4PHIEËN rHOMSON, 1893. TING LAGER elijksch gebruik. STOUT mde drank. M N’. 1424. Woensdag 22 November. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht per week L8CHE BANK, Ï8TRAAT, C 416. Ir and-, Rivier- en Zeeschade, an Waarden en Geldswaardige nditiën. Goedewaagen Zonen MARKT, naast „DE WAAG”, GOUDA, nemen gelden A deposito: EW-YORK. lags en Zaterdags. ikaansche art-Maatschappij. IN NOOTEN, Schoonhoven, prachtige collectie EN’S EN’S a deposito. I I T00r slechts 75 CENTS. Op fijn gal bristol carton in luxe-étui f I,— BUITENLAND. Overcieht. binnenland. 10 J are kjes bij den winkelier, waar de thee op l jold 4 SM»™ courabt. sverkiezende tegen de prolongatierente zonder eenige kosten, in eens of bij ge- idel van 1 en een levens raden uitroep turfsohuit loor de omstao- uitsluitend bij den Hoofd-Agent ■ioogendijk, en te Oudewater ■ER. iar Kloveniersburgwal 25. EVISITE, Amsterdam. prachtige wicht te van een verwonderinj scheen niet juiohingen, vielen, ten lam en adres achter het zakje en zenden r Kloveniersburgwal No. 25 te Amsterdam, stussen, verkrijgbaar bij H H. Winkeliers. 2,per 5 ons verkrijgbaar te Schoonhoven J. WIJNANDS, J. L NIESSEN, D. DE foordrecht bij A. VERBURG.j UOMSON, Kloveniersburgwal 25, bij de rgens van 9 tot 2 uur en des rd Zaterdagavond en Zondag. Commissarissen van Toezicht, r. J. U. VAN ROOSENDAAL, Notaris. VAN AN DEL Tz., Koopman. MULLER, Koopman. A. BOS, Wethouder van Gorinohem. VERSCHOOR VAN SLEEUWIJK, Burgemeester van Sleeuwijk. lage, ta ROTTERDAM, eer J. E. KROES te Groningen. E. BOLS1U8 Gister wijk, dier bij wlen het uitgelote zakje werd masseert en disconteert WISSELS enz. enz. een rente van 3| pCt. i> 3 i opzegging tegen een rente van 2} pCt. 1 dag opvragens 3 langer termijn op overeen te komen oorwaarden en desverkiezende tegen mderpand in fondsen; erstrekken gelden op Effecten voor: Iragen onder f 1000,— A 5 ’s jaars; Iragen daarboven tot den prolongatie- loersvolgens Amsterdamsohe beurs- roorwaarden asten zich met het koopen en verkoopen ran Effecten, tegen een provisie van: I ®/0 voor fondsen boven de 30 6 ®/0 onder 30®/„;(oo| voor loten;) iverlangd worden orders in de meests 'ondsen verantwoord tot den eerstvolgen- len middenkoers der Amsterdamsohè beurs; welen Coupons in boven de Amsterdam* sche beursnoteering, zonder berekening van provisie; lasten zich op voordeelige voorwaardeB met het incasseeren van wissels op binnen- an buitenland. Tarieven op aanvrage gratis verkrijgbaar. nformatiën worden verstrekt door den Heer VAN DEN HEUVEL, S&e, Ml W f* Ter Boekdrukkerij van f lm 8. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven worden 100 Naam- lil kaartjes, op helder wit carton, F 1 in net étui, voortaan geleverd van den nacht tot een horigen storm aan- wakkerde en tot heden middag aanhield, van tijd tot tijd vergezeld van regen, hagel en donder. Tal van daken en woningen in deze streek zyn gehavend, doch voor zoo veel bekend, kwamen geen persoonlijke ongelukken voor. •AMEIDE, 18 Nov. Op de heden alhier gehouden publieke verkoopiog van opgaande en andere boomen werd besteed voor eiken f 20, esseo f 6 A f 25, wilgen f8 af 15, populieren f4 A f 14 per stuk. Dikke boomen van goede Jrwuteit zijn zeer ge zocht en brengen een goeden prijs op; boomen van minder gehalte, zoomede brand hout, zijn weinig in trek. ♦AMEIDE, 20 Nor. Op een avond der vorige week is de landbouwer O. alhier met paard en wagen, de laatste beladen met bieten, van den Sluizendijk gevallen. Gelukkig liep dit ongeluk met eenige be schadiging van den wagen af. ARKEL, 17, Nov. De commissie, benoemd in eene vergadering van ingelanden van het Groot Gemeeneland van Arkel, tot ondersoek van de vraag of het al dan niet gewensoht is dit lichaam op te heffen, heeft in een schrijven aan het bestuur een uitvoerig rapport van baar onderzoek uitgebracht, en stelt voor aau Ged. Staten van Zuid-Holland te verzoeken om, na gepleegd overleg met de betrokken polderbesturen, aau de Prov. Staten voor te stellen op te heffen de polders Schelluinen, Laog-Soheiwyk, het Oudland en Kort- Scheiwijk, Arkel en het Land van de Zes Molens, en op te richten een nieuwen polder, het ge- heele territoir omvattende van de opgeheven polders en voorts de baten en lasten van het Groot Gemeeneland, te verdoelen tusschen den nieuw op te richten polder en den Banne van Goriuchem en den Beemd. ♦BERG-AMBACHT, 17 Nov. Heden werd de 2de spreekbeurt voor dezen winter in de vereeniging „Wintertalingen” vervuld door den heer D. C. De Koning, hoofd der le Openb. School te Stolwijk. Zijne voor dracht der novelle: „Mijne leziug te Bosoh- •wjjk” van Justus Van Maunk, werd met groot genoegen aangehoord. Meuig keer kwamen de lachspieren in beweging. Na de pauze werden bydragen geleverd door den sp'eker, mej. L. E. De Broekert eu de heeren A De Jong Kz Van Ammerstol en J. G. Bettink. De eerstvolgende spreekbeurt zal vervuld worden door den heer K. Klomp, van Ammerstol. •BERG-AMBACHT, 18 Nov. In den morgen van heden is door A. Versteeg het kruis weder op de torenspits geplaatst. Eene menigte mensoheti stonden dit levens gevaarlijke werk uan te staren. De toren haan kan nu flink draaien. •BERG-AMBACHT, 20 Nov. Het zoowel in- als uitwendig nette, vernieuwde kerk gebouw der vereenigde Cnrist. Gerei, en Nederd. Geref. Gemeenten werd gisteren morgen plechtig ingewyd met eene rede van Ds. D. Osings, van Goudanaar aan leiding van 1 Kon. 8 30. Eene talrijke schare was opgekomen Ook het dagelyksch bestuur der gemeente, daartoe officieel uit- genoodigd, was vertegenwoordigd door de beide heeren wethouders. BODEGRAVEN, 18 Nov De zoo goed als onhoudbare toestand vau ons stationsgebouw blyft nog altjjd voortduren, Sedert maanden worden de buitenmuren van de wachtkamer 3e klasse door zware stutbalken geschraagd en loopen de treinen langs de tweede baan van het perron, doch dit vermindert het gevaar slechts voor een gedeelte. Een tiental weken reeds is het gebouw onbe woond, en nog verneemt men niets officieels van een nieuw station. GIESEN-N1EUWKERK, 18 Nov. Ds. J. Van der Spek zal xyne afscheidsrede Zon dag den 3den December, des namiddags te half twee houden, en wordt den daarop- volgenden Zondag te Schoonhoven bevestigd. De collecte voor de zending onder de Israëlieten heeft ruim f 10 en te Gou- driaan ruim f 6 opgebracht. •HAASTRECHT, 20 Not. Tot brand- meesters van spuit'no. 2 zijn benoemd de heeren Tb. Hooft en Th. Jansen. Zaterdag-avond gaf de rederijkers kamer „’t Ontluikende bloempje” haar eerste openbare uitvoering in dit seizoen. Opgevoerd werden de tooneelntukjes: „De twee ringen” en „Papa gaf permissie". Beide stukjes werdeu uitstekend afgespeeld; de dames- zoowel als de heeren ledeu ver dienden allen lof. Het zeer talrijk opge komen publiek gaf dikwyls door applaus te kennen, dat het een genotvollen avond had. HARDINGSVELD en GIESENDAM, 18 Nov. By de Woensdag-avond gehouden verkie zing van een kerkvoogd, is mót algemeen® stemmen herkozen de heer G. Romeyn. HOOG-BLOKLAND, 16 Nov. Het her- halingsonderwys aan de o. 1. school alhier is aangevungen met slechts 7 ieerlingeu. •HOORNAAR, 20 Nov. Eene zeug van den bouwman J. Blob WHz., alhier, heeft gisteren weder 21 jongen geworpen. Dit dier heeft nu in den tijd van twee jaar in vjjf keer 95 biggen ter wereld gebracht. KRIMPEN a/d LEK, 20 Nov. Bedankt voor het beroep naar Klundert door Ds. P. S. Bartstra alhier. MONTFOORT, 20 Nov. Do ZeerEerw. Heer A. B. Van Blaricum, benoemd pastoor alhier, zal Vrjjdag a. s., op uitdrukkejyk verlangen zonder eenige feestelijkheid, naar hier komen. Zondag daarop aal ZKw., onder VARIA. Een net gekleede mynheer wipte verleden week een winkel te Rotterdam binnen en v*r- telde, dat hy erg veel haast had. Hjj kocht maar een kleinigheid, gooide gauw een bankje van 60 op de toonbank, streek een-twee-drie het wisselgeld en zjjn bankbiljet op, stormde den winkel uit en de straat op en, met een kleine wijziging van: „Doe wel en zie niet om” en nog meer haast, gunde hy zich geen tyd otn don winkelier, die hem uit alle macht naliep en nariep, ook maar eren te woord te staan I Twee Duitsohers, op weg naar Rotterdam, raak ten te Utrecht met een paar „paardenkoop*!*” aan de praat, zochten een melkinrichting op, legden een kaartje, verloren in een ommezien een sommetje van bjjna f 25 en nadat dit allen had plaat* gehad, begrepen >e hoe laat het was en kwamen ze nog te laat by do politie, waar Ie vertelden van Hollandsche oneerlijkheid en Duitsche onnoozelheid. In een koffiehuis te Amsterdam zou men verledeu week een kegel- concours hebben en zóó groot was de ambitie, dat 's nachts te roren reeds een paar heeren kwamóh, om hun te slaan. Ze braken haast heel de baan af, namen alles meê, wat hun voor de hand kwam, doch meer begeerif naar aardsche schatten dan naar eerlieten ze een kist met de uitgeloofde medailles stilletjes staan. De gemeente-reldwachter van Haarlem mermeer is ingepikt en geborgen te Haarlem achter de tralies. Belast met het ontsmetten van een boerenwoning, waar een veeziekte had ge- heerschtdreef hy de zindelijkheid zoover ten minste dat veronderstelt men dat hy op zyn bacillen-jacht met ander vuil ook „aardsch slijk" uit de woning tneêpakta. Een Daitscher kwam verleden week op een avond io een drukke straat te Amsterdam in het gedrang en toen hy er uit waszat hy nóg in het nauw. Hy had weinig trekanders had hjj kunnen zingen van „Ach, myn lieber Augustjjn, alles ist hin”, want onder meer was hjj zyn portefeuille met f 100 kwijtgeraakt. Een imitatie van Jakob Kuyt, den Solwveningsohen dierenvriend, zag men verleden wifek in Den Haag. Men zagtwee jongensdie een hond in 't water wierpen en een derde, die het beest van „een anders wiesen dood redde” en die van een dieren beschermenden mynheer een goedkeurend woord één gulden ontving. De mynheer was nog niet uit do voetenof de dierenbeaohermenden knaap zocht de beide dierenbeulen op, deelde het redding*- loon eerljjlc af en... met hun drieën trokken ze naar een andere grachtwaar de affaire op den- zelfden voet wej^d voortgezet. Te Stuttgart u Peter doodgeschotende groote olifant uit den dierentuin, die a| sedert lang ongeneeslyk kreu pel was. De directeur maakte vóór de executie bekend, dat hjj in hoogstdeszelfs eigen persoon het beest een kogel door dpn kop zou jagen en dat het geëerde publiek tegen betaling van 8 Mark entróe het verheven schouwspel kon ge nieten wat dan ook door meer dan duizend personen werd gedaan I Een opgewonden Haag- sohe juffer sprong verleden week in de Loo*- duinsohe vaart en haar beminde, die zich pas niet heel beminnelijk jegens haar had gedragen, aar zelde geen ©ogenblik en ging meé het water in. Een kostganger, bewogen door zooveel trouw, lag even later in 't water te spartelen, wat allo* te zamen, een tooneeltje gaf, veel mooier dan dat, wat dezer dagen op de Bloemgracht te Am sterdam werd afgespeeld en waar een moede juffer onder den hartroerenden van „ik ga me verdoen” in een •prong, waaruit ze kurkdroog doe; di v dera werd opgevischt! Iemand te Aardenburg deed Zondag-middag een dutje, sprong na ge slapen te hebben als een marmot in don winter, plotaeling op, ging haaatje repje naar buiten, spande zyn paard voor de kar en bemerkte eerst toen hjj al een heel eind van .hui* was, dat het Zondag waal—„Alle dingen hobbeu hun goede *yde en de gevangenis heeft die goede zjjde van buiten en zoo laat het iioh verklaren, dat iemand uit Laren, die verleden week op weg wa» naar ’t rasphui*, nu juiat niet zooveel haast had. Van de eene kroeg in de andere, kreeg hjj al mooi de hoogte, toen hjj tot overmaat van ramp een dienaar van den heiligen Hermandad ontmoette, die hem wegen* te veel vergunning in de doos ■topte, zoodat de man te iaat op dé plaats vau z^n tydeljjke bestemming kwam met alwéér een proces-verbaal in het vooruitzicht boven dien. Een Amsterdammer beschreef verladen week aulke sierlyke bochten en gaf sulks voorbeelden van wankelbaar even- aansohouwon, dat de leergrage jeugd der scholen aan den Buitenkant haar ig luide te kennen gaf. Do man ■cheen niet byzonder ingenomen met de toe- i, die hem zoo ruimschoot* ton deel ..u.en, ten minste, hjj vervolgd* de knapen tot in de school, joeg de onderwjjser* up de vlucht eu speelde net soulaag meestertje, tot baas boven-baas kwam in den persoon van een politie-agent, dio den dronken kerel meënam naar het bureau. Staaltjes van moed zjjn wéér gegeven door de aanstaande landsverde digers in ’t oude Sticht. De lotelingun van Renswoude on Scherpenzeel stonden met kortjan gewapend als tigers tegenover mékaar en in 't laatst zag men zelf* een dokter op't slagveld om de gekwetsten te verbinden en oen politie agent om de belhamels in te rekenet).Wie trek in een baantje heeft, kan te Saint-Malo, in Frankryk, terecht. Een plaat* in den ge- meenteraad is daar vaoatd, maar men heeft geen onkelen candidaat. Pas geleden is zelfs de verkiezing voor een raadslid uitgesteld is door den burgemeester by trommelslag beroep gedaan op „de toewjjdiog sjjner mede burgers". Mynheer Huisman, de burgemeester van 't Friesohe IJ 1st, haat allo publish* v*r- makelykheden. Verleden winter verbood hjj een hardrydery op schaatsen eu pas geleden teeu de bekende biljart-virtuoos, 't Is-me-ed-so’ een sóanoe zou geven, klonk wéér zjju burgor- vaderlyk veto, dat is: ik verbied. D*n vol genden morgen echter vond hy op de steegdeur naast xyn woning geschreven „Verlos ons van Louw Huisman, H**rl Geef ons den goeden Popta weer.” Popta was de vorige burgemee*ter. Gemengd N Ie uwe. In do we.k t.d 12 tot en met 18 do lor ogn te HoogoToon 3 portonen aangetast door cholera asiatioa, die allen daaraan zjjn overleden. umuense, uo neer u. a. Molenaar. In de afgeloopen week deden 1 Januari ontslag aan gevraagd aich te Rotterdam ti nieuwe gevallen van de plechtige hoogmis van 10^ are, het woord tot zijne nieuwe gemeente richten. ••OUDEWATER, 17 Nov. Dinsdag avond had alhier de 1ste tooneelvoorstelling der rederijkerskamer „Borger” in het lokaal der vroegere openbare school in dit seizoen plaats. Opgevoerd Werd: „Het Katten- belletjen”, blijspel in drie bedryven, naar „Pattès de Mouchès” van Vieforiên Sardoa, door Dr. Jan Ten Brink. Met het opvoeren van dit schoone blijspel behaalden de wer kende leden van het gezelschap een goed succes. Werd een paar malen in vroegere nos. dózer courant molding gemaakt van eene vereeniging die zich gevormd had, ten doek hebbende het oprichten van eene zuivelfabriek alhier, thans vernemen wij daarvan, dat eene gisteren-avond gehouden vergadering van de voorloopige commissie, mede bijgewoond werd door den heer 9. uit Rotterdam, lid van de Kamer van Koop handel aldaar, vergezeld van een directeur eener zuivelfabriek, om de voorwaarden te vernemen op welke de commissie de tot hiertoe gemaakte plannen en ingewonnen gegevens, bereid zou zyn aan genoemden heer over te dragen. Na eenige bespre kingen en het geven van de vereischte inlichtingen heeft de heer 8. eenige dagen beraad gevraagd om te beslissen. Wy vertrouwen, dat de publieke opinie waarheid behelst en de op te richten zuivelfabriek zoo goed als zeker in die handen zal over gaan, en ons plaatsje te spoediger, bjj de reeds bestaande, met eene fabriek zal ver meerderd worden, want stellig loopt onder één fliuken uitvoerder zoo’n zaakje vlugger van stapel dan onder een veelhoofdig bestuur. Heden had in ’t h6tel „Koning*”,ten verzoeke van het Kerkbestuur der Oud- Roomsche Gemeente alhier en ten over staan van den notaris W. Kruiswijk, de ver huring plaats (voor den tijd van 6 jaren) van 1°. Eene bouwmanswoning met aanhoo- rige wei- en hooilanden onder Polsbroek (zuidzijde), groot 11 H, 16 A., 30 C. Af- gemijnd door den heer O Stam te Polsbroek, voor f 625 per jaar. 2°. Een perceel bouwland in den polder No,ord Linschoten, groot 36 A., 23 O. Af gemijnd door den heer Jac. De Veen alhier, voor f 69 per jaar. Ten overstaan van notaris Mr. Fuhri Snethlage te W oer dep werd heden alhier, in het koffiehuis van Sohoonderwoerd aan Tappersheul, bjj opbod en afslag, in ééne zitting publiek verkocht: De hofstede met landerijen, staande en gelegen onder Papekop, groot 13 H., 15 A., 72 O. In twee per centen ingezet op f 8050 per perceelge combineerd afgemijnd door Sohoonderwoerd, aan Tappersheulmet f 25 daar boven samen alzoo opgebracht f 16125, behalve de onkosten. PEURSUM, 18 Nov. In de heden ge- houden vergadering van de polderbesturen van Over- en Neder Slingeland, zijn blijkens de ingezomen rekeningen de kosten van onderhoud der beide molens f 407,56 tegen f744.38 in het vorige jaar. •STOLWIJK, 20 Nov. In de algemeene vergadering der ysclub „Stolwjjk”, gehou den 17 Nov. jl., werden de vier aan de beurt der aftreding zijnde bestuursleden met bijna algemeene stemmen herkozen. Die heeren waren: J. Schilt, W. Verburg, A. Boer en Jac. De Vrengt. In de plaats van J. Dogterom, die bedankt had, werd geko zen J. De Vries Wz. Door het bestuur werd medegedeeld, dat er dezen winter kaartjes van de Krimpener- waard verkrijgbaar zullen zyn, waarop de verkeerswegen op het ijs enz. zullen worden aangegeven eu dat de prijs daarvan zal bedragen 10 ets. ■j- Door stemgerechtigde manslidmaten der Ned. Herv. Kerk zjjn 11. Zaterdag als notabelen herkozen de heeren J. Fredrikze en T. Dekker. Waarschynlyk tengevolge van den 'storm is eene der beste koeien van den landbouwer A. B. alhier heden nacht te water geraakt en verdronken. VREESWIJK, 20Nov. Eerst Woensdag zal de paardentram UtrechtVreeswyk voor het publiek worden opengesteld. De tram zal vooreerst rijden tot aan de brug bij de Nieuwe sluis, daar de lyu door bet dorp nog niet gereed is. WAARD ER, 17 Nov. Heden overleed alhier, in den ouderdom van 72 jaren, de heer J. Verlaan, sedert vete jaren lid van den «raad en wethouder dezer gemeente. •WILLIGE-LANGERAK, 20 Nov. Op de vissohery alhier zjjn van Zondag op Maan dag 1.1. twee zalmen, één oude en één nieuwe, gevangen. - De storm, dien we ia de laatste twee dagen gehad hebben, heeft hier en daar nog al schade gedaan. Menige boom werd' ook ontworteld. En daarbij is «Ihier iets aan 't licht gekomen, dat wel de vermelding waard is. Een kolossale noteboom streek n.j. ook de vlag voor de overmacht Maar toen men zyn wortels zag, kwam men tot de overtuiging, dat vóér 3 jaar reeds een andere natuurmacht hem ten ondergang had gedoemd. In den harden winter van ’90 op ’91 namelyk waren zyn wortels blijkbaar bevroren, zoodat ze nu reeds min of meer vergaan waren of hun kracht ver loren hadden. En nu is ’t ook duidelyk, waarom andere boomen evéneens staan te kwynen. IJSELMONDE, 18 Nov. De burgemeester dezer gemeentede heer C. A. Molenaar heeft tei 1 uit die betrekking. Onder voorzitterschap van den Britecben Minister, Lord Rosebery, is de beraadslaging begonnen over de wet tot regeling der ver antwoordelijkheid van patroons tegenover de werklieden en zijn de besprekingen ge opend tusschen 14 afgevaardigden der mijn werkers en een evengroot getal der mijn- bezittersmet het doelom een einde te maken aan de werkstaking. Aanvankelijk werd deze overeenkomst met goed gevolg bekroondwant eeno schikking werd voor gesteld waarin werd overeengekomendat de arbeiders dadelijk het werk zouden her vatten en hiermede tot Februari tegen de oude loonen voortgaan. In dien tusschentijd zal een Verzoenings-Raad eene schikking tot stand brengenwaarbij alle twist zal worden weggeruimd. Onder leiding van den heer Durand ia een Britach gezantschap naar Afghanistan gezondenom te onder handelen. De goede afloop dezer onderhan- delingen is gevierd met eene wapenschou wing te Kabul, waarbij de Emir verklaarde, dat alle grens- en andere geschillen met de Britsch-Indische Regeering nu waren gere geld en dat er nu de meest hechte vriend schap bestond tusschen beide landen. Het gezantschap is wederom op de terugreis. De Fransche Kamers hebben hare zit tingen weder geopend onder voorzitterschap van Casimir Périer, die eene toespraak hield, waarin hij verklaarde, te verwachten, dat de meest mogelyke eerbied en onpar tijdigheid voor het algemeen stemrecht be tracht zou wordèn, bjj het onderzoek der geloofsbrieven. Niet alleen in Spanje, maar ook in het naburige Frankrijk hebben wederom ont ploffingen plaats, o. a. te Marseille, waar een met dynamiet gevulde ketel in de wacht van het paleis van den bevel voerenden generaal is ontploft. Bjj verdere huiszoeking werd nog een tweede gevonden. Reeds zijn 4 Franschen, 12 Italianen en 1 Zweed gevangen genomen. Koning Behanzin’s overgave wordt elk oogenblik verwacht. Generaal Dodds seinde uit Dahomey, dat Behansin en diens manschappen gevlucht zijn, tengevolge eener krijgsbeweging van Generaal Dodds en Dumas. Geweren en kanonnen zijn achtergelaten. Behanzin wordt door eene lichte colonne vervolgd. Het bezoek van Graaf Kalnoky, den Oos- tenrijkschen Kanselier, aan Koning Umberto op diens buitenverblijf te Monza, wekte natuurlyk weder veler nieuwsgierigheid, vooral wanneer men weet, dat er een onder houd van 1> uur tusschen de beide per sonen heeft plaats gehad. Nu beeft Kalnoky het Italiaansch grond gebied weder verlaten, na alvorens aan de hem vergezellende heeren een diner te hebben aangeboden. Z. H. de Paus heeft in de St. Pieterskerk te Rome met 13 kardinalen en verscheidene bisschoppen een plechtige mis gevierd, die behalve door 10.0U0 pelgrims, nog werd bijgewoond door Grootvorstin Catharina van Musland en vertegenwoordigers van eenige andere landen. De Pauswiens gezondheid niets te wenschen overliet, hield eene warme redevoering, waarin hij verklaarde, dat het te bejammeren wasdat het Pausdom en de geestelijkheid zoo gelasterd werden, als zynde vijandig aan de rust van bet land. Wanneer men echterzoo eindigde Paus Leo, slechts volkomen vertrouwen stelde in de^raadgevingen van den H. Stoel, zou men spoedig zien hoe voor Italië roem en vrede zouden wederheeren. Te BarcelonaSpanjeis het lang nog niet rustig I De werklieden aldaar ziju zeer onder den indruk van de arrestatie van Fontanah, den leider der socialisten. Ruim 60 anarchisten werden te dier stede gevan gen genomen. Natuurlyk verkeeren de bur gers nog in grooten angst voor verdere aan slagen. Een aantal nieuwe politie-agenten zjjn in dienst genomen en alten, die der politie eenigszins verdacht voorkomen, wor den nit de stad verwijderd. Uit bet wrak van de Mnchichaco te San tander zjjn nog 465 onbeschadigde kisten dynamiet opgehaald en evenals de vorige ■eewaarts gebracht, waar men ze op 30 meters diepte deed zinken. Een treurige huwelijksplechtigheid is te Melilla gevierd. De dochter van Generaal Margallo, welke aanvoerder oplangs gesneu veld is in den strijd tegen de Kabylen, werd daar in den echt verbonden met luitenant Saltos. De bruidegom, die zwaar gewond werd in den strijd tegen de Mooren, werd op een raderbaar gebracht naar het huis van de bruid, waar in tegenwoordig heid der weduwe van den Generaal, in diepen rouw, en van een paar vrienden het huwelyk voltrokken werd. De Sultan van Marokko neemt eene hoogst welwillende houding aan tegenover Spanje. Hij richtte een schrijven tot Spaiije’s vertegenwoordiger te Tanger, waarin hij de nota sloot, die hy bet hoofd der Kabylen van het Riff had toegezonden en waarin hij dit hoofd gelastde wapenen neder te leggen en de Spanjaarden rustig hun fort te laten af breken. De troonrede door den Dultschen keizer bjj gelegenheid van de opening van den Rijksdag uitgesprokenhield niet veel bij zonders in. Het meest trof nog de mededee- ling omtrent de kans van slagen der onder- handelingen over eene Duitsch-Russische tarief overeenkomst. De Keizer reed na de plechtigheid der Bjjkidags-opening naar bet Spandauerveld, om aldaar de eedsaflegging der nieuwe garde-soldaten bjj te wonen. Z. M. hield daarna eene toespraak, waarin hij eene kleine zinspeling maakte op hetgeen aan het licht gekomen is bjj het speelproces te Hannover. „Weest getrouw aan uw eed en vergeet niet, dat nw eer ook de mijne is!” aldus eindigde de Keizer zjjne rede voering. Graaf Ven Hartenau of beter Vorst Alexander Von Battenberg, de afgetreden Vorst van Bulgarije, is te Graz overleden, na eene «eer ernstige ongesteldheid. Zeven jaar lang heeft hij met veel verstand aan het hoofd van de Regeering gestaan en in dien tijd zijn volk en land in Europa en de geheele wereld gepopulariseerd* Bekend is zjjne romantische liefdege schiedenis met een der zusters van Keizer Wilhelm. Wegens redenen van Staat (Rusland moest worden ontzien) deed Von Bismarck hem de hand van Prinses Victoria weigeren. Sedert zyn aftreden noemde hjj zich Graaf Von Hartenau, trad in Oosten- rykschen dienst en woonde te Graz, gehuwd met de voormalige zangeres Johanna Loi- singer, die hem nog zeer onlangs weer een dochtertje schonk. Een zeer gewoon, eenigszins burgerlijk slot dus van oen korte, schitterende loop baan. Maar de Bulgaren zulten hun knappen eersten Vorst, die hen een volk leerde zyn en ter overwinning leidde, zekerlijk niet vergeten, en zjjne kortstondige regeering opent waardigljjk de eerste bladzijden van Bulgarjje’s geschiedboek. Juist op don verjaardag van den roem rijken slag bij Slivnitza is hjj gestorven 1 Bij Kon. besluit van 17 dezer is benoemdmet ingang van 25 dezer, tot burgemeester van Langerak en van Nieuw- poortC. Van der Stoksecretaris dier gemeenten. Bjj Kon. besluit is benoemd, bjj het wapen der infanterie, bij het 7de regiment, tot 2en-luit., de cadet E. J. L. J. Jans, herkomstig van de Kon. Milit. Aca demie. De heer C. Pjjnacker Hordjjk, afgetreden gouverneur generaal van Nederl.- Indië, is gisteren-middag met echtgenoote en gezin, komende van Brussel, te ’s Gra- venhage aangekomen. Hij werd namens den Minister van Koloniën aan het station verwelkomd door den nieuwbenoemden secretaris generaal bjj het departement Mr. Elias, zoomede door verschillende oud- of met verlof alhier aanwezige Indische hoofd en andere ambtenaren. Zyn broeder, het lid der Tweede Kamer de heer J. M. Pijn- aoker Hordijk, was hem naar Rotterdam tegemoet gereisd. Voorloopig heeft do oud- gouverneur-generaal intrek genomen in het hdtel „Den Ouden Doelen”. De miliciens der vesting artillerie van de lichting 1893, die tusschen 1 en 13 Maart zjjn ingedeeld en niet voor het blijvend gedeelte zijn aangewezen, zullen 28 Februari a. s. in het genot van groot verlof worden gesteld, terwijl de overige miliciens dier lichting tot 15 Juni 1894 onder de wapenen blijven. Aan het gebouw van he,t prov. bestuur te ’s Hage werd gisteren aanbesteed: het onderhoud van het gedeelte van het Merwedekanaai van nabij deu Staatsspoor weg bij*Schotdeuren (gemeente Nieuwland en Arkel) tot de rivier de Merwede bjj Gorinohem, gedurende het jaar 1894. Minste inschrijver C. Muilwyk te Gorinohem, voor f46.500. Nadat de werken in den Braakman, nabij Biervliet, door den beer A. Van der Scraaten, te Berg-Ambacht waren voltooid en door het Bestuur goed gekeurd, is aan dezen heer nu opgedragen het maken vau eene losplaats met hoofd enz. en tevens het aanloggen van een straatweg, doof den nieuwen polder, naar Biervliet. De toestand van den heer Keu- chenius blijft nog steeds dezelfde. Vooruit gang valt er niet w.iar te nemen. De patient is uiterst zwak en lijdt veel pjjn. De afdeeling „Eiland IJsel- monde” der Hollandsche Maatschappij van Landbouw heeft tot voorzitter gekozen den heer P. J. A. De Bruine te Zwjjndrecht, als tweeden-voorzitter den heer P. Smit Jr. aldaar, als secretaris-penningmeester den heer B. J. Aalters te Rysoord. Naar men veryeemt, zal de heer Van Wijngaarden uit Oudewater, in de voormalige bierbrouwerij „de Hoop”, teMontfoort, eene stoom wasschery beginnen. Tot inwonend directeur der „Marthastichting” - bene inrichting voor onverzorgde kinderen te Alfen a/d Rijn is benoemd de heer G. Geel, tot dusver waarnemend directeur, die zijne betrekking heeft aanvaard. Bjj vonnis van de arrondisse mentsrechtbank in deu Haag is de gepen- sionneerde luitenant kolonel d. C. gen. C., bij verstek veroordeeld tot twee jaar gevange nisstraf, wegens het plegen van onzedeljjke handelingen met een meisje beneden den leeftyd van 16 jaar. Ds. D. Meerburg te Vreeswyk is beroepen te Kerkwerve. Bedankt voor het beroep bjj de Geref. Gem. te Waddings veen 4<>or Da. T. De Jager Sz. te Njjega. •ALBLASSERWAARD EN VIJFHEEREN- LANDEN, 20 Nor, Gister-avond stak een hevige noordenwind^ op, die in den loop

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1893 | | pagina 1