rm. j]M Èfc Zaterdag 30 December. N'. 1434. 1898. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-ïïolland en Utrecht rente, Zonen, DSMA, lam. Officieele Kennisgevingen. ondheids- LOENI, EL ZOON BUITENLAND. Overzicht. JFWAS .KBULJSAZoon e Bosch. REISGIDSEN ikhandel van it 3ohoonhoT«n. BEDELEN. In 't gezicht der halte, BINNENLAND. I. ia NOOTEM SCHOOMOVENSCHE COURANT. S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, Uitgaven, van begi heeren in de meeste t den eerstvolgen- Amsterdamsche >n de Amsterdam* Eonder berekening ilige voorwaarden wissels op binnen- ven op aanvrage rekt door den Heer L, Schoonhoven. het stel- - Na Effecten voor: i 5 ’.jam; den prolongatie- irdamscbe beurs- tooren Studeer- Calender tevens ivertrek. NTS. Onderneming”, 1ECHT. IE WAAG”, JA, jsito: 3’/., vereen te komen erkiezende tegen ding niet f king ver kies bt >g ofdsc iele, practisohe ALENDER jaar 1894. eene antieke, egbare koperen okjeshet eene idere een weke- Gemeente SCHOONHOVEN. k van HEM, Kilo (5 ons) an 5 Kilo h f 1,M. P. SANTMAN, C.SPEIJER, ELD, Lexmond. De eerste vraag zal dan zijnHebben wij, Nederlanders, reden om op bet jaar 1893 met voldoening terug te zien Daar zijn er velendie onmiddeliyk een beslist ontkennend antwoord gereed hebben. Zij wyzen op de groote ellendedie in vele steden en durpen heeraoht tengevolge van gebrek aan werk, en ’t is inderdaad een treurig gezichtzooveel krachtige en ijverige mannen te ontmoeten, die niets liever zouden willen dan door het geregeld verrichten hunner gewone taak hun gezin te onder houden maar wien daartoe de gelegenheid niet wordt gegeven. Of echter die zooge naamde betoogingen Tan werkloozen een k e lijfrente TOOT tort knpltnnl. 1.1 voor vronwen. f 6 65 H 7 24 7 99 9 10 10 72 13 03 Prijs der AdvertentiönVan 1 tot 5 regels f 0,50. Iedere regel meer 0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending franoe uiterlijk tot Dinsdags-avonds 8- en tot Vrijdags-namiddags 5 uren. Alle binnenlandsche AdvertentiSnvoor 3 maal plaatsing opgegeven, worden slechts l maal in rekening gebracht. Deze Courant wordt des Woensdags- en des Zaterdags morgens nitgegeven. Prijs: voor Schoonhoven per drie maanden ƒ0,75. France st door het geheele rijk f 0,90. Men kan zich abon- neeren Boekhandelaren, Agenten en Brievengaarders. Het nieuwe Italiaan^ehe Ministerie onder Crispi is voor de Kamers getreden met eene „verklaring’*, die in den Senaat zeer werd toegejuichtdoch in de Kamer van Afgevaardigden slechts bijval vond bij de Linkerzijde en het Centrum. „De toestand van Italië,”zoo begon Crispi, „is op *t oogenblik ernstiger dan ooit te voren, het gevolg van een reeks gebeurte nissen waarover niet kan geoordeeld wor den. Óm het crediet weer te herstellen, de geldmiddelen weer op den ouden voet terug te brengen en aan het land zyn zelf vertrouwen terng te geven, hebben wij de hulp der Kamer noodig en van alle partijen. De Regeering zal aan het Parlement de wetsontwerpen voorleggen, die noodig zyn, om bezuinigingen bij de administratie in te voeren. Nu is de tijd gekomen, om eenige opofferingen van het land te vorderen en het land zal die stellig niet weigeren,” aldus eindigde Crispi zijne redevoering. Eenige Afgevaardigden echter waren van andere gedachten Zoo verklaarde Cavalotti, dat hij wel bereid was een wapenstilstand te sluiten, maar van nieuwe belastingen, neen, daarvan wilde hij niets weten I Een ander Afgevaardigde, Fortis genaamd, zeide rondweg, dat hij het K»binet bestrijden zou, terwijl de radicaal Imbriani het eenige en afdoende redmiddel uchtte, inkrimping der militaire uitgaven en besnoeiing der civiele lijst. De Kamer is nu pakjes, voorzien eerd handelsmerk, ven bij Akerstraat. laven. J, Lopikerstraat. SPELT. 1DRILS KRUIJT. G VAN DER REST. SPEIJER. PANNEKOEK. de JONG Cin. VAN DER STEEGT. ed. KNOERS. HOMBURG. SCHEER. ABRECHS. van EINDHOVEN, rordt de aandacht THEE, k f 1,30 de ontploffing van Vaillant’s bom veroor- zaakt. De Nederlandsche anarchist Alex- ander Cohen is uit Frankryk gezet. Nog beloopen, akjjd syn to Parijs dreigbrieven van anar- den heer de zoozeer gere- ie Amerikaansche verkrijgbaar voor U bij W. J. VAN or Bergambacht bjj LN DEN DOOL; ïlwyk bij JOH. voor Schoonhoven JNG, i Cents. >pen en verkoopen n provisie van: on de 80 or 80 (ook De BURGEMEESTER der gemeente Schoonhoven geeft bij deze kennis, dat het BEDKLEN, onder den vorm van Nieuw- jaarwenschenbinnen deze gemeente door niet-inwoners op 1 Januari a. 8. ten strengste zal worden geweerd, en noodigt de inwoners uit, door aan deze personen niet te geven, hem hierin behulpzaam te willen zyu. De Burgemeester voornoemd, P. OREÜP, L -B. wat de welvaart kan verb »ogenen vooral van eerbied voor godsdj^st on zedel|kheid iving f door wetenschap en kunst. Elk onzer kan iets bijdragen tot be houd en bevestiging van die eereplaats mogen wij allen daartoe steeds bereid zijn. En hiermedevriendenwenschen wij Uitgevers en Redactie der Sohoonhovensche Courantu allenmet uw gezinen door de vervulling van uw beste verwachtingen, een gelukkig Nieuwjaar I chisten aan de orde van den dag. De heer Deibler ontvangt ze bij dozynen. Hij wordt met dèn döod bedreigd, als hij'*het dood.-' vonnis, dat over Vaillant zal worden uit gesproken, helpt voltrekken. Zijn plan is, vóór dien tijd pensioen aan te vragen. Te Parijs is op 89-jarigen leeftijd over leden de Republikeinsche Senator Victor Schoelcher, de bekende tegenstander van het tweede Keizerrijk, dat hem verbande. Hij heeft zich destijds zeer verdienstelijk gemaakt als Minister van Koloniën voor de afschaffing der slavernij in Frankryk’s over- zeesche bezittingen. In het Pruisisch Ministerie hebben eenige oneenigheden plaats gehad tusschen den Rykskanselier Von Caprivi en den Minister van Oorlog. De groote quaestie schjjnt te wezen, dat eenige leden van het Ministerie zachtzinniger optreden tegenover de con servatieven verlangen en zelfs in zake het handelsverdrag met Rusland tegenover deze partij een meer toegevende houding wen schen aangenomen te zien. De onderhan- delingen over het handelsverdrag met Rus land moeten tot een gunstig resultaat heb ben geleid. Het talmen met Melilla begint de Rpaan- sche Regeering nu te vervelen. De Mi nister van Buitenlandsche Zaken heeft aan Bpanje’s vertegenwoordiger te Tanger ge schreven, dat bij krachtig moet optreden en met den Sultan eene regeling treffan aan gaande het albakeneneener onzijdige strook om Melilla. Een deel der Spaansche troepen is uit Melilla teruggeroepen, om kosten te sparen en houdt nu verblijf in eenige Zuid-Spaan- sche havens, totdat de Sultan een som als schadevergoeding zal hebben betaald, die op 60 millioen peseta’s wordt geschat. In de laatste dagen zijn door de politie te Barcelona zeer belangrijke ontdekkingen gedaan. In het nabijgelegen dorp Cueva nl. is eene volledige anarchistische werk plaats gevonden en wel een grot, waarvan de toegang door rotsblokken en struikge was was verborgen. Men vond er wel een veertigtal bommen. Deze ontdekking is een gevolg van be kentenissen, door eenige gevangen genomen anarchisten. Codina is de bedrijver van den aanslag in den schouwburg te Barcelona, terwijl Sirassol heelt bekend, de maker te zijn geweest van de Orsini bommen, voor de verschillende aanslagen gebruikt. In ’t geheel zijn 85 anarchisten gevangen genomen. De gevangenissen kunnen het aantal gevangenen niet meer bevatten, zoo- dat een oorlogsschip reeds als zoodanig dienst moet doen. Peixoto schijnt het nu te meenen! Een bloedig gevecht heeft plaats gehad tusschen de Regeeringstroepen en de opstandelingen aan de oevers van de Itajahi. Eerstge- noemden hebben het schip „Meteoro” be machtigd en de bemanning, 400 in getal, gefusilleerd. Het bericht komt van de zijde der insurgenten uit Desterio, dat in hun bezit is. Wel eene zware beschuldiging van wreedheid aan het adres van Peixoto! Het bericht uit Rio Janeiro luidt verder steeds, dat eene beslissing aanstaande is, doch wanneer? sloisen, een verruiming van de brug kan wor den overwogen. Voor de haven van Delfzijl braken de heeren Zijlma en Schepel een lans. Bij den post voor den laten termjjn (f 600.000) van de kosten voor den bouw van een nieuw archiefgebouw aan ’t Bezuidenhout in Den Haag stelde de Comm, van Rapp. voor, dien op f 1000 te bepalen voor een nader onderzoek naar de mogelijkheid van den bouw in den tuin van het tegenwoordig archief op het Plein. De Kamer nam dit amendement aan met 56 tegen 20 stemmen. Vrjjdag. Over de quaestie der snbsidiën voor den aanleg van stoomtramwegen stelde de Com missie v. Rapp. een motie voor, waarin de wensohelykheid uitgedrukt werd van het len van algemeene regelen bjj de Wet. uitvoerig debat verworpen met 72 tegen 6 stemm. De heer Borgesius achtte het beter, uitbrei ding van het toezicht op fabrieken en werk plaatsen te verdagen tot na het tot stand komen der veiligheidswet. De Min. deed uitkomen dat reeds nu die uitbreiding dringend noodig is. In de avond-vergadering word de post voor den bouw van een meteorologisch instituut te Utrecht bestreden door den heer A. Van Dedem, verdedigd door den heer Roëll. De subsidie aan de vereeniging „Het Buitenland” wensohte de heer Van Bjlandt in te krimpen; do heer Van Karnebeek lichtte de wensohelykheid van het behoud toe. De Waterstaats-begrooting werd aangenomen. Hoofdstuk X (Dep. van Koloniën), lokte alleen debat uit wat de bogrooting voor Suriname be treft. Hulde werd gebracht aan den tegen- woordigen Gouverneur door den heer Pyttersen échter verlangde deze Spr. verbetering van de contracten met en zorg voor vestigingsplaatsen voor de Britsoh-Indische koelies. Bö d.g<»d- keuring van een subsidie voor onderwgs aan de R. K. gemeente werd door de heeren A. Van Dedem, Bool en Pyttersen op herstel van een verleden jaar niet goedgekeurde subsidie- verhooging ten gunste van de Moravische broe« dergemeente aungedrongen. Hoofdstuk X, XI (Onvoorziene Uitgaven) en de Wet op de Middelen werden goedgekeurd. Zaterdag was aan de orde een voorstel van de Rogeoring tot wjjziging der Kieswet, ten einde de bjj de wet gewaarborgde geheimhou- ling van den aanslag in de vermogensbelasting liet te doen verloren gaan bjj de openbaarma- van de Ijjsten der hoogstaangeslagenen als as baar voor de Eerste Kamer. De Regee ring wilde do zaak zoo regelen, dat alleen de hoofdsom wordt bekend gemaakt. De heer Hintzen had een ander voorstel, later omgewerkt tot een amendement, om alleen de namen te geven en het cijfer van den laag- sten aanslag. Met dit stelsel vereenigde zich de Kamer; 43 leden stemden vóór, 26 tegen het amendement-Hintzen, waarna het aldus ge- wjjzigd ontwerp werd aangenomen. De Kamer scheidde vervolgens tot nadere bjjeenroeping. Bjj Kon. Besluit is de veearts W. H. Van Hagelen, te Vianen, voor het tjjdvak van 1 Januari tot en met 30 Sep tember 1894 benoemd tot assistent aan ’s Rijks veeartsenjjschool. Bjj Kon. Besluit ia Dr. G.J.Van der Flier, predikant bij de Hervormde Ge meente te *s Gravenhage, met ingang van 1 Januari 1894benoemd tot lid en secre taris van de commissie tot de zaken der Protestuntsche Kerken in Nederlandsch Oost en West-Indië. By de op Vrijdag 22 Deo. te Enkhuizen gehouden aanbesteding der wer ken van de Snouck-Loosenstiotiting, werd ingeschreven door de heerenO. Bosch, Haarlemmermeer, f126.700; 0. H. Melle, Amsterdamf129.200; J. Hoogendyk, Me demblik, f112.000; H. J. Dolle-Bekker, te Bakhuis, f97.500; J. De Vries, Purmerend, f 150 000; P. Berkhout, Medemblik, f 110.000; F. Van Dam en Van Marie, Enk huizen, f86.300; H. J. Neder hor st, Gouda, f96.200; A. Van der Straaten, Berg-Am bacht, f94 300; J. Mantel, Enkhuizen, f68.805; W. Meijer, Amsterdam f144.500; J. Hagenaar, Medemblik, f113.800; J. Van Gij ze,laar, Medemblik, f 145.000Izaak Blok, Medemblik, fII3.000; P. Van Doornik, Warder, f 106.000; J. Van Noordenne, Utrecht, f 104.000A. Schrale, Amsterdam, f99 000. Donderdag-avond, 21Deo,trad voor de leden van het departement „Leer dam” van de Maatschappij tot Nut van ’t Al gemeen als spreker op de heer C. Meijer van Amsterdam. Op eene boeiende wijze gaf hy eerst een levensgeschiedenis van den Hongaarschen dichter Madachsohry ver van het tooneelstuk „De Tragedie van den mensch”, om daarna een korte schets te geven van het tooneelstuk. Met luid applaus werd deze voordracht begroet. Na de pauze werd deze tragische voordracht gevolgd door eenige komische stukjes, waardoor de ge achte spreker bewijzen heeft gegeven ook op komisch gebied thuis te zyn. Door hem werden voorgedragen „Daar ging een Jager”, een novelle van hem; „NeefSyme”; „Mid delen tegen de verkoudheid”„Omdat ik iandziekig ben, ben ik landziekig”; „De Conducteur van Amsterdam naar Leiden”. Volgens het driemaande- lijksche verslag van het Toevluchtsoord voor weezeu te Neerbosch en Nijmegen bedroegen in ontvangsten aan giften over het 3e kwartaal 1893, in totaal f 28.010,104. Voor druk- en bindwerk werd gedurende dien tiid ontvangen f 30.644,07 f, juist beeld van den toestand gevenzouden wij niet durven beweren. Opgeschroefd ▼arloon, waarbij het niet ontbreekt aan' en van beschai haatkweekende redevoeringen en min of meer bedekte aansporingen tot geweldple ging, is niet bevorderlijk om wil te onder scheiden; onder de wezenlijk noodlijdenden mengen zich zoovelendie eenvoudig belust zyn op rustverstoring en wier zedolyk ge halte even ver beneden dat der eerlijke, in druk verkeereude werklieden staat als de toondien zij aanslaan verschilt van een betamelyk beroep op de hulpvaardigheid dergenendie by machte zyn iets te doen om het kwaad te doen verdwynen. Maar afgescheiden van al wat in de beweging der werkloozen is af te keurenmogen we niet blind zyn voor het feitdat een groot deel van ons volk een treurig bestaan leidt; mogen we niet ophouden te zoeken naar middelenom aan den nood te gemoet te komen. Ons volk isin zyn geheel geno men ordelievendbet weet en erkentdat er geen duurzame verbetering mogelijk ia, indien het gezag der wetten niet wordt ge ëerbiedigd. Zy, die de roepstem der op ruiers volgen, vornien een kleine minder heid die door veel beweging te maken den schijn aanneemt van een groot leger te zyn. Des te meer is het onze plichtde werkelykheid ouder de oogen te zienen niets te verzuimen van wat gedaan kan wordenal zy het ook weinigom den toestand minder zorgwekkend te doen zyn. Één dmg is daartoe onmisbaar, namelijk dat wij diep doordrongen zyn van onze ver plichtingen als mensch en als burger van den Staatdan zullen we niet aarzelen ons te vereenigen en door samenwerking trach ten te verkrijgen wat onmogelyk kan ge schieden, als wij geïsoleerd blijven. Ondankbaar zou het wezenuitsluitend op de schaduwzijde to staren. In menig opzicht is 1893 voor ons een goed jaar geweest. Liet aanvankelijk, door een on gewoon lange droogte, de toekomst van den oogst zich bedenkelijk aanzien, alles is boven verwachting goed terecht gekomen en ware het niet d<it de lage prys der producten onzen landbouwers zorg baarde, zy zouden over het algemeen geen reden tot klagen hebben. De veestapel is in vele gedeelten des lands door ziekte geteisterd die echter, door gepaste maatregelen van regeeringswegeonder medewerking van de belanghebbenden, in haar omvang werd gestuit en thans gelukkig tot het verleden behoort. Daar staat tegenover, dat aller- wege het noodige wordt gedaan om door verspreiding van kennis, door een verbe terde vakopleiding, door aanmoediging van coöperatie een krachtigen vooruitgang op landbouwgebied te bewerken. In handel en nyverheid bleef ons vaderland zyn stand punt handhavenhoe machtig de concur rentie vau het buitenland zich wapent onze industriëelen verliezen den moed niet en trachten met goed gevolg aan de hoogste eischen te voldoen. De ambachten zyn op den goeden weg om tot den voormaligen bloei te gerakenen een zich steeds uit breidend practisch ambachtsonderwys wordt aangewend als het beste middel, om velen in staat te stellen door dergeiyken arbeid hun brood te verdienen. Op wetgevend gebied is een nieuwe geest ontwaakt; Regeering en Volksvertegenwoor diging werken flink samen om in lang be staande behoefte aan wettelyke regelingen voor moederland en koloniën te voorzien. Een hoogst gewichtige beslissing staat voor de deur bij de verdere behandeling der voorstellen, door welke de drang naar uit breiding van den volksinvloed up de keuze der Afgevaardigden zal worden bevredigd; moge de uitslag van het politiek debat ons de hervorming op'.JVerendie elders niet dan met schokkeu werd verkregenen hier tot stand zal zijn gekomen zonder dat de orde een oogenblik werd bedreigd. De vrees, dat de noodlottige cholera- epidemiewelker terugkeer verwacht werd, een groote uitbreiding zou verkrygen is goddank niet bewaarheid. Ook hierbij is gebleken van hoeveel waarde het is, als de autoriteiten kloeke maatregelen nemen en de burgers aan de uitvoering medewer ken. In het algemeen kan gezegd worden, dat de verschillende besturen de gezond heidsbelangen niet verwaarloozenzy zullen het met meer succes nog doenals wy allen hun pogingen steunen. Wy zouden nog veel meer kunnen lezen in de hi&toriebladen van het heengaand jaar doch we willen thans eindigen met een wensch. Het is dezeMoge het vermeer derd besef onzer wederzijdsche en gemeen- schappelyke plichten ons eendrachtig, met vermyding van geschillendoen samenwer ken om het vaderland tot bloei te brengen moge het ons nimmer ontbreken aan toe wijding, zoowel voor onzen dagelijkschen arbeid als voor hetgeen het burgerschap van den Staat en het lidmaatschap van de maatschappij ons opleggen. Het volk van Nederland behoort aan de spits te staan als toonbeeld van gehechtheid aan zyn Vorstenhuis, onderpand en voorwaarde onzer staatkundige eenheidvan trouw aan de wettenran rustig voortarbeiden aan alles uiteengegaan tot 25 Januari. In de Staats-courant is intusschen een rapport verschonen van den Minister Presi dent Crispi aan Koning Umberto, in welk stuk de redenen zyn medegedeeld, waarom de Regeering den burgemeester van Mon- reale op Sicilië heeft ontslagen. De bur gemeester moet nl. het leger hebben aan gespoord tot verzet tegen de Regeering en aan andere burgemeesters van Sicilië een adres hebben laten onderteekenen, waarin afschaffing wordt gevraagd van het leger, dat uit „volksbeulen” bestond. Verder ver zocht hij den gemeenteraad, te beginnen met het verdoelen van do gronden en het afsebaffen van belastingen. Kon Crispi'nu iets anders doen, dan den Koning voor te stellen, dien man te outslaan, die zulke onzinnige handelingen deed? De ongere geldheden op Sicilië duren nog steeds voort. Zoo hebben te Caltanisetta weer hevige schermutselingen plaats gehad. De volks menigte, door één persoon opgehitst, ver brandde o. a. het stadhuis, de sociëteit en verscheidene andere gebouwen. Nieuwe troepen zyn uit Italië derwaarts gezonden. De Europeesche Parlementen hebben voor korteren of langoren tijd Kerstvacantie ge nomen. Zoo ging het Brituche Huis der Lords uiteen tot 12 Januari, het Huis der Gemeenten echter heeft geen „vryaf” ge nomen, boven de eigenlyke feestdagen. Er is zooveel tijd besteed aan de Home-Rule- voordracht, dat er nu nog heel wat ach terstallig werk is af te doen. De oude Gladstone heeft het Huis eene ware verrassing bereid met de mededeeling, dat de Hertog van Saksen-Cobnrg (Hertog van Edinburgh) alziet van een jaargeld van 15.000 pond, maar de toelage van 10.000 pond wenscht te behouden, welke som hem bij zyn huwelyk is bewilligd voor het ver- blijf in Engeland, waar hij jaarlyks eenigen tijd wil vertoeven. De Regeering heeft zich met deze schikking vereenigd, omdat zij het niet wenschelyk acht, dat het Coburger volk de kosten voor ’sHertogs verblyf in Engeland bestrydt. De Afgevaardigde Labouchère verzette zich echter tegen de handhaving van dit jaargeld en stelde verdaging voor als protest; met eene groote meerderheid werd dit echter geweigerd. Groot-Brittannië heeft een groot man verloren door den dood van Sir George Eliot, oud-lid van het Parlement en een der grootste mynbezitters van Engeland. Als arbeider in een kolenmijn begon hij zyn loopbaan. Door yver en schranderheid kwam hy goed vooruit, totdat hij eindelijk millionnair en eigenaar van mynen was, die deel opleveren van de steenkolen- productio van de geheele wereld. Later droeg hij veel bij tot het stichten van ar beidersvereeuigingeu en het tot stand komen van de wet tegen den kinderarbeid. De Fransche Kamer heeft hare vacantie besteed met het herstellen der schade, door Eigenlijk is die uitdrukking onjuist, want nergens stopt de trein. Op de onafgebroken reis, van welke niemand weet, hoe lang zy voor hem nog duren zalzien wij af en toe mede-paseagiers instappenkleine nog onbewuste wezentjesworden binnengedra gen wier oog zich moet gewennen aan het licht en wien het stampen van de locomo tief vooralsnog niets te denken geeftman nen en vrouwen in de kracht des levens komen plotseling naast ons zitten op de bank, zonder dat wij gezien hebben dat het portier openging om hun toegang te verlee- nen. En zij treden met ons in gesprek, sluiten zich bij ons aanbrengen overeen stemming tusschen hun reisgewoonten en de onze. worden ons waarlijk onmisbaar, totdat op zeker noodlottig oogenblikzonder dat de trein ook maar een seconde zijn vaart heeft vertraagdzy onze zijde verlaten en heengegaan zyn, naar de plaats werwaarts ook wij eenmaal zullen worden geroepen. Neenstilstaan dat doet de trein nooit. Maar als wij zoo’n kilometerpaal voorbij vliegen, dan is bet toch net alsof we oven tjes mogen ophouden, ’t Is maar schijn natuurlyk, en ook de plaatsing van die palen is eeu weinig willekeurig, want ware men eeu pas of wat verder met num mer één begonnendan zoudeu de afschei dingen heel anders moeten zijn doch in onze voorstelling is het werkelyk een rust- poozs. Hoeveel van die palen zullen wy nog voorby stoomen, vóór onze medereizi gers, in één van die oogenblikken gelijk wy thans weer zien naderen en waarin men zoo gaarne verwylt bij het jongst verleden,— ook aan ons heengaan sinds de laatste halte eeu gedachte zullen wyden? Maar er zyn een groot aantal menschen, die aan deze dingen liever niet denken en ’t ons wellicht kwalyk nemen, dat wy er over sohryven. Waartoe die ernst: zyn de gewone ervaringen van alle dagen nog niet treurig genoeg, moet de stemming nog weemoediger gemaakt worden met de voor stelling van hetgeen „wellicht” zou kunnen gebeuren Vrienden, als inderdaad ernstige gedach ten ons droevig makendan hebben we van de beteekenis en de waarde des levens nog weinig begrip. Een van de grootste tekort komingen van onzen tijd is de lichtzinnig heid waarmede men zich heenzet over het geen tot nadenken aanspoorten een van zijn ergste ontberingen, ofschoon men dat niet genoegzaam gevoelt of niet wil erken nen bestaat daarindat men niet weet door te dringen tot de mild vloeiende bron van troostdie een rustige betrachting oplevert ook van de wederwaardigheden des levens. Daartoe eigent zich in *t bijzonder de Oude jaarsdag en het is ons goed als we ons niet onttrekken aan den invloeddien een terug blik op de wisselingen des scheidenden jaars op het gemoed teweeg brengt. Doch wy willen niet te lang stilstaan bij deze meer individueele beschouwingen. Het arbeidsveld van hem, die op dit oogenblik het woord richt tot den wyden kring zyner lezersligt op het terrein van het maatschap- pelyk leven, inzonderheid gelijk het zich openbaart binnen de grenzen van ons eigen vaderland. Het is daarwaar wij onze her inneringen verzamelen en onze hoop uitspro ken voor de toekomst, die een aan brekend jaar in zyn schoot verborgen houdt. STATEN-GENER^AL. In de avond-vergadering der Tweede Kamer van Woensdag 20 Deo. kwam de Waterstaats- begrooting (Hoofdstuk IX) aan de orde. De heeren Van 0{jn en Beeiaerts van Blokland bespraken de tjjdregeling en stelden het wen- echelyke van aansluiting bij den Midden-Euro- peesohen t jjd in het licht. Om de Regeering in de gelegenheid te stellen van haar meening te doen bljjken, heeft de heer Beeiaerts met nog eenige andere heeren een motie ingediend, die later behandeld zal worden. De heer Van Gijn waar schuwde tegen bet voortdurend stjjgen der ambtenaars-traotementen, de heer Roessingh beval werkverschaffing aan door aanleg van productieve werken, overal ten platten lande. De Minister erkende dat de uitgaven voor zyn Departement zijn gestegen, maar voor de groote werken is gemiddeld niet meer dan 3 millioen per jaar besteed. Voor de poster yen zyn de uitgaven toegenomen, maar daartegenover staat een sterke progressie van de inkomsten, al stegen die in de laatste jaren niet zoo sterk ten gevolge van den overgang tot nieuwe maat regelen. Door verschillende Sprekers werden zaken van plaatselyken of meer byzonderen aard behandeld, die we niet alle vermelden zullen. Slechts en kele punten worden even aangestipt: De heeren Van Beuningen, Kolkman en Farn- combe Sanders drongen aan op veelvuldiger gebruik van inlandsohen steen, beter van qua- liteit dan de Belgische. De Minister verzekerde dat de Regeering, waar 't kan, liefst inlandsohen steen voor de Ryksworken voorschrijft. De vergadering van Donderdag ving aan met de aanneming van kleine wetsontwerpen, o. a. tot heffing van wik- en weegloonen ad f0,60 per 100 KG. door de gemeente Purmerend, waarna bet Waterstaats-debat werd voortgezet bij de werken tot verlegging van den Maas mond. De bezwaren, hieruit gevreesd door den heer Harte van Noord-Uost-Noordbrabant, werden door den heer Gonrad en den Minister onge- '”'"ad verklaard. 2en aanzien van de spoorbrug te Velzen, waar de schepen door aanvaring dikwyls schade beloopen, antwoordde de Min. op een vraag van 2-Gerritsen, dat m de voltooiing der

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1893 | | pagina 1