icolaasfeest. i JE SCHOTELS. - KEN ENZ. N°. 1428. 1893. Woensdag 6 December. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht De Wonderkoop. ïoedewaagen Zonen, ARKT, naast „DE WAAG”, C OU D A, temen gelden A deposito: dag opvragens k 8 «broodbakkerij „de Koe" te CAPELLE a/d IJSEL P. P. soos, nge Tiendeweg, D59, GOUDA. it! r - I 1 I te Schoonhoven, t gegeven. pprenten, Bouwplaten, tot alle prijzen NIEUWE UITGAVEN, n Keizerformaat. WRIJFWAS van H. W. KRÜU8 Zoon Bosch. Officiêele Kennisgevingen. Gemeente SCHOONHOVEN. 1ste Zitting van den MILITIERAAD. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Schoonhovzk maken bekend, dat de late Zitting van den Militieraad zal gehouden worden te GOUDA op Woensdag 20 December 1893, des v.m. 10} uur. Ir Ijü ih; II h 1,90. Let op! ƒ1,90. DE AARDE EN HAAR VOLKEN, In ot 4° formaat, met meer dan 200 Prach- j Platen. PAKKETTEN, igeboden door de firma’s D. BOLLE te tterdamGebr. E M. COHEN te nbem en Nijmegen, Gebr. KOSTER te nsterdam en anderen. Te Koop aangeboden: COB VAN DEN BERG, bergambacht a/d Hoogendijk, BUITENLAND. Oversight. BINNENLAND. y :d. hen op te sporen onder 4 Dec. Gekozen tot A inger termijn irwaardon - 0, 1, op syst SPECIALITEIT IN fflÖLEMLUPEN en Kookstellen. LEVERT 'etroleum-Kachels op proef. SCHOOlfHOVmCHE COHRAMT. s politiek deze is wat meer Vraag de zoozeer gere nommeerde Amerikaansoh* Alleen verkrijgbaar voor Haastrecht bij W. J. VAN DAMvoor bergambacht bjj Gebr. VAxN DEN DOOL» voor Stolwijk by JOH. QUINT; voor Schoonhoven de firma JOH. DE JONG, in fleichjw A Hl Schoonhoven, den 5. December 1893. De Secretarie, De Burgemeester, H. G. GEELHOED. Mr. A. D. H. KOLFF. kennen als een nauwgezet en ijverig amb tenaar en wordt in zynen kring zeer betreurd. De Thomson’s prijs van vijf en twintig gulden is op Zaterdag 2 Dec. 1893 ten deel gevallen aan den heer Rijswijk, Von Zosenstr. Amsterdam, de premie aan den winkelierden heer Cardozovon Zesenstr. aldaar. r Eene onderwijg-quaestie. In October besloot de Raad der gemeente Wamel tot het invoeren van herhalings- onderwyt, zonder dat'hij dan onderwijzers daarvoor eene belooning toekende. Dezen hebben aan den Raad en hunne andere autoriteiten medegedeeld, dat zij uiterlijk tot 1 Jan. met dit onderwijs wilden voort gaan, tenzij de Raad alsnog besloot, aan hunne billijke wensohen te voldoen. Aan Ged. Staten der prov. Gelderland hebben zij vernietiging van bedoeld gemeenteraads besluit verzocht. (Tel.) Ds. D. Meerburg te Vreeswyk heeft bedankt voor het beroep te Kerk- werve c. a. I I '"■gesloten. 5 Dec. Onze berichtgever 8tot aanvulling van een vorig willen melden, dat de heeren en G. Kok JHz. herkozen zijn I. ALLE VERTELLINGEN VAN MOEDER GANS, 8 keurig mooie deeltjes mét .leurde Platen. A fff De Aarde en Haar Volken, dié f 5,20 kost en f 5,20 ruim waard met alle Vertellingen van Mooder de ds er bij voor f 1,90. Nooit, nergens, nimmer is zoo’n voor- dig aanbod gedaan. D. BOLLE, Bazaar i Goedkoope Boeken te Rotterdam, franco thuis na ontvangst Postwissel ad ,90, waarop vermeld: De Wonderkoop. De Boekhandelaars 8. W. N. W VAN NOOTEN te Schoonhoven eren, zonder eenige prijsverhouding, de gemengd Nieuws. Men schrijft ons uit Dalem: De storm van Vrijdag 1 Dec. moge korter gewoed hebben, dan die van 19/20 November, in hevigheid heeft gene deze verre overtroffen; de aangebrachte zohade aan woningen als anderszins waa hier althans veel belangrijken Behalve dat vele rieten-, zoowel als pannen-daken merk baar geleden hebben, is o. a. van het schoolhuis te Vuren eene schoorateen-kap van aanmerkelijke zwaarte op een afstand van 100 M. van hare bestemming teruggevonden. Te Hurwenen was Vrijdag avond tijdens den storm schipper Schrijvers, van Waspik met houtlading naar Dusseldorf, op de rivier De Waal. De golven sloegen zoo hoog, dat de schipper vreesde, datxyn vaartuig zou kantelen. Daarom zotte hij zijne vrouw en zijne zeven kinderen ineen bootje, met een touw vastgemaakt aan zijn schipom naar den dijk te roeien. De wind was zóó feldat het bootje ter bestemder plaats niet kon komen; de vrouw en drie kinderen werden aan boord gehaaldhet touw brak en vier kinderen sloegen met het bootje op een kribbe en verdronken. Hartverscheurend is de toe stand in het visschersdorp Wierum. Vrijdag nacht was de vloot, sterk 16 schepen, bij tamelijken zuidwestenwind naar zee gegaan, de Peasumer vloot eveneens, en beide hadden bun vischtuig (want) op 16 vaam water, westwaarts benoorden Ameland ge schoten met het binnenhalen bezig, schoot de wind plotseling omstreeks 12 uur van uit het Zuidwest naar het Noordoost, ver gezeld van hevige sneeuwbuien. Beide vloten hebben toenmet achterlating van hun vischtuig, koers naar den wal gezet; den Peasumers is het, niet zonder ernstige schade aan romp en tuig, gelakt het Nieuwe Gat te bezeilen. De Wieramer vloot echter, die westelijker dan de Peasumers schijnt gevischt te hebben, is het niet gelukt het Pinkegat te bekoersen. Negen schepen zijn er op Ameland gestrand. Zaterdag ochtend werden er nog zeven sche pen gemist, waarvan geen de minste tijding was; in den namiddag kwamen er nog drie het Pinkegat binnen, die bij den sneeuw storm den koers, in plaats van naar den wal, op zee hadden gezet, den storm hadden doorstaan en alzoo waren behouden geble ven. Vier zijn vrij zeker met 21 man om gekomen; althans van de schuiten van Prins, Van den Bosc'i, Kamman en Visser is nog geen spoor. Nader wordt omtrent dit ongeluk gemeld: Een schip sloeg om ten noorden van Ameland, tusschen Hollum en Nes, en drie andere zijn verbrijzeld op het Dornrif, ten noorden van het Amelander gat. De 22 omgekomenen laten 13 weduwen en 29 kinderen na waarvan het oudste nog maar 14 jaar is. Allen zijn arme lieden, even als ook de 47 gereddenwier kostwinning du vooreerst stilstaat. Tijdens den hevigen sneeuw storm van Vrjjdag-avond is een tjalk (eigenares mej. Bosschinga te Delfzyl), welke Donderdag naar de Paap vertrokken was om ballast te halen, lek geslagen en gezonken. De bemanning, uit 3 personen bestaande, redde zich in den mast, dooh de schipper J. Engels, een gehuwd man, was roeds eenige uren daarna van koade bezweken. Het lijk,' dat door de beide anderen aan den mast gebonden was spoelde des nachts weg. Eerst te half 8 des morgens bemerkte men op den vaar- toren te Delfzyl het ongeval, waarop de loodskotter de beide mannen binnenbraoht. Een dezer, Wieringa, was bijna spraakloos en zóó uitgeput, dat men hem met eene slede naar zijn woning gebracht heeft; aan den derden echter was geen spoor van de doorgestane ellende te zien. Tijdens den storm van Vrydag bleef tassehen Leeuwarden en Groningen, Leeuwarden en Wirdum en Groningen en De Punt bijna geen enkele telegraafpaal staan, en werden de draden gebroken, die links en rechts over de lijn verspreid lagen. Station Leeuwarden was geheel van telegrafisch bericht uitgesloten. Te Leeuwarden had de sneeuw zich zoo opgestapeld, dat drie locomotieven van de Staatsspoor daarin vastzaten, zoodat de sneltrein, die te 8.10 daar moest aankomen, niet kon vertrekken, en de reizigers van dien trein moesten wachten tot den laatsten trein. De sneltrein van Groningen kwam dan ook alleen aan, doch met circa een uur vertraging. De veetreinen, die wegens de weekmarkt te Leeuwarden moeiten loopen, en te 6.47 en 7.54 aankomen, arriveerden gecombineerd te middernacht De vorige week is uit de ge vangenis te Rotterdam ontslagen M. De B., arbeider te Capelle, na wegens verschil lende diefstallen 1 jaar celstraf, 5, 7 en 5 jaar tuchthuisstraf, 3 maanden en 4 jaar gevangenisstraf en tweemaal opzending naar de bedelaarsgestichten te hebben ondergaan. Toen Zondag-morgen de familie De B. van Haamstede langs den Schouwschen zeedijk reed om zich naar de R. K. Kerk te Zierikzee te begeven en de koetsier voor een ander rijtuig wilde uitwijken, geraakte de wagen van don dijk, met het noodlottig gevolg dat vrouw en dochter zoo ernstig werden gekwetst, dat zy in zorgelyken toestand verkeeren. Ook de overige passagiera bekwamen min of meer ernstig letsel. 0 overeen te komen en desverkiezende tegen lerpand in fondsen; strekken gelden op Effecten voor: gen onder f 1000,— A 5 ’s jaars; gen daarboven tot don prolongatio n's volgens Amsterdamsohe beors- irwaarden ten zich met het koopen en vorkoopen a Effecten, tegen een provisie van: /o voor fondsen boven de 30 °/t onder 30°/,; (ook or loten;) trlangd worden orders in de meeste idsen verantwoord tot den eerstvolgen- n middenkoers der Amsterdamsohe ars; den Coupons in boven de Amsterdam- ie beursnoteeringzonder berekening n provisie; iten zich op voordeelige voorwaarden it het inoasseeren van wissels op binnen- buitenland. Tarieven op aanvrage atis verkrijgbaar. brmatiën worden verstrekt door den Heer FAN DEN HEUVEL, Schoonhoven. Een zoo good als nieuw .RAPHINE-ORGELj egistersvoor deugdelijkheid wordt ar ingestaan. Adres, motto „Orgel”. PKANTOOR, Molenaarsgraaf. frderverkooper M. GOUDRIAAN te lerkerk a/d IJsel. levert franco huis bij 100 Kilo: OGGEBROOD ....if 5,50. AÏ8BROOD AVERBROOD OONENBROOD IJNZAADBROOD - •GORINCHEM, 4 Dec. Den Isten dezer overleed te 81iedrecht de heer H. Schram de Jong, hoogheemraad van „de Alblasser- waard met Arkel beneden de Zouwe”, in den ouderdom van 80 jaren. Hoezeer de overledene in deze betrekking door de be stuursleden van het hoogheemraadschap ge waardeerd werd, bleek nog ten vorigen jare, toen bij bij zijne periodieke aftreding met algemeene stemmen als 1ste candidaat op do voordracht werd gekozen. •AMEIDE, 4 Deo. Ook in deze gemeente komen weder verscheidene gevallen van influenza voor, meestal in lichten graad, bij sommige lijders vergezeld van pijnen in de keel. *AMMERSTOL, 5 Dec. Gedurende de maand November werden alhier ter markt aangevoerd 248 zalmen, waarvan 219 win- terzalmen, tegen 120 zalmen, waarvan 111 winterzalmen, in diezelfde maand van het vorige jaar. De begrooting van ontvangsten en uitgaven dezer gemeente voor 1894 is door Gedeputeerde Staten goedgekeurd in ontvangst en uitgaaf tot een bedrag van f 6831,55». Door vrijwillige bijdragen der inge zetenen in staat gesteld, zullen de kinderen der openbare school het St. Nikolaasfeest vieren. •BERG-AMBACHT, 1 Dec. Door het col lege van notabelen der Nod. Herv. Gem. alhier zijn met algemeene stemmen tot kerkvoogden herkozen de hoeren: Joh. Adr. Van der Straaten en G. Voorsluijs Jz. In plaats van den heer J. Verburg, die zijn ontslag als notabel genomen bad, is de heer A. Van Wijngaarden Pz. tot secretaris van het college benoemd. BODEGRAVEN, 1 Dec. Heden was men in de gelegenheid iets nieuws te zien met betrekking tot het bewaren van groen- voeder. De heer J. A. Van Ghesel Grothe „Rhijnlust” had, geheel volgens het deem van den heer Bertels te Barneveld, zes morgen gr is behandeld, om dit te be waren voor zijn veo. Dit gras werd heden van zijne belasting ontdaan. Het voeder heeft zich uitsteKend gedurende de broeiing gehouden. De koeien, hoewel op dit oogen- nog niet goheel aan den smaak gewend, schijnen het nu gaarne te eten. Allen land bouwers wordt in hun eigen bejang aan geraden een kijkje op „Rhijnlust” te komen nemen. De heer Grothe is volgaarne bereid aan belangstellenden gratis alle verlangde in lichtingen te verschaffen. GIESEN-OUDEKERK, 2 Dec. Sedert 1 Nov. wordt hier door twee leerlingen ge bruik gemaakt van het herhalings-onderwijs. •HAASTRECHT, 1 Dec. Hoewel de heer A. Punt van Hendrik-Ido-Ambacht eerst de benoeming als onderwijzer met hoofdakte aan de openbare school alhier had aange nomen heeft hij later per telegraaf weer bedankt. •HAASTRECHT, 5 Dec. Het vergrooten en schilderen van de ijstent is aangenomen door de heeren J. Jansen en G. Jungeling voor 93 gulden. •HOORNAAR, 4 Dec. LI. Donderdag zijn met het stoomschip „Veendam” van New- York te Rotterdam aangekomen onze vroe gere dorpsgenooten P. J. J. Van der Heijden, met vrouw en twee zoons; G. De Jong, met vrouw en vijf' kinderen en P. Lommen die vijf jaren geleden naar Amerika ver trokken. In hunne verwachting teleurge steld, zijn zij teruggekeerd en hebben zich voorloopig te Rotterdam gevestigd. ••JAARSVELD, 4 Dec. Terwijl bijna overal in den omtrek het vee is opgestald, loopen in onze gemeente de meeste koeien nog in de wei. Over het algemeen was hier veel grasde meeste weiden liggen hoog en raken dus niet zoo spoedig door weekt van den regen, terwijl veel vee in boomgaarden loopt, waar het beschutting vindt tegen het ruwe weer. Aan alle lofzangen echter komt een einde en de meeste boeren begrijpen dan ook, dat het èn voor het land èn voor het vee meer dan tijd wordt om de koeien onder huisdak te brengen. KAM ERIK, 2 Dec. Den 11. Dec. e. k. zal de heer A. Van Schaik alhier den dag berdenken, waarop hy vóór 25 jaren tot pastoor dier parochie werd benoemd. KRIMPEN a/d IJSEL, 2 Deo. Bij de heden alhier gehouden openbare aanbesteding van de verbouwing van het raadhuis, waa de Een belangryke beslissing is er in den Duitschen Rijksdag gevallen. Met groote meerderheid (173 tegen 136 stemmen) is een voorstel aangenomen tot intrekking der sedert 1872 besta inde wet, waarbij aan de Jezuïeten-orde bet verblijf in Duitnehiand verboden werd. Polen, Welfen, Sociaal- Democraten en Vrijzinnigen stemden voor, zoomede de Elzassers. De Regeering nam aan het debat geen deel. De „Kölnische Zeitung” acht het echter zeker, dat de bonds raad xi)no instemming zal weigeren, zoodat de intrekking van de wet een vrome wensch zou blijven. Mon brengt het zwijgen van de Regeering in verband met de quaeatie der handelaverdragen, voor welker goed keuring do medewerking van het centrum vereischt wordt Keizer Wilhelm liet bn zyn bezoek aan Hannover zich door de■’mannen-zangver- eeniging aldaar verachillende Nederlandacbe liederen, o.a ook het WilhMmus, voorzingen. Met Frankrijk wordt onderhandeld over de gronaregeling tusschen het Fransche en Duitache Kamergebied; reeds in 1890 is daarmede een aanvang gemaakt, doch toen leidden de debatten niet tot een resultaat. Casimir Pórier zal heden aan de Fransche Kamer een nieuw Ministerie voorstellen, welks negatief programma luidt: „Geen grondwets-herziening, geen scheiding van kerk en staat, geen inkomsten belasting, geen beulen mot radicalen.” Het belooft voorté, ernstige aandacht te zullen wyden aan de oprichting van ondersteuningskassen voor bejaarde werklieden. Om do gevoeligheid van China over bet Fransche protectoraat in Siam wat te doen bedaren, zyn Engeland en Frankrijk overeen gekomen tusschen hunne wederzijdsche bezittingen een onzijdig gebied te vestigen onder opperheerschappij van China. Dat gebied zal stootkussen-staat heeten. Als een voorbeeld van Republikeinscbe manieren bevat een provinciaal blad een advertentie van een Kamerlid, waarin hij verklaart lyn vrienden gaarne te Parijs bij zich te zullen zien. Hij beeft, zegt hij, een ruimen voorraad goeden wijn opgedaan en het zal hein „een genoegen zijn eenige flesschen met hen aan te spreken”. Daar hij voorts zelden het woord denkt te voeren en dus den tijd heeft, is hij bereid te hunnen bate „alle stappen te doen die zy mochten behoeven” en ten slotte verzekert bij alle brieven, die men hem mocht willen schrijven, „ten spoedigste” te zullen be antwoorden. By den jongsten zwaren storm in Enge land hebben blykensofficieelemededeelingen in het Lagerhuis 329 menschen op zee het leven verloren. Een treurig feit, waar tegenover echter dit kan worden mee- gedeeid, dat niet minder dan 525 schepe lingen van een wissen dood gered werden. Italië zoekt nog altijd naar een nieuw Ministerie. De uiterste linkerzijde schijnt nu weer gepolst te worden. De keus is moeieljjk, in verband met het groot aantal personui ..die bij de bank-zwendelariien betrokflpjjn. Men zegt, dat in het koninklyk paleis een geilp van cholera is voorgekomen bij de vrouw van een paleisbedionde. Koning George van Griekenland heeft een financiëelen dokter geconsulteerd over den algemeenen toestand van het land Het is daar wel ver gekomendat de opvolgende ministerie’», met de zaken geen raad weten- Uit Bulgarije wordt melding gemaakt van een aanslag tegen het leven van Vorst Fer dinand. Een officier, Iwanow, zou als de schuldige zyn in hechtenis genomen. Door een toeval werd de toeleg ontdekt, twee dagen vóór de begrafenis van Vorst Alexander. Iwanow trachtte nog te vluchten, maar werd achterhaald en legde eene vol ledige bekentenis af. Tevens zyn onderscheidene studenten in hechtenis genomen verdacht van anarchis tische woelingen. De Eerste Kamer van Denemarken wei gerde, hetgeen te verwachten wasmede te gaan met het besluit van de Tweede Kamer, om aan de vrouwen stemrecht te geven by gemeenteraadsverkiezingen. Rusland denkt er al weer over, om zijne strijdkrachten uit te breiden en wel ter wille der concurrentie. Het Duitsche leger bleek n.l. verreweg tegen het Russische op te wegen. Een bende van 24 roovers is dezer dagen Bij Kon. besluit van 2 dezer is met ingang van 1 Januariaan C. A. Molenaar, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend als burgemeester van IJselmonde. Door tusschenkomst van heeron Gedeputeerde Staten wordt door den heer Minister van Binnenlandscbe Zaken een onderzoek ingesteld omtrent de be hoefte, die in de gemeenten dezer provincie aan meerdere vroedvrouwen bestaat en om trent de vraag of door hot toekennen van subsidie in gemeente-toelagen aan vroed vrouwen in die behoefte zou zijn te voor zien. Daartoe zijn de gemeente-besturen nitgenoodigd te willen berichten of in hunne gemeenten ai of niet behoefte aan vroedvrouwen bestaat, en zoo ja, ot' er kans zoude zijn dat zich eene vroedvrouw zou vestigen, indien haar zoo noodig bij een salaris van f 250,— a f 300,’s jaars uit de gemeentekas, een subsidie door het ryk en de provincie elk van f 150,’s jaars, dus in het geheel f 550,— a f 6u0, ’s jaars, werd toegekend. De heer W. Hovy deelt in „De Heraut” mede, dat Mr. L. C. Keuche- nius zijn einde ziet naderen. Hij is ten volle bewust van zijnen toestand en draagt het zware lichamelijk lijden met stille berusting. Te Vuren overleed Donder dag jl. in den ouderdom van bijna 72 jaar de heer J. G. Kruys, in leven gedurende 24 jaar brievengaarder, en tot éóne maand vóór zyn dood boekhouder van de glas fabriek der hh. Michiel Viruly Zn. aldaar. De overledene heeft zich steeds doen 8TATEN-GENERAAL. De heer De Beanfort van Amsterdam opende de algemeene beraadslagingen over de Staats- begrooting in de vergadering der Tweede Kamer ▼an Vrjjdag 1 u de politiek d< te sluiten by de radicaal gfc..u.D liberale party, die party ten ondei Er is een streven merkbaar in de richting van het socialisme, waartegen 8pr. waarschuwt, on dat het de individueel» vryheid miskent al zullei na een uitgebreid kiesrecht, de gematigden zegepralen verwerven, toch zal bljjken dat slotte zy het behoud der maatschappij waar borgen. De heer Bchimmelpenninck van der Oye kan er geen vrede mee hebben dat de Regeering verwachtingen opwekt, die zy niet kan verwe zenlijken. In de kieswet ziet hy een krenking der minderheden; de plannen op het gebied der defensie bljjven liggen als monument voor de inzichten van een bekwaam man, die de weer baarheid des lands opoffert aan zyn droombeelden. De heer Heldt betoogde, dat staatsinmenging op maatschappelijk gebied noodig is, en drong aan op voorziening in het lot van oude en ge brekkige werklieden. De heer Schaepman is van oordeel, dat men hervormingen kan wenschen in den maatschap- pelyken toestand, zonder staatsalmacht te be- geeret»; het is plicht lydenden te hulp te komen, en de staat moet helpen om te doen wat de maatschappij niet ten volle vermag. De heer Heemskerk kwam op tegen een volzin in ’t Regeeringsantwoord op een vraag omtrent het onderzoek naar de werkloosheid, en keurde het af dat hierin naar plaatseljjke voorziening wordt verwezen. Do Regeering moet overwegen wat er tegen te doen is. De heer Kerdyk zette uiteen dat men bij elke uitbreiding van Staatsbemoeiing moet wikken en wegen ten einde erger misstanden te voor komen dan die men wil wegnemen; doch waar tusschenkomst noodig blykt, onthoude de Staat zich niet. De heer Van Karnebeek schetste de der Regi ering als een van optimisme; duur en leidt tot teleurstelling, die met w behoedzaamheid te vermyden ware. De heer Van Houten verweet den voorstan ders eener radicale politiek, dat zy wel alge meenheden en holle phrasen ten beste geven, maar geen middelen aanwyzen om de moeielyk- heden, die zich by elke schrede op den begeerden weg voordoen, te overwinnen. tegen den avond opgerukt naar het dorp Zaturoff, in het Russische petroleum-district Baku. Zij hadden een kar met patronen en andere ammunitie bij zich. Aan vier boeren, die zij ontmoetten, vroegen zij, wie de rykste man van het dorp was; de eerste wilde het niet zeggen en werd onmiddellyk gedood; de tweede, die ook weigerde, onderging hetzelfde lot, en de twee overgeblevenen, wien de angst om het hart sloeg, wezen hun nu het huis van een goedenrijken dorpsbewoner, Hadschi Hussein, aan. De roovers dwongen nu Hadschi Hussein hen bij zijn geldkist te brengen, waar zij 10.000 roebel in goud en 10.000 roebel aan geldswaardig papier vonden. Daarna staken zij den heer des huizes en zijne huishoudster dood. Maar nu kwamen, op het geschreeuw der vrouw, vele dorpelingen aansnellen, zij begonnen op de roovers te schieten, deze weken voor de overmacht, baanden zich al vechtende een weg naar hónne paarden en reden heen, met achter lating van vier dooden. Alle pogingen om bleven vruchteloos. Het hoofd van den Braziliaanschen op stand, admiraal Mello, die in de baai van Rio Janeiro tusschen het vuur der aan de beide oevers geh-gen forten opgesloten niet heen of weer kon is onder begunsti ging der duisternis aan boord van een als oorlogsschip door hem ingericht koopvaardij- vaartuigontsnapt. Een Eugehch oorlogs schip is hem echter op den voet gevolgd, om hem in het oog te houden Zyn kans om Rio te bemachtigenis er evenwel niet beter op geworden heer L. C. Groeneveld, te Krimpen a/d Lek, laagste inschrijver, met een bedrag van f 2689. Aan dezen is het werk gegund. LOPIK, 29 Nov. Heden-morgen werd ter secretarie aangifte gedaan van een geval van roodvonk. Ook doen zich nog nieuwe gevallen voor van mazelen. Zij zijn echter niet van kwaden aard. LOPIK, 1 Dec. Bij de op gister gehouden verkiezing van notabelen werd herkozen de huer F. Bosch. In de plaats van den heer J. Oskam werd gekozen de heer J. Verhoef P.Cz. Tot kerkvoogd werd herbenoemd de heer G. Van Bemmel. •LOPIK, 4 Dec. Wegens het heerschen der mazelen is de school te Lopikerkapel gesloten. Heden-morgen werd door den dis- tricts-veearts Stempel te Utrecht een hond onderzocht, die zich in het laatst der vorige week binnen deze gemeente had opgehou den en alle verschijnselen van dolheid ver toonde. Hoewel nog geen dolheid kon waargenomen worden, hebben reeds enkele ingezetenen hunne honden, die met het verdachte dier in aanraking zijn geweest, gedood of opgei1 •MEERKERK verzoekt ons, f berichtte A. Boogert als kerkvoogden. •MOORDRECHT, 3 Dec. Alhier doen zich eenige gevallen van influenza voor. De ziekte is niet van ernstigen aard. Wegens gezichtsverzwakking van den phstoor is alhier tijdelijk tot kapelaan be noemd de Eerw. Heer G. Moerland te Gouda. •NOORDELOOS, 4 Dec. tan 29. No vember is onze gemeente eeo ilehtenswaar dig ingezetene door den doi$tf ‘Verloren, de heer Adriaan Grandjean, die sedert 32 jaren de betrekking van gemeente-ontvanger met ijver en nauwgezetheid heeft waargenomen. Al de leden van den gemeenteraad gaven blijk van hunne belangstelling en waardee- ring, door de lijkbaar grafwaarts te volgen. Om de door dit overlijden opengevallen betrekking te doen vervuilen, werd door het dagelyksch bestuur reeds Vrijdag eene voordracht opgem&aktbestaande uit de heeren A. F. Bikker en A. v. d. Dool, en werd nog in eene dienzelfden dag gehouden raadsvergadering eerstgenoemde benoemd en terstond beëedigd. OUDERKERK a/d IJSEL, 4 Dec. Vrijdag avond is Jan Boudostein, schipper, varende op de aak „Drie Gebroeders”, door storm beloopen voor den wal te IJselmonde, door golfslag vol geloopen en gezonken. De ladiug, bestaande in mest, wordt zooveel doenlijk gevischt. Niets was verzekerd. Een keeshoud verloor hierbij het leven. ••OUDEWATER, 1 Dec. De firma Ver loop en Co. alhier heeft in de laatste weken zoovele schepen met lijnzaad laten aan voeren, dat eigen bergplaatsen ontoereikend waren en men het in gehuurde pakhuizen moest opbergen. De firma rekent stellig in den a. s. winter, door gebrek aan hooi, op grooten aftrek van lijnkoeken. Zoo doende hebben de werklieden aan haar fa briek uitzicht op veel en lang werk. SLIKKERVEER, 2 Dec. Heden is van de werf van den scheepsbouwmeester M. Van der Kuijl alhier te water gelaten de goederen schroefstoomboot „William Egan Co No. 4”, groot 240 lasten zal de kiel ge legd worden vooreen dito boot, „William Egan Co No. 6”, groot 250 last, beide voor de Rheinische Transport Gesellschaft William Egan Co. in Frankfurt a/d Main. Machines en ketels voor beide booten worden vervaardigd door den heer B. Wilton te Rotterdam. SNELREWAARD, 1 Dec. Bij besluit van den Commissaris der Koningin, is de heer C. Van den Berg benoemd tot zetter voor ’s rijks directe belastingen in deze ge meente. •STOLWIJK, 4 Dec. Verleden week had de zojn van den landbouwer C. d. B. te Berkenwoude, die met een tentwagen onze gemeente passeerde, het ongeluk in botsing te komen met den melkwagen van J. D. alhier. Door den schok tuimelde de tent wagen omver en werd in niet geringe mate beschadigd. •STREEFKERK, 4 Dec. Gekozen tot kerkvoogd der Herv. Gemeente alhier de heer B. Boel Sr. VIANEN, 2 Deo. De gefailleerde winkelier S. is gevankelijk van hier naar Tiel gevoerd. Gister-avond woedde bijna 1} uur lang een geduchte storm, die hier en daar pannen af en hekkon omwierp. Vooral aan de Lekzijde was het voor voetgangers bijna niet om voort te gaan. De Culem- borgsche stoomboot kwam een nur over tijd en na veel moeite door de schipbrug, doch kon den steiger hier niet aandoen en stoomde door. Eerst heden morgen, dus op de terugreis, werden de goederen gelost. •WADDINGSVEEN4 Dec. Zaterdag middag is bet 10-jarig zoontje van J. Mulder aan cholera asiatica overleden. Binnen een paar uren was het kind gezond en dood. ♦WILLIGE-LANGERAK, 5 Deo. De zalm- visscherij alhier is voorloopig gestaakt, om dat er weinig zalm op de rivier is. In dit najaar is alhier geen enkele pulpsohuit voor de wal geweest. De land bouwers zullen dezen winter dus geen pulp als wintervoeder aan hun vee voeren. Naar men verneemt, is de pulp dit jaar nog al pryzig, te duur naar de profijten, die er voor ’t vee van getrokken kannen worden. beraadslagingen ie vergadering de 1 December met een klacht over Ier Regeering, die, door zich aan de radicaal getinte groep der die party ten ondergang voert. »ven merkbaar in de richting me, waartegen Spr. waarschuwt, om- idividueele vryheid miskent al zullen, i geen U ten

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1893 | | pagina 1