Dames- en Mr Noodmaterialen. NUT. RUNDHRMARKT. Najaarsmarkten te GORINCHEM. Regen^Najaars Wintermantels HAVERSTROO-BONBONS, afdoend middel tegen den hardnekkigsten hoest. JACQUES van DANTZIG, Haven, Schoonhoven. T Grootste keuze Fijne Coupe Billijke prijzen Rundermarkt dit jaar jpvalt op WOENSDAG 18 OCTOBER aanstaande. Gevestigd te Oud-Alblas: M. Metis Jr„ RIJKSVEEARTS. St. Nicolaas Gymnastiek en Schermen. Hakhout en Teen Openbare Verkoopiog Druiven-Borst-Honig onderzocht en goedgekeurd door Dr. Freytag, Koninklijk Professor te Bonn; Dr. Bischofl te Berlijn; Dr. Birnbaum, hofraad en Professor te Karlsruhe; Dr. Schulte te Bochum; Dr. Graefe te Chemnitz en a. Volgens oordeel van Dr. Rast, Grooth. medicinaalraad te Grabow verdient dit middel bij hoest, verslijming, kuchhoest der kinderen de voorkeur tegen de meeste andere mid delen. N°.] BUIT I in de Nieuwste genres AANBESTEDING BENSCHOP brengen bij deze in herinnering, dat de alom bekende A. 0. FIJN VAN DRAAI, ONTBIJTKOEK worden ten zeerste aanbevolen. B. TEN HAVE, Te Jaarsveld, Te Lopik, AANBESTEDING voor het WAS8CHEN van Linnen Goederen, ten dienste van het Militair-Hoapitaal te Schoonhoven. Den 10. October 1893, des middags ten 12 ure, zal ten bureele van den Admini strateur van gemelde inrichting, iu het openbaar wdrden aan besteed: Bekendmaking. DIENSTBODE, als meid alleen. Huur 100 Gulden. WRIJFWAS van H. W. KEÜUS Zoon *s Bosch. voorhanden bij AANBESTEDING GESCHILDE AARDAPPELEN, benoodigd voor de menages van de In- structie-Compagnie, gedurende het tijdvak van 1 November 1893 tot 15 Juni 1894. Hoest, Heeschheid, hals-, borst-, en longkwalen, katarrb, kinkhoest, kind er hoest enz. Ontelbare attesten. f f ft aanbesteden: SAFETY A. DE KREIJ. Vleeschhouwers- en Spekslagersknecht. "AD VERTENTIEN. i, zorg Gemeente Hoornaar. der Dassen. hopen 12 October 1893. f’i De Bargemeester, C. VAN ANDEL. J. v. D. KANT en Echtgenoofe. Goudriaan, 9 Oct. 1893. van Deze Com orgena uitge Franco per pos! Meren bij alle MERK: »HET GROENE KRUIS”. Deze Inkt is giftvry en staat onder voortdurende contróle van het Chemisch Laboratorium der Heeren Dr. P. F. VAN HAMEL ROOS en A. HAKMENS Wz. GITZWART! WORDT NIET DIK! IS GIFTVRIJ! In flacons van 10, 15, 20, 35, 70 en 110 Cts. uitsluitend voor Schoonhoven en omstreken verkrijgbaar in den Boek handel van de Firma 8. 4 W. N. VAN NOOTEN. ft ft f van H. Kalkman en i. van H. Kalk- van J. v. Dam d. van J. BURGEMEESTER en WET HOUDERS der gemeente Benschop, 7 October 1893. Burgemeester en Wethouders voornoemd, BUMA, Burgemeester. Gt. LEKKERKERKER, Weth.,L.-8. Op den 16en October a. Lolkusd. oud 29 j. en 10 m. A. van Banketbakker-Hofleverancier, SCHOONHOVEN. DE OUDSBEKENDE De alom bekende geurige en de zuivere, geurige De Ondergeteekende bericht hiermede, dat hij een Cursus opgericht heeft voor Meisjes en Jongens en een kosteloozen Cursus zal openen, aan vangende 18 Octo ber a.'s avonds van 7—8 uur. Gymnastiek- en Schermonderwijzer. SCHOONHOVEN. Notaris BLS#' CAM BIER VAN NOOTEN te Lopik zal zijn jaarlijksche Verkoop!ogen van houden op Vrijdag 10 November 1893. op Donderdag 16 November 1893. Het wasschen van LINNEN GOEDEREN, ten behoeve van den dienst van bovengenoemd Hospitaal. De voorwaarden der aanbesteding liggen ter lezing op gezegd bureel van mor gens 10- tot middags 4 uur, alwaar tevens de gewenschte inlichtingen verkre gen kunnen worden. De Chef der Inrichting, E. J. KÜHNE. Ter Boekdrukkerij van S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven worden 100 Naam kaartjes, op helder wit carton, in net étui, voortaan geleverd voor slechts 75 CENTS. Op fijn bristol carton in luxe-étui f I, BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gorinchem brengen ter kennisse van de belanghebbenden: 1°. dat de St. HUBERTS BEESTEN- of TOONMARKT aldaar gehou den wordt op Vrijdag 3 November 1893. 2’. dat de St. MAARTENSCHE PAARDENMARKT invalt op Maandag den 13. November 1893. 3". dat de St. MAARTENSCHE BEESTENMARKT wordt gehou den op Dinsdag den 14. November 1893. Gorinchem, 4 October 1893. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, W. SLOOTWEG. Mevrouw FIKKEN, Stadhouderskade, Amsterdamverlangt primo November eene fatsoenlijke Zich te vervoegen bij Mevrouw H. VAN PRAAG VAN SCHERPENZEEL, Haven Schoonhoven. en richting, wat jl. Vrijdag ten duidelijkste bleek, toen zijn stoffelijk overschot onder zeer veel deelneming ter aarde werd besteld. Op het kerkhof ver zamelden zich tal van personen van hier en elders, waaronder de predikant en de kerk eraad der Herv. Gem., de burgemeester en de heer L. A. Van der Voort, mede wet houder der gemeente. Aan de groeve werd gesproken door den heer 8. I. Cambier van Nooten, burgemeester, die hulde bracht aan de verdiensten van den overledene, die in onder scheidene betrekkingen zooveel voor de ge meente in het algemeen en voor de armen in het bijzonder had verricht, en door den heer J. Morgan De Groot, candidaat in de rechten te Amsterdam en grondbezitter, die in gevoelvolle woorden den overledene schetste als echtgenoot, vader en vriend, waarna de heer H. J. Knol, van Polsbroek, schoonzoon van den overledene, namens de familie een woord van dank sprak voor de laatste eer aan zijn onvergetelijken schoon vader bewezen en voor de van zooveel waardeering getuigende woorden, gesproken aan diens graf. De plechtigheid maakte bljjkbaar op al de aanwezigen een diepen indluk. De nagedachtenis van den over ledene zal ongetwijfeld lang in eere worden gehouden. die door hunne uitstekende hulp bij den mnOBItlH». BIJ EXECUTIE, op Maandag 16 October 1 893, des voormiddags 11 uren, r aan de Bonwmans woning van de Gebroeders PETER VAN DEN BERG en CORNELIS VAN DEN BERG Junior aan den Lopikschen Voordijk A No. 71 te Lopikerkapel gemeente Lopikdoor den Deurwaarder W. FONTIJNE te Rotterdam, van: PLUS MINUS 35.000 KILO’S HOOI, een MESTVAALT, een partytje te veld staande AARDAPPELEN, KIPPEN, een SPEELWAGEN, WANMOLEN, KAAS- en MELKGEREEDSCHAPPEN, verschillende MEUBILAIRE GOEDEREN enz. Twee uren vóór den verkoop te be zichtigen. Vraag de zoozeer gere nommeerde Amerikaansche Alleen verkrygbaar voor Haastrecht bij W. J. VAN DAMvoor Bergambacht bu Gebr. VAN DEN DOOL; voor Stolwijk bij JOH. QUINT; voor Schoonhoven bij de Firma JOH. DE JONG, in flesohjes A 17 J Cents. Stoomznelpersdr. S. fc W. N. VAN NOOTEN, van Aardappelen. Op Maandag den 16. October 1893 zal, onder nadere goedkeuring van Zijne Excellentie den Minister van Oorlog, ten Bureele van den Garnizoens-Commandant alhier, worden aan besteed: DE LEVERING VAN De voorwaarden liggen dagelyks, behalve des Zondags, van 10—12 uur, op boven gemeld bureel voor gegadigden ter lezing. Namens de Garnizoen»-Voedingz- Commissie De Secretaris, DEDDE8. Ouders JACOBUS VAN ZOMEREN en MERRIGJE VAN ES hunne ft 25-jarige Echtvereeniging s! te gedenken. Hunne dankbare Kinderen S? en Behuwdkinderen. Tienhoven, bij Ameide, 4) 12 October 1893. In de Bnfeheh bijeenkomst gehoi nit de belangrijks! scha mijnstreken i den Mynwerkefsbc naarsonder leidi van genoemde sta een voorstel heeft hervatten en de w digen. De werklii beid tegen het on ook genoegen mc loonsverlaging vai weken nadat over begonnen. De mijneigenaar: overeenkomstig dit hervattenterwyl ook op die voorwa. zullen heropend w In Nottingham *1 arbeider» het werk voet, zonder dat t sprake was. Ander» gaat het waar de patroon» geven aan het ver om tegen het oude ken. Ze hebben het werk Maandag loonsverlaging van Een klein bewij kolen in Engeland ditdat een En( lading steenkolen phia gehaald heef Goed voorbeeld welyks is in Enge zint gunstiger gen name in het mynd werk eveneens^her te La Louvière geh< ah voor goed geêt In do leraebe h belangrijke manilei plaat» had ter een den groeten volksl was anderhalf uur naar Parnell’s laat aldaar op het graf waaronder ook uit Frankrijk wach duld op zyne Rust daags te Toulon z Mevrouw Juliette vertrokken, om di Adelan persooniyk kon te overhandi{ dochters der Russi armbanden voor de broche» voor de o kruisen voor de g< voor de familie vai Het gemeentebi don officieren bek geschenken. Het p heden is opgemat bestaan uit: ilium neelvoors tellingen, De burgemeeste ren uitdruKkeiyk on bedaard te bigt Te Pargs heelt legeerden der land muntunie behoorei honden, waarbij - over verschillende aansche pasmunt, terugkeeren, in b Over de voorwaard nader spreken. De Italiaansche zijne commandante belast met het opr van de priesters, einde die als mil te stellen. De oud-Rjjkskani Kistingen naar Fi Eene groote volksi leide en riep hem Onderweg aan d Eisenach, ktannove nog eenige hartehj De Minister van heeft de begrooting was dan ’t vorige vangst 619 miliio uitgaaf ruim 618 meer dan in even: De Minister-Presi gediend tot wjjzigi wet; de Regeeringi zakelijk en gaat u ieder, die zjjn plic staat moet worden aan het staatkundi van hot kiesrecht Pallas, de anarc aanslag pleegde oj Campos en deswege volgens de bpaanac van zyn leven in ee gen. Daar zat hg - hg niet byna as liederen te zing< daarmee de geesU dood moesten v RIJNLANDSCHE in Flesschen A 65 cents, fl. 1,— en fl 2,— verkrijgbaar te Schoonhoven bij de Wed. Wolff Zn.; Gouda bij F. H. A. Wolff; Gorinchem bij L. E. Hijdelaar; Haastrecht bij J. D. den Hartog; Jaarsveld bij H. Don ker Lekkerkerk bij P. van der Starre Oudewater bij F. Jonker Idenburg; Stolwyk by C. G. v. d. Berg; Berg ambacht bij Gebr. v. d. Dool Meerkerk bij M. A. van Beekum; Krimpen aan de Lek bij W. Donker; Vianen by H. H. van Straaten. De Ondergeteekende betuigt hier mede zijnen hartelijken dank aan den WelEd. Heer P. M. MONTIJN, Notaris te Gouda, en den WelEd. Heer 8. DE JONG Jz. te Haastrecht, voor de goede behandeling en flinke uitkeering uit de Brandverzekering tegen Ongelukken, en beveelt daarom deze Maatschappij ten zeerste aan. C. ERBERVELD, Willens, Gouda. onze geliefde Ouders en Behuwd- ar 7X Dijkgraaf en Hoogheemraden van de Alblasaerwaard met Arkel beneden de Zouwe zullen op Zaterdag den 21. October 1893, des middags ten 12 ure, in DE DOELEN te Gorinchem, in het openbaar De levering va,n 28000 bossen HOLLANDSCHE RIJS en 2400 bossen LATTEN. In 12 perceelen. De voorwaarden voor de besteding liggen ter lezing op de Secretarie van het Hoogheemraadschap in DE DOELEN te Gorinchem. Inlichtingen zijn te bekomen bij de Dijk- opziebters te Gorinchem en Ameide. ZEGT HET VOORT. Wegens bijzondere omstandig- heden TE KOOP eene nog weinig gebruikte le klasse (Simplex) met Cushion banden, nieuwe Lantaarn, Hamm. Zadel en Bel, ad f 125 contant. Te zien en te bevragen aan het HULP KANTOOR, Ouderkerk a d IJsel. De Ondergeteekende maakt be- kend, dat hij in deze maand zal beginnen langs den Graafstroom te varen met STROO uit den Hoogenboezem. OUD-ALBLAS2 Oct. 1893. H. VAN DER HEKVleewh- houwer en Spekslager, West- Haven, Wijk B 38, Schoonhoven, vraagt een bekwamen - Op de Vendu te ’s-Hage werd allerlei stand een nieuw goud tientje, met de beeltenis van de Koningin er op, publiek verkocht voor f27, buiten het opgeld. Tegen slapeloosheid. Men neme een vochtigen handdoek en legge dien in den nek. Voor hen, die aan te groote opwekking der hersenen enz. lijden, hetzij tengevolge van geestelijke overspanning, hetzij van zorg en kommer, is dit eenvoudige middel dikwyls eene ware weldaad. STADSNIEUWS. Schoonhoven, 10 October. De Inspecteur der Rijksveld- wacht houdt morgen eene inspectie over de brigade Schoonhoven. Ds. J. Van der Spek, predikant te Giessen-Nieuwkerk, heeft het beroep als predikant bij de Nederl. Herv. Gemeente alhier aangenomen. Vervolg der Nieuwstijdingen. De polderbesturen onder Alfen, Boskoop en Waddonooien, voor zoover zy er bij betrokken zjjn, hebben een adres verzonden aan de Prov. Staten van Zuid-Holland, om het plan der vaartverbe- tering tusschen IJsel en Ringvaart, waartoe vóór 6 jaren besloten is, tot uitvoer te bren gen. Zich beklagende, dat bij de stemming over de motie-Visser twee der afgevaardigden van het district Alfen afwezig waren en 2 er tegen stemden, dringen zij er ten laatste op aan, bij niet-uitvoering van het oor spronkelijke plan, ten minste het onderhoud der Gouwekaden op zich te nemen, waarvoor de kosten door de uitbreiding der stoom vaart en de mindere deugdelijkheid der oeverwerken weldra voor de polders niet meer te dragen zullen zijn. - In de Haarlemmermeer doet men thans druk opmetingen ten behoeve van den ontworpen locaalspoorweg Haarlem— Nienwersluis—Utrecht. Op de tentoonstelling ter be vordering der photographie gehouden te Utrecht van 1—10 dezer, zijn door de jury o. a. de volgende bekroningen toegekend Afdeeling A IV. H. C. van Staveren, Gouda, eervolle vermelding. Afdeeling B III I. L. J. Smit, Kinder dijk, verguld zilveren medaille. De brug in de Lopikervoor- wetering, te Lopik, is hersteld en de strem ming van de vaart aldaar opgeheven. De werkzaamheden tot het wij zigen van de tramlijn Utrecht—Vreeswijk, waarvan de aanbesteding onlangs heeft plaats gehad, zullen van een der eindpunten af worden aangevangen. Zoodra een gedeelte der lijn in gereedheid is gebrachtzal op dat gedeelte de exploitatie met paarden aan vangen successievelijk zal die worden uit gebreid terwijl de exploitatie met stoom in dezelfde mate wordt ingekrompen. De lijn blyft derhalve voortdurend in exploitatie gedurende het aanbrengen der wijzigingen. De bestaande wissels in de Moreelselaan, nabij Jutfaas en te Vreeswyk, zullen worden opgebroken, Nieuwe wissels worden gelegd; twee zoogenaamde tangwissels, lang 30 M., aan de eindpunten te Utrecht en te Vrees wijk, verder volle wissels, lang 80 M., nabij de inundatiesluizen, bij het huis de Geer en bij den Doorslag. Tot toegang naar de te bouwen remise te Jutfaas en nabjj die remise worden twee halve wissels met de noodige wissel- en remise-sporen gelegd. Van de brug over de sluis te Vreeswijk tot het eindpunt worden de sporen opge broken; deze worden opnieuw gelegd over de brug naar de kom van Vreeswijk. De bestrating zal met de meeste zorg worden opgebroken en nadat een baanvak gelicht en gericht is, zal het opnieuw worden bestraat. H. M. de Koningin-Regentes heeft f 100 doen toekomen aan scholen met den Bijbel te ’s Hage. De directeur der Wees- inrichting te Neerbosch ontving over het tweede kwartaal van dit jaar (met inbegrip van een legaat, groot f2000 uit Rotter dam, eene gift van f 1000 uit Amsterdam, en eene van f 1000 uit Purmerend) de som van f 26.980,83® voor genoemd gesticht. Bovendien werd over datzelfde tijdvak aan druk- en bindwerk ontvangen de som van f 14.343,10. ♦BODEGRAVEN, 7 Oct. Sedert eenige weken is het stationsgebouw alhier aan verzakking onderhevig. Sommige muren van het zakkende gebouw zijn ongeveer 10 cM. hellende. De stationschef heeft met zyn gezin zyne bovenwoning reeds eenigen tijd verlaten, en thans is men druk bezig met het ontwerpen van een hulpstation, om te dienen gedurende don tijd dat een nieuw station zal verrijzen. Nadat jl. Woensdag de Commissaris onzer provincie zich eenigen tijd te Reeuwijk had opgehouden, bezocht Zijne Excellentie ook deze gemeente, waar hij een drietal uren vertoefde. Van den toren, uit open bare gebouwen en enkele particuliere woon huizen wapperde de driekleur. Bij genoegzame deelneming zal van November tot Mei alhier een cursus voor onderwijzers in handenarbeid (Sljód),worden gehouden. Ongetwijfeld zullen vele onder wijzers in ’t arrondissement Woerden, na de voordracht van den heer Stam te Alfen gehouden, met ’t nieuwe leervak nader kennis willen maken. ♦•JAARSVELD, 9 Oct. Een onzer meest geachte ingezetenen is van ons heengegaan, nl. de heer C. Zaal, die in de vorige week op 71-jarigen leeftyd zeer onverwachts over leed. De heer Zaal w.is 32 jaar lang lid van den raad dezer gemeente, waarvan 23 iaar wethouder, en bekleedde meer dan 30 jaar lang onderscheidene betrekkingen bij de Ned. Herv. Gemeente. In dit jaar nog werd zyn mandaat als raadslid hernieuwd en werd hij als wethouder herbenoemd. In alle der door hem bekleede betrekkingen bevorderde hij met evenveel ijver en toe wijding als tact de hem toevertrouwde be langen. Toegerust met een juisten blik op persone» en zaken en door en door bekend met de toestanden in zijne gemeente, wer den zyn adviezen steeds op prijs gesteld en was Zaal een steun voor elk college, waarin hij zitting had. Eenvoudig en be scheiden, minzaam jegens ieder, gezellig in den omgang, opgeruimd van aard, in hooge mate verdraagzaam, telde de over ledene vele vrienden onder personen van j RECLAME. Bij het veelvuldig hoesten der kinderen blauwe hoestkinkhoeststikhoest wordt hiermede opmerkzaam gemaakt op de sedert 22 jaren beproefde en ook ge neeskundig als zoodanig erkende alleen echte Rijnlandsche Druiven-Borst-Honig van W. H. Zickenheimer te Mainz, den door de wet erkenden uitvinder. MARKTBERICHTEN. Gorinchem, 9 Oct. Ristarwe 16,75 A roode dito f6,A 6,50, witte dito 6,50 A 6,75. Inl. rogge f 5,20 A 5,40. Aangevoerd 380 runderen. Prijzen: zware kalfkoeien f220 a 250, kalfvaarzen f 160 A 190, melkkoeien f 170 A 200, 11-jarige ossen f90 A 110. Aangevoerd 6 vette varkens van 21 A 24 ct. per half kilo, 545 biggen, prijs f7,— A 12,— per stuk. Boter 70 a 75 ct. per half kilo; eieren f 1,40 A 1,50 per 26 stuks; kippen f0,60 A 0,80 per stuk. Hotterdam, 9 Oct. Tarwe. De beste, f7,tot f7,75, goede en mindere qual. f4,75 tot f 6,35. Rogge f4,25 a f5,—. Hotterdam, 9 Oct. Aangevoerd 227 vette runderen, magere dito, 190 vette en graskalveren, nuchtere kalveren, 1696 schapen of lammeren, 514 varkens. Pryzen: Vette runderen le qual. 70 ct., 2e qual. 60ct., 3e qual. 52 ct.; kalveren ló qual. 90 ct., 2e qual. 60 A 70 ct. schapen le qual. 50 ct., 2e qual. 40 ct., alles per kilo; varkens le qual. 25ct., 2e qual. 24 ct.3e qual. 23 et., licht soort 22 a 23 ct. per half kilo. BURGERLIJKE STAND. Gemeente Schoonhoven. Van 6 tot 10 October. Geboren: Alberdien, d. van L. Salon en C. Renes. Jobanna Hormina, d. van J. Cor- bjjn van Willenswaard en A. Kujjlenburg. Tennis, z. van J. Huisman en J. Donker. Jan Cornellsz. van A. de Jong en M. Ver kerk. Petronella Brigitta, d. van A. Hoef nagel en G. van der Sluijs. Gemeente Alblasserdam, Van 22 September tot 8 October. Geboren: W. van Os, geb. O. den Boef, d. J. v. d. Lustgraaf, geb. C. Hasman, M. Rjjkee, geb. J. E. C. Lolkus, d. W. F. Tontel, geb. S. Blom, z. Overleden: H. Harreman 2 m. W. Vermeulen, oud 10 der Horst, oud 7 w. Gemeente Berkenwoude. Van 25 September tot 9 October. Geene aangiften gedaan. Gemeente Gouderak. Van 25 September tot 9 October. Geboren: Annigje, d. vi E. E. van Dyk. Paulus, man en A. Rietveld. Jan, z. van en C. Verboom. Ljjntje Helena, A. de Vries en N, Verboom. Getrouwd: J. Loendersloot en M. Groe- neveld. Gemeente Hoornaar. Van 17 September tot 6 October. Overleden: B. Bikker, oud 10 j. D. Baron, oud 4 w. Gemeente Nieuw-Lekkerland. Van 22 September tot 9 October. Geboren: Paulus, z. van J. Boon en E. Bouman. Cornells Anthonie, z. van C. A. Verhejj en N. P. de Vos. Johan Gerrit, z. van P. Palman en E. C. J. G. Verburg. Leendert, z. van L. Hoek en G. Kaptejjn. Ariaantje, d. van P. Breedveld en A. Stam. Getrouwd: G. van Alphen en M. Helle man. C. Noorland en P. Hoek. J. Ligt- hart en A. den Ouden. Overleden: E. Verzjjl, oud 5 w.J. van i, oud ruim 5 m. Gemeente Noordeloos. Van 17 September tot 6 October. Geboren: Ljjsje, d. van T. Mets en C. Rietveld. Hendrika, d. van H. J. Rietveld en G. Hooikaas. Overleden: M. W. J. Isarin, oud 27 j. Gemeente Oud-Alblas. Van 22 September tot 8 October. Geene aangiften gedaan. Gemeente Peursum. Van 16 September tot 1 October. Geene aangiften gedaan. Gemeente Schelluinen. Van 1 September tot 1 October. Overleden: C. Hamerpagt, oud 52 j., echt genoot van G. Groenendjjk. G. Groenendijk, oud 49 j., weduwe van C. Hamerpagt. J. den Besten, oud 16 j. en

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1893 | | pagina 2