N°. 1415. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht nituren. IUIS, 1893. Zaterdag 21 October. 2ND, ■L J LOOPING IUIS, Officiêele Kennisgevingen. Gemeente SCHOONHOVEN. ’INC *4, UIS BINNENLAND. BUITENLAND. Overzicht. NATIONALE MILITIE. Feestbeschouwingen. van dat FAN NOOTEN. S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, Uitgaven. SGBOOfflOffl» COURANT. 5 worden, na g, gecombineerd et 11 werden afslag gecom- ERF, achter de der Vischsteeg Verhuurd bij vatbaar om tot sieringen waaraan a de Wachtel-* Korte Akkeren, tuda, kadastraal 156, groot voor aren, zoodanig Wit-, Rood- IOENMAKERS- rts een netten JD tn ZILVER, tot 12 en van i) Notaris (LEE VEE, 1 October □8 te 9 nren, tn den Heer juwe, wijk C, ikerij van i NOOTEN te den 100 Naam eer wit catton, rtaan geleverd ÏENT8. Op fijn uxe-étuifl, stand gelegen lis en ERF, en appeljjke poort laai te Gouda urd tot 1 Mei Oats, beneden •ven voor f 6,50 11 (j k ingericht WERKPLAATS •ND, achter de I, No. 169, met laarnevens. Het enken en ii tot ej. de Wed. Van ek. evens elkander RVEN, met den Vischmarkt te en 171. Bjj sctievelijk voor ERF, met den Wachtel straat taandewjjk P, maanden voor ezichtigente I. October en des middags belet vragende.} latste 3 werk- erkooping van •ceelen op den tot 11 uren. ft voornoemde GLEEVER te Deie Courant wordt des Woensdags- en des Zaterdags morgens uitgegeven. Prijs: voor Schoonhoven per drie maanden ƒ0,75. Franco st door het geheele rijk f 0,90. Men kan zich abon- neeren Boekhandelaren, Agenten en Brievengaarders. Het Brltsche eskader is voor de Italiaan- sche havenplaats Tarente aangekomen. Er werden eenige saluutschoten gewisseld, Italiaansche en Britsche volksliederen ge zongen, waarna de beide Admiralen elkaar een bezoek brachten. Welk eene tegen stelling met de ontvangst der Russen te Toulon, waar alles één geestdrift, één ge juich was. De oud-Minister Crispi heeft te Genua eene redevoering gehouden, bij gelegenheid der onthulling van het standbeeld voor Garibaldi, welke plechtigheid juist samen viel met de inwijding van het gedenkteeken voor Victor Emmanuel. /Crispi heeft bij die gelegenheid zijn anti-oorlogsgezindheid getoond, alleen in deze zinsnede: Krank zinnigen kunnen naar oorlog verlangen.” Daarna spoorde hij zijne hoorders aan tot het streven naar verbroedering der volkeren. Te Londen (Engeland) is door ruim 20.000 personen met vlaggen en muziek een demonstratie gehouden, ten gunste der werkstakers. Verscheidene Parlementsleden hielden redevoeringen, om het gedrag der mijneigenaars af te keuren. Zeer wenscheljjk is een einde der werk staking I De nood in sommige streken, als in Staffordshire, is ten top gestegen, Ge heele huisgezinnen sterven uit'en teren weg van honger. Verscheidene woningen zijn verstoken van huisraad, alles is ver kocht en de kinderen, soms wel 9 in één gezin, loopen nagenoeg naakt Men smacht daar naar het einde der werkstakingen. Spanje gaat nog steeds voort met het zenden van manschappen naar Melilla, om flink te kunnen optreden tegen de Kabylen, die het uitbreiden van versterkingswerken willen beletten. Volgens berichten uit Melilla schijnen de stammen daar in den omtrek den Span jaarden zeer vijandig gezind te zijn. Die haat wordt nog aangewakkerd door Moham- medaansche priesters, die Spanje beschul digen van veroveringsplannen. De Ministers van den Sultan houden vol, dat de oproerigen zullen gestraft worden. De Brnzillaansche Regeering heeft de schepen der opstandelingen, alsmede de tot hen overgegane fort-bezettingen, buiten de wet verklaard. De schepen worden dus gelijkgesteld met die van zeeroovers. Het pantserschip „Sete Setembro”, dat op den kant was vastgeraakt, is de Regeering in handen gevallen en met Regeeringstroepen bezet. Rio Janeiro heeft schijnbaar nog al ge leden van het bombardementvele inwoners verlaten de stad. President Peixoto stelt nu een scheepsmacht samen, om de op standelingen te lijf te gaan. Gedurende den hevigen storm, die, gelijk reeds bericht werd, in een deel der Ver een. Staten heeft gewoed, is te Baltimore het gebouw der .Brush Electric Company” in brand geraakt en geheel vernield. De vlammen sloegen over naar de naburige gevangenis. Er waren daar 544 gevangenen. Zij werden nagenoeg allen gered; maar één kwam in de vlammen om en twintig anderen haaide men half gestikt door den rook uit het gebouw. Te Magnola kwamen door den storm 19 menseden om het leven. Een tandarts te Philadelphia heeft onlangs een ongemakkelijken patiënt moeten behan delen. Het was een nijlpaard uit een menagerie aldaar, dat kiespijn had en men besloot een kies te laten trekken. Het gelukte eerst na lang tobben, met groote moeite, den patiënt in de vereischte houding te krjjgen. Zijn bek werd met een stuk hout opengespalkt en toen kon de kunstbewerking eindelijk beginnen. Vier assistenten en een bediende der menagerie moesten een uur lang werken eer de slechte kies er uit was. i Notaris IGLEEVER, isdag 7 No- >r 1893, des s ten elf ure it Koffiehuis ONIE”, aan de van gelegen, goed icht SCHUUR, ge in de Gouwe, uitgang achter bevat beneden Lier en boven 3t Dienstboden- )t is tot 1 Mei leer Mr. D. N. »r. ouden lerceel, wjjk C, mers, Keuken, ird tot 1 Mei dee, voor f 170 Prijs der Advertentiën: Van 1 tot 5 regels f 0,50; Iedere regel meer 0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending franco uiterlijk tot Dinsdags-avonds 8- en tot Vrijdags-namiddags 5 uren. Alle binnenlandsche Advertentiën, voor 3 maal plaatsing opgegeven, worden slechts 1 maal in rekening gebracht. Bljjkens een bij het Departe ment van Koloniën ontvangen telegram, is de nieuwbenoemde Gouverneur-Generaal van Nederlandsch Indië, Jhr. C. H. A. Van der Wijck, den 16. dezer te Batavia aan gekomen en heeft hij den volgenden dag het bestuur aanvaard. De verkiezing van een lid der Prov. Staten van Zuid-Holland in het hoofd kiesdistrict Dordrecht, in de plaats van den heer Smits van Nieuwerkerk, die zijn ont slag beeft genomen, is bepaald op Dinsdag 14 November a. s. Te Dordrecht is in den ouder dom van 73 jaren overleden de heer J. A. Smits van Nieuwerkerk, luit. kol. militie- commissaris en sedert vele jaren lid der Provinciale Staten van Zuid-Holland. In hem wordt een algemeen geacht, kundig, humaan man verloren, die zich op velerlei gebied, vooral op dat der schoone kunsten, verdienstelijk heeft gemaakt. Juist dezer dagen had hij zijn lidmaatschap der Prov. Staten, met het oog op zijn gezond heidstoestand, nedergelegd. Dinsdag werd aan het Cen traal bureau der maatschappij tot exploitatie van staatsspoorwegen te Utrecht aan besteed: Het maken van een gebouwtje voor privaten en waterplaatsen, en het inriohten vaneen bovendien opgevoed in de leer, dat lau- c Weren, op hot slagveld behaald, het schoonste bjjna zon zyn in stand sieraad eens VoStien zijn, omgeven door 3K..« x-mannen, wier roeping het ia het militair overwicht des Duitschen volks hoog te houden, voorwaar, er behoort veel zelf- beheerschiugveel wilskracht toe om weer stand te bieden aan de tallooze uitdagin gen waarin lieden behagen scheppendie voor zichzelf geen verantwoordelijkheid te dragen hebben. De Franco-Russische fees ten te Toulon en te Parijs zullen dan ook, al wordt er soms door -de opgewonden gastheeren een woordje gebezigd dat iets anders ademt dan een vredelievende ge zindheid, door Duitschlands Keizer, door de Duitsche natie met kalmte worden aan gezien, en, welke illusiën men zich aan de Seine-boorden ook moge maken tastbare nadeelige gevolgen zullen er niet uit voortvloeien. Misschien ook nog wel iets goeds: een vuur, dat fel vlamt, ver teert zichzelf, en als het toppunt van .geestdrift” is bereikt, treedt wellicht een reactie in. Dat willen we maar hopen I Wanneer vriendschap en sympathie wordt afgemeten naar de hoeveelheid diners, de jeuners en soupers, ter eere van de vrien den gegevendan zou men moeten zeggen, dat er bijna geen inniger vriendschapsban den kunnen bestaandan die tusschen Frankrijk en Rusland. Te Toulon kwam er aan de feesten geen einde. Het eene was al schitterender dan het andere. Opmerking verdient vooral ook een Venetiaansch feest. Eene opeengepakte menigte van duizenden toeschouwers stond op de kadenom de prachtig verlichte schepen te aanschouwen. Een tooverachtig schouwspel I Het is te begrijpen dat aan de verschillende fëedmaaltjjden de noodige toasten zijn uitgebraad van beide zijden. Zoo wijdde Admiraal Avellane een dronk aan Franknjks Presidentterwijl hij in een tweeden toast verklaarde hoe trotsch de Russische officieren warenzich aan boord van een Fransch schip te bevinden. (Deze maaltijd werd gehouden aan boord van de Formidable). Hij zwaaide verder Frank- rijk’s leger en marine veel lof toe. Omgekeerd de Admiraal Boissandy, die een dronk wijdde aan den Czar en de Czarina en vervolgens aan Rusland’s leger en marine. Het is dus met recht, heen en weer geven. Zondag jl. was er ’s middags nog een groot bioemenfeest, dat, dank zij het tfchoone weder, uiterst goed van stapel liep. De Russische Jantjes hadden dien dag ook eens vnjgekregen en maakten ruim schoots van die vrijheid gebruik. Overal zag men Rassen en Franschen zich ver broederen en arm in arm de straten door slenteren, terwijl ze onderling de hoofddek sels verwisselden. De Franscbe zee- en landmacht hebben den Russischen matrozen en mariniers, büO in getal, ook al een feestmaal aangeboden. De geestdrift van het volk was buitengewoon groot! Een aantal stedendie niet met een be zoek der Russische heeren vereerd werden, hebben toch ook miar feestgevierd, terwijl Algiers dat niet achter wilde blijvenaan Admiraal Avellane een zilveren theeservies vereerde. En nu beijveren de Parjj zenaars zich, om den vrienden een goede ontvangst te bereiden. Admiraal Avellane en de Russische zee offi cieren zjjn aldus naar de hooldstad des lands getogen waar zijnatuurlijk ook met onbeschryfelgk veel gejuich en vol geest drift, door eene volksmassa van 100.090 menschen werden opgewacht. 'Vensters en balkons waren zwart van de menschen de Russische officieren stonden op in de rijtui gen en beantwoordden de kreten der menigte door het geroep van: .Leve Frankrijk I” Langs de Boulevards rijdende, kwamen ze aan het Elysée, waar President Carnot hen ontving met een toespraak, waarin ook bij, evenals de Minister van Marine te Toulon, verklaarde, zich met recht te verheugen over dit bezoek. De groote Keizer, die u gezonden heeft, zoo besloot hij, heeft u eene gewichtige zending opgedragen, waar van gij u best hebt gekweten. Deze woor den waren meer bepaald tot Admiraal Avellane gerioht, die bij die gelegenheid het kruis van het Legioen van Eer ontving. Daarna werd een maaltijd gehouden, waar de gebruikelijke toasten wederom gewisseld werden. De feesten te Parjjs zullen een week duren. Te midden van al die feestvreugde is de 85-jarige Maarschalk Mac-Mahon overleden, in wien Frankrijk een zjjner nationale hel den heeft verloren. Als krijgsman een grooten naam verworven hebbende, stond hij ook een tijd lang aan het hoofd van het landsbestuur. Als staatsman echter was zjjn loopbaan niet zoo schitterend. Het is dan ook uitsluitend de krijgsheld Mac- Mahon, die aan het Fransche volk voor oogen staat en wiens naam immer zal blyven voortleven l Het stoffel jjk overschot zal op staatskosten in de Invalide-Domkerk worden bjjgeset. en GROND, aan wijk O, No. 526. f 1,25. N en ERVEN, flinken TUIN Korte Akkeren Gouda, wijk P, wjjk P, No. 189 190, en be uken, verhuurd e jaren aan den per jaar, en het den 1. Mei 1894 E*. Hoogenboom, BURGEMEESTER on WETHOUDERS Schoonhoven brengen ter kennis: 1°. dat de loting voor de lichting van 1894 zal plaats hebben alhier op Donderdag 26 October 1893, des namiddags 1uur, op bet raadhuis 3*. dat de ingezetenen, die verlangen als vrywilliger bjj de Militie op te treden en daartoe bevoegd zjjn, zich ter Secretarie kunnen aangeven vóór of op den 26sten dezer maand. Schoonhoven, 20 October 1898. De Secretaris, De Burgemeester, H. G. GEELHOED. Mr. A. D. H. KOLFF. Het Frankrijk van het einde der negen tiende eeuw biedt een wonderlyk schouw spel aan. Om zjjn hedendaagsche geschiedenis te begrijpen en de feiten met eenige juistheid te beoordeelen, moeten we niet uit het oog verliezen, dat de Franschen, dooreen genomen, minstens zestig procent zenuw achtiger zjjn dan wy. Natuurlijk, men ontmoet ze van alle soorten, en daar onder, die in koelbloedigheid en phlegma niet voor den bezadigdsten Brit of Neder lander onderdoen, maar het algemeen volkstype is levendig, opgewekt, voor indrukken en licht geneigd uitersten over te slaan. De Franschen zjjn, wat de Atheners waren in de oud heid, en in den ontwikkelingsgang der beschaving vervullen zij ongeveer dezelfde rol. De voortreffeljjkste zonen dier merk waardige natie hebben der menschheid, door hun scherpzinnig vernuft, waarmede zjj zoowel nieuwe waarheden op wjjsgeerig gebied ontdekken als natuur ver borgen heden opsporen, zoo belangrijke diensten bewe zen, dat wy bijna geneigd zoudeu zjjn de schaduwzijde van haar karakter, de natio nale ijdelheid, als iets onvermijdelijks te aanvaarden. Bjj volken wortelt dat gebrek, evenals bjj bjj zo nd ere personen, in zelfoverschat ting. Somtyds neemt deze een uiterst naïven vorm aan, die ons doet glimlachen, zooals wanneer De Borniez in een zijner dichtwerken zegt: .Ieder menseb heeft twee vaderlanden: zjjn eigen en Frankrjjk”. Maar zjj openbaarde zich ook weleens op een wyze, die voor anderen allesbehalve aangenaam mocht heeten. In de tijden harer glorie was de Fransche natie een buitengewoon veeleischend medelid in de Europeesche huishoudingen men kan wel zeggen, dat drievierden van de oorlogen, sinds den aanvang der Nieuwe Geschie denis gevoerd, door haar of door haar heerschers zjjn uitgelokt. Als overwin naars zyn de Franschen onuitstaanbaar geweest; wie onder hun heerschappij ge raakte, gevoelde in dubbele mate den druk eens harden en grilligen meesters. Een machtig Frankrijk was en zal steeds zijn een gevaar voor de rust van ons werelddeel. Nooit heeft die nationale ijdelheid een ruwer schok ondervonden dan in de dagen van 1V70 en ’71. Het prestige vau .la grande nation” werd op eenmaal gebroken en zij, die gemeend had als in den aan vang dezer eeuw aun allen^de wet te kun nen voorschrijven, zag zich genoodzaakt een vernederenden vrede te onaerteekenen. Welk een ontzettenden indruk deze diepe val moet gemaakt hebben, is slechts eeui- germate te gevoelen door hen, die door langdurigen omgaug met Franschen en door bekendheid met haar letterkunde we ten, wat er leeft en werkt op den bodem hunner ziel. Het verlies van den Elzass en van Lotharingen, gewesten, die zij door verovering tot de huune hebben ge maakt, blyft een voortdurende grief, eu het is te vreezen dat nog meer dan één geslacht zal moeten zyn voorbijgegaaneer men de beslissingen van het Frankfurter verdrag met eenige kalmte als iets onher roepelijks zal gaan beschouwen. De hoop, dat er eenmaal op teruggeko men zal kunnen worden, heeft Frankryk sinds den val van het tweede Keizerryk niet slechts staande gehouden, maar het ook tot een ongemeene krachtsinspanning in staat gesteld; zjj was, om zoo te zeg gen een nationaal levenselement. Door die hoop aangevuurd, heeft het de ontzaglyke oorlogsscnuld afgelost, zjjn leger gereor ganiseerd, zjjn vloot vernieuwd, en gedu rende meer dan twintig jaar weerstand geboden aan de begeerte, om zyn gouver nement omver te werpen, wat nog het meest zegt van alles. Diezelfde hoop heeft u zyn binnen- en buitenlandiohe politiek be- hat hoofd ran de machtigste militaire natie. heerscht van het oogenblik waarop te Parijs de Republiek werd uitgeroepen, die zeker geen kwart-eeuw I" gebleven, too de ffian ware opgestaan die in ruil voor een herovering van het ver lorene, het meest absolute persoonlijk ge zag hadde gevraagd. Een oogenblik zelfs scheen het, alsof die man was gevonden, en het volkdat Boulanger’s zwarte paard toejuichte, zag het in zjjn verbeelding reeds vooruitdraven op het slagveld, een vluchtenden vijand achterna. Nu die her senschim verdwenen isverschijnt een ander lichtbeeld aan den staatkundigen hemel: het verbond met Rusland 1 en achter eiken juichkreet, die in deze dagen ter eere van de Russische gasten opstijgt, fluistert het nationaal gevoel: „La revanche!” Zonderlinger combinatie is haast niet denkbaar. Rusland, de verpersoonlijking van het geheimzinnig, onnaspeurlijk des potisme, dat van de vrijheidsbegrippen, door de Franschen met zooveel ophef ver kondigd, niet het geringste denkbeeld heeft; Rusland, de zware en ruwe kolossus van het Noordendat Siberië bevolkt met her- vormingsgezinden op politiek gebied en weer ontvolkt door wreede geweldenarij; dat godsdienstige onverdraagzaamheid tot een stelsel verheftdat allen vooruitgang schuwt als de pestdat als een vijand staat tegenover de moderne beschaving, on Frankrijk, dat niet geheel ten onrechte aanspraak maakt op de eer, aan de spits der beschaving te staan en in elk geval de beginselen der humaniteit in eere houdt zoolang het niet door den waanzin der mi litaire glorie wordt verblind. Maar dat is het juist. De blijdschap, een bondgenoot te hebben, of, om juister te spreken, de verbeelding, dat men dien werkelijk bezit, die op het critieke oogenblik zjjn groot zwaard in de schaal zal werpen als een wereldkamp Germanen en Galliërs in botsing brengt, overstemt alle andere over wegingen; en te Toulon zou men zelfs den duivel omhelzen, als hjj maar even een uitzicht opende op de .revanche”. Dat is het, wat de tegenwoordige fees ten stempelt tot een wereldgebeurtenis. Niet wat men ziet aan de oppervlakte, het gejuich en het kanongebulder, de op gewonden redevoeringen en de bloemver- -, niet het overdreven onthaal, de Russische zeelieden worden blootgesteld, maar wat daaronder ver borgen ligt, ’t Is een belangwekkende blad- zjjde in de zielsgeschiedenis van Frankrijk. De .bondgenoot” moge vrjj koel wezen in zjjn betuigingen, en elke gedachte af- wjjzen die in strjjd is met de vredesver- zekeringen, reeds jarenlang onder toene mende wapeningen tot vervelens toe her haald toch drukt men hem met warmte aan het hart. Al laat zich de Russische beer die liefkozingen welgevallen met een gebrom, dat zooveel beteekent als: Ver beeld u maar niet dat we morgen voor u ten oorlog zullen gaanwy hebben onze eigen zaken en behartigen uitsluitend onze persoonljjke belangen, dat alles doet er niet toe. Frankryk klampt zich nu eenmaal vast aan den vriend, gelijk de drenkeling aan den drjjvenden balk. Voert deze hem niet veilig naar de kust, hij zal hem toch voor zinken behoeden. Al het verledene, al is het nog van korten datum, wordt vergeten of vergoe- Ijjkt. Dat Rusland sinds de groote revolutie steeds vijandig stond tegenover Frankryk, dat het het eerste Keizerrijk heeft verplet terd, men denkt er niet aan. De naam Austerlitz, eenmaal Frankrjjks glorie, zal ook wel uit het geheugen moeten verdwij nen. De Krim-ooriog heet thans bij som migen een vergrijpbij anderen een mis verstand, en men is op het punt zich te schamen over Sebastopol. Ja, erger nog, niemand denkt er aan dat in de dagen van Frankrjjks grootste ellende, men Rus land te vergeefs heeft gesmeekt om bij stand, ieder herinnert zich nog de droevige reis van Thiers naar Petersburg om de tusschenkomst van den Czaar in te roepen, en hoe hij zonder eenigen troost vandaar is vertrokken! de nieuwbakken vriend schap werpt den mantel der liefde over alle vroegere daden van vijandschap of bljjken van onverschilligheid. Hartstochtelijke menschen moeten, ook in hun eigeu belang, wat in toom gehou den worden, en met natiën is het niet anders. Een sterk Duitschland, sterk zoo wel door het gevoel van zjjn eenheid als door zyn bondgenootschappen, is uitne mend geschikt om de uitspattingen van het chauvinisme bjj den licht ontvlambaren na buur te breidelen. Wel is het jammer, dat de handhaving van de meerderheid den midden-Europeeschen staten zulke ontzag lijke geldelyke offers oplegt, maar ’t is nu eenmaal onvermjjdelyk, en zal zulks bljjventotdat een mildere stemming het ge vaar van vredesverstoring doet verminderen. De nog jonge Keizer van Duitschland heeft getoond en toont nog steeds, dat hij ernstig den vrede wil. Zeker is dat een groote verdienste: men bedenke, een Mo narch op jeugdigen leeftjjd geplaatst aan bureel voor den stationschef en de posterijen op het station Gouda. Raming f2600. Ingehomen zjjn 12 biljettenminste inschrij ver was de heer C. J. Koot te Gouda voor f1893. Te Woerden is bij de aanbe steding van aardappelen ten behoeve van het garnizoen het laagst ingeschreven door den heer W. Oostrum aldaar, voor f 1,78 per hectoliter. In het ministeriëel schrijven aan de inspecteurs van het lager onderwjjs, in antwoord op een rapport van die heeren, rakende de wenschelijkheid der toevoeging van voorbereidende klassen aan de Rijksnor maallessen, wordt gezegd, dat uit de voorstel len tot invoering van zoodanige klassen zal moeten bljjken, dat in de plaats waar de rijksnormaallessen zijn gevestigd, werkeljjk geen gelegenheid bestaat om tusschen den 12 jarigen en den 14-jarigen leeftjjd onderwijs (gewoon school- of herhalingsondarwys) te genieten; dat er werkelijk grond bestaat om te verwachten, dat de leerlingen later aan de normaallessen tot onderwijzer zullen worden opgeleid, en dat de inrichting, waaraan de voorbereidende klasse zal worden verbonden, bewezen heeft de toevoeging dier klasse waard te zijn, terwyl in de toekomst uit de verslagen betreffende de normaallessen zal moeten blijken, in hoeverre de leer lingen in voorbereidende klassen werkelijk zijn overgegaan naar de normaallessen enz. De voorstellen der districtsschoolopzieners ter oprichting der voorbereidende klassen worden vóór 1 Dcc. a. s. tegemoet gezien. •ALBLASSERWAARD en VIJFHEEREN- LANDEN, 20 Oct. De handel in kaas en in boter was deze week willigkaas 50 cent per 50 kilo en weiboter 5 cent per kilo hooger in prijs. Men besteedt thans in deze streken voor kaas van f 22 tot f 28 per 50 kilo, naar wicht en kwaliteit; goêboter f0,65, weiboter f0,55 per J kilo. BENSCHOP, 16 Oct. Heden had alhier de openbare verhuring plaats van drieper- ceelen wei- en hooiland, liggende in deze gemeente en toebehoorende aan de alge- meene armen van Benschop. Het eerste perceel, groot 3 H.A. 55 A. 76 cA., werd gehuurd door G. Van den IJsel alhier, voor f276 ’sjaars. De vorige huur bedroeg f307. Het tweede perceelgroot 3 H.A. 65 A. 35 cA., door wed. J. Van der Stok alhier, voor f232 ’s jaars. De vorige huur be droeg f280. Het derde perceelgroot 2 H.A. 4 A. 28 cA., door W. Klever alhier, voor f 178 ’sjaars. De vorige huur bedroeg f 177. De verhuring geschiedde voor den tjjd van zes jaren, welke aauvangen 1 Jan. 1894. Als een bijzonderheid wordt gemeld, dat de heer B. Verhoef, alhier, in het bezit is van een peer, die het buitengewone ge* wicht van zeven en een huif ons of 750 gr. heeft. De peer is gegroeid aan een zoo genaamde piramide en is een heerlijke handpeer. BODEGRAVEN, 17 Oct. De heer G. De Jager, hoofd eener openbare lagere school alhier, herdacht gisteren zjjne 40-jarige ambtsvervulling. Van verschillende zijden mocht hjj bljjken van sympathie ondervinden, 1 welke vele ingezetenen toonden, zoowel door het uitsteken der vlaggen als door het aanbieden van geschenken, o. a. van de schoolkinderen, die bjj deze gelegenheid werden onthaald. Ook namens den gemeen teraad ontving hjj een fraai geschenk, het welk hem door den burgemeester, onder het uitspreken van waardeerende woorden, werd overhandigd. Des avonds verzamelden zich in een der schoollokalen zeer vele vrienden, oud-leer- lingen enz., uit wier midden zich eene commissie had gevormd, nameus welke Ds. De Mejjere den heer De Jager in eene hur- teljjke rede dank en hulde bracht voor het vele goede, door hem gedurende zjjne 40-jarige loopbaan tot stand gebracht, hem daarbij tevens een geschenk aanbiedende, vergezeld van een album, behelzende de namen der gevers. De heer De Jager dankte, zichtbaar aan gedaan, voor de hem gebrachte hulde. Na afloop van deze plechtigheid, waarbjj ook de heer Zelvelder, arrondissemeots- schoolopziener, tegenwoordig was, bleven velen nog geruimeu tjjd zeer gezellig bijeen. ELSHOUT a/d KINDERDIJK, 17 Oct. Als eene bjj zonderheid mag wel worden vermeld, dut de jongeheer J. P. alhier een knipkooi had gesteld tot het vangen van vogels. Tot zjjne niet geringe verwonde ring ving hjj daar heden-morgen geen vink maar een groote muis mede. Dit viervoe- tertje had zich eens aan ’t hennepzaad te goed willen doen I JAARSVELD, 17 Oct. lu de plaats van den heer 0. Zaal, overleden, is benoemd tot zetter der directe-belastingen de heer H. De With. WOERDEN, 18 Oct. Kaas. De aanvoer ter markt op heden bedroeg 198 partijen: prjjs van Goudsche le soort f 25 f28,00. 2e soort f 20 f24, swaardere f29, per 50 kÜQ, HwWvlug. P W

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1893 | | pagina 1