THEE. NHL TE KOOP: EEN AAK, 1893. N'. 1418. Woensdag 1 November. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht CÏÏEE THOMSON E. BRANDSMA, Amsterdam. Goedewaagen Zonen, MARKT, naast „DE WAAG”, KALKSTEEN, r EEN ZANDAAK, o goed als nieuw, bij A. VERMEULEN VERLOTING BINNENLAND. BUITENLAND. Overzicht. C O U D A, TE KOOP: Alhier f 0,80 tot ia t slui] 165! TE KOOP: W Uiige- Langerak. goeden staat lijnde, groot 6 Ton. Te bevragen bij D. BAARDMAN te root- Amiurr», 8CHOONHOYKN8CHE COURANT. •WÏLLIGE-LANGERAK, 31 Oot. Op de zalmvisscherij alhier is van Zondag op Maandag 11. 1 nieuwe zalm gevangen. Bij den heer W. Rjjneveld alhier heeft zich in den tuin het zeer zeldzaam geval voorgedaan, dat aardbeiplanten (geen maandbloeiers, maar planten, die slechts eens in ’t jaar vrucht geven) thans voor de tweede maal in dit jaar rijpe vrachten hebben. MER^t »HET GROENE KRUIS”. Deze Inkt is giftvrij en staat onder voortdurende oontróle van hel Chemisch Laboratorium der Hoeren Dr. P. F. VAN HAMEL ROOS en A. BARMENS Wz. GITZWART! WORDT NIET DIK! IS GIFTVRIJ! in flacons van 10, 16, 20, 36, 70 en 10 Cts. uitsluitend voor Schoonhoven n omstreken verkrijgbaar in den Boek* andel van de Firma 8. 4 W. N. VAN NOOTEN» Bespaart 1/3 in 't gebruik. m de derde eikenhouten Thoetafel met elftsch Theeservies op 5 Nov. a.s. Haast dus met het inzenden der leóge zakjes iór 2 No v. 111I bij den winkelier waar en de thee gekocht heeft. Deze Thee Thomson is van 2,per 5 ons verkrijgbaar te Schoonhoven j Wed. L. S. THIM, F. H. HEHEWERTH, J. W1JNANDS, J. L. NI ESSEN. D. DE MJUN; te Haastrecht bjj W.J.VAN DAM -, Moordrecht bjj A. VERBURG. Importeur voor Nederland: J. P. NORD HOMSON, Kloveniersburgwal 26, bij de ieuwmarkt, Amsterdam. Kantoren en Magazijnen zijn verplaatst iar Kloveniersburgwal 25. Telephoon No. 207. Telegram-adres: THEEVISITE, Amsterdam. GOUDSCHE Azijnfabriek „de Bel". 3DDA., Kantoor Peperstraat K 244. Zeer aan te bevelen zijn onze fljjn-, Bier- en Spritazynen, gen de meest concurreerende prijzen. VAN DE VELDE SMITS. TRADE MARK. Alléén in verzegelde pakjes, voorzien in bovenstaand gedeponeerd handelsmerk, arkrijgbaar te Schoonhoven bij A. MEUTER, Lopikerstraat. A. v. D. LEUN, Haven. T. A. v. ROOIJEN, Lopikerstraat. ieawpoort, O. SPELT, melde, ANDRIES KRUIJT. ©ordeloos, J. G. v. D. REST. leerkerkC. SPEIJER. laderkerk a/d IJeel, M. PANNEKOEK. G. DE JONG Czn. laaetrecht, J. v. D. STEEGT. Wed. KNOERS. A. HOMBURG. A. SCHEER. In het bijzonder wordt de aandacht evestigd op SOUCHON THEE, a f 1,30 er 6 ons. Gemengd Nieuwe. Te Maassluis is een man door Aziatische cholera aangetast. Een oholera-ljjder in de Lauwe* recht te Utrecht is overleden. Vrjjdag had te .Zeist een eerste geval van cholera met doodeljjken afloop plaats. De overledene was eene vrouw van 72 jaar. Een door den geneeskundigen inspecteur inge- steld onderzoek bracht aan het licht, dat de bewoners van het huis water gebruikten uit eene pomp, bij een varkenshok geplaatst, terwjjl eene gemeente-pomp, die uitstekend water geeft, in de onmiddellijke nabjjheid staat. Door het gemeentebestuur zijn de noodige voorzorgs maatregelen genomen. Te Oudepekela is de letterzetter De H. aan cholera asiatica overleden. Te Smilde heeft zich weder een geval van cholera asiatica voorgedaan, en wel bij den landbouwer K. Te Kloosterveen, gemeente Assen, heeft zich een geval van cholera aaiatica voor gedaan bij een jongen van 11 jaar. De noodige maatregelen zijn genomen. Te Meppel is een twaalfjarige achipperajongen door Aziatiaohe cholera aange tast; vier uur later waa hij reeda bezweken. 1 ^Het geval kwam voor aan boord van een met l. j meat geladen vaartuig in de Hoogeveenache vaart. Ook de schipper is later door de ziekte aangetast en daaraan bezweken. Toen men de woning van eene vrouw te Meppel, die door cholera was aangetast, zou gaan ontsmetten, bleek, dat zich onder de bedstede eene verzameling van allerlei vuil bevond en wel in die mate, dat de gemeente-reiniging er twee karren vol weghaalde; de arbeiders konden het vuil zoo maar met een ballastschop verwyderen. Gisteren-namiddag is in eene sloot aan de Varkanoordsohe kade, onder de gemeente IJselma^fe, een man met paard en wagen te water geraakt. Daarbij is den man een been verbrijzeld. In het Zieken huis te Rotterdam is het been afgezet. Vr jjdag-morgen werd door den goederentrein tusschen de halten Gasfabriek en GiesendamOudekerk een varken over reden. De trein had hierdoor eenig opont houd. De eigenaar van het beest is onbekend. Zaterdag-avond had te Am sterdam in een der cafe-chantants in de Nes een ongeluk plaats. Een acrobaat, die zijne kracht wilde toonen door een schare meisjes over eene plank te doen wandelen, hem in liggende houding van de knieën over de borst naar de schouders gelegd, brak den arm bij den elleboog en het sleu telbeen, doordat de plank naar die zijde van het lichaam omkantelde. De man werd onmiddellijk naar het Binnengasthuis ver voerd. Benige dagffn geleden kregen twee broeders te Odoornerveen zoo hevigen twist, dat de een den ander met eenen knuppel eene wond aan het hoofd toebracht, aan de gevolgen waarvan deze thans is over leden. De dader is in arrest genomen. Een week of drie geleden overleed in eene onzer provinciestedende vrouw van eenen herbergier, en deze trok zich dat verlies zóó sterk aan, dat hij besloot haar in den dood te volgen. De buren zagen den man, op wien niets te zeggen valt, wel in geen 14 dagen. Zijn huisbaas kwam voor een gesloten deur, die bovendien was dichtgespijkerd. De politie werd gewaarschuwd en zij wist het huis binnen te komen. Thans bleek, dat de ongelukkige man in zestien dagen volstrekt geen voedsel gebruikt had en alleen nu en dan wat Boonekamp dronk. Men hoopt hem door liefdevolle verzorging van zijn droevig voornemen te brengen en heeft hem onder geqeeskundige behandeling gesteld. Te Eijgelshoven (Limburg) zijn twee kinderen in kokend water gevallen, met het gevolg, dat beiden aan de bekomen brandwonden zijn overleden. In den Spaarndammerpolder heeft men ten nadeele van den bouwman Hofland niet minder dan bijna 300 stuks bloemkool in één nacht van het land ontvreemd. Bjj Kon. besluit is pensioen verleend am W. Den Dekker, wed.G. Qua- kernaat, bakenmeester in het eerste kwar tier van de Nieuwe Merwede en Noord te Gorinchem, f 150. In de aanstaande najaarszit ting der Staten van Utrecht komt een brief in behandeling, daarbij inbrengende een gemeenschappelijk met hunne ambtgenooten van Zuid Holland ontworpen besluit, tot vereeniging van het waterschap Hoenkoop met den polder Vliet en Dijkveld tot één waterschap, onder den naam van het water schap Hoenkoop, Vliet en Dijkveld, en tot vaststelling van een reglement voor dat waterschap, met memorie van toelichting. Bij de Staten van Zdid Holland komt gelijke voordracht in behandeling. Aan het gebouw van het Pro vinciaal Bestuur te 'sHage is gisteren o. a. aan besteed het driejarig onderhoud van de njksdijk en oeverwerken op het eiland Tien Gemeten behoorende tot de zeewerken in de provincie Zuid-Holland. Minste inschrij vers J. W. Van Wijnen, te Sliedrecht, voor f2776 per jaar. Op 1 November zal de Exploi- tatie-maatschappij een groot aantal barer treinen doen verwarmen met stoom, inplaats van, zoo als vroeger, met stoven. De Staatscourant bevat de statuten der vereeniging De IJsclub Heems kerk”, te Nieuw-Lekkerland. Het bestuur der Vereeniging tot christelijke verpleging van krankzin nigen stelde in zijne jongste algemeene vergadering, op Veldwijk gehoudende bouwplannen vast voor de derde stichting, te Zuid Laren. Men zal daar beginnen met den bouw van een administratie gebouw, 4 paviljoens 3e klasse, keuken, dokters woning, ziekenbarak, Ijjkenhuis met sectie- kamer, werkpla atsen en watertoren. Zoodra de Koninklijke goedkeuring daarop is ont vangen, zal men tot aanbesteding overgaan. Men hoopt daar met 1 Januari 1895 weer ruim 100 patiënten te kunnen opnemen. Ook besloot men tot den bouw van een nieuw paviljoen op Veldwijk voor manne lijke patiënten le en 2e klasse. De aanvragen tot opneming van patiënten zijn zoo veelvuldig en zoo dringend, dat het bestuur zich geroepen achtte al het mogelijke te moeten doen om aan de aan vragen te kunnen voldoen. Bedankt voor het beroep bjj de Gereformeerde Gem. te Alblasserdam door Ds. G. A. Gezelle Meerburg te Doesburg. Te Linschoten is 26 October het nieuwe kerkgebouw der Ger. Gem. in gebruik genomen. Bij deze plechtigheid sprak Ds. Barger, van Driebergen, naar aanleiding van Ps. 126. *AMEIDE, 30 Oct. Op de openbare school alhier is de gelegenheid weder opengesteld tot het ontvangen van herhaling» onderwijs. Te hopen is ’t dat velen van die zoo nuttige gelegenheid om het vroeger geleerde nog eens te herhalen en beter te begrijpen, een getrouw gebruik zullen maken. De ondervinding toch leert, dat een en ander bij tal van jongelieden hoog noodig is. De kosten behoeven niemand af te schrikken. Zij bedragen slechts 20 cents per maand voor iederen leerling, terwjjl minvermogen den slechts en onvermogehden niets behoeven te betalen. Tot armmeester, tevens voorzitter van het algemeen armbestuur dezer gemeente, is herkozen de heer T. Van Roon. •AMMERSTOL, 31 Oct. Nu de verboden tijd, die velen visschers werk verschafte, ten einde is, en de onderscheidene visschenjen nog niet zijn aangevangen, zyn hier tal van visschers, die hun brood met de kleine vissoherij zoeken te verdienen. Zoo heeft men o. a. ook een aanvang gemaakt met de prikvisscherij. Verscheidene visschers zijn bezig met het leggen der tooten, waarin men de prikken tracht te vangen, jammer dat deze visscherjj, waaraan groote kosten De toestand in Engeland is op ’t oogen- blik iets gunstiger. Achthonderd mijnei genaars in Yorkshire hebben hunne werk lieden weer tegen het gewone loon aange nomen, d. w. z. zonder loonsverlaging. De zoo sterke band is dus reeds gebroken en het is nu maar te hopen, dat de overige mijneigenaars het goede voorbeeld zullen volgen. De Aartsbisschop van Tork heeft zich bereid verklaard, bemiddelend op te treden in de geschillen tusschen mijneigenaars en mynwerkers, mits beide partijen hem daartoe zuilen uitnoodigen. De kansen schijnen veel verbeterd doordien er hoogstwaar schijnlijk eene nieuwe conferentie van ver tegenwoordigers van patroons en arbeiders zal tot stand komen. Iets, wat sedert vijftig jaar niet gebeurd is, is nu voorgekomen in Huil, Garnisby en Goole, uit Welke havens de vorige week geen ton steenkolen is uitgevoerd. Gelijk de Russen in Parijs, hebben de Britten, met name de Admiraal Seymour en drie zeeofficieren, eene begrafenis te Rome bijgewoond, nl. die van den overleden gezant Lord Vivian. Het geheel bood een indrukwekkend schouwspel aan. Ook te Spezzia brachten de heeren officieren een dagje door, alwaar hun door de gemeente een déjeuner werd aangeboden, bij welke gelegenheid de burgemeester en de admi raal de gebruikelyke toasten wisselden. De gasten werden buitengewoon hartelijk ontvangen. De Russische gasten in Frankrijk hebben de hooldstad ook verlaten en zijn daarna te Lyon aangekomen, alwaar ze natuurlijk weder met de meest mogelyke hartelijkheid en den grootsten geestdrift werden ont vangen. Aan het feestmaal dronk Admiraal Avellan op het gemeentebestuur en de bewoners van Lyon, welke stad door Rus land wordt bescnouwd als de grootste stad, wat betreft de njjverheid. Na den feest maaltijd werd er weer een groot feest ge geven en na afloop daarvan vertrokken de Russische hoeren om halfeen na midder nacht naar Marseille. Leve Rusland I” en aTot wederziend” waren ook hier de dui- ■endciaal herhaalde kreten tot afscheid. Van Marseille zijn Admiraal Avellan en zyne officieren per spoor naar Toulon ver trokken, waar President Gamot tegenwoor dig was, om hem een laatst vaarwel” toe te roepen. Vóór de President der Fransche Republiek naar genoemde stad vertrok, heelt hij nog een bezoek ontvangen van de Russische Grootvorsten Sergius en Paul, broeders van den Czardie waarschynlyk het eiade der feesten zullen hebben afge wacht. Te Marseille waar de Russen ook een dag vertoefd hebbenwas de ontvangst natuurlijk allerhartelijkst en vol geestdrift in de feestelijk versierde stad. Een schitterend feestmaaleen gala-voorstelling in den schouwburg en daarna het uitgeleide. Het afscheidsfeest te Toulon heelt alles nog overtroffen.Toen de heer Carnot aan boord was van de „Formidable”, werd hij aldaar door den Minister van Marine met een toespraak begroetvervolgens kwam Admiraal Avellan met de o commandanten der verschilieude Russische schepen aan boord, blootshoofds naderden ze den Pre sident, die hun hartelijk de hand drukte. Na een kort onderhoud keerden de bezoe kers weer naar hunne schepen terug; de heer Carnot nam daarop plaats in een sloep en liet zich daarmede langs de Russische schepen varen. Hij bezichtigde het admi raalschip Keizer Nicolaus I, terwijl de mu ziek „de Marseillaise” speelde. Aan wal gekomen, werd nog het tuighuis bezocht. *s Middags afscheids-diner aan de marine- preteetuurwaar wederom braaf getoast werd. Admiraal Avellan hield een lange redevoeringwaarin hijook namens de andere officieren, met een hart vol ontroe ring en eeuwige dankbaarheidhet Fran- sche volk dankte voor de hartelijke ont vangst en het gul onthaal. Ten slotte dronk hij nog eens op de gezondheid van den President der Republiekvan het edele volkvan Rusland’» vriend van Frankrijk I De laatste toast op Fransehen bodem l Daverende toejuichingen volgen en de muziek speelde de beide volksliederen. In de stad van de Cannebière was het ook, dat het toppunt van Kussen geestdrift werd bereikt, doordien op een gegeven oogenbiik ettelijke jonge meisje» in de rytuigen wip ten en de Russische officieren omhelsden alsof het een schrikkeljaar was. Hier en daar waren afzonderlijke gevallen van dezen aard ook al wel eens voorgekomenmaar van een dergelyken algemeenen élande gelegenheid trouwens was schoon, daar de rijtuigen stil stonden was 't voor Marseille bewaard het voorbeeld te geven. In het Uotdeurijksch Huis van Afgevaar digden kan men het niet eens worden over het Regeerings-ontwerp tot uitbreiding van het kiesrecht. Het Ministerie Taaffe ont moet in dezen veel tegenkanting. Keizer Frans Jozef is nu uit Pesth overgekomen, om te Weenen een Ministerraad te presi- deeren waarin over het al of niet aanbly ven van genoemd Ministerie zal worden beslist. De Regeering der Vereenigde (Staten heeft Admiraal Stanton die het eskader der Unie in de Braziliaansche wateren commandeert, gelast, het bevel over te geven aan kapi tein Piekingomdat Stanton zijn schip een saluut had doen wisselen met dat van den aanvoerder Mello. Toen de arme Stanton met zyn eskader verbonden zyn, zoo weinig oplevert, daar de prikken, die vroeger enkel en alleen voor de kabeljauwvangst werden gebezigd, thans ook door velen door ander aas worden vervangen. Dit heeft de waarde der prikken aanmerkelijk doen dalen en bijgevolg aan de prikvisscherij groot nadeel toegebracht. De zalmzegenvisscherjj „Prins Hen drik” heeft Maandag 30 dezer hare werk* zaamheden hervat. ♦BERG-AMBACHT, 28 Oct. De Gemeen teraad van Oegstgeest^ieeft, in zijne zitting op 26 Oct., tot onderwijzer aan de 2de openbare school (aan den Rijndijk), benoemd den heer L. T. Van Zoest alhier. •BERG AMBACHT, 30 Oct. Het polder bestuur heeft eene lijst vastgesteld, inhou dende de namen van 100 personenzoo van hierals uit Ammerstoldie bij even tueel dijksgevaar, in den winter 18”/» 4 als dijkleger dienst zouden moeten doen. In den avond van Dinsdag 24 Oct. kwam een ruim 13-jarige zwerveling bij de politie om logies verzoeken. De knaap werd opgenomen en gevoed; maar bleek zeer leugenachtig te zijn. Telkens gaf hij andere plaatsen als zijne woonplaats aan. Ten laatste is men te weten gekomen, dat hij te Leerdam tehuis behoorde. Daarop is hij j. 1. Zaterdag door een der veldwachters tot het Sohoohhovensche veer uitgeleid. •BERKEN WOUDE, 30 Oct. In eene ver gadering van leden der ijsclub alhier wer den tot bestuursleden herkozen de heeren M. Van Dorp, G. D. Rehorst, Z. Vink, P. Damsteegt, C. M. De Jong, P. Van Dorp, Jacs. De Groot, W. Groenendijk, C. Ver waal en in de plaats van wijlen den heer J. De Bruijn werd gekozen de heer D. Buijense. Uit de rekening van den penningmeester bleekdat er nog f 110,33 in kas was. Tot leden van het Burgerlijk armbe stuur zijn gekozen de heeren K. Both en D. Buijenseterwijl de voorzitter de heer R. Van der Bas, werd herkozen. GIESEN-OUDEKERK, 28 Oct. zijn de aftredende notabelen, de heeren J. C. Verwolf, W. Tukker Cz. en Ph. Timmer, herkozen. Als kerkvoogden werden herbenoemd de heeren C. Tukker Bz. en A. Sterk. ♦GOUDRIAAN, 28 Oot Heden zijn de vóór 8 dagen ingezette 5 HA. hooi- en weiland bij afslag verkocht voor f 4670. •HOOG-BLOKLAND, 26 Oct. Door den heer W. Bovekerk, bouwman alhier, is aan den Franschen koopman Le Roij een moorkop merriepaard verkocht voor de kapi tale som van f800. ♦LEERDAM, 28 Oct. Heden had alhier de aanbesteding plaats van het amoveeren der bestaande en het bouwen eener nieuwe pastorie van de Nederd. Herv. Gemeente. Voor dit werk hadden ingeschreven L. J. Metz te Zalt Bommel, voor f7272; F. H. Jansen te Rumpt, voor f7200; A. A. Van Iterson te Beesd, voor f 6693W. A. Van Eek te Waardenburg, voor f6666; J. Duijm te Noordeloos, voor f6447; L. De Groot te Heukelum, voor f6190; H. J. Pa penhuizen te Hoog-Blokland, voor f 6988 M. Schreuders te Kedichem, voor f6740; A. Bikker te Leerdam, voor f 5667K. J. Van Wijnen te Leerdam, voor f5369. Het werk is toegewezen aan den op een na laagsten inschrijver A. Bikker te Leer dam, voor f5667. ••LEKKERKERK, 25 Oct. Onze afdeeling van den Nederl. Prot. Bond hield heden-avond hare eerste vergadering in dit seizoen. Voor een talrjjk gehoor hield Dr. H. IJ. Groene wegen, Pred. bjj de Rem. Herv. gemeente te Rotterdam, eene boeiende rede over Baruch de Spinoza. Eerst schetste ons de spreker in frissche kleuren het begin der 17e eeuw, toen Amsterdam de eerste stad was, die aan de uit Portugal en Spanje verdreven of gevluchte Joden niet alleen een schuilplaats bood, maar hun ook vrjjheid van eeredienst verleende. Opmerkelyk in dezelfde stad, in Amsterdam leven en werken, geljjk, op korten afstand van elkaAr, drie beroemde mannen, die van elkaAr niets afweten, zich met elkaAr niet bemoeien en nooit vermoed hebben, dat het nageslacht voor ben een standbeeld zou oprichten. Deze mannen sjjn: Vondel, Rem brand en Spinoza. Hierop geeft de spreker ons een overzicht van het veel bewogen leven van den grooten denker en wjjsgeer Spinoza. Geboren in 1624 werd hem op den dag zjjner besnijdenis de voornaam van Baruch d. w. z. de gezegende ge geven. Zjjn vader beschouwde zijn eersten zoon als een zegen van zjjn God en hoe hoopte hjj dat dit kind later ook zjjn volk tot een zegen zou zjjn, want reeds bjj zjjn geboorte was hjj bestemd tot rabbjjn. Hoe is voor dien vader later die zegen veran derd in vloek I Door zjjn grooten jjver en scherp zinnigheid had Spinoza reeds op 15-jarigen leeftijd zich den titel van rabbjjn verworven, en was hjj gerechtigd om als leeraar van zjjn volk op te treden. Maar zjjn denkende geest vond lang zamerhand geen vrede meer in den godsdienst der vaderen; vreeseljjk is zjju strijd, maar ten. laatste is het hem toch onruogelyk geworden langer de synagoge te bezoeken en meê te doen aan Joodsche gebruiken en ceremoniën. Nu wordt hjj gehaat, veracht, gevloekt, ja zijn leven hjj zelfs in Amsterdam niet meer zeker; een 'ipmoordenaar heeft hem willen dooden en in >1 wordt hjj met de vreeseljjkste vervloekingen uit de synagoge geworpen, d. i. afgesneden als lid zjjner kerk. Hjj vestigt zich daarop in Ouder kerk a/d Amstel, en terwjjl hjj in zjjn onderhoud voorziet door het sljjpen van brilleglazen, houdt zjjn geest zich bezig mei de hoogste problemen der wjjsbegeerte. Met veel genoegen bestudeert hjj in dien tyd ook het N. Testament, maar, terwjjl de zedeleer van Jezus zjjne volle sym pathie had, het de kerk hem koud en sloot hjj zich bjj geen genootschap aan. In 1661 vestigt bjj sich te Rjjnsburg, kort daarop in Voorburg, tot dat hjj in 1669 in den Haag komt, waar hjj zyne belangrykste geschriften heeft achtergelaten. Daar schreef hjj ijjne ver handeling over God, den mensch en het geluk, nemen gelden A deposito: 1 dag opvragens A 3 langer termijn op overeen te komen oorwaarden en desverkieKende tegen nderpand in fondsen; erstrekken gelden op Effecten voor: ragen onder f 1000,— A 5 jaar»; ragen daarboven tot den prolongatie- :oersvolgens Amsterdamsohe beurs- oorwaarden asten sich met het koopen en verkoopen ran Effecten, tegen een provisie van: i voor fondsen boven de 30 onder w 30*/e;(ook roor loten;) verlangd worden orders in de meeste 'ondaen verantwoord tot den eerstvolgen- len middenkoers der Amsterdamsohe >eurs; iselen Coupons in boven de Amsterdam- iche beursnoteeringxonder berekening van provisie; lasten sich op voordeelige voorwaarden met het inoasseeren van wissels op binnen- sn buitenland. Tarieven op aanvrage gratis verkrijgbaar. nformatiën Worden verstrekt door den Heer VAN DEN HEUVEL, Schoonhoven. EENE PARTIJ schikt tot beharding van dammen en igen. Te bevragen bij M. LUIJTEN, Lekkerkerk. STADSNIEUWS. Schoonhoven, 31 October. De jaarlijksche vergadering van de ijsclub Schoonhoven werd gisteren avond gehouden ten huize van den heer A. J. Van den Bergh. De gewone nummers van de agenda werden behandeld. Uit de rekening bleek, dat er een tekort in kas was, waar echter tegenover stond een in ventaris, die eenige honderden guldens waard was. In de gewone vacature werd voorzien door de herbenoeming van den heer G. Greup tot lid van het bestuur en van de heeren A. J. Driesen, A. J. Van den Bergh en B. De Jong tot leden der Commissie van uitvoering. Tot groot leed wezen van de aanwezigen deelde de voor zitter mede, dat het zoo ijverig bestuurslid en oprichter van de club, de heer N. Kooi man, zich genoodzaakt zag om als bestuurslid ontslag te nemen. Hoe noode men hem sag gaan, moest men zjju besluit eerbiedigen, de haven van Rio was binnengekomen, voorzien van orders, om „eene strikte on zijdigheid te betrachten,” dacht de goede zeeman niet beter te kunnen doen, dan zoowel de regeering van Peixotoals admiraal Mello te groeten, ten einde zoo neutraal mogelijk te blijven. De goede bedoeling heeft dus het doel gemist. Een comité te Buenos-Ayres gevestigd, heeft een dringende uitnoodiging gericht aan dat deel der Braziliaansche Marine, dat aan President Peixoto getronw bleef, om de zijde der opstandelingen te kiezen. Senator Sherman heeft afgezien van sijn voorstel, betreffende een uitgifte van obli gation inplaats daarvan wil hij de regee ring doen machtigen een nationale leening aan te gaan. Naar men meldt, zjjn Presi dent Cleveland en de Minister van Financiën op ’t oogenbiik bezig aan het vaststellen van een nieuw ontwerp tarief, dat reeds grootendeels gereed moet zijn. Om tot eene stemming over het voorstel tot af schaffing van Sherman’s ziiverwet te geraken, moet de Senaat eerst nog door een aantal gestelde amendementen heenworstelen. Het Viking-schip, dat uit Noorwegen naar de wereldtentoonstelling te Chicago werd gebracht, is aan President Cleveland ten geschenke aangebodenonder voor waarde, dat het in de hoofdstad van het groote Amerikaansche gemeenebest bewaard zal worden. De President nam bet ge schenk ouder die voorwaarde aan. later gevolgd door zyn „Godgeleerd staatkundig Vertoog,” en verscheidene andere geschriften. In die geschriiten toonde Spinoza de eerste wjjs geer te zjjn van zjjn tijd, ja der geheele wereld. Hjj heeft getracht te bewjjzen: dat al wat is, deel is van een Oneindig Wezendat het éénig goed, dat bljjft is het bezit der waarheid; dat volledige vrjjheid van denken bestaanbaar is met innige vroomheid en dat geen gezag, welk ook, hooger staat dan het gezag van God’s woord in ons hart. Als een donderslag klonk dit alles in de ooren zjjner tydgenooten. Men schold hem uit voor atheïst, die met allen gods dienst spotte. Tooh waren er weinigen in wier ziel zulk eene heerlijke harmonie was tusschen leer en leven. Wie hem kenden, wisten, dat deze man een Christen was, al was hjj dan ook geen lid eener kerk; dat uit zyn hart alle zelf zucht was verbannen, en dat in zjjn leven de woorden bevestigd zijn, waarmeê hjj één zjjner belangrijkste geschriften eindigde: al het ver hevene is even moeielyk als zeldzaam. In 1677 stierf hij en hij stierf zooals hy geleefd had. Eer de denkers Spinoza begrepen, zjjn er Ij eeuw voorbijgegaan, en meer dan 2 eeuwen waren noodig om hem te leeren waardeeren. Thans bezit Den Haag zjjn standbeeld in de onmiddellyke nabjjheid van het buis, waar zyn groote geest heeft gewerkt. Moge dat standbeeld steeds het nageslacht opwekken, om de waar heid te zoeken, zooals Spinoza het deed. Onze voorzitter, de heer D. Luijten, was zeker de tolk der vergadering, toen hjj den geaohten spreker harteljjk dankte voor zijne belang rijke rede. •MEERKERK, 27 Oct. De jeugdige zang- vereeniging „Crescendo” trad gisteren-avond roods voor ’t publiek op in de geheel be zette zaal van den heer T. Kleijn. Over de uitvoering van het programma. (sommige nummers werdenop verzoek herhaald) was het publiek zeer tevreden. De heer Binkes, burgemeester, tevens eerelid sprakook namens de overige aan wezigen in schoon gekozen woorden de vereeniging toe, dankte haar voor wat zij reeds deed hoorenwees op de beteekenis van den naam „Crescendo” en moedigde de leden aan om door ijverige studie dien naam waardig te blijven. Met daverend applaus en een „Lang zal hij leven” werd deze keurige aanspraak beantwoord. NIEUWERKERK a/d IJSEL, 30 Oct. Voor de betrekking van gemeente-secretaris alhier zijn op de voordracht geplaatst de heeren H. De Lamaar te Wateringen en C, G. De Klerk te Goudswaard. ••OUDEWATER, 27 Oct. Door stemge rechtigde manslidmaten der Ned. Herv. Gem. zijn tot notabelen herkozen de heeren G. Bakker alhier en T. Van Sohaik te Snelrewaard, gem. Linschoten. In de plaats van den heer J. Vink zal 10 November a. s. eene nieuwe verkiezing plaats hebben. Door hh. notabelen zijn tot kerkvoogden herkozen de heeren H. A. Montijn te Roozendaal en C. Baars alhier, die beiden die herbenoeming hebben aangenomen. Ds. W. F. A. Winckel, predikant bij de Ned. Geref. Gem. alhier, heeft de be noeming tot intendant van het gymnasium te Zetten aangenomen. De dames-vereeniging „Felicitas” heeft haar bazar in het lokaal achter het zg. kleine kerkje uitgestald. Het geheel is eene nette verzameling en ieder vindt daar licht iets dat hem past, en wij wen- schen de dames een goed succes, vooral ook om het goede doel dat er mee beoogd wordt. De opbrengst is geheel ten bate der diaconie-armen der Ned. Herv. Gem. PEURSUM, 27 Oct. Na het mislukken van den Gorinchemschen faecaliën-fllter, hebben de gemeenteraden van Giessen- Nieuwkerk, Peursum, Schelluinen, Noorde- loos, Hoornaar, Goudriaan, Ottoland en Giesendam zich tot de regeering gewend met verzoek de schandelijke verontreiniging van den boezem van de Overwaard tegen te gaan. Thans is ook in de vergadering der afdee- ling Alblasserwaard c. a. van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw besloten, bij den minister van binnenlandsche zaken aan te dringen op maatregelen, waardoor niet langer eene geheele landstreek verpest wordt en een toestand bestendigd, die voor de hoofdtakken van bestaan, nl. veeteelt en zuivelbereiding, niet anders dan hoogst nadeelig moet werken. Tevens werd besloten het hoofdbestuur der Hollandsche Maat schappij van landbouw en het Landbouw- comité te verzoeken dit request te ondersteunen. •REEUWIJK, 30 Oct. De door Gedepu teerde Staten van Zuid-Holland goedge keurde rekening over 1893 dezer gemeente bedraagt in ontvangst f 17213,66, in uit gaaf f <6860,11. batig saldo f 363,65. De vrijwillige oefeningen in den wa penhandel, door de jongelieden, die zich daarvoor hebben aangeroeid, zullen in deze gemeente in deze week een aanvang nemen. Door de gemeente is daarvoor beschikbaar gesteld school B (afdeeling Sluipwijk), ter wijl vanwege het rijk vergoeding wordt verleend voor vuur en licht tot een bedrag van f 20. Door stemgerechtigde lidmaten der Ned. Hervormde Gemeente te Reeuwijk (afd. Nieuwdorp) zijn Zaterdag j.l. de af tredende kerkvoogden, de heeren A. Van der Spiegel en A. Oskam, benevens de af tredende notabelen, de heeren H. Van Triet, F. H. Bulaeus Brack en D. Krujjt Jbz. allen •TIEN HO VEN, 30 Oct. De door den Raad dezer gemeente vastgestelde begroo- ting voor 1894 bedraagt in ontvang en uitgaaf f 2293,11». Tot lid van het algemeen armbestuur dezer gemeente is herkozen de heer A. I Van Middelkoop.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1893 | | pagina 1