i 1893. Woensdag 4 October. .N DER ELST, LAGER Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht N°. 1410; CHE BANK, ITBAAT, C 410. nd-, Rivier- en Zeeschade. Waarden on Geldswaardige iën. Soedewaagen Zonen, ARKT, naast „DE WAAG", GOUDA, lemen gelden A deposito: I dag opvragens A 3 */0 inger termjjn op overeen te komen irwaarden en desverkiezende tegen lerpand in fondsen; b W-YORK. s en Zaterdags. 4 I aansche i-IVIaatschappij. inairsin Effecten, C H T, N’S 'jksch gebruik. N’S STOUT le drank. le f oorelraat, iVo. 4. BUITENLAND. Overzicht. BINNENLAND. I die een t Bedankt voor i i- maar Sen ii'tret uit hinder- irgemeestor van Sleeuwyk. sluitend bij den Hoofd-Agent gendijk, en te Oudewater I. neep, kaars, Voor zulk ilt een reuzeni- rer- ing Zwjj ndrecht i aangetast door 8CHOONHOVENSGHE COURANT dsohe Effecten. an Nederland en Buitenland. togeto pqjzen. van rente en teruggave naar keuze De Brlische Minister-President, de wel bekende Gladstone, beeft in de Albert Hall te Edinburgh weer eons eene rede voering gehouden voor ruim 1200 personen, die hem met vdel geestdrift ontvingen. Waar die redevoering over liep, is gemak- kelijk na te gaan. Natuurlijk over zijn geliefd onderwerp de Home-Rule-voordracht en hare verwerping door het Huis der Lords. De plicht der meerderheid zal het wezen een middel te vinden, om het doel te be reiken. Wanneer men echter het Lager huis ging ontbinden, zon dat, volgens Gladstone, ten eerste in strijd zijn met de beginselen der grondwet en verder verraad plegen aan het groote volk, dat het recht heeft, zich zelf te regeeron. De werkstaking in Engeland dunrt nog immer voort en laat haren nadeeligen invloed hoe langer hoe meer gevoelen. De Londensche beurs o. a. nam het besluit den prijs van één ton steenkolen met 5 shillings te verhoogeu. Ondanks die treu rige gevolgen,’ is er toch nog niet veel kans op verbetering. De pogingen, in het werk gesteld, om mijnwerkers en arbeiders tot onderhandelen te krygen, zijn tot nu toe vruchteloos. De Cbesterfieldsche mijn werkers o. a. hebben zelfs besloten elke bespreking met de patroons over loons verlaging te weigeren en enkel dan te berusten in eene hervatting van het werk, tegen het oude loon. De werkstakingen in het noorden van Frankrijk verminderen eeuigszins, terwijl die in België zich uitbreiden. In het district Charleroi loopen nu reeds 7000 man ledig. Uit Calcutta wordt gemeld, dat Maandag daar weer een oploop ontstond, die, zonder de tijdige tusschenkomst van een voorna men Hindoe en een aanzienlijken Moham medaan, waarschijnlijk ernstige gevolgen zou hebben gehad. Eene koe, hot dier, gelijk men weef; dat den Hindoes heilig is, die over straat naar eene slachtplaats werd geleid, werd door een aantal Hindoes den geleider ontnomen. De samenstroo- mende menigte verkeerde in opgewonden toestandmaar de twee bovengenoemde lieden, die er bij kwamenspoorden tot kalmte en eene schikking aan. Het gevolg was, dat onder de Hindoes eeno collecte werd gehouden on bet rund van den eige naar werd gekocht. Maar wie kan er voor zorgen, dat iets dergelijks zich niet weêr spoedig herhaalt, en dan mogelyk met geheel anderen afloop. Een vonk is hier voldoende om alles in lichte laaie te zetten. Het is thans bepaalddat President Carnot de officieren van het te Toulon verwachte Russische eskader in de hoofdstad zal ontvangen. Ten einde een staaltje te geven, hoezeer Frankryk op Rusland gesteld is, diene het volgende: Uit Bangkok is bericht ontvangen, dat Rusland verrjjkt zal worden met een stuk grondgebied, hetwelk door Frankrijk zal worden afgestaan, nl. het eiland Hamit, in de golf van Siam, welk eiland dienen zal als kolen-station. De Russische Regeering heeft 50.000 Grieken uitgenoodigd, zich als Russische onderdanen te vestigen, om in scheepszaken dienst te doen in verschillende havenplaatsen aan de Zwarte Zee. Keizer Wilhelm van Duliachland is weder naar zijn land teruggekeerd, doch zal het wederom spoedig veerlaten, om een tochtje naar Zweden te maken. Vorst Von Bismarck gaat de laatste dagen aanmerkelijk vooruit en zal daarom zoo spoedig mogelyk naar Friedrichsruhe ver trekken. Eenige Duitsche bladen lezen met nadruk de les aan de vrienden van den ex-Kanselier, die, zooals men weet, een deel van den heerlyken indruk wegnamen, die de ver zoening tusschen den Keizer en Von Bis marck had teweeggebracht. Het Keulsche blad wjjst op het ongepaste daarvan en waarschuwt er tegen den indrukdien ge noemde verzoeningsdaad in Duitschland heelt gewekt, door allerlei kleingeestigheden te bederven. De MUnchener Zeitung n. 1. blijft steeds voortgaan, met te verklaren, dat ook Bis marck’s staatkundige invloed bij den Keizer moet hersteld worden, als of dit moge lyk ware. Keizer Frans Jozef van Oostenrijk heeft, in gezelschap van alle Oostenrijkscbe Aarts hertogen de onthulling bijgewoond van het gedenkteeken voor Andreas Hofer, dat men op den Iselberg, bij Innsbrück, heeft op gericht. De Keizer hield daarbij eene toespraak, waarin hij Hofer veel lof toe zwaaide en verklaardedat deze zich in al zyne daden door niets anders dan door onbuigzaam plichtsgevoel had laten leiden, en nooit aan een ander gevoel heeft toe gegeven, dan aan dat van de trouwste liefde voor Keizer en Vaderland 1 Daarna sprak Z. M. nog eenige zeer schoone woorden tot de Tirolen zelf, die zulks natuurlijk ten zeerste waardeerden. Bij het ilongaarsche Volkshuis is de begrooting ingekomen, die zeer gunstig is en een aanzienlijk overschot aanwijst, het welk zal besteed worden aan productieve werken. Natuurlijk werd dit bericht door de Kamer met luide toejuichingen ontvangen. Dat onlangs bij den schouwburgbrand te Biella (Sardinië) geen menschen omge komen zjjn, is te danken aan de tegen- voor do variatie een hap uit een gipsen hond zette zyn tanden in het glazen voetstuk van een lamp en dronk ten slotte voor do spijsvertering een glas petroleum I Nog niet tergden 4anBta hjj in oen bak met 250 stuks champagnefles* schen de gelukkige, die ze geknapt heeft I en ging toen buigend heenl1 Professor Btrazini is de man der toekomst. Restaurants en kost huizen zjjn voor hem overtollige weelde. Vege tariërs vindt hjj humbug,.... Zeker is hetdat wy hem liever niet te gast zouden vragen. In de logeerkamer laat hij niets.over van z< waschgerei, spiegels, ledekant enz een struisvogelmaag is de stadsbei banket. eert en disconteert WISSELS enz. enz. deposito. rente van 3| pCt. zegging tegen een rente van 2} pCt. •kiezende tegen de prolongatierente Ier eenige kosten, in eens of bij ge ns van 9 tot 2 uur en des Zaterdagavond en Zondag. Commissarissen van Toezicht, U. VAN ROOSENDAAL, Notaris. AN ANDEL Tz., Koopman. ULLER, Koopman. BOS, Wethouder van Gorinchem. ERSCHOOR VAN SLEEUWIJK, terom te Schoonhoven, f3044; A. Jansen te Himstrecht, f 2966; Joh. Van Dam te Haastrecht, f 3100; P. Boef te Lopik, f2888; J. De Jong te Vlist en C. Hoo- gendoorn te Polsbroek, f 2744. Aan de laatsten is het werk gegund. ♦VLIST, 30 Sept. De landbouwer J.1^. zou Donderdag van de markt te Gouda naar huis gaan. In den stal bij den koffiehuis houder E. komendevond hij zijn paard niet. Later bjeek dat een'collega uit Reeuwijk zich in zijn eigendom vergist hadwant een pkar uren later kwam dio naar Gouda om spoedig van paard te verwisselén en aan K. zijn paard terug te geven. K. was daardoor wel in zijn schik, doch kwam zoodoende drie uren later dan hij gehoopt had in deze ♦VLIST, 2 Oct. Maandag 23 October zullon 5 jongelingen uit deze gemeente aan de loting voor de Nationale Militie deelnemen. De heden-middag gehouden rietver- pachting van het waterschap den-Hoogen Boezem achter Haastrecht heeft f767 op gebracht. Hqt brandhout wftrd verkocht voör f85. ZEVENHUIZEN, /Oct. Toezegging van beroep n tar deze gemeente is verleend aan Ds. D. Gladder te Schoonre woerd. VARIA. In ’tDrentsohe Exloo zit men met de handen in 't haar, want de gemeente-kas laat al sinds maanden den bodem zien. De gemeente-amb- tenaren kregen op traotementsdag al meer dan eens te verstaan „waar niet is, verliest de keizer zyn recht/’ maar pas geleden hebben ze toch eens weer uitbetaling gehad, omdat een paar raadsleden zoo goed waren een paar duizend gulden aan de gemeente voor te schieten. Op een vergadering van Duitschp onderwjjzèrs be sloot een niet-onderwyzer zjjh gloeieuden toast met een welgemeend „Lang zullen ze leven!” Hartelijk dank mynheer, maar waarvan? riep een minimum-lyder! Een prachtig antwoord op die vraag gaf het testament van mynheer Luben, een schatryken Duitsoher, die dezer dagen te Berlyn overleed. Vijf millioen Mark van zyn nalatenschap is bestemd voor oude onderwijzers en onderwijzeressen, die te weinig pensioen heb ben om het „lang zullen ze leven!” met goed fatsoen vol te houden. In de Ryks-werkin- richting te Yeenhuizen is dezer dagen aangeland een gewezen boekhouder bij de Ned. Bank; die het iu den laatsten tyd tot bedelaar en laudloo- per had gebracht en by de rechtbank te Haar lem werd dozer dagen een dorpsnotaris in Nd.- Holland aangeklaagd, beschuldigd van een ka- merbuks te hebben aangelegd op zyn burge meester!Een commies te Tilburg, die een zestal koeien benaderd hadkreeg dezer dagen een serenade met ketelmuziek van een stuk of wat Tilburgsche slagers. Voorop ging een man, vlag droeg, waarop een benaderde koe en een vergramden slager was geklad en daar achter volgden de in witte kielen gekleede zan gers, die een dreigend lied ten gehuore brachten, dat expresselyk voor deze gelegenheid vervaar digd was. Iemand, die verleden week te Almeloo terecht stond wegens het afleggen van een val- scheu eed, hoorde tot zyn schrik, dat de officier van justitie hem een jaar gevangenisstraf toe dacht en poetste de plaat. De maróchauSBées, die hem achterna draafdenzagen hem in den trein wippendie naar Hengeloo vertrok en hier vonden ze hem ’s avonds onder het aandachtig gehoor van... Willem van Zuylen, die daar net een voordracht hield. In een koffiehuis te Amstelveen vergaderde dezer dagen de Amstel- veensche schaakclub en jdist was men druk in discussie, toen.... het plafont begon mee te praten en holderdebolder naar beneden kwam. De heeren hadden nog net bjjtjjds hun biezen gepakt, maar ze kregen toch nog wat puin van de naar beneden geplofte zoldering meê. Een dikke mynheer uit Keulen, die een uitstapje naar het buitenland had, gemaaktliet zich in een huurrytuig van het station rjjden, stak bij zyn woning gekomen hoofd en bovenljjf uit bet portier, om zyn vronw te begroeten en raakte vast, van wege zyn zwaarlijvigheid! Wat men men ook deedom den dikke te verlossenhet hielp niet en het rytuig werd oindelyk naar den stal geredenwaar dadelyk een timmer man werd ontboden, om het fraaie poi' zyn lijst te zagen. Eentrouwery met nissen had men dezer dagen te Haarlemmermeer. Pas op weg naar het gemeente huis ging een der rytuigen te water; hetzelfde had plaats, toen men naar de kerk reed en, niet alleen goede dingen bestaan in drieënop den terug weg naar huis, raakte een tilbury in een mod dersloot verzeild. Verder hadden geen onge lukken plaats en liep de plechtigheid naar aller genoegen af. Een 80-jarige mynheer uit Baarn maakte dezer dagen nog even een wandeling naar Amsterdam een afstand van 7| uur gaans. Hy deed er 8 uur over, maar was den volgenden dag dan ook zóó opgewekt, dat hjj dapper meê- deed aan de landbouwfeesten. Te Velzen wer den verleden week twee meisjes vermist van 8 en 11 jaron oud. Den volgenden dag kwam een briefkaart met de mededeeling, dat de kleinen een wandeling naar Amsterdam hadden gemaakt, om een tante te bezoeken. De lieve jeugd van Numansdorp is by zonder lief. Ten minste de burgemeester zond een uittreksel uit de gemeente-verordening, meer speciaal de straf bepalingen tegen straatschenderijaan do hoof den van scholen „tot leering en stichting van de kinderkens” en leerlingen, die daarvoor het meest in aanmerking komen, krjjgon ook nog een exemplaar. In het Paleis voor Volksvlyt te Amsterdam is onder den bescheiden naam van professor Btrazini een wondermensch opge treden die het geëerde publiek in verrukking brengt door zyn struisvogelmaag en de wyze waarop hy zoo van alles eet. Gister-avond vertelt de „Telegraaf”, zagen we hen, peuzelen en 't was om eerbied te krjjgen voor den man! Eerst at de professor smakelijk uit een soepbord met zaagsel en petroleum. De aanwezigen kon den zich van de „onvervalschte etenswaar” over tuigen maar niemand wou der an. Toen ge bruikte de kunstenaar een portie briquetten snoepte van een brok steenkoolverorberde een halve vetkaars, slikte een pijp houtskool, knab belde daarna aan een keisteensmulde verder van een dameslaarsrookte een pypmaar kauwde geniepig van den steel, beet toen weer strekken gelden op Effecten voor: gen onder f 1000,a 5 °/t ’s jaars; gen daarboven tot den prolongatio n's, volgens Amsterdamsohe beurs- trwaarden ten zich met het koopen en verkoopen i Effecten, tegen een provisie van: f0 voor fondsen boven de 30 ®/t ’/o onder 30*/,; (ook »r loten;) rlangd worden orders in de moeste 1 dsen verantwoord tot den eerstvolgen* i middenkoers der Amsterdamsohe I tra; len Coupons in boven de Amsterdam- e beursnoteering zonder berekening i provisie; :en zich op voordeelige voorwaarden t het incasseeren van wissels op binnen* buitenland. Tarieven op aanvrage tis verkrijgbaar. rmatiën worden verstrekt door den Heer AN DEN HEUVEL, Schoonhoven.^ ’OOMÏESÏÏGffl „DE ONDERNEMING". 'UIKE HUIJZER’S IJNKOEKEN. Worden SLIJTERS gevraagd. 58 J. P. HUIJZER, Barendrecht. gIjwW [OEK- en BANKETBAKKER, HOFLE VEHANCIF.il CHOOhiHOVEN. -enrige van oude gerenommeerde it N1C0LAAS WEDER VOORHANDEN. Voor Winkeliers en Slijters bij- F zondere prijzen. te ROTTERDAM, J. E. KROES te Groningen. E. BOLSIUS Ohterwijk, Gemengd Nieuws. De burgemeester van Rotterdam maakte gisteren-middag bekend, dat sedert de vorige opgave y een nieuw cholera-geval zich in de gemeente voordeed. Daar niemaijd ore leed, zyn 7 personen thans in behandel» aan deze ziekte. Gisteren^ zyn te T (Groote Lindt) twee personen aangetast cholera asiatica0. De lg der aan Aziatisch» cholera te Papendrecht, die JL' Dinsdag op zijn werk te Dordrecht ongesteld werd, onopgemerkt alleen den weg naar huis ondernam en onge veer een dag buiten geneeskundige behandeling bleef, is overleden. Hij laat eeno weduwe met drie kleine kinderen onverzorgd achter. Te Aarlanderveen is fiet 3e geval van cholera aangegeven. Te Nootdorp is een geval van Aziatische cholera, waargenomen bij eene be* jaarde vrouw. Zjj had enkele dagen geleden een bezoek gebracht te Btompwyk, waar tweo harer kleinkinderen aan de genoemde ziekte zijn overleden. De toestand der lyderes is voor het oogenblik niet onbevredigend. Te Rotterdam hebben zich Zaterdag in tien verschillende straten ge vallen van pokken voorgedaan. Vrijdag 1.1. deden eenige ja gers in een bosch onder Heukelumgem. Vuren en Dalem, eene akelige ontdekking. Ze vonden n.l. een reeds zoozeer tot ont binding overgegaan lijk, dat het hoofd 2ich, op oen afstand daarvan bevonden bij aan- r raking de ledematen zich van het lichaam scheidden. Een in een nabyzijnden boom opgemerkt eind touw, reeds gedeeltelijk vergaan, gedeeltelijk in het hout gegroeid, deed met reden vooronderstellendat hier, wie weet vóór hoe langen tijd reeds, door ophanging zelfmoord gepleegd was. Door de politie is bet cadaver tijdelijk in het lijkenhuis te Vuren bijgezetterwijl men intusschen onderzoek doet naar de iden titeit van den persoon. Een alleraardigst feestj lokte Ziterdag meer dan een duizendtal menschen ‘naar de concertzaal van Musis Sacrum te Arnhem. Een gratis loterij onder alle inzenders van ongeveer veertien duizend leêge theezakjes van de firma Thomson, waarbij een fraaie eikenhouten theetafel met Delftsch theeservies verloot zou worden, bracht aller gemoederen in spanning. Mevrouw A. Hollaardt te Rotterdam bleek de gelukkige bezitster te zijn geworden. Een groote tombola met 150 fraaie prijzen ging aan deze verloting vooraf. Het feest werd opgeluisterd door de muziek van het 8e regiment infanterie. Onlangs is te Amsterdam eene vereeniging opgericht, die zich ten doel stelt een 500-tal nachtwakers aan te stellen. Niet minder dan 4000 menschen boden zich voor het baantje aan. Naar men verneemt,» zyn Zondag nacht 10 personen, die te Utrecht op eene bruiloftspartij van eene roomtaart hadden gegeten, daarna zoo ongesteld ge worden, dat voor de meesten hunner de hulp van eenen geneeskundige moest worden ingeroepen. Gelukkig waren byna allen den volgenden ochtend weder beterende, zoodat er dan ook geen vregs voor ernstige gevolgen schijnt te bestaan. Intusschen beeft men toch gemeend de politie met het, gebeurde in kennis te moeten stellen, daar er alle grond is om te vermoeden, dat er oenig vergif in' de taart is geweest. Of dit vermoeden juist is, zal uit het deskundig onderzoek moeten blijken. Een treurig oiigeval had Zon- dag-avond om 10 uren te Rotterdam plaats. Voor het huis van den predikant Dyserinck, op de Schiekade W.-Z., stond een vigilante te wachten, ten einde den heer M., zyn zoon en de huishoudster, welke daar op visite waren, naar hun woning te brengen. Toen genoemde personen waren ingestapt en de koetsier het portier sloot, schrok het paard zoodanig, dat het op hol ging en byna gelijktijdig in het water van de Schie reed. De heer M. en zijn huishoudster werden nog gered, doch de 40-jarige zoon, die juist aan die zijde in de vigilante zat, welke het eerst onder water lag, verdronk jammerlijk en werd een kwartier jater dood er uit gehaald. De koetsier werd met gebroken arm in het Ziekenhuis opgenomen, terwijl het paard ongedeerd uit het water werd getrokken. Men vreest, dat ook de oude heer M. niet in hot leven zal worden be houden. De heer G. Kroon te Loos- drecht heeft in het afgeloopen voorjaar met zorg een aardappel gepoot ter zwaarte van 5 ons en de zich ontwikkelende struik door aanaarding in staat gesteld geheel uit te groeien. Deze proef heeft de meest ver rassende uitkomst opgeleverd. In tegen woordigheid toch van getuigen werd de struik dezer dagen gerooid en bracht op 645 stuks, waarvan ruim 5 kop groote eetaardappeleneen cyfer in de omstreken nimmer en elders zeker hoogst zeldzaam gehoord. woordigheid van geest van den directeur en een der artisten. De .voorstelling was juist begonnen, toen de directeur eeh lichten rook onder het tooneel vandaan zag komen. Hij riep een der eerste artisten, die juist moest optreden, en maakte met hem een afspraak, om paniek te voorkomen. De acteur trad op het tooneel en begon zijn rol te spelen, maar opeens legde hij de hand' op het hart en kotik ineen. De directeur kwam nu op en deelde mede, dat do gevierde acteur ernstig ongesteld ge worden wasde voorstelling kon niet door gaan en hij verzocht aan het publiek heen te gaan. De toeschouwers verlieten nu bedaard het gebouw en eenige minuten later stond de schouwburg, tot aller verbazing, in lichte laaie. Het bombardement te Rio Janeiro is weder hervat. De havenstad Desten is den op standelingen in ^handen gevallenterwijl j het fort Banta Cruz nog steeds staande blijft in den strijd. In de provincie Rio Grande do Sul hebben de opstandelingen zich meester gemaakt van de grensplaats Santa Catarina. ST ATEN-GENERAAL. Het wetsontwerp betreffende de onteigening ten behoeve Van een verbindingslyn tnsschen de stations Delftsche poort en Maas te Rotterdam over hetwelk de beraadslaging Vrydag in de Tweede Kamer werd voortgezet, vond daar veel tegenkanting. Volgens de spoorwegovereenkom- sten zou de Hollandsche Maatschappij de lyn aanleggen meteen subsidie van den Staat van 12 ton, en zou de exploitatie-maatschappij aan de Hollandsche jaarlyks f 36.000 betalen voor het medegebruik. Betoogde de heer Vrolik dat deze lyn van weinig nut zou zyn, daar zy een te grooten omweg vormt, do Rotterdamsche hee ren Plate en Mees waren v»n een tegenoverge steld gevoelen, en ook do heer Van Beuningen en de Minister van Waterstaat verdedigden die ombuiging, daar zy slechts vjjf minuten sporens zou vereischen en het maken eener verbinding door de stad afstuit op onoverkomelijke bezwa ren terwyl het hoofddoelverbeterd goederen vervoer, langs den ontworpen weg ten volle zal worden bereikt. Maar een ander gezichtspunt openden de heeren Veegens on Borgesius. Toen in de spoorwog-overeenkomsten het plan eener verbinding in beginsel werd vastgesteld, rekende men op een uitgaaf van 4 5 millioen on daar naar werd de Staatssubsidie geregeld. Nu echter blyktdat voor het tbans voorgestelde w(^*k slechts 19 ton is geraamden de Hollandsche Maatschappijin aanmerking genomen de bo vengenoemde bydrage van f36.000, feitelyk niets te betalen zal hebben, achtten deze heeren nadere onderhandelingen tot vermindering der subsidie zeer gewenscht. Bij Kon. besluit van 27 dezer is, met ingang van 1 November, aan Jhr. Mr. E. C. M. De Kuyper, op verzoek, eervol ontslag verleend als commissaris der Konin gin in de provincie Limburg, met dank betuiging voor de vele diensten in die be trekking den lande bewezen; en tot com missaris der Koningin in die provincie benoemd Jhr. Mr. G. L. M. H. Ruys van Beerenbroek, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De off. van gez. le kl. Dr. F. Daniels is opgetreden als chef van het militair hospitaal te Gorinchem, ter ver vanging van den off. van gez. le kl. B. II. L. Van Olst, die den dienst met pensioen heeft verlaten. Zaterdag 30 September werd te Alkmaar op plechtige wijze de Cadet tenschool geopend. Aan het gebouw van het pro vinciaal bestuur te ’s Huge werd gisteren aanbesteedhet driejarig onderhoud van de overlaten in den Waaldyk boven Go rinchem, met daartoe behoorende sluizen, duikers en verdere werken. Minste inschrijver J. Van Vuuren te Zalt-Bommel, voor f5879. Nog in den loop van 1893 zal worden begonnen met het aanmaken van een millioen muntbiljetten van f 10 van een nieuw model, in hoofdzaak gelijk aan dat der tegenwoordige muntbiljetten van f 50. Elk biljet kost aan 't Rijk 6J cent. Met den a. s. winterdienst zal op de lijnen der Exploitatie-Maatschappij in de rijtuigen de stoomverwarming groo- tendeels worden toegepast. Het badseizoen te Scheve- ningen is gesloten. In eene buitengewone zitting der Rechtbank te Dordrecht stonden Zaterdag terecht A. V., 8. P., P. B. en W. Karbeiders te Sliedrecht, beklaagd van in Aug. jl. onder Sliedrecht verschil lende gereedschappen, toebehoorende aan de aannemers Vau Wijngaarden, A. P. Vol ker en anderen, te hebbeh weggenomen. Er werden 9 getuigen gehoord. Het O. M. eischte tegen A. V. 6 maanden en tegen de drie overige beklaagden elk 6 weken gevangenisstraf. Blijkens de 12e lijst van de 15e jaarcollecte voor de scholen met den Bybel, werd o.a. gecollecteerd: te Lopik, met LopikerkapelCabauw en Jaarsveld (huizen en herv. kerk) f 114,65 en Haast recht (ger. kerk) f 12,51. Ds. G. J. Paré te Tilburg heeft het beroep naar Tiel aangenomen. Aan Ds. J. H. F. Bloemers, predikant te Hummeloo, is met 15 Nov. a. s. eervol emeritaat verleend. De heer J. Wartena, candidaat te Gouda, heeft het beroep naar Vleuten aangenomen en voor alle andere op hem uitgebraohte beroepen bedankt. ♦ALBLASSERWAARD en VIJFHEEREN- LANDEN; 2 Oct. Het jachtveld in deze streek is dit najaar over *t algemeen slecht voorzien van hazen, doch patrjjzen zijn er buitengewoon veel. •AMEIDE, 2 Oct. De schipper G. R. alhier is op een avond’ der vorige week aan een groot gevaar ontkomen. Met zijn vaartuig op reis naar Rotterdam, stortte hij nabij Groot-Ammers midden in de rivier. Op het hulpgeschrei van zyn zoon, die het roer hield, kwam spoedig een in de nabijheid liggende schipper met zijn roei boot aanvaren en redde den overboord ge vallene, die ondanks zijn zware jas door zwemmen het hoofd boven had weten te houden, van een wissen dood. •AMMERSTOL, 3 Oct. Van Maandag 25 tot en met Zaterdag 30 September zyn in het vischwater van „Renswoude” ge vangen 24, in dat van „den Tempel” 18 en in dat van „de Snackert” 15 zalmen. ♦GOUDERAK, 2 Oct. Aan de loting voor de Nationale Militie, welke op den 24. October 1893 zal worden gehouden, zullen voor deze gemeente 18 jongelingen deelnemen. ♦HAASTRECHT, 2 Oct. Een der leden van den Protestantenbond heelt weder een aantal boekwerken aan de bibliotheek der afdeeling ten geschenke gegeven. De in richting bevat nu reeds 500 boekdeelen. Het bestuur van de alhier bestaande ysclub heeft eene rentolooze leening van f 400 uitgeschreven, waarvan reeds een groot aantal aandeelen h f2,50 geplaatst zyn. Aan de loting der nationale militie te Gouda op Maandag 23 Oct. a. s. zullen uit deze gemeente 19 jongelingen deelnemen. Heden middag ontstond er een begin van brand in de keuken van W. Smit. Ge lukkig merkte de buurvrouw, dat de spanen, die op het dak te drogen lagen, in brand waren geraakt, zeker door vonken, die uit den schoorsteen gevallen waren. Spoedig waren de buren en enkele andere inwoners ter plaatse, en werd met behulp van em mers witter het vuur gedoofd. •HAASTRECHT, 3 Oct. Gisteren avond heeft de heer M. Den Oudsten van Gouda alhier weer zijn teeken-cursus begonnen. Twaalf leerlingen hebben zich aangemeld waarvan 7 de lessen in het bouwkundig en 5 die in het handteekenen volgen. ♦LEKKERKERK, 2 Oct. Tot president- kerkvoogd is benoemd, in plaats van wijlen den heer M. v. d. Graaf, de heer C. Kersbergen. MONTFOORT, 30 Sept. De heer W. J. Van Erpers Roijaards is benoemd tot secre taris van het college van kerkvoogden en heeft die benoeming aangenomen. ♦•OUDEWATER, 3 Oct. Vrijdag 29 Sept, heeft alhier in 't hótel „Doelen”, ten over staan van Notaris W. Kruiswijk, de afslag plaats gehad van de in de vorige week in veiling gebrachte hofstede met 24.08.21 HA. land van de Gebr. Hoogenboom te Snelre- waard. De vyf perceelen waren te zamen door verhoogiug gebracht op f 38375 en werden in massa afgemijnd op f 400 er boven door 0. Streng te Barwoutswaarder, die dus, behalve de onkosten, voor f38775 kooper werd. Zondag j.l. herdacht J. De Vast, werkzaam by de firma Pulkas Van Aelst, kaashandelaars alhier, den dag dat hij 4ü jaren bij genoemde firma in betrekking was. Ten huize van don heer 0. Van Aelst, lid der firma, werd hem in ’t byzijn vsn het overige personeel tor hand gesteld een prachtig album met de portretten der familie leden van genoemde firma, benevens een geschenk in geld. Sinds drie jaren is Do Vast de tweede der bedienden, wien zulk een voorrecht te beurt valt. Voor beiden, zoowel onderge schikten als patroon, wel een bewys van vertrouwen en gehechtheid. Wat in Juli en Augustus als een uitkomst werd beschouwd, nl. de verkwik kende regen na eene verschroeiende droogte, September gaf het bewijs dat zelfs van het goede „te veel” schaadt. De aan houdende regens in die maand hebben aan den landbouwer met het inhalen van den oogst veel kwaad gedaan; vooral aan de aardappelen, die op sommige akkers niet vrij van ziekte zijn. Moge October, die zoo schoon zyne intrede deed en jl. Zondag zoovele wandelaars naar buiten lokte, nog vele zulke schoone dagen schenken, ook met het oog op den veestapel in den herfst van zoo’n groot belang. •SCHELLUINEN2 Oct. Bedankt voor het beroep naar Hellouw door Ds. C. H. Kuipóri, predikant alhier. De ryshakkers zijn door de behoeften aan rijs en palen al begonnen met het hakken. Veel werk is er nu spoedig voor de arbeiders, daar ook voor het delven der beetwortels vele arbeiders bruikbaar zijn. Sinds enkele dagen is er hier weêr vraag naar aardappelen (witte), die tegen twee gulden a f 2,10 per H.L. opgekocht worden. In do turken of blauwen is er weinig handel. •SLIKKERVEER en BOLNES, 2 Oct. Al hier komen ook al vele gevallen voor van mazelen, waarschijnlijk door de nabyheid van Ridderkerk, waar die ziekte in hooge mate heerscht. Ook komen enkele gevallen van roodvonk voor. •VLIST, 30 Sept. Heden-middag had de aanbesteding plaats van het timmer-en metselwerk voor den herbouw der afge brande bouwmanswoning van den heer A. De Vries te Oudewater. De volgende personen hadden ingeschreven; J. W. Dog-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1893 | | pagina 1