TflfiB. BH raagt de verbeterde Houtskoolbriqiietten. Ie Stoombriquettenfabriek van C. JONGENBURGER tA AT.PHRN alA BTW RNBIJ’S OATMEAL, iAVERMOUT, lij geen enkel ontbijt ontbreken. Kan liet krachtig genoeg worden aanbe- voor kinderen, zwakken en her- iden. 1893. N°1412. Woensdag 11 October. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht Winterdienst voorhanden in den Boekhandel van W.N.VAN NOOTEN te Schoonhoven. Goedewaagen Zonen MARKT. naast „DE WAAG”, GOUDA, nemen gelden h deposito: BRANDSMAj Amsterdam. »- OORBOEKJES.» REISGIDSEN BINNENLAND. P. SANTMAN, Srossier, Lopikerstraat, Schoonhoven, Ameide bij Gt. den OUDSTEN. WRIJFWAS van H.W.KBIJUSdt Zoon 's Uwteb. „DE ONDERNEMING". dui- te ALPHEN a/d RIJN. rae, loot MOOMOfflSM COURAlfT. «'poort ide, delooe, kerk, rkerk (recht langer termijn oorwaarden en nderpand in fondsen; Bttig gedeponeerde fabrieksmerken. 8TATEN-GENERAAL. rerp, aan welks behandeling de baar vergaderingen van Don- [EN GRIJS HAAR MEER!!! De Nieuwe London doet het grijze ar binnen enkele dagen verdwijnen, akt het glansrijk en zacht, is on- adelijk voor de huid en verft niet. ?njs 85 Cent de flacon en f 1,50 dubbele flacon. Alleen verkrygbaar te Schoonhoven Mejuffr. K. M. DRIESEN. geen geval te verwarren met Inlandsch hotsch Havermeel. [en neme eenvoudig de proef I krygbaar bij de Heeren Vraag de zoozeer gere nommeerde Amerikaansohe Alleen verkrijgbaar voor Haaatncht bij W. J. VAN D AMvoor Bergambacht bij Gebr. VAN GEN DOOL: voor Stolwijk bij JOH. QUINT; voor Schoonhoven Firma JOH. DB JONG, in fle.fihjo. i 17) Cent.. wlpersdr, S. fc W. N. VAN NOOTEN, tuin van den heer B. Van As Jr. een aard- beiplant staat, die voor de tweede maal prijkt met een zeer schoone vrucht ieder zal toestemmen, dat dit iets zeer zeldzaams is. De steenen waarover in de couranten in den laatsten tijd geschreven wordt, zijn niet zoo zeldzaam. Ook in deze gemeente treft men er een aan en wel bij den heer P. Voorsluijs Jz. Op dezen steen staat het jaartal 1597, alhoewel de 5 niet zeer dehjk meer is. •HAASTRECHT, 9 Qct. De heer P. N. Van Lit heeft heden aan de academie te Utrecht met gunstig gevolg hot candidaats- examen in de geneeskunde afgelegd. In de Vrjjdag-avond gehouden huis houdelijke vergadering van den Protestan tenbond zijn herkozen de heeren S. De Jong Jz., J. 0. MullerD. Van der Grift en C. Den Baars, de eerste als secretaris penningmeester, de tweede als commissielid der zangkoren, de derde als dat voor de Zondagsschool en de laatste ala dat voor de gebouwen In plaats van het aftredend doch niet herkiesbaar bestuurslidden heer D. Reneman word gekozen de heer J. T. C. Viruly. Ais afgevaardigde naar de alge- meene vergadering word gekozen de heer H. A. Van der Meuien en als plaatsvervan ger de heor J. Brouwer De Koning. De rekening van den penningmeester sloot met een batig saldo van f21,015die van de Zondagsscholen met een batig saldo van f46,625 en die der zangkoren met een na- deelig saldo van f33,60. Het aantal leden bedraagt thans 98. ♦JAARSVELD, 10 Oct. Aan de loting voor de nationale militie zullen uit deze gemeente 21 jongelingen deelnemen, waar van er vijf redenen van vrijstelling hébben wegens broederdienst en één als eenige wettige zoon. §LEKKERKERK, 10 Oct. Op Vrjjdag 11. werden tot gecommitteerde ingelanden voor den polder den Hoek en Schuwagt, in plaats van wijlen den heer M. Van der Graaf, gekozen de heer H. v. d. Graaf Mz. voor den Hoek, en van wjjlen den heer C. De Vries, gekozen de heer J. A. De Vries voor öchuwagt. In de gister-avond gehouden huis houdelijke vergadering van de Afdeeling van den Nederl. Protestantenbond alhier werd door don penningmeester, den heer H. De Jong Mz., rekening en verantwoor ding gedaan van zijn gehouden beheer over het maatschappelijk jaar 1892/93. De ontvangsten waren f 135.25J en de uitgaven f 116,25, zoodat het batig saldo bedroeg f 19,00}. Als bestuursleden waren volgens den rooster aftredende de heeren H. De Jong Mz. en Jb. Van der Graaf en een derde plaats vacant door het bedanken van den heer 8. Man in ’t Veld. De beide eerstgenoemden verzochten, niet voor eene herkiezing in aanmerking te komen. By de daarop plaats bobbende stemming werden gekozen de heeren C. Den Oudsten, Jobs. Van Limborgh en 8. Kakebeeke. Vervol gens werden de punten van beschrijving voor de Alg. Vergadering gelezen en be sproken, en werd besloten een afgevaar digde te zenden, waartoe werd benoemd de heer A. Van Oosten en tot plaatsver vanger deheer D. Luijten. Nadat eene bespreking over het al of niet wonschelyke en uitvoerbare van een op te richten Zon dagsschool plaats vond, werd de vergadering door den Voorzitter, den heer D. Luijten, met een waardeerend woord van dank aan de afgetreden bestuursleden en de leden voor hunne opkomst, op de gebruikelijke wijze gesloten. ♦LOPIK, 6 Oct. Heden-morgen schrok het voor een tilbury aangespannen paard van een paartje, dat zoo pas geleden door den ambtenaar van den burgerlijken stand aan elkander was verbonden, met het gevolg, dat zij weldra te water geraakten. Gelukkig waren er genoeg hulpvaardige handen bijeen, om grootere ongelukken te voorkomen. ♦NIEUW-LEKKERLAND, 6 Oct. Na ge houden stemming is tot notabel bij de Herv. Gem. alhier benoemdin plaats van den heer A. Boer, die als, zoodanig heeft bedankt, de heer P. Bakker. Nadat aan kerkvoogden dezer ge meente door twee ingezetenen de som vau f2500 was geschonken ter verbetering der bestaande pastorie, werd in de vorige week onder beheer van den heer C. Broere over gegaan tot aanbesteding der vastgestelde veranderingen. De volgende inschryvings- biljetten werden ingeleverd: Voor timmer werk J. L. De Vries, 784, T. Broere, 773, J. Stam, 765. Voor metselwerk, 695,50. Verf werk C. Mes, 220,50 en A. Monster, 265. Loodgieterswerk P. Larivière, 340. Smidswerk A. Stam, 60, J. L. Van Dam, 79. Begrooting was resp. 805, 705, 250, 345 en 70. Aan de laagste inschrijvers is het werk terstond gegund en met de werk zaamheden is reeds aangevangen. •POLSBROEK, 10 Oct. In den pastorie- tuin alhier is een Fransche handpeer ge plukt, die een gewicht heeft van meer dan 650 gram. REEUWIJK (afd. Sluipwijk), 7 Oct. Onze dorpsgenootdp heer L. C. Kersbergen heeft met gunstig gevolg het voorbereidend examen in de geneeskunde aan de univer- siteit te Leiden afgelegd. •RIDDERKERK 6 Oct. Allerwege is men hier druk bezig met het rooien der aard appelen. Noch de qualiteit, noch de quan- titeit valt tegen. De prijzen zijn nietnoog te noemen. Zij variëeren van f 1,90 tot f 2,40 per H.L. ♦STOLWIJK, 9 Oot. Het gezin van den t 1 dag opvragens i 3 i a overeen te komen desverkiezende tegen erstrekken gelden op Effecten voor: ragen onder f 1000,— 5 ’s jaars; ragen daarboven tot den prolongatie- oers, volgens Amsterdamsche beurs- oorwaarden isten zich met het koopen en verkoopen an Effecten, tegen een provisie van: *ft voor fondsen boven de 30*/4, 6 7» onder 30%; (ook oor loten;) verlangd worden orders in de meeste mdsen verantwoord tot den eerstvolgen- en middenkoer» der Amsterdamsche eurs; telen Coupons in boven de Amsterdam- che beursnoteeringzonder berekening an provisie; isten zich op voordeelige voorwaarden iet het incasseeren van wissels op binnen- n buitenland. Tarieven op aanvrage ratis verkrijgbaar. iformatiën worden verstrekt door den Heer VAN DEN HEUVEL, Schoonhoven. tom-olieslagehij i’ PUIKE HUIJZER'S IJNKOEKEN. F" Worden SLIJTERS gevraagd. res J. P. HUIJZER, Barendrecht. TRADE «ARK. léén in verzegelde pakjes, voorzien >ovenstaand gedeponeerd handelsmerk, ijgbaar te Schoonhoven bij A. KEUTER, Lopikerstraat. A. v. d. LEUN, Haven. T. A. v. ROOI JEN, Lopikerstraat. C. SPELT. ANDRIES KRUIJT. J. G. v. d. REST. C. SPEIJER. a/d IJael, M. PANNEKOEK. G. DE JONG Czn. J. v. d. STEEGT. Wed. KNOERS. A. HOMBURG. A. SCHEER. In het bijzonder wordt de aandacht tigd op 8OÜCHON THEE, 4 f 1,30 ons. Het wetsontwerp, t Tweede Kamer haar vergaderingen van Don derdag en Vrjjdag geheel wjjdde, heeft de strek king, het belastbaar rendement van de beet- wortelsuikerfabrieken, gedurende het eerstvolgend tjjdperk van twee jaren, met 12 procent te ver- hoogen, in afwachting dat juiste gegevens worden verkregen om tot een definitieve regeling van den Ruikeraccjjns over te gaan. Amendementen, ton doel hebbende om die verhooging meer ge leidelijk in te voeren, of om den tegen woordigen voorloopigen toestand te bestendigen, werden door de Kamer verworpen, nadat de Minister van Financiën de billjjkheid van den voorge- stelden maatregel had betoogd; de wet werd aangenomen met 70 tegen 4 stemmen, waarna de openbare vergaderingen voor 14 dagen zjjn geschorst ter wille van de werkzaamheden in de afdeelingen. De verkiezing van een lid der Tweede Kamer van de Staten-Generaal in het hoofdkiesdistrict Roermond vacature- Ruys van Beerenbroek is bepaald op Dins dag 31 October en de herstemming, indien noodig, op Dinsdag 14 November. In de aanstaande November- vergadering der Prov. Staten van Zuid- Holïand kan een voorstel betreffende de Gouwekaden, welke in de afgeloopen zomer- zitting het onderwerp eener interpellatie waren, tegemoet worden gezien. Tot voorzitter van den Noord- zjjderpolder, onder Bodegraven, is gekozen de heer P. Van Dam Kz. met 352 van de 416 stemmen. De heer A. Okkerse ver kreeg 134 stemmen. Mr. B. Van Eeten, laatstelijk ambtenaar van het O.. M. bij de Kanton gerechten te Botterdam, ia voor het Hof te ’s-Gravenhage beëedigd als substituut-offi- cier van justitie by de Rechtbank te Zie- rikzee. De hoofdingenieur van den waterstaat, belast met het beheer der groote rivieren, brengt ter kennis van belangheb benden by de scheepvaart, dat, uit aan merking van den wassenden waterstand op de bovenrivieren, de bepaling betreffende de scheepvaart op de Waal, bij de glas- blasenj te Vuren, bij Tiel en by Ochten, respectievelijk geplaatst in de ötaatscou- Muaton vms 9 eaJU April jjL ncu-83, 21 April ji. no. 93 en 3 en 4 September jl. no. 207, wordt ingetrokken. Te Utrecht is, ten behoeve der militaire bakkerij aldaar, aanbesteed: de levering van 45000 kilogram harde en 15000 kilograam zachte tarwe, wegende respectievelyk 78 en 76 kilogram per hec toliter. Minste inschrijving was voor harde tarwe die van den beer H. De Gier te Gorinchem, voor f7,64 en voor zachte tarwe dezelfde, voor f7,22. Door het dijkcollege van de Krimpenerwaard is op Maandag 9 Oct. te Krimpen a/d IJael verpacht: Het rietgewas van de rabeelen aldaarin 8 perceelen te zemen voor 1916 per jaar en een perceel in de opgeheveu vervening voor f 60 per jaarook werd aanbesteed de levering van noodmaterialen voor twee winters; gegund voor f520 per jaar, aan den heer Herm. De Jong te Ammerstol. Den 15. October eindigt de ge sloten tijd voor de zalmzegenvisschery. Voor de zalmvisschery op de boven-rivieren is dan de beste tijd voorby. Dit jaar waren de uitkomsten zeer ongunstig, hetgeen vooral wordt toegeschreven aan den voortdurend lagen waterstand. Voor het kantongerecht te Vianen is een huis aangekocht voor f 9500. Op de gisteren te Utrecht ge houden paardenmarkt stonden 864 paarden en veulens aan de lijn. De prjjzen waren als volgtweelde paarden f 550 a f 800, werk paarden f 100 a f 450, veulens f 100 f 300, poneys f 75 a f 185, slachtbankpaarden i 40 a f 55. De handel was redelijk. Er -waren veel binnen- en buitenlandsche koop lieden ter markt. Het lid der Eerste Kamer, de heer Van der Breggen, is te Leiden uit Wiesbaden, waarheen hij tot gezondheids- herstel wus vertrokken, in hoogst ongun- atigen toestand teruggekeerd. Volgens de Standaard dreigt de ziekte van Mr. Keuchenius eene hevige ontsteking van het verhemelte hoewel niet van gevaarlijken aard, toch van langen duur te zullen worden. De spraakorganen zijn belemmerd en de pijn is schier on- dragelyk. In de hoofdbestuursvergade- ring van het Nederlandsch Zendelingge nootschap is tot director benoemd de heer G. J. Weyland, theol. Dr. en predikant te Austerlitz bij Zeist. De aftredende director blijft zich voorloopig belasten met het secretariaat en de buitenlandsche corres- pondentiën. Te Amsterdam is bij het candidaats-examen in de geneeskunde ge slaagd de heer W. H. Swets. Benoemd tot onderwyzer te Bolnes, gem. Ridderkerk, de heer G. Moer man te Bergschenhoek. GOUDA9 Oct. De bij de Rem. Gem. alhier beroepen,predikant, Ds. L. R. Oldeman te Naarden heeft het beroep aangenomen. Ds. J. Osinga, predikant der Ger. Kerk B alhieris als zoodanig beroepen te Maassluis. Tot onderwyzer te Weerdingermarke, gem. Emmenis benoemd onze stadgenoot de heer R de Jonge. arbeider H. H., in ’t Beiersche werd op zekeren avond der vorige week zeer ver schrikt door een ontzettend geraasdat men in het achterste gedeelte van het huis hoorde. Bij nader onderzoek bleekdat de schuur was ingestort. De teleurstelling van den eigenaardie reeds lang alle pogingen had aangewend om die schuur voor instorten te behoedenlaat zich beter gevoelen dan beschrijven. •TIENHOVEN, 10 Oct. Het getal lotelingen voor de Nat. Militie, lichting 1894, bedraagt in deze gemeente 6no. 1 maakt aanspraak op vrijstelling wegens gebreken, no. 2 we gens broederdienst en no. 3 als eenige zoon; no. 4 bevindt zich reeds vrijwillig in dienst. Hoogstwaarschijnlijk zal het getal door deze gemeente te leveren man schappen 2 bedragen. •VLIST, 7 Oct. Als een bijzonderheid kan gemeld worden, dat in onze kleine gemeente thans 4 paar jongelieden in onder trouw zijn. Vele jaren hadden slechts 2 i 3 huwelijken ’s jaars plaats. VREESWIJK, 9 Oct Bij het einde der voormiddag-godsdienstoefening maakte onze leeraar Ds. D. Meerburggisteren bekend dat hij voor het beroep naar de Ned. Herv. Gemeente te Puiflijk en Leeuwen had be dankt. WOERDEN, 6 Oct. Het innen van het marktgeld op de aanstaande groote najaars- paarden- en veemarkten op 23 en 25 October is heden-morgen publiek verpacht voor f 361. Het vorige jaar was dit bedrag f 356v De verwachting is dus niet minder hoog gespannen. Het marktgeld bedraagt 10 cents per stuk. Het aardigste is, dat, als men een pachter naar den uitslag vraagt, deze altijd zegt dat de pacht veel te duur is, maar een volgend jaar biedt dezelfde er maar geregeld op los, zoodat men tot de gevolgtrekking komt, dat het nog zoo slecht niet is. IJSELMONDE, 5 Oct. Mqt eene meer derheid van ééne stem heeft de Raad dezer gemeente eene subsidie geweigerd aan de alhier bestaande volksbibliotheek. Deze instelling is ongeveer 30 jaar oud en genoot al dien tyd eene jaarlijksche bijdrage van f 25. Verleden week werd die post, als vanouds door burgemeester en wethouders op de begrooting gebracht, geschrapt door de samenwerking van anti-revolutionairen, kleurloozen en een zoogenaamden radicaal. Van de bibliotheek werd druk gebruik gemaakt. In het afgeloopen leesjaar werden niet minder dan 3038 boekdoelen uitgereikt. Onder de tegenstemmers waren er trouwens een paar, die verklaarden dat zoo’n biblio theek niet onnuttig waszij vonden echter geen vrijheid om eeue particuliere instel ling te steunen met geld uit degemeente-kas. N. R. C. IJSELMONDE, 7 Oct. Er is ernstig sprake van, hier een departement op te richten der Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Gemengd Nieuws. In het dorpje Stabroeok, niet ver van de Nederl. Belgische grens, zijn in twee maanden tijds niet minder dan 23 personen aan Aziatische cholera gestorven. Zelfs is het bewezen, dat Antwerpsche werklieden en schip pers de ziekte te Stabroeok hadden opgedaan. De school is voor ziekenzaal ingericht. In de Klokkensteeg te Zwolle is weder eene vrouw door cholera aangetast. Daar zij zich niet naar de cholera-barak wilde laten vervoeren, wordt zij te haren huize verpleegd. Sedert j.l. Maandag zijn nu in die buurt 5 ge vallen vóórgekomen, waarvan 2 met doodeljjken afloop. Iemand, werkzaam in eene bran- derjj en wonende aan de Oranje-Nassaustraat te Delftshavenwerd door cholera aangetast. Hij overleed roeds op den middag. Het lijk is kort daarna naar de begraafplaats aan den Westzeedjjk en de huisgenooten zijn naar de inrichting voor ontsmetting overgebracht. De woning werd onder bewaking gesteld. Te Maasland is een los werk man, aldaar woonachtig, Donderdag avond te 10 uur ongesteld geworden en 's nachts tus- schen 4 en 5 uur reeds overleden. De genees heer constateerde cholera asiatica. Te Zwjjndreoht (Groote Lindt) is een nieuw geval van cholera voorgekomen. Te Lage Zwaluwe is 8 dezer een geval van cholera asiatica met doodeljjken af loop voorgekomen bij eenen werkman van 56 jaren. Te Oudenbosch is weder een ge val van cholera met doodeljjken afloop voorge komen bij eenen man, die werkzaam was in de boomkweekerjj. Dit is aldaar reeds het derde sterfgeval. In de week van 30 September tot 7 October hebben zich te Rotterdam 12 nieuwe gevallen van pokziekte voor gedaan. Door de politie te ’s-Graven hage is proces-verbaal opgemaakt tegen twee goudsmeden aldaar, wegens overtreding van de wet betreffende den waarborg op de gouden en zilveren werken. Te Dordrecht is de reiziger van een der grootste bandelshuizen aldaar op het kantoor door de politie gearresteerd. Hij wordt verdacht van verduistering van door hem ontvangen gelden, tot een vrij aanzienljjk bedrag. Uit Oudshoorn wordt van 8 dezer gemeld Heden nacht omstreeks 4 uren ontstond er brand in de bakkerij van den heer B. Husgelegen in het dichtst bebouwde deel van het dorp. Bakkerij en woonhuis zjjn geheel iu asch gelegd. De brand is ver- moedelijk ontstaan door het scheuren van eenen der ovens. Door de Leidsohe politie- reoherohe ia eene goede vangst gedaan. Op heeterdaad werden twee oude bekenden der justitie in het pakhuis eener azjjn- makerjj betrapt en daarop aangehouden; zij hadden zich door verbreking eener glasruit den toegang weten te verschaffen. Ook werden breekwerktuigen gevonden, namelijk een ijzeren spie en een groote zware ijzeren pinmet oog, terwijl eon der daders in het bezit werd gevonden van een zakje met f 21 aan specie, hetwelk uit bovenbedoeld pakhuis ontvreemd moet zijn. De aanhouding is van te meer ge wicht, omdat de aangehoudenen verdacht worden, in de maand September 11. braak en diefstal te hebben gepleegd in het kan toortje van eenen bierhandelaar en poging tot braak aan eene branderij. Een vreeselijk ongeval heeft Zondag middag te Haarlem plaats gehad. Zekere mevr. F., wonende aan de Ruijchave- straat, had het ongeluk om loopend met een brandend petroleumstel te haken aan een tafeltje, waarop evenzeer een brandend toestel stonden hetwelk juist tegenover de trap stond, tengevolge waarvan zij van de trap viel, onmiddellijk gevolgd door de petroleumstellen. De dienstbode, die op haar gegil kwam toeschieton, geraakte zoozeer buiten zich zelve, dat zjj de straat opliep en de voordeur achter zich toe liet vallen. Toen men, op het geschreeuw toegeschoten, er in geslaagd was met eenen moker de deur open te slaan, vond men mevr. F. zwaar gekneusd in eene vlammenzee aan de trap liggen, terwijl het vuur zich reeds aan het houten beschot had medegedeeld. De verschillende doctoren, die ter assistentie waren toegejjld, geven weinig hoop om de deerlijk verbrande ongelukkige in het leven te behouden. De koetsier, die, na het onge luk met het rijtuig in de Schie te Rotter dam, verleden week Zondag onmiddellijk naar het Ziekenhuis moest worden vervoerd, is Zaterdag aan de gevolgen overleden. Hij was 43 jaar oud en 30 jaren in dienst bij zijn baas en was de broodwinner voor zjjn zuster, met wie hij samen woonde. Door den hoofdcommissaris te Rotterdam werd namens den burgemeester aan den agent van politie Daleman, voor zijn flink gedrag bij hot bedoelde ongeluk, f10 uit gereikt. Omstreeks half zes Zaterdag namiddag waren te Amsterdam in het koffiehuis „Van ouds de Adelaar”, hoek Nieuwmarkt en Keizerstraat, eenige per sonen, die, na een en ander gebruikt te hebben, geschil kregen over het betalen van een rondje, hetwelk zij wilden opdrin gen aan zekeren Jacques v. Cleef. Deze koos de verstandigste partij en ging heen. Twee andere personen echter achterhaalden hem en mishandelden hom zoodanig, dat hij er onder bezweek. De beide daders werden achterhaald in de Ridderstraat en aan de politie overgeleverd. De vermoorde laat eene vrouw met 6 kinderen na. In den polder Prins Alexan der zijn in don nacht van Zaterdag op Zondag 11. bij verschillende landbouwers diefstallen van pluimgedierte gepleegd. In den nacht van Vrijdag op Zaterdag, omstreeks middernacht, hebben eenige mannen men weet nog niet hoe veel eene brutale afzetterij gepleegd by twee alleen wonende vrouwen (de zusters Verdonk) op de grens van de gemeente ’s-Heer-Arendskerke, een half uur van Goes. Nadat zij door kloppen of geweld maken eene der zusters aan het raam gelokt had den werd haar om geld gevraagd. Inmid dels waren de ruiten van het onderraam verbrijzeld, de blinden uitgeduwd en was de spanning ontzet. Uit vrees gaf de vrouw 4, nog eens 4 en vervolgens nogmaals 4 rijksdaalders. Steeds dreigementen en vraag naar meer. Toen gaf zij 6 enkele guldens. Doch ook dit was hun niet genoeg, Op bedreiging met moord en brand gaf zij daarna een bankbiljet van 25 en nog een van 40 guldenen verklaarde toen dat zij alles had gegeven wat zij bezat; de dief of dieven mochten komen en onderzoeken. Daarop hebben dezen zich eindelijk ver wijderd.* Te Midwolda is een zesjarig dochtertje van R. Zijl door eene der wieken van eenen korenmolen getroffen aan het achterhoofd, tengevolge waarvan het kind nog denzelfden dag overleed. Te Haarlem is Zaterdagmid dag het zoontje van den heer Veldhuizen, dat aan het hoepelen was, op het Spaarnè bij de Wijde Steeg te water geraakt en spoedig door den stroom naar het midden getrokken, waar hij zonk. Vau de overzijde werd een luid geroep vernomen, hetgeen gehoord werd door een jong onderwyzer, den heer G. Spaan, die terstohd te water sprong. Juist kwam de jongen weder boven. De heer S. greep hem, doch de knaap sloeg de beide beenen om zijn linker, zoodat hij slechts één hand en ééu been te zijner beschikking had. Toch gelukte het den heor S., den jongen behouden aan wal te brengen. Zijn eerste werk was... de sigaar weder op te nemen, welke hij'op* den walkant had nedergelegdwaarna hij zich spoedig aan de huldebetuigingen van het publiek onttrok. In het Drentsche dorp Eksloo is in eene bedstede, welke geregeld eiken nacht gebruikt werd, eene groote slang op haar nest in het bedstroo gevonden. Het dier had reeds eieren gelegd en was niet ontdekt geworden dan toen het stroo ver- wisseld werd. •GORINCHEM, 9 Oct. Gisteren mocht de heer S. A. Appel, organist in de Ned. Herv. Kerk alhier, den dag herdenken, waarop hij voor 40 jaren zijne betrekking aanvaardde. Hij is een kweekeling van het blinden-instituut te Amsterdam en heeft steeds door zijn schoon, gevoel vol spel de godsdienstoefeningen niet weinig opgeluis terd. Eerst Zaterdag bekend geworden heeft zich dadelijk eene commissie gevormd om den waardigen grijsaard, bij de vele bewyzen van waardeering, die hij reeds ontvangen mocht, een duurzaam huldeblijk te kunnen aanbieden. GORINCHEM, 9 Oct. De buitenkant dezer stad heeft eene groote verandering ondergaan. Van de rivier af geeft de voor haven met de sluizen der Keulsche vaart en het nieuw aangelegde hoofd een grootsch aanzien. Het terrein van het hoofd is heu- velsgewijze 1.40 meter verhoogd; daarop is een boschje van kastanjeboomen aange legd. In eene schuine richting loopt door het midden van het bosebje een klinkerweg, en daar langs is een fraai wachthuis met bureau gebouwd in den vorm van een pa viljoen voor den dienst van de stoomboot- reederij Fop Smit Co. Op den achter grond van het hoofd, aan den dijk, die ook met eene dubbele rij boomen beplant is, zijn de voormalige bouten koffiehuizen weder opgebouwd. De Oude Waterpoort met toren en beeld houwwerk, die eeuwen lang een nauwen toegang tot de stad verleende, stond aan de Gorcummers in den weg. Door den steeds hooger wordenden grondslag konden hoog bevrachte voertuigen en verhuiswagens niot meer doorryden. Die oude steenklomp be hoort thans tot hot verledene; ook de daar- neven uitspringende muur der vesting is weggebroken en onder eene lijn getrokken. Door eene wijde en overdekte poort is nu de stad genaakbaar. •AMEIDE, 9 Oct. In de heden-avond alhier gehouden vergadering der leden van de afd. Ameide, Tienhoven en omstreken van den Nederl. Protestantenbond is verslag uitgebracht over het afgeloopen jaar door den secretaris, rekening en verantwoording gedaan door den penningmeester ook van de gehouden bedoelingen aan de behoef- tigen, zijn herkozen de aftredende bestuurs leden, de heeren W. G.' Degenhardt, J. L. De Jongh en P. G. J. De Jong en is gekozen tot afgevaardigde naar de dit jaar te ’s Hage te houden algemeene ver gadering de heer J. L. De Jongh en tot diens plaatsvervanger de heer Abr. Jong kind. Daarna volgden nog eenige bespre kingen en werden door bet bestuur herkozen tot voorzitter de heer W. G. Degenhardt en tot penningmeester de heer P. G. J. De Jong. •AMEIDE, 10 Oct. Aan de gisteren te Vianen gehouden loting voor de Nat. Militie is uit deze gemeente deelgenomen door 9 jongelingen; nos. 1, 2, 4, 6 en 7 maken aanspraak op vrijstelling wegens broederdienst en als eenige wettige zoon no. 8 en 9 wegens gebrekenzoodat er slechts 2 zonder vrijstelling zouden over schieten. Het aandeel dezer gemeente in de lichting zal minstens bedragen 2, waar voor dus bestemd zullen zijn no. 3 en 5. •AMEIDE en TIENHOVEN, 9 Oct. De zalmvangst zoo met de drijfnetten als met de steken is in de afgeloopen week in het vischwater alhier weder zeer on gunstig geweest. •AMMERSTOL, 10 Oct. De vangst van zalm was in de afgeloopen week aanmer kelijk minder. Ook het uiterlijk der visch laat veel te wenschen over, dus bijgevolg ook de qualiteit. De prijs werd, niettegen staande do mindere vangst, lager. Gelukkig komt de nieuwe winterzalm zoo zoetjes aan de zomerzalm vervangen. De prijs van zomerzalm varieerde van f 1,20 f 1,50, en die van winterzalm van f 2,25 k f 2,50. ♦BERG-AMBACHT, 9 Oot. De wei- en hooilanden in dezen polder, inzonderheid ten noorden van den Kadijk, worden weder door talrijke veldmuizen doorwroet. De tal rijke en hevige regenbuien schijnen die grauwtjes niet te deren. Het polderbestuur heeft weder enkele gedeelten van den Kerkweg met koolasch doen bestorten. ’t Is te wenschen dat dit werk geregeld voortgezet wordt, en op enkele plekken door steenstorting verge zeld wordt. •BERKENWOUDE, 9 Oct. In eene ver gadering van leden van het nutsdeparte- ment werden de aftredende leden van be stuur herkozen en als nieuw lid gekozen de heer M. Van Dorp Wz. Uit de rekening van den penningmeester bleek, dat de ont vangsten hadden bedragen f 107,54 de uit gaven 151,94, zoodat er nog f55,60 in kas was. Voorts werd besloten van dezen win ter weder 6 leesvergaderingen te houden en in het begin dezer week de volksbibli otheek open te stellen. DALEM, 9 Oct. Alhier overleed gisteren, in den ouderdom van 82 jaar, de heer A. v. d. Giessen Pz., sedert 1867 onafgebro ken lid van den Raad der gemeente Vuren en gedurende de laatste 10 jaren wethouder. •GOUDR1AAN, 7 Oct. Door het aanhoudend natte weer en door de vele muizen ziet het er weer niet naar uit, dat men wat langer het vee in de wei zal kunnen laten, hetgeen zoo gewenscht wordt, daar er dezen zomer niet te veel hooi gewonnen is. Moet het vee vroeg naar stal, dan zullen velen voeder te kort komen. GROOT-AMMER8, 10 Oot. Als een by- aonderheid kan gemeld wordendat in den

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1893 | | pagina 1