N°. 2678. Maandag 1 Januari. 1906. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. Eerste Blad. 7 y OVERGANG. BDlTUHLAflil. BUmmillD. SCIOOIIOTEBl (WAIT. Uitgave va» S. W. N. VAN NOOTEN TE Scboo»hovek. M««m ■I betaal alt a Bladen. BeHMBte Bedelen ala Nleuwjaarwemachen M(|A rerbeden. Schoonhoven, 22 December 1905. De Burgemeester VAN SLOTEN. Ala tui den scheurkalender het laatste blaadje zichtbaar wordt, komt zelfs by den oppervlakkigsten mensch in de stemming Iets ernstigs, dat merkbaarder wordt naar mate de Oudejaarsavond nadert en vordert. En in welke groepen en kringen wjj op dien avond bjjeen zjju, overal is dit de beerschende gedachte. Alweer de laatste! In het bedehuis klinken van de lippen des voorgangers woorden, die aanmanen tot nabetrachting van het goede, in het scheidend jur uit de hand des Allerhoogsten ont vangen; aan den huieeljjken haard gaan evenzoo de gedachten terug naar den aanvang, boe het toen was en het nu is geworden, aeh, er zjjn onbezette plaatsen, die men niet had kuanen vermoeden dat thans ledig zouden staan! welke ver wachtingen werden gekoesterd die niet in vervulling rjjn gekomen, ook welke wenechen bevredigd en welke gevaren af gewend zjjn. Elk menechenleven is een stuk geschiedenis, ieder deel daarvan is belangwekkend, meest voor beo wier paden naast elkander loopen en die gezamenlijk door dezelfde gebeurtenissen getroffen worden; daaraan de gedachten te wjjden is wel de bekoorlijkheid van den St. Sylvesteravond, hetzij hjj de weerschijn mag geven van vele zonnige dagen, hetzij de herinnering aan doorgestaan leed en de daarbij ondervonden hulp en bemoediging een weemoedigen tint spreidt over het tafereel dat oprijst voor den geest. Dan komt er nog dit bjj, dat het beengaan van een jaar een ding is van beteekenis met betrekking tot den levensduur. Hoevele of hoe weinige nog voor ons zjjn weggelegd, niemand onzer weet daar gelukkig iets van, maar ieder jaar telt en is een belangrijke schrede naar het eind. Ea dan dringt toch wel de gedachte zich op, of wij het welzoo gebruikt hebben als wjj voor ons geweten kunnen verantwoorden, of het ons bate heeft opgeleverd voor ons geestelijk welzijn, of het voor de menschheid in het algemeen, meer in het bijzonder voor den kring dergenen met wie wjj in eenige betrekking •taan, goed is geweest dst wjj het mede hebbea doorleefd. Moge het wasr zjjn dat de scheiding der jaren iets willekeurigs is,—- tjjdaverdeeling is menschenwerk! toch, ■u wjj eenmaal de punten waarop zjj plaats heeft beschouwen als halten op de levensreis, vanwaar wjj een kleine stonde den blik alaan op het laatst afgelegde gedeelte van den tocht, ia het begrjjpeljjk dat w# die oogenblikken van inkeer tot ons cel ven, van inniger aansluiting bjj onze reisgenooten, hoog waardeeren. Het is een hoogst eerbiedwaardige ge woonte, de laatste der nog schaars toege meten uren in gezelligheid door te brengen. Zjj drukt zoo uit, dat wjj elkander noodig hebben, en bevat tevens de gedachte aan de ep allen rustende verplichting, om de behoefte, die anderen hebben aan onzen etenn, te bevredigen. En als dan de laatste lüokketonten hebben weerklonken, als in den stroom des tjjds bet punt bereikt is, waar het oude verdwjjnt en het nieuwe is geboren, dan drukken wjj elkander trouwhartig de hand met het „heil en zegen" op de lippen, spreken wjj den wensch uit dat het ingetreden jaar ons veel goeds moge brengen. Van dat goede is hetgeen wjj zei ven kunnen geven een voornaam bestanddeel, en als de heilwensch niet vergezeld gaat van het voornemen, om in dat opzicht aan niemand te kort te doen, is bjj niets meer dan een jjdele klank. Och ja, er zou meer vrede en meer welbehagen zjjn op aarde, indien de geest van welwillendheid, die thans over ons vaardig wordt, geheel en al, zonder verlies, kon worden omgezet in daden, op dat punt is er nog wel iets dat tot nadenken Doch laten wjj op dat alles niet verder ingaan; hier ter plaatse is het niet het persoonlijke, doch het gemeenschappelijke, waarop bet meest de aandacht wordt ge- teatigd. De vraag al zoo, wat bet jaar dat heengaat geweest is voor het volk van Nederland, moet ons even bezighouden. Heeft hetgeen het aanbood het stoffelijk welzjjn onzer natie verhoogd, haar geestelijke waarde vermeerderd? Wjj gelooven dat op de eerste vraag een bevestigend ant woord niet ongepast is. Ongetwijfeld zjjn er velen, wien het niet is meegeloopen, die teleurstellingen ondervonden en verliezen geleden hebben, jjverifS. jftMseben wier arbeid niet gevraagd, ernstig denkende wier berekening niet met goed gevolg bekroond werd. Doch dat de broonen van ons volks bestaan geregeld bleven vloeien, dat geen tegenspoeden van omvangrijken aard, geen stoornissen van beteekenis zich hebben voor gedaan, kan niet worden ontkend. Natunrljjk, in een zoo samengestelde ordening als de hedendaagsche maatschappij loopt weieens het een of ander vast, dat een herstellende hand noodig heeft, en naarmate zjj ouder wordt komen er in haar inrichting gebreken aan den dag, die men niet mag laten voort bestaan zonder dat ijverig getracht wordt naar verbetering. Zjjn wjj, wat het laatste betreft, in het laatste jaar niet hard opge schoten, wjj moeten niet vergeten dat het geen men niet ziet dikwjjls van meer betee kenis is dan wat zichtbaar wordt; de stille, ook vaak luid zich openbarende werkzaam heid tot wjjziging van maatschappelijke toe standen gaat haar gaDg, en nu ei? dan komt van dien arbeid een aanwijsbare vrucht te voorsebjjo. Zoo hebben we in het scheidend jaar in ontvangst mogen nemen het in wer- kiag treden van de zoogenaamde Kinder wetten, waarmede een krachtig ingrijpen van het Staatsgezag tegen verwaarloozing van de opvoeding is bedoeld en gehoopt wordt dat een dam is opgeworpen tegen den zwarten vloed der misdadigheid, die een toenemend deel van het opkomend geslacht dreigt te overstelpen. Datzelfde jaar heeft een politieke omkee ring gebracht, een nieuw tjjdperk in het staatkundig leven geopend, dat een anderen stempel cal vertoonen dan het daaraan vooraf gegane. De strjjd, welks uitslag die veran dering teweegbracht, is ditmaal heftiger ge weest dan ooit, omdat er beginselen bjj betrokken zjjn, die wjj meenen hoog te moeten houden; beide parljjen, staande aan weers zijden van een scheidingslijn, door de vorige Regeering dieper gegraven en duidelijker zichtbaar gemaakt, een Ijjn die we eigenljjk moesten kunnen uitwisschen om tot een gezonder par ljjverdteling ie geraken,— hebben krachtig de wapenen gevoerd en daar is weieens een minder vriendelijk woord bjj gevallen. Maar nadat tot pleit beslecht is hopen wjj, dat alle p|rtjjen er prjjs op zullen stellen, de politjfeke werkzaamheid vruchtbaar te doen zjjn, wetende dat er zeer veel te doen isdat er een tjjd is van strjjden, maar een veel langere tjjd van werken. Wjj verheugen ons er met reden over, dat aan het hoofd van den Nederland- schen Staat een Koningin troont, die opnieuw Haar juiste opvatting van het constitutioneel beginsel heeft doen blijken, als Hooge Be schermvrouw staande boven de partjjen; en wjj hebben eenige reden om er trotsch op te zjjn, dat noch in de verkiezingsdagen, noch in de vergaderingen onzer Volksvertegen woordigers de eeuigszins vrjje manieren, die elders zjjn aangenomen, navolging vonden. Somberder wordt de bük en meer bezorgd worden de gedachten, als wjj het oog naar buiten richten, naar de landen, waar de geschiedenis haar belangrijkste bouwstoffen verzamelt. Dat 1905 met zware letters zal worden geregistreerd, weten wjj. Toen het aanving stonden wjj met schrik te staren naar het verre Oosten, waar een oorlog werd ge voerd, te land en ter zee, van zoo ontzet- tenden omvang als de wereld nog nooit gezien had, waar de slachtoffers vielen bjj duizendtallen tegeljjk, op één dag, waar in één punt des tjjds kunstwerken van reuzenscbeepsbouwdie vele millioenen hadden gekost, tot wrakken werden gemaakt. Wjj drukten de hoop uit, dat het intredend jaar den vrede zou brengen, die de mensch heid zoo dringend noodig heeft Ja, die vrede is gekomen, dank zjj het beleidvol optreden van het hoofd van den machtigen Staat aan de overzjjde des At- lantischen Oceaans. Maar veel ergers dan de oorlog nog was, is er op gevolgd; de teekenen van verrotting, aan het lichaam van den overwonnen reus zichtbaar geworden, bereikten het oog zelfs van de minst ont wikkelde onderdanen des verblinden alleen- heerschers, die de eenige schjjnt geweest te zjjn door wien zjj niet zjjn ontdekt, anders zou bjjmet zjjn vredelievenden aanleg, zich niet hebben laten medesleepen tot het voeren van een oorlog waarvan de uitslag, bjj bekendheid van de Russische toestaudeu, niet twijfelachtig mocht hee- ten, en waarvan de nasleep, de vree- lelijke revolutie van deze dagen, zoozeer in den aard der dingen ligt als zelfs een weinig diepgaande kennia van de welteq der historie moest doeu vermoeden. En nu ataan wjj voor een groot, voor een geduobt raadsel, waarvan de oplossing voor de geheeie menschheid van het uiterste belang ia. Deze omwenteling, die gepaard gaat met barkaarschheden op groote schaal, zoo ergerljjk als nooit gezien zjjn, is niet een op zichaslf staand drama, na welks afloop de toeschouwers naar huis gaan met de wetenschap dat alles bljjft bjj het oude. Maar wat het nieuwe zjjn zal, is er iemand die het durft zeggen? Wonderlijk, in dezelfde verhouding als de drang naar vrede en naar een vriende lijke samenleving der volken toeneemt, ver meerdert ook de felheid van den oorlog, de scherpte van den burgerstrjjd. 't Is alsof ook daar twee krachten tegenover elkander staan, zich opwerkende tot de uiterste inspanning. De eindbeslissing, zoo&ls wjj die allen wen- Bchen, is nog niet zichtbaar. Zelfs in de meest beschaafde en machtigste Staten van Europa zjjn in dezen tjjd, nu wjj zoo alles weten van de rampen des oorlogs, stemmingen gewekt, die niets goeds voorspellen, en als het de Regeeringen geen hooge ernst is om alles te doen wat mogelijk is om de booze hartstochten, welker opleving haar werk is, weer tot zwjjgen te brengen, dan kan het komend jaar ons nog verschrikkelijke dingen doen zien. Maar dat zal wel niet. De leiders der volken zullen begrjjpen, dat een betere taak dan vernielingswerk hun op de schouders is gelegd. De tjjd komt, dat de volken zich niet langer laten aanhitsen als bul honden, dat zjj, die beproeven het te doen, hoog spel speleo, waarbjj hun verlies- kansen niet gering zjjn. Wolken omfloersen den horizon bjj den dageraad van 1906. Moge weldra een frissche luchtstroom van internationale verbroedering ze weg doen stuivenmoge dat jaar goed maken wat de heengegane kinderen der twintigste eeuw in zeer onbevredigenden toestand achterlieten. Zjj voor ons volk en zjju Vorstenhuis, voor ieder onzer in 't bijzonder, de aanstonds komende een brenger van vele goede diugen O verdoltU De berichten uit Haalaiid over de ge beurtenissen der laatste dagt-u van het jaar 1905 zjjn al minstens even somber, zoo niet erger, dan die van de bloedige onlusten, waarmee het jaar aanving. De werkstaking in Moskou ontaardde in een formeelen opstand. De raad der sta kende arbeiders vereeuigingeu heeft zich om gezet in eene „strijdorganisatie" en kondigde den gewapeuden opstand af. Met bommen en schietgeweer gewapend, trok men er op uit, barricades werden opgeworpen, officieren en politieagenten ontwapend eu alle huizen tot verschansingen ingericht. Natuunjjk nam de overheid zeer krasse maatregelen. Voor het opruimen der barricades moest zelfs van geschut gebruik gemaakt worden. Zdfs werd de brandweer te hulp geroepen, nu niet om te blusschen, maar om de hinder nissen in brand te stekeo. Dat er heel wat dooden en gewonden vie len, behoeft haast niet vermeld. Ret juiste aantal is onbekend, sommige berichten spre ken van 400, andere van 500 reeds op den eersten dag van den opstand. Na het weg ruimen der eerste barricades werden al spoe dig nieuwe opgeworpen. De opstandelingen verschaften zich nieuwe wapenen door net plunderen van twee groote wapenmagazjjaen. Opnieuw begon de stryd heviger nog dan te voren. Er is zelfs sprake van een „front der revolutionaire militie", 10 K.M. lang uiteen reeks van barricades bestaande, waarachter de opstandelingen reeds 4 dagen de Re- i geenngstroepeu tegenhouden. Sommige gebouwen zgu zoo versterkt dat ze een geregeld beleg eu zelfs een bombar dement doorstaan. Dat is b.v. het geval met een groote drukkerjj van Urhuerow, welke zich nog niet overgaf. In bet buis van den uitgever Sytjo waren circa 90 revolutionairen bgeeu, die uit de vensters scholen en vervolgens door een groote troepeumacht werden ingesloten. Aan overgave werd niet gedacht. De troepen schoten toen bet huis is brand, doch be gonnen direct met behulp der brandweer aan het blussmgswerk. Toen echter de mannen uit bet brandende huis op hen bleven schieten, sneden de soldaten in woede de brandslangen af en stortte einde lijk het dak in op allen die er zich in bevonden. Het revolutionnair comité heeft zjja hoofd kwartier in den volksschouwburg en omlig gende gebouwen, die alle versterkt zjjn. Het aantal slachtoffers wordt nu op 10.000 ge schat. Alle hospitalen zjjn vol. Op eene vergaderiug te Muskou, door 10.000 menschen bijgewoond, is besloten tot gevangenneming van den Guurerneur-Gene- raal en den Prefect. De lucht te Moskou ziet aan alle kanten rood van de vele branden. Te St. Petersburg is de Regeering in staat geweest door groot machtsvertoon too- neelen als te Moskou te voorkomeu. De staking was er trouwens, zouals uit ons vorig overzicht bleek, ook niet zoo algemeen. 7000 man gingen al spoedig weer aan den arbeid. De dagbladen verschijnen er weder en het spoorwegverkeer is gedeeltelijk her steld. Toch staken er nog 40.000 man, waar door 74 groote fabrieken stilstaan, gedeelte lijk ook omdat de eigenaars niet veel haast maken den arbeid te doen hervatten. Een zeer goede vangst deed de Regeering door de z.g. n. „generale staf" van bet revo lutionaire leger in hechtenis te doen nemen, 't Zjjn te zamen 49 man, onder wien de leider, die terwjjt ze in den nacht bjjeen waren in handea der Regeering vielen. Een aantal plannen en bescheiden benevens eenige helscbe machines werden mede in beslag genomen. Te Warschau en te Lodt moet de staking gefiindigd zjjn. Uit Riga komt bericht dat de haven door de opstandelingen verspert) is. Overigens is het er rustig. Ook te Odessa meet de rusfcjzersteld zjjn. -Betrouwbare berichten uit de Oostzee pro- vincie ontbreken echter, lomiddels is de beloofde kieswet in Rusland verschenen. In plaats van het algemeen stemrecht ontvangt het volk- een uiterst ingewikkeld stelsel val getrapte verkiezingen. Niet iedere burger kient zjjn man, maar b.v. m« fabriek löet^meer dan 60 werklieden Erlangt het rechleenen gevolmachtigde te kiezen en eerst deze gevolmachtigden wgzen de leden der kiescolleges aan, die de leden voor de Duma benoemen. Eerst in Maart verwacht man dat de Dama volgens deze regeliog bjjuen komen kan. 't Is zeer de vraag of deze afkondiging der kieswet kalmte zal brengen. Dat de Czaar, onder de tegenwoordige omstandigheden, niet best gestemd is, laat zich beat begrjjpen. Do beer Witte vooral moet verwjjten van Z. M. aanhooren. Maar ook de andere Ministers krijgen hun deel. In een der laatste bijeenkomsten moet de Czaar gedreigd hebben, zoo niet binnen een bepaalden termjjo de orde hersteld is, „zelf" het bestuur iu handen te zullen nemen, den staat van beleg afkondigen en een militair bewind in te stellen. Den heer Witte moet de Czaar toege voegd hebben: „Gjj laat u vrjj wat meer aan de toekomst van het land gelegen lig gen dan aan die der dynastie!' waarop Witte antwoordde: „De dynastie redden kan ik niet, en ik vrees, dat ik het volk óók niet meer zal vermogen 1 Er wordt verhaald, dat bet paleis van deu Czaar versterkt is als voor een beleg, met mitraileuses voor alle vensters. Ook moet de Czaar een brief op zjja schrijftafel gevonden hebben, waarin de revolutionairen hem aanraden Rusland te verlaten, „daar zjj niet meer voor zjjn veiligheid kuonen instaan." 't Klinkt wel wat ougelooflgk! De nieuwe itrltaclie Eerste. Minister is voornemens nog heel wat redevoeringen te houden. Liverpool, Schrewsbury en vele andere plaatsen staan op het Igatje. Zgu voorgaoger, de heer Raifour, hield m Haddiogstonhire een heftige redevoering tegen de nieuwe regeeriug. Vooral kwam hg op tegen het voorstel tot vermindering der krjjgsuit voeringen. Koning Eilward heeft den afgetreden Premier een bijzonders onderscheiding ver eerd voor de belangergke diensten den lande bewezen. De heer Balfour mag n.l., de Mimsterkleeding big ven dragen, iets wat in Engeland een zeer groote eer is, die slechts zelden wordt geschonken. John Burus, de oud-werkman en nieuwe Minister, bracht op Kerstmorgeu een onver wacht bezoek aan het werkhuis te Wands worth eu hield een toespraak tot zgue „vrienden en buren", die bljjkbaar in zeer goede aarde viel. In Parjjs (FrankrUk) het mevrouw Loubet op Korsimis een uttdeehug vau 10.000 francs houden onder beboeftige weduwen. Een uitgebroken stakiug ouder de krui deniersbedienden te Pargs is kort daarna weder geëindigd doordat 1000 man besloten den arbeid te hervatten. Maar nu dreigen de Parjjsche aansprekers met een werksta king. Zg zgn van particulieren in gemeente- Igken dieust overgegaan en eischen nu als gemeente-beambten, recht op pensioen. Aan de leden van den Dultsohen Rijks dag wordt met 't begin vau dit jaar ver goeding van reis- en verblijfkosten gegeven. De socialisten zjjn van plan in de tweede helft van Januari door geheel Duitschtand een veldtocht voor algemeen stemrecht te beginnen. In Saksen zjjn overigens, met het oog op de openbare orde, alle suciahstische bgeeu- komsien voorloopig verboden. Keizer Wilhelm moet aan den Duitschen vertegenwoordiger op de aaustaaude Marok- kaaobChe Couiereulie, Graaf Talteubacü, zoo verzoenend mogelgke instructies hebben medegegeven. Te Barcelona (Spanje) is een aanslag gepleegd op deu Aarisuisscbop Kardinaal Casauas, op het oogeublik dat deze op Kerst morgen uit de keik kwam. De dader, een anarchist. Comas geheeten, stak naar hem met een dolk; maar een kanunnik wist den sloot af te weren. De bedrgver van den aanslag werd terstond in hechtenis genomen, doch wist zich door middel vau vergif van het leven te berooven. Algemeen wordt geloofd dat onware be schuldigingen legen deu Kardinaal ertoe geleid hebben, dat Comas dezen uit den weg wilde ruimen. Ia Italië is een nieuw Ministerie opge treden met Fortis als Minister President. De Paus heeft er in toegestemd dat geeste lijken van den automobiel gebruik mogen maken. Ujj zelf gebruikt er een om in de tuinen van het Vaticaan te rjjden. Zooals men weet, weigerde de Paus vroeger verlof te geven om van het rgwiei gebruik te lateu maken door R. K. geestelgken. Z. achtte zulks met de waardigheid der geestelijken in strgd. Te New-York Amerika) zgu op Kerstmis 60.000 behoefagen aan liefdadigüeidsmaat- tgdeu gespgzigd. De Staat Oregon oppert hel plan eentr nationale ïnscUrgviug, om mej. Euce Roose velt by haar buivelgk een som van 800.UüO dollars (e scheuken. Ieder mschrgver zou niet meer dan 10 cents (f 0,25) mogen by- dragen voor dit geschenk aan de „Priuses van Amerika". Bjj Kon. Besluit zjjn benoemd met ingang van 2 Januari 1906 tot burge meester der gemeente Arkel, T. W. C. Mer- kens, secretaris dier gemeente; met ingang van 5 Januari, tot burgemeester der ge meente IJselmonde, P. F. van Sljjpe, secre taris dier gemeente; met ingang van 26 Januari, tot burgemeester der gemeente Kedicbem, T. W. C. Morkens, secretaris dier gemeente. Bjj Kon. Besluit zjjn bekrachtigd de aanstellingen van: Dr. R. H. Woltjer, tot gewoon hoogieeraar in de faculteit der let teren en wijsbegeerte; Dr, C. van Geideren, tot gewoon hoogleeraar in de faoulteit der letteren en wijsbegeerte; Dr. G. H. J. W. J. Geesinb, tot gewoon hoogleeraar voor zoo ver betreft de faculteit der letteren en wijsbe geerte; Dr. H. Bavinck, tot gewoon hoogleer aar voor zoover betreft de faculteit der let teren en wijsbegeerte; P. Biesterveld, tot gewoon hoogleeraar voor zoover betreft de faculteit der letteren en wijsbegeerte; allen aan de Vrjje Universiteit, vermeld in het Koninkljjk besluit van 4 December 1905 (Stbl. no. 311). Voor het gerechtshof te 'ii-Gra- venhage stonff Donaérflagj* T.wedéröm terécht^ D. Suiker, landbouwer te Bleskensgraaf, door do rechtbank te Dordrecht veroordeeld tot drie weken gevangenisstraf wegens mis handeling van een zekeren v. d. H. Bekl. had erkend den mishandelde te hebben geslagen, doch ontkent hem te hebben verwond met een nard voorwerp. Zjjn knecht, Burggraaf, als gotuiga décharge gehoordlnad verklaard, de bedoelde verwonding te hipben toegebracht met een eggetand. Op vfrdenking van meineed was deze getuige toen iu hechtenis geuomen en de zaak tegen Suiker geschorst. De recht bank te Dordrecht had Burggraaf echter buiten vervolging gesteld, welko beschikking door het Hof was bekrachtigd. Dientengevolge werd de behandeling der hoofdzaak heden voortgezet. Advocaat generaal Mr. Reitsma herinnerde eraan, dat hjj reeds de vorige maal, onaf hankelijk van het incident der inhechtenis neming van Burggraaf op verdenking van meineed, bevestiging had gerrquireerd. Bg dit requisitoir bleef adv. gen. volharden. De verdediger, Mr de Kanter, advocaat te 's-Gravenhage, wees erop dat ia de dagvaarding slechts sprake is van één slag, nl. dien met een hard voorwerp, waardoor v. d. H. is verwond. En nu bljjkt niet dat die slag door bekl. is toegebrachtdaarge laten dat de verklaring van den hoofdgetuige v. d. H. onbetrouwbaar is, heeft Burggraaf verklaard den bewusten slag aan v. d. H. te hebben toegebracht. PI. vroeg dus vrij spraak, althans oplegging van een boete. Uitspraak over 14 dagen. Nadat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland vergunning hebben verleend, zal do automobieldieost Papendrecbt—Har dingsveld worden doorgetrokken naar Alblas- serdatn. Die nieuwe dienst zal eerst in 1906 geopend worden, nadat voorzien zal zjjn in de behoefte aan meer rijtuigen. ♦Amelde, 28 Dec. Heden avond werd, in tegenwoordigheid van tal van belang stellenden, onder leiding van mevrouw Baudet, godsdienstonderwjjzores vau den Protestantenbond alhier, het Kerstfeest met hare leerlingen gevierd. Een prachtige, schitterend verlichte kerst boom, vol geschenken was natuurlijk het middelpunt der feestvreugde vooral voor de kleinen. Nadat het feest met gezang der leerliogen geopend was, nu en dan daarmede afgewisseld, mevrouw Baudet do Kerstvertelling gedaan had en do kinderen af en toe op versnape ringen oalhaald waren, werden aan alle leerlingen en aanwezige kinderen geschenken uitgereikt. Diarna sprak de Secretaris, de heer Van der Hardt Aberson een woord van dank in 't bjjzonder tot mevr. Baudet en in 't alge meen aan allen die lot het houden van dit zoo welgeslaagde kinderfeest, hetzjj flaan- ciëel hetzjj op andere wjj ze hadden mede gewerkt Na een slotzang door alle aanwezigen, giag klein en groot hoogst voldaan huis waarts. Heden werden door een „aannemer" bekend als „Lange Manus" in het café „Lek- zicht" alhier, waaruit bjj wegons onbehoor lijke gedragingen verwjjderd was, 2 groote ruiten verbrijzeld. ♦Bergambacht, 29 Dec. De collecte welke alhier in de vorige week door de Nieuwjaars Commissie is gehouden, heeft opgebracht f 328,69. Voor de opneming der huurwaarde, ten behoeve der persoaeele belasting, dienst jaar 1906, werd door het college van zetters alhier, aangewezen de heer A. Verkaik, terwgl als deskundige voor de opneming der waarde van mobilair, zjjn aangewezen de heeren M. Binoendgk en S. J. Bonueur, beiden te Gouda. ♦Qiesen-Oadekerk, 28 Dec. Dinsdag avond gaf de hier gevestigde zangvereemgmg „Excelsior" haar tweede uitvoering. De zaai was overvol. De zangnummers van 't pro gramma werden uitstekend ten <gehoore gebracht. Iade pan* en na de reeks zang nummers werd er gelachen om de geestige voordrachten. Zjj, die het aanschouwd heb ben, zien stellig in hun droom de ruige Klaas vao Baaien met zjja eenige Bet; de dorpsnotabelen van Lummeldorp, waaronder Hannesoom met zgn geit. Ook gaven enkele dames een voordracht, waarin de vrjjgezeüen zoo in 't nauw werden gebracht, dat we durven verwachten, dat velen zich na zoo'n wjjze les een vrouwtje zullen zoeken. Nadat „Hannes, de KalverkoopmaQ" nog zjju levens geschiedenis en die van zjju vader aller aardigst had voorgedragen, ging ieder kalm huiswaarts. Iu deu nacht van Maandag op Dinsdag heeft men bg den landbouwer VV. v. 't H. ingebroken. De dienstbode, die vau uit haar legerstede de dieven bemerkte, riep luidkeels om hulp, waarop de oubekendeu de vlucht namen. Niets wordt vermist. Haastrecht, 29 Dec. Üifjaèhter- staande advertentie bljjkt, dat de ditümjjvoor den Wedstrgd in Uiterlgke WelspreW|dheid, welke alhier zal ptaats hebben, Thans is vastgesteld op 22 Februari 1906. Het laat zich aanzien dat we inderdaad een hoogst belangrgk feest te gemoet gaan. Die zich met de moeilijke taak der regeliog belasten ondervinden van verschillende zgden krach tige en hoogst vereerende medewerking. Nu reeds werden gouden, verguld zilveren of zilveren medailles toegezegd door mevr. de wed. Le Fèvre de Montiguy, den Edelachtb. heer Burgemeester en een ander belangstel lend iagezetene, terwijl ook de voorzitter ea de leden der uitschrgvende Kamer zich ia deze niet onbetuigd laten. Maar bovenal mag worden gewezen op het feit dat verschil lende eere-medailles van hst Vorstelijk Hui* mogen worden bestemd voor den Wed strijd bjj Uitnemendheid, aan welken uitsluitend door de overwinnaars op den feestavond kan worden deelgenomen met eene vdrpliehte voordracht, voor Ernst of voor Luim. 'Krimpen a/d Lek, 28 Dec. Door het burgerlijk en kerkeljjk armbestuur zal bjj gelegenheid van het nieuwe jaar gezamenlijk een en*™ bedeèliog worden gebonden. De collecte hiervoor heeft opgebracht de som van f 242,60. —Tra de afgeloopen weer bmr brcttd oit ten huize van den heer H. Korevaar. Het liet zich dreigend aanzien, doch door Bpoedig toegeschoten hulp heefi men bet vuur met veel moeite kunnen blusschen. Assurantie dekt de scbade. De arbeider W. Gouwe stapte bjj het verlaten van den hooizolder in plaats van op, naast da ladder, met het onvermijdelijk gevolg, dat bjj van zeer aanzienlijke hoogte naar beneden stortte. Met gekneusde lede maten werd hjj huiswaarts gebracht waar dokter Mars geneeskundige hulp verleende. "Meerkerk, 28 Dec. Bljjkens achter staande advertentie is de tooneelvereeniging „Concordia" alhier voornemens op Woensdag 3 Januari a. s. een openbare uitvoering te geven in de zaal van den heer T. Klejjn. De heer A. T. van der Vlies, musicus te Sliedrecht, verleent daarbjj zjjne medewer king. ♦fflenwerkerk a/d IJsel, 28 Dec. Den 26iten dezer werd door de zangvereeni- ging „Harmonie" in de nieuwe zaal van den heer G. van Reeuwjjk haar negentiende uit voering gegeven. De zaal was eivol, dank zjj het zeer mooie winterweer. Voor de pauze werden een tiental zangnummers gegeven, terwjjl na de pauze een zestal voordrachten door dames en heeren werden gehouden. Alles liep zeer goed van stapel, zoodat de avond om was, eer men er aan dacht. Den 2den Kerstdag was het voor de kinderen van de Zondagsschool „Johannes" in de tweede openbare school aan 'B-Graven- weg feest. Des namiddags half twee was het entrée voor de kleinen, terwjjl de ouders en belangstellenden een half uur later wer den toegelaten. De aanspraken werden af gewisseld door het zingen der kinderen, terwjjl de versnaperingen niet werden ver geten. Bovendien werden nog vele prjjzen, bestaande uit boekwerken en scheurkalen ders uitgereikt. ♦Sfaardelaaa, 27 Dcc. Gisteren avond gaf de zing- en tooneelvereeniging „Excelsior" haar eerste uitvoering in dezen winter. Het rjjk voorzien programma werd goed uitgevoerd, en gaf bljjk dat de werkende leden hun tjjd goed hadden besteed. Te wenschen ware het echter, dat voor den zaug nog eenige flinke mannenstemmen meer aajföjïig waren, dat zou de vereeniging zeer tefc Jfcuf.de komen. We hopen, dat in deze Ifénfself spoedig zal zjjn voorzien en tevens 7i|*Ek if Excelsior" ons dezen winter nogmawi *n genoeglijken avond zal ver- schaff JD?,' ♦Polsbroek, 29 Dec. Halverwege den Slangenweg raakte gister morgen een met 60 kazen geladen brik te water, 't Paard lag op zjjn rug, de]wagen met de vier wielen omhoog. De eigenaar was bgijjds van 't rgtulg gesprongen en had ooknog een zes- jarigventje kunnen redden, dat te Reeuwjjk tbulia behoorde en bjj hem de Kerstdagen had doorgebracht. Nadat men de strengen had losgesneden kon het paard op den wal worden gebracht; de brik volgde. Restten nog de 60 kazen, die allemaal werden op- gevischt. ♦Wllllge-Laagerak, 28 Dec. Op den tweeden Kerstdag vierden de leerlingen der Zondagsschool der Hervormde Gemeente onder de leiding van Db. H. Bru|jel alhier op de gewone wjjze het Kerstfeest. Belang hebbenden en belangstellenden der Her vormde Kerk hadden daartoe ruimschoots voldoende geldelijke bijdragen geleverd. utadmiuwb. HhMiksvei80 Doe. t De 2e Lalt der art. P. Visser, van de InstruetieÊCompagnie alhier, is te 's-Gravenhage geslaagd voor het examen hoogere wiskunde K. V. m. o. t Burg. en Weth. hebben benoemd tot algemeen opziener bjj de brandweer den beer H. C. Spent Weiland alhier. t Door den heer C. den Hoed Wzn. is aao Burg. ea Weth. het verzoek gericht óm vergunning te mogen ontvangen tot den verkoop van sterken drank in het klein. t In de Weensdag j.L gehouden vergadering van bet Depart. „Schoonhoven^ der Maatschappij .Tot Nut van 't Algemeen zjju als leden van het hoofdbestuur gekozen, Mr. J. H. Worst en Dr. D. Bos, zoodat deze namen aan het hoofdbestuur worden toegezonden. Onder de ingekomen stukken was een voor stel van het Depart, „Sluis—Aardenburg (zie Courant 28 Dec.) Besloten werd adhaesie te betuigen met en den afgevaardigde (die iu een volgende vergadering sal worden benoemd) op te dragen voor dat voorstel te stemmen. De voorzitter Dr. A. F. P. ..oSon deelde mede, dat in de maand Januari als spreker zal optreden de heer A. Vogel van Delft. t Op 26 Nov. LL word te Utrecht een vergadering gehoudsn door leiders en voorstanders van velddienstoefeningen, al waar werd besloten, dat men op deu 2den Kerstdag zoodanige oefeningen zou houden in de omgeving van Arnhem, N&arden en Schoonhoven. Schoonhoven werd mede ge noemd, omdat door de Weerbaarheidsver- eeniging aldcat reeds het besluit was ge nomen om te zamen met Ouderkerkevenals op den vorigen Kerstdag en met Paschen een velddienstoefening te houden^ Nu onze woonplaats ofliciflsl werd opge nomen, meende het afdeelingsbestuur^ van „Volksweerbaarheid" s*n de oefeningen grootere uitbreiding te moeten geven en werden daartoe aan sustervereenigingen in den omtrek uitnoodigingen gericht om aan oefening Jn de omgeving van Gouda deel te nemei^M^i Dese plrHÉlb 1* I reiken gemakkelijker te be* tovaa en ae kan* 09

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1