alGD. ler- ;ls irs-i 1891 N’. 1413. Zaterdag 14 October. den. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht IG, 3 1 DING DING 9 s m: APPELEN, es van de In- nde het tijdvak 15 Juni 1894. FWAS ■ding FY BINNENLAND. BUITENLAND. Overstekt te Ngmegen, W. Graaf AN NOOTEN. S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, Uitgevers. are omstandig* ne nog weinig eemraden Arkel beneden erdag den middags ten e (üorlncbem, Jecretaris EDDE8. >litie- snis. 2 y Teri nde maakt be* eze maand zal ifstroom te Hoogenboezem. DE KREIJ. ana ouw- mis- 8000 bossen US en L n. r de besteding Secretarie van DE DOELEN October 1893 iring van Zijne an Oorlog, ten ns-Commandant VAN igeiyks, behalve uur, op boven ben ter lezing. )ens-Voedings- len bij de Dijk- Ameide. HET VOORT. er Inrichting, KÜHNE. 2 x uitlei O. dronkenschap t X 2 dagen ronkenschap zoozeer gere- kmerikaansche RUUS&Zoon loach. rkrygbaar voor by W. J. VAN bergambacht bü DEN DOOL: ijk bij JOH. »r Schoonhoven Cents. EN van deren, het ohoonhoven. les middags ten in den Admini- ichting, in het d: ran LINNEN loeve van den md Hospitaal, jesteding liggen eel van ’s mor- 4 uur, alwaar ihtingen verkre- SCHOOHOÏIJffl COURANT. Deze Courant wordt des Woensdags- en des Zaterdags morgens uitgegeven. Prijs: voor Schoonhoven per drie maanden ƒ0,75. Franco per post door het geheele rijk f 0,90. Men kan zich abon- Mcren bij alle Boekhandelaren, Agenten en Brievengaarders. BENSCHOP, 10Oct. In een onbewaakt 'oogenblik gdraaÉte heden namiddag om streeks half vyf ure het 2-jarig zoontje van den landbouwer F. De With alhier, van den stoep in de sloot. De moederdie het kind dry vende vond haalde het terstond uit het water, doch het bleek reeds te laat: de ontboden geneeskundige kon slechts den dood oonstateeren. ♦BERG AMBACHT, 10 Oct. In de op Zaterdag 7 Oct. j.l. gehouden raadsverga dering is de gemeentebegroting voor 1894 vastgesteld tot een bedrag van f14506,98 aan ontvangst en f 14506,94 aan uitgaaf. Tot lid van het H. Qeest- of burgerlijk armbestuur is herbenoemd de heer A. Van der Hee Cs. •BERG-AMBACHT, 11 Oct. Heden werden door burg, en weth. aan 9 leerlingen der 2e o. 1. s. eerebiyken uitgereikt voorgoed gedrag, viyt en getrouw schoolbezoek. •BERKEN WOUDE, 12 Oct. Uit deze ge meente zullen 8 personen deelnemen aan de loting voor de uationale militie. Twee er van hebben reden tot vrijstelling. ♦BRANDWIJK, 11 Oct. De begroting dezer gemeentedienst 1894, is vastgesteld in ontvang en uitgaaf op f4683,831 en die van het burgerlijk armbestuur op f862,76. Voor de loting der nationale militie in deze gemeente zijn aangegeven 13 lote- lingen van welke 4 vrijstellingen hebben. Aan de onderwijzeres L. T. De Broekert is op verzoek met ingang van 1 Nov. a. s., een eervol ontslag verleend, wegens benoe ming te Berg-Ambacht. Op dat tijdstip zullen dan twee vacatures alhier zijn, en wel een van onderwijzeres op een jaarwedde van f 550 en een van onderwyzer voor f500. •JAARSVELD, 13 Oct. In deze gemeente doet zich ten huize van den arbeider v. A. een geval voor van febris tijphoïdea. ♦KRIMPEN a/d IJSEL, 10 Oct. De gelegen heid tot het genieten van herhalings onder wijs aan de o. 1. school is blijkens bekend making van burg, en weth. wederom open gesteld. KRIMPEN a/d IJSEL (Stormpolder), 11 Oct. Vau de werf „Nijverheid” van de heeren C. Van der Giessen Zonen alhier werd heden met goed gevolg te water ge laten het ijzeren lijnschip Emilio”, groot 500 lasten gebouwd voor rekening van den heer R. Weinmann te Eberbach a/d Neckar. Tevens werden aldaar en op hunne werf „De Hoop” de kielen gelegd voor twee sche pen te vervaardigen van ijzer en staal, groot 825 lasten, voor rekening van den heer Karl Schoers te Duisburg. Deze schepen zullen het grootste laadvermogen hebben van alle schepen, welke den Ryn bevaren. •LEKKERKERK, 12 Oct. Door den no taris A. J. De Mooij werd op den 4. dezer geveild en verkocht een hoerenhuis met tuin en boomgaard, in diverse perceelen, voor een bedrag van f8100. Door den bouwmeester A. Den Oud sten werd heden aan besteed het bouwen van een woonhuis. Ingeschreven werd voor perceel No. 1timmerwerkW. Pruijt f459, G. Neven Jz. f428,50, G. Blyk f386, P. Borsje f385. Perceel No. 2, glas- en schilderwerkJ. H. Van der Velden f 51,50, gemeente P. J. De Vlaming f 49,50. L. Mudde f 47,85. naarsgraaf. ndennieuwe Bel, ad f 125, tan het HULP- eel. eindelijk hunne welmeenende pogingen moesten opgeven. Wegens de daden van geweld, door de onderdanen van den Sultan rim Marökko gepleegd, tegenover de Spanjaarden, zal Spanje van Marokko eene geldelijke scha deloosstelling eischen, benevens het geven van waarborgen voor de toekomst. De schepen der opstandelingen in de haven van Rio Janeiro hebben het werk weder hervat en zyn druk bezig de forten te beschieten, ook die, welke aan de andere zijde der baai gelegen zijn, tegenover de stad, die gespaard wordt. Het schijnt Mello nu te doen te zyn om het kruitmagazijn, daar in de buurt gelegen, ten einde zijn geslonken krijgsvoorraad eeus aan te vullen. De opstandelingen hebben in de overige Staten der Republiek nog geen voordeel van beteekenis behaald. Argentinië kan zich nog niet op volko men rust beroemen, want nog immer ma ken de in Santa-Fé uiteengeslagen opstan delingen zich schuldig aan allerlei onge regeldheden. De Duitsche Consul heeft zich by de overheid beklaagd, die beloofde, de noodige maatregelen te zullen nemen. Kantongerecht te Sliedrecht. Zitting den 12. October 1893. C. B., Streefkerk, planten van boomen aan den Lekdjjk zonder vergunning; f2 boete of 1 dag hechtenis. E. v. d. V., Groot-Ammers, niet voldoen aan de oproeping ter beproeving brandblusch-mid- delenf l boete of 1 dag hechtenis. T. d. B., Sliedrecht, visschery-overtreding X f 1 boete of 2 X 1 dag hechtenis, verb, jrkl. kruisnet, uitlevering of f 1 of l dag hecht. P. v. d. W. en A. K., Sliedrecht, als voren; ieder f2 boete of ieder 1 dag hechtenis. G. d. H., Streefkerk, als voren; fl boete of 1 dag hechtenis. B., Sliedrecht, ah voren; 2Xfl boete of 1 dag hechtenis, verb, verkl. kruisnet, wering of fl of l dag hechtenis. M. M. en T. K., Sliedrecht, burengerucht; leder f0,50 boete of 1 dag heo^‘ A. K. en B. v. d. B., ieder f 0,50 boete of 1 dag hechtenis. J. J. V., Giesendam, overtreding arbeidswet; f0,50 boete of 1 dag hechtenis. M E. L. en J. P., Sliedrecht, burengerucht; ieder fO,5O boete of 1 dag hechtenis. H. A. d. K., B. en F. v. A, Sliedrecht, polit overtredingieder f 1 boete of 1 dag heohtei A. H., Langerak, rjjden zonder licht; f 1 boete of 1 dag hechtenis. J. G. K., Sliedrecht, straatschenderijf 0,50 boete of 1 dag hechtenis. G. P. V., Sliedrecht, als vorenf 0,50 boete of 1 dag hechtenis. A. d. K., Alblasserdam, burengerucht; i 1 boete of 1 dag hechtenis. H. M., Giesendam, dronkenschap en buren gerucht; 2 X f5 boete of 2 X 2 dagen hecht. B. v. D., Alblasserdam, dronkenschap; f0,50 boete of 1 dag hechtenis. W. O., Langerak, als voren; f2 boete of 1 dag hechtenis. P. B., Sliedrecht, als vorenf 2 boete of 1 dag hechtenis. J. v. d. H., Nieuwpoort, als voren; f2 boete of 1 dag hechtenis. J. W., Streefkerk, als voren; f10 boete of 8 dagen hechtenis. M. E. L., Sliedrecht, als voren; f0,50 boete of 1 dag hechtenis. By de dezer dagen door den intendant in de 2. militaire afdeeling gehou den aanbesteding te Utrecht, Naarden, Amersfoort, Harderwyk, Schoonhoven, Nieu- wersluis en Gorinchem, waren minste in schrijvers voor het ligstroo te Utrecht, gebr. Van Stuivenberg aldaar, f42,50, te Amers foort H. Gerritsen aldaar f39,90, te Naarden H. Boeschoten te ’s Graveland en te Gorin chem A. J. Nieuwstad aldaar f 40,05. Voor het reinigen der wollen dekenste Utrecht, Naarden, Amersfoort, Harderwyk, Schoonhoven en Nieuwersluis, I. A. J. Bre mer te Velp, respectievelijk tegen den pry's van 11,14,11,14,14 en 13J cent de een-of tweemans deken. Te Gorinchem D. Damme aldaar, tegen den prijs van 12 cent dê^eenmaus en 14 cent de tweemaus dekens. Voor het wasschen der linnengoederen: te Utrecht, Naarden, Amersfoort, H. Spierenburg te Utrecht, respectievelijk tegen den prijs van: een bedzak 4,5, en 4^ cent, een kussenzak 1, 2, 1’ cent, een stroozak 4, 5 en 4* en óén-of tweemans bedlaken 2, 3| en 3 cent, .t Harderwijk, E. Van Delden te Vaassen, dezelfde goederen in dezelfde volgorde5, 1|, 5 en 2^ cent; te Gorinchem, G. Meulewerf, aldaar, als voren: 3, IJ 3 en 2| cent; te Schoonhoven, Van den Bogaard, aldaar, als voren: 6, 2, 6 en 4 cent, en te Nieuwersluis, wed. G. Waverman aldaar, als voren: 4, 1, 4 en 2 cent. Het bestuur der Zuid-Hollandsche IJsvereeniging te ’s-Gravenhage heeft een rond schrijven gericht tot de jjsvereenigingen in Zuid- Holland, waarin wordt gewezen op de wensohe- Ijjkheid van doelmatige samenwerking en aanslui ting onderling. De vereenigingen zouden met be houd van volkomen zelfstandigheid gezamenlijk eenen bond kunnen vormen, die voor de be vordering der gemeenschappelijke belangen krachtig sou kunnen optreden. Als voordeeleu van onderlinge samenwerking worden genoemd Perceel No. 3, smidswerk: M. De Gruijter f48, wed. O. Van der Graaf f 46,90, H. Van Zoest f39,50, W. Van Hark £37,25 en L. V$n Zoest £32. Aan de laagste ^inschrij vers is het werk gegund. •LOPIK, 11 Oct. In de op heden ge houden vergadering van den Raad dezer gemeente werd vastgesteld de begrooting van plaatselijke inkomsten en uitgaven, voor den dienst 1894, in ontvangst en uitgaaf op f 12.403,05. ♦MOLENAARSGRAAF, 12 Oct De heeren J. W. Van den Berg en C. Korporaalbeiden wonende te Oud-Alblasdie met 31 Decem ber a. s. aan de gewone beurt van aftreding zijn als hoofdingelanden van het w&tetsohap de Nederwaard zijn met algemeene stem men als zoodanig herkozen. MONTFOORT, 10 Oct. In de heden gehouden raadsvergadering is van den heer A. J. Krieger, ingenieur te Amersfoort, naar aanleiding van eene met burg, en weth. onlangs gehouden bespreking, een uitvoerig schrijven ingekomen omtrent het plan tot aanleg van een tram spoorweg van Schoonhoven naar IJ sei stein, waarvan hij het verdere gedeelte (oorspronkelijk via Oudenrijn naar Utrecht) wil wijzigen over Montfoort naar Woerden. Deze aangelegen heid werd ter fine van onderzoek gesteld in handen van eene commissie, waartoe werden benoemd de heeren Van Franken- huijsen, De Gelder en Tromp. MOORDRECHT, 10 Oct. Heden was het 50 jaar geleden dat, na droogmaking voor njksrekening van den Zuidplas, het beheer over den Zuidplaspolder, groot 4400 hectare, door een bestuur uit ingelanden, door den Koning benoemd, werd aanvaard. Eigen aardig was de najaarsopening op heden be paald. Jammer dat door samenloop van omstandigheden daaraan geen recht feeste lijk karakter kon worden gegeven, waarvoor alle reden bestond, want de toestand van 1843 is nauwelijks uit dien van heden te herkennen. De 30 windwatermolens, benevens twee hulp-stoommachines, werden vervangen door vier krachtige stoommachines, volkomen in staat om een gewenschten waterstand te verzekeren. De boezems werden in land herschapen, de vaste houten bruggen in steen en ijzer herbouwd, en van de wegen ruim 60 kilometer met grind hard gemaakt. De groote sommen, aan dat alles besteed, zyn blijkbaar den ingelanden in elk opzicht ten goede gekomen, terwijl ook de polder- lasten niet noemenswaard zyn gestegen en voor hot loopende dienstjaar f9 per hectare bedragen. •NOORDELOOS11 Oct. By de gisteren alhier plaats gehad hebbende verkiezing van een hoofdingeland voor het waterschap de „Overwaard” voor den polder Noordzijis het aftredend lidde heer P. J. Wink, met algemeene stemmen herkozen. •♦OUDERKERKa/dIJSEL, 13 Oct. Blij kens bekendmaking van burgemeester en wethouders is wederom de gelegenheid open gesteld tot het genieten van herhalings- onderwijs, gedurende de maanden Novem ber, December, Januari en Februari, op Maandag-, Dinsdag-, Donderdag- en Vrijdag avond van 6 tot 8 uren. Onze burgemeester is met verlof uit de gemeente vertrokken, waarschynlyk tot 12 November a. s. In de jongste raadsvergadering is de gemeente-begrooting voor 1894 met alge meene stemmen vastgesteld, in ontvangst en uitgaaf op f 15.941,78. PAPENDRECHT, 11 Oct. Van de werf van den scheepsbouwmeester At. Van Dny- vendijk alhier, is met goed gevolg te water gelaten de stalen schroefstoomboot „Pieter Jacobus”, gebouwd voor rekening van de visscherij-maatscbappy Sliedrecht te Dord recht. Daarna is de kiel gelegd voor een ijzeren sleepkaan, groot 210 last, te bouwen voor rekening van den heer H. Boerboom te Doornenburg. RIDDERKERK, 11 Oct. De gemeenteraad heeft heden de ingediende begrooting voor 1894 met algemeene stemmen verworpen. Dit is geschied doordat de leden van oor deel warendat eene begrooting met eene plaatselyke direote belasting naar het inko men van bijna f16.000 de draagkracht der gemeente verre te boven gaat. WILLWE LANGERAK, 13 Oct. Door den Raad dezer gemeente is benoemd tot lid van het burgerlijk armbestuur van Willige Langerak en Cabauw, voor het eerste de heer H. Kooiman, voor het laatste de heer M. Faajj. De begrooting van plaatselijke inkomsten en uitgaven werd vastgesteld in ontvangst en uitgaaf op f6774,33. WOERDEN, 11 Oct. Kaas. De aan voer ter markt op heden bedroeg 216 partijen; prijs van Goudsche le soort f24 k f28 00. 2e soort f 19 f23, per 50 kilo. Handel zeer vlug. ♦WIJNGAARDEN, 11 Oct. Voor dezoge meente moeten 3 lotelingen aan de loting voor de nationale militie deelnemenvan welke niemand eene vrystelling heeft; deze gemeente i« gecombineerd met Mole- i o» beklaagde *8 onmiddellyke side de voorzitter mede, dat in dezen stand der zaak geen i vond om aan het verzoek van den liger tot onmiddelijjke invrijheidstelling Uitspraak over 8 dagen. Door eene commissie, bestaande uit de heeren J. Van 't Linden hout te Neer- bosch, voorzitter; J. J. Verbrugh Hz. te Velp, le secretaris; Mr. J. P. A. Graaf van Limburg Stirum te Oosterbeek, 2e secretaris; Jbr. Dr. L. De Geer te Velp, penningmeester; L. R. J. A. Roosmale Nepveu te Doorn, II. J. Koper te Hees, Ds. E. A. G. Van Hoogenhuyzen te N|jmegen, H. A. J. Leembruggen te Zwolle, C. W. Graaf van Limburg Stirum te Arnhem, M. J. Chevallier te Metaren, J. G. Sillem te Am sterdam en J. L. Zegers te Heemstede, is eene oirculaire verspreid, under het opschrift „Wat moeten wjj doen voor onze landloopers”? waarin zij mededeelun dat zjj eene voreeniging opgerioht hebben voor bedelaars en landloopers. Het doel der oirculaire blijkt uit de volgende daaraan ontleende regelen „Wjj wensohen de bedelaars en de ontslagen gevangenen, die sioh vrijwillig geven, en hier voor hebben sioh reeds «en vrjj groot getal aangemeld, voor korter of langer tijd in eene inrichting te verzorgen en hen onder christelijke tucht On leiding, aan een geregeld, arbeidzaam lespn te gewennen om hun dan eene plaats in de maatschappij, hetzij In ona land of door landverhuizing daarbuiten, terug te geven, zoodat zij niet komen uit de gevangenia of nit een verbeteringggesticht, maar uit een in richting, waar de christelijke liefde zich over hen ontfermd heeft. We hebben voor dit doel onderhandelingen aangeknoopt en een voor- loopigen koop aangegaan van het huis te Mete- ren. Doch deze zaak kan niet tot stand komen zonder spoedige, krachtige hulp.” Genoemde heeren deelen in de circulaire mede, dat zjj reeds vele blijken van belang stelling hebben ontvangen, ook in giften, waaronder er verscheidene zijn yan f 1000; maar dat zjj het toevluchtsoord voor bedelaars en landloopers nog niet durven openen, voordat het kapitaal voor het stichtingsfonds, waaraan nog vele duizenden guldens ontbreken, is bij eengebracht. In de laatste dagen is de wa terstand op onze rivieren aanmerkelijk ver beterd. Reeds is de Rijn ruim 6 voet hooger dan acht dagen geleden en nemen de Prui sische reederijbooten weer haar gewonen weg door het Pannerdensche kanaal. In verband met den was welke nog van boven wordt gemeld, zal do scheepvaart spoedig weer in haar vollen omvang kunnen uitge oefend wordenhetgeen in de laatste maan den niet is gebeurd. Uit Harmelen wordt gemeld: In plaats van de kermis, die ingevolge besluit van den gemeenteraad alhier, met het oog op de cholera, niet zal gehouden worden, zullen er op Dinsdag 17 October volksspelen plaats hebben. Tot verkrijging der noodige gelden is een beroep gedaan op de offervaardigheid der ingezetenen. Dé heer H. J. Van Steenis heeft, wegens vertrek naar Amerika, tegen primo December eervol ontslag aangevraagd als onderwyzer te Sliedrecht. In de EBgelaehe stad Sheffield is eene bijeenkomst gehouden van burgemeesters uit de belangrijkste plaatsen uit <}e Engel- sche mjjnstreken met de gedelegedrden van den Myn werkers bond en van de mijneige naars onder leiding van den burgemeester van genoemde staddie aan beide partyen een voorstel heeft gedaan om het werk te hervatten en de werkstaking te dóen ein digen. De werklieden zouden dan den ar beid tegen het oude loon hervatten, doch ook genoegen moeten nemen met eene loonsverlaging van 10 percent, h. L zes weken nadat overal het werk wker was begonnen. De mijneigenaars te Warwickshire hebben overeenkomstig dit voorstel het wepk doen hervatten terwyi in het district Bolton ook op die voorwaardeneen achttal mynen zullen heropend worden. In Nottinghamshire hebben twee duizend arbeiders het werk hervat op den ouden voet, xonder dat daar van loonsverlaging sprake was. Anders gaat het echter toe in Derbyshire, waar de patroons geen gevolg hebben ge geven aan het verzoek van de arbeiders, om tegen bet oude loon te bly ven voortwer ken. Ze hebben den mannen voorgesteld, het werk Maandag te hervatten tegen een loonsverlaging van 15 percent. Een klein bewijshoe schaars de steen kolen in Engeland syn tegenwoordigis wel dit, dat een Engelsche stoomboot eene lading steenkolen voor Londen uit Philadel phia gehaald heeft. Een ongehoord iets I Goed voorbeeld doet goed volgen! Nau welijks is in Engeland de toestand oenigs- sins gunstiger geworden, ofin-ttelgiA, met name in het myndistrict Charleroi, is het werk eveneensjiervat. Op eene byeenkomst te La Louvière gehoudenis de werkstaking als voor goed geëindigd verklaard. In de lersehe hoofdstad Dublin is eeno belangrijke manifestatie gehoudenwelke plaats bad ter eere der nagedachtenis van den grooten volksleider Parnell. De stoet was anderhalf uur gaans lang; hij Itrok op naar Parnell’s laatste rustplaats, en legde aldaar op het graf eenige kransen neder waaronder ook uit Amenka afkomstig. Frankrijk wacht met toenemen^ onge duld op zyne Russische gasten, die eerst daags te Toulon zullen verscbynen. Mevrouw Juliette Adam is reeds derwaarts vertrokken, om den Russischen Admiraal Adeian persoonlyk de herinneringsgeschen ken te overhandigen voor de vrouwen on dochters der Russizche zeelieden. Het zijn armbanden voor de vrouwen der matrozen, broches voor de officiersdames, Griek ze he kruisen voor de geestelyken en diamanten voor de familie van den Admiraal. Het gemeentebestuur van Toulon aal den officieren bekers aanbieden als eere- geschenken. Het programma der feesteiyk- heden is opgemaakt en opgeplekt en ul bestaan nit: üluminatiën, concerten, too- Melvoorsteiiingen, bals ens. De burgemeester heeft zyne gemeentena ren uitdrukkeiyk bevolen, vooral kalm on bedaard te big ven. Te Parys heelt de Conferentie van gede legeerden der landen, die tot de Latynsche muntunie beboeren, eene bijeenkomst ge bonden waarbij Italië’* voorstel, om de over verschillende landen verspreide Itali- aansche pasmunt, weder naar Italië te doen terugkeeren, in beginsel is goedgekeurd. Over de voorwaarden moet men elkaar nog nader spreken. De Itaiiaansche Minister van Oorlog heeft zijne commandanten der militaire districten belast met het opmaken van een statistiek van de priesters, die met verlof syn, ten einde die als militaire aalmoezeniers aan te stellen. De oud-Rjjkskanselier Von Bismarck is nit Kissingen naar Friedrichsruhe vertrokken. Eene groote volksmenigte deed hem uitge leide en riep hem een „tot weerziens” toe. Onderweg aan de stations te Göttingen, Kisanach, Hannover enz. werden den Vorst nog eenige hartelijke ovaties gebracht. De Minister van Financiën van Oostenrijk heeft de begrooting ingediend, die gunstiger was dan ’t vorige jaar. Zij wijst in ont vangst 619 millioen florynen aan en in uitgaaf ruim 618 millioen, zoodat ze dus meer dan in evenwicht is. De Minister-President heeft een ontwerp in gediend tot wyziging en aanvulling der kies wet de Regeering acht een hervorming nood- aakelyk en gaat uit van het denkbeeld, dat ieder, die zyn plicht als burger vervult, in staat moet worden gesteld, deel te nemen aan het staatkundig leven, door uitoefening van hst kiesrecht Pallas, de anarchist die te Barcelona een aanslag pleegde op het leven van Martenez Campos en deswege is terdood gebracht, heelt volgens de bpaanuche wet de laatste 24 uren van syn leven in een capel moeten doorbren gen. Daar zat by knielen en bidden wilde hy niet bjjna aanhoudend anarchistische liederen te zingen. Hy overschreeuwde daarmee de geestelyken, die hem voorden dood moeiten voorbereiden, zoodat zjj Prfls der AdvertentieVan 1 tot 5 regels f 0,50. Iedere regel meer 0,10. Groqte letters naar plaatsruimte. Inzending franco uiterlijk tot Dinsdags-avonds 8- en tot Vrijdags-namiddags 5 uren. Alle binnenlandsche Advortentiënvoor 3 maal plaatsing opgegeven, worden slechts 1 maal in rekening gebracht. de opening van prachtige ijsbanen, die nu ook bjj den geringsten sneeuwval onbruikbaar lig gen, waardoor aanee‘ure»’oten jjswegen in de .geheele provincie ontsjphn, die gelegen heid aanbieden voor jjetochten en oen» hoogst gewenaohte verbinding tot stand brengen zouden tusschen de steden onderling zoowel als tusseben deze en het platteland. De meer volmaakte toestand der gswegen zal de arbeiders in den werkloozen wintertijd zeer ten goede komen. Den leden van den bond zou men het recht kannen schenken zich vrgeljjk en kosteloos te bewegen op alle open en besloten banen der toegetreden vereenigingen, terwijl door het ver schaffen van inlichtingen onderling de toestand van het ijs en de banen algemeen en nauw keurig bekend zou worden. Door de zeer bevoegde hand van een lid der Haagsche Vereeniging wordt eene terreinkaart van Zuid-Holland in 6 of 7 bladen vervaardigd, uitsluitend voor schaatsenrijders, die na met de grootste juistheid te zijn afgewerkt, tegen een geringen prjjs voor alle bondsleden zal worden beschikbaar gesteld. Het bestuur der genoemde vereeniging heeft sich mede per circulaire tot de besturen der gemeenten in Zuid-Holland gewend, met het verzoek om medewerking en steun bij het vol maken der ijsbanen. Inzonderheid wordt den besturen verzocht door het opnemen van be palingen in de politie-verordeningen misbruiken te keer te gaan, waarby vooral wordt gewezen op de barbaarsche gewoonte om het jjs bjj de bruggen te vernielen, ten einde door het leggen van planken een onrechtmatigen tol van het publiek te kunnen heffen. Zoolang deze ge woonte, die al zoovele ongelukken veroorzaakte, blgft bestaan, zal geene vereeniging voor goede banen kunnen zorg dragen en wordt haar beste arbeid door willekeur onvruchtbaar. De rechtbank te Rotterdam ver oordeelde Dinsdag: A. v. d. H., bloemist te Schoonhoven, wegei mishandeling, tot zeven dagenW. K., tom slager te Berg-Ambacht, beklaagd van handeling, werd vrijgesproken. Terecht stond H. P., 22 jaar, boerenarbeider te Berg-Ambacht. De aanklacht luidt, dat hij op 16 Augustus jl. te Berg-Ambacht moed willig A. B. een zoo hevigen slag tegen het —3-w~--hoofd zou hebben gowsven, dat deze tegen den •««MOM-a.fcr- Sliedrecht, als voren; scheidene slagen met ae vuist en onderscheidene schoppen en trappen met den hak van zjjne klornp tegen hoofd, schouders en borst zou hebben toegebracht, tengevolge waarvan het rechter jukbeen van gemelden A. B. is ge scheurd en eeno rib is gebroken, waardoor zijn Jeven is in gevaar gebracht en hy alzoo zwaar lichamelijk letsel heeft bekomen. Op bedoelden dag, bjj gelegenheid der kermis te Berg-Ambacht, bevond A. B. zich in eene herberg, waar ook beklaagde was. Toen B. nu die herberg verliet, werd hij door beklaagde gevolgd, die under het zeggen van „betaal je huur maari’l (B. woont in een huisje van Bekl.'s grootvader) hem opeens de mishandelingen toebracht, hierboven vermeld. De gehoorde getuigen bevestigden het gebeurde, opgevende dat bekl. daarbjj uitdrukkingen had gebezigd als „ik zal je G.vermoorden” en andere. B. was bewusteloos geworden, naar zjjne woning vervoerd en aldaar tot 7 September onder ge neeskundige behandeling geweest. De geneesheer, die B. behandeld had, hield vol dat er een oogenblik bestaan heeft dat de verwonde in levensgevaar heeft verkeerd, terwjjl twee geneesbeeren, a décharge geboord, als hunne meening uitspraken, de een: dat er geen levensgevaar bestaan kan, de ander: dat deze niet te wachten is, zoolang de fractuur blyft zonder complicaties. Bekl. bekende het feit gepleegd te hebben, doch beweerde driftig geworden te sjjn, omdat B. hem den eersten slag had toegebracht. De getuigen hadden hiervan echter niets gezien. Het O. M., dat medeging met de afgelegde verklaring van den geneesheer die B. had be handeld, achtte overigens het ten laste gelegde volkomen bewezen. Het wees er op, dat be klaagde, die hoogst ongunstig bekend staat, bjj alles wat in het dorp te doen is de eerste is, en reeds wegens mishandeling gevonnisd is, waarom het voor dit zeer ernstige feit zjjne veroordeeling vorderde tot een jaar en zes maanden gevangenisstraf. Mr. J. A. Höfelt, met de verdediging belast, trad in eeno beschouwing of hier sprake kan zyn van zwaar lichamelijk letsel. Pleiter was het eens met de deskundigen A décharge, die verklaard hadden dat cr geen levensgevaar had bestaan en dat voor zwaar liohameljjk letsel een bly vend nadeel wordt vereischt, wat niet gezegd kan worden te bestaan by iemand die reeds nu zoo goed als hersteld is. Pleiter vroeg dus vrjjspraak voor du verzwarende omstandigheid en beklaagde'a invrijheidstelling. Na schorsing d( de rechtbank .u termen verdedig te voldoen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1893 | | pagina 1