij de familie Du Moulin, bestaande uit vjjf personen en eene dienstbode. Eene ruim 30 jarige dochter stak in de huis houdkamer, waar te voren 5 liter naphta verwerkt was tot het wasschen van hand schoenen, een lucifer aan om naar een borsteltje te zoeken. De kamer, bezwan gerd met stofdeeltjes van de verwerkte naphta, stond toen eenklaps in lichte laaie vlam. Aan de jongere ledeu van het gezin ge lukte het nog te ontkomen, doch de ouderen bleven achter. Sommigen beweren een geweldigen slag gehoord te hebben, en kort dairop (het was toen ongeveer 8} uur) zag men eene enorme vlam uit de ramen der ie verdie ping slaan; weldra stonden de le on 2e verdieping in brand. Kort voordat het geroep van brand weer klonk, waren de spuiten 8, 10, 9, 3 en 4 ter plaatse, en met bewouderenswaardigen spoed waren zij gereed. Eerst gaf spuit 3 daarna 10, vervolgens 9 en ten slotte nog 8 en 6 water. Van deze eerste spuiten drongen de spuitgasten met levensgevaar het fel brandende perceel binnen. Drie spuitgasten van 9, met name Demoré, S. Den Arend en F. Tournier, kwamen aldra □aar buiten met den heer Josephus F. du Moulin, 72 jaar oud, dien zij geheel met brandwonden overdekt in eene achterkamer van het benedenhuis op den grond hadden gevonden. Terstond werd hjj, nog levende, naar het ziekenhuis gebracht. Nauweljjks had dit vervoer plaats gehad, of anderen, wier namen wjj niet vernamen, kwamen aandragen met de zeer ernstig verwonde 71-jarige vrouw van den heer Du Moulin. Haar gelaat en handen waren bijna door brandwonden onkenbaar. Ook zij word ter stond naar het ziekenhuis vervoerd. Op de Ie verdieping was de brandweer inmiddels in zoover het vuur meester ge worden, dat men de 2e verdieping kon bin- uendringenom tot eene nog vreoseljjker ontdekking te komen. Hier werd namelijk geheel verkoold gevonden het lijk van de 17 jarige dienstbode Cornelia Labruck, die, tijdens de brand uitbrak op die verdieping, in de slaapkamer werkzaam was eu waar schijnlijk door de opstijgende gassen was gestikt. Verder kregen nog brandwonden de 30- jarige zoon aan beide handenen diens zuster eveneens aan de handen, doch van weinig beteekenis. Het jongste zoontje kwam geheel vrjj. Toen het vreeselijk gebrande echtpaar Du Moulin en het verkoolde lijk van de dienstbode naar het ziekenhuis gebracht warenwas men den brand meester en te 10 uren was hy door de werking van de 6 genoemde spuiten geheel gebiuscht onder de opperleiding van verschillende hoofden der brandweer. Vreeselyk is de ramp, die de familie Du Moulin treft. De vader is reeds denzelf- den dag en de moeder later overleden. Een woord van lof mag niet onthouden "worden aan den bewondereuswaardigen moed van de brandweermannen, die, «onder te

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1893 | | pagina 1