I -J I 1893. N°. 1395. Zaterdag 12 Augustus. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht dek! •—l dboekje GEZIN, LSI, Ff Tïpl ssiV*» Schoonhoven ot Krimpen r MOER i Lek. ion”, M. ODEN: r H 1 LW, SGIDSEN idol van ahoonhoven. iff BUITENLAND. Overzicht, Brieven van Barend. BINNENLAND. n 1 irzien. I o heeft gestolen 1/ <3, S. W, N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, Uitgeven. SCBOMHOfflUSGH! COURABT. Franco per neeren bij I II 10.uur. 9,uur. Tnooten. in ie- Joude. Bergh. in: n. 2.25 uur. 6.30 uur. IOONHOVEN tSMA, ten M DERDE nhem, Vrees- 1 Rotterdam, dagelijks,, ur. v. 4.30 n. 1., Vrijd. en 7.— u. 9.u. Stoom- 8» v. 5.— u. v. 6.30 u. oaaohen la. :sen. 1.15 en 3.15. I, n. 5.40 en tste treinen. It de laatste ouda. v.m. 6. >v. n.m. 1. i n”. sssen. «pril 1893, 'tterdam. r. en 1.30 m., Dond., nsd. 6.v. 7.45 v. inoordia”. fr., letter M, tusschen a. g, v. 8.15 u. ev. n. 1.45 u. van Schoon- Lek. April 1893, otterdam en en >Schoon- •eeswijk" (V). Deze Courant wordt des Woensdags- en des Zaterdags morgens uitgegeven. Prys: voor Schoonhoven per drie maanden ƒ0,76. r.wvv per post door het geheele rijk 0,90. Men kan zich abon- -bij alle Boekhandelaren, Agenten en Brievengaarders. komen. chten van af eele Pruiken svallen haar n steeds een nhoven. ng der ziekte- meest voor- dit den leek e maken; te tig en gevaar- gerust te ir is, is het •ALBLASSERWAARD en VIJFHEEREN- LANDEN, 10 Aug. Hier en daar begint zich in het loot der aardappelen de bekende ziekte te vertoonen. Byua overal is, zoo- al. men 'I noemt, ,do twMdt gro.i" in 5 Prijs der AdvertentiSn: Van 1 tot 5 regels f 0,50. Iedere regel meer 0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending franco uiterlijk tot Dinsdags-avonds 8- en tot Vrijdags-namiddags 5 uren. Alle binnenlandsche Advertentiênvoor 3 maal plaatsing opgegeven, worden slechts 2 maal in rekening gebracht. De ellendige economische toestand, waarin Amerika ten gevolge van de Ig. ’sHerman- wet geraakt is, waardoor voortdurend goud uit de schatkist is gevloeid en elders de goudvoorraad is vermeerderdheeft Presi dent Cleveland er toe gebrachthet congres in buitengewone zitting bijeen te roepen en de Wet in te trekken. In sterk sprekende trekken wijst de president op den gevaar lijken toestand waarin Amerika verkeert en die het land ten afgrond zou voeren. Hij maant het Congres dan ook aan spoedig een kloek besluit te nemen Ook in andere opzichten ziet het er in Amerika niet rooskleurig uit. In verschil lende steden heerscht werkeloosheid. Te Chicago zijn 50.000 arbeiders zonder werk. Te Pittsburg zijn ook 50.000 werkeloozen en te San Francisco Cincinnati, Buffalo 5000 a 10.000. Te Fall River staan 700.000 weef getouwen stil in de fabrieken. Uit de Staten Kansas en Colorado trekken de arbeiders bij groote menigten heen naar de Oostelijke Staten om daar werk te zoe ken. Zij bestormen de spoortreinen en ver overen zich met geweld een plaats tot zelfs in de waggons te klasse. Hiermede houdt wellicht verband een bericht, door de „Indépendance” medege deeld, als zou de braud op de tentoon stelling te Chicago, waarbij 20 menschee omkwamen, moedwillig gesticht zijn door dieven. Zekere John Dugan, die wegens diefstal vervolgd werd, moet bekend hebben, dat hij met 150 beambten der tentoonstel ling dag aan dag goederen uit het entrepot heeft gestolen en dat die bende, toen zy vernam dat de bergplaatsen geïnspecteerd zouden worden, het gebouw in brand ge stoken heeft, om de diefstallen te verbergen. Het Fransch—Siameeselic geschil is ge lukkig weer uit den weg geruimd. De Fransche marine-mannen, wier vuisten van vechtlust reeds jeuktenhebben volgens order uit Parijsde blokkade moeten op heffen. Het Mekongebied wordt door de Siameezen ontruimd en Ohantaboon door de Franschen bezet. Deze namen daarentegen hun vlag van Kobsichang terug. Aan beide kanten is dus toegegeven. Nauwelijks is deze wolk verdwenen of een nieuwe dreigt aan Frankrijke horizon. Koning Behanzin van Dahomey (waar de Franschen reeds zooveel bloedige herinne ringen hebben) kwam niet naar Abomey waar hem een onderhoud gevraagd was door kolonel Dumas en wel omdat zyne priesters hem den overtocht over de zeer gezwollen rivier de Zou zouden ontraden hebben. Men zou zoo zeggeneen zeer voldoende en be grijpelijke reden, doch er schijnt weer poli tiek achter te zitten en ook de Dahomeyers verstaan de kunst om politieke zetten te doen. Kolonel Dumas is naar Wijddals teruggekeerd, nadere orders van zijn Gou vernement verwachtende. Kirailde ontslagen veroordeelde uit Nieuw-Caledonie, is nu te Parijs terugge keerd. De ongelukkige man werd, gelijk men weet, 13 jaren geleden tot levenslan gen dwangarbeid veroordeeld wegens me deplichtigheid aan een moord. Na verloop van drie jaren echter verklaarden zijne medeveraordeelden, op wier getuigenis hij schuldig was verklaard, dat hij volkomen onschuldig was aan de misdaad waarvoor hij werd gestraftmaar het duurde door allerlei „circumlocutiekantoor” formaliteiten nog tien jaren voor hij gratie verkreeg. Dezer dagen kwam hy te Marseille aan. De advocaat, die hem verdedigd had, zond hem 100 francs, om van daar naar Parijs te komen, maar hy leed drie dagen te Marseille gebrek, vour hij dat geld in han den kreeg. Verscheidene menschen hebben belang stelling betoond in den armen man en er zal zeker wel het een en ander gedaan worden, om hem schadeloos te stellen voor de onverdiende ellende. Nu het Eugelsche Hoogerhuis gereed staat het Homerule-ontwerp te verwerpen heeft gisteren een radicaal-algevuardigde van het gemeentehuis voorgesteld om voortaan een wet als aangenomen te beschouwen, indien zy na in tweede lering door het Lagerhuis goedgekeurd zynde, door hef Hoogerhuis verworpen wordt, doch daarna op nieuw door het Lagerhuis wordt aangenomen en dit op grond dat hot Lagerhuis alleen de natie en het Huis der Lords slechts een staatkundige party vertegenwoordigt. Het voorstel is wegens ouvoltalligheid van het Hui» niet iu stemming gekomen. Te Leicester is, na een hevigen storm, een schok van aardbeving waargenomen, die vyf seconden aanhield en de richting had vao Zuid* West naar Zuid-Oost. voering krijgen. Alleen nor dit, geachte heerals de boel in de paperen loopten men u dan, ten einde raad, komt vragen: Och, zeg ons toch waar te man woont, die dat geniale stelsel uitgedacht gij weet, onbegrensd is de vaderlandslie vende toewijding van Uw Vriend, BAREND DE- SCHUTTER. XL VIII. Mijnheer de Redacteur f Een jaar of wri geleden heb ik een man gekend met één oog, die verbazend goed schieten kon en er veel liefhebberij voor had ook, want hij was lid van een scherp- schuttersclubje en behaalde dikwijls een prijs. Die vaardigheid had hij opgedaan m zijn jeugd, men zei bij de uitoefening van het edele Stroopersbedrjjf. Voor de nationale militie zoowel als voor de schut terij was hij als totaal ongeschikt afgewezen. Gesteld nu eens dat iemanddezen vriend kennende, zou gezegd hebben: Hoe on zinnig toch, dat éénoogigen worden uitge sloten van den militairen dienstdat men hun de gelegenheid ontneemt zich te be kwamen voor de taak der landsverdedi ging, dat zij op krygsgebied onmondig worden verklaard! Dan zou op die redeneering wol wat af te dingen zijn, geloof ik. Toch hoort men haar dikwijlsbij de tegenwoordige bespre king van bet kiesrecht in en buiten de Kamer. (Gij zult mij toch wel veroorloven willeneventjes in de politiek te stappen Natuurlijk, als ’t u niet bevalt, de snip- permand staat vlak bij uw lessenaarAls in een vergadering van werklieden een hunner op flinke wyze het woord voert over het kiesrecht, dan staat dadelijk de voorstander dier hervorming gereed om uit te roepen: Ziet ge, het is niet meer noodig haar noodzakelijkheid aan te toonen. Mocht er nog een argument tegen de beperking van het kiesrecht verlangd wordendan is die spreker zelf wel het beste bewysdat men kan aanvoeren. Die woorden zijn afkomstig van Mr. Z. Van den Bergh op de kiesrecht-vergaderiug yan het werkliedenverbond, te ’s Graven- bage gehouden, en werden gesproken na dat de beer Moll, een bakkersgezel uit Workam, de voorgestelde uitbreiding kra nig had verdedigd. Maar al zyn nu de werkliedendie dat ook kunnen doendui zendmaal tairijker en oneindig beter bij het publiek bekend dan scherpschutters met één uog, bewijst men daardoor het goed recht van alle Nederlanders die lezen en schrij ven kunnen en niet bedeeld wordenop een stembiljet! Volkomen ben ik het met u eens, dat een zeer groote uitbreiding der kiesbevoegdheid, laat het zijn door aanneming van de aangeboden wetten, in hoofdzaak ongewijzigd, een eisch is der rechtvaardigheidmaar om dat te betoogen krijgt men soms zware beweringen te slik ken en niet minder zware by de be striding. Respect heb ik evenwel voor de leden der Tweede Kamer, die den moed hebben en het geduld, om by de algemeene be raadslagingen een veertigtal redevoeringen aan te hoorenongeveer ter lengte van een gewone preek, en dat drie of vier op één dag, achter elkander, met een korte pause. Als ’s Zondags in de kerk de dominé het wat te lang maakt, zitten wy ai te wippen, al laten we het zoo min mogelyk merken; verbeeld u, dat zoodra hy amen had ge zegd, een ander gereed stond om dadelijk daarna op zyn beurt van wal te steken l Voor de meeste menschen zou dat niet om uit te houden zyn. Nu komen hierin de redevoeringen van een groot aantal Kamerleden overeen met bijna alles wat gesproken en geschreven wordt, dat men er best wat van zou kun nen missenzonder eenige schade voor de daideljjkheidde hoeren zyn erg lang van stof. Lees ze maar na, die redevoeringen van een uur lengte; ge zult zien dat er dikwijls meer dan de hellt opvulling in is. Booze tongen trachten oiis wijs te ma ken dat de neeren met opzet er zoo lang over doen. Bemerkende, dat men het toch niet eens zal worden, dat zoowel de voor stellen van de Regeering ais de op dit oogenblik nog ongeboren voorstellen van de gematigdheidsmannende antirevolutio nairen en wie ook probeeren wil het kies recht zoo te regelen dat hy den gevreesden iandlooper niet tot mede kiezer krygt, i het water zullen vallen, en aan den audi ren kant wel een beetje bang zal ik niet zeggenmaar toch bezorgd voor de gevolgen eeuer finale verwerping, zoekt men tyd te winnenweldra kuint de maand September in het gezicht, de tegenwoordige zitting moet gesloten, de nieuwe geopend worden, en dan kan de verdere behandeling worden verdaagdnet als voor een jaar ot wat met de schoolwet is gebeurd. Misschien dat er in dien tusschentyd iemand komt, die een oplossing weet voor het lastig geval. Aan dat opzet geloof ik nietof het zoo gaan zal moet de tyd leereu. Hoe eer hoe never dunzou ’k wel zeggendo hoeren hebben nu voor de natie uuidelyk genoeg gemaakt wat er vóór, wat er tegen de voorstellen der Regeering is in te brengen en ik hoop niet, dat één van hen zien zal verbeelden, door zyn welsprekendheid een der anderen tot zyn kam over te halen. Dat gaat later misschien wel, met een ot ander amendementje, als men denken moet: Weetje w»tf Mi cü maw toehappen, anders krijg ik niemendal. In do politiek is het toch ook maar een quaestie van vragen en dingenen kent men heel goed het spreekwoord van kan en deksel. Maar gesteld nu eens, *k wil ’t niet hopen maar reken het toch ook niet hee- lemaal onmogelijk, dat de boel misloopt, wat dan? Van die verschrikkelijkheden zooals „revolutiebij weigering om te vol doen aan den volkswensch”, stel ik mij niets voor: Wat woelige vergaderingen hier en daar, waar men zyn hart kan ophalen aan liefelijke beoordeelingen van de „bezittende klasse”, en in Amsterdam van tijd tot tijd wat gezang langs de straten, gevolgd door een vechtpartij met de politiedat zou wel het meeste zjjn. Doch er moet toch wat aan gedaan wordenhet zou al te zot zijn, het mandaat van deze Kamer te laten afloopen zonder nieuwe kieswet. En ais het dan blykt, dat die ongelukkige formule van „geschiktheid en maatschappe- lijken welstand” uit artikel 80 der Grondwet ons in den weg zit om het zaakje behoorlijk te regelen, ja, dan moet er maar een voorstel gedaan worden tot herziening van dat artikel. Dat geeft wei een heeie drukte, maar enfinin de politiek is het niet eens zoo kwaad, dat er wat beweging komt. Maar als het eenmaal dien koers mocht uitgaan, dan moet er ook een heel andere grondslag voor het kiesrecht worden ge nomen dan tot dusver is gezocht. Er is gezegd: Voor het politieke kiesrecht moe ten alle mannelyke Nederlanders in aan merking komen, omdat aan allen plichten kunnen opgelegdvan allen offers gevraagd worden voor de verdediging van het land. Daar heb je ’t precies, mijnheer de Re dacteur en had men vroeger dat denk beeld opgevat, vastgehouden en uitgewerkt, dan kregen we nu een kiesrecht zoo zniver, zoo billijk, zoo onberispelijk, dat zelfs de Hottentotten het ons zouden benijden. Dit moest er in de Grondwet staanHet recht tot het kiezen van leden van de Tweede Kamer en van de Provinciale Sta ten is toegekend aan alle meerderjarige Nederlanders, mits zij het eerste gedeelte van hun militairen dienstplicht hebben ver vuld en met groot verlof naar hun haard steden zijn teruggekeerd. Voor niet gegra dueerden is het kiesrecht geschorst, zoo lang zij onder de wapenen zyn. Zy, van wier diensten, om wolke reden ook, voor de defensie geen gebruik wordt gemaakt, verkrijgen het kiesrecht op hun vyf-en- twintigste jaar, onder door de wet te be palen voor waarden, die hun geschiktheid waarborgen. Ik zou eigenlijk wel een heeie brochure moeten volschryven om dat stelsel aan te bevelen en te ontwikkelen: in een gewo nen brief gaat dat zoo niet. En, die uit* voerige bespreking van het kiessysteem- Barend zal ook eerst dan te pas Komen, als de wagen, die nu aan het ryden is, mocht vastloopen. Dit kan ik er nog wel van zeggendat we in dat systeem alles by elkaar hebben: algemeenen dienstplichtleerplicht en kies recht. ’t Is een politieke hervorming zoo omvangryk, als nog zelden werd ontwor pen, en tegelyk zoo eenvoudig mogelyk. Verbeeld u, op negentienjangen leeityd worden allen opgeroepen: de lichamelyk minder geschikten worden bestemd voor diensten by de hospitalen, by byzondero militaire inrichtingen voor welke zy gebe zigd kunnen worden en die toch ook in oorlogstijd personeel moeten hebben, de totaal ODgeschikten worden finaal afgekeurd. De overigen doen hun gewone exercities, en krygen bovendien gedurende de avond uren wanneer zij daaraan behoefte hebben, onderwijs in lezenschry ven en rekenen zij gaan niet met „groot verlof”, of zy moeten in die zaken de noodige vorderin gen hebben gemaakt. U bemerkt wol, dat we nu geen schryfproef op ’t Stadhuis meer noodig hebben. De regeling verder van die wapen- en andere oefeningen, dat behoort tot de militie wet, daarover na der: voor ditmaal moeten we in de buurt van do stembus blyven. Ais die lui nu, na een oeieningstyd van een jaar of vyltien maandennaar huis worden gezonden, dan zijn zy volkomen geschikt om Op bun dne- eu-twintigste jaar ais kiezers op te treden. Ook is dan de uitsluiting van vrouwen, die mynheer Van Houten zich tegenwoordig zoo erg aantrekt, als ware hy onder den druk van juffrouw Drucker geraakt, vol komen in orde: in eeu staat, waar weer- plicht en kiesrecht nauw verbonden zyn, blyven de dames zich vergenoegen met een andere dan politieke mondigheid. Rest nu nog die algekeurdeu van straks. Vooreerst zou ik hun, dewyl zy niet door hun persoon kunnen medewerken aan de landsverdediging, een belasting willen op leggen evenredig aan hun inkomstenen dan bepalendut zy tot uitoefening van het kiesrecht worden toegelateu, soo zy be wijzen kunnen, in lezen en schrijven vol doende bedreven te zyn en aangeslagen zyn ’t doet er niet toe tot welk bedrag iu de müitiebelastiug. Maar ik moet eindigen, myn brief sou ook haast de lengte yhd een Kamer-rede* dit gewas, zoodat de kwaliteit der vracht wel veel te wenschen overlaten zal. ♦ALBLASSERWAARD en VUFHEEREN- LANDEN, If Aug. De handel in kaas was deze week flauw, en de prys der min* dere kwaliteit f1 per 50 kilo lager; voor boter bestond goede vraag, in den prys kwam geene verandering. Men besteedt thans in deze streken voor kaas van f20 tot f26 per 50 kilo, naar wicht en kwa liteit;. goêboter f0,65, weiboter f0,65 per kilo. MOORDRECHT, 8 Aug. Door bemidde ling van den burgemeester ontving vrouw Van der Kroef, geb. Dymers alhier, die zich in hare armoedige omstandigheden om hulp gewend had tot H. M. de Koningin- Regentes, van Hare Majesteit eene gift van f 20. De vader van vrouw Van der Kroef heeft den tocht van Napoleon naar Rusland me degemaakt, is ais soldaat van het Neder- landsche leger in den slag van Waterlqp zwaar gewond geworden, heeft daarna nog langen tyd in het leger gediend en ontving van Prins Frederik een getuigschrift. •POLSBROEK, 7 Aug. Vrijdag-middag, ongeveer half zeven, werden ingezetenen van het oostelijk deel onzer gemeente plot seling opgeschrikt door een eigenaardig natuurverschijnsel. Een dof gesuis liet zich met toenemende kracht in de met donkere en geelgerande wolken bezette lucht hooren en weldra vertoonde een windhoos zich in al haar grilligheid en kracht. De eerste aanslag deed ze op een schuur, wat deze te staan kwam op een verlies van wel 300 pannen; daarna werd een houtmijt aange vallen en kon men zien, hoe de talhouten tegen den wind in door de lucht vlogen, om na tal van buitelingen en zwenkingen weer den grond te bereiken. Over de Ben- schopsche wetering, iu de richting van het zuidoosten getrokkendwarrelde al heel gauw een massa hooi in wilde vlucht door de lucht. VruohthoDmfjn w.B.rden ontkroond, of uit elkander geslagen, een zelfs met wortel en al uit den grond gerukt en in ’t water gesmakt. In een boomgaardje van de wed. B. zag men letterlijk een vruch tenregen (wel 4 HL. werd later opgeraapt) en het afgevallen fruit voerde een wilden heksendans uit. By den veehouder V. werden de vastgespijkerde planken van een over een hoveling liggende brug los gerukt en her- en derwaarts geslingerd, terwijl het water omhoog spatteboven de langs de slooten staande knotwilligen uit. In al die verwarring zocht een koe haar toevlucht in een slooten een varkendat ook de kluts kwjjt raaktevolgde haar hierin na. Gelukkig dat eindelyk de hoos het vlakke veld bereiktewaar ze verdween te midden van een hevige regenbui. POLSBROEK, 8 Aug. Eene boerenvrouw in deze gemeente vond Vrydag morgen tot haar niet geringen schrik haar 3-jarig doch tertje in eene sloot. Geen kans ziende om het er anders uit te halensprong ze zon der zich te bedenken in het water, om even wel spoedig in hetzelfde gevaar te verkeeren als haar kinddat ze evenmin als haar zelve redden kon. Gelukkig kwam nu de ongeveer 20-jarige zoon op de beide dren kelingen af, maar ongelukkig gleed hij bij de eerste poging tot redding uit en tuimelde ook hij in het diep. In dit wanhopige oogenblik daagde eindelyk afdoende hulp op in den persoon van den vader, die eerst zijn zoon op vasten grondslag endoor dezen geholpen ook zyne vrouw op het droge bracht. Meer dood dan levend kon nu ook het kind uit het water worden ge baald en mocht het den oudersna eene zorgvuldige behandeling, gelukken, den kleinen drenkeling nog al weer spoedig by te brengen. •TIENHOVEN, 9 Aug. Van Zondag op Maandag 11. zijn op de zalmzegenvisschery alhier 16 zalmenmeestal St. Jacobjes gevangen. VIANEN7 Aug. De heer J. H. J. Alers is den 16. September 25 jaar burgemeester dezer gemeente. De meeste verpachtingen van boom vruchten zijn voorbyen naar den prijs die besteed werd, ft en fl,26 aan den boomlaat het zich aanziendat we een goedkoop appel- on perejaar zullen hebben. De visscherij „de Overschot”, van de gebroeders Van Straten had heden weder een twintigtal zalmenwaaronder zeer mooie exemplaren. •W1LLIGE-LANGERAK, 9 Aug. Op de zalmvisscherij alhier zyn van Zondag op Maandag 11. 25 zalmen gevangen. Als een staaltje van zeldzame groei kracht kan ’t volgende dienen. Een weide van den landbouwer F. PI. alhier zag er een 14 dagen geleden tengevolge van de droogte zeer dor en verbrand uit, zoodat men zou gedacht hebben, dat ze den gan seden zomer niet weer goed zou worden. Maar by ’t begin van den regen werd dé weide goed gemest, het gras begon weel derig te groeien en nu reeds staat er een dichte massa gras opdat afgemaaid en gehooid wordt en een opbrengst aan ho<4 zal geven, als maar zelden in aoo’n fr ^n tjjd gewonnen sal «(ju. De Italiaansche Regeering heeft nu ein delijk het dringend noodige wetsontwerp tot bescherming van vogels ingediend. Daarbij worden het uithalen van nesten, het vangen van vogels met vergift of be dwelmende middelen, de nachtjacht en de jacht op zwaluwen in Italië eet men alles wat vleugels heeft gestraft met een geldboete van 30 lire. Op het vangen van vogels met den „roccolo”, gedurende den tyd van 1 Febr. tot 15 Sept., is een boete van 300 lire gesteld, en op het ver- koopen van vogels in den tijd dat de jacht is verboden een boete van 300 400 lire. Het wetsontwerp vindt natuur|yk bij de vogelvangers tegenstand; maar alle vogel vrienden, die jaren lang zoo terecht klaagden over de vogelmoorden in ’t groot, in Italië aan vermoeide trekvogels gepleegd, hopen dat de Regeering zal slagen in hare poging om die tegen te gaan. Tusschen Htislnnd en Dallschland zullen den len October nieuwe onderhandelingen geopend worden over de hernieuwing der handelsverdragen en men acht de totstand koming van een nieuw verdrag zeer waar schijnlijk. In een district van het Rnssische gou vernement Orel gaat men tegenwoordig op de tijgerjacht. Een tijger brak onlangs los uit een rondreizend beestenspel. Bij het dorp Butyrka viel het roofdier twee vrouwen en een elf jarig meisje aan, die in een moestuin werkten. De tijger viel eerst op de oudste boerin aan, wierp haar op den grond en beet haar een stuk vleeseh uit de linkerzijde. Toen de andere boerin en het meisje de oude vrouw te hulp kwamen, sprong hij op het kind toe, dat hij deerlijk verwondde aan borst en rug. De moeder, die hem trachtte af te weren, beet hy een vinger af. By de nadering van een troep boeren, die te hulp snelden, vluchtte de tijger het bosch in. Maar een uur later kwam hij weder in den omtrek van het dorp en verscheurde er eene vrouw die aan het hooien was. Militairen maakten te zamen met de boe ren jacht op den tijger, maar zonder hem te dooden, ofschoon men 21) schoten op hem loste. Thans zijn 40 man en twee officieren uit Orel op jacht gegaan, iu de hoop het gevaarlyk roofdier eindelijk te dooden. Bij Kon. besluit is, met ingang van 15 dezer, aan G. De Haas, op verzoek, eervol ontslag verleend als burgemeester van Ophemert. Bij Kon. besluit is, op het daartoe gedaan verzoek, ingetrokken het kon. besluit van 18 Juli 1893, voor zooveel betreft de benoeming tot commissaris van politie te Wagoningen van J. W. Tuinen- burg, thans commissaris van politie te Hilversum, en is aan J. W. Tuinenburg voornoemd eervol ontslag verleend als commissaris van politie te Hilversum. Bij Koninkl. besluit is be paald dat bij de regeling der tractementen van de met ingang van 1 Juli of later te benoemen bestellers geen rekening meer zal worden gehouden met vroegere diensten als postbode of in andere betrekkingen be wezen, noch met tydelijke diensten. Bij de te Heusden gehouden herstemming voor een lid der Provinciale Btaten zyn uitgebracht 2334 stemmen, waar van 1432 op den heer A. J. Bink te Waal wijk en 13U0 op den heer H. A. J. Ver hoeven te Heusden, zoodat eerstgenoemde gekozen is. De le luit. J. Vervloot, van het ie reg. vesting-artillerie te Utrecht, is tydelyk gedetacheerd op het fort Honswijk tot het verrichten van urtilierie-werkzaam- heden. Door den directeur-generaal der posterijen en telegraphie is voorgeschre ven dat, m verband met het veelvuldig voorkomen van beschadiging van postpak ketten, tengevolge van onvoldoende verpak king, den ambtenaren een bijzonder toezicht op de verpakking wordt gelast, in het bij zonder bij postpakketten, die glas of vaat werk met vloeistof bevatten, en in voor komende gevallen de afzenders uit te noodigen om, in hun eigen belang, voor een meer stevige verpakking zorg te dragen. Hare Majesteit de Koningin- Regentes heeft aan de onder hare hooge bescherming staande Zuid-Hollandsche Maatschappij tot redding van schip breukelingen als blyk van Harer Majesteit» belangstelling in het menschlievend streven dier Maatschappijeen<a aom van honderd vyftig gulden doen toekomen. Een inwoner van Kruiningen kreeg van H. M. de Koningin-Kegentes t 45 om daarvoor eene abouuements-kaiift op het traject Vlake—Goes te koopen voor zijn zoon, die te Goes eene school bezoekt.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1893 | | pagina 1