1893. Zaterdag 26 Augustus. N°. 1399. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht ilge- en Mr. J. Rombach OP: Zoomen, Olieland. SGIDSEN DE, iRVOER i Lek. K. TEN. U f Werklieden-Pensioenen. BINNENLAND. BUITENLAND. Overzicht. Mr. J. Rombach, Secretaris. SCH00M0VEN8GHK COURANT ieders vermogen K O S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, Uitgeven. ;-Gouda. n Bergh, ven; n n. 2.25 uur. a. 6.30 uur. inaar ver overd tegen idel vap jhoonhoven. v. 7.u. v, 9.u. ie Stoom- geei o ngeschil eet- v.m. 6. ov. n.m. 1. n U”. .essen. April 1893, otterdam. v. en 1.30 - m., Dond., rnhem, Vrees- sn Rotterdam. dagelijks, uur. jev. v. 1.u. ag, v. 5.— u. v. 6.30 u. tusfiohen ida. iesen. .2.15 en 3.15. 20, n. 5.40 en tatste treinen, alt de laatste Gouda. 3 tusschen m. ag, v. 8.15 u. gev. n. 1.45 u. van Schoon- Lek. April 1893, otterdam en en vSchoon- •eeswijk” (V). m 10.— uur. n. 9.uur. kN NOOTEN. Deze Courant wordt des Woensdags- en des Zaterdags morgens uitgegeven. Prijs: voor Schoonhoven per drie maanden ƒ0,75. Franco per post door het geheele rijk 0,90. Men kan zich abon- neeren bij alle Boekhandelaren, Agenten en Brievengaarders. Jongmensch, meerd en in i dezen weg i Meisje of q burger- of m leeftijd of e kennisma- Vereischte jeheel onbe- ooht en ver- ortret, onder ien a/d IJ wel. toorhandel NOOTEN IEFKAAR- p r ij s ver- istkantoor. elijk worden en gewonen n des afzen- ensd. 6.v, d. 7.45 v. kmoordia". Schoonhoven )ot «Krimpen B I V. 4.30 n. id., Vrijd. en NN, Sohoon- 1 Nov. eene geen woningen be- zjjn. leid Over de wenschelijkheid behoeft niet meer te worden gesprokenalle menschen zijn het daarover eens, dat het meer dan hard is, arbeiders, die hun levenlang ijve rig hun plicht hebben gedaanop den leef tijd waarop zij buiten staat zijn geraakt diensten te bewijzenaan hun lot over te laten, geheel afhankelijk te doen worden van de openbare of particuliere liefdadigheid. Er is bij sommigen nog wellicht zekere idyllische voorstelling aanwezig, volgens welke de bejaarde man, die in eer en deugd zijn kinderen heeft grootgebracht, in de dagen van gedwongen rust door dezen met liefde zou worden verpleegd, tot aan zijn laatsten ademtocht. De wer kelijkheid, wij weten het allen, is anders. Voor tal van jonge menschen is de strijd om het bestaan zwaar genoeg, alhoewel het ook niet zelden voorkomt dat de on macht om aan invalide ouders steun te verleenen, het gevolg is van onnoodige opdryving van de uitgaven om het zooge naamd fatsoen te bewaren en zijn stand op te houden. Daar zijn voorbeelden van. Doch ook wanneer een plichtmatige ou derliefde volgaarne bereid zou zijn de laatste bete broods te doelen, dan nog zou er voor den ouden werkman iets grievends in gelegen zijn., aan het eind zijner dagen van de kinderen afhankelijk te worden. Zeker, die afhankelijkheid behoeft niet te drukkenen ook onder bekrompen omstan digheden kan het gevoel aanwezig blijven, dat het offer der dankbaarheid een zegen is voor wie het brengt. Maar vooreerst kan het niet altijd ge bracht wordenten tweede zijn niet allen, die het zouden kunnen doen, hiertoe van heelerharte geneigd. Aan die kansen het toekomstig lot des werkmans ondergeschikt te maken, het gaat niet. Alzoo moet een regeling gevonden wor den die alle werklieden er toe brengt, van hun loon zooveel af te zonderen, dat die genen van hen, wien het gegeven is ze keren leeftijd te overschrijden, daarna niet hulpeloos zynmaar zonder vrees voor armoede hun laatste levensjaren kunnen slijten. Dat isin beginselhet eenige mid del om dit groote vraagstuk op te lossen. De oud-Kanselier Von Bismarck heeft te Kissingen, bij de ontvangst eenor deputatie van zangers, een fraaie toespraak gehouden over den invloed van het Duitsche lied. Een gezelschap uit Thuringen ontvangend, hield Von Bismarck eene tweede toespraak, waarin hij de gedragslijn van de tegenwoordige raadslieden des Keizers op meer dan één punt gispte, met name wat betreft het niet genoeg door de Centrale Regeering „kennen” der verschillende Bonds-Staten. Een en an der, zeide de Vorst, zou hij misschien nog wel eens, in eene reeks van in verschillende steden van Duitschland te houden volks voordrachten, nader kunnen ontwikkelen. Dit laatste zal wel scherts geweest zijn. i op aan de cholera-kiemen idelyk te makenen indigen leef- werking van verstoren. Prge der AdvertentiênVan 1 tot 5 regels 0,50. Iedere regel meer 0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending franco uiterlijk tot Dinsdags-avonds 8- en tot Vrijdags-namiddags 5 uren. Alle binnenlandsche Advertentiên, voor 3 maal plaatsing opgegeven, worden slechts 2 maal in rekening gebracht. Bij Kon. besluit is: 1o. benoemd tot directeur der cadettenschool, de majoor L. De Vlaming, van den staf der inf.2o. de majoor De Vlaming voornoemd, eervol ontheven van het toezicht op de militaire school. Het rijkstelegraafkantoor met telephoondienst te Haastrecht zal, te reke nen van 1 September a. s., op werkdagen open zijn van 9 tot 11 uren vóór- en van 2 tot 4 en 6| tot 7J uren namiddags (spoort.). De diensttjjd op Zon- en feestdagen blijft onveranderd. Tengevolge van eene door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland on dernomen verbetering van de vaart van de Mallegatsluis tot de Ringvaart van de Haar lemmermeer zal een circa 2 kilometer lang gedeelte spoorbaan ten- westen van het station Goudamet de daarin gelegen draai brug over de Gouwe, meer zuidwaarts om gelegd en opgehoogd worden. De heer D. Spoor te Bodegra ven behaalde op de Tentoonstelling te Nij megen een 2en prijs, zilv. med.voor zijn „werktuigen en gereedschappen” voor be reiding van vette kaas en een 1en prijs, verg. zilv. med., voor zijn karnwerktuigen. Z. D. Hoogw. de Bisschop van Haarlem heeft benoemd tot Kapelaan te Bos koop den Weleerw. heerJ. W. M. Van der Bom, Priester uit het diocees van Breda; tot Kapelaan te Schipluiden den Weleerw. heer J. J. A. M. Fernantzen, Kapelaan te Boskoop. Vanwege de gezondheidscommis sie te Rotterdam is aldaar een strooibiljet ver spreid van den navolgenden inhoud Voorbehoedmiddelen tegen de cholera. Hoogst nadeelig is cholera-vrees maar daar voor bestaat ook geen aanleiding als men weet, wat men in aolit heeft te nemen om zioli voor besmetting te behoeden. Daarom wenschen wij ieder aandaohtig te maken op het volgende: 1. De cholera ontstaat door het komen der cholera-kiemen in het menschelyk liohaam. 2. De besmetting wordt veroorzaakt door de uitwerpselen (darm-ontlasting braakselurine, ook het wasohwater) del choleralyders. 8. Bij reeds bestaande storing in de werking van maag en ingewanden ontwikkelen zioh de kiemen, waardoor de ziekte ontstaat, gemak- kelyker. 4. Het komt er dus te vernietigen, onschadelgk te makei 5. Door matigheid en een verstanJ regel alles te vermydenwat de maag en ingewanden zou kunnen Leefregel. gebruiken dan uit de drink- lit, als het voor drinkwater vaatwerk zal worden behoeven te ‘doenwanneer er van geen premie voor pensioensverzekering sprake was. Ieder betaalt naar gelang van zijn behoeften. Er wordt op die wjjze een maatschappelijke plicht gemeenschappelijk en in evenredigheid van ieders vermogen of koopkracht vervuld. Het eenig bezwaar, dat tegen zulk een regeling gemaakt zou kunnen wordenis de vrees voor de concurrentie van het bui tenland. Als hier de nijverheidvoortbreng- selen duurder worden, dan zou men ze van elders gaan ontbieden omzegoedkoo- per te krijgen. Maar eerstens zijn er tal van bedrijven waarbij men tot den natio- nalen arbeid beperkt iswe noemen slechts de bouwvakken, de typographie, land bouwondernemingen, ontginningen, gasfa- bricatie, veenderijen on zoovele andere. Het bezwaar geldt alleen de meest gebrui kelijke artikelen van invoer, voor zooverre zij tot het gebied der industrie béhooren. Doch wanneer men daarbij opmerkt, dat reeds in een groot aantal landenmet welke wij geregelde bandelsbetrekkingen onder houden, pensioenregeling of reeds in wer king is, of met spoed wordt voorbereid, zoodat daar de nijverheid zich reeds die belasting moet 1 iten welgevallendan blyft er van de bedenking weinig over, en geeft zij geen reden om uit vrees voor verscherpte concurrentie alles bij het oude te laten. De gewichtigste vraag hierbij is echter deze: Wat is, met betrekking tot de pen sioenregeling, de roeping van den staat? Door hem eenvoudig de verplichting tot pensionneering op te dragen, zou men de slechtst mogelijke regeling in het leven roepen. Er was geen contróle toe te passen iederonverschillig of hij aan de algemeene productie had bijgedragen, zou op zijn ouden dag onderhouden moeten worden. Het werd een algemeene armenzorgwaarvan de last binnen weinige jaren de welvaart des lands zou vernietigen. Pensioen moet worden ver diend het uitzicht om het te verwerven moet een prikkel zijn voor plichtsbetrachting. Daarom is een organisatie noodig, die bet bedrag der uitkeering afhankelijk maakt van bewezen diensten, waarvan het ver kregen loon de maatstaf vormt. Die wettelijke organisatie is de taak van het staatsgezag. En dat zij een lang niet gemakkelijke is, blijkt reeds hieruit, dat de deskundigen het omtrent de grondslagen der regeling nog lang niet eens zijn. Toch zal men over dat meeningverschil moeten heenstappenmoest er gewacht worden tot volkomen eenstemmigheid r er zou nooit iets van beteekenis tot stand kunnen komen. Het beginsel van premiebetaling door de belanghebbenden alleen sluit niet in, dat ook de administratieve regeling aan parti culieren moet worden overgelaten. Integen deel, het staatsgezag, dat de wet maakt die een algemeene verplichting oplegt, be hoort ook de uitvoering in handen te ne men. Er moet zijn een pensioenkas, waarvan de beheerders door de Regeering worden benoemd en onder haar voortdurende con trole hun functie vervullen. We laten in het midden of daarbij het stelsel van vol komen centralisatie moet worden toege past,wat in een klein land als het onze minder bezwaar zou opleveren dan byv. in Duitschland of in Oostenrijk, dan of het de voorkeur verdient, het land te verdeeleu in pensioendistricten met afzonderlijk beheer voor elk. Misschien strookt bet laatste het best met den geest van onze nationale instellingen. Doch in dep eersten tijd zal de staat nog meer moeten doen. Indien, laat het zijn in het volgende jaar reedspensioenen moesten worden uitgekeerd aan alle werk lieden boven een bepaalden leeftyd, dan zouden de daartoe van werkgevers en ar beiders te ontvangen bijdragen bij lange na niet voldoende zyn. En toch, zoodra de wet in werking treedt, kunnen geen uitzonderingen gemaakt worden; men kan hen, die op dit oogenblik in do termen zouden'vallen, niet afschepen met de be lofte, dat een nieuw geslacht van de nieuwe staatsinrichting zal profiteeren. Er moot dus uit de staatskas een aanvullingsbedrag worden uitgekeerddaar het onmogelijk zou zyn dadelyk den geheelen last der verze kering op de industrie te leggen. Dit be drag zou van jaar tot jaar kleiner worden, naarmate de premies meer opbrachten, en eindelijk geheel verdwjjnen. In dien geest lieten zich ook onderschei den corporaties uit, van welke een advies over deze zaak is openbaar gemaakt. Staats- dwang by wettelyke regeling, staatshulp als overgangsmaatregel. In die richting moet de oplossing gezocht worden. De uitslag der Fransche verkiezingen is zeer gunstig voor de Republiek. De winst, door de Republikeinen behaald, bedraagt niet minder dan 63 zetels. Minister-Presi dent Dupuy werd herkozen met 14.513 stem men. Het voordeel, door de Republikein- sche partij behaald, geschiedde grootendeels ten nadeele der Boulaugistefn, conservatieven en de party der Uiterste Linkerzijde. De 1. Geen water ge waterleiding en dit, of tot reiniging van gebruikt, vóóraf koken. 2. Geen melk of karnemelk ongekookt gebruiken. 3. Men gebruike ge en sterk afgekoelde spijzen of dranken en geene andere dan goed gekookte spyzen (geen salade, komkommers, augurken). 4. Men etc geen onryp ooft en geen vruchten ongeschild. 5. Geen eet- of drinkwaren gebruiken afkomstig uit huizen of winkels, waar cholera heerscht en niets nuttigen in zoodanige huizen of winkels. 6. Meermalen de handen wasschen on vóór het gebruik van voedsel oltyd. 7. Geen boeken of andere voorwerpen uit huizen, waar zioh lyders bevinden, verzenden of ontvangen. 8. Zonder noodzaak gnn zoeken waar oholeralyders zyn 9. Strenge zindelijkheid betrachten, vooral ten aanzien van het liohaam en van alles wat met het lichaam in aanraking komt. 10. Niet baden in de openbare wateren. 11. De privaten dagelijks of, als door velen daarvan gebruik wordt gemaakt, meermalen dagelyks reinigen en ontsmetten. Privaten worden ontsmet door ruime hoeveelheid creoline-mengsel in te worden met eene deeld. De zitting carbol-oplossing of Bij het ontsmetten maatstaf aangenomen dat Eenigeu tijd na hare veroordeeling stierf in het huis, waar de twee, die men voor h ire slachtoffers hield, gewoond hadden, nog iemand, onder precies dezelfde omstandig heden. Er werd toen een onderzoek inge- steld, maar eerst onlangs werd ontdekt, dat de drie genoemde sterfgevallen te wijten waren aan vergiftige gassen uit een kalk oven vlak bij het door hen bewoonde huis. De arme vrouw heeft nu gratie gekregen en zij wordt nu zoo spoedig mogelyk in vrij heid gesteld. De door Gladstone gevraagde limiteering van het Home-Rule-debat, tot Vrijdag a. s., is bewilligd, terwijl het amendement van den tegenstander Chamberlain, strekkende om dat verlof nut te verleenenmet 38 stemmen werd verworpen. De Premier had vooral zoo aangedrongeu op bovenge noemden maatregel, omdat aan de behan deling der voordracht reeds het dubbele was gewijd van den tijd, die ooit vroeger aan eene belangryke wet was besteed. In Zuid-Wales is de toestand veel gun stiger geworden; de arbeid is bijna alge meen hervat en de werkstaking kan daar dus als geëindigd beschouwd worden. Intusschen is te Londen het Congres van den Britschon Mynwerkersbond bijeenge komen. Een kwart millioen arbeiders zyndaar door 44 gedelegeerden vertegenwoordigd. Voortaan zullen de Durhamoiers uitge sloten worden van den Bondomdat te Durham de mynwerkers geen deel hebben genomen aan de werkstaking. In Wales hebben nu by na alle patroons bewilligd in eene loonsverhooging van 20 pet. Doch nu dreigt weer strik* in Schot land, waar de eisch 25 pet. loonsverhoo- ging bedraagt. Hertog Ernst II van Saksen-Coburg Gotha is overleden in den ouderdom van 75 jaren. De Hertog, een broeder van Prins Albert, Koningin Victoria’s gemaalmaakte zich gedurende zijne 50 jarige regeering geacht en bemind door zijne vry zinnige staatkunde. Hy yverde steeds voor den echt Duitsohen constitutioneelen geest. Zijne levenswijze was uiterst eenvoudig; hy wydde zyn vryen tyd aan muziek, beoefening van de letter kunde en natuurwetenschap. bon on ontsmetten met carbol-oplossing of crC- oline-mengsel. 15. Onmiddellyk geneeskundige hulp inroepen, als zich verschijnselen voor doen van maag- of ingewandslyden. Den ingezetenen wordt aartbetvtaa om vera f onreine toestanden in hunne omgeving, als zij die niet zei ven kunnen verhelpen (verzame lingen van vnil, gebreken aan riolen, onreine privaten en portalen enz.) rechtstreeks aan de politie kennis te geven. Ontsmetting. 1. De uitwerpselen (darmontlasting, braaksel, urine) en het wasohwater van choleralyders mo gen niet in privaten geworpen, maar moeten verzameld worden in potten of in tonnen, daartoe door het gemeentebestuur verstrekt, en moeten onmiddellyk ontsmet worden. 2. Die ontsmetting geschiedt door het ver mengen met kalkmelk of creoline-mengsel. Deze ontsmettingsmiddelen worden vóóraf in de pot ten of tonnen gedaan. Nadat de potten zyn gebruikt en geledigd, worden zy opnieuw met kalkmelk of creoline-mengsel omgespoeld. De ontsmettingsmiddelen zyn verkrijgbaar aan de politie-bnrean’s. 3. Lijfgoed, zakdoeken, beddegoed, al wat met den zieke in aanraking is geweest, moet voor zichtig (zonder veel te roeren of uit te kloppen) verzameld worden in zakken, die door het ge meentebestuur verstrekt en afgehaald worden ter ontsmetting. 4. Personen, die met lyders in aanraking zyn geweest, moeten, alvorens met anderen sa men te komen, ontsmet worden. Rotterdam, den 24. Augustus 1893. De Gezondheids-Com missie te Rotterdam, Dr. J. Vroïsom de Haan Voorzitter. GOUDA, 23 Aug. Het programma is verschenen der feestelijkheden, alhier op 31 Aug. a. s. te geven ter gelegenheid van den verjaardag van H. M. de Koningin. Het kinderfeest zal door ongeveer 3000 schoolkinderen worden gevierd, waarvan 700 a 800 vierstemmig een 4-tal vader- landsche liederen zingen zullen. Aan ieder kind zal eene versnapering worden aangeboden gedurende het feest, hetwelk nA bovengemeld officieel gedeelte bestaan zal in eene soort „kermesse d’ été", behalve door de kinderen, bijgewoond door o. a. 4000 personen, te oordeelen naar de kaarten daarvoor reeds afgehaald en ver moedelijk nog af te geven. Het feest zal door enkele muziekkorpsen worden opgeluisterd natuurlyk en, zooais het programma aangeett, zal de alhier bestaande gymnastiek-vereeniging „Excel sior” voor afwisseling eene kleine uitvoe ring geven. Het zingen der kinderen placht vroeger op de Groote Markt vóór het stadhuis te geschieden, maar de omstandigheid dat het dien dag marktdag alhier is, welken te verzetten niet raadzaam werd geoordeeld, heeft er toe geleid, dat zingen te doen plaats hebben buiten, in de vrije natuur, op het mime exercitie-veld. Eene bijzondere eigenaardigheid van dit feest zal ook zijn het zich daarheen bege ven door de stad van de aan den zang deelnemende kinderen met een aantal werk lieden- en andere vereenigingen met ba nieren en muziek, voorafgegaan en gevolgd door eerewachten. Vereenigingen van den meest uiteen- loopenden aard, als: Zangvereeniging WeerbaarheidsvereenigingCricket- en football-, Schoenmakers-, Timmerlieden-, Metselaars- en Kleermakersvereenigingen de Kadervereeniging der schutterijde afdeeling Gouda van den Bond van oud- onderofficieren en die van den R.-K. Volks bond enz., nemen aan dien wandeltocht naar het terrein der feestelijkheden deel. ♦AMEIDE, 24 Aug. Door den gemeente raad is in zijne jongste vergadering be sloten eenige uitbreiding te geven aan de straatverlichting, door het plaatsen van lantaarns op den Lekdijk tusschen het dorp en het rijks-stoomgemaal. BOSKUOP, 23 Aug. In de heden gehouden vergadering van den gemeenteraad werd door den burgemeester een woord van dank gebracht aan den heer P. O. Van Nes, die na 33 jaar lid van den Raad en 32 jaren wethouder geweest te zyn, als lid van den raad aftrad, daar hij zich, wegens hoogen leeftijd, niet meer verkiesbaar had gesteld. Door den heer Van Nes werd dit met een woord van dank aan den burgemeester, zijn medewethouder en de leden van den raad beantwoord voor steeds van hen ondervonden steun en wilwillendheid. GIESENDAM, 22 Aug. By de gisteren door Voorzitter en Heemraden van het Waterschap „de Overwaard” te Gorinchem gehouden aanbesteding van het maken van basaltsteenen beschoeiingen op houten fun- deeringen, binnen de inlaatsluis te Gieseu- dim, was ingeschreven als volgt: L. Brand Dz. te Giesendam, voor f 997, K. A. Den Breejen te Hardingsveldvoor f985, C. Boelhouwer te Giesendam, voor f877, W. J. De Geus te Giesendam, voor 1850, R. Briedó te Streefkerk, voor f815, WOERDEN, 23 Ang. Kaas. De aanvoer ter markt op heden bedroeg 174 partijen; prys yan Goudsche le soort f 24 k 27,— 2« soort f 19 23, per 50 kilo. Handel flauw* er eene kalkmelk, chloorkalk of ie gieten. Ook de trechters behoorljjko hoeveelheid be- van het privaat wordt met creoline-mengsel afgesponst, van privaten wordt als 10 liter kalkmelk, 5 kilo chloorkalk of 5 liter creoline-mengsel voldoendo zyn voor 1 kubieken meter faecaliën. 12. Zoo min mogelyk plaatsen bezoeken waar vele menschen samenkomen. 13. Do vloermatten schoonhouden en ont smetten. Aan vrouwen wordt aanbevolen op de straat geen slepende kleeren te dragen. 14. De vloeren van lokalen, voor publiek toegankelijkeens of meermalen daags achrob- Wij verwachten dat menig lezer met dezen laatsten volzin niet zal instemmen. Ouderwetsche économische wijsheid, zal hy zeggenhet standpunt van de Manchester school, een staatkunde van laat-maar gaan, een huldiging van de wet van vraag en aanbod, een uitsluiting van alle staatsbe moeiing, met welke onthouding wij geen stap verder komen. Laten wij even nadenkenof dit oordeel wel geheel juist is. In de eerste plaats zij aangemerkt, dat de opvatting en toe passing der vraag- en aanbod-wet geens zins van dien aard behoort te zijndat zij een streven wordt om voor zoo weinig mogelyk loon zooveel mogelyk arbeid te bekomen, en alzoo de productiekosten tot het luagste peil te doen dalen. Integendeel moet het loon voor bekwame en ijverige werklieden gesteld worden op zoodanig be drag dat de verzekeringspremie voor pen- sioenuitkeering er in zit, zoodat, onder gewone omstandigheden en by inachtne ming van de noodige beperking by de uit gaven, de belanghebbenden in staat zyn, die premie te voldoen. Wordt dit beginsel gehandhaafd, dan is slechts een wettelyke organisatie noodig. De ondervinding heeft voldoende bewezen, dat er weinig van terecht komt, wanneer de werklieden worden vrygelaten in de keuze tusschen al of niet deelnemen aan de ver zekering. Dan zijn er altijd dingen van meer dringenden aarden schiet er zelden iets over voor de premie. De deelneming moet zeer stellig verplicht gemaakt worden. Maar dan schijnt het ook van belang te zyn, zoowel de werkgevers als de arbeiders by de zaak te interesseeren. Staan dezen een bepaald percentage van hun loon af, een minstens gelyk percentage kan van genen gevorderd worden van hun onderne merswinst. In den grond der zaak komt het toch op hetzelfde neer; de gezamen lijke bijdragen zijn eenvoudig een verhoo- ging van de productiekosten, en wanneer voor het geheele land dezelfde regeling geldt, dan kan niet de overdreven concur- rentiegeest van den een de goede bedoe^ lingen van den ander verydelen, wal wel het geval is als de geheele zaak blyft overgelaten aan het particulier initiatief. In het laatste geval produceert de werk gever, die zich niet met pensioenverzeke- ring inlaat, goedkooper dan zyn meer hu mane mededingeren wordt deze bet kind van de rekening. En wie betaalt dan eigenlijk de premie Niet de werkman, wunt deze ontv >ngt haar terug in den vorm van hooger loon. Evenmin de werkgever, want de ver hoogde productiekosten worden op den prijs van bet product omgeslagen. Dus zyn het de afnemers. Allen, die eenig arbeidsproductvan welken aard ook; gebruikenbetalen iets meer dan zjj spaden partij der rallie’s leed een groot verlies door de niet-herkiezing van hare leiders Pron en De Mnn. Clémenceau en de oud-Minister Floquet komen slechts in herstemming. Delahaye, de aan brengen ip zake de Pansma- schandalen, werd niet herkozenterwijl An- drieux, die hetzelfde ambt uitoefende, maar achter de schermen, slechts in herstemming kwam hetwelk natuurlijk niet in zijn smaak viel en waarvoor hij dus bedankte. De Fransche Minister-President Dupuy ontving dezer dagen een bezoek van den Italiaanschen gezant, die hem eens even kwam vertellen, hoe groot de ontroering en de verontwaardiging is in Italië over de geweldenarijen te Aignes-Mortes, door de Fransche werklieden op de Italiaan- sche gepleegd. In Italië hebben dientengevolge mani- festatiën plaats gehad tegen Frankrijk, waarover genoemde gezant zijn diep leed wezen betuigde, evenals over de beleedi- gingen het consulaat te Messina aangedaan, waar het wapenbord werd afgerukt en verbrand. De prefect en het hoofd der polite te Rome zijn geschorst wegens nalatigheid in het beteugelen der wanorde lijkheden. Van de andere zijde gaf ook Êinister-President Dupuy zijn leedwezen te kennen over het gebeurde te Aignes- Mortes, waar nu de orde weder hersteld is, terwijl de burgemeester werd geschorst. In Italië echter is jnen nog niet al te vredelievend gestemd. Te Rome hebben zich de manifestation op eene nog ernstiger wijze herhaald, terwijl een aantal andere plaatsenals NapelsMilaan Florence enz. dat voorbeeld trachten na te volgen. Te Rome zijn drie barricades opgeworpen, waarvan een in brand werd gestokenvoorts wierp men met steenen naar de militaire macht. De oorsprong van deze beweging in Italië’s hoofdstad ligt in het besluit der werklieden van een machinefabriek van de fkma Masacchiom het werk te staken indien niet werd gedaan gegeven aan de Fransche arbeiders. In Milaan wordt het Fransche consulaat bewaakt. Daar, te Florence en Genua koelt men nu zijne woede aan omnibussen van eene Fransche maatschappij. Tc Napels ziju de vlaggen halverstok geheschen, ten teeken van rouw. De Italiaansche Regeering heeft nu aan de Fransche beloofddat zc in alle steden eene proclamatie zal doen aanplakkenbe stemd om de gemoederen tot bedaren te brengen. Zes jaren geleden werd zekere Panline Bruaux door bet Gerechtshof der Beneden- Seine tot levenslangen dwangarbeid veroor deeld wegeus het vermoorden van haren man en haren schoonbroeder. Verscheidene omstandigheden deden vermoeden dat zij die beiden uit den weg geruimd had; er werd vergif in de lichamen der beide man nen gevonden en de gezworenen achtten door het een en het ander hare schuld bewezen. Eenigen tijd

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1893 | | pagina 1