1HEE. UGEB1J EMING". 1893. N’. 1406. Woensdag 20 September. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht EKEN. i Zonen DE WAAG”, D A, losito: 2} overeen te komen verkiezende tegen DSMA, lam. Drente, „de Bel". 0M80N 't gebruik. Officiëele Kennisgevingen. IJFWAS ?.KK0US&Zoon ’e Buech. SCHOOL BINNENLAND. BUITENLAND. Oversieht. SGH00KH0YEB8CBE COURANT een ISItE, Amsterdam. Gemeente SCHOONHOVEN. Iers in de meeste at den eerstvolgen- r Amsterdamsche en de Amsterdam- zonder berekening >elige voorwaarden i wissels op binnen- even op aanvrage trekt door don Heer !L, Schoonhoven. ich Zater- ”"ce Aziati- Ijjken afloop. 1 jaar, had is van f 0,80 tot >aar te Schoonhoven H. HEHEWERTH, N1ESSEN, D. DE j W. J. VAN DAM 1BURG. land: J. P. NORD rgwal 25, bij de IJ Z E R’S pakjesvoorzien eerd handelsmerk, »ven bij jikerstraat. Uaven. Lopikerstraat. SPELT. DRIES KRUIJT. G. v. d. REST. SPEIJER. PANNEKOEK. DE JONG Czn. V. D. STEEGT. id. KNOEJiS. HOMBURG. SCHEER. rordt de aandacht THEE, a f 1,30 iting van de tweede iet Delftsch Thee- RUM te Arnhem. Theezakjes vóór winkelier waar mon om nog gratis de ohenk te hebben, endt, des te grooter Jen1 ibeurd i Eon de zoozeer gere- rde Amerikaansohe i verkrijgbaar voor :ht bij W. J. VAN >or Bergambacht by AN DEN DOOL; 'ohcyk bjj JOH. voor Schoonhoven QXGt, u Owtfc k Iniaande 1 e lijfrente voor I tort kapitaaL I 1.1 voor vrouwe». f? s ::X Effecten voor: - i 4 of, ’sjaars; den prolongatie- erdamsche beurs- (Hoofd de Heer L. AKKERHUIJS JEz.) en BEWAARSCHOOL. BURGEMEESTER en WETHOUDERS maken bekend, dat de aangifte van Kin deren, die men met 1 October op de SCHOOL (Hoofd de Heer L. Akkerhuijs JEz.) of op de BEWAARSCHOOL wenscht toegelaten te zien, kan geschieden op Woensdag 20 September a. s.van 1 tot 3 uur. Schoonhoven, 19 September 1893. De Secretaris, De Burgemeester, H. G. GEELHOED. Mr. A. D. H. KOLFF. >open en verkoopen en provisie van: ven de 30 Ier 30%; (ook De opper-ceremoniemeester maakt bekend, dat het hof ingevolge de bevelen van H. M. de Koningin-Regentes, voor den tijd van zeven dagen, ingaande op 15 dezer, den lichten rouw zal aannemen, wegens het overlijden van Z. H. Prins W ilhelm V an Slees wij k-Holstein-Sonderburg- Glüksburg. Deze rouw wordt gelijktijdig gedragen met dien voor de Gravin Van Stolberg- Stolberg. De Gouverneur-Generaal Va.n der Wijck, met echtgenoote en 2 dochters, vertrok Zaterdag per Staatsspoor te 4 uren via Genua naar Indië. Aan ’t station waren aanwezig de Ministers van Koloniën, Bin nenland, Buitenland, Oorlog, Marine en vele Kamerleden, voorïrt Indische speciali teiten, Indische hoofdambtenaren en hoofd- officieren enz. De jaarlijksche St. Bavo- schouw langs de dijken van dft Krimpenof- waard zal op Maandag 9 Oct. a. s. ’s morgens te 9 uren te Schoonhoven aanvangen en op Dinsdag 10 Oct. te half elf uren worden voortgezet. In verband met de quarantaine zijn de volgende officieren van gezondheid der marine gedetacheerd: de offic. vangez. Ie kl. J. Van der Kolk en IJ. Postma te Gorinchem, alsmede de offic. van gez. lekl. D. De Bois Jr., en die der 2e kl. L. J. v. d. Berg te Vreeswijk. Op de algemeene tentoonstel ling der Holl. Maatsch. van Landbouw te Amsterdam zijn o. a. nog bekroond: Afdeelingen paarden inlandsch gekruist ras. Voor hengsten, geb. 1891, eerv. ver meld. J. H. Van der Torren, Zevenhuizen. Afdeeling paarden van vreemde rassen of kruisingen. Hengsten geboren 1890, 2de pr., Vereeniging tot verbetering van het paardenras te Zevenhuizen3de J. O. Van Eeten Jr. te Jaarsveld. Veulenmerriën (inlandsch gekruist), 1ste I. H. Van der Torren Kzn., Zevenhuizen. Jonge paarden (1891), 2de pr. Ph. Van der Breggen, Waddingsveen. Hoenders, Langshans. Ie pr. J. Schilt, Stolwyk. Plymouth rocks. 2e pr. J. Schilt, Stolwyk. Cochin-China’s, iedere andere variëteit als geel: Ie pr. J. Schilt, Stolwyk, patrijs- kleurig. De Arrondissements-Recht- bank te Dordrecht heeft S. v. d. E. te Sliedreoht veroordeeld tot 6 maanden ge vangenisstraf, wogens kindermoord. Zaterdag is te Amsterdam overleden de heer Tijs Terwey, leeraar aan de kweekschool voor onderwijzer^ en on derwijzeressen, welke betrekking hij in 1876 aanvaardde. De heer Terwey heeft zich vooral bekend gemaakt door zjjn Neder- landsche spraakkunsten, die vele malen herdrukt zyn en bij het onderwijs zeer in trek waren. Hij bereikte slechts den leeftijd van 48 jaar. Hij was ridder in de orde van den Nederlandscben Leeuw. Naar men verneemt, zullen de versierselen, die zich aay,de Waterpoort te Gorinchem bevindenf'naar het rijksmu- senm worden opgezonden. Van rijkswege zullen deze in hun vorigen toestand worden opgemetseld. De hedr Dr. D. 0. Thjjm, predi kant in Den Haag, isblykens kennisgeving van den kerkeraad der Ned. Herv. Gemeente aldaar, door het classicaal bestuur voorloo- pig in syne bediening geschorst. ER9 gevraagd. S, Barendrecht. CHE entreat K 244. fijn onze Spritazjjnen, rreeronde prijzen. -DE SMITS. Zeer tegenstrijdige berichten worden in den laatsten tijd uit Brazilië ontvangen, omtrent den aldaar uitgebroken opstand. Terwijl men uit een door de Regeering afgezonden telegram uit Rio verneemtdat de toestand van het eskader der opstande lingen hachelijk iswordt weer van andere zijde berichtdat de val der Regeering nabij is en de ontevredenheid in het leger toe neemt. Te Washington werd bericht ont vangen dat de schepen der opstandelingen de fortenbenevens het tuighuisaan den ingang der haven-baai, bombardeerden en uit Buenos Ayres hoort men weer verkon digen dat het eskader der opstandelingen Gamboa bombardeerde, de kanonneerboot Alagoa vermeesterdeen het tuighuis in brand had geschoten. Brazilië’s ver tegenwoordiger te Parijs echter verkon digt aan de wereld dat alleen Nichteroy gebombardeerd isdoch zonder gevolg. Het laatste bericht echter is van den volgenden inhoud „De schepen der opstandelingen hebben het vuur'geopend op de forten bij Nichteroy. Daarna is de stad beschotenhet bombar dement duurde zes uur en heeft weinig schade aangericht. Den volgenden dag werd eene landing beproefdmaar verijdeld. Van weerszijden werd eenig verlies geleden. Alle punten waar eene landing kon plaats hebben, zyn sterk verschanst. Het land leger blijft de Regeering getrouw, terwijl de kapitein van de kanonneerboot „Magors” aan de opstandelingen afvallig is geworden.” Het voornaamste forthet sterke Santa Cruz, is, volgens vorig bericht, tot de op standelingen overgegaan. De aanvoerder van den vroegeren Marine-opstandadmiraal Van der Kolkzit aldaar gevangen en het is dus niet onmogelijkdat diens invloed zich hier heeft doen gelden. Frankrijk maakt groote toebereidselen voor de feestelijke ontvangst van het Russisch eskader dat weldra te Toulon zal verschij nen en welks bemanning ook Parijs, de hoofd stad, hoopt te bezoeken. Het Parijsohe gemeentebestuur en de Prefect van de Seine anders geen goede maatjes den laatsten tijd zyn druk bezig te beraadslagen over „de ontvangst van de Russische heeren. Een orediet van 300.000 400.000 francs zal worden aangevraagd aan den gemeenteraad. Te Toulon is het programma der fees telijkheden reeds gedeeltelijk vastgesteld. De stad wordt feestelijk versierd en aan alle vaartuigen in de haven zullen Fran- sohe en Russische vlaggen worden verstrekt, teneinde aldus de Russische schepen tege moet te varen. Als President CarnovJcomt, is het feest op den boulevard en in de nieuwe stad, die op schitterende wijze zal verlicht worden. Te Cadix, waar het eskader 1 October verwacht wordt, worden ook groote feestelijkheden voorbereid. Juliette Adam zamelt gelden in, om den Russen broches of andere sieraden, in den vorm van een tuiltje vergeet-mij-nietjes, voor hunne vrouwen mede te geven. Als een contra-demonstratie tegenover de Fransch-Russische vlootbetoogingen, zal een Engelsch eskader eenige havens in Italië bezoeken. Achtereenvolgens zullen bezocht worden Napels, waar men een schit terend feest zal geven, Civita Vecchia, Li vorno, Spezzia en Genua. De Italianen zyn zeer ingenomen met dit bezoek. In het Noorden van Frankrijk dreigt eene langdurige werkstaking onder de mijnarbei ders, om reden dat de patroons niet willen voldoen aan hunne eischen, die bestaan uit loonsverhooging, arbeidsuren enz. Ook in België zullen 125.000 mijnarbeiders waar schijnlijk het werk staken I Te Grenoble heeft de ter aarde bestelling plaats gehad van den Franschen Generaal Miribel, bij welke plechtigheid de bisschop van die plaats, Abry Favas, eene toespraak heeft gehouden, die aanving met eene kleine uitweiding over do staatkunde, in de verschillende tijdperken, door Frankrijk ge volgd, tegenover debuitenlandscheMogend heden, waarbjj de bisschop meteen de gele genheid waarnam, om den Krim-oorlog te veroordeelen. Hij noemde dien oorlog een onrechtvaardigen strijd, eener bevriende Mo gendheid (Rusland) aangedaan, om de vrij - metselaars te believen. Na deze uitweiding, die vooral opmerkelyk is (de veroordeeling van den Krim-oorlog) onder de tegen- tgaven jrden opgelegd. cam stolt voor aan de veldwaoh- de afgeloopen kermis dienst gedaan, eene gratificatie te verleenon. al wordt met algemeene stommen en aan B. en W. overgelaten dit ten zijn verplaatst van eene deur, die onverwacht opengedaan werd. Op de dorpsbrug werd een zoontje van genoemden V. bijna overreden. Even daarna stortte het paard tegen den grond, doch weldra vloog het weer op en vervolgde niet zoo heel zachtkens zijn weg over het dorpsplein. Hier waren echter gelukkig vele handen gereed, om het dier te grijpen en spoedig werd het dan ook tot staan ge bracht. Dat de val nog al aangekomen was, toonden de bloedende pooten ten dui delijkste. VIANEN, 15 Sept. Al vroeg in den mor gen wapperde uit vele woningen de drie kleur, ter eere van bet 25-jarig ambtsfeest van onzen burgemeester, den heer J. H. J. Alen. Was het oorspronkelijk plan, dezen dag luisterrijk te vieren, de tijdsomstandigheden deden dit plan uitstellen. Voor felicitatie was echter eene goede gelegenheid gemaakt in de raadszaal. Keu rig was deze met groen, planten en vlaggen getooid, en bood ruimte aan om de bezoe kers, die in zeer grooten getale en van eiken stand en godsdienst den jubilaris kwamen gelukwenschen, te ontvangen. •VLIST, 18 Sept. Zaterdag ging de dochter van den landbouwer J. K. naar het weiland om te melken. Door de duisternis misleid, geraakte zij te water. Haar broeder snelde spoedig op haar hulpgeroep toe en bracht haar weêr op het droge. Voor de dienstbode van den landbou wer P. Hoogendoorn, die verleden week bij den brand bijna al hare kleederen moest missen, heeft men in de gemeente eene collecte gehouden, die f 36,80 heeft opge bracht. Voor de vrijwillige oefeningen in den wapenhandel hebben zich alhier geen jon gelingen aangemeld. IJSELMONDE, 16 Sept. Weldra zal hier een gebouw gereed zijn tot het houden van bijeenkomsten, ook openbare. Mede voor de afdeeling IJselmonde van het Neder- landsch werkliedenverbond „Patrimonium” is deze gelegenheid bestemd. Aan de in richting wordt eene lees- en koffiezaal ver bonden waar allebehalve sterkedranken verkrijgbaar zullen zijn. Gemeenteraad te Berg-Ambacht Zitting op 5 Sopt. 1893. Tegenwoordig al de leden. De notulen der vorige vergadering gelezen en goedgekeurd. De herkozen raadsleden, de heeren J. P. Mahl- stede, C. Benschop en K. Hoffland, loggen in handen van den voorz. de voorgeschreven eeden af en nemen zitting. De heer Van der Leeden verkrjjgt het woord en wjjst er op, dat deze verkiezing niet alleen voor de herkozen, maar ook voor de overige raadsleden meer dan gewone beteekenis heeft gehad, en, ofschoon de betrekking van raadslid dikwjjls niet aangenaam is, wenscht hy toch, ook namens de andere raadsleden, de herkozenen hartelyk geluk met het ontvangen bljjk. van vertrouwen der kiezers. Tot weth. on ambtenaar van den burgerljjkf stand wordt herbenoemd de heer Mahlstede. De heer Mahlstede verkrjjgt het woord en bedankt de raadsleden wel voor hunne geluk wenschen eö voor het bljjk van vertrouwen, weder van hen ontvangen. Eene lange reeks van jaren heeft bjj als raadslid en wethouder de belangen der gemeente naar zyn beste weten behartigd, en op de eeden, welke hij zoo even heeft afgelegd, hoopt h jj dit weder te kunnen doen. Op advies der finanoiëele commissie wordt be sloten, de rekening van het burgerljjk armbe stuur, dienst 1892, goed te keuren. Wordt behandeld de begrooting van het arm* bestuur, dienst 1894, en besloten aan deze in stelling een subsidie te verleenen van f 900, en deze begrooting aan te houden, tot de goed keuring van Gedep. Staten op bovengenoemd besluit is verkregen. By het bespreken van eenige posten dor ge- ineentebegrooting vraagt de heer Van der Leeden aan burg, en weth., of het onderhoud der go- meente-eigendommen, die gedurende de laatste jaren werden aanbesteed, voor de gemeente voor- deeliger is geweest dan in vroeger jaren, toen niet aanbesteed werd. De voorz. zal dit verzoek in do eerstvolgende vergadering van burg, en weth. behandelen. Naar aanleiding van een onjuist bericht in de N. Rotterd. Ct. over het niet goedkeuren der gemeenterekening, vraagt de heer Van der Leeden aan den voorz., waarom aan den raad niet is medegedeeld het antwoord van Gedep. Staten, op eene missive van den raad d.d. 25 Jan. jl. De Voorz. deelt mede, dat naar aanleiding van het raadsbesluit om de rekeningen wegens voeding en logies van rjjksveldwachters, gedu rende de kermis van 1892 niet te voldoen, hjj zich gewend heeft tot Gedep. Staten, om art. 225 der gemeentewet te willen toopassen en hebben zich Gedep. Staten daarop gewend tot den raad, om bericht en advies en was er dus geen antwoord aan den raad noodig. De voorz. wil echter het door hem ontvangen antwoord nu wel mededeelen; inhoudende dat Gedep. Staten art. 225 niet konden toepassen, op grond dat die uitgaven niet door de wet aan de ge meente worden *--J De heer Oskt ters, die mot hebben ged Dit voorstel aangenomen verder te regelen. Tevens wordt, op voorstel van den Voorz. met algemeene stemmen besloten de rekening van voeding enz. van deze veldwachters te voldoen. Niets meer aan de orde zjjnde, wordt de vergadering door den voorz. gesloten. VARIA Te Amsterdam heeft men zóóveel plezier van het „reuzen-odeurfleschje" gehad, dat het, op vereerend verzoek, heel binnenkort opnieuw de lucht ingaat. Wie trek heeft „op de flesch” te gaan, dat wil zoggen een luchtreisje te maken, kan voor f 50 terecht. Te Aalsmeer was ’t verleden week kermis en een tent. woordige omstandigheden, na het Russisch eskader op de komst is, zette de bisschop zjjne lijkrede voort met de verheerlijking van de deugden van don Generaal. Ook Generaal Saussien bracht den overledene hulde. Dank zij Miribel’s arbeid op militair gebied, zeide hjj, kunnen we gerust de toekomst ingaan! In verscheidene plaatsen in Bohemen zyn de jong-Czechen bezig geweest, om het zinnebeeld der eenheid des Rijks, den Keizerlyken adelaar, te beschadigen en te vernielen. Reeds zyn een aantsï vereeni- gingen door de overheid opgeheven en zeer strenge maatregelen genomen tegen de dagbladen, die alle worden nagezien, eer ze verschijnen mogen. Een treurig ongeluk is Woensdag te Brussel gebeurd in de „Rue des Fabriques”. Daar is in een bergplaats een hooge stapel jjzeron buizen te zamen 400 000 kilo gram neergestort en een werkman en een 15-jarige knaap werden onder die zware massa bedolven. De werkman leefde nog; men hoorde hem kreunen en kon met hem spreken. Hij was in den beginne vol moed; hij kon het wel twee dagen uithonden, zei hij, als men hem maar redde, maar later leed hjj ontzettend en hij bezwoer zijn redders, die hij hoorde werken, zich toch te haasten. Al het mogelijke werd gedaan om den armen man te bevrjjden. Terstond gingen een aantal sterke mannen aan het wegruimen van de ijzermasaa; maar toen soldaten van de genie te hulp kwamen, ging het werk meer geregeld en met oordeel. Het dnurde echter zes uren van ’s middags 2 tot ’s avonds 8 nar vóór men den man, die zwaar gewond tusschen de jjzeren buizen lag beklemd, kon bereiken, en toen dit eindelijk gelukte, was hij juist gestorven. De 15-jarige knaap, wiens lichaam later gevonden werd, moet terstond dood zjjn geweest. GOUDA, 18 Sept. Gister avond is hier ter stede een cholerageval voorgekomen met doodelijken afloop. De lijder was De Keizer, wonende bovenhuis Raam 60. De bewoners zijn ter observatie in de Heeren - kade gebracht. De benedenbewonersdie een winkel in vrachten doon, wilden daar heen niet gaan. De vruchten zjjn in beslag genomen en onschadeljjk gemaakt. «GORINCHEM, 18 Sept. Gisteren werd hier de vrouw van don beurtschipper op Utrecht door Azktfodta cholera aangetast en was reeds des avonds overleden. De schuit ligt thans in quarantaine: niemand mag er op of af. ALBLASSERDAM, 18 Sept. Naar men verneemt, heeft de heer J. Smit Cs. niet alleen bedankt voor de betrekking van wethouder, waartoe hjj in de jongste raads vergadering met algemeene stemmen be noemd was, maar ook als lid van den gemeenteraad, zoodat de kiezers in de gelegenheid zjjn gesteld het onrecht, een achtenswaardig ingezetene bij de jongste verkiezing aangedaan, weder goed te maken. «AMEIDE, 18 Sept. Sedert den 12. dezer zjjn in deze gemeente geen nieuwe gevallen van cholera voorgekomen5 personen zijn hier aan die ziekte overleden. •AMEIDE en ftENHOVEN, 18 Sept. De zalmvangst in het vischwater alhier is in de afgeloopen week niet gunstig geweest. •AMMERSTOL, 19 Sept. Van Maandag 11 tot en met Zaterdag 16-dezer zijn in het vischwater van „Ronswonde” gevangen 58 zalmen en in dat van „Den Tempel", gelegen tusschen Schoonhoven en Am- merstol, 25 zalmen. De begrooting der gemeente voor 1894 bedraagt in ontvangst en uitgaaf eene som van f6887,26s. ♦ARKEL, 18 Sept. Ds. G. Van Wjjhe, predikant alhier, heeft voor het beroep naar Heer-Hugowaard bedankt. BENSCHOP, 15 Sept. In deze gemeente doet zich het zeldzame geval voordat eon doofstom meisje zich deze week in onder trouw heeft begeven met een jongmensch uit Linscbotendat mede doofstom is. De jonge man is kleérmaker van beroep en het meisje naaister en beide hebben tot heden steeds flink jy hun onderhoud kunnen overzien. •HAASTRECHT, 18 Sept. Tot predikant bij de- Gereformeerde Gemeente alhier is beroepen Ds. H. Nyborg te Exmorra. Voor het kosteloos onderricht in den wapenhandel hebben zich in deze gemeente geen jongelingen aangemeld. Zaterdag-avond zyn tot bestuursleden der Rederijkerskamer „Het ontluikende bloempje” gekozen de heeren C. J. W. Kroon en J. Verbena, in plaats van de heeren J. H. Muller en G. C. Van ’t Hoog, die naar elders zyn vertrokken. NIEUW-LEKKERLAND, 18 Sept. Bedankt voor het beroep naar deze gemeente door Ds. J. H. Schreuder te Bleiswjjk. «•OUDEWATER, 19 Sept. Jl. Vrijdag werd door notaris Mr. Fuhri Snethlage te Woer den, in ’t hotel „Doelen” alhier, in óéne zitting publiek verkochtEen dubbel woon huis met schuurerf enz., staande onder Tappenhoulgemeente Oudewater. Ingezet op f1975, afgemijnd met f 75 er boven door J. Verdouw, die alzoo kooper werd voor f2050. De dameskrans „Felicitas” alhier (presidente mevr. S. Verhoef—Van Aelst) is voornemens in ’t begin Nov. a. s. een bazaar te houden in ’t lokaal achter het kleine kerkjewaarvoor de dames-leden vele handwerken enz. hebben vervaardigd. Te vens hebben zij een verzoek gericht aan de ingezetenen, iets te willen toezenden dat geschikt is ten verkoop, waarvan de op brengst geheel zal gebezigd worden tot liefdadige doeleinden. «REEUWIJK (afd. Sluipwijk), 18 Sept. Uitslag onderhandsche aanbesteding van: het ophoogen der ringdijken van en het maken van een nieuwen weg door den polder Broekveld en Vettenbroek. Het werk is aanbesteed in 5 perceelen, waarnaar 13 personen inschreven. Laagste inschrijvers waren: perc. 1, B. Burger, voor f 275; perc. 2, M. A. Romers, voor f 251,35 perc. 3, M. v. d. Wolf, voor f 270; perc. 4, M. A. Romers, voor f 74 en perc. 5, M. v. d. Wolf, voor f58. •RIDDERKERK, 18 Sept. De mazelen vertoonon zich hier in de kom dezer ge meente in hevige mate. Ruim 35 gevallen zyn reed» geconstateerd. De desinfeetear, die door pokken is aangetast, is aan de beterende hand. •SCHELLUINEN, 18 Sept. In het kanaal van Steenenhoek wordt er weer hooi gela den dat verkocht is voor 47 en 40 gulden de duizend kilo. Sinds enkele weken is er weinig jiandel in het hooi geweest. Beroepen naar Hellouw (Cl. Bommel) Ds. C. H. Kuypéri, predikant alhier. Enkele bouwliedendie veel beetwor tels gebouwd hebbenis door de fabri kanten f 1,50 meer aangeboden per duizend kilo, als zo nu reeds beginnen met het rooien der beetwortels. Algemeen verwacht men dat er over een maa^d te veel aan gevoerd zal worden. •SLIKKERVEER, 18 Sept. Een 10 jarig knaapje heeft van een ander 8-jarig knaapje, A. H. genaamd, bjj ongeluk met pen hakmes twee vingers van de linkerhand afgekapt. •STOLWIJK, 18 Sept. Zaterdag-middag sloeg het paard van den landbouwer M. V. alhier op den hol, doordien het schrikte waarin acrobatische toeren werden verricht, zakte midden onder de voorstelling in mêkaar. Een geschreeuw en gejammer ging onder de toeschouwers op, om er van weg te loojien, wat ze dan ook allemaal trouw deden, waarna de voorstelling, alsof er niets gebeurd was, in de open lucht werd voortgezet. Eon ruiter te paard uit ’t Friesche Tjerkgaast ging ver leden week zjjn meisje bezoeken, maar als voetganger moest hjj 's avonds terug. Andere vryers hadden zyn klepper „gestolen” en bjj zyn vader thuis op stal gebracht. In ’t raad huis te Kollum zat verleden week een trouw lustig paartje;\de ambtenaar, da familie, da getuigen, ze waren allemaal present, behalve de moeder van de bruid, die op 't lange least iemand de complimenten liet doen en de boodschap, dat ze liever de trouwerjj tot een anderen dag mg uitgesteld! Een schippers knecht, die verleden week zonder een cent op zak door Utrecht wandelde, kwam bjj do politie met verzoek om hem voort te helpen, 't Was dadelijk klaar: de knecht, die nog een dag of wat gevangenisstraf op zjjn kerfstok had, werd onmiddelljjk achter de tralies geholpen! Te Spaarndam kwam verleden week een mjjnheer, om met den aanleg van de trambaan te begin nen. Hjj zette vast 16 man aan ’t werk, bestelde materialen voor het uitzetten van het terrein, zocht een kosthuis, leende een som metje geld enging er vandoor, eerst naar Haarlem en verderdie het weet, wordt verzocht, het aan de politie te zeggen I In ’t Nd.-Hollands Sloten werd dezer dagen in veiling gebracht de hofstede „Zeldenrust”, die maar 48 duizend gulden kon opbrengen. De eigenaar heeft plan haar nu „Nooit gedacht” of misschien „Hierna beter" te doopen, want enkele jaren geleden bood iemand hem er 100 duizend gulden voor. Goed Hollandsoh vee doet nog opgeld. Mjjnheer De Goede te Deem ster verkocht pas geleden een l|-jarigen stier voor f 400. 't Beest gaat naar een fokkerjj in de Transvaal, en vóór dat het daar is, rekent men dat het boven do koopsom nog f 600 aan transport zal kosten. Te Ter-Apel: werksta king. De arbeiders vragen per dag 15 cents verhooging van loon, maar voor oen dubbel maatje jenever boven het oude loon gaan zo nog liever aan ’t werk. De werkgevers vinden het jenever-voorstel nog al „geschikt," zoodat men rekent, dat de kwestie langs den natten weg wel spoedig zal worden opgelost. Te Togelen moesten ze het ook maar afdrinken we bedoelen de burgemeester en de vroedschap. De heeren kregen een poosje geleden alweör een oproeping om te vergaderen, nu om de geloofsbrieven van de gekozen en horkozen raads leden te onderzoeken, maar „morgen brengen” zeiden ze en ze bleven allemaal thuis 1 In den Amerikaanschen Staat Kansas zyn da vrou wen ook verkiesbaar voor den raad (wat men voor Tegelen ook wel eens kon probeeren) en de zaken marcheeren er haast evengoéd als bjj ons de schutter jj. Twaalf dames daar fungeeren zelfs als burgemeesteres en to Holton, ook in Kansas, heeft men een vrouweljjke stads-advo- caat, die bjj al haar rechtskundige beslomme ringen ook nog voor haar vier „bloeien” van kinderen „zorgt.” Christina Van der Woude is bjj Oranje-Ka, bjj vrouw Blommers te Utrecht geweest. Christina, heel nebjes aan gedaan, met haar vier medniljes op de borst, bezocht met haar vriendin het Oranjepark en het stadhuis, waar ze ieder, dien ze er ont moette, zeer „minzaam” haar hand toestak, 's Avonds vertrok ze weör en nam ze een haar vereerd bouquet en een wittebrood, in een zak doek geknoopt, als zegeteekenen meé. Do ver* maarde bezoekster zwaaide, met haar wittebrood, haar vrienden en vriendinnen een even harteljjk als sierlyk „tot weerziens” toe en het publiek riep luid: „Oranje boven I" Een Rotterdamsohe juffrouw stond op voet van oorlog met de school jeugd, die dag aan dag bjj haar kwam bellen. Verleden week op een dag, net toen de school uitging, had ze post gevat achter haar deur, met een stok in de hand,gewapend I Ein- deljjk, daar ging de bel; klets en een dozjjn glibberige vischjes spartelden aan haar voeten en de botboer vroeg, „of ze noy altemet heelo- maal stapel was I*' Een Amsterdamsche dienst bode was onverbeterlyk brutaal, wat anders zel den voorkomt bjj de meiden, en mjjnheer had ze buiten de deur gezet, want mevrouw had het hart niet. De meid schreeuwde „moord” en „brand” on al hee,l gauw zag men een massa vrouwen uit do Hoogkamersteeg bjj roökaar, die oogenbhkkeljjk slagvaardig stonden, om voor de beleedigde onschuld party te trekken. Bakken asch -en vuil gooiden zo door denren en vensters het huis binnen en mjjnheer kreeg scheldwoor den te hooren, waarvan hjj geen flauw denk beeld had, dat ze bestonden en waarvoor Janmaat zjjn muts zou hebben afgenomen. Pas af geluisterd. Hij: „Hoe vindt je dekermisF" Zij „Om te zoenen I” Gemengd Nieuws. Nadat in de laatste dagen eenige personen in de barak aan den Zuidbuitensingel te 's Gravenhage waren gebracht onder ver dachte ziekteverschijnselen, is Zondag in die inrichting een biljet aangeplakt, vermeldende een geval van Aziatische cholera bjj eenen sjou wer, daar verpleegd. Den volgenden ochtend werd nog een schipper onder verdachte ver schijnselen in de barak opgenomen. Zjjn vaar tuig is onder toezicht van de politie gesteld. Zondag hoeft zich te Delft weder een geval van cholera asiatica voorgedaan, en wel bjj de vrouw van eenen tapper op de Bees tenmarkt. Zondag-avond overleed te Ouwer- schie eene vrouw aan Aziatische cholera. Eene Ijjderes aan die ziekte is hersteld. Zooals bljjkt uit de mededeeling van den burgemeester van Rotterdam waren al daar gisteren ook in de verloopen 48 uren geen nieuwe Ijjders aan cholera asiatica aangegeven. In 4 etmalen heeft zich dus nu reeds geen enkel nieuw geval van cholera voorgedaan. Sterfgevallen hadden ook niet plaats. Twaalf Ijjders blyven nog in behandeling. Te Puttershoek heeft z dag-avond een geval van verniQedeljjkt sche cholera voorgedaan mot doodeljjke De overledene, een jongen van 11 jaar, 's middags onmatig veel appelen gebruikt. Te IJse 1 monde heeft zich

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1893 | | pagina 1