35?V3?® Apntsi imaagd Spaar- ei VoarscMiaiit HERCULO. A. S. TALMA, A. N. TAN ZESSEN. t yteSfsr zvMwir fc»* sr&siffiSMP^ Een Woonhuis Straatklinkers, t Schoonhoven, Ved. V. DUEL, p. f. Een Boerenknecht Een Boerenknecht, l.P; LEENING, jgStHSSBT^sSSS hAerA Tan ÏTtWÏ-kV dMr'gSU^ -vr hot SE^JTUl* r""Z. f«eat° der IdveHentiën. EERSTE HYPOTHEEK- te s-Oravenliage C. PLOMP Az., TERSTOND TE HUUR TE KOOP: „VRIJHEID, GELIJKHEID, BROEDERSCHAP". Bakkersleerling of -Halfwas. „EENDRACHT MAAKT MACHT" PILLEN Nieuwjaarwenschen. Zie verder het Tveede Blad. heil T X» ta 't ""YV'Smeveld. Aan mjjne Vakge W. BRIEDE, WIJNHANDEL Firma A. J. VAN DER KOF. nverjj en Spekslagerij ie GROOTHEEST, NIEUWJAAR. ünthin CAFÉ-RESTAURANT. Wed. J. H. M. LENAERTS- A. VAN DER LEUN, J. L. DOESBURG, Agentschap M. Rotterd. Gourint p- u Ji Familie SCHRBUDBR, A. J. VERROEN, P. W ENDELS, Firma A. J. 0VERDIJKINK, •Pro P.tria" van Dordrecht ande' d«t MCh by de oefoningnn aan!l,?tl een lo Rotterdam vnbm3.n l lerw0' bii kapitein commandant van P. oindt "eh tateütï!ch?eln hMftde'Sk 'f?cr be' Een gedeelte van' hit NetriïS ,k"1- 18 op marsch van rnJ- l M^!c'lfl leger on heeft in^den avond vt n ll"r G°ud* daar nachtkwartieren betrnirfc*1 ST*tdapr al" hebben de nadering van a u P*tp0"il|ps deeliog berichtZ* oThetf, de opdracht gekregen I i regiment decor afdeeling te bemoeniik opmarsch nemen.d018 en omstreeks 10 nnr HekendSS1^ ®i?» langs Vlist 7Hdo m ndorP bereikte, Haastrecht' Mn te doen' T '™dor IjMldak"'lt8errdwn-?tllMC',£f I"»8 d™ "«"der- Ztridelyke volgde. Mn *'dM,,n* der noft™" IÏÏS HaMtr.6cbt kregen once voor- SS» H ?i gd me,1 den die rich tirwhl nn, ,?nK"am vooruitkwam, mI?A ,V0?rP°8ten snel op hun hoofd macht terugtrokken, welke nabij het punt, k m den dÖk nadert, een ver- Trtgfl„araIiatUH r,5keiteiling h,d brokken, «ia kh v«"d1L de/e steüing naderde, werd hjj met sulk krachtig geweervuur SïftBsK dat l?®t hem in werkelijkheid onmogelijk sou zgn geweest te naderen of te omsingelen, zoodat het doel mislukte - dank zg de waakzaamheid en goede opstel ling van de „Schoonhovensche Weerbaar- heidsvereeuiging". Hiermede was de oefening afgeloopen, waarna gesamenlijk onder commando van den heer A. Hoojjkaas naar Haastrecht werd gemarcheerd, waar gesorgd was voor een goede gelegenheid om den inwendigen mensch te versterken. Om 1.15 werd weder aangetreden en voor het Gemeentehuis een carré gevormd, waarna de leider een bespreking hield over de oefe ning en enkele opmerkingen dienaangaande ten befite gaf. Een wandeltocht naar en door Gouda be sloot dit hoogst nnttig en kameraadschap pelijk samensga. Opgewekt en met aange name herinneringen aan desen schoonen dag kwamen de respectieve afdeelingen in hare woonplaatsen aan. Moge met de oefening ook het nevendoel bereikt sjjn, n.l. propaganda voor de begin selen der Volksweerbaarheid". t Het ondersoek ter verkrijging van een bewjjs van voorgeoefendheid, aan hen die sich daarvoor hebben aangemeld, sal plaats hebben op Vrijdag, den 12 Janu ari 1906, des voormiddags te 10 uren, in de kaserne te Gouda. f Naar wij uit goede bron ver nemen s&l voor onsen stadgenoot, den beer H. L. Henstëdt, de 8de Januari niet onopge merkt voorbijgaan. In aanmerking nomende, dat in het kwarteeuw, gedurende welken Ijjd die ijverige onderwjjzer hier werksaam was, honderden jongelui van sjjn onderwijs profiteerden, is er grond voor de verwachting, dat er van de receptie (tusscheu 2 en 4 uur in het Heeren-Logement) een druk gebruik zal gemaakt worden. t Het optreden hier ter stede van Ds. A. S. Talma, lid der Tweede Kamer der Staten-Generaal voor de afdeeling „Jozef" van „het Nederlandsch Jongelings verbond", reeds voor eenigen tgd in dit blad gemeld, is bepaald op a.s. Donderdag 4 Januari, in het daartoe door heeren kerk- ▼oogden welwillend afgestane kerkgebouw der Nederl. Hervormde Gemeente. Het onder- werp zgner rede zal zijn „Vrijheid, Gelijk heid en Broederschap". Naar men met grond verwachten mag, sullen zeer zeker velen dezen bekenden redenaar dien avond volgen. t Vrijdag «.December hield de Christelijke Leesvereeniging alhier haar 2e jaarvergadering in het Militair-Tehuis. Na de gewone verkooping der gelezen lectuur werd door den penningmeester me- dedeeling gedaan omtrent den stand der kas, waaruit bleek dat de vereeniging financieel vooruit gaat. Was er ten vor.gen jan een nadeelig saldo, dit was niet alleen tbaus uit de inkomsten van dit jaar «r kon bovendien nog een niet onbeduidend bedrag als saldo op rekening 1906 worden overgebracht? WaSneer het ledental nog wat aangroeit, is dan ook de mogelijkheid in uitzicht gesteld, dat op de volgende jaar vergadering tot verlaging der contributie eUot k 1»0« 13 «H "ïte'wkóop* van boekea, iu^enfoad de «MidrïUCT»' aeerea Da. 1. J. Steinhart en C. °"^r0™ marking wencchte te kome», gekuen werd leeajaar UW» ala lid te deen leechrijra. f Voo PlHet1keJtf™tI'treed8 met verlangen door de kinderen der Zondagaechool „Eiteicé te „moetgecien, wan eindelijkdaar; cj wielen wel het feit van de geboorte van den ?-eiV„m.ler cou voer hen met ongemerkt voorbBgann; maar ook de gemeente en ^ma?"oeC'waren°Uair°leurlingei, dar Zondags- êenigd óm ter eere va den geboren Koning eemgu, uui weergalmen. Het monrtin werd met gebed geopend door ns J M Conradi, die ook vsprak over de P ïilbhflirf ook den kinderen bereid door SfL'nmÓt vaneen, op aard^Jerwgl DO. de komsi v kindereh eemge leerrgke van der Spe Eindelijk werd het sein Jem"ó dat met do nildeeljng der ge«cheDk- gegeven, n „orden, waarop die kin- dèrJówn con heerlijk begonnen Ie schilleren deroogen w he0 tfl Hen Aan e|k i'erd óeó boekje en tekalkaart uitgereikt, r lsi de voorcitter Da. I, ven der Spek S" Sódsfen teórUngoii, die «Zondagaechool onderstaand werd ons genaam, waardóór de tijd omvloog en spoe dig was dan ook het uur van scheiden ge slagen in hetwelk Ds. J. v. d. Spek na een woord van dank aan allen die dit feest of liever feesten (want er zouden 2en Kerstdag en Woensdag 27 Dec. nog meer komeii) hadden voorbereid en hun die hunne gaven niet hadden geweigerd om dit feest te kun nen vieren, met dankgebed sloot. Den 2dom Kerstdag was het feest van ge- heel anderen aard. 11 het midden der school voor Chr. Volksonderwijs, welwillend door het bestuur afgestaan, stond een prachtig versierde en verlichte kerstboom. "Reeds een maal was vau de school gebruik gemaakt om rondom een groenenden eu lichtenden boom, zinnebeeld van Christus, feest te vieren doch toen slechts alleen met de kinderen der Zondagsschool, thans echter had het bestuur der Zondagsschool „Eunicé" alles in het werk gesteld, om ook de ouders der kin dereu en de gevers en geefsters mee te doen genieten, hetwelk hen, af te meten aan de van genoegen stralende gezichten van alle aanwezigen, waarvan zelfs velen moesten staan op zeer bekrompen plaatsjes eu enkelen in de deurpost, zeer wel gelukt is. Om tot genoemd doel te geraken zou men drie maal in de school feest vieren, waar van de eerste bijeenkomst, 2den Kerstdag vijf uur geleid werd door Ds. J. M. Conradi, die ook kortelijk de kerstgeschiedenis behan delde, terwijl een dei" dames onderwijzeressen een zeer aangename vertelling deed De tweede maal 2den Kerstdag te half acht uur had Ds. J. van der Spek de leiding, die het licht van Christus uitstralende, ver gelijkende bij het licht van den boom, zeer duidelfik maakte Ook den derden keër, Woensdag zeven uur, leidde Ds. Vau der Spek de feestviering en werd door eene der dames weer een leer rijke vertelling gedaan. Alle keeren werden de kinderen rijkelijk op krentenbroodjes, kerst kransjes en een sinaasappel onthaald, ter- wgl het gezang ter afwisseling zeer lieflijk weerklonk. Zoo mogen dan allen die medegewerkt hebben om deze feesten te doen slagen mot voldoening terugzien op de vervlogen dagen. f Het Hollandsch Tooneulgezel- schap van Amsterdam, directie Jacq Sluyters, dat op 27 November jl. in het nótel „Ri- vierzicht" van den heer J. P. Leening een tooneelvoorstelling heeft gegeven, zal op Vrgdag 5 Januari a. s. andermaal eene voorstelling geveD, bestaande uit bet klucht spel in 3 bedrijven, getiteld „Drie Hoeden", vrjj bewerkt uit het Francch voor het Nederlandsche tooneel, door A. Wijnstok. Gevolgd door de Gruweldaden, van Fieber- man, bljjspel in 1 bedrijf. De pauzen zullen aangevuld worden door muzieknommers, uit t# voeren door de Parjjsche Bezetting. 1KUEZOKDEN. Buiten verantiooordelykheid der Redactie. NIEOWJA4BÜWEN80H, Weder is een jaar verstreken, Verder bracht het ons nog niet; Dat zal niemand toch ontkennen Als men zoo eens om zich ziet. 'k Wil hieronder dus mij a wenschen Uiten voor de burgerjj Ea zal daarom maar beginnen Bjj de eerste van de rjj. Niemand beeft daarnaar te raden: 't le de tram zoolang verwacht, Die nu reeds eeu jaar in 't zicht is, Maar nog niemand verder bracht. Verder komt het telefwennet, Ook begeerd door menigeen; Ia de buurt is het gekomen Maar in deze stadO neen! De gasfabriek, ook meer dan treurig Is het daurmeê toe!» gesteld; Schoonhoven zit in het duister Wordt eerstdaags alom vermeld. Hierna volgt de staat der Havens; Wat ik hiervan zeggen zal? Men wacht, zeker op herhaling Van den Tol zjju grootea val! Dan de school, 't is meer dan erg Dat daar geen vuraud'riog komt, Zelfs de Staat schgnt hier wel macht'loos, Hoe of iedereen ook bromt. Brenge dit jaar dan verbeet'ring In dit alles voor ons aan. Leere ons wat eensgezindheid Ea wat minder eigenwaan! Eene lngesetene. Ailoop van Publieke Verknopingen van Onroerende Goederen. Vrgdag jl. (29 Dec.) werd ten overstaan van fiotans P. H. Sicbterman te Meerkerk verkocht een woonhuis eu lande- rgen voor de wed. eu kinderen Arie Ooste- rom. Perceel I, woonhuis eu erf aan den Zouwendgk, werd voor f 1100 verkocht den heer K. van der Ham te Meerkerk. Perceel II, hooi- en bouwland aan den Zouweudgk, aan denzelfden, voor f 800, en pet c ael 111, hooiland op den polder Mid delbroek, aan den heer A. de Jong te Meerkeik, voor f 350. VERVOLG DER NIEUWSTIJDINGEN- Bij Kon. besluit is aan den ka pitein van het 2de regiment veldartillerie M. C. van der Hoog de vergunning verleend tot het aannemen en dragen vau de orde- teekenen van olficier in de orde van de Ster van Roemenië, hem door den koning van Roemenië gebcbouken. ,Üe kommies der dir. belastin gen 2a kl. A. van Zurk is met ingang van 1 Januari 1906 overgeplaatst van Greven- biebt naar Lekkerkerk. Op 64-jarigen leeftijd is Vrijdag j.l. te Leeuwardeu plotseling overleden de neer D. van Konguenburg, collecteur der Staatsloterij, lid van het bestuur van het Landbouw-Comilé, oud-controleur van het kadaster, oud-voorzitter der Friesche Maat- schappg van Laudoouw, oprichter van het Friesche Rundvee- en Paardenstamboek, ridder der orde van den Nederlandacben Leeuw eu officier der Oranje-Naasau orde. -De Maatschappij tot Exploitatie van Staalspoorwegen heeft bepaald dat de olficieren der landmacht iu actieven dienst van „legitimatiebewgzen" zullen moeten zgn voorzien. Ook aan de in Buiform gekleede officieren tullen voortaan geen plaatskaar- ten mogen worden verstrekt dan op ver toon van het legitimatiebewijs of van de marsch- of reisorder. H. M. do KoningiD schonk .«d hot fonds der stientiog .Tehnio voor elleou- staande hlindon" f 150, H. M. do Koningin. Moeder f 60 en Z. K. H. Prino Hendrik dor Nederlanden f 50. Woensdag j.l. b het «i";» de° zag H. M. de Koaiogiu Moeder vddr het palets een der seoiidwacbten vlek V"d paarden van het rjjtnig neervallen. De man was klaar Dig kelp k door een toeval geUof fen, en werd onmtddeiigk m het hureaapr hou. meet het Paleio oieneegedragen. Kr werd getelepboneerd naer de hoofd wachh die later een anderen schildwacht Nadat verschillende burgergenwjknedige^ niet thuie gevonden werden, werd n p militair hospitaal govraagd, welke spoedig daarop verleend werd door een officier van gezondheid, op wiens lasten de man een lijder aan vallende ziokte per brancard naar Int hospitaal werd fvervoerd. De Koningin-Moeder liet nog denzelfden dag naar den toestauS van den l^der informeeren. AlbliUMerdain, 29 Dec. Door den heer Jhr. V. H. de Villeneuve, burgemeester van deze gemeente, is thans de waterleiding officieel geopend, onder bijwoning van tal van genoodigden. 'Alblasaerwsard en TUfheeren- landen, 29 Dcc. De handel zoo in kaas als boler is matig; aanbod vooral van kaas gering, prjjzen vast: men besteedt thans in deze si reken voor kaas f 24 tot f J8. zware tot ,t 31 per 50 kilo. Goêboter f 0,676, weiboter f 0,60 par V» kilo. A min er atol, 29 Dec. Dinsdag, 2den Kerstdag, werd in het kerkgebouw het Kerstfeest gevierd door de kinderen onzer vrijzinnige Zondagsschool. Vóór het preek- gestoelte prgkfe een wit besneeuwde Kerst boom tintelend en glinsterend van licht en loovertjes. Het gehcele schip der kerk was gevuld met kinderen, belangstellende ouders enz. De kinderen werden onthaald; er werden toepasselijke liederen gezongen, de heep G- van dor Wejjde sprak een gemoedelijk woord tot de kleinen; kortom, het was een stemmend mooi kinderfeest. Iets nieuws was de wjjze van prjjsuit- doelen. Verschillende leveranciers warén uitgenoodigd collectie's in te zenden. Deze waren in afdeelingen verdeeld, uitgeatgM in de lokalen der openb. school en hieruit mochten de kinderen zelf hun prijs kiezei* Deze proefneming mag goed geslaagd heeten. Donderdagavond jl. had alhier de eerste opvoering der operette „De Toover- ring" plaats. Voor onze gemeente mag der.? eerste opvoering uitmuntend geslaagd heeten, waartoe ook medewerkten dc prachtige costuums en het vioolkwartet. Alle eer komt in de eerste plaats toe aun de heeren S. van der Wejjde en Js. Stuurman als regisseurs en verder aan de heeren P. Zanen Az en J. W. Stuurman, die de ver schillende melodieën ouderwezen. *Benuob«p, 28 Dec. Jl. Dinsdag avond vierden de kinderen der Zondagsschool in de Ned. Herv. Kerk het Kerstfeest, onder leiding van Ds. S. v. Daalen. Een keurig versierde kerstboom was in het gebouw aanwezig. De kinderen werden rgkeljjk onthaald op chocolademelk enz. Do zang- vereeniging „Prijst den Heer" gaf eenige toepasselijke liederen ten beste. Zoowel groot als klein keerde hoogst voldaan huiswaarts. In de op heden gehouden vergadering van den gemeenteraad werd benoemd tol onderwijzer aan de openbare school no. 1 alhier de beer P. van Roou te Araeide. Op een verzoek van het hoofdbestuur van bet Nederlandsch Onderwjjzers-Genootschup om de minima tractementeu van de onderWgzers te verhoogen met het bedrag der premie voor de verzekering van weduwen eu wcezen, werd afwijzend beschikt. 'Herkeuwoade, 26 Dec. De zangver- eenigiug „Vriendschap" gaf op 23 en £6 dezef hare uitvoeringen, die door een talrijk publiek werden bijgewoond. De zangnummers lie pen flink van stapel, sommige nummers werden zeer schoon gezongen. De tooneel- stubjes werden flink opgevoerd en vielen bijzonder in den smaak. Het publick had een recht genoeglijken avond en na afloop der uitvoering werd tot laat in den nacht plezier gemaakt zonder dat men een wan* klank boorde. Gister-avond werd door de Ieerliogeg der Zondagsschool het kerstfeest in de kerk gt-vierd. Er waren zooveel belangstellenden, dat bet kerkgebouw geheel gevuld was. Door de zorg der onderwijzeressen, die door milde bjjdragen daartoe in staat waren gesteld, prjjkte eeu prachtig versierde kerstboom in de kerk, en konden al de kinderen ruien onthaald worden op chocolade, krentenkoeken en andere versnaperingen, terwgl hovendiea i alle leerlingen nog een mooi kerstgescheuk kregeu, en 17 leerlingen, die de Zondags- school gingen verlaten, een keurig mooi I bijbeltje ontvingen. Het leest werd opge luisterd door bet zingen van kerstliederen, zoowel door de leerlingen als door deieden der zangvereeniging. Met de grootste aan dacht werd het zingen aangeboord, dat waai- ljjk prachtig klonk. Het wes een schoon* avond, dien de leerlingen en allen die er bjj waren niet spoedig zullen vergeten en waarvoor aan de onderwijzeressen een woord van harteljjken dank werd gebracht. *BleMken8graar, 29 Dec. Naar wjj vernemen is de heer T. van den Heuvel, brievengaarder alhier, in geljjke betrekking overgeplaatst naar Barendrecbt. "Uroat-Auunem, 30 Dec. De alhier gehouden Nieuwjaars collecte, strekkende om aan de armen een buitengewone be deeling te geven, beeft opgebracht f 671. SJaaraveld, 28 Dec. In de vorige week had in tegenwoordigheid van het bestuur en van eenige hoofdingelanden en ingelanden van het waterschap „Batuwe" onder deze gemeente, de offlcië.-le proefmaliDg plaats van het in dit jaar gestichte watergemaal, in plaats van den geainoveerden wipwatermolen. De uitkomsten waren zéér gunstig, zoowel wat betreft het wegschuilen en opvoeren van bet water als bet petroleumverbruik. Verschillende redevoeringen werden ge houden, die alle hierop neerkwamen daf men hoogst tevreden was met hetgeen is daargesteld en over degenen die daaraan hebbeq medegewerkt, hetzij ala bestuy*^ 't zjj als aannemers en uitvoerders. «Lekkerkerk, 29 Dec. De heer P. Kool i^ tegen 1 Januari alH kommies 3de klasse bjj 's Rgks Directe Belastingen verplaatst naar Maastricht. Nleaw-Lekkerland, 28 Dec. Tot scuatlers voor de persouede belasting zgn door het college vau zetters benoemd de heeren L. F. J. van Vliet, C. Broere Kz., beiden alhier, J. P. Giet on te Allaëserdam en P. van Helden te Dordrecht; de twee eerstgenoemden voor de huurwaarde, de twee laatstgenoemden voor het mobilair. Eine collecte in deze gemeente ge houden voor de Joodse he slachtoffers in Rusland beeft opgebracht f 107,35. "«JVleawpwort, 30 Dec. In de plaats van den heer W. do Jong, overleden, is door den heer Commissaris der Koniugin in deze provincie benoemd tot lid van het college van zetters van 's Rgks directe belastingen de beer C. D. den Besten alhier. Ouderkerk a/dlJwel, 30 Dec. Onder groote belangstelling had Vrgdag-morgen de feestelijke opening plaats van de tweede School met den Bijbel albier. Ds. M. JoDgebreur uit Veenendaal hield eene keurige rede ter inleiding: „Hoe, wanneer en waarom moeten de kinderen tot Jezus komen?'* Deze rede vond warme sympathie bjj de aanwezigen. Na hem sprak Ds. Bos uit Ouddorp over de roeping der herders in dienst van Jezus. De beer C. Brouwer sprak als collega en namens het bestuur een woord van welkom tot het benoemde hoofd, den heer P. T. Maaskant uit Dordrecht, waarop deze ia een barteljjk woord zich aan kinderen, ouders en bestuur verbond. De b6eren G. Rjjsdjjk, h. d. te Papcndrecht, eu C. A. Verhetf, architect der school te Elshout a/d Kinderdijk uitten bun besto wenschen. Ds. A. Renier, Herv. predikant, wees met een ernstig woord op do roepirg der ouders. Do ingeschreven leerlingen werden ruim onthaald. "Oudewuter, 30 Dec. De leerlingen der Zondagsschool van de afdeeling van den Nederlandschen Protestantenbond albier vier den op den avond van den 2den Kerstdag het kerstfeest, dat met een rjjkgetooidtn kerstboom werd opgeluisterd. De voorzitter der afdeeling, de heer G. J. W. de Jongh, opende de feestelijke bijeenkomst met een toepasselijk woord, waarna da aanwezigeu lied 148 van don liederenbundel zongen. Daarna werden de kindetau op melk, kerst kransen en lekkernijen onthaald, terwijl ze bjj afwisseling aardige kerstliederen zongtu en mej. M. H. van Praag hun een mooi kerstverhaal verleide. Verder ontvingen ze uit banden van de dames der Zondagsschool keurige geschenken. Met het ziogen van lied 152 uit den bundel en een woord van dank door den voorzitter aan allen, die tot het welslagen van dit feest, hadden meê- gewerkt, eindigde deze bijeenkomst. Nadat de vorige week het Kerstfeest gevierd was met de kinderen der Zondags school „Rehoboth", was ben ook Donderdag avond j.l. nog een aangename verrassing be reid, daar de beer Wesselman uit Amster dam dien avond teu 6>h uur voor hen eene voorstelling gaf in het lokaal „Rehoboth", met beweegbare lichtbeelden en zjjne Gra mophone. Te 8 uur bad tegen betaling van 95 ct., om de onkosten van den geheolen avond te dekken, eene voorstelling voor volwassenen phats. Beide voorstellingen waren ruim be zocht en allu aanwezigen slemden zeker volkomen in met de woorden van Ds, J. Hoek, die den heer WesselmMu dank zegde voor hot genot van dezen avond, daar bjj het ernstige met de scherts pp gepaste wjjze vereenigde, en een tot „wederziens"1 aan allen toeriep. ••Pwlnbroek, 28 Dec. Voor deze ge meente zjjn als deskundigen aangewezen voor de opueming der waarde van mobilair ten behoeve van de heffing der personeele bolasticg in 1906, de beeren B J. van Baaren te Utrecht en Z. van Rossum, alhier. «HtwlwUk, 29 Dec. Bg de heden gehou den herstemming ter verkiezing van 2 leden van den gemeenteraad werden uilgebracnt 234 stemmen. Daarvan verkregen de heeren G. de Jong 141, L. Boer 131, M. Verdoold 97 tn L. T. Baas 17 stemmen, zoodat de beide eerstgenoemden gekozen zjjn. «fttreetkerk, 29 Dec. Bjj Kon. besluit van 17 Nov. no. 34 is het maximum aantal der in deze gemeente te verleenen vergun ningen voor den kleinhandel in sterken drank verlaagd en gebracht op 5. Door de stoom bootreederjj op de Lek is thans d* fiailief als veerman voor deze gemeente aangesteld K. Aaldjjk alhier. Eenige berichten wachten op plaatsruimte. VISSC11EH1J-BERICI1TEN. «AmmerHtol, 29 Dec. Gedurende de laatste week vau het jaar was de aanvoer van zalm ter markt alhier nihil. *fLri»llug«n, 29 Dec. Deze week werden ter markt aangevoerd 8 zalmen; prjjs f 9,40 k f 3.50 per 5 ons. HÉ U iiü UJSB1UMTJË N Cert. Nederl. Workl. Schnld. 9V» Dito dito 3 Hong. Oblig. zilver 1891/1904 4 Dito goud 1881/1893 4 Oostenrijk- ODl. pap. Mn-Nov. 4 Dito Feb.-Aug. 5 Dito zilver J&n.-Jufi 4 Dito Apr.-Oct. 5 Rusl. Obl. Binnenland 1894 4 Dito 89/90 le en 2e uitg. 4 Dito 1880 4 Dito Gr. Russ. Spw.-mjj. '98 4 Dito Orel-Griasi. 500a2000 M. 4 Zuid-Ital. Spoorw.-mjj. Oblig. 8 Loten Amsterdam f 100.3 Loten Rotterdam. Gem. Cred. 3 isOten Antwerpen2Vi Loten Hong. Hyp.-Bank 4 Loten dito fl. 100 .3 Loten Madrid8 Loten Turkije 1870 3 29 Dec. 78"yi, 917/8 958/4 953/8 inoi/4 1008/4 lOOVifl 1007/8 78 737/g 787/a 79% 801/g 67% 1101/4 104% 104% 56 81% MAKKTBEliKJHTJfiN. Gowda, 28 Dec. Kaas, le qual. f 27,— a f 29,—, 9e qual. f 14,— a 26,—zwaardere f Aangev. 51 partjjen. Handel matig. Boter: Prjjs der goe- f 1,40 i f 1,50, weiboter f 1,20 k 1,30 per kilo. Wegens de feestdagen was de handel van geen beter kenis. Rottordnm, 27 Dec. Aangevoerd 31 paarden, 868 magere en 380 vette rundieren, 150 vette, 126 nuchtere en graskalveren, 205 varkens. Koeien en ossen 26 tot 40 ct, kalverpn 40 tot 57% c- por kilo. Sokoowhovew, 27 Dec. Boter, le qnaL 65 ct., Se qual. 60 ct. per half kilo. Kaas f 26 a f 29 per 50 kilo. Vette kalveren 26 a 30 ct. per kilb. Vette varkens 93 a 26 ct Biggen f 9 a f 11 per stuk. Aardappelen (gele) f 4,— per HL. (blauwe) f8,- (poters) f 1,25 Eieren f 6.— per 100 stuks. Wwerdeiiji 27 Dec. Kaas. De aanvoer ter markt op beden bedroeg 50 partijen, prjjs van Goudsche le soort t 27,50 k t— 2e soort f 24.a f 27, zwaardere f Edammer le soort f fa soort f per 60 kilo. Handel fliuw. BOttUEBLUkl «TAMIK Nehaoubsven. Van 17—30 Dec. Geboren: Johanna Catbarina, d. van J. Lensen en J. C. Brehm. Ondertrouwd: L. Kapoen en L. Broere. Overleden: A. Eegdeman, oud 61 j.f eebtgenoote van A. C. Egkelenboom. Alblatttterdain. Van 14-21 Dec. Geboren: Adnanus, z. van G. Prins en K. vau Alphen. Gristiaan, z. van H. Bongers en H. W. vau Gangeien. Leintje Gerritje, d. van E. dn Jong en B. Verheg. Overleden: D. Hollander, oud 94 j., weduwnaar van M. 't Hoen. Gleeendam. Van 16—23 Dec. Geboren: Geertje d. van D. Stam en T. de Jong. Basliaan, z. van J. Kreukniet en G. Vroom. Neelije, d. van P. van Wgngaarden en M. Slob. Adriana Wille- mina, d. van A. v. Wijngaarden en P. van HouwelingeD. Njjs, z. van J. van den Dool en A. van Houweliogen. Getrouwd: T. Donk, oud 20 j. en N. Versteeg, oud 20 j. Overleden: D. Sluimer, oud 10 d. M. v. d. Heiden, oud 50 j. Msordrecht. Van 10—26 Dec. Geboren: Maria, d. van A. Stougie en A. Otterspeer. Overleden: N. de Koegt, oud 25 j. Kieuwerberk a/d IJ. Van 8—22 Dec. Geboren: Aotonia, d. van Tb. A. Kool en C. Borst. Hendrik, z. van G. Bovekerk en J. de Graaf. Johanna Maria, d. van Th. van Vliet en C. C. Pieterse. Hi den overleed, na een smartelijk lijden, onze geliefde Echtgenoot, Vader, Behuwd- en Grootvader GOVEBT DE BBUIN in den ouderdom van ruim 65 jaren. Uit aller naam. Wed. G. DE BRUIN- Kentie. Am pi de, 26 Dec. 1905. Heden overleed, tot onze diepe droef heid, na een kortstondige ziekte van slechts enkele dagen, onze innig geliefde, zorgzame Echtgeuoote en Moeder AAGJE EEGDEMAN, in den ouderdom van 61 jaren. tt. C. EIJ KELEN BOOM. W. P. EIJ KELEN BOOM. P. W EIJKELENBOOM. C. EIJKELENBOOM. Schoonhoven, 98 Dec. 1905. voor alle plaatsen in Zuid-Holland, voor een solide Binnenlandsche Brandverzekering- Maatschappij van 1830, ipet flinke afsluit en terugkeerende pravlaie. Br. fr., ouder lett. Z P, Bureau dezer Courant. verstrekt gelden op 1ste en ide Hypotheek en geeft voorschotten op twee goede borgen, met en zonder Levensverzekering. Agent de Heer BleekenilEgel, GOUDA. f later, waar verklemlag: met KAMER en KEUKEN, met ZIJVERTREK voor B»*rg- of Werkplaats, VARKENS- t SCHUURTJE, een perceeltje GRASLAND «n TUINGROND, benevens eenige VRUCHT BOOM EN; kort bij Omnibus en Postdienst. Te bevragen, onder lett. R B, Bureau dezer Courant. Circa ÏOO.DOO gebruikte doch goede alsmede een partQ'oude IIN8EL8TEB1I. Aanvragen, ook voor gedeelten, bfj H. J. f NEOERHORST Jr., Aannemer te Het Ideaal klndervoedsel is het eealg voedsel dat la leder geval moedermelk kan vervangen. Vnn geen enkel ander kan zulks gezegd worden. Aanbevolen door Prof. Dr. TENDELOO te Leiden en een groot aantal Doctoren. Verkrijgbaar in pakken van 40 en 91% Cts. bjj: i Firma P. SANTMAN. Seheenhevea. Gehr. VAN DEN DOOL, Bergambaebt. AM. „JOZEF" te Hehsoahsvei van het Ned. JengelingBverbend. met vrllen teegang in hot Kerkgebouw der NED. HERVORMDE GEMEENTE te op Denderdag 4 Jaaaarl 1909, 's avonds 8 uur. SPREKER: de Heer Lid van de Tweede Kamer der St.-Generaal. Onderwerp: Zoo spoedig mogeljjk gevraagd een Adres A. A. SETON te Nleaw-Lek- keiTtaud. TERSTOND GEVRAAGD: bjj G. STOFBERG, Hoofdweg te Gapelle a/d IJael. TERSTOND GEVRAAGD: goed kunnende melken vereisebta, tegen 1 of 15 Januari 1906. bjj HERM. HOOGEN- DOORN te HeWenderp bjj Oude water. Gevraagd voor terstond of later: goed kuunende melken en met boerenwerk bekend, bQ JOHs. OOsTEROM, Dader- kerk a/d IJ raai. DE VEREENIGING vraagt opgaven van gehalte en prjjs voor de levering van: 70U00 Hg. marwe Lj|nzaadkaek. 8000 murwe Mjnaaadkaek- ueel. SOOOO Amerlkaaareh Lj|i* meel af Heek. 800 Grendnetenkeek. BOO Tarwegrlut. BOO Patentkall. BOO Haperpheaphaat. 40 Liter Kaaantreaaael. 8 HL. LUuzaad. Inlichtingen te bekomen en opgaven in te zenden vóór O Januari 1000 bjj den Secretaris C. W. DOGTEROM te Krlm- pen a/d Lek. Eisch dit Maagveraterkende Slijmafdrijvende van L. J. GROOTENDORST, fabriek.,merk. II Ir eek t. Deze vermaarde Pillen hebben de eigen schap de Maagpjjn en Sigm weg te nemen en den aanwas van gal te voorkomen; de bjjzonder gunstige werking, die zjj op de maag uitoefenen, doet de spijsvertering be vorderen en den eetlust opwekken. Als zuiverings- en purgeermiddel kunnen die pillen niet genoeg aanbevolen worden, daar zjj door hunne zachte werking volstrekt geen onaangenaam gevoel veroorzaken en men in staat bljjfl zjjne gewone bezigheden te verrichten. Verkrggt»,.r 5 tl% Ct het verzegelde doosye met gebruiksaanwijzing, te S.,h..ali.veu bg A. N. VAN ZESSKN; Oad.wMer bg C. v. WIJK; a.rlui heu bjj W C. STEVENS. Arketotr. Kaltenlam bg M. KOEVOET, op de Meent UX.rk.rlr a/d IJael bg A. VAN WALSUM Pa.; U.adia bjj C. C. KROM, Drogial, Markt Vrienden en Bekenden een gelukkig Nieuwjaar. C PINCE VAN DER AA. Schoonhoven, 1 Jan. 1906. Bjj de intrede van 1906 wenscht de Onder* geteekende aan alle Vrienden en Begunsti gers veel heil en zegen toe. H. P. n. AA, Schoonhoven. Firma Gez. VAN ABSHOVEN, Dameshand werken, Modeartikelen, p. f. f Schoonhoven, 1 Jan. 1906. Bjj den aanvang van bet Nj mMn harteljjken gelukwensch Collega's, Vrienden en Bekenden. C. Stolwjjk. Mjjo beste wenschen aan Vrienden ea Begunstigers. A. BAARS, Dam. Schoonhoven, 1 Jan. 1906. Gebr. BAKKER, Stoomkuiperjj. p. f. Haastrecht. JOH. BALVERT, Barbier, Lopikerstraat. p. f. Schoonhoven, 1 Jan. 1906. Wjj wenschen Vrienden en Bekenden een gelukkig Nieuwjaar. Familie VON BANDEMER, Njjmegen, 1 Jan. 1906. Burghardt v. d. Berghstr. 159. A. VAN DER BAS en Familie. p. f. Scboonhoven, 1 Jan. 1906. Aau Familie en Vrienden een gelukkig Nieuwjaar toegewensebt. J. J. v. D. BAS, Kaashandel Groot-Ammers. Vrienden, Bekenden en Begunstigers oen gezegend Nieuwjaar. H. BEEKHUIZEN, Tuinier. Schoonhoven, 1 Jan. 1906. K. F. BEEKHUIZEN, Rund- en Varkensslager, wensebt alle Vrienden en Begunstigers e gelukkig Nieuwjaar. Schoonhoven, 1 Jan. 1906. HpMrbMkjea «u Roeklumdei na ilW.fi. VAN NOOTKN, Schoonhoven. Veel heil en zepen toegeweascht een Be- gunsligers, Vrienden en Bekenden. C. v. d. BERG, Horlogemaker, Gonda, Korte GroenendaaL H. BERKHOF en Familie. ■h». g. Oudewater, 1 Jan. 1906. BEUKERS k BAKKER, Schilders. p- f-Haastrecht Mjjn beste wenschen aan mjjn Vrienden en Begunstigers, zoowel binnen sis buiten de stad, bjj de intrede van bet Nieuws jaar. D. BEZEMER, Schoonhoven. Mr. BaUer. CORNs. BIK, Meubelmaker eu Stoffeerder, Lopikerstraat 848, p- fSchoonhoven. Wed. A. M. BLANKEN, „Huis deo Hoek." P- fHaastrecht Bjj deo aanvang van het Nieuwe jaar onze beste wenschen. BLANKEN k DEN HARTOG, Tabak en Sigarenfabrikanten. Haastrecht, 1 Januari 1906. Wed. H. BOER, Café „de Krimpenerwaard". m. g. Schoonhoven (Hoogendjjk), 1 Jan. 1909. Veel beil en zegen wensch ik san Vrienden en Bekenden. Aanbevelend ADR. BOUTKR, Mr. Metselaar, Schoonhof#* "ill-'- hknfea B*nuU|cn teol Schoonhoven, Veerstraat No. 88. L. BREEVEL D, Zadelmaker, Rjjtuigbekleeder en Stoffeerder. Schoonhoven, 1 Jan. 1906. Ph. VAN BREUKELKN, Stoom-, Wasch- en Strfikinrichting „Het Wapen van Alphen wenscht zjjn Vrienden, Bekenden *n Be gunstigers een gelukkig Nieuwjssr. B Alphen, 1 Jan. 1906. Het is thans negentienhonderd Zes, Daarom doe ik nu juist mjjn bost Om bfl mj|n wenschen, waarde vakliën, U mjju waren aan te bién. Het is reeds langen tjjd gele én, Dat in de krant mjjn naam verscheen; Bjj den aanvang van dit Nieuwe jaar Noem ik U nu als puike waar M)jn standhoudende Paneelen-deuren En verder Stukwerk, 't is te keuren; Den prjjs laat ik U gaarne weten, Schrjjft U daarvoor aan mjjn adres, Ik zal mjjn antwoord niet vergeten, 't Gevolg is: Ongekend Succes! Mr. Timmerman i 1 Jan. 1906. Ameidé a/d Lek. L BROOMANS, Meubelmaker. p. f. Schoonhoven, 1 Jan. 1906. H. BRUSSEN ii en Familie. iSchoonhoven, 1 Jan. lPty*!, i A. A. VAN DE BÜNT en Eebtgenoote. I O c Schoonhoven zoowel ateren ANT, CO én Ech A. CORBIJN VAN WILLEN J. OORBUN VAN WILLfNSW ia Muufictara ea We.th.vea B 6#Sehooa(ioH 'tii MHq bwte wenschen sin FimlliflVrienden en Bekenden op deien dag. L. VAN DER GIESSEN. Brandwj)k.1 Jen. HHM. m. h. <J Stolwjjk, 1 Jen. 1906. D. C. DE KONING. J. P. DE KONING Va» Dnnn. en Familie. Heil en* voorspoed aan Begunstigers, Familie, Vrienden en Bekenden. G. GOUDRIAAN, Beurtschipper, Krimpen »/d Lek. Met gelukwen8chen. Schoonhoven Veel heil en zegen toegewenscht aan Begunstigers, Vrienden en Bekenden. S. GROENENDIJK, i Bierhandel, Limonadefabriek. Spieringstraat F 91, Gouda. P- f- D. KOSTER, Badmeester, Scboonhoven. D. GROENEVELD, Rijtuigfabrikant, Schoonhoven. J. DKGBOOI, tRIMPEN a/d LEK. Onzen fa Irtelijken gelukwensch aan Be- familie, Vrienden en Bekenden. A. J. DE GROOT en Eebtgenoote. A. KUIJLENBURG, Schoonhoven. T p. f. H. VAN DAM JL, Graveur. Scboonhoven. fi Schoonhoven. W. GROOTHUIS hfl ep Echtgenoote. p./. Schoon en, 1 Jan., 1906. GROOTKERK Culemborg, geachte Cliënteele ,en Vrienden wenscht een gel Goederen tegenover 't Stidhuis. Jan. 1906. Schoo lezen.,; bet beste ,t Brieve lesse DER HEK, Mjjne VAN DER HEK Menbelmag Haven, Scboonbov W J.-fl ENDRIKSE. d J. HENDRIKSE-Voorspuw. T. KWAKERNAAK, Broodbakker, Schoonhoven, wenscht allen Vrienden en Begunstigers een gelukkig Nieuwjaar. (viwrheen VAN ZESSEN), P- f- NcheenheveUi 1 Jan. 1906. Bjj de intrede van het Nieuwe jaar wensch ik al mjjn Vrienden, Bekenden en Be gunstigers veel heil en gegen toe. SAS. Schoonh ovéln, 1 Jan. 1906Ü Sifjgaren-Magazjjn „De Beurs". Havennaapt 't Stadhuis, Schoonhoven. Heilwensch op 1 Januari 1906. J. VAN LIMBORGH RijwielhandelaarBonds-Rjj wielhersteller Krimpen a/d Lek. Mijn harteljjken gelukwensch bjj den aanvang van bet Nieuwe jaar aan Beguu- atigersj Familie, Vriendel) en Bekenden. 4 De Ondergeteekende wenscht door deze al zjjnen geacht es Begunstigers, zoow^|\ biahen als buitpn deze gemeenteeen ge waand Nieuwjaar. Y J. MANIFARGES, H - - wj Coiffeur, Ij Lopikerstraat, Scboonhoven. lenden en Bbgunstigsra een gelukkigjaar. 7 A. Mï&KER ,1, ea Echtgenoote. olonhove^i) 1 Jan. 19Ó6. Bjj den aanvang van het jaw 1906 wenscht Ondergeteekende, Loodgieter en Pompmakcraan Begunstigers, Vrienden en Bekendeu, zoowel in als buiten de ge meente, veel geluk en zegen. Minzaam aanbevelend, JAN PONSIOEN, Lopikerstraat, Aanleg van Waterleiding. De Ondergeteekende wenscht aan zjjne geachte Cliënteele, Vrienden en Bekenden bjj de intrede van het Nieuwe par veel j J. PONSIOEN Ta., Lood- eu Zinkwerker, HavenSchoonhoven. geluk en voorspoed. De beste wenschen aan Vrienden en Be gunstigers. F. PLUUT en Echlgonoote. Schoonhoven, 1 Jan. 1906. A. RIETVELD. Mr. Schilder. Schoonhoven. f- p. f. Haastrecht. P. RIETVELD. Ik wensch Dames en Heeren Met het nieuw begonnen jaar, Dat ze krjjgen wat ze begeeren En koopen goedé waar; Met verzoek aan mjj te denken Bjj bet koopen van geschenken, Ia 't Zilver of in 't Goud; Ook koop ik in en ruil ook oud. W. ROUS Wzs Molenstraat, b/d. Wal, Schoonhoven. H. DE VAAL, Vleeschhouwer en Spekslager, wensebt'zjjne geachte Cliënteele te Schoon hoven en Omstreken eeu gelukkig Nieuwjaar Schoonhoven, 1 Jan. 1906. A. R, VEENSTRA, Gemeente-Secretaris van Schoonhoven. Pf- p. f. Haastrecht. P. VEERMAN. p. f. E. VEGTER, Café „Lekzicht", Schoonhoven. Vrienden en Bekenden een gelukkig Nieuwjaar toegewenscht door W. VERBURG. Stolwjjk, 1 Jan. 1906. p.f. K. VERHOEFF, Mr. Schilder, Schoonhoven. Veel heil en zegen aan mjjn geachte Cliënteele, zoowel binnen als buiten de stad. JAC. VERKROOST Rijtuigmaker, Schoonhoven. Th. SALDEN, f Heeren-Logement. p. f. Schoonhoven, 1 Jan. 1906. f H. q. SAVEUR en Echtgenoqle. Café, Schoonhoven, Dam. W. J. VAN DAM, „De Verscheidenheid" Haastrecht. m. g. p. f. J Groot-Ammers, 1 Januari 1906. K. HENSENS, Architect, Schoonhoven. jj de I Llliréde van h|eT Nieuwe jaar wénsch ik1 kl mjjo' Vrienden, Bekenden ui Begunstigers veel beil eu zegen toe. 1 8 7 JOH. jMESKER, In Goud, Zilvéf en Uurwerken, Schoonhoven. p. f. H. L. VAN DELFT, Ambtenaar ter Secretarie Oudewater. Ktn. h. 1 J*n. 1906. G. VAN DIEMEN, Tailleur. p. f. Schoenhoven, 1 Jan. 1906. Firma J. OKHU1JZEN k Zoon, BleemMt, Leplkentraal, Ncbeeahevea, wenscht door deze aan zjjn geachte Be gunstigers, Vrienden en Bekenden een in alle opzichten gelukkig Nieuwjaar. p. f. V. H. DOESBURG Banketbakker, Schoonhoven. Langs dezen weg brengén wjj onzen Nieuw- aen Familie, Vrienden en Be- Krimpen a/d Lek, 1 Januari M. v. d. DOOL en Eebtgenoote. i 1906. Danahebeeahsvea. COURANTEN-LEESINRICHT1NG. Plaatsen van Advertentiën in alle Couranten. Baiial la Tabak ea Sigarea, Mralëealenwarea ens. Aanbevelend, met mjjne beste wenschen aan Begunstigers eu Vrienden in 1906. Harteljjken gelukwensch bjj de jaarsver- wisaeling aan Familie, Vrienden en Bekenden, 100 binnen ala buiten deze gemeente. P. J. HEIJBOER en Familie. Ameide, Tienhoven, p. fl A. DE MIK, Bode Schoonhoven—Gouda. Scboonhoven. J. MILTENBURG, Sigarenhandel Kerkstraat, Schoonhoven. Veel heil en zegen. 1 Jan. 1906. C. DEN HOED Wz., Hotel en Stalhouderij Kerkstraat, boek Koestraat. p. f. Schoonhoven, 1906. D. C. DEN HOED, Dam. p. f. Schoonhoven, i Jan. 1906. Een gelukkig Nieuwjaar toegewenscht aan mjjn Vrienden en Begunstigers. A HOEFNAGEL, Coiffeur. Schoonhoven, 1 Jan. 1906. p. f. Haastrecht. A. A. HOOFT. Aan Vrienden en Begunstigers mjjne har telijke gelukwenacheo bjj de intrede van het Nieuwe jaar. H. J. DE HOOG, Timmerman. Schoonhoven, 1906. p. f. H. HOOIJKAAS en Familie, Schoonhoven. p.f. W. EEGDEMAN, Vleeahhouwer en Spekslager. Haast W. A. EMEIS an Echtgenoote. Ammerstol, 1 Jan. 1906. i. ESHUIS en Echtgenoote. p. f. Schoonhoven, 1 Jan. 1906. Een gelukkig en voordeelig Nieuwjaar ian al mjjn Vrienden en Begunstigers. W. C. VAN IPEREN, Meerkerk. Vreugde en voorspoed in het Nieuwe jaar ▼oor Begunstigers, Familie, Vrienden en Bekenden. Ml. DE JONG, Mr. Broodbakker, Krimpen a/d Lek. Aan Vrienden, Bekenden en Begunstigers een gelukkig Nieuwjaar toegewenscht J. KASTING en Familie. Schoonhoven, 1 Jen. 1906. J. FAFIÉ en Echtgenoote. Pt' Schoonhoven, i Jan. 1906. Harteljjk gelukgewenscht bjj de intrede dee jaara. J. GAILLARD Sz., Dam, Schoonhoven. Hartelijk gelukgewenscbt aan alle Vrienden en Bekenden. G. A VAN GEELEN en Echtgenoote. 1 Janüari 1906. H. C. VAN GEELEN, Firma Wad. J. van gcelxn. Ondergeteekende wenscht zijnen Vrienden en Begunstigers, zoowel binnen als buiten de stad, aan gelukkig Nieuwjaar. J. A Dl GIDTS, Schoonhoven. Mr. Sehilder. Aan Familie en Vrienden een gelukkig Nieuwjaar toegewenscht. Familie VAN KESTEREN. Schoonhoven. Pf- Haastrecht. J. H. MULLER. tf. g.< 1 D. SCHAKEL, in Rijwielen, Schoonhoven. j Afdeeling /„SCHOONHOVEN" dei] Ned. Ver. tot Afsch. van Alcoholische jfg 1 Dranken. 1 p-r\ Schoonhoven. p. f. A. SETON, Lood- en Zinkwerker, Schoonhoven. Hirtelüken gelukwensch aan Vriendenen Begunstigers bjj de intrede van het Nieuwe jaar. N. C. SIMONS, Sigarenfabrikant. Schoonhoven, Stadhuisstraat. H. W. SMINK, Horlogemaker. p. f. Schoonhoven, 1 Jan. 1906. Aau Vrienden en Begunstigers mjjn harteljjken gelukwensch bjj de intrede van het Nieuwe jaar. T. SMITS eu Eebtgenoote. Schoonhoven, Haven. Aau Vrienden eu Begunstigers het meest goede toegewenscht. JOHs. VERMEER. Hekendorp, 1 Jan. 1906. G. VERMEIJ, Spekslager. p. f. Schoonhoven, 1 Jan. 1906. Rund- en Varkensslager, wenscht allen Vrienden en Begunstigers een gelukkig Nieuwjaar. Schoonhoven, 1 Jan. 1906. De Ondergeteekende wenscht het geachte publiek vau Schoonhoven en Omstreken veel heil en zegen in 't Nieuwe jaar. A. J. VERROEN Dz., Houtbkhdelaar en Timmerman, Scbeluwe-Brug, Schoonhoven. LAURENS C. VERROEN, Brood-, Koek- e» Banketbakker. Pf- Schoonhoven, 1 Jan. 1906. m. y. D. M. VERSLUIS, Md. Tailleur, Koestraat, Schoonhoven. 1 Jan. 1906. Langs dezen weg wensch ik mjjn geachte Cliënteele, Begunstigers eu Vrienden een gelukkig Nieuwjaar en beveelt mjj opnieuw beleefd bjj hen aan. P. VISSER, Manufacturer, Scboonhoven. Bjj den aanvang van 1906 wenscht de Ondergeteekende zjjn' Vrienden en Be gunstigers, zoowel binnen als buiten deze stad, alle heil en zegen. Scboenhandel. Scboonhoven, Haveu. Een heilgroet toegebracht door A. WENNEKES, Fuma SOETERS, R.-K. Boekhandel. Schoonhoven, 1 Januari 1906. J. MUIJS, Steenkolen handelaar. p. f. Schoonhoven, 1 Jan. 1906. DE FAMILIE VAN DER MIJLE. p. f. 1 Jan. 1906. Groot-Ammeri. G. JAN NIEKERK, Agent Brandverzekering-Mjj. p. f. Schoonhoven, 1 Jan. 1906. S. VAN DEN OEVER Pzn Mr. Metselaar. Schoonhoven, 1 Jan. 1906. G. O KH UI JZEN, Schoonhoven. Vrienden, Bekenden eu Begunstigers veel heil en zegen in 't Nieuwe jaar. D. OOMS, Café. Bergstoep, Gem. Bergambacht. p. f. Gebr. OOMS, ZuivelfabriekSchoonhoven. Bjj de intrede van 1906 wenscht de Onder geteekende aan Vrienden en Begunstigers een recht gelukkig jaar (oe. M. DEN OUDEN, Lan t ar en opsteker Njeu w-Lekker land, 1 Jan. 1906. C. SNELLEMAN Ontvanger der gemeente Oudewater. m. g. 1 Januari 1906. Veel beil en zegen, waarde lezer, Wensch ik U toe op dezen dag; Dat gjj nog lang gezond moogt bljjven En ik getrouw U scheren mag. Tabak ook kan men bjj mjj krjjgen Eo knip ik netjes U bet baar; En wilt gjj eens een fijne proeven Koop dan bjj mjj uwe Sigaar. WILLEM SOETERS, LaDge Weistraat, Schoonhoven. Bjj de intrede van bet Nieuwe jaar zjj aan al mjjne Vrienden en Begunstigers Gods zegen toegewenscht. A. G. VAN SOLINGE, Tailleur. Scboonhoven, Lopikerstraat. G. J. G. C. VAN SOLINGE en Eebtgenoote. p. f. Scboonhoven, 1 Jan. 1906. Onze beste wenschen voor 1906 aan Familie, Vrienden en Kennissen, zoo bier als elders. A VAN STAVEREN en Familie. Ameide, 1 Jan. 1906. Veel heil en zegen bjj den aanvang van het Nieuwe jaar voor mjjn Begunstigers, Familie, Vrienden en Bekenden. G. H. C. WEPSTER, iu Steenkolen, Krimpen a/d Lek. J. V. WILLER, voorheen Gez. Hofslag. p. f. Schoonhoven, 1 Jan. 1906. Mjfh beste wenschen aan Vrienden en Be gunstigers bjj de intrede van het Nieuwe jaar. J. OUDSHOORN, Bode van Schoonhoven op Gonda. p.f. BENJAMIN VAN KLAVEREN, Vleeschhouwer, LopikerstraatSchoonhoven. P- f. J. B. VAN KLAVEREN, Vleeschhouwer, StadhuisstraatScboonhoven. Bjj de intrede van 1906 breng ik mjjnen renten Vrienden en Begunstigers, zoowel als buiten deze Gemeentemjjnen harteljjken gelukwensch. Aanbevelend, C. OUWERKERK, Vleeschhouwer en Spekslager. N ieu wpoor t, 1 Jan. 1906. Geachte Begunstigers I Wat zal ik U dit jaar weer wenschen, Veel wenschen is toch jjdelheid; God# wil gaat boveD die der menschen, Hij geve ons tevredenheid. Eu nog veel te handelen met elkaar In Petroleum en andere waar. C. KNOPPER te JaarmUL C. W. KOMMER, Mr. Schilder, Schoonhoven, wensebt allen Vrienden en Begunstigen een gelukkig Nieuwjaar. Wjjnbandel, Cognac import, Scheeahaven. m. h. g. Bjj den aanvang van 1906 wordt aan Vrienden en Begunstigers een gezegend Nieuwjaar toegewenscht. M. N. PEK, Scboonhoven. Mr. Bakker. Ondergeteekende wenscht een gelukkig eu voorspoedig Nieuwjaar aan Vrienden, Bekenden en Begunstigers. J. STERK, Lood- en Zinkwerker. Nieuwerkerk a/d IJsel, 1 Jan. 1906. W. C. VAN DE STOLP E R jj ks veearts. p-r- Gouda. JOH. STRAVERS, Bloemist te Willige-Laugerak wenscht allen Begunstigers, Vrienden en Bekenden een gelukkig Nieuwjaar. Harteljjken gelukwensch bjj de intrede van bet Nieuwe jaar aan Vrienden en Begunstigers. JACa. STÜRM, Mr. Schilder. Lekkkerkerk, 1 Jan. 1906. Aan Familie en Vrienden alhier, Streefkerk en omstreken wordt een gelukkig Nieuwjaar toegewenscht door G. VAN WILLIGEN. A. VAN WILLIGEN—Mouhik. Groot-Ammers, 1 Jan. 1906. Bjj den aanvang van 1906 mjjne beste wenschen aan Familie, Vrienden en Bekenden. K. VAN DER WILLIK. Noordeloos, 1 Jan. 1906. Mjjne beste wenschen voor 1906. C. DE WIT, Schoonhoven. Wagenmaker. G. VAN DER WOLF, HOtel-Restaurant „Stadsherberg", Scboonhoven. P- f De beste wenschen bjj den aanvang van 1906 voor Vrienden en Bekenden. Firma Wed. WOLFF k Z». Schoonhoven, 1 Jan. 1906. Aau Vrienden en Begunstigers mjjne barteljjke gelukwenschen bjj de intrede van het Nieuwe jaar. Wed. W. J. WIJNANDS. Schoonhoven. Heil en zegen bjj de intrede van het Nieuwe jaar gewenscht aan Vrienden en Begunstigers door R. LANDVOORT, Magazyn „De Lucifer", Nieuwe Haven, Gouda, 1 Jan. 1906. H. TEMPELMAN Dzn., Mandenfabrikant, Bergambacht a/d Hoogendjjk, bjj Scboonhoven. Harteljjken gelukwensch aan Cliënteele en Vrienden bjj de intrede van 1906. H. PELTENBURG, Schoonhoven. Timmerman. Het PERSONEEL der Firma S. k W. N. VAN N00TEN. m. h. g, Bchoonhaten, 1 Jan. 1906, H. M. DEN UIJL, iu Gouden- eu Zilveren Werken, Dam 63, Scboonhoven. Vrieudeu, Bekenden zoowel als Begun stigers, hier en omstreken, zjj barteljjk toegewenscht Ps. 67 vs. 2: God zjj ons genadig en zegene ons in dit nieuw be gonnen jaar. GERRIT ZWIJNENBURG. Noordeloos. Onzen harteljjken dank aan allen, die belangstelling betoond hebben tjjdens mjjn verbljjf in het Ziekenhuis eu bjj mjjn tehuiskomst. Tevens onze beste wenschen aan Vrienden eu Begunstigers bg de wisseling des jaars. T. J. ZIJDERLAAN en Echtgenoote. Schoonhoven, 1 Jan. 1906. s

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 2