io Winterjassen, lager FFEN, lieuwste soorten voorradig zyn. in Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht 1. I ts, Manchetten rt. STOUT ledewaagen Zonen, RKT, naast „DE WAAG”, GOUDA, nen gelden i deposito: lag opvragens h 8 jer termijn op overeen te vaarden en desverkiezeude ■pand in fondsen; 1893. :w-york. I is en Zaterdags. aansche rt- Maatschappij. NDASSEN N’S 'ijksch gebruik. N’S '■de drank. nes en Winterjassen erdzonder eenige risico BUITENLAND. Overzicht. BINNENLAND. SCHOOHÖfflSGffl COURANT Mejuffr. it een er mooie keuze hangen viervoet - en 't oogenblik overeen te komen (sluitend bij den Hoofd-Agent agendijk, en te Oudewiter 1 Gemeenteraad te Berg-Ambacht. ig op 18 Oct. 1893. al de leden, behalve deheeren cjn, Voorsluys en Hofland. i dor vorige vergadering worden jedgekeurd. ter deelt mede dat de heer A. Van EN GRIJS HAAR MEER!!! *e Nieuwe London doet het grijze ir binnen enkele dagen verdwijnen, ikt het glansrijk en zacht, is on edel jjk voor de huid en verft niet ‘rijs 85 Cent de flacon en f 1,50 dubbele flacon. dleen verkrijgbaar te Schoonhoven Mejuffr. E. M. DRIESEN. vriendin. 55 huishonden op nahouden, De Britsohe oud Premiei, Salisbury, heeft te Olmskirk eene redo* voering gehoudei Marine spreki wyze weer n kwam. Hij i lijk, de Marin haven, o. a. d kasten van Iel Rule kreeg a landschen oo* immers gemZ leenen aan Es klinkt niet iZ den leider del Lords den w, vallen, waa&G gevaar van/het Koningiij Victoria is De geestdrift te Parijs, de Fransche hoofdstad, is nu ten top gestegen. De Russen worden door de bevolking als af goden vereerd en aangeboden. Het eene feestmaal volgt op het andere en vooral de Parijsche dames beijveren zich ten zeerste, om het den Russiscben officieren naar den zin te maken. Zelfs hebben er in ’t openbaar omhelzingen plaats. De stad zelve is zoo prachtig, kostbaar en smaakvol versierd, dat eene beschrijving daarvan onmogelijk is. De Russen ston den dan ook verstomd bij het aanschouwen van al dat schoons. Admiraal Avellane bracht verscheidene bezoeken, o. a. aan den Aartsbisschop van Parijs, den 84 jarigen Maarschalk C.nro- bert, die hem in groot tenue ontving en hem daarna in de militaire sociëteit een tegenbezoek bracht. De feesten zijn een paar dagen geschorst gewordenomdat Mac Mahon’s begrafenis moest plaats heb ben. Het stoffelijk overschot is in het Hotel des Invalides bijgezet. Admiraal Avellane had ook zijn voornemen te ken nen gegeven, om bij de plechtigheid tegen woordig te zijn, teneinde aldus eene hulde van Rusland aan het Fransche leger te brengen. Onder de vele telegrammen van deelneming, door de weduwe ontvangen, is er ook een van Keizer Wilhelm, die een krans heeft laten leggen op het graf van den grooten krijgsheld. De krans is zeer eenvoudig, zonder opschrift, maar enkel voorzien van een W. De weduwe heeft den Keizer haren dank betuigd. Terwijl de heeren officieren feest vier den te Parijs, hebben de heeren matro zen, die te Toulon achtergebleven warpn, van die gelegenheid gebruik gemaakt on zyn duchtig aan het pret maken. Donder dag ji. maakten ze een reisje naar Hyères, alwaar zij allerhartelijkst ontvangen werden en op kosten der stad werden onthaald. Uit erkentelijkheid droegen ze den burge meester op hunne schouders in triomf om de tafel. Volgens zeggen, zou het Russisch eska der, na het bezoek aan Frankrijk, een be zoek brengen aan Montenegro. De Itallaanscii-Engelsche Marine-feesten kenmerken zich door groote bedaardheid de vriendschap tusschen beide volkeren is er echter niet minder om. Van gemeente wege is aan Admiraal Seymour en de En- gelsche officieren een lunch aangeboden en aan het einde een soirée. Tusschen den burgemeester en den Admiraal zijn harte- lyke, welgemeende, vredelievende toespra ken gewisseld. In Engeland hebben de werkstakers zelfs alle onderhandelingen met de patroons geweigerd, zoolang deze blijven aandringen op eenige loonsverlaging. De vreeselyke ellende moet dus nog langer Voortduren. ir, Markies van <irk eene rede- wa&rin hij, over de iuaue, op zeer eigenaardige n»<it Home-Rule voor den dag Wind het nl. zeer wensche- Qfo op flinken voet te hand boor een flinke bewaking der shiand, ingeval dit land Home- Engeland in een buiten- jlog geraakte. Men zou anders hkkelijk toegang kunnen ver- l|i ge land's vijanden. Zoo iets aangenaam uit den mond van ijr partij, die in het Huis der foorgestelden maatregel deed door, naar hij beweerde, het land was afgewend ...1. Ij een groote honden* Zij moet er niet minder dan _r van allerlei soort, dief voorbeeldig gehuisvest zijn. Er is in haalr paleis een hondenkamer”, be- i. jnet afbeeldingen van gestorven .Ige gunstelingen der Koningin. Op het poftret der byzondere lievelingen is een bosje Van hun haar in de lijst gestoken. Ui£’ Johannesburg (Transvaal) komt het ongunstige bericht omtrent het lot van ®enó tegen de inboorlingen afgezonden ooUnne, onder commandant Raaf. In de Transvaalsche Regeerings- Voiksraadskringen heerscht op 't nn"or gfoote verdeeldheid. Een Fransche maat- •jhappij heeft nl. monopolie aangevraagd -**oor den handel in dynamiet, welk plan .por de Regeering schijnt ondersteund te orden, terwijl de Volksraadsleden er ten teerste tegen gekant zijn. Keizer Wilhelm van Duitschland is te remen tegenwoordig geweest bij de ont- ulling van het gedenkteeken voor Keizer rVilhelml. Na de begroeting der overheid egaf Z. M. zich naar het feestterrein, waar urgemeester Pauli eene redevoering hield, ie eindigde met een „Hóch” op Z. M., die daarna het beeld onthulde en aan het ciner ten Raadhuize een toespraak hield, i waarin hij den ouden grijsaard, den vader f van Keizer Frederik, veel lof toezwaaide en met recht. Immers hij was het, die den hartewensch van alle Duitschers wist te vervuilen, en Duitschland zijne eenheid weergaf 1 Verder betuigde Z. M. de stad Bremen dank voor de ontvangst, daarbij den wensch uitsprekende, dat Bremen's handel zich mocht ontwikkelen, bloeien en gedijen. Z. M. ledigde daarna zijn glas op het welzijn van Bremen, zyn Senaat en zijne burgee- 24 Oct. In een geval voor Tegelijk met de onthulling van boven genoemd standbeeld te Bremen, zijn te Elberfeld de beelden voor den ouden Keizer en Keizer Frederik onthuld, bij welke plechtigheid Keizer Wilhelm zich liet ver tegenwoordigen door een generaal-adjudant. Vorst Bismarck is weer zoowat „de oude” geworden. Prof. Schweninger heeft ver klaard, dat een gestel, dat zulke stooten te boven komt, stellig nog ruim tien jaar gezond en krachtig kan blijven. In Oostenrijk is eene ministeriëele crisis haast onvermydehjk. Men weet, dat Taaffe daar steeds moeite doet tot kiesrecht-uit- breiding, die velen te ver gaat, doch den radioaalsten echter nog niet ver genoeg is. Te Weenen werd in eene vergadering van sociaal-democraten het ontwerp geheel on voldoende verklaard, terwijl op één dag de Duitsche Linkerzijde, de Poolsche Club en de Conservatieve Regeering zich tegen den maatregel verklaarden. Bij het Deensche Folkething is een voor stel ingediendom aan de vrouwen ook stemrecht te verleenen. De Minister van Financiën der Veree- nigde Staten heeft naar Washington ge seind, dat, als er geen verandering komt in den tegenwoordigen financiëelen toestand, men aan het eind van het jaar sluiten zal met een deficit of tekort van vijftig millioen dollars. Eene mededeeling uit New York- sche bron geput, luidt, dat, als de Senaat niet spoedig de intrekking van de Sherman’s- zilverwet goedkeurt, President Cleveland op eigen gezag die wet zal schorsen en aan het Congres dan zal bekend maken, dat de schatkist niet langer in staat is, in de behoeften te voorzien. Een som van 70 000 dollars, welke 15 Sept 11. op den Columetspoorweg, bij Mineral Range (Ver.-8t.), door roovers werd gestolen, heeft men op eigenaardige wijze terug gekregen. Het gestolen geld werd uit den koffer van den spoorwegroover Liberte weer gestolen door twee spoorwegbeambten. Liberte wist wie de dieven waren, maar bij durfde hen niet aan te klagen, om zichzelven niet te verraden. Toen nu onlangs Liberte gevangen ge nomen was, werden op zijne aanwijzing de twee beambten, op wie men al vroeger verdenking had, gevat. Men beloofde hen vrij te laten, als zij de plaats aanwezen, waar zij het geld verborgen hadden. Zij duidden de plek aan, en het geld werd by Marquette onder den grond verborgen gevonden. In de najaarsvergadering der Provinciale Staten van Zuid-Holland, die op 7 November zal worden geopend, zal o. a. worden behandeldeen met Utrecht gemeenschappelijk opgemaakt ontwerp- reglement voor de vereenigde waterschap pen Hoenkoop en Vliet en Dijkveld, en in verband daarmede een ontwerp-besluit tot wijziging van het bijz. reglement voorden polder Hoonaard (gein. Haastrecht). Tot directeur van den Wil helmina polder (Zuid-Beveland) is benoemd de heer H. A. Hanken, thans directeur der Maatschappij van Weldadigheid te Frede- riksoord. Bij de rijkstelegraaf is be noemd tot klerk der posterij en telegraphic 2e kl. mej. C. A. Bol ten te Sliedrecht. De rechtbank te Rotterdam veroordeelde Zaterdag o. a. J. K., timmerman te Krimpen a/d IJsel, wegens bedreiging, tot 3 dagen gevangenisstraf. Van de groote zalmvissche- rjjen hebben bij hot einde van den verboden tjjd, op Maandag 16 dezer, alleen de vis- Bcherijen „DeSnackert” en „Klein Profijt I” hare werkzaamheden hervat. De overige visschenjen wachten hiermede, tot meer zalm de rivier opkomt. De heer 8. S. Hoogterp te Slie drecht is benoemd tot hooid der bijz. school te Kerkdriel. Ds. J. L. F. De Me ij ere te Bode graven is beroepen tot predikant bij de Evang. Luthersche Gem. te Pekela. Beroepen bij de Gereformeerde Gem. te Vreeswijk, Ds. L. Van Wijngaarden te Monnikendam. ♦BERG-AMBACHT, 20 Oct. Aan 11 leer lingen, die in den loop dezes jaars de Ie Openb. school alhier verlaten hebben, zijn beden door Burg, en Weth. eereblijken uitgereikt. •BERKENWOUDE, 23 Oct. Tot afge vaardigde ter vergadering van den ijsbond „De Krimpenerwaard" is in de plaats van den beer P. Damsteegt, die bedankt heeft, gekozen de heer M. Van Dorp Wz. GROOT-AMMERS, 24 Oct. Vrijdag avond was de familie d. B. alhier geheel in onrust en geen wonder, daar tusschen licht en donker een jongetje van 8 jaar en een meisje van hun naaste bloedverwant, in Gouda wonende, alhier aankwamen. Op de vraag, wat zij kwamen doen, werd gezegd, dat zij door hun moeder wegge jaagd waren. Ieder kan begrijpen, dat er dadelijk aanstalten gemaakt werden om de kinderen bij hunne ongeruste ouders te brengen. Daar gekomen werd spoedig duidelyk wat hen genoopt had, de reis van Gouda naar Groot-Ammers op hun klompjes te maken. De jongen had nl. des morgens straf in de school gehad en besloot des middags niet naar school maar naar zyn „opoe” alhier te gaan, zyn zusje medenemende- De moeder, stellig den kende, dat zy naar school waren, miste rekken gelden op Effecten voor: in onder f 1000,- A 5 ’s jaars in daarboven tot den prolongatia- i, volgens Amsterdamsohe beurs vaarden; n zich met het koopen en verkoopen Effecten, tegen een provisie van: voor fondsen boven de 30 onder 30*/„;(ook loten;) angd worden orders in de meeste ten verantwoord tot den eerstvolgen- middenkoers der Amsterdamsohe n Coupons in boven de Amsterdam- beursnoteering, zonder berekening provisie; n zich op voordeelige voorwaarden het inoasseeren van wissels op binnen- bnitenland. Tarieven op aanvrage is verkrijgbaar. matifin worden verstrekt door den Hoer lN DEN HEUVEL, Schoonhoven. GOUDSCHE zijnfabriek „de Bel", i, Kantoor Pepentmt K 244. r aan te bevelen zyn onze i-, Bier- en Spritazjjnen, de meest concurreerende prijzen. VAN DE VELDE 4 SMITS. ie, te ROTTERDAM, J. E. KROES te Groningen. E. B0L8IUS Olsterwljk, hare kinderen niet eerder dan 4 uur, toen de onderwijzer kwam informeeren, waar haar kinderen dien middag geweest waren. Men zal met ons erkennen, dat het een stout besta in is, zoo alleen zoo'n reis te maken, zonder een cent op zak. De jongen wist echter bij een kennis te 8., waar zij eenigen tijd geleden nog woonden, over- vaarcenten te krijgen. De alhier gevestigde brigadier-rijks- veldwachter Van St. Maartensdijk ontving heden wegens 30-jarigen trouwen dienst van den Algem. Ned. Politiebondde gouden medaille. Zaterdag had alhier eene stemming plaats door manslidmaten der Ned. Herv. Kerk voor twee notabelen. Van de 87 stemmen, die uitgebracht waren, werden de aftredenden herkozen, nl. de heer L. Gelderblom met 78 en de heer C Korevaar met 83 stemmen. De heer L. Gelderblom heeft al meer dan 40 jaren in ’t kerkbestuur zitting en is reeds 82 jaren oud. ♦HAASTRECHT, 24 Oct. Volgens de ter visie liggende lijsten waren er op 1 Sep tember-j 1. alhier 116 mann. stemgerech tigde lidmaten van de Hervormde Kerk. ••JAARSVELD, 23 Oct. De aardappel- bouw is zoo goed als afgeloopen, doch de uitkomsten zijn verre van gunstig. Over het algemeen werd slecht gerooid, de quali- teit van het kleingeel laat te wenschen over, terwijl de aardappelen over het geheel nog klein van stuk zyn bovendien. De boeren treffen het slecht, ook omdat de prijzen niet hoog zijn. In het kleingeel is nog weinig handel, doch do beste blauwe gaan voor f 2 f 2,25 van de hand. ♦LOPIK, 21 Oct. Het zoontje van den bouwman De W. alhier speelde aan den waterkant en spartelde weldra in het natte element. Op het hulpgeschrei van een broertje kwam de moeder toesnellen, aan wie het gelukken mocht, haar kind te redden. ♦MOORDRECHT, 20 Oct. De zoozeer gevreesde cholera heeft ook hier een offer gevraagd. De negentien-jarige dochter van J. 8., die de vorige week door de ziekte werd aangetast, is heden morgen aan de gevolgen overleden, niettegenstaande men in den beginne gegronde hoop op beterschap koesterde. De smart der ouders, die in haar hnn oudste kind verliezen, is onbeschrijfelijk. In niet minder droevige omstandigheden verkeeren de lieden, bij wie zij als kind in huis was opgenomen, en waar zij eene zorg volle opvoeding genoot. Wij deelen in hunne smarten, en betrenren het, dat de vreeselijke ziekte haar getroffen heeft, die om hare voor komendheid in ons dorpalgemeen bemind was. ♦NOORDELOOS, 23 Oct. Gisteren is het nieuwe kerkgebouw der Ger. Gemeente alhier in gebruik genomen en was bij deze gelegenheid door eene Vrij talrijke opkomst bezet. Het gebouw droeg aller goedkeuring, zoowel wat inrichting als afwerking betreft, weg. Vooral de daarin aangebrachte cen- traal-warmwater-verwarming voldoet zeer goed, terwijl de sierlijk afgewerkte kansel, een geschenk van een ingezetene dezer gemeente, niet weinig tot verfraaiing van het geheel bijdraagt. Van de gelegenheid tot het ontvangen vanherhalings onderwijs wordteen schaarsch gebruik gemaakt; slechts 9 leerlingen nemen daaraan deel. •KEEUW1JK, afd. SLUIPWIJK, 23 Oct. Door Ds. 8. Van Daalen, predikant bij de Ned. Herv. Gemeente alhier, werd Zondag morgen jl. aan zijne gemeente bekend ge maakt, dat hij is beroepen te Groote-Lindt, gem. Zwijndrecht. ♦RIDDERKERK, 23 Oct. Alhier is op gericht een cursus voor opleiding voor do hoofdacte. Ouderwijs wordt gegeven in taal, rekenen en teekenen door de heeren Emck en Van Bommel. Een tiental onderwijzers nemen er aan deel. ♦STOLWIJK, 23 Oct. Verleden Vrijdag avond ontstond er een begin van brand in de woning van 0. v. D. alhier, doordien op een gegeven oogenblik de brandende petroleumlamp naar beneden stortte. In de kamor bevond zich alleen de zieke vrouw des huizes. Toen zy zag, dat de brandende olie zich over de tafel verspreidde, waardoor deze ook in brand raakte, vloog zij van bed en wierp do dekens over de vlammen, die nu in do geboorte gesmoord werden. De kordaatheid der vrouw heeft hier alzoo een groot onheil voorkomen. De uitslag der verloting van paarden enz., Zaterdag te Gouda gehouden, is zeer gunstig geweest voor onze gemeente. Be halve eenige kleinere prijzen is Stolk een drietal paarden rijker geworden. Een er van is het eigendom geworden van den jongen A. Molenaar, die, zonder dat vader het wist, zich een lot had aangeschaft. Denzelfdeu dag werd het paard verkocht voor f 130. Een heerlijk buitenkansje bij het ingaan van den winter! In den tuin van Onzen burgemeester, deu heer J. C. K.bloeien en rijpen de frambozen nog maar steedsalsof men voortdurend in het hartje van den zomer verkeerde. De vruchten blijven even sappig als gewoonlijk, doch zijn minder smakelijk. Alweer dus een parel te meer aan de wonderkroon van het jaar 1893. Met ingang van 1 November is tot opvolger van den besteller bij de postenjen M. Van Luyk, die naar Schoonhoven is vertrokken, benoemd de gepasporteerde korporaal van 't garnizoen te Gouda F. A. Van der Hooft. Aan hem worden de bestellingen opgedragen ill de verschillende buurten onzer gemeente. Zlttini Tegenwoordig t Van der Leeden De notulen gelezen en goe De Voorzith der Hee de benoeming tot lid van het H. Geest- armbestuur heeft aangenomen. Mededeeling wordt gedaan van eene ingeko men missive van Burg, en Weth van Lekkerkerk, d. d. 9 Oct. 1893, houdende voorstel om de ge sloten overeenkomst tusschen de gemeenteraden van Berg-Ambacht en Lekkerkerkd. d. 20/23 Nov. 1883, betreffende toelating van kinderen uit deze gemeente op de 2de openb. school te Lekkerkerk zoodanig te wyzigen, dat, behalve do jaarlyksche bydrage voor ieder kind, groot f 21,50deze gemeente zal voldoen de kosten van een' onderwijzer, onder aftrek der jaarlyksche bydrage van f 200 van het Ryk, daar wegens de toelating van kinderen uit deze gemeente de 2de school te Lekkerkerk is vergroot moeten worden en een onderwijzer meer moet worden aangesteld. Namens Burg, en Weth. wordt voorgesteld deze wijziging niet aan te nemendaar de kosten van het onderwys van 20 kinderen te hoog zouden worden, zy bedragen nu reeds over de f 400 en deze kinderen, zoo noodig zeer goed de 1ste openb. school alhier kunnen bezoeken. Na eenige bespreking en nadat de Voorz. het voorstel van Burg, en Weth. heeft toegelicht, wordt dit met algemeene stemmen aangenomen en besloten aan Burg, en Weth. van Lekkerkerk hiervan kennis te geven. Nog wordt besloten op de begrooting van 1893 eenige af- en overschrijvingen te doen. Niets meer aaa de prde zijnde, wordt de vergadering door den Voorz. gesloten. VARIA. Te Venendaal heeft men nog schik van hot oproertje van verleden week, ten minste zy, die meêdeden aan de standjes. Op ’t zelfde oogenblik, dat men een kabaal maakte van be lang en een respectabel aantal kapotte ruiten, vlogen de Venendaler raadsleden hals-over-kop naar 't gemeentehuis, om, met meer eerbied voor de levenmakers dan voor hun eigen achtbaar college, haastje-rep-je hun eerst genomen besluit omtrent de afschaffing van de kermis in te trekken en eeh breedvoerige discussie te houden, waarvan het einde „leve de kermis” was. Te Tegelen nog steeds werkstaking van de beschre ven vaderen en een gemeente administratie, die zoo zachtjesaan een treffende overeenkomst be gint te vertoonen met het huishouden van Keea. Op straten en wegen groote lantaarns en geen licht, op school groote behoefte aan leermiddelen en gebrek aan plaatsing voor een half honderd kinderen, die love de raad roepen en vrooljjk vacantie houden en bij de leóge gemeente-kas een ontvanger, wien het nog met eens vergund is, om zyn medeburgers eens wat op te vroolijken met de anders traditioneele belastingbiljetten. Anno 1893 en te Eist wéér een tooverhistoriel Een wonderdokter, bij een zieke geroepen, die al maanden lang sukkelende was, verklaarde den STREEFKERK, 23 Oct.'Onze predikant, Da. B. A. De Jongheeft een beroep ont vangen naar Harderwijk. ♦VLIST, 21 Oct. De 70-jarige ambtenaar van den burgerlijken stand alhier, de heer A. Schep, heeft in de 10 jaren, dat hij die functie uitoefende, menig paartje gelukkig gemaakt. Gewoonlijk bedroeg dit 2 A 3 maal per jaar, doch gisteren had de krasse en in ijver nog altijd jeugdige ambtenaar het zeer drukbij moest 3 paar jongelieden op één morgen door het huwelyk aan elkander verbinden. Hoewel hij eerst tegen die taak opzag wegens zijn hoogen leeftijd, moest toch iedereen erkennen, dat de heer Schep zich uitstekend van zijn taak kweet, ja zelfs nog menig hartig en vroolijk woordje den jongelieden toevoegde. De zeer talrijke familieleden dankten hem recht hartelijk en hoopten dat Schep nog dikwijls aan wezig zal mogen zijn bij het voltrekken van een huwelijk in onze gemeente. WILLIGE-LANGERAK deze gemeente doet zich van roodvonk. ZEVENHUIZEN, 23 Oct. De agent van politie H. Vink te Gouda is benoemd tot gemeeute-veldwachter te Zevenhuizen. Afloop van Publieke Verkoopingen van Onroerende Goederen. De Bouwmanswoning en Lande rijen onder Meerkerk, groot 15.81.70 hectaren, is Vrydag 20 dezer ten overstaan van den Notaris W. Maaskant te Gorinohem verkocht aan diversen, voor f 25890. UitsisTg der veiling van onroe rende goederen, alle gelegen te Gouda, op 23 October j.L, ten overstaan van notaris G. C. Fortuyn Droogleever te Gouda. Koopers zyn van Een heerenhuis met twee schuren, werkplaats, erven en grooten tuin aan de Smalle Zyde der Karnemelkslvotop den hoek van de Eerste Kade, wjjk R, Nos. 302 en 303, Kad Sectie A Nos. 3040 en 3030. Groot 11 aren. N. Mogen- dorff te Gouda, voor f6180. Een huis en erf, met afzonderlijke bovenwo ning in de Kuiperstraatop den hoek van den Korten Raam, wyk K, Nos. 216 en 216a. Per week verhuurd, beneden voor f 1,60 en boven voor f 1,35 eu een huis en erf daarachteraan de Korten Raam wyk O No. 86. P. M. Roozen- daal te Gouda voor f 1830. Twee naast elkander gelegen huisjes aan den Korten Raamwjjk O Nos. 89 en 90. By de week verhuurd elk voor f 1. H. J. Vonk te Gouda, voor f 560. Een huis c. a. met erf en grooten moestuin, aan de Heerenkade in de Korte Akkeren wyk P No. 358. J. v. d. Velden te Gouda, voor f 1600. ♦—Uitslag der verkooping op2 3 Oct. 1893 ten overstaan van de notarissen P. M. Montyn te Gouda en Mr. J. D. Schultz van Haegen te Dordrechtvan Een heerenhuis met tuinaan do Westhaven te Gouda, B No. 177. Kadaster Sectie D No. 1382. Groot 6 aren 18 centiaren. Kooper Dr. J. H. Bakker Niemeyer, arts te Gouda, voor de som van f10350. man voor be „hekst”; een vrouw die de duivels kunsten op haar kerfstok had^ werd in de be- tooverde woning gebracht en gedwongen den patiënt te „zegenen”, wat by slot van rekening zóó probatum bleek te zyn, dat de zieke een dag of wat later naar het kerkhof ging I Een jongedochter te Groningen was prachtig uitgestreken om naar 't stadhuis en in *t huw’- lyksbootje te stappen, toen haar bruigom zich nog altjjd liet wachten. Geduld, zegt Van Alphen, is een schoone zaak, maar ons bruidje had geen geduld en zelf stapte ze naar de woning van haar aanstaanden echtvriend, maar... om daar te vernemen, dat de man even te voren met pak en zak zyn liefje en zijn voorgenomen echtelijk geluk was ontvlucht! Een stalhou der te ’s-Gravenland kwam verleden week een morgen tot de vroolyke ontdekking, een zyner paarden, een mooie schimmel, v dwenen was. 't Ongeluk laat zich meestal aan dienen in gezelschap en met den verdwenen schimmel, bleek al heel gauw, werd ook een prachtig tuig en een rytuig vermist. Een brutale dief had het heele spulletje uit den stal gehaald eti was er mee weggereden, waarsobynlyk in de richting van Amsterdam. Te Langezwaag in Friesland, zou men verleden week voor dag en dauw een koe, die naar de markt moest, uit de wei halen, toen men een vrouw overliep, die bezig was met melken, dat het schuim over den emmer vloog! Het brave mensoh, dat er anders warmpjes inzit en van haar renten leeft, was 's morgens al eens meer vroeg opgestaan om op die manier een melkcentje te besparen! Te Rotterdam stonden verleden week een paar personen terecht, beschuldigd van maar eventjes 19 natte wasschen te hebben weggekaapt. De beklaagden hielden zich van „den domme”, maar de president van de rechtbank eischte, na het hoo- ren van maar liefst 83 getuigen, voor ieder 5 jaar gevangenisstraf. Een heele familie, moeder en drie dochters, maakten verleden de reis van Amsterdam, waarheen ze pas waren verhuisd, naar Assen om getuigenis in een strafzaak af te leggen. De arme drommels kregen 79 gld. voor getuigengeld, een schat zóó groot als ze nog nooit hadden gezien, en opgetogen riepen ze „dankje” en een hartgrondig „bij gelegen heid, alsjeblieft!" Een rijke boer to Eschbaoh by Giessen heeft zioh opgehangen. De man liet een brief na, waarin hy meêdeelde, dat het leven hem te benauwd werd, omdat zyn appelen en peren voor zoo weinig wan de hand moesten worden gezet! Een reiziger uit Assen had dezer dagen oen buitenkansje. Op weg naar Annen, zag hy een haas voor zioh nitloopen en op zyn vélooipède wielerde> hy het beest na, haaide het in en gaf het een tik met zy n zweep, die anders dienst moest doen, om honden af te weren, en die eene tik was zóó raak, dat het smakelyk hapje dood op den weg bleef liggen. Voor een woning op den Steendyk te Assen zag het verleden week zwart van menaohen, die eerst druk in de weer warenom het huis prach tig te versieren van buiten en toen een helsche serenade met ketelmuziek brachten aan den eigenaar binnen, die vroeger erg verliefd was geweest op zyn dienstbode en dien men nu met alle geweld met haar gelukkig en getrouwd wilde zien. De man, dia met dit plan even weinig op had als met de luidruchtige be too- ging koos eindelyk het beste van twee kwaden, gaf zyn by hem inwonende dienstmeid een arm, vertoonde zich met haar in de deur, deed een plechtige belofte van onveranderlyke trouw en een royale bruiloft en met een „leve de boer” trokken de betoogers, byzonder tevreden over den uitslag van hun zending, weer naar huis! In de Nieuwe Plantage te Rotterdam zat ver leden week op een avond een vryend paartje, dat plotseling overvallen werd door een paar geheime agenten, meenden ze, die een vreeselyk yzervretersgezioht opzetten, hot een schande noemdenom mekaar daar maar zoo openlyk te zitten zoenen en de twee verzochten, om meê naar het bureau en naar mêheertje te gaanl Wreed gestoord in hun zoete droomen en niet weinig in de war, stonden de twee verliefden op en waren werkelyk van plan om meê te gaan, toen een der agenten bydraaide en liet dóórschemeren, dat men het dezen keer voor een daalder door de vingers zou zien. „O, als dat kon!” smeekte de vryer hy gaf de f 1,50, op belofte van beterschap en de beide schurken, die zelf heel blij warendat ze geen heuschen politie-agent hadden gezien, gingen lachende met den buit gemaakten daalder op den loop! Een vrouw in 't Friesohe De Wilp, die al voor de vierde m^al was getrouwd en het klappen van de zweep dus kende, maakte het haar echtvriend zóó lastig, dat deze besloot zyn boeltje maar te verkoopen en er van door te gaan. Toen echter de notaris kwam, hield de vrouw met haar dochter en ha^r schoonzoon het huis gesloten maar een talrjjk opgekomen publiek trapte de deur indroeg het huisraad naar bui ten en het vee den stal uitbenoemde een- twee-drie een notaris uit hun midden, omdat de echte notaris er van door gegaan wasstelde een klerk en een afslager aanen begon dadeljjk met den verkoopdie deu geplaagden echtgenoot een aardig duitje in don zak bracht, waarmeê hy dadelyk afreisde, terwyl hy zijn lieve echt vriendin met haar familie in de leeggedragen woning achterliet. Gemengd Nieuws. Te Maassluis is eene gehuwde vrouw door Aziatische cholera aangetast en kort daarop overleden. Te Scheveningen zyn de eerste twee cholera-ge vallen voorgekomen by twee kinderen, in de Heemraadstraat. Te Utrecht werd uit eene zeer vuile schuit, gelegen by de Kruisvaart, een man met ziekte-verschynselen van cholera- achtigen aard naar de barak vervoerd. Te Zwolle is in de gevangenis door Aziatische cholera aangetast zekere R. K uit Rouveeu, gemeente Staphorst, die den dag te voren daar was opgesloten om eene gevan genisstraf van 21 dagen te ondergaan. Des avonds is hy overleden. Naar men verneemt, heeft de ge neeskundige inspecteur voor Overysel en Drente Dr. Lubach, de cholera in de gemeente Ave- reest epidemisch verklaard. T 'r‘l ee“ Alia. n<;ho cholera raorgekoaea bj eewa .obool- knaap. Het kind is overleden. Te Bmilde heeft zich weder een geval van cholera voorgedaan en wel met doo- dely ken afloop. De arbeider G. Bwerd Zaterdag namiddag van zun werk to hui» gebracht en is Zondag-oohtend overleden.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1893 | | pagina 1