trokken fi d UT WIJK. ER uik. 1893. Woensdag 30 Augustus. N'. 1400. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht sren, !LST, 3AUER, WESTZIJDE B 56, tot bet repareeren r garantie. i Zonen, Kermis te Schoonhoven. Affecten, J ACAO, 1 'JE7V. gevraagd, at, IVo. 4. IIK. Schoonhoven. Officiëele Kennisgevingen. LS. wasschen. j D A, josito: 2f/.» BINNENLAND. BADEN of ZWEMMEN BUITENLAND. Overzicht. ICHENBAUER. 4 oitealaad. naar keuM van Putters hoek. Iers in de meeste ot den eerstvolgen- jr Amsterdamsch* ren de Amsterdam- zonder berekening strekt door den Heer EL, Schoonhoven. Gemeente SCHOONHOVEN. d heeft een winkel irwante Huishoude- Hoofd-Agent Oudewater SCÏÏOOBOmSCHE GOURAIT. eelige voorwaarden n wissels op binnen leven op aanvrage jopen en verRoopen en provisie van: ven de 30 Ier 30 (ook op den vechtpartij en eenige een meisje DE WAAG”, overeen te komen verkiezende tegen Effecten voor: - k 4’/, ’sjaars; den prolongatio- terdamsche beurs- g ’ENDULE8. RESU- GOUD, ZILVER, Ds. G. Timmer, Zondag 11. aan de gemeente bekend, dat ZEerw. ook voor de beroeping naar Nederhemert had bedankt. De gemeente zong hem daarop staande Ps. 134:3 toe. PAPENDRECHT, 25 Aug. Aan de werf van den scheepsbouwmeester A. Van Duij- vendijk te Papendrechtwerd heden met gunstig gevolg te water gelaten een stalen Rijnzeilschip groot 80 last, gebouwd voor rekening van den heer Charles de Maijer te Boom. Hierna werd de kiel gelegd voor eene schroefstoomboot, voor rekening van den heer A Bos te Bliedrecht. Machine en ketel35 paardekrachtworden vervaardigd aan de fabriek der heeren Huiskens en Van Dijk te Dordrecht. •REEUWIJK, 28 Aug. De landbouwer F. Stolwyk alhier had Vrijdag jl. het on geluk, bij het grijpen van een schaap, in zijn weiland te vallen en «ich daarbij zoo ernstig te bezeeren, dat hij reeds Zondag jl. aan de gevolgen is overleden. 8. laat een vronw met een talrijk gezin achter. ♦RIDDERKERK, 28 Aug. Op 20 plaatsen in deze gemeente is door den burgemeester bleekersdrank verkrijgbaar gesteld. De scholen zullen voorzien worden van gekookt drinkwater en de privaten telkens ontsmet. In deze gemeente zijn gelukkig nog geen gevallen van cholera voorgekomen. •VLIST, 29 Aug. Komt het dikwijls voor, dat een boom tegelijkertijd vruchten en bloesem draagt, vermelding verdient zeker, dat een pereboom bij den heer 8. alhier, zoowel prijkt met vruchten van den tweeden •*ls van den eersten bloesem. •WILLIGE-LANGERAK, 28 Aug. In de zalmsteken op de visschenj alhier is tot heden nog weinig of niets gevangen. Met de vlouwnetten werden enkele zalmen be machtigd De landbouwer J. Vermeulen Az. is door stemhebbende manslidmaten tot nota bel der Herv. Kerk alhier verkozen. Voor enkele dagen trof aan een der dochters van den landbouwer L. R. alhier een vrij ernstig ongeluk. Ze werd bij het melken der koeien in een weide zoodanig door een koe getrapt, dat haar been onder aan den voet gekneusd en gebroken was. Spoedig werd er geneeskundige hulp bij gehaald en ’t been gezet. Bij de weduwe V. alhier zyn’s avonds laat* de ruiten ingeslagen. Er is aangifte van dat feit geschied. •IJSELMONDE, 26 Aug. De bliksem sloeg iu de boerderij van De Q., de schuur werd beschadigd, pannen werden verbrijzeld. De bliksem ging verder door het huis, sloeg een plank van de bedstede stuk benevens een barometer. Er ontstond geen brand. De bewoners ondervonden geen letsel. IJSELSTEIN, 25 Aug. De door den gemeenteraad alhier voorloopig vastgestelde gemeente-rekening over het dienstjaar 1892 bedraagt in ontvangsten f27.420,43, in uitgaven f 27.599,67*, sluitende alzoo met een nadeelig saldo van f 179,24*. gast Prins Heinrich van Pruisen, Admiraal der Duitsche vloot. Deze dankte met eene lofrede op de Italiaansche vloot en hare manschappen. De opvolger van Hertog Ernst van Sakaen- Coburg-Gotba is Hertog Alfred van Edin burgh, die, tegen aller verwachting in, de Regeering een paar jaar in handen denkt te nemen en haar daarna zal overdragen aan zijnen nu 19 jarigen zoon Alfred, van wien men gedacht had, dat hij nu reeds de opvolger zou zijn, te meer, daar hij als een Deitsch. V»rsi weri opgevo*,d. De Hertog van Edinburgh heeft zijn Britsch Admiraalschap reeds nedergelegd. Uit Amerika komt bericht, dat in den Senaat, bij het besluit over de Sherman-wet, de stemmen zullen staken, zoodat President Stevenson, wiens gevoelen nog niet bekend is, het lot der voordracht in handen heeft. De goud-aanvoeren te New-York houden steeds aan. Een geweldige brand heeft Donderdag- namiddag te Chicago groote verwoesting en ontsteltenis veroorzaakt. Al de krachten der brandweer werkten meê bij het be strijden van de vlammen, die eerst bedaar den, toen de krachtige westenwind, waardoor zij aangewakkerd werden, plotseling ging liggen. In twee uren tijds werden twee honderd vijftig gebouwen vernield en 5000 menschen waren dien nacht zonder onder komen. Voor zoover men weet zijn twee menschen om het leven gekomen. Vele anderen werden meer of minder ernstig gewond. De schade wordt geschat op 1.500.000 dollars (f 3.750 000). Men was eenige oogenblikken bevreesd, dat de We reldtentoonstelling aangetast zou worden, want een dichte vonkenregen werd daarheen gedreven, maar dat gevaar werd afgewend. Door de genie werd aan be steed het leveren van materieel der genie in de stelling Amsterdam, in 5 poro. Minste inschrijver: 4e perc. J. Monster, Vreeswyk, f3760; raming f39601. Bij het notarieel staatsexa men is voor het tweede gedeelte geslaagd de heer J. L. Van Noord te Giesendam. 1 September a. s. is het vijf en twintig jaar geleden, dat J. D. Groenewoud als postbode werd aangesteld van Gorin- chem naar Hardingsveld vice versa. De heer J. Van ’tLindenhout, directeur der Weesinrichting te Neerbosch, meldt, dat het bezoek aan de inrichting te druk begint te worden, zoodat hij beeft besloten dat de inrichting voortaan alleen open zal zijn van ’s morgens 9—11 en 's mid dags van 2—6 uur, terwijl des Zaterdags en Zondags de inrichting voor alle bezoekers zal gesloten zijn. In de provincie Utrecht zijn 12 gemeenten, die geene openbare scholen hebbennamelijk Achttienhoven, Breukelen, 8k PietersMaarseveenOudenrijn Haar- zuilens, Hoenkoop Laag-NieuwkoopLoe- nersloot, Rjjsenburg, SnelrewaardVeld huizen en Willeskop. De vier eerstgenoemde gemeenten hebben echter eene gemeen schappelijke school de eerste met West- broekde tweede met Tienhovende derde met Maarsen en Tienhovenen de vierde met Vleuten, terwijl de acht overige met naburige gemeenten regelingen omtrent het onderwijs der kinderen getroffen hebben. De 15e jaar-collecte voor de scholen met den bijbel heeft opgebracht te Giesen-Nieuwkerk met Giesen-Oudekerk (Bovenkerks), Peuxsum en Neder-Slingeland 1 67,65. GORINCHEM, 26 Aug. Bjj het eind examen van de Hoogere Burgerscholen in Zuid-Holland, zijn geslaagd o. a. onze stadgenooten J. Van Gigh, A. M. Heuff, A. J. 0. Waaldijk en M. Waltheer. •GORINCHEM, 28 Aug. De paarden markt, alhier gehouden wordende Zaterdags vóór de Leksmondsche paardenmarkt, was eergisteren goed bezocht. Volgens officiëele opgaaf wareu 315 paarden aan de Jyn, Door de aanwezigheid van vele buiien- landsche kooplieden was de handel vrij levendig en werden vooral voor vier- en meerjarige paarden goede sommen besteed. Nu de aardappelopbrengst sterk mee valt, zijn de prijzen lager. In de vorige week lag hier een schip iu lading, waarvoor de aardappelen in de icnvirons tegen f 1,75 de HL. waren opgftcocht. Voor puike kwaliteit aardappelen is echter nog wel f2,50 a f3 te bedingen. •ALBLASSERWAARD en VIJFHEEREN- LANDEN, 28 Aug. In verschillende ge meenten dezer streek deden zich de laatste dagen gevallen van hevige diarrhae voor. Met ’t oog op de hier en daar voorkomende gevallen van Aziatische cholera, ook in onze nabyheid, is 't vau 't grootste belang het water niet anders dan gekookt en goed gekookt te gebruiken, en matig te zyn in het nuttigen van fruit, dat juist dit jaar in zoo’n zeldzamen overvloed aanwezig is. Vooral houde men 't oog op de kinderen, die over ’t algemeen fel zijn gesteld op fruit en dat niet zelden ook halt rijp in massa verorberen. ♦AMEIDE, 28 Aug. De vangst van zalm zoo met de drijfnetten als kantzegens, was in de afgeioopen week alhier niet gunstig. Wat gevangen werd, was klein soort. •ARKEL, 28 Aug. Ds. G. Van Wijhe, predikant alhier, heeft toezegging van beroep ontvangen naar Heer-Hugowaard. •BERG AMBACHT, 25 Aug. Door bet pol- Gemengd Nieuwe. Blijkens officieele kennisge ving van den burgemeester van Rotterdam, van gisteren, zijn sedert Zaterdag 26 Au gustus, aangegeven 2 personen als overleden aan Aziatische cholera en 1 persoon als daaraau lijdende. Deze persoon is eene 22jarige vrouw, te Charlois woonachtig, bij wie zich de ziekte openbaarde tijdens haar verblijf bij hare ouders aan den Schiemond (Delftshaven), waar zij verpleegd wordt. In bet geheel hebben zich dus nu 10 gevallen van cholera te Rotterdam voorge daan, waarvan 6 met doodelijkeu afloop, terwijl nog 4 lijders in behandeling blijven. Omtrent het voorkomen van cholera-gevallen te Leerdam, waarvan tegen strijdige belichten liepen, kunnen wij thans uit betrouwbare bron het volgende mededeelen. Tot 26 Augustus kwamen II gevallen voor, waarvan 4 met doodolyken afloop. Op 26 Augustus deden ziel 3 nieuwe ge vallen en 1 sterfgeval voor en op Zondag 27 Augustus nogmaals 3 nieuwe gevallen en 2 sterfgevallen. In verband met het voorkomen van enkele gevallen onder de desinfecteurs, is er voor gezorgd, dat dezen zich in het vervolg beter ontsmetten en betere voorzorgsmaat regelen nemen. N. R. C. Te Heukelum hebben zich drie gevallen voorgedaan van Aziatische cholera, waarvan twee met doodlijken afloop. Officieel is de Beneden-Linge besmet verklaard, daar uitwerpselen van den aan Cholera asiatica” overleden schippersjongen, te Heukelom, vermoedelijk in de Linge geraakt zijn. Ook te Delft is een geval van cholera asiatica geconstateerd, en wel bij eene vrouw. De patiënte is in de barak opgenomen. Zondag-morgen is een kaas- verkooper uit Oud-Beierland, Zaterdag van Hansweert met zijne schuit t^YTer Neuzen aangekomen, aldaar onder ondenkelijke ziekteverschijnselen naar de barak voor besmettehjke ziekten overgebracht en ’s-na- middags overleden. Een geval van cholera, ver- moedelijk asiatica, met doodelijken afloop, heeft zich te Strijen voorgedaan bij eene vrouw van 79 jaar, wonende te Zuid- KRAMERS enz., die op de a. s. Kermis Staanplaatsen verlangenmoeten vooraf overleggen een bewijs, dat zij komen uit gemeenten, waar sedert 20 Augustus geen besmettelijke ziekten heerschen of ge- heerscht hebben. Zonder dat bewijs wor den zij niet toegelaten. Schoonhoven, 29 Aug. 1893. Burgemeester en Wethouders van Schoonhoven, De Secretaris, De Burgemeester, H. G. GEELHOED. Mr. A. D. H. KOLFF. Dp BURGEMEESTER van Schoomhovïm maakt bekend, dat VERBODEN is het ia de Stads-Zwemplaats. Schoonhoven, 29 Aug. 1893. De Burgemeester roornoemd, Mr. A D. H KOLFF. naar het lyken- t aan het Kanaal. De heer B. was gehuwd en laat een talrijk gezin na. Maandag jl. miste de echtge- noote van D. v. d. Willik te Boskoop haar 4-jarig zoontje, dat nog kort tevoren bij haar geweest was. Op het geroep der moeder kwam hij niet, doch deze zag tot hare groote ontsteltenis haar kind in de vaart drijven, waarom zij zich terstond te water begaf, doch spoedig begon te zinken. Op haar hulpgeschreeuw kwam P. De Bruin aanloopen, die zich terstond te water begaf en de voldoening smaakte eerst de moeder en daarna het kind op het droge te brengen; Men vreesde voorhet kind het ergste, hetgeen ook door hh. geneeskundigen werd bevestigd. Op de rivier voor Rotterdam bij de Oude Plantage, heeft Zaterdag-avond eene aanvaring plaats gehad tusschen de Haarlemsche goederenboot „Stad Rotterdam” en het tjaikschip „de Hoop", schipper Zwiers, van Zwartsluis. De schok was zóó hevig, dat de dertienjarige dochter van den schipper tegen het dek geslagen werd; het ongelukkige meisje was onmid- dellijk dood. Het schip heeft weinig schade. Tegen den kapitein der schroefboot is proces verbaal opgemaakt. Wo e n sd ag-m id dag ongeveer half 5 ure, vervoegde zich aan dó school van den heer Gouda, in de Patersteeg te Gouda, een vrouw uit de Vierde Kade, om haar dochtertje af te halen. Toen door een der onderwijzeressen, mej. Van E., haar werd te kennen gegeven, dat het kind school moest blijven, begon de vrouw genoemde juffrouw te beleedigen en zelfs te mishan delen. Zij moest en zou haar lieveling hebben, niemand had er recht op; 't was vleesch van haar vleesch en meer van die uit drukkingen vloeiden van Xantippe’» lippen^ Ook het hoofd der school, en oen der onder wijzers, de heer Z., die het goede mensch van haar onredelijken eisch trachtten te overtuigen, moesten het ontgelden; met smaadwoorden werden de heeren overladen, en zelfs gekrabt, terwijl de heer Z. er niet zonder kleerscheuren afkwam, daar de zacht aardige moeder zóó in woede was ontstoken, dat zij genoemden heer do mouwen uit de jas rukte. Aan het kabaal werd een einde gemaakt door een drietal agenten van politie, die de vrouw aanraadden naar huis te gaan, in afwachting van de dingen, die komen zullen. Zondag-avond had er - - --- Oudendijk te Kralingen eene Beierland, sedert den vongen avond aldaar plaats tusschen eenen huzaar logeerende bjj familie en het laatst komende burgers, doordien de huzaar Putterstak. la»Üg viel. Ban burgw krMg derbestuur werd heden aanbesteedHet opruimen van de houten beschoeiingen en het daarstellen van 54 M1 basaltmuur, aan de binnenwijk van den inlaatduiker aan Bergstoep. De 5 inschrijvers waren C. Zaa- nen Hz. f 930A. J. Stuurman f 885A. Oskam Jz. f840, C. Zaanen H.Z.Jr. f971 W. Visser, f820. Deze laatste werd aan nemer. De gemeente-rekening over 1892 is in de heden gehouden zitting van den ge meenteraad onveranderd goedgekeurd en - vastgeateM tot een Bidrag inm ontvangsten van f 14329,66; aan uitgaven van f 13816,72*. Batig slot alzoo f512.93*. Aan mej. E. Jeltema, sedert 1 Juli 1882 onderwijzeres aan de 1.openb. school alhier, is op haar verzoek eervol ontslag uit die betrekking verleend, met ingang van I Oct. a. s. •BERG AMBACHT, 28 Aug. Door een geacht ingezetene dezer gemeente zijn aan de vereeniging „Winterlezingen” 15 boek werken geschonken ten behoeve der volks bibliotheek. Dat de jongste wzrmte ook den groei der kooien bijzonder ten goede kwam, blijkt o. a. hieruit, dat een savoije-kool van T. B. bij weging bleek eene zwaarte te hebben van 7,25 kilogram. Den voerman M. v. d. W. van Lek- kerkerk trof jl. Zaterdag op de Dijklaan alhier het volgende ongeluk. Een der assen van zijn zwaar beladen wagen brak, ten gevolg daarvan liep een rad af, en kwam een groot gedeelte der vaten petroleum, waarmede de wagen beladen was, op den weg neder. V. d. W. zag zich genood zaakt met wagen enz. per stoomboot huis waarts te reizen. BOSKOOP, 25 Aug. De door den raad voorloopig vastgestelde gemeente-rekening over het dienstjaar 1892, bedraagt in ont vangst f22072,63*, uitgaaf f21249,48*,batig slot f823,15. GIESENDAM, 26 Aug Woensdag nacht heeft alhier bij den bouwman Tennis Koo- revaar een vreeselijke dierenmishandeling plaats gehad; baldadigen hebben aldaar twee melkkoeien met de staarten aan elk ander gebonden met het gevolg dat bij den een onder vreeselijke pijn de halve staart is afgescheurd. Het is te hopen dat de politie de daders hiervan opsporen zal, zij zullen dan hunne welverdiende straf niet ontgaan en ten voorbeeld kunnen strekken aan anderen. GOUDERAK, 28 Aug. Toezegging van beroep naar deze gemeente is verleend aan Ds. F. F. J. Van de Plassche te Leerbroek. •HAASTRECHT, 28 Aug. Als eene bij zonderheid kan vermeld worden, dat eene zeug van den landbouwer A. Eykelonboom in twee koeren te zamen 37 biggen heeft ter wereld gebracht. Zaterdag-middag werd alhier aan den IJseldijk in Boven-Haastrecht een man in het gras gevondendie hevig leed aan buikkramp en brakingen. Zoo spoedig dit bekend werd, werd hij door de tusschen- komst van het bestuur per brancard naar het Ziekenhuis gebracht. De faecaliën wer den dadelijk naar ‘s Hage gezonden en heden middag constateerde de geneeskundige in specteur bijzijn bezoek aan deze gemeente, dat de zieke lijdende was aan Aziatische cholera. De man was afkomstig uit Ant werpen, was stoker van beroep en had dien dag bij de verschillende inwoners veol gekarnde melk en vruchten genuttigd. ♦KEDICHEM28 Aug. Zondag kwam alhier een geval van Aziatische cholera voor met doodelijken afloop. De overledene wóonde aan den Steilondijk aan de Linge en had zich in de laatste dagen door over matigen arbeid waarschijnlijk overspannen. §LANGERUIGEWEIDE, 28 Aug. Tot heden had in deze gemeente dit jaar nog geen enkel sterfgeval plaats. Zondag avond was de eerste overledene een lieftallig jongetje, oud 5 jaar, van P. Kastelein. In een on bewaakt oogenblik viel hij vlak bij de woning in het water. De geroepen geneesheer kon slechts den dood constateeren. Aanstaanden Zaterdag hoopt de heer P. De Vries zijne 25-jarige echtvereeniging te gedenken.*'Voorzeker zal het hem aan geene bljjken vau belangstelling pntbreken eerst als lid van den gemeenteraad en later als wethouderheeft hij zich de achting verworven van allen in deze gemeente. •LEKKERKERK, 28 Aug. De zeilver- eeniging wLekkerkerk” hield gisteren haar gewone zeilfeest door een watertocht te organiaeeren met de stoomboot „Culemborg”, zeiljachten enz. Ofschoon het weder zich in den morgen niet gunstig liet aanzien met den middagbij den aanvang van den tochtwas het uitmuntend schoonzoodat men met vroolijke opgewektheid aan boord ging om den tocht te aanvaarden en men van de oevers met genoegen de feestvreugde kon gadeslaan. Aan boord werd op de hoogte van Schoonhoven een gemeenschap pelijk diner gehouden van 47 couvertswaar het niet minder aan gezelligen kout ont brak. Up den terugtocht, het was reeds avoud geworden, waren eenige jachten Agiorno verlicht en werd tot slot van het feest het vuurwerk ontstoken. MONTFOORT, 25 Aug. Onze oudste ingezetene, de weduwe Verbaan, die nog onlangs onder veelzijdige belangstelling en jn 't genot van eene goede gezondheid haar 93. verjaardag vierde, is in den afge ioopen nacht plotseling overleden. •N1EUWPOORT, 28 Aug. Tot veler blydschap maakte onze geachte predikant, Het gaat met de werkstaking in Engeland op en neêr. Terwijl in Ayrshire en Lanark shire het werk hetvat is na de belofte van de zijde der mijnbezittersom den arbeiders eene loonsverhooging van 60 ct. te geven, is het in Wales weêr slecht gesteld. Daar zijn nog 50.000 man, die het werk staken zoodat de kolen de helft duurder zijn ge worden. In Staffordshire trekken de werkstakers door het land om hunne makkers aan te drijven hun voorbeeld te volgen. Als gevolg van dat alles staan nu natuurlijk ook vele bedrijven stilinzonderheid weverijen. Te Widnes moeten een aantal werkplaatsen waar ongeveer 7000 arbeiders werken we gens steenkooi-gebrek sluiten. In Siam is alles rustig. De Linnet, die voor Bangkok lag, zal door een ander schip vervangen worden, verder liggen er een Fransche en een Duitsche kanonneerboot. De onderhandelingen met Frankrijk duren voort, maar de Franschen hebben den 8ia- meezen verboden, zich van den bijstand te bedienen van hunne rechtsgeleerde en diplo matieke raadslieden. Een artikel, hetwelk niet ia opgenomen in het ultimatum. Een ander artikel werd geschondendoordat de Franschen de stad Chantaboon hebben be zet. Ze beweren echterdat die stad hoewel in het ultimatum niet met name genoemd begrepen is in den term vrivier”. De Siameezen van hunne zijde komen de hun gestelde bepalingen beter naen hebben de schadevergoeding van 3.000.000 fr. aan Frankrijk betaald. Over ’t algemeen echter vlotten de on- derhandelingen niet goedwantterwijl van Siameesche zyde de bepalingen van het ultimatum vlug volvoerd worden pin gelen de Franschen nog steeds om meer. Het Britsche Lagerhuis heeft Vrijdag jl. de artikelsgewjjze behandeling van Home- Rule gestaakt; de derde lezing zal nu spoedig een aauvang nemen. Een ongewoon heftig incident viel gis teren voor in een der gangen van ’t Huis, waar de lersche Afgevaardigde Swift Mac Neill den teekenaar van „Punch,” Harry Fnrniss, die in het laatste nummer van dat blad eene inderdaad weinig vleiende cari- catuur van hem gebracht had, een slag in het aangezicht gat. De heer Furniss sloeg niet terug, maar diende een aanklacht in bij het gerecht. Ofschoon in den Franschen Ministerraad door den Minister van Buitenlandsche zaken is medegedeeld, dat alles in Italië tot rust is gekomen, toch is dit maar gedeeltelijk waar. In Rome hebben nl. de anarchisten het begonnen werk voortgezet en in Milaan maakte men voorwendsel, om te plunderen. Iu Napels echter ging het nog erger toe. Daar is eene werkstaking begonnen van de tram- en andere koetsiers, die elkaar en anderen eens duchtig afranselen. Benden grauw hebben aldaar de gruwelijkste balda digheden gepleegd. Een omnibus werd o. a. omvergeworpen en in brand gestoken, lan taarnpalen werden uit den grond gerukt en verscheidene winkelramen stukgeslagen. De afgevaardigden der stad hebben toen een manifest openbaar gemaakt, waarin ze de bevolking tot kalmte aanspoorden. De Franschen echter lieten zich dit alles niet welgevallen, maar beantwoordden de Itali aansche manifestatiën met contra-manifest tatiën. Te Aj.ccio (Corsica) o. a. hebben ze getracht het Italiaansche wapenschild af te rukken van het consulaat en uit Nancy komt bericht, dat aldaar en in den omtrek hevige botsingen hebben plaats ge had tusschen Italiaansche en Fransche ar beiders. De opgewondenheid is dus nog niet geheel en al geëindigd. De stad Napels is door 12.000 man troepen bezet, daar leven en eigendom niet meer veilig zijn. De Italiaansche vloot-manoeuvres zijn geëindigd met een diner, te Gaëta door Koning Umberto aan 80 genoodigden aan geboden. Z. M. wydde een dronk aan zyn Te Alfen a/d‘ Rijn overleed heden een man, onder verschijnselen van cholera. Vrij dag-nacht tegen één uur brak te Alblasserdam een vrij hevige brand nit in de bouwschuur van Bastiaan De Bruyn bij het stoom booten veer. Het gelukte de brandweer den brand tot die schuur en een nabijgelegen schuurtje te bepalen. Het woonhuis heeft slechts weinig geleden. Men verneemt dat een en ander verzekerd is. Na lang zoeken is men er ei«- delijk in geslaagd ook het lijk van Willem Snelderweerdeen der verongelukten bij het omslaan van eene zeilboot, uit den Kralingschen plas op te visschen. Gisteren-middag werd in de Avenue Concordia te Kralingen een zes jarig meisje door eenen wielrijder in wilde vaart tegen den grond gereden, tengevolge waarvan het kind aan hoofd en armen be langrijk werd verwond. De wielrijder, de heer v. d. M. te Kralingen, maakte zich op zijn rijwiel zoo spoedig mogelijk uit de voeten, zonder naar het van pijn kermende kind om te zien. Door eenen voorbijganger werd het kind naar de ouderlijke woning gebracht. Te Stobbegat-bjj Heerenveen zaten Donderdag-avond 4 personen in eene veldtent te schuilen voor het onweer. De bliksem sloeg in de tent en twee per sonen, Reks, 17 jaar, en Klaren, 12 jaar oud, sloegen achterover. Reks was ineens dood, Klaren kwam later weer bij en klaagde over pijn in den linkerkant van zijn lichaam. Naar Dr. Hinkes te Heerenveen gebracht, bleek dat de bliksem den volgenden weg op zyn lichaam genomen hadlinkerschou der, linkerzijde, dij en kuit. Op schouder en kuit had hij eenige brandwonden, doch anders is de toestand naar omstandigheden vrij wel. De andere twee personen bleven volkomen ongedeerd. Geheel tegen de orders van de directie in, begaf de boekhouder van het „hótel Kurhaus” te Scheveningen, de heer J. A. B.zich Donderdag-avond in de lift, vermoedelijk om daarmede naar boven te gaan. Eerst kort in zijne betrekking geplaatst, schijnt hij met de behandeling van het toestel niet bekend te zijn geweest, tengevolge waarvan hij met het lichaam tusschen muur en lift beklemd geraakte. Door het bijzondere geraas, dat de lift maakte, werd men opmerkzaam en ontdekte men het onheil. De hoofdcommissaris van politie en de hoofdagent Vennik werden gewaar schuwd, en onder hun toezicht werd de m*n uit zijn benarden toestand door werklieden van het Kurhaus verlost. De badarts Dr. Francken, inmiddels toegesneld, kon slechts den dood constateeren. Het lijk is overgebracht huis op de begraafplaats

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1893 | | pagina 1