HEG. 181 RIÉ. TEDE, 1893. N°. 1401. Zaterdag 2 September. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht louwland, en gelegen te raaf egroot ECT., nacbreven. ding. i¥AS. ISMA, m. Officieels Kennisgevingen. PING. en avond: jtrecht, iten: ¥AS PANORAMA VOLKSGUNST. BUITENLAND. Overzicht. biSnïïnland~ tterdam enz. jdag 75 Ota. \U 12J ure. te vleien. :d. VAN NUUTKN la-ge S. W. N. VAN NOOTEN tk Schoonhoven, Uitgeven. Gemeente SCHOONHOVEN. - en Alle binnenlandsche Advertentiön laan van het proces gebonden kasopneming dera voornoemd, Ji NOOTEN, Burgemeester. ider. WILLIGE OS te Papen veiling en toe- Dinsdagen 5 ember 1893, nr, te Bleskens- DE KLUIVER, AMMERT VAN IE van het tlarid', den Pol lende Kaden en op conditiën bij on. en 1 December rven 3 Mei 1894. voor hetOtider- RAADHUI8 te t uur der aan- wordt ontslag en Weth. Ie onder moet men hande- innen het bereik >n der menigte het niet door SCH00NH0VEN8CHB COURANT i het vervoer behoeve van Cabauwschen-, \derschen Weg. van de Rij- in perceelen. i voor de Grint Maandag 4 Sep- cretarie der ge- estekken ter in- rs Grint ter be- WETHOUDERS voornemens op ember 1 893, urein het t openbaar aan van den polder na op Vrijdag r 1893, des ten huize van VHÜIS, gemerkt nex, a/zondorlyk ■t A no. 47, met n verschillende BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Schoonhoven maken bekend, dat, bij gun stig weder, de toegang tot den toren om bet te bezichtigen GRATIS is opengestold op Woensdag, Donderdag en Vrijdag, den 6, 7. en 8. September, tusschen 12 en 2 uren. Een ieder, die van de gelegenheid wil gebruik maken, moet zich gedragen naar de voorschriften door de politie, aldaar gesteld, te geven, terwijl Kinderen zonder geleide niet worden toegelaten. Schoonhoven, 1 September 1893. De Secretaris, De Burgemeester, H. G. GEELHOED. Mr. A. D. H. KOLFF. on militie zullen dus van gelijken leeftijd zijn. In duur van oofeningstijd en van wer- kelijken dienst in gewone tijden zal er echter verschil wezen. Woensdag is door Burg, en Weth. van Dordrecht aanbesteed het op richten van een gebouw, bestemd voor am bachtsschool en burger avondschool. Er waren ingekomen II biljetten. Het minst is ingeschreven door den heer M. Visser te Papendrecht, voor f74.900. Dinsdag stonden in de zitting der Arrond. Rechtbank te Rotterdam o. a. terecht J. M., 23jaar, pottenbakker, en A. M. W., 21 jaar, smid, beiden wonende te Gouda, beklaagd van mishandeling. Op 16 Juli jl. kwam zekere IJ. met een paar vrienden, gezeten in een tentwagen, door de Aaltje Saksteeg te Gouda. Voor hen uit liepen de beide beklaagden. Om hen uit den weg te doen gaan, werd herhaaldelijk „hél” ge roepen, doch daar zij niet uit den weg gingen en om een overnjding te voorkomen hield IJ. zijn paard in. Hij kon echter niet voorkomendat de kop van het paard kwam tegen den rug van den laten beklaagde die onmiddellijk daarop IJ. te lijf ging, en dezen met behulp van zijn medebeklaagde eenige slagen toebracht. Beklaagden ontkenden het hun ten laste gelegdeen wilden het doen voorkomen dat zij noch het roepen nooh zelfs het aan komen van paard en wagen over eene keien bestrating hadden gehoord. Het O. M. was van meening dat uit alles gebleken wasdat het de bedoeling der beklaagden was geweest IJ. te bemoeiely- ken, en vorderde tegen hen vier weken gevangenisstraf. Tijdens de kermis te Ammerstol wer den zekeren v. D. eenige hevige vuist slagen op het hoofd en in het aangezicht toegebracht door P. v. L 24 jaar, visscher te Ammerstol. De aanleiding daartoe moet gezocht worden in de omstandigheid, dat v. D. er op tegen had dat bekl. met diens zuster kennis hield. Het O. M. vorderde eene maand gevangenisstraf. Uitspraak 7 September a. s. Bedankt voor het beroep te Oharlois en Katendrecht door Ds. J. A. Van Boven te Ede. GOUDA, 29 Aug. In de heden gehou den vergadering van den gemeenteraad werd door den voorzitter medegedeeld, dat door den Minister van Binnenlandsche Zaken afwijzend was beschikt op een verzoek van B. en W., om zyne medewerking, ten einde de bijdrage van de gemeente Gouda aan het rijk ten behoeve der R. H. burgerschool te doen vervallen. In deze zitting werd de begrooting voor de schutterij, dienst 1894, vastgesteld, waarbij enkele leden zich verklaarden tegen den post van f500, uitgetrokken voor het mu ziekkorps. Het vorige jaar was die post met f 200 verhoogd met het oog op te geven volksconcerten op de markt. De heeren Van Iterson, Dercksen en Van Vreu- mingen waren van oordeel dat die muziek uitvoeringen geenszins aan het doel beant woorden. Door de jeugd wordt bij dergelijke gelegenheden zooveel leven gemaakt, dat er weinig te genieten valt van de muziek. Andere heeren, o. a. de heeren Jager en Noothoven van Goor, merkten daarentegen op, dat die volksconcerten zeer gewaardeerd werden en die f 200 dus goed besteed moch ten heeten. Met 11 tegen 3 stemmen werd de post goedgekeurd. In de gisteren-avond gehouden ver gadering van de Holl. Maatschappij van Landbouw, afd. Gouda en omstrekenbracht de heer Ruyter rapport uit van de te ’s Hage gehouden algemeene vergadering. Benoemd werden tot afgevaardigden voor de algemeene vergaderingop 15 September a. s. te Amsterdam te houden, de heeren J. Breebaart Lz. en A. Van Veen en tot hunne plaatsvervangers de heeren D. Ruyter en M. Zyderlaan, te Stolwijk. Besloten werd den afgevaardigden een vry manduat te geven. De heeren Van Veen, alhier, en D. Van der Grift, te Haastrecht, werden met alge meene stemmen tot leden van het bestuur herbenoemd. Onder de aanwezige leden werden 10 loten in de eerstdaags te houden paardenlotery verloot. ••BERG AMBACHT, 29 Aug. LI. Zondag 27 Aug. werden door de diakenen der Ned. Herv. Gem. in de morgen godsdienstoefe ning gecollecteerd f40, waarvan f35 waren voor de diaconie armen en f 5 voor de Chr. school alhier. Verblijd over dit vernieuwd bewijs van offervaardigheid, spreken zijden wensch uit, dat God op gaven en gever beiden zijn onmisbaren zegen doe rusten. •BERKENWOUDE, 29 Aug Verleden week redde de heer A. De Jong Kz., on- derwyzer te Ammerstolhier de echtge- noote van G. D. R. uit het water en enkele dagen daarna smaakte zijne zuster, mej G. De Jong, het genoegen het jongste kind van den postbode, dat door zyn broertje met wagen en al ia het water werd gore- Deze Courant wordt des Woensdags- en des Zaterdags morgens uitgegeven. Prijs: voor Schoonhoven per drie maanden ƒ0,75. Franco per post door het geheele rijk 0,90. Men kan zich abon- neeren bij alle Boekhandelaren, Agenten en Brievengaarders. Wie een heilzamen invloed wil uitoefe nen op zijn omgeving, en in min of meer broeden kring nut stichten, wie zich tot spreken en handelen genoopt gevoelt in het belang van zijn volk, moet niet in de eerste plaats vragen wat bij doen moet om gunst te verwerven, om bijval te vinden. Dat is van ondergeschikt belang. Toch is het niet geheel van belang ont bloot. Wil men zijn denkbeelden ingang doen vinden, en daar is het toch om te doen, dan moet er naar gestreefd wor den dat velen er zich bij aansluiten. De menschenwereld is een groote vereen iging, in groote afdeelingen gesplitst, die geza menlijk het betere pogen te bereiken, en wie in zijn kring geïsoleerd staatkan niet verwachten dat zyn arbeid met succes wordt bekroond. Maar wat mendoor overreding, door den eerbied dien zijn karakter inboe zemt, door de macht der welsprekendheid gevoegd bij de logica van het goede voor beeld, verworven heeft, is een natuurlijke vrucht, zeer verschillend van een popula riteit die door kunstmatige opwinding, door niets anders dan een stoutmoedig optreden is verkregen. Boven alles behoort men dan waar te zijn. Het is een dwaling, te meenen dat de menschheid in het algemeen beter en dus gelukkiger zal worden, als de men schee, individueel, onveranderd blyven; ieder is een arbeider aan zijn eigen wel zijn. Op den zodelyken stryd, op de ver sterking van ieders verantwoordelykheids- Igevoel komt het aan. De maatschappij wordt niet hervormd doordat een bepaald persoon ijveriger, zorg vuldiger, dieper van zijn plichten doordron gen wordt; maar elke hervorming is ón mogelijk, zoo niet een onnoemelijk aantal bijzondere leden der maatschappij denern- stigen wil hebben, langs dien eenigen weg tot verbetering te komen. Het prediken dier oude waarheid is misschien niet het zekerste middel om tot populariteit te geraken, Wat men gewoon is populariteit te noe men, is een bijzondere graad van beroemd heid. Een geestig Franschman zei eens zoolang ge uw afbeeldsel niet in koekvorm of uw gelaat tot een pypekop omgewerkt, in winkeluitstallingen ziet prijken, betee- kent uw vermaardheid nog niemendal. Por tretten in tijdschriften geeft men van den eerste den bestemaar men moet een Boulanger of zoo iemand wezenom zijn naam te zien worden tot een klank, die op aller lippen zweeft. Een sterke hartstocht echter is dikwijls weinig duurzaam, evenals een vuur, dat buitengewoon fel brandt, spoedig zichzelf heelt gebluschttenzij er aanhoudend nieuw voedsel op geworpen wordt. En dan nog heeft men te rekenen met de macht der gewoonte, die alles wat uitsteekt tot alle- daagsche proportion terugbrengt. Vele waar lik groote mannen hebben dit ondervonden, maar een nog veel grooter aantaldie reuzen waren in schyn, omdat men hen altijd door een vergrootglas bekeek, deden die ervaring op. Om populair te zyn, n lingen verrichtendie bii T»n het waarnemingsvermogei Vollen. Een geloerde wordt zyn studiën, een staatsman niet door zyn baleid; de eerste kan misschien een ont dekking doen, die een grooten en dadely- ken invloed uitoefent op het maatschappe lijk levenzonder dat meer dan een gering procent van zyn landgenooten zelfs zijn naam kennen; de laatste moet al zeer by- zonder den slag hebben, om den toestand van het oogenblik te bebeeraehen en juist koers te zetten in de richting van den tijdgeest, bovendien moet, hetgeen bij wil, volkomen gelukken en tot algemeen gewenschte resultaten leidenzal inder daad zyn volk zijn naam op een meer dan gewone wijze uitspreken en wat langer in het geheugen bewaren dan het pleegt te doen. Wij kennen maar twee staats lieden, die populair mochten of mogen heeten, namelijk Von Bismarck en Gladstone. Is populariteit iets begeerlijks Die vraag is moeiehjk te beantwoordenwij gelooven dat bet afhangt vah iemands persoonlijk karakter. Er zyn tal van lieden, die er volstrekt niet op gesteld zouden zijn, door de menigte verheerlijkt te wordendie gauw op den loop zouden gaan, wanneer zij het gevaar zagen naderen van een ovatie, verder reikende dan een gewone betuiging van hulde. Anderen daarentegen zijn zoo gretig naar lof, dut zij onophoudelijk zich- zelven als het ware etaleeren, met een bijna kinderlijken y ver alles wut zij doen voor de oogen hunner tydgenooten uitpakken. En indien het nog alleen gewettigde middelen warendie men aanwendt om de opmerkzaamheid der menigte te trekken, haar bijval uit te lokken, baar toejuiching af te persen. We zouden dan kunnen zeg gen dat de menschen, die op deze wijze bevrediging zoeken van een behoefte, zich laten medesleepen door hun ijdelheid, dat zij offers brengen op het altaar van den eigenwaanmaar voor het overige niemand benadeelen; integendeel, zij doen eenig nut door de algemeene aandacht bezig te houden. Maar wij weten maar al te goed, dat in zulke gevallen de grens van het geoorloofde dikwyls wordt overschreden. Van de gewone réclame, die beroemd heid zoekt door middel van de groote trom, spreken wij nietdat is een quaostie van handel, en we kunnen het alleen betreu ren dat er zooveel lieden zijn, die er zich door laten inpakken, geheel vergetende dat goede wijn geen krans behoeft. Er is een klein kansje, dat ten slotte de hum bug zicbzelven zal hebben uitgeputzoodat er niet* nieuws meer is te verzinnen, en We du* noodgedrongen moeten terugkeeren Prijs der AdvertentiënVan 1 tot 5 regel* 0,50. Iedere regel neer 0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending franco uiterlijk tot Din*dags-avond* 8- en tot Vrijdags-namiddags 5 uren. 2__1_ L./.l voor 3 maal plaatsing opgegeven, worden slecht* Z maal in rekening gebracht. of men moet de gaven bezitten van een Spurgeondie zyn toehoorder* onder allerlei vormen hetzelfde ^önöhrift ^aannemelijk maakte. Toch zyn de wegwijzers, wier vinger zich richt naar dat pad, heel wat meer vertrouwbaar dan de roekelooze men ners, die de massa aansporen maar over alles heen te vliegen, al worden ook in ongebreidelde vaart de voorschriften der zedelijkheid vertredende bloesems van het gemoedsleven platgetrapt. Laat dan de volksgunst niet altijd het deel zijn derge- nendie hun plicht doener is een kroon, die de wereld niet schenkt en die zij ook niet kan ontnemen, de ridder slag der Koningin, die heerscht in het rijk van Waarheid en Recht. De onderhandelingen tusschen Frankrijk en Siam zijn afgebroken, daar de Franschen misbruik maakten van Siam’s welwillendheid en oneindig veel meer verlangdendan het geen hun in hot ultimatum was toegezegd. Frankrijks eischen worden bepaald buiten sporig. Zoo wordt nl. verlangdde ver wijdering van alle buitenlandsche officieren uit het Siameesche leger en de Marine voorts wenscht Frankrijk het monopolie Van alle openbare werken in de provinciën Angkor en Baltambang en langs den rech teroever der Mekong-rivier. Het is te begrijpen, dat de Siameezen niet veel zin hebben, al die eischen in te wil ligen, doch Frankrijk stoort zich daar niet aan, integendeel, het dreigt met bet zenden van oorlogsschepen naar Baugdok, kdien aan zijn verlangen niet spoedig gehoor wordt gegeven. De Europeesche (niet Fransche) bevolking van Bangdok is grootelijks verontwaar digd over die willekeurige handelwijze, welke geheel in strijd is met de overeenkomst. De onrust wordt nog^frooter door het ge rucht van het aanstaand vertrek van de Britsche kanonneerboot Wolff” en door de afwezigheid van de andere vaartuigen, die reeds weggevaren waren vertrouwende op Frankrijke woord van eer”. Een Fransche troepenmacht van 450 man werpt te Chan- taboon reeds verschansingen en aardwerken op. Het is dus wel weer een geheele „ommekeer” van zaken. De jonge Annamitische Prins Duon Chaor, de zoon van Koning Norodom, woonde, om onaangenaamheden met zyn vader uit Annum gevlucht, sinds eenigen tijd te Parijs. Het beviel hem daar blykbaar zeer goed, want toen de Regeering die hem een jaar geld verleent, hem Tlemcen in Algerië als verblijfplaats aanwees, verkoos hij niet daarheen te gaan. Hij is Zaterdag echter met geweld door de politie uit zijne woning naar het spoor wegstation (Gare de Lyon) gebrachtin den trein naar Marseille. De Prins was zeer ver ontwaardigd. Toen hijonder gelpide van de politie, zijne woning uitkwamrukte hy zich toornig het insigne van het Legioen van Eer van de borst en wierp het op straat. Hij mag echter blijde zijn, dat het hem niet vergaat naar den inhoud eener dépêche, welke Koning Norodom aan de Fransche Regeering zond en waarbij hij haar permis sie gaf zijn zoon op te hangen. In Italië is de rust weer eenigszins her steld. Er werden te Napels 500 personen gearresteerdeen gevolg van de ongere geldheden dieware de politie beter op getreden stellig niet zulk een ernstig ka rakter zouden hebben aangenomen. Voor het hek van het Abtieri-paleis te Romewaar het Hof van Cassatie wordt gehouden en de sociëteit is van de Pauselyke edel-garde, heeft men deze week een bom doen springen. Mate- riëeie schade is weinig aangerioht, maar zekere Joseph Riccini, courant-ombrenger, is zwaar gewond opgenomen en naar het hospitaal gebracht, waar hem een been is afgezet. Men vermoedt dat hij de dader is. Het wil in Engeland nog maar niet ge lukken eene verzoening teweeg te brengen tusschen patroons en werklieden. De mijn eigenaars weigeren met de mijnwerkers de verlangde coalitie te sluiten, om den ver koopprijs der steenkolen op te dry ven en dan eene daarmede overeenkomende loons- verhooging te sluiten. De heer John Morley, Minister voor Ier land, heeft te New-Castle een zeer toege juichte redevoering gehouden over de Home- Rule-voordracht, waarin hij verklaarde, dat de onderdeelen der wet wel degelijk goed en van alle kanten waren bekeken. De Regeering zou stellig niet voor eene herfst- zitting terugdeinzen, om het ontwerp tot wet te maken. Keizer Wilhelm van Duitschland heeft Hertog Ernst van Saksen Coburg-Gotha de laatste eer bewezen. Mot Hertog Alfred ging Z. M. in de eerste rij achter den lijk wagen. De begrafenis was zeer plechtig. Twaalf opperhoutvesters droegen de kist, die gevolgd werd door een stoet van vorstelijke personen. De straten van Coburg waren in rouwfloers gehuld en duizenden stonden met gebogen hoofd in eerbiedige stilte i den weg geschaard. Het lyk daalde f 14329,66 aan jrooting voor ;root f273,50; on en op te iten. do gemeeutebegrooting r visie te tot de oude degelijkheid, die door haar eenvoud contrasteerend mot hetgeen men dagelijks aanschouwtdan weer als een ver rassing het meest in het oog zal springen. De volksgunst wordt het gemakkelykst verkregen door hen, die de massa weten te vleien. Dat geschiedt natuurlijk niet, wanneer men haar wijst op verkeerdheden ook niet, als men tracht haar aan het ver stand te brengendat zij door eigen in spanning moet komen tot betere toestan den. In de laatste kwarteeuw zien we overal volksvrienden optreden, die haar hartstochten prikkelende grievenwelke men hier of daar meent te hebbenbreed uitmeten, en onmiddellijk klaar staan met een of ander kras middel, waarvan zij stellig meenen dat de heilrijke vruchten niet kunnen uitblyven. 't Is ook een soort van kwakzalvery op politiek en maatschap- pehjk gebied, en te allen tijde is het zoo geweest, dat naar het advies van den won derdokter met meer gretigheid wordt ge luisterd dan naar den raad van den ervaren, niet zelden gestrengen arts. Van sommige hervormers in de sociale wereld is de populariteit in den kring hunner bewonderaars groot, en wanneer iemand het waagt, tegenover de luidruch tige openbaringen hunner wijsheid de een voudige taal van het gezond verstand te stellendan wordt hy uitgekreten voor een duisterlingeen reactionair, een voorvechter van het eeuwenoude onrecht; zijn bedoe lingen worden verdacht gemaakt, het kan niet anders, of baatzucht is zyn dryfveer. „Wanneer gij my wilt volgen, zal ik zooveel in mijn vermogen ligt medewerken tot het verkrygen van wettendie duurzame verbetering brengen in den toestand, waar over gij u terecht beklaagt.” Dat is, onder verschillende vormen, de leus die de me dedingers naar de volksgunst luide doen klinken. Het nuchter verstand is minder gereed, om op dergelyke toezeggingen in te gaan, maar het kan meestal niet aan het woord komen of wordt met kennelyk ongeduld aangehoord. De hoogste graad van populariteit wordt het deel van degenen, die weten te be- toogen dat we het best zonder wetten af kunnen. Al die regelingen zijn gemaakt in het belang der heerschende klassen, en dwaasheid is het, den vryen man onwaar- dig, zich er aan te onderwerpen. Wie zyn lot wil verbeterendoor eigen kracht, moet niet geduldig afwachten totdat anderen de zaken voor hem geschikt hebbonhy neme slechtswat hij oordeelt dat hem toekomt, zonder te vragen oi deze en genqdatsoins minder aangenaam vindt. Over het weinig duurzame der popula riteit spraken we reeds met een enkel woord en de leiders der massa ontsnappen ook al niet aan dezen regel. Wie de ge schiedenis van de sociale beweging in onzen tyd met eenige aandacht volgt, weet ook, dat menige naamgisteren tot de wolken verhevenheden met hoongelach wor<|t be groet: de wind van de volksgunst id ge keerd een nieuwe man is opgestaandie te niet doet al wat de held van één dag heelt verkondigd. ter groeve, onder de tonen van de door hem zelf vervaardigde cantate Allerseelen. .jyïirftW1 Hirhg van Edinburgh, heeft in zijne nieuwe waardigheid van Hertog Alfred I eene proclamatie tot zijne onderdanen gericht. „Ik vertrouw,” zoo zegt de Hertog, „dat alle Staatsdienaren en alle onderdanen in de Hertogdommen, mij als hun landsheer, trouw en gehoor zaamheid zullen betoonen. Ik geef daar tegenover de verzekering, dat ik de hand having van recht en gerechtigheid en de bevordering van de welvaart des lands als mijn hoogste levenstaak zal beschouwen, gelijk ik ook aan den Duitschen Keizer en aan het Rijk altoos de trouw bewaren zal, door mijnen voorganger steeds daaraan bewezen. Eene deputatie uit Frankfort heeft te Kissingen hulde gebracht aan Vorst Bis marck die hierop met eene toespraak ant woordde, waarin hij o. a. er aan herinnerde, dat hij lang en met genoegen te Frankfort gewoond had. Nooit had hij gedacht, dat het met dwang bij Pruisen zou moeten gevoegd worden. Met den vrede te Frank fort, in 1871, hoopte hij, dat nu ook voor goed met Frankfort vrede zou zyn gesloten. De Frankforters bewezen ten minste, dat zij niet boos meer op hem waren. De Vorst besloot zyne redevoering met een Hoch op Frankfort 1 De intrekking der Shermanwet (betref fende den verplichten maandelijkschen aankoop van zilver van Staatswege) is met 239 tegen 110 stemmen goedgekeurd in het Huis van Afgevaardigden der Noord - Amerikaansche Unie. Voorwaar een prach tige meerderheid, die het voorstel in den Senaat, waarheen het verzonden wordt, niet zal verwerven. Een eigenaardige lykplechtigheid, waarbij de overledene zelf, of althans zyne stem, in den phonograaf bewaard, den dienst leidde, is onlangs op een plaatsje in den omtrek van New-York gevierd. De over ledene een oud-predikantHorn ge naamd had zelf vooruit de plechtigheid in alle byzonderheden geregelden men hield zich stipt aan zyne voorschriften. Als inleiding zong de stem van Horn’s vrouw, kort vóór hem overleden een stichteiyk lied. Toen volgde de phono- graphische lykrede van den doode, welke rede, niet als de meeste toespraken by zulk een gelegenheid een lofrede, maar veeleer een boetedoening, eindigde met het weenen van een krachtig man. Daarna zongen de stemmen van den predikant en zyne vrouw weder een lied; de aanwezigen waren uitgenoodigd mede te zingen, maar zij konden niet van aandoening. Ten slotte leidde de doode de liturgie en sprak hij den zegen uit. Gemeenteraad te Berg-Ambacht Zitting op 25 Aug. 1893. Tegenwoordig al de leden, behalve de heer Van der Leeden. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd. Er wordt voorlezing gedaan van het proces verbaal der op 26 Juli gehouden kasopneming van den gemeente-ontvanger. Voor kennisge ving aangenomen. De geloofsbrieven der herkozen raadsleden worden onderzocht en in orde bevonden; tot de toelating dier leden wordt besloten. Door de finanoiëele commissie wordt verslag uitgebracht omtrent het onderzoek der gemeen- terekening, dienst 1892. Daar deze in orde is bevonden, wordt besloten haar voorloopig vast te stellen tot een bedrag van •ny' ontvangst en f 13816,72s aan uitgaaf. Ter tafel wordt gebracht de begr de rustende schutterij, dienst 1894, gr< wordt besloten deze goed te keurei zenden aan Gedep. Stat Wordt aangeboden a_ a dienat 1894; wordt besloten deze ter Naar aanleiding van een ingekomen adres vad mej. E. Jeltema, onderwijzeres alhier, besloten aan haar met 1 Oot. a. s. eervol i te verleenen. Op voorstel van Burg, e wordt besloten, het tractement van dt wjjzeres aan de 1ste openb. school met f 100 te verlagen en alzoo te brengen op f 550. Burg, en Weth. worden gemachtigd eene oproeping te doen voor onderwpzerea met akte voor nuttige handwerken. Wegens het in ons land verschijnen der cholera wordt aan Burg, en Weth. onbepaald crediet verleend voor het nemen der noodige voorzorgs maatregelen. Niets meer aan de orde zjjnde, wordt de ver gadering door den voorzitter gesloten. De opper-ceremoniemeester maakt bekend, dat het Hof, ingevolge de bevelen van Hare Majesteit de Koningin- Regentes, voor den tyd van acht dagen, ingainde 1°. September a. s., den lichten rouw zal aannemen wegens het overlyden van Zyne Hoogheid Ernst II, Hertog van Saksen-Coburg-Gotha. Bij de Tweede Kamer is inge komen een ontwerp van wet tot regeling van den dienst bij de schutterij. Volgens dit wetsvoorstel zal de dienst by de schuttery even lang duren en op dooielfden leeftijd utnrangen ad. die bjj de militie De dionitpliobtigon bj) «ohutlorij den, te roddoa. .kjes, voorzien -d handelsmerk, n by erstraat. ven. opikerstraat. ELT. .IES KRUIJT. v. d. REST. 'EIJER. kNNEKOEK. JONG Czn. D. STEEGT. KNOERS. IMBURG. HEER. dt de aandacht HEE, A f 1,30

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1893 | | pagina 1