1 rER 'uik. N’. 1432. Woensdag 20 Dec-ember. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht IU T 0.” Zonen, RAAN NK, 1893. Officiêele Kennisgevingen. O A, oaito: 3 7., HA, IJFWAS VKBUUS&Zoon Booch. 1ste Zitting van den MILITIERAAD. GeMsngd Nieuws. BUITENLAND. BINNENLAND. IM SCÏÏOONHOVEIfSGHE WRffl Bgi WISSELS enz. enz. H. rente ren 2* pOt. prolongatierente in eens of bij ge- IEEL door atoom i Hoofd-Agent Oudewater trekt door den Heer L, Schoonhoven. GMMMrte SCHOONHOVEN. ara in de meeat» it den eeratvolgen- r Amsterdamsch» »n de Amsterdam- tonder berekening heeft stold, origineel» oudste rvaardigd. 'acA/i^e aanbevolen. UIN, P. DE JONG, de treed de i om it te van Gorinohem. 8LEEUWIJK euwijk. sn, om ir bloei ook JE WAAG”, vereen te komen 'erkieiende tegen flacons mate- Levy van een imelpen- imsatie by arg keurde orerbetering De Minister verklaarde den elige voorwaarden wissels op binnen- iven op aanvrage >g ook gelijkende ig en verhittend door alle Hoeren k leveren, en wel d (Eng. gewicht) n te Amtlde bg sgen werd. 11. October 1822, van zijn leven bleef bij, ook C 416. Zeeschade. ields waar dige irdoor de icbinea te ers, maar wel door raat 346), verliezen. I gangzbe paling Door onder Smeenge, Houwinf de zoozeer gere- rde Amerikaansche a verkrijgbaar voor cht bg W. J. VAN oor Bergambacht bfl AN DEN DOOL: tolwijk bij JOH. voor Schoonhoven JONG, 1\ Cents. 2 nar en de» en Zondag. Toezicht IDA AL, Notaris, oopman. Effecten voor: - 4 ’sjaars; den prolongatie- srdamsche beurs- r ijzers te verschaffen, op subsidie zouden chten door een over weg te nemen. -ekersde heeren is, Valette, Kielstra, met nadruk gespro- ingen en ongunstige De Minister en, aan de ver- billyk geachte Zaken. Minister van Financiën is Sonnino, terwijl Baron Albert Blanc de portëfenille heeft van Buitenlandsche Zaken. De Kamers hebben Dinsdag reeds hare zittingen hervat. Uit Melilla (Marokko) niet veel nieuws. Maarschalk Martinez Campos wacht nog steeds op eene minnelijke schikking en daarom den aanval op nieuw uitge- ■teiu, tot groote teleurstelling van de Spanjaarden. Te Rio Janeiro (Braziliêi is nu de staat van beleg afgekondigd, terwijl de Mello tegelijkertijd de haven van Rio. Janeiro blokkeert, waardoor de scheepvaart wordt belemmerd. Santos is nu ook in gestrengen staat van blokkade^gesteld. De Braziliaansche opstandelingen van Rio Grande do Sul hebben in hun leger een dame, Gabriella de Mattos, weduwe van een advocaat te Rio Prado en31jaren oud. Zy doet dienst als adjudant bij den ouden generaal Juca Taveres en zij vecht dapper mede voor de vrijheid van haar vader land; maar na den strijd is zij weder vrouw,— dan helpt zij de gewonden verzorgen. Mevrouw de Mattos, die uitgestrekte landgoederen bezit, verschaft het leger vee. Ook heeft zij een aanfal barer bedienden als recruten medegebracht. Te Elsternwick, een voorstad van Mel bourne is de scheikundige Liardet op treu rige wijs om het loven gekomen. Hij was in zijn laboratorium bezig proeven te nemen met een nieuwe ontplofbare stof, door hem uitgevonden, toen zijn praeparast opeens met een geweldigen knal ontplofte en den uitvinder tot zyn eerste slachtoffer maakte. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Schoomhovkm maken bekend, dat de 1st» Zitting van den Militieraad zal gehouden worden te.GOUDA op Woensdag 20 December 1893, des v.m. lOf uur. Schoonhoven, den 19. December 1898. D« Secretaris, De Burgemeester, H. G. GEELHOED. Mr. A. D. H. KOLFF. open en verkoopen in provisie van: en de 30 */0 •r 30»/.; (ook •BERKENWOUDE, 18 Dec. Voor de betrekking van koster hebben zich 4 solli citanten aangemeld. Als aanvulling van het bericht, dat het zoontje van den bakker Z. Vink het oog heeft verwond en opgenomen is bij Dr. Van Moll te Rotterdam, kan dienen, dat genoemde dokter het noodig geoordeeld heeft het oog weg te nemen om het andere oog voor ontsteking te behoeden. Dit treu rig bericht ontvingen de ouders jJ. Zaterdag. •BRANDWIJK, 19 Dec. Mej. J. J. M. Stachelhausen. cruder wijzer es te Zuiddorpe, die als zoodanig alhier was benoemd, heeft voor die benoeming bedankt. G1ESEN NIEUWKERK, 18 Dec. In eene Vrijdag alhier gehouden vergadering van de afdeeling Vyi boerenlanden, Alblaaser- waard c. a van de Hollandsche maatschappij van landbouw deelde de voorzitter de beer C. B. Wisboom mede dat, tengevolge van het bedanken van een aantal leden, de positie der afdeeling is veranderd en zij haar werkkring voortaan alleen zal bepalen tot de gemeenten in de Aibasserwaard. Dientengevolge werd haar naam veranderd in dien van Alblasserwaard” en een nieuw huishoudelyk reglement vastgesteld. De af deeling telt thans ruim 140 leden, terwijl het zich laat aanzien, dat, indien de af deeling voortgaat meerdere vergaderingen te houden in verschillende gemeenten bij afwisseling, nog vele landbouwers zullen toetreden. Op initiatief van den heer Kloek is bij bet bestuur het plan in overweging, om in den loop van 1894 eene tentoon stelling van vee te houden, geboren in de Alblasserwaard of aldaar een zekeren tijd aanwezig geweest. Ia de plaats van den heer B. Koog werd met algemeens stemmen ge kozen de heer H. Voorspuij te Groot Ammers. Daarna hield de heer Z. Middelkoop van Oud-Beierland eene voordrac it over land bouw crebiet in verband met de voorgestelde Staats hypotheekbank. Spr. schetst den toestand van den landbouw als zeer gedrukt, hetgeen in vele plaatsen is op te maken uit de vermeerdering van hypothecaire ver banden op goederen van eigengeërfde boeren. Vooral ia dit het geval in de Hoekeche waard, alwaar thans reeds 2/3 van den grondeigendom behoort aan uit wonende niet-gebruikers. Men meene niet, dat in afneming van de hypothecaire schuliea antfzgne loopW» reeeeverbetertog. v*a 4en- toestand? b tear zijne aandacht schen- waar te nemen. In vele gevallen is ook M.Ur.d.n en bel.,al dlt lwiken Mhtenlitg.Dg nl.. Trouw™ 3® bigongeërfde bo.ren.land plaats moet maken voor de uitwonenden. 8pr. behandelde het land bouw-verslag der com missie van 1886, voor zooveel betreft de typen gemeenten Sliedrecht en Noordeloos en eindigde met eene beschouwing over de particuliere landbouw-banken hier te lande en de voorgesteide st cats hypotheek bank, en gaf als zijne meening te kennen, dat van deze laatste weinig heil voor den boeren stand te wachten is. De landbouw uit haar gedrukten toestand opheffen kon alleen le. een beter pachtstelsel; 2e. coöperatie op de wijze zooals dit in Duitschland wordt toegepast; 3e. beter landbouw-onderwijs. •GOUDRIAAN, 18 Dec. Door den Raad dezer gemeente is het tractement van den onderwijzer andermaal verhoogd met f 25 en gebracht op f 500, behoudens goedkeu ring van h.h. Ged. Staten. •HAASTRECHT, 18 Dec. Vrijdagavond hield de heer Dr. L. Bleekrode, leeraar aan één der H Burgerscholen te 's Hage, van wege het Hoofdbestuur der M. tot N. van ’t A. in ons departement eene voordracht. Zoo wel v$ór als na de pauze sprak hij over het water en helderde door talrijke proeven, die alle zeer goed slaagden, op uit welke bestanddeelen het vocht bestaat, hoe men goed drinkwater kon verkrijgen en vooral welke eigenschappen goed drinkwater moest bezitten. Uit zijne proeven bleek steeds dat gefiltreerd IJsclwater tot de vrggoede behoorde, zoodat het als drinkwater gerust kon aanbevolen worden. Van de toestem ming om gratis deze voordracht bij te wonen werd ruimschoots gebruik gemaakt. Voor de vacante betrekking van onder wijzer met hoofdakte hebben zich bij de derde oproeping 5 sollicitanten aangemeld. •HOORNAAR, 18 Dec Door stemge rechtigde leden der Herv. Gemeente alhier zijn 1.1. Zaterdag tot notabelen herkozen de heeren A. Advokaat en F. De Knijper, en door het college van notabelen de heer A. Aanen als kerkvoogd. Het vierjarig houtgewas van kerk, polder, algemeeue- en diaconie-armen dezer gemeente en dat van den heer van Noor- deloos, den heer Hobokeu te Rotterdam, onder deze gemeente en Noordeloos, heeft 1.1. Zaterdag bij publieke verpachting alhier f 605 opgebracht, zynde ruim f 70 meer dan in 1890. LEERBROEK, 18 Dec. Door den Raad dezer gemeente is tot groot armmoester benoemd de heer H. Verrips. •NOORDELOOS, 18 Dec. Door stemge rechtigde manslidmaten zijn tot notabelen herkozen de heeren W. Blokland en D. Bovekerk en tot kerkvoogd is herbenoemd de heer A. Van den Dool en in plaats van den beer B. Goes, die verzocht had. voor die betrekking niet meer in aanmer king te komen, is gekozen de heer A. ölob Wz. •REEUWIJK, 18 Dec. De gunning van het Reeuwgksche en Sluipwyksche Ver- i laat (het zoogenaamd Reeuwgksche sluisje) is aan geen der beide inschrg vers J. Kalk man en J. Vermeulen geschied. Eene nieuw» inschrijving is uitgewhreven. (inspraak c De Mm. zal tracl de bezwaren ‘recbeiden sprekers -~ing, Tydens, Vale Smidt en De Kanter werd n. ken over de te lage bezoldigii vooruitzichten der onderwyzers. wees op de groote moeielgkhedei vulling van de ook door hem wenschen der onderwyzers verbonden; verhoo- ging der wettelyke minima zou weinig baten, alleen van wetsherziening is verbetering te wachten. De Mm. wil gaarne al het mogelyke doen om tot een gunstig resultaat te geraken. Donderdag-avond. De Minister antwoordde aan den heer Tydeman, dat de examens voor vrye- en ordeoefeningen moeten worden voort gezet met het oog op de latere verplichte in voering van dat leervak. Op een klacht van den beer AS. Mackay over de plaatsing van een Madonnabeeld in den gevel der gerestaureerde Protestantsche Kerk te Zutfen zei de Mm., dat Kerkvoogden vryheid hebben te verwijderen wat aanstoot geeft. Hoofdstuk V werd aangenomen. By Hoofd stuk VI (Marine) drukte de heer Guyot zyn vrees uit dat voorziening in het noodige i riëel niet voldoende is verzekerd. De heer besprak de mogelykkeid van instelling Raad van Admiraliteit. De heer Öchimi ninck Van der Oye wenschte organ.: de wet. De heer Rutgers van Kozenbur» af, dat niet meer gedaan wordt tot ver., van de vloot. De Minuter verklaarde den ge leidelijken weg te willen volgen; het volgend jaar zal meer worden aangevraagd voor aan vulling en verbetering van het materieel. Vrydag. By de verdere behandeling van artikelen der Marine-begrooting besti heer Goekoop vermeerdering van ambtenaars- personeel en kwam de heer Heldt op tegen het aanstellen in het voor- en ontslaan in het najaar van werklieden aan de Rykswerven, welk misbruik hij weet aan slechte regeling van het werk aldaar. Aangenomen werd, met 59 tegen 16 stemmen, een amendement van de Comm. van Rappor teurs, dat de strekking had geen verandering te brengen in de bestaande organisatie van het corps mariniers; mede een van de heeren Guyot, Lieftinck en De Kanter om geen in grijpende wyziging te brengen in de regeling van het machinistenperooneel, wat betreft de bevordering tot offieier-machinist. Laatstge noemd amendement verkreeg 54 stemmen togen 21. Omtrent den loodsdienst beloofde de Mi nister den heer Plate, de quaestie van een stoomloodswezen nader te sullen onderzoeken. Hoofdstuk VI werd aangenomen. Zaterdag. Vooraf ging de behandeling en goedkeuring van kleine wetsontwerpende onteigeningswet voor den aanleg eener straat tusschen de Heeren- cn Keizersgrachten te Amsterdam werd Destreden door den heer Levy, die er een ongeoorloofde uitbreiding van het onteigeningsrecbt in zag. Verhooging der Oorlogsbegrooting van 1892 lokte protesten uit van de heeren 8eret en Löben Seis over de overschrijding van vastgestelde posten, waardoor inbreuk gemaakt wordt op het budget recht der Kamer. Hoofdstuk VH A (Nationale Schuld) der Staatsbegrooting werd aangenomen. Bg Hoofd stak Vil B (Dep. van Financial drong de heer Van Kerkwyk aan op vervulling van’s Mi nisters toezegging betreffende afschaffing der Rykstollen. De heer Zyp bepleitte de oprichting eener Ryks-landbouwcredietbank. De heer De Beaufort (W. b. D.) zou het wenscheljjk achten Maandag-morgen had d» 35-jarige werkman G. O. het ongeluk vaat/ eene stelling te vallen van de scheepswerf van den heer M. v. d. Kuijl te Slikkerveer. De ongelukkige viel tusschen de kattesporen en was bijna on middellijk dood. Hij laat eene zwangere vrouw en twee kinderen achter. De politie te Kralingen heeft tegen eenen bierhuishouder aan het Kra- lingsche Veer procee-verbaal opgemaakt wegens het schenken ran sterken draak in het klein zonder vergunning. De wekelijksche Thomson’s prijs van vijfentwintig gulden ia op Zaterdag 16 December ’93 ten deel geval len aan mejuffr. Everts, Nieuw stad A 251 te Zutfen; de premie aan de winkeliers G. H. Dykerman Sc. Zooa aldaar. Een oppassend man, de ruim 60-jsrige winkelier Pieter H. v. d. Veen te Tietjerk. voad een vreeaelgk uiteinde. Terwgl hij bezig was de raderen van eenen watermolen, die flink draaide, van olie te voorzien, werd zgn arm door een rad ge grepen, waardoor de ongelukkige kwam te vallen, zóó, dat zijn hoofd mede met het rad in aanraking kwam. Dit laatste werd nagenoeg geheel verbrijzeld. Afschuwelijk verminkt gaf de ongelukkige, toen men hem vond, geene teekenen van leven meer. De dood ia zeer waarschijnlijk onmiddellijk ingetreden. De heer en mevrouw L., wo nende Heerengracht Amsterdam, zyn door het kloek optreden der dienstbode aan een groot gevaar ontkomen. De familie was des nachts laat van een partytje thuis gekomen en had vermoedelyk verzuimd de gaskroon op de slaapkamer af te sluiten. Toen de dienstbode te 6 uren opstond, werd zij al dadelijk een sterke gaslucht gewaar, en spoedde zij zich on middellijk naar beneden om de hooldkraan af te siuiten. Men vond later den heer en mevrouw L. bewusteloos in hunne slaapkamer, bijna gestikt Nadat geneeskundige hulp waa ingeroepen, gelukte het eerst na anderhalf uur bij den heer L. en vervolgens ook bij mevrouw het bewustzijn terug te roepen. Vrydag j.l. werd te Woerden bat lyk «W»»»sld vm sekare» B-j di» sedert Dinsda^-ïvovft vermist werf. Hrt lijk werd op een kleinen afstand van Y mana woning uit den Rgn opgehaald. Men vermoedt dat hij door de duisternia te water is geraakt. In de afdeeling „Vijfhuizen” wo nen de echtparen Lippens en Koster onder één dak. Zondag 10 dezer, in schemerdonker, wierp een der kinderen van Koster een steentje tegen eene ruit by Lippens, terwgl diens vrouw de petroleumlamp stond té vullen. De vrouw werd daar boos over, kwam naar buiten en begon Kosters jongen een berisping te geven. Ook Koster kwam nu buiten met zijne vrouw sn eenen anderen zoon, terwijl ook Lippens zich in het twistgesprek mengde. Van woorden kwam het tot daden. Eene vechtpartij ontstond en op een gegeven oogenblik zakte Lippens bewus teloos ineen. De vechtparty was nu opeens geëindigd en Lippens werd te bed gebracht; hij had veel bloedverlies, doch bleef tot Woensdag oontend zonder geneeskundige hulp. Toen deze werd ingeroepen, was het te laat. Bloedverlies had den man reeds zoodanig verzwakt, dat de dood Donderdag-ochtend volgde. De justitie was van 2 uur ’s namiddags tot 10 uur 's avonds met haar onderzoek bezig. Er bleek, dat Lippens een slag op het hoofd moet hebben gehad met een z. g. „griep”, een drietand» vork, waardoar eene heraeuplgting is ontstaan. Het moet echter niet zyn uit te maken of deze wond den dood ten gevolge heeft gehad, daar by een spoediger inroepen van hulp de dood misschien ware te voorko men geweest. Wie den slag heeft toegebracht, bleek niet. Er heeft dan ook geen arrestatie plaats gehad. Koster staat als een zeer oppaesend persoon bekend. S T A D S N1 E U W S. Schoonhoven, 19 December. •—Don 19den dezer waren weêr jongelingen by de Instructie Compagnie alhier ter dienstneming opgeroepen. 13 waren opgekomen, waarvan 6 geneeskundig werden afgekeurd en 7 in dienst gesteld. 10 korporaals-titulair werden als korporaal bij de regimenten vesting artillerie over geplaatst. De netto opbrengst, ad f 13,65, van de tooneelvoorstelliog door de militaire vereeniging Door oefening beter” op 12 dezer gehouden, is aan den Burge meester voor de algemeeue armen afga, dragen. Naar men verneemt hebben de heeren A. Kuglenburg Jz., J. Q. Does burg en A. A. Graves Kooiman de benoe ming tot leden van het Burgerlijk Arm bestuur aangenomen. Hoewel de zoogenaamd» Droge Gracht reeds ruim 14 dagen door inlaten van water weder geschikt is voor ijsbanen, zoo Iaat echter de vorst op zich wachten. Gepasseerd jaar was op 20 De cember het water met een flinke ijskorst bedekt en werd er reeds naar hartelust schaatsen gereden. Zondag werd een hond, ver dacht van hondsdolheid, op verzoek van den eigenaar afgemaakt en werd daarvan mededeeling gedaan aan den Districts- veearts. Genoemde ambtenaar bezocht heden de gemeente en deed een nauwkeurig onderzoek, doch verklaarde dat de hond lijdende was geweest aan stuipen. H»t cadaver werd daarop begraven. dat de Min. zich vooreerst bepaalde tot herzie ning van het personeel en betere regaling van de heffing der invoerrechten. De heer Farn- combe Sanders deed het denkbeeld aan de hand eener Rijks-hondenbeiasting, progressief naar de grootte. De heer Gerritsen verlangde een post op de begrooting voor zilver-ontmunting in het belang eener verlaging van het disconto der Ned. Bank. De heer A. Van Dedem be» sprak den toestand van ons muntwezen, de heer Van de Velde vroeg verandering in de wijze van verkoop van domeingronden, de beer Ty deman drong aan op maatregelen tegen het toenemend aantal oninbare posten bij de directe belastingen en lege» ^reigering van tiendrecht De heer Beelaerts van Blokland verklaarde zich zeer teleurgesteld over de resultaten van ’s Mi nisters belastinghervormingende heeren Mut- saers en Bahlmann braken opnieuw een lans voor de heffing van hoogere invoerrechte! daardoor landbouw en ny verheid tot meer te brengen- Laatstgenoemde spreker zou wenschen, dat een nabelasting kon worden ge heven, te voldoet uit de nalatenschap van per sonen van wie blijkt dat zij zich te laag hadden aangegeven in de vermogensbelasting. Bij Kon. besluit zijn met in gang van 1 Januari 1894 benoemd tot controleur der directe belastingen, invoer rechten en accijnzen te Gouda, de beer M. Blonker Heraij, thans te Hellevoetsluis te Goriochem, G B. Wendel, thans te Alfen. Benoemd tot controleur der dir. bel., in voerrechten en accgnzen te Alfen, de heer B. Formijne, adj-cóntr. te Amsterdam, thans waarnemend controleur te Gouda; te Dokkum, de beer J. J. W. Veldhorst, ontvanger te Ouderkerk a/d IJ tel (res. Lekkerkerk), De ie luit. V. A. J. Bloem, van de artillerie-inatractie compagnie te Schoonhoven, thans gedetacheerd bij de hoogere krijgsschool te ’s Gravenhage, is overgeplaatat bij het le regiment vesting artillerie. De Je luit, der infanterie W. C. T. Ter Beek, thans gedetacheerd te Woerden, keert 2 Januari naar zgn garnizoen te Utrecht terug De dood heeft Zondag-namiddag, ongeveer 1 uur, een einde gemaakt aan het langdurig, smartelijk lijden van Mr. L. W. C. Keucheniu», een lyden dat door hem met groote gelatenheid en berusting gedrag Geboren te Batavia, den 21. heeft Keuchenius een goed deel in Oost-Indië doorgebracht en waar hy in Nederlanf *- zette, steeds by voorkc ken aan Indische toeetar veronachtzaamde hij daarom sche strijdvragen van den dag. Trouwens, als secretaris generaal van het departement van koloniën, welk ambt hij eenigen tyd vervulde, en in Indië in verschillende rechterlyke betrek kingen en later als lid van den Raad van Ned -Indië bad hij ruimschoots gelegenheid zich van de Indische aangelegenheden op de hoogte te stellen. Zyne parlementaire loopbaan ving hy in 1866 in zeer gewichtige politieke omstandigheden aan met de indiening van de bekende motie tot af keuring van het uittreden van den minister P. Myer uit het ministerie; eene motie die, na hare aanneming, aanleiding gaf tot staatkundige verwikkelingen van zeer ernstigen aard. Voor Arnhem, in plaats van graaf Van Zuijlen, ge kozen, had hy tot Januari 1868 zitting. Een tijdlang trad hy nu van het parlementair too- neel af, om zich in Indië aan de rechtspraktyk te wyden, totdat hij in 1879, voldoende aan den aandrang zyner antirevolutionaire vrienden, zyn bekend telegram: „Elected 1 submit” zond en den zetel voor Gorinchem innam. In 1888 werd hij als minister van koloniën opgenomen in het kabinet-Mackay, maar de ver werping zyner begrooting in de Eerste Kamer in het begin van 1890 had zyn-aftreden tot gevolg. In hetzelfde jaar koos Goes hem tot afgevaardigde en dat district vertegenwoordigde hij tot zynen dood. De plaats, die Keuchenius als Kamerlid heeft ingenomen, is algemeen bekend. De antirevo lutionaire party verliest in hem eenen harer meest populaire vertegenwoordigers. Zijn open lijk belijden van zyne godsdienstige beginselen, zyne veelzydigo kennis, bovenal van historie, staat- en letterkunde; zyne vasthoudendheid aan eenmaal na ernstige studie opgevatte mee- ningen; zyne scherpzinnigheid en zyn vaak scherpe toon gaven aan zyne redevoeringen een zeer bjjzonderen stempel. Had hy eenmaal eenen strijd aangebonden, dan liet hy dien niet meer varen. Zoo zal zyn optreden tegen de openbare school, tegen de vaccine, tegen de grondwetsherziening, tegen de paketvaart en tegen de Billitonmaatschappy velen in het geheugen zyn gebleven. Wat de Billitonzaak betreft, is by ongetwyfeld de man geweest, die, door zyn voortdurend hameren op hetzelfde aanbeeld, veel heeft by gedragen ten slotte grooter voordeelen voor den Staat bedingen. In zijn maatschappelijk leven nam Keuchenius gaarne deel aan alle vereenigingen, die er naar streefden het geloof te versterken, en zyne hulp vaardigheid en goedhartigheid in den dagelyk- schen omgang vergoedden de bitterheid, die zyn toon in het openbaar debat kenmerkte. Te Dordrecht is op 63 jarigen leeftijd plotseling overleden de heer Mr. J. De Koning, notaris aldaar. H. M. de Koningin-regentes heeft aan de Maatschappij tot Opvoeding van Weezen in het Huisgezin eene gift van f 250,— doen toekoinen. Mej. G. W. Enserink, onder wijzeres te Vuren, is als zoodanig benoemd te Akkooi, onder voorwaarde, dat ze ook onderwijs in handwerken zal geven aan de school te Renooi. Het hoofdbestuur van den Nederlandschen Protestantenbond is thans aldus samengesteldJ. A. Böhringer, voor zitter, E. C. Jungius, vice-voorzitter; W. H. Stenfert Kroese, secretarisW. J. Berdenis van Berlekom, penningmeester; Dr. H. D. Tjeenk Willink, A. W. Van Wük en Mr. B. D. Baart de U Faille. Ovpntek'. In de Franeche Kamer is het voorstel van den werkman-afgevaardige Basly (tot het benoemen eener commissie van onder soek naar de jongste werkstakingen in het Noorden), met 401 tegen 131 stemmen verworpen, terwgl een tweede voorstel, waarin een algemeen ondersoek naar den toestand van den arbeid in do mijnen ver langd werd, eveneens met 366 tegen 166 stemmen werd afgekeurd. Drie andere ontwerpen werden echter goedgekeurd met eene groote meerderheid. Ten eerste dat tot regeling van den aan maak, het bezit en het vervoer van ont plofbare stoffen; ten tweede het ontwerp betreffende het toezicht op de „vereenigingen van boosdoeners” (met 461 tegen 39 stem men) en ten laatste werd het crediet van 80 000 franken voor politie-uitbreiding met 445 tegen 43 stemmen ingewilligd. Sedert de laatste gebeurtenis in de Fran- sche Kamer, worden allerlei maatregelen genomen tor beveiliging van het gebouw. Bezoekers moeten o. avoordat zij zullen toegelaten worden, naam en adres opgeven en d» openbare tribune zal voortdurend scherp bewaakt worden. Toegangskaarten, uitgereikt door de afgevaardigden, moeten TOonira .ijn .«o 3eo u>> do. -fgo- _F vaardigden en van dien van zgn introducé, mogelijkheid van vele byzondere scholen om torwgl geen personen meer in de wacht- rich vóór het begin des volgenden jaars het kamer zullen toegelaten worden, om j benoodigd aantal onderwjj— - Afgevaardigden te spreken, tenzij zy voor- waardoor zy de aanspraak zien zgn van een bewijs dier Afgevaar digden, dat deze hen wachten. Alexander Cohende Nederlandscbe anarchist, zal weldra over de grenzen gezet worden, daar bg onderzoek niets onder sgne papieren werd gevonden, dat tot •en» gerechtelijke vervolging soa kunnen leiden. VaiUant, degene, die den aanslag uit voerde, heeft een bezoek ontvangen van den Minister van Justitie, die hem natuur lek naar de reden van zgn misdrijf vroeg, waarop eerstgenoemde antwoordde: „Wat sonden mijne ophelderingen a baten?” „Gij zgt een „bourgeois” en soudt mg niet begrgpen.” De handelsverdragen met Rumanië Servië en Spanje zijn door den Daitachen Rijksdag met eene flinke meerderheid goed gekeurd, terwijl het tot stand komen van het handelsverdrag met Rusland niets dan eene qaaestie van tijd wordt geacht. Op het laatste oogenblik werden in den Rijksdag nog heftige redevoeringen gebonden door Graaf Herbert Von Bismarck en Graaf Von Kanitz togen de handelspolitiek der Regeering en haar zoogenaamd verwaarloozen van de landbouw belangen. De Rykskanselier echter ging hier niet verder op door. Veel indruk maakte eene redevoering van den Duitsch- vrgzinnigen leider Eugen Richter, die aan spoorde, om het hoofd te bieden aan het selfzuchtig drgven der Agrariërs. De gouverneur der zoons van den Keizer, Dr. Stephan, is plotseling krankzinnig ge worden. Hij moet door grootheids-waanzin zgn aangetast. Naar men te Berlijn verhaalt das lezen we in de Parijsche „Figaro” zou de oudste zoon des Keizers aan een zenuw ziekte lijden, die zich openbaart in een aanhoudend bevenwaarover de dokters zich «enigszins ongerust maken. Zg schrij ven de ziekte toe aan bovenmatige inspanning. Voorloopig moeteneden Prins alle militaire oefeningen verboden en hem volslagen rust bevolen zgn. Het Britsebe Hoogerhuis heelt de voor dracht goedgekeurd, waarbij de verant woordelijkheid wordt geregeld van patroons voor ongelukken, tydens den arbeid aan de werklieden overkomen. Het Lagerhuis heeft bij tweede lezing ’kijne goedkeuring gehecht aan het Regerings ontwerp, tot sluiting eener leening van 10 millioen pond sterling, ten behoeve der Oest-Indische koloniën, die lyden onder de gevolgen der munt-crisis. Te Dover zyn 250 artillerie soldaten, die naar Gibraltar moesten vertrekken, aan het muiten geslagen. Zij richtten in de stad veel schade aan. Er zyn een aantal der muiters gevangen genomen. Zij zullen voor een krygsraad terechtstaan. De schade m1 vergoed moeten worden door al de manschappen van het regiment. In Italic is de heer Crispi dan toch eindelijk klaargekomen met de vorming van het Kabinet, waarvan hij President is iMt de portefeuille van Binnenlandsohe 8 T A T E N - G E N E R A A L. De vergadering der Tweede Kamer van Don derdag 14 Dec. ving aan met de mededeeling van een telegram van dankzegging, door den Voorzitter der Fransehe Kamer van Afgevaar digden gezonden in antwoord op de dezerzyds ontvangen betuiging van sympathie. Bij de voortgezette beraadslaging over de begrooting voor Binnenlandsohe Zaken (Hoofd stak V) werden verschillende bezwaren geopperd tegen den poet voor een leerstoel in bacterio logie en techpuche microscopie aan de Poly technische schóól te Delft. De Minister van Binneniandsche Zaken verdedigde zyn voorstel, dat na verwerping met 42 tegen d7 stemmen van een amendement van den heer Conrad, wer^ zangenomen. By Lager Onderwys werd besproken de on-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1893 | | pagina 1