TEEN of LOTBAND voor ’t mes af en RIETGEWAS. en Kinder-Regenmantels teCÏG WAFELEN, dagelijks verkrijgbaar bij P. L. LUIJTERS Jr. LigplaatsScheepmakershaven, Schoonhoven. MF Zondag 8 Oct. wordt voor het laatst gebakken. EENE PARTIJ BIETEN HAVEBSTBOO-BÖNBONS, WINTERAARDAPPELEN, voor zeer lage prijzen en VOER-AARD- APPELEN. Stoombootdienst op de Lek maakt hiermede bekend, dat de Winterdienst Winterdienst flSF* DAMES- W. BRANDWIJK, Aardappelen. Gemaakte Kleederen, als: WINTERJASSEN, Kamgaren, Lakensche en Bukskin BROEKEN en VESTEN, DEMI- SAISONS, LINNEN JASSEN, BLAUWE KIE LEN, PILO BROEKEN enz. enz. N’. Officiëele SPOORBOtKJESmREISGIDSEN TE KOOP: NATION ONTVANGEN, in ruime keuze, bij Onhebb A. C, FIJMVANDMAT, SCHOONHOVEN. op 9 October a.s, zal aanvangen, en deze geregeld is gelijk aan dien van het vorige jaar, doch de Stoomb. SCHOONHOVEN zal ook VRIJDAGS op Rotterdam varen. Dienstbilletten gratis bij de Conducteurs verkrijgbaar. A. DE KREIJ. Verzekering Maatschappij." Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 26 Januari 1891, no. 21, gewijzigd bij dat van 9 Februari 1892, no. 25. Kapitaal 50.000. AANBESTEDING GESCHILDE AARDAPPELEN, benoodigd voor de menages van de In* Btructie-Compagnie, gedurende het tijdvak van 1 Movember isy.l tot 15 Juni 1891. H. COLJÉ te Lopik. WILGEBOOMEN, Bij schipper D. DE JONG, SCHOONHOVEN, DIENSTBODE, als meid alleen. Huur 100 Gulden. Notaris KERKHOVEN Dewerken, VERKOOpÊN: ■go w«o ‘gjoisoa W I Cr Uiwpj9|»ü|| O) ucliwAoq ej, ■p$C[0#JooA uepjOM uesfiaeq uvajbüm ‘joacu -ef i oe ‘J»iq 09S op|0PP?®eD fig'lJV ‘IJ jud aeiq ucuij|HB)oq pj«[ -|iq pjnrtqoil uoe joo^ ‘oïSJ pjv|(iq jep •uoz ‘ous J PJB1I!(1 ?9ai ujoattaiaieajeAO '7|99M J9d 09*9 J jnnpi -pjBQ up? JFBUI ai )bui|8 emoAoq op uj jjBqoaoüanH AADCta ‘out J <iooa ‘J8«r sed Sou ‘diivilla aj»3 OPENBARE VERKOOPING van eene groote party solide FANTASIE-DEKENS DIENSTBODE, ADV^TËNTÏËN? Rijkspostspaarbank. J. G. DOESBURG COMMISSIONNAIR te SCHOONHOVEN, belast .«ich met het SI J ÈF- M. parapluie, SCHOONHOVEN. E. LANGERAK. dijk te Si.EEUWiJK, buitendijks. Aanwijzer: P. DE MAN te Sleeuwijk. Gemeente rut Oorschot, van waterstaat om- rier de jtember iriaantjo 7,- f i M. J. SMITS. Gouderak, October 1893. Bevallen van een Zoon M. P. KAKEBEEKE- GOEMANS. Lekkerkerk, 26 Sept. 1893. De DIBEOTIE van den voorhanden in den Boekhandel van S 4 W. N.VAN NOOTEN te Schoonhoven. voor f 7,50 per JOOO kilo, bij 0. DIJKSMAN te Nieuw erker k a d IJsel. kend beginnen 1— varen i iepen met ooals bag- ibare voor BURGEMEESTf Schoonhoven brei 1*. dat de lotir 1894 tal f Donderdag namiddags 1 2°. dat de ingez vrijwilliger t en daartoe Secretarie ki op den 26stf Schoonhoven, 5 De Secretaris, H. G. GEELHOED i Sprangen van P. Bos LOPIKERSTRAAT. I Te ’s Gravenht tal van hooggep onderscheiden lai Zij waren daar, bjjsondereopdrach en ten einde deel ferentie, waar ge scheiden panten internationaal, ei Staten gehjke wj hebben: quaesties lyk, nationaliteit >r oqze dip! ten Minister i byzouder ^t geringe >mst gehoud Hofleverancier-Banketbakker, Weder voorhanden de echte, volgens oud recept. renburg, O v erl< tenlandsche. Correspondent der Utrechtsche Levensverzekering-Maatschappij. De Ondergeteekende maakt be kend, dat hij in deze maand ral :i langs den Graafstroom te met STROO uit den Hoogenboezem. OUD ALBLAS 2 Oct. 1893. NAAMLOOZB VENNOOTSCHAP „Eerste Nederlandsche Militie- Gevestigd te UTRECHT. HoofdkantoorOatharijnekade 0 8. Commissarissen: Jhr. J. K. VEGELIN VAN CLAERBERGEN, Particulier te Maameveen. F. SMIT KLEINE,Letterkundige te Maarssen. J. D. SYBRANDI, Particulier te Amsterdam. J. C. RENCKER, Fabrikant te Utrecht. JOHN G. RENCKER, Fabrikant te Utrecht. Directeur: R. JENTINK, Oud-Officier der Artillerie. Kassier der llastecbnppii UTRECHTSCHE CRED1ETBANK te Utrecht. voor in h< een i menli ook haar practise! Wel is waar, ’t in xyn residentie herkomst te ontvi riode der zevent vollen tijd van werden te Grav besprekingen geh van ons wereldde* de draden samen, leid in alle landei toen waren het m en vrederegelir paling van grenze having van het sta welke men zich Republiek heeft dese dingen op di noodig haar swa schaal wierp om e gen, duur moeten tot den rang van zy, tot in onie Echter, in de l jaren is het meer een of ander geu aan de orde was daarover gewenscl grooten was dan r niet van een hun roepenmaar lie samen te komen aard der dingen, of Nederland dai aangewezen, dew midden-Europeesci lyke vervoermiddi legenheid aanbied scheiden congress, dezer drie landei den nuam van Be hage in de gesel Maar dat is niet zelden werd dooi dezer landen het zoodanige besprei dan eerst, of et aarde zou vallen, dat het voorstel sy de officiëele aanv een of meer gede die kleinere state: nen worden eerzuc tereneen schot van den vrede t king, en legge: grondslagen voor ken, doordien zij vau vele beiangei dariteittelkens brengen, bommi; te ’süravenhage zijn volstrekt nie lö74 heeft onze J conferentie over i voorstel werd nu als zulks negen gouvernement mo Het is zeer w weg der vriends nog menige stap derland niet sein des vrede* dikwyl van Op Maandag den 16. October 1893 zal, onder nadere goedkeuring van Zijne Excellentie den Minister van Oorlog, ten Bureele van den Garnizoens Commandant alhier, worden aanbesteed: DE LEVERING VAN De voorwaarden liggen dagelijks, behalve des Zondags, van 1U12 uur, op boven* gemeld bureel voor gegadigden ter lezing. Namens de Garnizoens-Voedings- Commissie, De Secretaris DEDDEfi. Stoomsnelpersdr. S. W, N. VAN NOOTEN, Ondergeteekende, door eigen on- ■P* dorvinding met bovengenoemde Maatschappij bekend zijnde, geelt gaarne aan belangstellenden de noodige inlich tingen en beveelt deze Maatschappij ten zeerste aan. ZWARE 10 stuks, in 7 perceeleu TE KOOP, bij inschrijving; staande 7 stuks in Bovenberg en 63 nabij Bergstoep. Opening der biljetten 9 October, voormiddag! 10 uur, ten huize van don verkooper, bij wien van af 6 October de voorwaardon ter lezing liggen. I Bergstoep. zijn te bekomen alle soorten van PUIK BESTE Mevrouw FIKKEN, Stadhouderskade, Amsterdam, verlangt primo’ November eene fatsoenlijke Zich te vervoegen bij Mevrouw H. VAN PRAAG VAN SCHERPENZEEL, Haven Scbontihoveii. Tarwe. De beste, en mindere qual. f4,75 tot f 6,40. “Rogge f4,25 f5,—. llotterdam, 2 Oct. Aangevoerd 105 vette runderen, rilagere dito, 67 vette en graskalveren, nuchtere kalveren, 1521 schapen of lammeren, 500 varkens. Pryzen: Vette runderen le qual. 68 et., te Werkendam zal Woensdag 11 October 18 9 3, des namiddags 2 uur, M-Xisfi? iQ de herberg van RIJKERS, aan den Sasdyk onder Voor don Heer A. B. VAN TIENHOVEN. Ongeveer 3 Hectaren LOTBAND op de Nes, aan het Stoombootveer onder Dewerken. Aanwijzer: GOVERT VISSER te Werken dam. Voor den Heer A. VERSLUIS. De LOTBAND op Kloppen waard Deze Ooi morgens uitg Franco per po neeren bij alle onder Dewerken, neven de Nes gemeld. Aanwyzer: J. DA MEN te Dewerken. Voor Mej. Wed. R. KOONINGS. 1 Hectare, 50 Aren LOTBAND op de Galeiwaard, aan den Bandijk onder Werkendam. Aanwyzer; C. A. KOUNINGS te Wer kendam. Voor het OUDLAND VAN ALTENA. 1 Hectare, 50 Aren LOTBAND, aan den Oudendijk onder Woudrichem, buitendijks. Aanwijzer: de Heer A. SMITS Ax. te Woudrichem. Voor den Heer D. PIECK. 1 Hectare, 7ö Aren, 30 Centiaren LOTBAND, in den puil in Giessen- bioek, onder Giessen, nabij het huis van Jan Kampsteeg aldaar. Aanwijxer: JAN KAMPöTEEG gemeld. Voor den Heer Jb. KALIS. 2 perceelen RIETGEWAS aan den BURGERLIJKE STAND. Gemeente Schoonhoven. Van 30 September tot 8 October. Geboren: Bernardus Donatus, z. van Th. van der Maat en A. Pommer. Gemeente Berg-Ambacht. Van 16 September tot 1 October. Geboren: Adrianad. van J. J. van der Kaaden en M. van der Straaten. Cornel’s Gerrit, z. van J. Vooral u ij a en A. Verbree. Aantje, d. van A. N. Rooken en E. Hoffland. Getrouwd: II. Baas, oud 31 j. en D. de Brujjn, uud 28 j. Overleden: Levenloos kind, van M. Sterk en J. Kortland. W. Knoop, oud 15 d. Gemeente Goudriaan. Van 15 September tot 1 October. Overleden: J- Damsteeg, oud 1 m. Gemeente Hei- en Boeicop. Van 15 September tut 1 October. Geboren: Tonia Wilhelmina, d. van T. de Wildt en A. Holler. Lubertus, z. van L. Scholtuil en C. M. Renswoude. Frederik Cornelia, z. van J. Hoek en H. M. de Bruin. Gemeente Jaarsveld. Van 16 tot 80 September. Geboren: Hendrik, z. van T. Lakerveld en L. don Oudsten. Pietertje, d. van P. van Elteren en M. A. van Tujjl. Lena, d. van C. Hoogendoorn en C. Borst. Hendrik, z. van O; Lakerveld en P. Verheul. Overleden: A. M. C. van der Heiden, oud 24 j. K. Lakerveld, oud 17 j. Gemeente Kedichem. Van 15 tot 30 September. Geboren: Gjjsje, d. van A. van en A. Gravestijn. Willompje, d. en W. Kortlever. Overleden: H. Koop, oud 42 j,, weduwe van M. van Ea, laatst echtgeno J. van Wjjk. nee U0O10U e) joao ‘jopjnnq uoAOjp -J9A aap uba SuqtqoquBM suoSom (pu»)8 U0ÜÏ0 JBHU JjOJJJOA JOOQ Voor de talrijke blijken van deelneming bij het overlijden van mijne Zuater, Mej. ANTJE SMITS, ontvangen, betuig ik mijn oprechten dank. eerder it echtgenoote van Gemeente Leksmond. Vari 15 September tot 1 October. Geboren: Adrluntjo, d. ven B. vanTien- ïel wl55(JreI1 va„ vvuru„ai hoven en N. Kavestenn. Aart, z. van A. u-innrt o r» B., (oud 18 j.) Aafje, d. van P. v. d. Heuvel Incasseeren van WISSELS, ook Bui en J. H. vi B. Quint ei Vervolg der Nieuwstijdingen. Bij Koninklijk besluit zijn nieuwe bepalingen vastgesteld voor het vormen van reservekader en onder andeje bepaald, dat voor het wapen der infanterre •n dat der artillerie reservekader wordt op geleid uit vrywilligers. Dat reservekader bestaat uit: adspiranten-vaandrigs, reserve korporaals, reserve-onderoffic. en vaandrigs. Om als vrij williger voor het reserve kader te worden toegelaten mag men niet jonger dan 17 en niet ouder dan 24 jaar zijn, ongehuwd en moet men vervolgens verschillende bescheiden overleggen, ook een bewijs dat men met goed gevolg een examen heeft afgelegd, dat zich uitstrekt over: deNederlandsche taal, de Fransche taal, de Hoogduitache of de Engekche taal, de ge schiedenis, de aardrijkskunde, de wiskunde, de eerste beginselen der natuurkunde en den wapenhandel. Verschillende voorschriften komen in het Koninklijk besluit voor omtrent de wijze waarop men de kundigheden kan aanleeren, den diensttijd, de belooningen enz. De Vereeniging tot behartiging der stoomvaartbelangen in Nederland heeft tot de Provinciale Staten van Zuid-Holland het ver zoek gericht, niet te willen terugkomen op hate besluiten van 18§7 en 1890, waarbij de Gouwe in beheer en onderhoud werd genomen e* tot verbetering van dit vaarwater werd beslq^en. Het adres zet uitvoerig de belangen van de Gouwe uiteen, als provinciaal vaarwater en ver bindingsweg tusschen het Noorden en Zuiden van ons land, als de eonige vaartverbinding met beweegbare bruggen tusschen het IJ en het Zuidennoodzakeljjk voor sche staanden mast, of hoogen uitbouw, zo< gerwerktuigen, terwjjl ook het onmisb de defensie van eene korte, veilige en onbe lemmerde vaart wordt betoogd. Cijfers worden aangevoerd ten betooge, dat de invloed van de opening van het tolvrjje Merwede-kanaal niet zoo nadeelig voor de vaart langs Gouda is ge weest, als men wel wil laten voorkomen. Gouda behield van de 38.405 schepen met 2.800.278 Al inhoud, die vroeger aldaar gemiddeld per jaar werden geschut, na de opening van het Mer- wede-kanaal 30.899 schepen met 1.894.288 Al Het wordt aan geen twjjfel onderhevig geacht, h^.rMger8oBfer .«n terkeer 2e qual. 58et-, 9e qual. 51 cf.; ,‘“'ïere" Ml overtreffen, wanneer de verschillende be- le qual. 84 ot7 2e qual. 70 80 ct. Eene prachtige collectie WTollen en Katoenen op de Bovenzaal van den Heerl. DE STIGTER te Groot-Ammers, op Woensdag 4 en Donderdag 5 Oc tober 1893, des voormiddag! ten 10 ure; De Goederen zijn Dinadag-middag van af 2 uur te bezichtigen. ZEGT HET VOORT. Heden overleed, tot onze diepe droef heid zeer onverwachtsin den ouderdom van ruim 71 jaren, ouze geliefde Echtge noot, Vader en Behuwdvader, de Heer CORNELIS ZAAL, in leven Wethouder der gemeente Jaarsveld. Wed. C. ZAAL-VAN LEEUWEN. A. KNOL ZAAL. H. J. KNOL. J. G. ZAAL. R. ZAAL - HOOGENDOORN. A. ZAAL. G. ZAAL-VAN WIJNGAARDEN. D. ZAAL. M. ZAAL. Jaarsveld, 1 Oct. 1893. Heden overleedna eene langdurige ongesteldheid, tot onze diepe droefheid onze geliefde Zuster, Behuwdzuster en Tante, Mejuffrouw MARIA DE PATER, in den ouderdom van 68 jaren. Uit naam der Familie, W. VAN BAAREN. Kralingen, 1 October 1893. Vredenoordplein 19. Mejuffrouw SCHREUDER, Voorhaven, Schuoiihoienverlangt terstond of tegen half October eene P. Q.netje* in haar werk. E. de Vi J. van Bruggei nelis Hcndrikus Vq$. Gerat u 8. Klever. Getrouwd.: J. Kersbergen II. Kuyf en M. van Vliet. Overleden: A. llogendoorp, oud 8 m. Gemeente Nieuwland. Van 15 September tot 1 October. Geboren: Corneliadvan M. Oosterom en W. van Buuren. Cornellsz. van J. Bron en A. Broere. Gemeente Ottoland. Van 15 September tot 1 October. Getrouwd: C. V lotoud 26 j. en A. Ster- oud 28 j. eden: J. Bos, oud 18 j. Gemeente Waddingsveen. Van 2 tot 29 September. Geboren Jan, z. van J. Visser en A. M. Oroeneveïd. Andreas Antonius, x. van M. Moons en M. O. Verklejj. Bernardus, z- van H. Buurman en A. Toeler. Gerard, z. van J. Radder en T. v. d. Greft. Martyntje, d. van A. Zaal en A. Koster. Hermanz. van F. llahndiek en H. v. d. Loosdrecht. Hen driks Sara, d. van G. v. d. Krans en P. Kloot wijk. Pieter, z. van J. Rosbergen en K. Heemskerk. Getrouwd: H. vnn der Ben en A. Bos. Overleden: C. Stravcr, oud 6. m. H. van Veen, oud 23 m. W. A. M. van Rhyn oud 8 j. M. J. Middelweerd, oud Ij. M. Tol, oud 22 m. A. Langendoen, oud 20 m. T- v. Ejjk, oud 5 m. J. Peters, oud 4 m. J. Horsman, oud 79 j., wed. van J. v. d. Haven. 1’. Hoogerbrugoud 2 m. C. M. v. Nielen, oud 11 m. Gemeente Wffiige-Langerak. Vau 16 tot 30 September. Geboren: Anthonie, z. van J. de Bruin en E. Voormolen. Overleden: A. Westerhout, oud 3 m. zwaren, die dezen waterweg aankleven, worden weggeruimd. Uit het adres bljjkt voortsdat het aantal schepen, die gezamenlyk te Gouda en te Vrees wijk van 1 Augustus 1892—1 Augustus 1893 werden geschut, 8703 met 753.641 M‘ inhoud meer bedraagt, dan in het overeenkomstig tijd vak vóór de opening van het onbelaste Mer wede-kanaal. Gisteren was het 12[ jaar geleden, dat de rijkspostspaarbank geopend werd. Van 1 April 1881 tot einde Augustus 1893 zijn in het geheel gedaan 4 931.132 in lagen, en hebben 1.466.200 terugbetalingen plaats gehad. Die inlagen vertegenwoor digen te zamen een bedrag van f 103.850 868, de terugbetalingen een som.van f76.576 450, terwijl op het laatst dier maand het ge zamenlijk tegoed van alle inleggers. 387.760 in getal, beliep het respectabele cijfer van f 30.509.138, zegge ruim dertig en een half millioen gulden (hieronder begrepen bijna 3{ millioen aan gekapitaliseerde rente) Zondag had te filtol wij kersluis vanwege» de Wielrijders-Vereeniging te Gouda een onderlinge wedstrijd plaats over 10 K.M, en 2000 M. De uitslag van de 10 KM. was: 1. A. C. Coster, in 22.58J M. 2- D. Maarschalk in 23.38J M. en 3. J. Van Os in 23 4ft!, M. De uitslag van 2000 M. was: 1. A. C. Coster, 2. D. Maarschalk en 3. A. Van Oorschot. By de 10 K.M was de aan komst te HaastrechtCoster Maarschalk De Raadt, Van Os en Oorschot. De Minister maakt bekend, dat op 21 September, streeks 6 uren namiddags, in de riviei Boven-Merwede, onder de gemeente Har dingsveld, op ongeveer 350 meter boven kilometerraai CII en tegen den rechter oever, een vaartuig is gezonken, genaamd „de Goede Hoop", groot 16 soheepston, ongeladen en gevoerd wordende door K. De Leng te Werkendam; dat krachtees artt. 1 en 2 der wet van 23 Juli 1885 (Staatsblad No. 151) het vaar tuig,, na verloop van drie dagen nadagtec- kening dezer aankondiging, van rijkswege zal worden opgeruimd. De Amsterdamsche hoogleer- aar Dr. J. Knappert is Vrijdag-avond aan eene heftige ziekte van slechts 2 dagen bezweken. Voor het godgeleerd hooger onderwijs, voor de wetenschap, voor velerlei godsdienstige maatschappelijke instellingen is zijn verlies een zware slag. De over ledene bad eerst den leeftijd van 57 jaren bereikt. 1 Het schrijven van den heer M. H. A. Van der Valk te Scheveningen in de N. Rott. Cour., (zie ons vorig No.) geeft thans den heer F. P. L. C. Van Lingen, predikant der Chr. Geref. Gemeente te Rot terdam, aanleiding tot het navolgend schrij ven aan genoemd blad „In een ingezonden stuk door den beer Van der Valk las ik, dat ZEd. zich met de zijnen te Aarlanderveen Christelijk Gere formeerd noemt. Als voorzitter der synodale commissie en der laatstgehouden synode van de Chr. Geref. Kerk acht ik mij verplicht te ver klaren, dat wel door genoemden höer her haalde pogingen zijn aangewend om door ons in kerkeiijk verband te worden opge- nomen, doch dat aanzoek, even als dat van zijne vrienden te Aarlapderveen, niet is aangenomen. Wij, Christelijke Gereformeerden, stellen er hoogen prijs op, dat de lezers van uw veelgelezen blad dit wel in het oog houdon.” ♦BERG AMBACHT, 2 Oct. Heden namiddag had een vierjarig jongentje het ongeluk voorover in het water te vallen. Gelukkig was zijn 13-jarige zuster in de nabijheid; onmiddellijk sprong zij midden in de we tering eu redde haar broêrtje, welks hoofd geheel met slijk bedekt was. HEI- en BOEICOP, 2 Oct. Bedankt voor deze gemeente door Ds. Eigeman te De Meern, bij Utrecht. •MEERKERK, 30 Sept. De unie-collecte bracht in deze gemeente voor dit jaar nagenoeg f56 op. Een vurig paard van den landbouwer K. aan den Bazeldijk geraakte Dinsdag avond, voor een boerenwagen gespannen, op hol. Al spoedig was hot bovenste! van den wagen links on rechts geslingerd. Met de rest bolde het paard, na eerst aan den tol te zjjn omgedraaid, eene. steeg in eu vervolgens over een breede sloot. On begrijpelijk is er haast geen spoor van den algelegdon weg te vinden. De eige naar, die van den wagen sprong, kwam met den schrik vrij. Een passagier, die toevallig meereed, bezeerde zich zoodanig aan een schouder, dat geneeskundige hulp moest worden ingeroepen. PEURSUM, 30 Sept. D. Kooijman alhier, die Dinsdag-namiddag een hollend paard, bespannen voor een kar en toebehoorende aan den heer J. K. te Giesen-Oudekerk, wilde tot staan brengen, had bet ongeluk er onder te geraken, zoodat hij gewond moest worden in huis gebracht. Zoo werd Kooijman bijna het slachtoffer van zijn hulpvaardigheid. •POLSBROEK, 3 Oct. Als een bijzon derheid kan worden gemeld, dat in de vorige week bij Z. Van R. alhier van een zoogenaamden guldeling niet minder dan 17 hectoliter appelen werden geplukt. .IJSELSTEIN, 29 Sept. Naar men ver- ni^at, beeft de heer Dr. H. J. Hart alhier, Mmemk.zije vertrek naar elders, bij den 'Gwnêen'teraad eervol ontslag aungevraagd hit zyne betrekking als gemeente-genees- kundige en zulks met ingang van 1 Nov. e. k. MARKTBERICHTEN. Gorincbem, 2 Oct. Ristarwe 16,75 a roode dito f6,25 6,50, witt© dito 6,50 a 6,75. Inl. rogge f 5,20 i 5,40. Aangevoerd364 rundereu. Prijzen: zware kalf koeien f220 a 250, kalfvaarzen f 160 k 190, melkkoeien f 180 200, IJ -jarige ossen f90 k 110. Boter 60 a 70 ct. per half kilo; eieren fl,30 k 1,4tf per 26 stuks; kippen f0,65 k 0,70 per stuk. Rotterdam2 Oct. f7,50 tot f7,80, goede ran Bentum. Bartelomina, d. tan ui J. A. Vollmuller. Gemeente Lopik. Van 16 tot 30 September. Geboren: Aagje, d. van J. Hogendoorn en Voq. Hendrina, d. van J. Helsloot en Bruggen. Johannes Martinas en Cor pus zoons van T. Faajj en M. de irdus, z. van J. Blommtsttfin en en m’. Post. Te Leiden is uit de Haarlem- ■ohe trekvaart opgehaald het lijk van den heer D.sedert Donderdag vermist. De verdronkene, 75 jaar oud, was een algemeen geacht man. Hoewel de graslanden nu volop voedsel aanbieden, zoo maken de sterk vallende regenbuien het verblijf in het land voor het vee byna onmogelijk. Er wordt veel gras vertrapt, terwijl het land zeer drassig wordt. Jammer voor vele land bouwers, want veel gras xou nog hooi kunnen worden. Te Tiel kreeg de zoon van den stalhouder V. B., bij het inspannen van een paard voor eenen omnibus, eenen slag van het dier tegen do borst, waardoor deze geheel verbrijzeld werd en de dood terstond intrad. De ongelukkige, 23 jaar oud, laat eene weduwe met een kind na. STADSNIEUWS. Schoonhoven, 3 October. Naar wij vernemen, schijnen de pogingen om alhier eene inrichting voor het teeken onderwijs in het leven te roepen, op hoogen prys te worden gesteld. Ruim 60 personen hebben zich aaugemeld om het onderwijs te volgen en daaronder van gevorderden leeftijd, wel een bewijs hoezeer de behoefte aan teeken onderwijs zich hier doet gevoelen. Overal in ons vaderland worden gelegen heden voor teeken onderwijs tot stand ge bracht De Hooge Regeering wil dat on derwijs steunen en de Minister van Bin- nenlandsche Zaken heeft bij de begrooting er reeds op gelet. Het is nu te hopen dat do belangstel ling van blij ven den aard moge zijn en dat de leerlingen door ambitie en toewyding aan de teekenschool een voortdurend en bloeiend bestaan bezorgen. Een steen, zooals te Stolwijk gevonden werd en volgens de dagbladen ook in bet bezit is van den heer O. Van Holst te Spykenisse, vindt men ook hier ter stede by den heer Izaak Keijzer, in de Lopiker- straat. Deze steenonder de gemeente Streefkerk opgebaggerd, is 32 dM. lang, 22 cM. breed en 17 cM. dik, vertoont een tweekoppigen adelaar op een gekroond wapenschild, links de letters E. L. V. S. en rechts O. L. T. R. E. en aan beide zijden een klimmenden draak. Volgens het Dagbl. v. Gouda bezit ook de heer Th. A. Van Berkel, Kleiweg te Gouda, een dusdanigen steen, welke op een bovenkamer in zijn huis gevonden werd en het jaartal 1443 draagt, en die in de be schrijving vrij wel met bovengenoemden overeenkomt. Het schijnt dus, dat deze steenen niet zoo zeldzaam zijn als men vermoedde. Niettemin blijft het een raadsel, welk doel daarmede destyds werd beoogd en welke beteekenis die letters hebben. Mogelijk kan een oudheidkenner inlichting verschaffen. Aan het postkantoor Schoonhoven en de daaronder ressorteerende hulpkantoren werd gedurende de maand September ingelegd f2445,34, terugbetaald f941,95. Het laatste, door dat kantoor uitgegeven boekje, draagt het nummer 2275. POLITIE. By de politie is gedeponeerd een gevonden* aan het Postkantoor. Afloop van Publieke Verkoopingen van Onroerende Goederen. De bouwmanswoning met 8 hectaren, 49 aren en 70 centiaren wei hooi- en bouwland op de Noordzijde en 3 hectaren, 24 aren en 35 centiaren op de Zuidzyde van Polsbroek, thans in ge bruik bij H. Oosterom, door den notaris N. F. Gambier van Nooten te Lopik, op 8 Oct. 1893 publiek geveild, is gekocht door Krijn Kok te Polsbroek, voor f16.600. De bouwmanswoning c. a. met 16 hec taren, 87 aren en 95 centiaren wei hooi en bouwland op de Zuidzijde van Polsbroek, thans in gebruik bij Krijn Kok, door den- aelfden notaris, op 3 Oct. j.l. publiek ge veild, werd toegewezen aan P. de Pater te Vlist, voor f 26.000. Een en ander buiten de kosten. Koopen en verkoopen van FECTEN; Verwisselen van COUPONS;

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1893 | | pagina 2