ïfeest 'EN. ELS. - z. N’. 1427. 1893. Zaterdag 2 December. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht 4,1 FT GAVEN. t wplaten. jnhoven. at. tw. BUITENLAND. Overzicht. ARMENZORG. BINNENLAND. en BON. I G. Dechantoau. I 4 9 mocht ▼an n.l, op SCHOONHOVEKSCHE COURANT. S. W. N. VAN NOOTEN Uitgevers. Toezending goed vermeld staat van warme be- armen ia weinig cht* fï,50. ▼oor jaar. iei» d( mooi »t 12 Ireerd De IQ. jongens lote Neder- i boek in gekleurde «■slag. verdwenen verhaal met vele chta f 3,90. Gevechten, voor —15 jaar. De Landverhui- linnen Band. Golven, Schip* inden, Óverwin- enenz.een met gekleurde id. José’s Geheim, ren in de Wil* laten, in Pracht- 1 all Pakket Z bevat, ia nog boden. jek betaalt men idien nog in elk ogen worden in van een Tiele- r van Ostende. ein de Verrader, ekjea, ieder met koopt men das ikende Boeken m. Lucia d’ Avila, arftochten in de 'laten. De Zoon van voor jongelieden, htband. INING. Uit en p” in Prachtband, gen Nummers be ier dan f 3,60. Een der bladenmede zoekende naar een der bijzonder gewichtige uitvindingen ge beurtenissen ot' verschijnselen waardoor de negentiende eeuw zich in het bijzonder gekenmerkt beeftstelt de vraagof men die eeuw niet met grond de dynamiet-eeuw zou kunnen noemen. En inderdaad daar voor zou, vooral met het oog op de ge beurtenissen der laatste jaren, grond toe bestaan. Spanje liet in dit opzicht in de laatste maanden van zich spreken en terwijl de rampen door de ontploffing te Santander en den aanslag te Barcelona nog versch in het geheugen liggen, wordt alweer van een nieuwen dynamiet-aanslag in Ierland gewag gemaakt. Te Dublin werd aan de kazerne eeno bus geplaatstvoorzien van eene lont en gevuld met de bekende helsche stof. Gelukkig mislukte de aanslag door het doo- ven der lont en werd de schuldige gearres teerd. Het was een drukkersgezel, genaamd Sheridan die nog over een goede hoeveel heid ontplof bare stoffen beschikte: dus een goede vangst. Terzelfder tijd ongeveer werd een dubbele aanslag gepleegd in üultachlands hoofdstad, n.l. op den keizer en op den B^kakameliet. cht* f 2,90. voor Jongens en -12 jaar. den Baron von uw verteld door groot formaat, de Platen. en vele andere lingen, met Pla- met Verhalen, -LER, AGATHA, ans Van boe- Die goed doet stprie van den Feezen, Niet *lle raakt zoet enzn laten. Het Leeuweriks- wken, twee ver- Plaatjea. Grootvader, een ugd met Platen, BALEN. Iwan irlijke avonturen Nihilisten in Mid- n in Prachtband, istbare Jongens- bonden, samen f 3,90. morgens uitgegeven- Prijs: voor Schoonhoven per drie maanden ƒ0.75. Franco per post door het geheele rijk f 0,90. Men kan zich atyM neeren bij alle Boekhandelaren, Agenten en Brievengaarders. i?n fWI een klein getal .UI peen sprake zijn, vodnljj'r ontaardt ie iwrop welke men Jnbt het beste ge volg die er meer slagpfian hebben hun ellende breed I hulpvragers van K' tot andere ver- ook daar vin- weet niet of zij Prij* der AdvertentiSn: Van 1 tot 5 regels 0,50. Iedere regel meer f 0,10. Groote letten naar plaatsruimte. Inzending franco uiterlijk tot Dinsdags-avondl 8- en tot Vrijdags-namiddags 5 uren. Alle binnenlandsche Advertentiên, voor 3 maal plaatsing opgegeven, worden slechts 2 maal in rekening gebracht. chts f 3,90. :en voor Meisjes jaar. Arianne Button, jr Meisjes, met Prachtband. Eigen Schuld, es, met fraaie <L lintje, de lotge- disch Meisje in on boeiend Ver vang van de taak die personen is opgedragen') zoodat de bjjstapd gejw een bedeeling zonder nk speculeert, en wel zij.' ans Thuis, een ie en gezochte onzen tyd, met in keurigen welig JerJkaHt diefsjfillffi) W jrijjfco litmelD TjjM hiWfdop sls'jil De ^tVladic-. r 'Wcbt te Schoonhoven, i Men besteedt thans in deze streken voor kaas van f20 tot f26 per 50 kilo, naar wicht en kwaliteit, goêboter f0,60, weibotor fO,55 per kilo. ♦BRANDWIJK, 30 Nor. Voor de vacante betrekking van onderwjj zeros aandeopenb lagere school alhier, op eene jaarwedde van f600, heeft zich slechts één sollicitante aangemeld. -4- Tot Notabelen van de Ned. Herv. kerk alhier zijn herkozen de hoeren W. Van Harten en Brandwijk en tot kerkvoogd de heer B. Houweling. ♦HAASTRECHT, 30Nov. Tot onderwijzer met hoofdakte is gisteren met algemeens stemmen benoemd de heer A. Puntonder wijzer te Hendrik-I(lo-Ambaoht. Tot bestuurslid van de rederijkerska mer ,’t Ontluikende bloempje” is gekozen de heer P. C. Muller. Volgens de ter visie liggende reke ning der Ned Herv. Kerk over 1892 be droegen de ontvangsten f 1650,20 en de uit gaven f 1799,68, derhalve een nadeelig saldo van ft49,48. Aau omslag en zitplaatsen moest nog f 180,70 geïnd worden. ♦LEERBROEK, 29 Nov. Door Ingelanden van den polder Middelkoop onder deze ge meente werd heden tot Heemraad verkozen de heer H. Van der Heiden. Van de 383 stem men werden uitgebracht 330, waarvan 246 op den heer H- Van der Heiden en 84 op den heer Jb. De Groot. ♦NIEUW-LEKKERLAND, 29 Nov. Ge- passeerden Vrydag had de tweede dor lo zingen plaats, vanwege het departement Nieuw-Lekkerland der Maatschappij „Tot Nut van 't Algemeen” in dit seizoen te geven. Ditmaal werd de lezing gehouden in de oude vergaderplaats van het dep., n.l het rechthuis alhier. Dat er op het bestuur een aandrang was uitgeoefend, wedr eens eene lezing in dit deel der gemeente te doen houden, gaf den voorzitter, denbeer H. J. O. Bakkes, gelegenheid in zijn ope ningswoord de hoop uit te sprekeu, dat de belangstelling in de zaken ons departement betreffende, ook in dit deel der gemeente levendiger moge worden. Als spreker was door het bestuur uitgenoodigd de heer C. Eller, van Kinderdijk. Deze had tot onderwerp zijner lezing gekozen eene Over- Betuwsche novelle van J. J. Cremer. Na in eon inleidingswoord den beminnelpken schrijver herdacht te hebben, deed hy het pubhek genieten, door de even keurige als natuurlijke voordracht van „bruur Japik”, zoodat we menigmaal vergaten, dat 't de heer Eller was, dien wij hoorden, maar dat we meenden den grommenden „Hannes”, of den ronden Reindert” voor te hebben. Na eene korte pauze droeg dezelfde spreker nog als bijdrage voor een fragment uit de „Schepping’’ van J. J. L. Ten Kate. Hoe wel wat zwaar voor eene bijdrage, vooral na eene novelle als „bruur jipik”, ook deze voordracht aller toejuiching ver werven. Dat de lezing in baar geheel bij het zeer talryke publiek een’ gunscigen indruk ach terliet bleek uit het applaus, waarmede het zijne instemming te kennen gaf met het woord van dank, door den voorzitter by het sluiten dezer geanimeerde vergadering den heer Eller toegebracht. •NIEUWPOORT, 30 Nov. Tot notabelen der Herv. Gemeente alhier zyn herkozen de heeren A. W. Gelderblom en W. Ko nijnenburg. Aan het herhalingsonderwys wordt in deze gemeente deelgenomen door 15 leerlingen, waaronder 3 vrouwelijke. •PAPEKOP, 27 Nov. Door het bestuur van den polder Papekop en Diemerbroek had heden alhier ten Raadüuize de 6-jaar- lyksche openbare verpachting plaats van de Zuringkade, gelegen in Kleiu-Hekendorp, met acht perceelen omliggend bouwland en twee stukken hooiland. De verpachting bracht f334 op, tegen f293 in 1887. RIDDERKERK, 29 Nov. Burg, en Weth. hebben de gemeentebegrooting van Gede puteerde Staten terug ontvangen, met het bericht dat goedkeuring onthouden wordt, omdat er f 4000 op is gebracht als ont vangsten, zijnde die gelden eene gevraagde subsidie aan het ryk, welke echter nog niet is verleend. B. eu W. stelden nu deu Raad voor, de begrooting vast te stellen met f4000 hoogere inkomstenbelasting De Raad vereenigde zich daar niet mee, omdat men van meaning was, dat de percentage dier belasting, welke 6 pot. bedraagt, veel te bezwarend is voor deze gemeente. Eene commissie uit den gemeantera-uj, bestaande uit den burgemeester en de hh. d’Aulnis en Jobs. Smit, zal zich naar den Minister begeven, teneinde te trachten de opheffing van het kantongerecht te voor komen. Dit is besloten naar aanleiding van een adres, voorzien van 43 handteeke- ningen, den gemeenteraad gezonden door de kiesvereenigiug „Burgerplicht”. ••VLIST, 29 Nov. De begrooting van het waterschap den Hoogen Boezem achter Haastrecht voor 1894 bedraagt in ontvang en in uitgaaf f 15995,18 eu de daarin op genomen omslag even al* het voorgaand jau, f 3 per hektare, den zij gehoor, want ftikj ook van elders reeds diid En zoo worden soms n|ni «tapeldterwijl ginds Mn *cheidenlijk op 4 j Wachtende tot het zijnilL. j tneer voor hom beschilibn I Samenwerking tusacli^n \gorlijke armbesturen, oen jiische vereenigingen vö!oi ▼ènde hulpverschtïffintfPlil tot een beieren tóee 1 pjf'Rn onderscheiden 'irnéUS met aanhankelijk ïslmbde in die richting-gi oW* thans niet j verdiepoiT hjraiffotelselvan -'onze Ai^tehweb ,s|h,uH vaA Overnoidswegel'fleperk dafjgeen aefkehjk rat"" geAmdjhaafd mpètfejllijvei) wtóppchte concenyJtie Hunj 4®W,l‘n^,jk ▼JWJ de bequasiog ,j Bèhlén later ovopdeze vraate>ordtl gm goblhiikelijHo n ithi /jMr ea Mwu van hujpworscntfffirfgsanj LrlegsnwoWig.röïffl einde werkzame corporaties, is K Navpaag. Daar houdt men aanjeekening van alles, wat dun arme betreft, en uit die zorgvuldig (bijgehouden opgaven kan gezien warden, in hoeverre ea op welke wijze hy het best uit zijn toestand kan wordén geredin welke mate hjjzelf tot zyn verheffing medewerkt. En dan komt de hervorming van den ondersteuningsarbeid op den voorgrond. Geven is niet genoeg, men moet met vrucht geven, eu boven alles zorg dragen dat de gave beklijft. Dat kunnen enkelen niet doen, daarvoor is de medewerking van velen noodig, die als armbezoekers optre den en een beperkt aantal gezinnen voor hun rekening nemen. Inzonderheid de ar beid van liefdadige vrouwen is hierbij van de meeste waardezij toch ontdekken spoe diger dan de mannen waarde schoon wringt, wat er gedaan en hoe het gedaan moet worden; haar woord vindt ingang waar de raad eens mans wellicht met wrevel zou worden bejegend. Na de concentratie alzoo een verstandige arbeidsverdeeling. Op dien grondslag is het Elberfelder- stelsel gebouwd, waarvan men in de stad, waaraan het zijn naam ontleent, omdat het daar het eerst in toepassing ia gebracht, de schoonste resultaten heelt gezien. Die toepassing kan verschillen naar plaatselijke omstandighedeneen slaafsche nabootsing ligt zeker niet in de bedoeling van den heer Geelhoed, en over de wijze, waarop men in deze gemeente het best zal kunnen werken, kan van gedachten worden gewis seld. Een ernstige proefneming is zeer zeker aan te bevelen; de ervaring kan dan uitmaken, of wijziging in de bijzonderheden gewenschl is. Maar het beginsel is boven allen lof ver heven. het brengt den helper en den be hoeftige in die broederlyke gemeenschap, die de ziel moet worden van onze samen leving; het voert al de nooden van den lydeude onder het oog van de Christelijke liefde, die in staat is ook de ergste won den te heelen. Van die methode van ar menzorg gaat een warme stroom van hu maniteit uit, die de ijskorst, waarmede een deel onzer maatschappij is omsloten doet smelten. Zij werkt niet enkel voor den dag van heden, maar baant den weg tot een betere toekomst. Beiden ontvingen, blijkens het begeleidend briefje, uit Orleans eejjie zending’nytrogly- ceriue, zoodanig veijhtVpdat bij het openen eene vreeséhjke ontploffing moest plaats hebben. Door eon toeval kwam het boos opzet uit en bad de opening, met inacht neming van de ncodige voorzichtigheids- maatregelen plaats. Het begeleidend briefje luidde vertaald Aan mijnheer do generaal De Caprivi kanselier van het Duitsche Rijk. Ik heb de eer u, mijnbeer de generaal, jtaonsters radijszaad te) zenden van een be twonderen s waardig soèrt; men zaait z4. in 'do maand December om er in Februari vrucht van te treilen. Deze soort is tegen vorst bestand- ira i ig enz. werkelijke of voórgewi uit te meten. Diezel| professie benden zich eenigingen van armenz^Ü; ddrstound worden, kr lde gaven opge- ojnoorRydende he lp den WMergrbnd staat het zijn||t^iU|-t is en er niets {n is gebleven. V Juirkelijke en bur- OTtenijlpbilanth^- Liijdfljijko of bljjj- liie «erste stSb l||d tfe geraken!, entowJheelt me^i 'b(jd J|evolg ee^ ihfauVWe zullen yin dje vraag of I,, dié b$ -_.it tot hei refkelijk ratuun. hulp vepl 7W‘Mgé( aan vlot stand komen,. 1 be^ImsingJ die this- - -4Ogenomen- sli centraal oengesteli} ei te dien Bmmer van Met onverdeelde instemming namen we in ons nummer van 25 November een be richt op, volgens hetwelk een geacht in gezetene, uit den aard zytier betrekking geheel op de hoogte van het onderwerp, een krachtige poging heeft aangewend om te kómen tot meer concentratie en samen werking op het gebied van hulpbetoon aan behotftigen en dat die poging niet ver- geefsch zal zijn geweest, dit waarborgt ons de bélangstdniigwaarmede zooweljde le- zingJvan dém heer Geelhoed TOor de ledeq i; j der verschininde armbesturen en ander* instellingen Tyan liefdadigheid), is aan ge- boordal* 'Ue later daarop gevolgde be- g sprekingo'n *Un geloerd. k uz;s-jQn geeB(jóTan d®h ij#e rip bet AjcemeetP Arm- indelendoorkok on^erpyds fi zijnde planntn theoretisch i. Wat wij er fan ttfi seagen a'men aan.'te.wierkeiiul^ppn stbk „algeméene barasdslswiigen”''. V <h»t meer byzondere verschilt nw pla^jeljjke toestandenen wij hebbei$met é*n Wfi- lezers te dom, oVèr tul ittfri verdeeld VoArts zal men rel willeb herinneren Hraat het niet de eerste maal is, dat wij a^n’dit vraag stuk éen artikel wijdenon datv^gt te Bchoonhoven wordt voorbereid, volkomelp overeenstemt met hetgeen wij vroeger daar;- pvar' Mhraven. 3 L I „De armen hebt gij altjjd iby u Dit bybelwoord i*, helaas, door de ervaring der eeuwen bewaarheid- En voor en na is er zeer veel gedaan, om nooden te le nigen er is gegeven en er is gewerkt, op velerlei wijzen en om onderscheiden be weegredenen Met dat al zyn we niet» ▼erder gekomen; integendeel, de toestand wordt van jaar tot jaar meer zorgwekkend. Tochindien al de schatten in den loop der tijden tot ondersteuning van beheelti- gen uitgegeven, doelmatig waren aange wend indien niet alleen bet hart bij die hulp verstrekking eon woord had gesproken doch ook het^ verstand zijn stem had doen hoorenindien men zich niet had tevreden gesteld met gevenzonder te vragen waar die giften terecht kwamen en wat er mee gedaan werdvoorzeker het zou er thans beter uitzien. Een onberedeneerd geven aan al wie vraagt doet veel meer kwaad dan een stel selmatig weigeren zou doen. Het is een volkomen misplaatst medelijden, dat het ras van bedelaars on landloopers nog in wezen houdt. Voortdurend wordt er op gewezen, en niettemin gaat men voort met aalmoezen uit te reiken aan allerlei slag van individuen; men doet het, omdat de moed ontbreekt om neen te zeggen en zich daardoor schijnbaar aan een hardheid schul dig te makenmen doet bet uit vrees dewjjl de wraakzucht van den teleurge- stelden vagebond ernstige gevolgen zou kunnen hebben voor hem, die weigeren durft; men geeft uit sleur, zonder eenig nadenkenaan luiaards dieop een vaste plaats geposteerd, een regelmatige belas ting heffen van do voorbijgangers. En als men nu tot die „milde" gevers zegt: Werpt toch uw geld niet zoo roekeloos weg, op een wyze die zooveel kwaad sticht, die de bedelury aankweekt en zelfs aanleiding geeft tot afschuwelyke kindermishandeling, ten einde een vóórwerkte hebben dat meewa righeid opwekt, geeft liever datzelfde bedrag, of meer zoo gij het missen kunt, aan personen die zorg zullen dragen voor een nuttig gebruik, en sluit verder uw beurs voor alle aalmoezenmelkersja, dan beamen zy wat gij aanvoert tot sta ving van uw raad, maar een vulgenden dag gaan zy den ouden gang. Er is niet by hen aanwezig de vaste wil, om mede te werken tot een afdoende bestrijding van de armoede; hun weldadigheid is niets anders dan gemakzucht langstelling in het lot der te bespeuren. Toch hebben wij hoop, dat de oogen zullen opengaan, en men zil komen tot het inzicht van de onverantwoordelijke wijze, waarop men zich van het vraagstuk der armenzorg tracht af te maken Bestemmen, die daarop aandringen, worden luider en ▼inden meer gehoor. Maar dat is niet alles, het is zelfs het voornaamste niet. Ook de georganiseerde armenzorg laat nog veel te weuschen over. Niet omdat zij, als openbaring van chris telijke barmhartigheid, meerendeels in han den is van de Kerk, maar omdat naast elkander, en zonder eenig onderling over leg noch samenwerking met andere corpo ration die zich hetzelfde ten doel stellen vele kerken aan den arbeid zijn. Die ver brokkeling van uitnemende krachten maakt het werk onvruchtbaar. Zeker, ook de kerkehjke armverzorgers geven acht op de zedelyke behoeften dergenen, die zy on dersteunen maar van geregeld toezicht en voortdurende leiding, op die wyze, dat de hand die heden hulp vraagt morgen gereed en in staat zal zyn om in eigen behoeften te voorzien, kan, bjj den on bestand. Orleans, Ruel Boutlong 17. De afaen&srnatuurlijk iemand anders (|an’ de (jndöteekemi^r,, had er op gespp- (jul^érd, dat' de -R^kskanselier veel belang •toluin tu|jMeren.-' iM po^ingin om den dader oj> té sporen fruchigloos zijn. Dat jhij nog ren toltr, bewijzen db herhaalde in ontiplofbare stoffen. Eene loeveólheid werdi viezer dagen dynanffiat-* en krjltmagazyu te ~^.o ^il-zugjoi|tvreemd. j’ /'i^anliViik’t ‘fooflX'ft weer ee^j ministeri- 6elen crulrjn De (K/imer heeft dé regéering,1! waarin het ladidLIb element aan ^et meer géhiati||de Wcht aan te fluiten, aan den kant gent. o^Ujeyer de ttbgeenng heefti het zelve géuaan, nadat jle' Kamer haar duidelyk onjer het oog had gobracht, dat een geven eu nemen als t waardoor het ministeriëele leven gerekt w#rd, niet langen geduld werd. President Carnot zit nog altyd te peinzen wat te doen het beste zou maar zyn, ala hij het lot liet beslissen, wie nu weqr eens de leiding der zaken zal voeren. Negen bewoner Louvie Soubiron (Neder-Pyreneën) zyn in het gebergte, waar zij hun vee gingen terughalen, onder een sneeuwval bedolven en omgekomen. Onder hen warpn de bur gemeester, een wethouder en drie leden van den gemeenteraad. Het ItaliaanHche Kabinet viel mede en wel naar aanleiding van hetgeen het rapport over de bankschandalen aan het licht bracht. Daar al de in den laatsten tijd alkander op volgende Kabinetten min of meer bij die schandalen, direct of indirect, betrokken zijn, zal hot ook déér lastig zijn, opvolgers to vinden. Hoe bet volk over die schandalen oor deelt, bleek uit een gisteren te Rome gehouden demonstratie voor het gebouw der Volksvertegenwoordiging. Men schreeuwde „weg met de dievéu!” „weg met de scha vuiten T' en andere dergelijke dingen, na tuurlijk naar aanleiding van de gebleken medeplichtigheid van eenigo afgevaardigden aan de bankschandalen. Toen de veront waardigde braven echter het gebouw wilden binnendringer, joeg de politie hen uiteen, er enkelen arresteerend. Ook de jonge Koning van Servië heeft het reeds druk met politieke bemoeiingen. Ook déar is eene ministeriëele crisis op te lossen. Hoe men zyne bevrijders eert, heeft Bul garije duidelijk doen zien, bij het overlijden van zyn eersten Vorst Prins Alexander van Battenberg. Omtrent zijne begrafenis op Bul- gaarsch grondgebied melden de bladen het volgende Het stoffelijk overschot van Alexander van Battenberg, eerste Vorst van Bulgarye, is Zondagmiddag aau de Bulgaarsche grens, te Zaribrod, in ontvangst genomen door de Bulgaarsche Ministers, een aantal leden der Sobranja, den adjudant van Vorst Ferdinand, benevens door eene eerecompagnie uit bet Aloxanderregiment. De kist werd begeleid door de broeders en den zwager van den overledene. Toen men haar uit den wag gon over bracht, om haar in den Bulgaarschen trein te plaatsen, in een waggon, die met floers en bloemen prachtig was versierd, hield de Afgevaardigde Dukmediew eene korte, gevoel volle toespraak, waarin hij na mens het Bulgaarsche volk der Voorzie nigheid er zyn dank voor betuigde, dat het overschot van den held rusten mocht in Bulgaarsche aarde. Te Belgrado zijn Servische officieren op ridderlijke wyze de eer komen bewijzen aan hot overschot. Toen men het slagveld van Slivnitza voorbijreed, werd een ge- sch ut salvo afgevuurd. Het was een plechtig oogenblik, dat der aankomst in de Bulgaarsche hoofdstad. Aan het station bevond zich Vorst Ferdinand, met het geheele Hof, en te voet heelt hij het overschot door de met rouwfloers ver sierde straten tot aan het graf in de St. George kathedraal gevolgd. Achter hem sloten zich aan de troepen van het garni zoen van Sofia, het corps diplomatique, verschillende buitengewone gezanten en allerlei deputatiés. De kist werd gedragen door hoogere officieren. En zoo trok de ■toet graf waart*, door eene eerbiedig zwij gende en het hoofd ontblootende menigte. In d* kathedraal wachtte de gemalin van Vorst Ferdinand het overschot af, dat toen, na door da geestelijkheid te zyn ingeze gend, op plechtige wijze wérd bygozet in eene oude kapel, die reeds al* begraafplaats moet hebben gediend van vroegere Bul- gaarsche Keizers. Van alle leden der Russische Keizerlijke familie ontving de familie van den overleden Prin* brieven van rouwbeklag. Eene eigen aardige hulde, na hetgeen de overledene van die zijde tydens zyne Regeering ondervond I Men zegt, dat het Russisch-Duitsche handelsverdrag zoo goed als beklonken is! Het spreekwoord „veel honden is der hazen dood” werd niet bewaarheid by de jongste ziekte van de Keizerin van China, zij werd toch door >niet minder dan 423 genéeshoeren behandeld en herstelde. Het Staatsblad bericht welke belooningen aan al die hoeren zijq uitgedeeld en bevat verder een bésluit, gericht tot de priesters van Buddpa .en dé oud-Chineescte party, die den langftta duur van de ziekt* der Kei- iorin hadden toegedahreveu aan de drukte en den rook der sppörwegen. Het besluit antwoordt daarop, de vooruitgang van da wetefischap nimmer schadeiyk kan zyn. De oud-Chineesshe partij is hierover zeer ontstemd. Bij Kon. besluit is A. Van Lith benoemd tot burgemeester der ge meente Oud-Beierland. Met het oog op de bij gelegen heid van het aanstaande St. Nicolaasieest te verwachten drukte, wordt de vergunning om meerdere pakketten aan hetzelfde adres per pakketpost te verzenden, vergezeld van slechts ééne adreskaart, Voor den tyd van 2 tot en met 6 December a. s. ingetrokken, en *al derhalve bij elk, gedurende dat rt-vwQ-1»®» Pnmsdid dWf’ tijdvak, ter verzending* aangeboden pakket zk. n-- ééne adreskaart gevoegd moeten zijn. De heer J. Van ’t Lindenhout maakt bekend dat, niettegenstaande den strijd sedert 6 maanden tegen Neerbosch gevoerd, toch in dien tyd van 1 Juni tot 25 November jl. voor de inrichting is ingekomen aan giften f61.883,85 en in het geheel met een vijftal legaten f70.383,85. In 1892 waren de ontvangsten gedurende hetzelfde tijdsverloop bijna even hoog. Het Vaderland voegt hieraan toe: De heer v. ’t L. vergist zich; de strijd betreft niet Neerbosch en de weezen, maar hem persoonlyk. Gelukkig, dat men de weezen daaronder niet laat lijden. Ondanks den aandrang van Gedep. Staten heeft de Gemeenteraad van Alblasserdam andermaal met algemeene stemmen, op één na die van den wet houder Van Wageninge besloten geen ondvrwijzer aan school no. 2 te benoemen. Mej. W. J. Snellen, onlangs benoemd tot onderwijzeres en adjunct- directrice in het Rijks-opvoedingsgesticht en de byzondere strafgevangenis voor meisjes te Montfoort, zal hqden 1 December worden beöedigd eu 1 Januari 1894 in f'unetie treden. Woensdag herdacht de heer A. M. Kesper te Woerden den dag, dat hij 25 jaren geleden als predikant bij de Evang. Luthersche Gemeente in functie trad. Namens verschillende gemeenteleden en andere corporaties werden den jubilaris •toffelyke blijken van belangstelling aan geboden terwijl van vele woningen de vlaggen wapperden. Door het Classikaal Bestuur van Gouda zijn als Godsdienst-ouderwijzer geëxamineerd en toegelaten de heeren C. Nysen en D. Van der Heiden, beiden van Nieuwpoort. GORINCHEM, 28 Nov. Heden had in den Doelen alhier de eerste vergadering plaats van de afdeeling Gorinchem en omstreken van de Hollandsche Maatschappij van Land bouw. Zij werd geleid door den heer J. M. Elshout, die in zyn openingswoord het hooge belang betoogde, dat ook de landbouwers in vereeniging kracht en voorlichting zoe ken. Door de leden werden tot bestuurs leden gekozen de heeren Mr. V. G. A. Boll en Jhr. Mr. N. C. De Gyselaar te Gorinchem en de heer B. Kooy Gz. te Kedichem, ter wijl do overige bestuursleden zullen worden gekozen in eene volgende bijeenkomst, welke in December zal worden gehouden, wanneer meerderen uit de omgeving zich hebben aangesloten. Aan genoemde heeren werd opgedragen een buishoudelyk regle ment te ontwerpen, dat dan ook in die vergadering kan worden vastgesteld. Inmid dels zal de erkenning door het hoofdbestuur wel verkregen zijn, zoodatop 1 Januari 1894 de nieuwe afdeeling, van welke alles voor spelt, dat zy eene krachtige en bloeiende zal zyngeheel en al in orde zal zijn. Zy telt thans 38 leden. •ALBLASSERWAARD en VIJFHEEREN- LANDEN, 1 Deo. De kaashandel was deze week weder flauwdoch naar boter bestond goede vraagminder soort kaas was f 1 per 50 kilo lager, boter onveranderd in prg*. iJtelM «ullS geesj beli Wij meeuw in rigen Secretaris vi bestuur te jp de in wordii te beschouw^- Wait wy hebben geliei* men aan berakdsl* byzondere verschilt nj loeitttnoen den kring i van gemeen! zich

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1893 | | pagina 1