TEDE LEESCB, ijf ons. SffOHING IACIET, aan huis. 1893. N°. 1423, Zaterdag 18 November. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-ïïolland en Utrecht kooping. nhuis ider Spiegels, en Aardewerk en Bedden met 3 verder zal wor- van Noorta. ard-, /eiland, •kel, kop, 72 Ca., 3IJLEN tot t J«- jeder bij biljetten VLIET, en IJssel verhuren: erijen en gelegen aan BINNENLAND. J G.Azoon, T Brieven van Barend. If •NSTEIN. n”. DAM. wordt. 11 Not. De kerk rpen; hij hy dit v. 7 jaren ien verkoop van «0WEHBE G0ÏÏRANT. S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, Uitgever». ■kade, te samen i gratis verkrijg- L voornoemd. ist door het j Boekhandel wat ge- Cl. v. Mierop) in leest de notulen der ze notulen worden onverandf e. k.ieder aan Notaris V. G. A. BOLL lorinchem zal in irkoopen IKE GOES Wd. ARDJE en DIJK- in UWER, GOUDA. van den )ec. a. s. 74 Centiaren; en combinatiën, nschreven. 22 November i her berge van. FUHRI 8NETH- terden zal op ovember a. s., a sterfhnize van EB JAREN. rerhnring liggen cretarie, alwaar i zijn te bekomen, vember 1893. iden voornoemd De Schout, R. BLOK. 2 9 November i her berge van voormiddag* om staling der koop- r a. s. jven de Notaris- 'EN te Lopik en oornoemd. taan van Notaris 8NETHLAGE te rdt op Vrijdag 9er a. s.!s v.m. is van den Heer in Tappershenl verkocht 'er, open: i HEEMRADEN ir den Hoek en der Lekkerkerk »ns op Zat et er 1 893, des n bet Polderhuis JUDEN, in het Prgs der Advertentiën: Van 1 tot 5 regels f 0,50. Iedere regel meer f 0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending franco uiteriyk tot Dinsdags-avonds 8- en tot Vrijdags-namiddags 5 uren. Alle binnenlandsche Advertentiënvoor 3 maal plaatsing opgegeven, worden slechts t maal in rekening gebracht. Deze Courant wordt des Woensdags- en des Zaterdags morgens uitgegeven. Prijsvoor Schoonhoven per drie maanden 0,75. Franco per post door het geheele rijk 0,90. Men kan zich abon- neeren bij alle Boekhandelaren, Agenten en Brievengaarders. heeft ontworpen, die voor ons land tot waarheid zal maken wat Von Moltke eens van den Duit whe.^- schoolmeester gezegd heelt. Dat, Mijnheer de Redacteur, heb ik den kameraden zoo ongeveer verteld’t is niet alles wat er in het Koninklijk Besluit staat, maar toch het voornaamste, als ik mij niet vergis. Als altoos noem ik mijmet vriend schappelijke gevoelensuw vriend BAREND DE SCHUTTER. openbare vergadering van den Raad van Stateafdeeling voor de geschillen van be stuur, was ingekomen een Kon. Besluit van 81 .Octoberwaarbjj op hot beroep van het bestuur van den dorpspolder Dalem, met verbetering van het besluit van Ged. Staten van Gelderland, d.d. 24 Mei 1893, en met nadere wijziging van den legger B der wogen en voetpaden in dp gemeente Vuren, wordt aangewezen als onderhouds plichtige: 1°. van eenen houten duiker in den weg, genaamd Dalemsohe zeevangde gemeente Vuren; 2*. van eenen steenen duiker in den Tieudewegde polder Vuren. Bij ministerieel besluit van 10 November jl. is mejuffrouw W. J. Snellen, onderwijzeres te IJselmuidenmet ingang van 1 December a. s. tot onderwijzeres tevens adjunct-directrice benoemd aan het njksopvoedingsgesticht te Montfoort. Aan het Ministerie van Wa terstaat Handel en Nijverheid is Woensdag aanbesteod de uitvoering van baggerwerk, tot voortzetting der verbetering van de rivier de Waal, tusschen den Hoofddam by Pannerden en Loevestein, zijnde tusschen de kilometerraaien X en XC1V der herziene rivierkaart. Minste inschrijver G. A. Van Hattem te Sliedrecht, voor f 0,184 per M*. De chrysanthemum-tentoon- steliing op 10, II en 12 dezer te Utrecht gehouden, werd bezocht door 1800 personen, onder welke een groot aantal uit andere plaatsen. Het batig saldo, dat aan het kinderziekenhuis ten goede komt, zal ver moedelijk pl. m. f1000 bedragen. De agent van politie B. v. d.B. uit Gouda ging op zijn vryen dag met vrouw en kind naar Hazerwoude. Onderweg ont moette hij een boerenwagen, week, zelf den kinderwagen besturende, zooveel mogelijk uit, maar werd door het onbesuisd ryden van een boerenjongen aangereden, zoodanig, dat een wiel en de kap van den kinderwagen vernield werden, waarvoor v. d. B. een schadeloosstelling vroeg Van f 15. De bestuurder van den wagen, J. Z. uit Bodegrave, die het kinderwagentje had aangereden,, stond thans te ’s Hage terecht wegens beschadiging van roerend goed. De jongen verklaardebij ongeluk het wagentje aangereden te hebben. Overigens meende hij „het recht” te hebben, buiten het dorp” kinderwagens, hondewagens en al wat hem in den weg kwam, het onderste boven te ryden. Pogingen tot schikking of schadevergoeding had hij dan ook maar niet aangewend. Het O. M. achtte bet noodig, den beklaagde eetis aan het verstand te brengen, dat zijne opvatting zeer onjuist was en vorderde zyue veroordeeling tot f25 boete en wat betreft den civielen eisch, veroordeeling tot betaling van f 10. AARLANDERVEEN, 11 Nov. De kerk voor hendie niet langer onder de Veree- nigde Gereformeerde Kerken willen staan, is voltooid en zal a. s. Zondag in gebruik worden genomen, wanneer de heer Van der Valk (van de Kamper-sohool)de om zyne redenaarsgaven en zgn aangenamen omgang door zyne volgelingen geliefde leeraarbaar zal inwijden. Zij is weinig kleiner dan de Gereformeerde (doleerende) kerk en biedt gelegenheid aan voor ruim 300 zitplaatsen. •ALBLASbERWAARD en VIJFHEEREN- LANDEN, 17 Nov. De handel in kaas was deze week iets beter gestemd, naar boter be stond weder goede vraag; kaas was fl per 50 kilo lager, boter onveranderd in prgs. Men besteedt thans in deze streken voor kaas van f21 tot f26 per 50 kilo, naar wicht en kwaliteit; goëboter f0,65, wei- boter f0 55 per kilo. MONTFOORT, 13 Nov. Heden-morgen had de teraardebestelling plaats van het stof felijk overschot van pastoor Vester. De plechtige Igkdienst werd gehouden door den Hoog Eerw. heer J. W. Van Leuffen, deken te IJselstein, omgeven door een twaalftal geestelijken, die op het in rouw gehulde altaar een diepen indruk op de talrgke belangstellenden teweeg brachten. Na afloop der korkelijke plechtigheid werd het lijk grafwaarts gedragen. De droevige stoet werd geopend door de koor zangers, gevolgd door eenige geestelijken achter het lyk volgden de familieleden met het kerk- en armbestuur benevens de burgemeester dezer gemeente, de predikant by de Ned. Herv. Gemeente, de heer W. De Gelder notaris en de heer R. Peel, arts'. Tal van belangstellenden sloten zich aan en schaarden zich om de geopende groeve waarvoor de derde maal in tijd van 7 jaren het dierbaar overschot van een pastoor werd ter aarde besteld. •NOORDELOOS, 15 Nov. Gisteren avond is een oppassend arbeider, C. j/an Veen op noodlottige wgze om het leven gekomen’. Gezeten op een met hooi beladen wagen is hij daaraf gevallen en ging hem een Toor- en een achterwiel over het lichiam, ter hoogte van de hartstreek. Inwendig zwaar benadeeld werd hg naar iga woning ver voerd, alwaar hij spoedig overleed. De deelneming in dit treffend gevel ie I algemeen. bjj. wordtin igen gehouden. ---dat de desbetreffende de i^geering wel zyn ontvangen; geene aanvrage van jongelieden j meent dat ze het vorige jaar ^.v^ierKerk zjjn gegaan en houdt het er dat dit ook dit jaar geschied zal zgn. hoer v. d. Heug dankt den voorzitter mededeeling, waarna de vergadering voorzitter gesloten wordt. Bij Kon. besluit is bij het per soneel van den geneesk. dienst der land macht, voor den tijd van vijf jaren, benoemd tot reserve-officier van gez. 2e kl. de bur- gergeneesk. (arts) Dr. J. K. H. Brumund, eerv. ontsl. off. van gez. 2e kl. van het leger hier te lande. Bij de te Dordrecht gehouden verkiezing voor een lid der Provinciale Staten, was het aantal uitgebrachte stem men 1101 gekozen de heer K. Bos Azn. (candidaat der liberale kiesvereemging) mot 794 stemmen. De heer O. B. Schuurman (a.-r.) verkreeg 193 stemmen. By besluit van Ged. Staten van Gelderland, is eene wijziging aange bracht in de grondslagen voor de bereke ning van de jaarwedden der burgemeesters, wethouders, secretarissen en ontvangers, en zijn voorts de jaarwedden van bovenge noemde ambtenaren voorloopig bepaald, zoo- als in de bij hun besluit gevoegde staten is aangeduid. De Gemeenteraden zijn uitgenoodigd, hun gevoelen omtrent de voorloopig vastgesfelde verhooging van jaarwedden welke ver- hooging op een nader te bepalen tydstip zal ingaan, vóór 1 Jan. e. k voor zooveel hem aangaat, aan Gedepu teerde Staten mede te deelen. I» d» Woeaadtg g.hogd.n alg^me," I0VEN. v. d. Hoog vraagt aan B. en W., aanrrftg0 ge(]aau leid tot oefening in den openen. De by. In vei len van Re- van de ferme soort, die gevoel heeft van zijn plicht als vaderlander. Hij is laat ons zeggen op een kweekschool voor on derwijzers. Al hadt gij een geldkist, wèl- gevuld en zoo groot als ’t Heidelberger vat, van het „koopen van een remplafant” wil hij niet hooren. Maar toevallig hebt gij ook zoo’n kist niet, en als Over een poos uw zoon klaar is met zijn acte, zal hij zelf den kost moeten verdienen. Nu is het voor hem van veel belang, zijn mi litaire plichten te vervullen zonder dat zijn verdere studie er door lijdten dat tevens zoo aangenaam te doen als het kan. Al is hij juist geen aristocraat, hij vindt het toch wel een beetje vervelend, gedrild te wor den tegelijk met en op dezelfde manier als de meest grasgroene plattelander, die op zijn best lezen kanen bijvoorbeeld les in „theorie” te krijgen gezamenlijk met een zoodje recruten, wier ezelachtige antwoor den op de eenvoudigste vragen de lever van den geduldigsten instructeur aan de kook brengen. Hoe moet nu dat jonge mensch het aanleggen? Wel, hij gaat, als hy 17 jaar is, naar den kommandant van het garnizoen der plaats, waar de kweekschool is gevestigd, en vraagt deel te mogen nemen aan de vrijwillige wapenoefeningen, met het doel, om later in het reserve-kader te komen. Die commandant zal hem den raad geven, te zorgen dat hij behalve de vakken welke hij aan de kweekschool beoefent, nog wat Duitsch of Engelsch, en wat algemeene geschiedenis te leeren, omdat hij daarin, zoomede in het Fransch, oen examen zal hebben te doen. (Van de overige in het Kon. Besluit genoemde vakken krijgt hij waarschijnlijk vrystelling, als hij de onder- wijzersacte heeft behaald.) Lukt, het een en ander, dan kan hij, na het diploma als onderwijzer te hebben behaaldeerst voor zijn verdere militaire opleiding zorgen. Hy moet daartoe, on verschillig of hy in de loting valt of niet, 8 maanden in het leger dienen, maar dat behoeft niet, als hij het anders wenscht, aan één stuk; hij kan den tijd in overleg met de militaire autoriteiten, verdoelen. Hij ontvangt dadelijk den titel van adspi- rant-vaandrig en wordt afzonderlijk opge leid, tot hij den graad van reserve-onder- officier heeft verworven. Hij mag gedu rende dien tijd in of buiten de kazerne wonen; de soldij bedraagt aanvankelijk 40 cent daags. Is de genoemde graad verkregen, dan gaat hij naar huis met verlof, maar blijft, met inbegrip van den tijd dien hy reeds gediend heeft, zes jaar ter beschikking van den Minister van Oorlog, waarvoor hem per jaar 50 gulden wordt betaald; alleen zal hijin gewone tijdennu en dan voor enkele dagen worden opgeroepen om aan herhalingsoefeningen deel te nemen, een aangename afwisseling is in zijn o wone leven. Op die dagen krijgt hij nog een gulden per dag toelage. Voor lui van de Hoogere Burgerschool en Gymnasiën afkomstig zyn de voorwaar den precies gelgk. Wie drie jaar van de Burgerschool achter den rug heeft of daar mee overeenstemmende ontwikkeling heeft bereikt, kan reserve korporaal worden; de jonge lieden van de Uuiversiteit of van de Polytechnische school kunnen worden op geleid tot vaandrig, rang hebbende^onmid- dellyk onder den 2en luitenant. De gel- delyke voordeelen zyn met dat verschil in graad evenredig. Wie nu in het burgerlijk leven niet da delijk een plaats kan krygen naar wensch, kan tijdelijk in het leger worden opgenomen en geniet dan al de voordeelen, aan zyn graad verbonden. Een uitmuntend toe vluchtsoord om eerst de kat eens uit den boom te zien, liever dan de eerste de beste betrekking maar te aanvaarden Maar laat ik nog even myn reserve- onderofficier uit den onderwijzersstand op zijn verdere loopbaan volgen. Is zijn ver bintenis uit, en hij nog geen 30 jaar, dan kan hij nog tot hoogstens zes jaar er bij pakken. Gesteld nu, hij komt terecht in een kleine gemeente, waar mettertijd ook schutterij zal moeten worden gevormd, want de wereldvermaarde plattelandsche heeft haar langsten tijd gehad, dan is juist bij de mandie voor de leiding der oefeningen is aangewezen. Dat geeft hem in het oog zijner mede-ingezetenen een nog hoogere waardedan hy als leider der jeugd reeds beziten wat ook niet van beteekenis is ontbloot, een aardig by- slagje op zyn tractement. Hooger nog dan dit alles is te achtön het voordeeldat hij optreedt als de drager van het vaderlands lievend beginsel, als de vertegenwoordiger van den eersten burgerplicht, die door woord en voorbeeld, door leiding en on derricht, de groote waarheid blyft voor staan dat een volk, welks zonen het besef hunner weerplicht levendig houden, niet kan worden beroofd van zyn dierbaarst goed, de nationale vrijheid. Dat ideaal hebben de meer ontwikkelden, dat hebben ook de onderwyzers hun landgenooten steeds voor oogen te plaatsen; en het is in die gedachte, dat de Regeering een instelling i. „Snap jij er wat van, Barend?” „Wat bedoelen de Heeren?” „Hier, dat, kijk maar eens!” Zoo werd mij toegeroepeneen paar weken geleden toen ik op’t gewone Woensdag-avonduurfje de sociëteitszaal binnenkwam. Tegelijk we zen drie vingersaan even zoovelen mijner vrienden toebehoorendenaar een courant. Ik nam en las. ’t Was een kort en bij den eersten oogopslag niet al te duidelijk bericht over de instelling genaamd het reserve kader. „Heel helder is ’t mij niet, moet ik ibggen. Maar, daar wordt gesproken van een Koninklijk Besluit, ’k Zal morgen eens op ’t stadhuis de staatscourant zien te krijgen, dan weten we het in eens!” „Dat behoeft niet,” riep toen onze ge- meente-secretaris„ik had je juist ook een kleine inlichting willen vragenen nam daarom het blad mee. Hier is het.” „Maar, heeren, neemt mij niet kwalijk waarom moet ik juist dat licht verschaffen?” „Hoort eens, wat ’n bescheiden man! Ben je dan voor niemendal onze sergeant- majoor? Legt je hoedanigheid van mili taire specialiteit je niet de verplichting op, ons van advies en raad te dienen, over wat de nationale defensie betreft? Komaan, geen praatjes; hier is de courant, je gaat er van avond kalm mee naar huis, en aan- staande week zorg je er voor dat we vol komen op de hoogte komen.” „Als de heeren het zóó opvatten, dan fiat! Laat ons nu voorloopig alle militaire en sohutterlijke qnaesties op zijde zetten, en ons gewone potje biljart gaan maken.” Wat ik den kameraden een week daarna mededeelde, mijnheer de redacteur, wil ik, als ge ’tgoed vindt, in wat anderen vorm, den lezers uwer courant ook"eens vertellen. De talrijke interrupties van de belangstel lende toehoorders, inzonderheid die van onzen braven bakker, die om zijn hoepel vormige beenen voor allen krijgsdienst on geschikt is verklaarden aan deze treurige omstandigheid het recht ontleent om met „de heele soldaterij”, zooals hij dat noemt, den draak te stekenlaat ik achterwege. De instelling van het reserve kader is een flinke poging van den Minister van Oorlog, om de ontwikkelde jongelui er toe te brengen, ook zonder dat de wet hen er toe noodziakt, hun dienstplicht zelf te vervullen. Die wet zal komendaar be hoeft niemand aan te twijfelen; maar, in ons land loopen goede wetten niet zoo vlug van stapel als een goed schip. En daarom zou het zeker pleiten voor den uitmunten den geest van de Hollandsche jongens, als zij wat meer doordrongen bleken te zijn van het feit, dat het een eer is, geroepen te worden om deel te nemen aan die voor bereiding tot de landsverdediging, en uit eigen vrije beweging het recht deden gel den in de gelederen te worden opgenomen. Ik heb daar meer over gepraatmen houde het mij ten goededat ik nog eventjes mijn stokpaard berijd. Deze regeling nu heeft ten doelhet dien jongelui zoo gemakkelyk mogelyk te maken. Maar er komt nog wat bij. Wan neer er ooit onweer aan de lucht mocht verschijnenen de kans daarop zal geen verstandig man durven betwisten, dan heeft het land bovenal behoefte aan ge schikte aanvoerders. Laat ik u even een paar regels voorlezen, geschreven in het studenten-week blad Minerva” door niemand minder dan den luitenant-kolonel Van Dam van Isseltgeen mensch kan beter dan hy over de zaak oordeelen, want, zooals gij in de courant hebt gelezen, is juist deze hoofdofficier belast met de regeling van het reserve-kader. Het blad is mij toegezonden door een neef van mijn patroon, candidaat in de medicijnen, een fermen jongen, dien ik eens in de groote vacantie de hand grepen heb geleerd, en die, ofschoon als eenige Zoon vrystelling van den dienst hebbende, toch heeft gezorgd dat hij, door deelneming aan de vrijwillige wapenoefe ningen het brevet van adspirant-korporaul verkreeg. De Overste Van Dam schryft: „In tijd van oorlog kunnen wij door geld nog in alle behoeften voorzien op eene enkele na. Manschappen kunnen wy aanwerven, lichtingen heffen, schutterij en landstorm oproepen; w..penen, munitie, proviand, alles kunnen wy van elders ontbieden alleen aanvoerders niet. En die aanvoerders zyn thans, in den hedendaagschen krijg met zijne duchtige verliezen, meer dan ooit van noodevooral in Nederlanddat met vele, kleine afdeelingen den oorlog, zal voeren in het polderland en die bij zijne verdediging op den steun moet kun nen rekenen eener geoefende schutterij •onder bekwame aanvoerders." Ziet ge, dat is de zaak. Onze schutterij zal worden hervormd tot een deugdelijke reserve, wat zij nu nog niet precies is; en het reserve-kader moet hooidzakelyk dienen om haar van goede korporaals, on derofficieren en luitenants te voorzien. Ik stel mij voor, gy hebt eensoon, pen Vergadering van den Gemeenteraad te Krimpen a/d Lek, op 10 November 1893, des avonds 6J uur. Afwezig met kennisgeving de heer K. Smit Jz. De voorzitter (de heer J. G. v. Mierop) opent de vergadering en leest de notulen der vorige vergadering. Deze notulen worden onveranderd goedgekeurd. De voorzitter deelt mede, dat zgn ingekomen de goedkeuring van G. S. op de in de vorige verg, genomen besluiten betreffende subsidie armbestuur 1893/94; de rekening over 1892; de begroeting 1894 en eenige af- en overschrij ving. Voorts zgn ingekomen een schryven van den heer Bakker, dat hij zyne benoeming tot onderw. aan school no. 2 aanneemt en een schrgven van den heer Inspecteur der Posteryen dat met den Lekdienst des voormidd. 7 uur een postpakket van Rotterdam naar Krimpen a/d Lek wordt verzonden. Al deze mededee- lingen worden voor kennisgeving aangenomen. Het suppl. cohier der hondenbelasting wordt vastgesteld, sluitende met f 8,50 en daar de post „kosten van advertentien” met f 13,05 overschreden is, wordt deze som overgesohreven op onvoorz. uitgaven. De voorzitter deelt mede, dat de gemeente ontvanger verzocht eenige posten op de begroe ting 1891, betreffende hondenbelasting oninvor derbaar te verklaren. Na eenige bespreking wordt tot het oninvorderbaar verklaren besloten, nadat de betrokken honden de revue gepassgerd hadden. Van 3fcn enkelen was de meester vertrokken, van een anderen, die dienst gedaan had om rheumatieit te genezen, was deze hulp niet meer noodig; een derde was de stille rust ingegaan en zoo' kwam men er toe ook de belasting prijs te geven. Verder is ingokomen eene aanvrage v heer L. 8. L. Velleuga om tegen 1 Df eervol ontslagen te worden uit zgn betrekking van onderwgzor aan school no. 1. Daar deze aanvrage is gedateerd 20 October en de verordening voorschrijft, dat een onder wijzer zjjn Ontslag eerst verkrijgen kan 2 maanden na zyne aanvrage, wordt de heer V. eervol uit zgn betrekking ontslagen tegen 20 Decem ber of zooveel eerder, als in de vacature zal voorzien zyn. Daarna komt in behandeling een adres van den heer P. J. De Bruine, arts alhier. ZEd. wyst op den slechten toestand van het drinkwater op de Noord en doet daarbjj uit komen hoe gevaarlyk het in onzen tyd is met het oog op de Aziat. cholera, wanneer het drinkwater onzuiver is. Ook ter verspreiding van andere ziekten is deze toestand onhoudbaar. Hy heeft zich gewand tot den heer Inspecteur van G. D. Deze laatste heeft zich bereid verklaard gunstig te adviseeren op een even tueel te zenden adres van den Gemeenteraad aan ZEx. den Minister. De tyd is nu gunstig met het uog op de planuen tot normaliseering van de Lek. Hy wenscht verbetering en richt zich, mede uit naam van vele ingezetenen, tot den Raad met de vraag, dat deze zich tot ZEx. den Minister zal wenden niet het verzoek om in dezen toestand verbetering te verkrygen. De heer v. d. Hoog waardeert de stem die er opgaat om verbetering te brengen in den onhoudbaren toestand van het drinkwater; hy hoopt, dat de Raad zal besluiten een dergelijk adres aan den heer Minister te richten en dat B. en W. deze zaak met alle kracht zullen steunen. De heer Boogaerdt wyst er op, dac deze zaak niet veronachtzaamd is; hot vorige jaar is er reeds in deze vergadering over gesproken de zaak wordt niet voor de eerste maal be sproken, ten bewyze strekke de duiker, welke dientengevolge in den strekdam gemaakt is. Wil echter de Inspecteur de zaak ter harte nemen, dan gelooft hy wel aan beter kans van slagen en vereenigt zich daarom met het verzoek. De heer v. d. Hoog heeft met zyne woorden niet de bedoeling gehad de beschuldiging van verzuim op B. en W. te werpen; hij heeft alleen willen uitdrukken, dat hy dit verzoek dringend wil ondersteunen. Verder wordt door enkele heeren het bestaande plan besproken en worden de meeningen geuit over de bezwaren, die er. aan verbonden zyn. De heer v. d. Weyden wil den Minister de bezwaren op het bestaande plan aanwyzen. De heer Boogaerdt wil alleen op het bestaan van den verkeerden toestand wyzen en alleen verbetering verzoeken. Hy weuscht, dat de Inspecteur een afschrift van het verzoek zal ontvangen. Met algemeene stemmen wordt besloten een verzoek om verbetering aan den heer Minister te zenden en den heer Inspecteur een afschrift van dit verzoek te doen geworden. De voorzitter deelt mede, dat er in vergade ring van B. en W. over gesproken is om te trachten verbetering te brengen in den toestand van den weg door de kom der gemeente. By nat weer is de kom der gemeente onbegaanbaar; het weinige grint, dat er op gebracht wordt, is niet voldoende om den weg begaanbaar te maken. Hy wyst op de gemeente Ridderkerk, waar men het paardenspoor bestraat heeft. Op dergelyke wyze zou hy ook hier een straatweg van 1 M. breed in het midden van den weg willen aanleggen, 't Spreekt van zelf, dat dit kosten zou veroorzaken, hy sou hel werk daarom in eenige jaren tot stand willen brengen om zoo doende, althans de kom der gemeente to be straten. De heer v. d. Hoog meent, dat over dit punt heden-avond geen beslissing kan vallen, aange zien de Raad niet voltallig is en dit punt niet geconvoceerd is. De heej; Boogaerdt doelt mede, dat do kosten te Ridderkerk indertyd voor eene bestrating van 80 cM. breed 75 A 80 ct. per M. betaald is; werd dus hier een weg van een M. breed en 2000 M. lang aangelegd, dan zouden de kosten byv. over 4 jaar verdeeld f500 ’sjaars bedragen. Hy houdt bet er voor dat de kosten van 't onderhoud niet groot zullen zjjn. Hy acht het wensohelyk dat een dergelyk werk wordt aangelegd en spreekt over verschillende plaatsen op den dyk, die zeer slecht zjjn. De heer v. d. Hoog acht het noodzakeljjk in eene volgende vergadering eene commissie te benoemen, die een uitvoerig rapport omtrent den aanleg en de kosten zal uitbrengen. De voorzitter wil heden-avond eene commissie benoemen. Ook de heer Boogaerdt wenscht, om tijd te winnenheden-avond eene commis sie te benoemen. De heer v. d. Berg wil wel eene commissie benoemenmaar is niet voor het gedane voor stelhy wenscht eene volledige bestratingdo kosten zullon per jaar niet veel hooger zjjn, wanneer er byv. 10 jaar over 't werk gedaan wordt. De paardenspoorstraatjes zyn aan veel onderhoud onderhevig, het wiel gaat er over en rydt de straat stuk. De heer v. d. Weyden is niet tegen het be noemen van eene commissie. Hy is er van overtuigd, dat de dijk slecht onderhouden wordt; jaar op jaar gaat de weg achteruit en daarom wil hij aan het djjkoollege vragen, wat dit er aan doen wil. De heer J. Huiser meent, dat men die moeite wel kan sparen; het college zal geen cent geven. De heer v. d. Weyden meent, dat door ’t aanleggen van ’t werk de gemeente lasten worden opgelegd en aan het dy koollege worden ontnomen. De heer Boogaerdt merkt op, dat de leden van het college, wanneer ze al hotsende met hun rytuig langs den weg gaan, wel tot de overtuiging gekomen zullen zyndat de toestand slecht is. Hy herinnert zich, dat de heer Huizer als lid van dat college vroeger beloofd had op den toestand te wyzen. De heer Huiser zegt, er in der tyd op gewe zen te hebben. De voorzitter wyst er op, dat er vroeger meer grint gebracht word, nu doet men het te zuinig wy moeten daarop wyzen. Het college heeft er profijt by, wanneer geen grint meer noodig zal zyn, daarom is het billyk, dat dan de f 40 onkosten vergoed worden. Hij vertrouwt dat de heer Huiser als heemraad deze zaak steu nen zal. De heer v. d. Hoog stelt voor, eene commissie van 3 leden te benoemen; we schermen nu te veel in duister. De hoer Boogaerdt wenscht, dat de te be noemen commissie in haar rapport zal opnemen, wat het Dykbestuur zal willen vergoeden. Het voorstel van den heer v. d. Hoog wordt aangenomen met 4 tegen 2 stemmen(tegen Huiser en Drapers). Na twee stemmingen worden als leden dhjr comm. benoemd de hh. v. d. Hoog en v. d. Weyden; de laatste bedankt echter. Na nog een tweetal stemmingen wyst het lot den heer Boogaerdt aan, die evenals de heer v. d. Hoog de benoeming aanpeemt. Het derde lid is van zelve de voorzitter. De voorzitter verzocht nogmaals den heer Huiser, deze zaak zooveel mogelyk in de hand te werken. Do heer Huiser meent van te voren te weten, dat het niet gebeuren zal, maar men kan het probeeren. De heer v 1 ,r. of er aan hun college is om hier de gelegenhc wapenhandel voor miliciens te jongelieden hebben er voordeel aahillende andere gemeenten geeringswege deze oefening De voorzitter dêtelt mede, stukken van er is echter gekomen; hij naar Lekkerai voor, De voor zyue door den 1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1893 | | pagina 1