HBE. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht ente, iOFFS, SMA, m. Zonen, WAAG”, A, )ito: sn, Lepels, 1893. Woensdag 23 Augustus. N’. 1398. ^CAO, ::K ISGIDSEN indel van lohoonhoïen. TS, 'ieter no. 27. - - ZIJL, A. >aux Wjjnen. isch. p. Anker 45 fl. 85 55 FWAS BINNENLAND. BUITENLAND. Overzicht. SCHOONHOVEKSCHE CODRANT ding van ekt door den Heer Schoonhoven. i de Amsterdam- nder berekening ten en vorkoopen provisie van: i de 30 e 1 30 o/.; (ook s in de meeste den eerstvolgen- Amsterdamscha den Kralingschen plas om het midden van den plas, IAG van 10-3 te van de Firma Apothekers te f 36,-. - S3,-. - 34,—. Icjesvoorzien 1 handelsmerk, i by rstraat. en. ipikerstraat. ÏLT. [ES KRUIJT. f. D. REST. ÏIJER. NNEKOEK. JONG Czn. STEEGT. ÏNOERS. fiBURG. IEER. t de aandacht [EK, f 1,30 ereen te komen rkiezende tegen Hoek Markt, orteering de beroemde 1DER Abr sous 25 ,80 lesch. jn gegarandeerd, Bodega Company, i, Rotterdam. GA” wordt door om het publiek derhalve op den in op ons wettig n, dat het een Lockroy er het ncaande ijfrente voor •t kapitaal. Toorvroawen. 7 S 7 99 ige voorwaarden rissels op binnen- en op aanvrage zoozeer gere- imerikaansohe iUUSSZoon loech. 'krijgbaar voor y W. J. VAN 'ergambacht bfl DEN DOOL: bij JOH. r Schoonhoven L Jents. Iffecten voor: t’l, 'sjaara; len prolongatie- damsche beurs per uur. af en 't ibetaalbaar” ie, om Breda En nu moet men weten geluk zal wezen, wanneer I leven afbrengt. Het is voor de warmtelyders hier te lande misschien een troost te vernemen, dat het in Spanje nog veel warmer is. Te Madrid stond de thermometer Woensdag op 112° Fahrenheit in de schaduw, en de tempe ratuur van den grond was in de zon 122° F. Op vele plaatsen is door de aanhoudende droogte groot gebrek aan water. In som mige districten zullen, naar men vreest, ge heel» kudden vee moeten omkomen^ala er niet spoedig regen valt. In verscheidene dorpen besproeien de boeren bij het wannen de deel met wijn, omdat er geen water is. In allerlei landen lijdt men door de hitte. Te Parijs worden verscheidene zelfmoor den alleen aan de warmte toegeschreven. Ook de nachten zijn daar heet. Op ver scheidene plaatsen moeten fabrieken stil staan wegens watergebrek. Ferida Schnitzer, de negenjarige dochter van Emin Pacha, is te Neisse, waar zij door hare tante zal worden opgevoed, het voorwerp der algemeene belangstelling. Het meisje, dat veel op haren vader gelijkt, is zwak van lichaam, maar vlug van verstand, en zij heeft veel talent voor het leeren van talen. De kleine Ferida spreekt op een leeftijd, waarop andere meisjes ternauwer nood aan het Fransch beginnen, Arabisch, Engelsch, Fransch, Italiaansoh en Duitsch het laatste beter dan de andere Europeesche talen, maar niet zoo goed als Arabisch. Emin heeft voor het aanvaarden van zijn laatsten tocht een vry aanzienlijke som gelds te Bagamoyo belegd voor de opvoe ding van zijn kind. De voordracht tot afschaffing van Sher- man’s zilverwet zal, naar berekening, door het Amerikaansch Huis van Vertegenwoor digers, met 30 a 40 stemmen meerderheid, worden aangenomen. Bij Kon. besluit van 15 Aug. is pensioen verleend aan J. De Jong, wed. A. De Quant, 2de sluisknecht aan de Mal- legatsluis te Goudaf 125. Met den laten September a.s. wordt de luit. t. z. der Ie kl. 8. Woldringh geplaatst aan boord van Hr. Ms. wachtschip te Willemsoord. Bij beschikking van den Mi nister van WaterstaatHandel en Nijver heid is, met ingang van 1 September 1893, den opzichter van den Rijkswaterstaat 2de klasse, J. B. J. Loeff, op zyn verzoek, we gens lichaamsgebreken, eervol ontslag uit ’s rijks dienst verleend, behoudens aanspraak op pensioen. Staatsblad N°. 135 bevat een Kon. besluit van den 8sten Augustus, tot vernietiging van het besluit van den Raad der gemeente Alblasserdam van (i Maart 1893, voor zoover daarbij eene onderwij- zersbetrekking aan de openbare lagere school N°.l is opgeheven. Bij het wapen der infanterie zullen proeven genomen worden met eene gewijzigde bepakking van minder gewicht dan de tegenwoordige. Op de jl. Zaterdag te Gorin- chem gehouden vergadering van afgevaar digden der verschillende kiesvereenigingen uit het district Gorinchem, tot het stellen van candidaten voor een lid der Provinciale Staten, vacature-Nortier, is het volgende drietal opgemuakt en ter keuze gezonden aan de verschillende vryzinnige kiesvereeni- 'gingeu, ook aan die te VianenA. G. De Kruif, te Leerdam: Mr. H. J. Ladenius, te Vianen, en J. L. E. I. Lührs te Asperen. De Leerdamsche Stoomboot- Maatschappy keert dit jaar een dividend van 5 pet. uit. Tot commissaris is herkozen de heer J. J. Droogleever, te Leerdam. Vrydag is eene school met den bijbel te Leerdam geopend met 45 leerlingen. De openbare school telt 450 leerlingen. Aangenomen het beroep by de Gereform. Gem. te Bodegraven door Ds. J. Breukelaar te Nijmegen. GOUDA, 19 Aug. Heden is van de werf „’t Kromhout,” van den scheepsbouwmees ter H. Van Vlaardingen alhier, te water gelaten het klipperrynsohip „Germaan,” groot 350 ton, voor rekening van den heer H. J. Meyer (reederij „De Blauwe Ster”) te Rotterdam. ♦AMEIDE, 21 Aug. Door de dryfnet- visschers alhier zyn in de afgeloopen week slechts een paar kleine zalmen gevangen. In ’s Raads vergadering van 18 dezer zijn onderzocht en in orde bevonden de geloofsbrieven van de op 18 Juli j.l. her kozen raadsleden, de heeren J. L. De Jongh, C. Jongkind en P. Romeyn, en is tot hunne toelating besloten. •AMMERSTOL, 21 Aug. Hedpn heeft men een aanvang gemaakt met de noodige herstellingen der openbare school. Tevens heeft de Raad besloten tot het daarstellen van een pomp ten gerieve van het publiek. De vangst van zalm, die bij den aan vang der week zeer overvloedig was, ver minderde spoedig zoo sterk, dat de aanvoer in de helft der week slechts j bedroeg. De verboden tijd is tot op heden zeer slecht voor de visschers. De prijzefi zijn dan ook in de laatste dagen aanmerke lijk gestegen en varieerden voor Zomer- zalm van f 0,90 f 1,70, en voor Jakobszalm van f 0,90 f 1,20 per kilo. ♦•OUDEWATER, 21 Aug. Heden is in het naburige Papekop een aanvallig doch tertje van den landbouwer J. Kool aan het oog der ouders ontsnapt en later uit eene naby zijnde sloot opgehaald. Niettegen staande alle aangewende pogingen, bleken de levensgeesten geweken te zyn. PAPENDRECHT19 Aug. Gisteren is van de werf van den scheepsbouwmeester A. Van Duijvendijk alhier te water gelaten een ijzeren Rijnzeilschip, groot 70 last, voor rekening van A. L. Geers te Rozen- daal. Daarna is de kiel gelegd voor eene schroefstoomboot, te bouwen voor rekening der visscherij-maatschappij „Sliedrecht,” te Dordrecht. Machine en ketel worden ver vaardigd in de machine-fabriek der heeren Huiskens en Van Dijk te Dordrecht. ♦POLSBROEK, 22 Aug. Jl. Vrijdag liep hier een ongepatenteerd handelaar in schrijfpapier rond, die boer af boer aan zyn beduimelde velletjes debiteerde, of... een schat van uitgelezen lieflijkheden aan het adres van hen, die niet koopen wilden. Een ingezetene kreeg naar zyn zin een haast al te groote portie van ’s mans ge peperde taal en toen hij ook nog de som bere profetie kreeg te hooren omtrent zijn hooiberg, die „misschien wel eens niet lang meer kon staan”, liep hij een-twee-drie naar de politie. De koopman, die de pas afgespeelde scène al lang vergeten en een paar huizen verder al weêr aan een andere bezig was, werd even tot verantwoording geroepen en het door den gemeente-veld- wachter in het vooruitzicht gestelde pro- ces-verbaal maakte alvast zóóveel indruk, dat hij rechtsomkeert maakte en al het mogelijk nog te behalen handels voordeel, althans in deze gemeente, varen liet. SLIKKERVEER, 21 Aug. Zaterdag is van de werf van den scheepsbouwmeester M. Van der Kuyl alhier te water gelaten de stalen goederen-schroefstoomboot „Wm. Egan Co. N°. 3”, groot 165 last, ge bouwd voor de „Rheinische Transport Ge sellschaft” William Egan Co. te Frankfort a/d Main. Machine en ketels worden ver vaardigd door den heer B. Wilton te Rot terdam. ♦STEIN, 19 Aug. De publieke gras verpachting van het schrale land heeft gisteren-avond f 304 opgebracht, tegen f 869 in 1892. ♦VLIST, 21 Aug. In de gemeenteraads vergadering van heden-middag is de rekening over 1892 van het burgerlijk armbestuur onderzocht en goedgekeurd. Zij bedraagt aan ontvangsten f385,24 en aan uitgaven f220,78, derhalveeen batig saldo van f 164,46. WILLESKOP, 18Aug. Indejl. Woensdag gehouden raadsvergadering werd voorloopig vastgesteld de rekening dezer gemeente over 1892. De ontvangsten bedroegen f 3579,86», de uitgaven f 2973,99*batig slot f 605,87. Ook werd den raad aangeboden de door B. en W. opgemaakte begroeting der ge meente voor 1894, waarvan de ontvangsten en uitgaven een gelijk bedrag van f 3458,54» aangeven. BENSCHOP, 18 Aug. Door den raad is in zijne heden gehouden vergadering voor loopig vastgesteld de rekening der ge meente over 1892, sluitende in ontvangst met f 13169,39, in uitgaaf f 12165,99, batig saldo f 1003,40. Vervolgens is door den raad besloten weder eene oproeping van sollicitanten te doen naar de vacante betrekking van onder wijzer aan de openbare school No. 1 alhier, op een tractement van f600. Maandag is door het bestuur van het waterschap Benschop in het openbaar ver pacht de tweede snede grasgewas van de eigendommen van het waterschapvoor een totaal-bedrag van f595, tegen f 453 in het vorige jaar. ♦BENSCHOP, 21 Aug. De geschubde be volking van de te Benschop en Polsbroek gelegen slooten en weteringen trekt elk jaar meer de belangstelling van heeren henge laars. Het logement van den heer Schouten te Polsbroekerdam heeft dit jaarvoorna melijk met het oog op die vischpartyen een belangrijke vertimmering ondergaan en biedt thans aan verscheidene gasten gele genheid tot een langer of korter verblijf. Dezen zomer kwamen reeds verscheidene gezelschappen van elders opdagen en alge meen hoort men roemen over den visch- rijkdom van deze waterrijke streek. •BERG-AMBACHT, 21 Aug. De kermis is in de beste orde afgeloopen. Ieder smaakte genoegen; jammer evenwel is ’t, dat ’t thé&tre des nouveauté’s, onder directie van R. Meyer, niet meer bezocht werd, want de prachtige uitvoering der toeren en der pantomime was ’t lage entrée ruimschoots BERG AMBACHT, 23 Aug. Heden, 23 Augustus, herdenkt de heer J. G. Bet- tink den dag, waarop hij vóór 35 jaren zyne betrekking als hoofd der Ie o. 1. school alhier aanvaardde. Moge het den waardigen onderwyzer gegeven zyn nog eene reeks van jaren werkzaam te zyn in zijn nuttigen on geachten werkkring ♦BOLNES, 19 Aug. Heden had de 17- jarige werkman H. B.werkzaam op de scheepswerf der firma Gebrs. Pot, het on geluk een ijzeren plaat tegen het lichaam te krijgen. Hevig gewond werd hij opge nomen en naar huis gebracht, alwaar hij spoedig door den dokter verbonden werd. Inwendig is hij erg gekneusd. GOUDERAK, 19 Aug. Door het gemeente bestuur is besloten tot het aangaan eener geldleeniog van f12000 a 3} */0, waarvan de opbrengst zal strekken tot den bouw eener woning voor den gemeente-geneesheer. Deze leening is overgenomen door de firma T. Goedewaagen Zonen te Gouda tot den koers van 99 °/0. ♦HAASTRECHT, 22 Aug. In do gemeen- teraads-vergadering werd de rekening van het Roozendaals armbestuur over 1892 onderzocht en goedgekeurd. Zij bedroeg aan ontvangsten f 246.1,36 en aan uitgaven f2450,91, derhalve een batig saldo van f 10,45. 13 April leende de huisvrouw van J. v. d. L. een kruiwagen aan een haar onbekend persoon, met belofte, dat hij het voorwerp zou terugbrengen en haar man te Linschoten werk zou bezorgen. Haar man aldaar komende, vond geen persoon en geen kruiwagen en kreeg daardoor het denkbeeld van bedrogen te zijn. De politie kreeg kennis daarvan en berichtte het ook aan de politie in de naburige gemeenten. Den 10. Augustus vond de gemeente veldwachter Oosterling alhier in de schuur van de wed. v. d. V. een kruiwagen, die volkomen met den bewusten overeenkwam. V. d. L. uit W. werd dadelijk kennis gegeven en hy herkende zijn eigendom. Van een en ander is proces-verbaal opgemaakt en het is te hopen, dat de justitie, zoo goed door onzen ijverigen veldwachter voorgelicht, den dader spoedig opspore om hem daarna een goede les te geven. Gisteren-avond kwam een colporteur van de courant „De Vrijheid" in onze gemeente beproeven enkele exemplaren te verkoopen, omdat daarin een artikel voor kwam, dat zeer beleedigend was voor één der inwoners. Zoodra enkele mannen dit hoorden, gingen zij naar dien man toe en zouden hem bepaald te lijf gegaan zyn, indien hy niet als een echte sportman spoedig het hazenpad gekozen had. Als een echte hardlooper met zyne couranten in de hand vloog hij door de straten weg. KRIMPEN a/d IJSEL (Stormpolder), 21 Aug. Woensdag is van de werf „Nyver heid,” van de heeren C. Van der Giesen en Zonen alhier, te water gelaten het ijzeren Rijnschip „Carolina,” groot 550 last, en Zaterdag van de werf „De Hoop,” eveneens van genoemde heeren, het ijzeren Rijnschip „Orion,” groot 285 last, gebouwd voor rekening van oen heer J. Th. Derksen te Dordrecht. Op laatstgenoemde werf is de kiel gelegd voor een ijzeren Rijnschip, groot ongeveer 425 last, te bouwen voor rekening van den heer H. Groob te Hassmersheim. •NOORDELOOS, 21 Aug. Door den ker- keraad der Ned. Herv. Gem. alhier is tot predikant beroepen Ds. P. Kuilman Jr. te Bunnik. Meermalen komt het voor, dat vrucht- boomen rijpe vruchten dragen en ook eenige bloesems vertoonen, doch bij den landbou wer W. Blokland vertoont zich thans het zonderlinge geval, dat een goed van rijpe appelen voorziene boom ook in vollen bloei staat alsof het in de Meimaand ware, en er alsdan met allen grond een goeden oogst van zou verwacht kunnen worden. niseeren. Don volgenden nacht voor 'f eerst verschenen drie boeren op ’t appel, om nacht dienst te doen en een had zich van een geweer voorzien, wel wetende, dat de wapenwet op hem niet toegepast zou worden wegens totale afwezigheid van politie. Op verschil lende plaatsen in Nd.-Brabantvertelt het „Vaderland”, worden de zoogenaamde „geboden” afgelezen, als de kerk uitgaat, meestal door den gemeen te-veld wachter. Die van Osch geeft na gedane lecture van huwelijken, geboorten, verkoopingen enz. meestal de toevoeging: „Zegt het voort en eet smakelijk!" Te Zuid wending, in Gron., beginnen de jonge heeren ook al te doen, wat een poosje geleden te Stadskanaal werd gedaan. Ze hebben er een vereeniging opgericht, wier leden zich plechtig verbinden, niet voor hun 32ste jaar te trouwen. Te Stadskanaal, vertelt de „Veenbode", heeft men Dinsdag-avond een vrouwenvergadering gehad en het op die bjjeenkomst behandelde onderwerp kwam ongeveer néér op: „o, die mannen!" De heeren hadden nl. Zaterdag-avond wat laat in de kroeg gezeten en de dames waren nu bjjeengekomen, om openly k een woord van protest te doen hooren„Het doet u goed, uw leven lank, Als g’u onthoudt van sterken drank” stond Zaterdag te lezen voor het winkelraam van een bakker te Haarlem, ’t Was kermis en een troepje dronken feestvierders waren het zóó precies met den bakker eens, dat ze tot loon voor de juistheid zjjner in dichtmaat geschreven opmerking haast al zjjn ruiten insloegen. Gemengd Nieuws. Te Rotterdam heeft zich een geval van „cholera asiatica” met doodelijken afloop voorgedaan. Het kwam voor op een vaartuig in den Haringvliet. Door de be voegde autoriteiten zyn, evenals het vorige jaa{. alle maatregelen genomen, noodig tot befrffyding van de gevreesde ziekte. Een ingezetene van Maassluis, werkzaam op eene werkplaats gelegen langs de rivier het Scheur, is aldaar door cholera aangetast. Spoedig naar zijne woning over gebracht, is hij kort daarop overleden. Door de autoriteiten zijn krachtige maat regelen ter bestrijding der ziekte genomen. Een zeer moedige daad ver richtte jl. Woensdag de 12-jarige Dirk Van Wijngaarden te Nieuwerbrug. Zekere Pieter Hoogendijk, 16 jaar oud, was bezig te zwemmen in den Rijn, toen hem zijne krachten begaven en hy in de diepte wegzonk. TerstoiSÈiprong de jeug-( dige v. W. geheel gekleed te water en smaakte het genoegen, na driemaal gedo ken te hebben, den reeds bewusteloos ge worden drenkeling boven water te brengen. Gisteren-avond te ongeveer 6 uren begaven zich een 7-tal personen in eene zeilboot op den Kralingschen plas om te spelevaren. In het midden van den plas, waar het zeer diep is, sloeg de boot ten gevolge van een rukwind om. De werk lieden Cornelia Boer en Pieter Eerland, die het ongeval aan de Langekade zagen, spoed* den zich naar de plaats van het ongeval en slaagden met moeite er in, twee van de drenkelingen te redden. De overige vijf verdronken. Te Venlo is Zaterdag-morgen door den stads-omroeper bekend gemaakt, dat er in de hal bij een slager uit Venraai versch geslacht rundvleesch verkrijgbaar is, tegen zes en dertig cent het kilogram. Te Hillegersberg is in den nacht van 18 op 19 Augustus een hevige brand uitgebroken in de woning van den wagenmaker A. Sonneveld. In een oogen- blik was de brandweer van Terbregge op het terreinen door buitengewone krachts inspanning en goed overleg mocht zij er in slagen, het woonhuis enden winkel te behoudenalleen de schuur werd eene prooi der vlammen. Alles was verzekerd. Als zeldzaam kan gemeld worden dat bij den landbouwer N. De Lange te Schoonrewoerd bij het rooien van aardappelen 85 aardappelen van één stronk zijn gerooid, waaronder 39 groote voor kwamen. Zeldzaam mooi beschot dus! Een Rotterdamsche kermis-Zafer- dag-middag en geen sterveling op straat! Deze schijnbare onmogelijkheid heeft men ver leden Zaterdag kunnen aanschouwen. De oorzaak daarvan waren een paar slagregens zooals men in jaren niet beleefd had; van omstreeks half vyf tot half zeven viel het water in zulke groote stroomen, dat niemand zich op straat waagde. Als in een oogwenk was het geheele kermisterrein schoon geveegd. Omstreeks 7 uur hield de regen op en verder in den avond en nacht had men het prachtigste weder. De vrees, dat de kermis-Zaterdag ver loren zou zjjn, bleek ydel en de regen een uitstekend middel tegen het stof geweest te zyn. Ook naar het schynt, tegen al te groote opgewondenheid, want hoewel het tot laat in den naoht zeer druk was, leverde het geheel toch een groot verschil op met andere jaren, wat de dolle uitgelatenheid betreft. Het was alsof men wist, dat een commissie van vier Raadsleden, nog wel gedekt door een viertal agenten van politie in burgerkleeding, zich belast had met het kermisterrein in ©ogen schouw te nemen, om zich een goed oordeel van het geheel te kunnen vormen in het belang van de kermis-erquête. In den polder Giesen-Oude- Benedenkerk zijn een tweetal witte spreeu wen gezien. Aan boord van de Noorsche bark „Vision”, gisteren-ochtend te Vlissin- gen binnengekomen en naar Middelburg sleepend, had een treurig ongeval plaats. Voor de spoorboot te Vlissingen willende stoppen, werd een stalen tros van boord op den wal uitgebracht. De matroos, aan boord belast met het vieren van dien tros, had het ongeluk er in verward te geraken, waardoor hem één been geheel werd afge klemd. Het been viel buiten boord. In Serviëdat zich nooit onderscheidde door bijzondere ordelykheid is de toestand tegenwoordig beklagenswaardiger dan ooit. Sinds het in staat van beschuldiging stellen van het laatste liberaal Ministerie worden bijna dagelijks moorden gepleegd en hebben bloedige mishandelingen plaats. In de laatste vier maanden zijn voorgekomen39 gevallen van politieken moord 152 gevallen van diefstal en 47 brandstichtingen. Zeer op- mag hot gohooten wordendat al die misdaden meestal geschieden om politieke beweegredenen. De meest vrede- lie vonden schrijven den tegenwoordigen staat van zaken toe aan de lafhartige handelwijze der Regeeringdie vreestdoor het nemen van strenge maatregelen tegenover de mis dadigers, de landelijke bevolking en de lagere klassen van zich te zullen vervreemden en juist onder hen bevindt zich het meeren- deel barer politieke medestanders. De beruchte Bulgaarsche roover Angelo is dezer dagen bij Drama gedood. Men vond in zijn bezit een som van f20.000 en een zakboekje, waarin hij de namen had opgeschreven van de personen, die hij gedurende zijn 20-jarig rooverschap eigen handig heeft gedood. Volgens die aan- teekeningen heeft Angelo 192 inwoners van Macedonië doodgeschoten en 40 an deren door het zwaard gedood, „behalve de menschen, wier namen ik niet wist”, schrijft de roover, en die zijn voor het meerendeel soldaten of gendarmen. Ver scheidene Bulgaarsche inwoners van Drama zijn als medeplichtigen van Angelo gevan gen genomen en naar Kavala gebracht. In hunne woningen zijn vele compromittante papieren gevonden. De heer Gladstone, de Engelsche Pre mier, heeft in het Britsche Lagerhuis me degedeeld, dat hij zal voorstellen, het Home-Rule-debat Vrijdag a. s. te sluiten, welk voorstel door zijne aanhangers natuur lijk luide werd toegejuicht. De tegenpartij, met den heer Chamberlain aan het hoofd, kwam echter daartegen in verzet. Genoemde leider zal dan ook een tegen-voorstel indienen, waarin zal worden verklaard, dat er tijd noodig is, om behoorlyk van ge dachten te wisselen over een maatregel, waarbij Engeland’s belangen op het spel staan. Een hevige woordenstrijd zal wel vefigen1 De werkstaking in Engeland neemt hand over hand toe en gaat dikwijls met hevige gevechten gepaard. Zoo had o. a. in het Ebbe-dalin Wales, een gevecht plaats tusschen 10.000 werkstakers en hunne tegen standers die de eerste op de vlucht dreven. Verscheidenen werden gewond. Op verschil lende plaatsen begint men al op ernstige wijze de gevolgen te gevoelen van de werk staking. In Glasgow o. a. moeten veie hoog ovens gedoofd wordenwegens gebrek aan steenkolen. Swansea en Neath sluiten hunne metaalwerken waar ruim 12.000 menseben werkzaam zyn. Zeven en twintig stoom- booten liggen reeds een geheele week voor Londen, met duizend ton kolen. De prijs is tegenwoordig 26 28 shilling per ton. De werkstaking zal eerst tegen het einde van September kunnen eindigen. Te Bombay is het nog niet geheel in den haak. Er worden nog steeds voorzorgsmaat regelen genomen. Bij de Juma-moskee staat o. a. nog geschut in positie en in de nabyheid is nog een troepenmacht gekam peerd zoolang de gebeden der Mohamme danen duren. In Bangkok schijnt echter alles weêr in orde te zijn te oordeeleu naar het feit dat de Engelsche kanonneerboot „Linnel” weêr naar Hongkong is teruggekeerd. Minder vredelievend gaat het toe in het zuiden van Frankrijk, waar te Aigues- Morte hevige botsingen hebben plaats gehad tusschen italiaansche en Fransche zout-groeven-arbeiders. Er werden 10 per sonen gedood, allen Italianen en verder nog 26 ernstig gekwetst. De Italianen schijnen de aangevallenen te zijn geweest. Toen de militairen kwamen om de orde te herstellen,* vonden zij laatstgenoemden verschanst in een paar boerderijen; onder militair geleide werden ze naar Marseille gevoerd, doch verscheidene dwalen nog rond in de velden. Natuurlijk heeft de Italiaansche Regeering zich bij de Fransche beklaagd over die mishandeling. De Mi nister-President Dupuy heeft dientengevolge eene gerechtelijke instructie doen instellen, in afwachting van een nader onderzoek. De toestand van den heer Lockroy, op wien onlangs door een krankzinnige is geschotenmoet zeer bedenkelijk zijn. Als een staaltje van Parysche kiezers- onbeschaamdheid kan dienen, dat, toen de bekende moordaanslag was gepleegd op den Parijschen Afgevaardigde Lockroy zij had plaats, toen Lockroy op weg was naar eene kiezers-vergadenng, waar hij bet woord zou voeren het eerste, wat gezegde vergade ring deed, was: eene commissie te benoemen om zich van het feit te overtuigen. Die commissie trok toen naar de woning des heeren Lockroy, waar zij verlangde dat haar de wond zou worden getoond of anders de kleederen, welke de kogel doorboord had. Toen dit natuurlijk geweigerd werd, mar cheerde de commissie af, om aan de ver gadering rapport te doen, en deze besloot alsnu tot het opstellen en doen aanplakken van een biljet, waarin verklaard wordt, dat het geheele verhaal van den aanslag een verzinsel is en dat eene dergelijke verkie- zingueolame afkeuring verdient! VARIA. „Van je famielje moet je ’t maar hebben”, zei een Loosdniner en by had zijn „bloedeigen” broêr, den gemeente-veldwaohter op ’t oog, die hem verleden week wegens het maken van burengerucht voor de Haagsche rechtbank bracht. De dienaar van den heiligen Hermandad, die plicht boven genegenheid had gesteld, kreeg van de heeren een pluimpje en de nachtelyke druktemaker een paar dagen gevangenisstraf. Te Zurich, in Zwitserland, heeft men een ter dood veroordeelde, maar een beul heeft men er op ’t oogenblik niet. Twee liefhebbers hebben zich ech ter al bereid verklaard, om 't karweitje op te knap pen voor f 100 maar, en een zond zyn portret, om den heeren te Juten zien, dat hy lichamelijke geschiktheid bezit voor do bloederige taak. In de Oosterkerk te Zwolle zat een inbreker, zei jl. Zondag de koster. Een agent telefoneerde direct om de noodige adsistentie en toen zeven van top tot teen gewapende politiemannen by mekaar waren, werd, o, zoo voorzichtig, de kerkdeur ontsloten en zag men een groote vleermuis, die alle moeite deed, om uit te breken! Een mynheer in ’t Friesche Wittem houdt er een hond, een kat en een eend op na, die heel eendrachtelijk samen wonen. Ze eten uit één schotel en gaan 's avonds samen naast mêkaar slapen en alles is mogelyk in den komkommertijd 1 men ziet dikwylshoe aardig dan poesjenel haar pooten om den hals van het eendje slaat! Iemand te Hedel gaf dezer dagen een kat met drie jongen aan een Bosschenaar present en een dag of wat later zag hy de heele katten-famielje wéér thuis. Hoe de drie jongen, die nog te onvast op hun „onderdanen” staan om te kunnen loopen, do meer dan een uur lange reis hebben gemaakt, is een raadsel. Een Amerikaansch juffertje om van de katjes af te stappen is van Galveston in Texas naar Chicago gewandeld, wat haar op een ver bruik van acht paar stevige schoenen kwam te staan. De 1500 mylen lange weg in 79 dagen afgelegd, en de dame hield dus meer van óp schieten dan de brief, die dezer dagen te Leiden werd ontvangen en die even over de 15 jaar op reis was geweest. Een milicien te Gro ningen verzocht overplaatsing naar Amsterdam, omdat hy daar... zijn meisje had! ’tWerdtoege- staan en de verheugde zoon van Mars zag, toen hy in zyn nieuwe garnizoensplaats kwam, eerst zijn meisje natuurlyk, maar aan den arm van een anderen galant! ’t öpjjt ons voor den mili tairen medewerker van de „Schoonhovensohe”, dat we ’t moeten zoggen, maar 60 Deventer schutters hebben aan den raad gevraagd om belooning van hun schutterlyke diensten, ad 20 cents per uur. De aardigheid gaat er zoo heelemaal af en ’t is immers bekend, dat ze „onbetaalbaar” is, onze sohuttery! De boeren in en om Breda worden zoowat eiken nacht bestolen en 23 van hen kwamen verleden week by mêkaar om een veiligheidsdienst te orga-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1893 | | pagina 1