Stoomboot „J0HA1S SCHOONHOVENSCHE COURANT m M 1 Januari 19116. ff. 2678. (L J. van der KOP, aa Le Persan-Banden flaadel in lijm, HisiilM, Litenrai eu Sigari A. N. VAN ZESSEN, Oragist en MeoMer, WIKTE R-A R T I K E L E K. M-1 MvA, I KAPITALEN KLAAGT ee KUNSTBESCHOUWING. SOLSER en HESSE, solide RIJWIELEN C. ROMEIJN, E.Br^ndsm^ SCHOONHOVEN en CULEMBORG. IN UITERLIJKE WELSPREKENDHEID te Haastrecht. Tooneeluitvoering te Schoonhoven Kennisgeving. Dienstregeling 1906. WESSANEN LAAN, Wormerveer. „VAN BEEKUMs KINDERMEEL", Binnerotte No. 111, Dropsoorten: Tweede Blad. NATIONALE WEDSTRIJD DONDERDAG 22 FEBRUARI 1906, met medewerking van de „Parjjsche Bezetting". DRIE HOEDEN. Gevolgd door: DE GRUWELDADEN. J P LFFNINC Groot-Ammers Haandag 1 Januari 1906, HET ONDERLING CREDIET, gevestigd te ROTTERDAM, Tuoneelvereeniging „Concordia" te MEERKERK. UITVOERING NUMMER 5327 F. STOPPELENBURG te Stolwijk. Na afloop BAL. HFT VFRIUBEH Ti^TfffifriT Na afloop BAL. Kuijlenburg Woudenberg, SCHOONHOVEN. S HET GOEDKOOPST ADRES en REPARAT1ËN i, m F. VAN ZESSEN NIEUWJAARSDAG: Rjjtnig- en Wagenmaker, DOELEN, SCHOONHOVEN. WESSANEN LAAN, Wormerveer, LIJNZAADKOEKEN. Vruchtboomen-Aanbietfing. A. VAH DEK HO VEI Wz., TE KOOP: Letterbanket enz. V. H. DOESBURG, HELPRIG KLEIN 9 Montfoort. Speciale inrichting voor compl. Bedstellen, Veerenbedden met Overtrekken, Matrassen, Wollen-, Gestikte- en Moltondekens. Wei W. VAM BEEKUM, Fabrikante, Cnlemborg. Scheikundig, Bacteriologisch, Hygiënisch Laboratorium, Teiei. 853. Stadhuissteeg 12, Rotterdam. sc^ikd-vdSge- Dr. S. S. COHEN, Gediplomeerd Handels-Qssaieur. &SSA-fti LABTTkATORIUM. GOUD-ESSAAI (Good- en Zilverbepaling) ZILVER- fl van The India Rubber, Gutha-Percha en Telegraph Work Go. Ltd. WaterpoortGorinchem. J.. BREIJ, Nieuwpoort a/d Lek. WILLEM PHILIP, loopman in LEVRHD- en GESLACHT VEE, ROTTERDAM. h en RIJTUIGEN h L VAN ZEVENHOVEN, SPLIETHQFF BEEUWKES Co., EOTTBEDAM. AMSTERDAM. E1SCH UW BON, want Specialité's voor Hoest en Verkoudheid: Voor Winterhanden en Voeten: hij heeft waarde. - 5 gulden aan bons worden legen 25 CENTEN ingewisseld. Gemeenteraad van Schoonhoven. BIISEBLAID. "l ^.tluikende bloempje", «ODDEST. In «„der" mLAilI.EsT," teBcl"k1""' »»lM« MEBE-, ftn in he*Knü,t" eu sPorigebonw „CONCOBDI4». hebbenden"toég'ïóndeii. MO«, worden de voorwnerden aan belang- NSmkns hst Bestuurt Hn—traclat, ia Dec. 1906. A^A^HOOFT. OP 5 JANUARI A. S. jTc.hSDDTlEBsfELGEZELSCUAP Directie van den Heer Opgevoerd zal worden: Kluchtspel in 3 Bedrjren. Vrjj ""«"rWnittol Fr.nscb mor bet Ned. Tnnneel door Blijspel in 1 Bedrijf van FIEBERMAN. Bespreking van plaatsen op den dag der voorstelling van 12 tot 2 uur 4 10 g'ém per persoon. Aanvang 8 uur. Ingang NUdezilde. —a... Entrée: le Bang f 0,75, Se Bang r 0,50. Militairen beneden den rang wan Onderofficier HALF GELD. De UITVOERING van het Fanfarekorps te kon 2en Kerstdag niet plaats hebben wegens een sterfgeval onder de Familie der werkende leden, maar zal nu gehouden worden op des avonds half reven. HET BESTUUR. IXa.nd.At Van SCHOONHOVEN naar ROTTERDAM 4.45 en 1».»0. 5.80 en». «O. 7— rnia.SOa. Hlnda,: Overfie dalen heb. Zanda,i VanR0TTERDAMniarSCH00NH0VENll.45en5.8O. 0.45 en 5.80. DE DIRECTIE. PBIJWIOITBAST OF AA.VVBAeE. •pgerlcht in 1S65, Taer(]gtnln IV*. 10. Geeft v••rochetten op allerlei gebied (landbanw, scheepvaart, handel, nijverheid enz.) onder hypothecair verband, depót van effecten, borgtocht of nader overeen te komen voorwaarden; Sluit beleeningen; Voor inlichtingen vervoege men zich: Te Ganda bij den Heer J. J. A. MONTIJN. Notaris aldaar. Alblasserdam hjj den Heer P. A. VAN BUUR ES, Candidaat-Notaris aldaar. Garlaohem hjj den Heer C. J. A. BOOM, Candidaat Notaris aldaar. b Zaudag 7- en Maandag 8 Jaunarl n. s.de* namiddags wan 1—8 aar, zal ln de Teehensehoel te 8ehaonh*wen eene collectie AQUARELLEN wan eerste Schilders ter bezichtiging gesteld werden. Entrée: Z*ndag 10 Cts. en Maandag 25 Gis. per pers*on. Verlating van een Aquarel, ad 50 Gts. per lot. (Deze verloting is goed gekeurd b(j besluit van Burg. eu Weth. van Schoonhoven, d.d. 19 Dec. 1905, No. 925.) H. W. VERSTEEVEN. •p Waenadug 8 Januari 1900, in de Zaal van den Heer T. KLEIJN te Hearkerk. Opgevoerd wordt: of bet Later D brief j e van Baas Drilt» oor, Oorspronkelijk ToODfelspel in 2 Bedrijven en 4 Tafereelen. Optreden van de Heeren KARAKTER HUMORISTEN, op Donderdag 4 Jaunarl 1000, bij Aanvang 7 uur. Plaatsbespreking tot Donderdag A lO €t- Eatrée f 0,70. 6e Ondergeteeke^yihtekM 'aiiuvuor alle in ff\ Jkèf^nnrknmenrffl r\ Q •■■■^Wocmsperiu^ Bedrijven. Entrée f O,SO. Aanvang 7 uur. SS aanleggen van Gaar* en Water' - leidingen, maken van Pampen, Leidekken Houtcemenlbe- f dekking, nlann van Morton* 1* B PlJpwellen er/.. 4> Vertegenwoordigers van Rubo g rold-Dakbedekking voor Schoon- - 5 hoven en Omstreken. gg Havenstraat 420, Q BADEN. CLOSETS. VOOR ie (Aroot-Ammem Onde Betuigen worden tegen hoogeo 1 prijs ingeruild. KONINKLIJKE FABRIEKEN OPGEB1GHT Aa 1705. Aangezien ons gebleken is, dat er in den laataten tgd misbruik wordt gemaakt van den goeden naam onzer Lijnkoeken, deelen wij hierdoor onzen geachten afnemers mede, dat, ter voorkoming van misverstand, onze Lijnkoeken voortaan zullen wor- den gemerkt W L. WE88ANEN A LAAN. OPGERICHT 1705. KONINKLIJKE FABB1EKEN. Voedert uw Vee met de Znlwere Murwe Merk „STER" en »W L", uitmuntende door hoog eiwit- en vetgehalte en grootste voedingswaarde. FCT.-Plpl.au» Pnrll. ÏOOO. Wegen «..dei Medaille.. aangebadeu als le hypotheek ap Landerijen. Adres Notaris REUMER, Garlnehem. Nu de beste tgd om te planten l Nog voorbanden: Een groots lartjj 1ste kwaliteit hoog- en nlfstam APPEL- en PERE- BOOMEN in de meest gevraagde huixtelseoorten; alsmede PIRA MIDEN. ROZEN, CONIFEEREN, HEG- PLANTSOEN enz.; billijke prtfsen, puik wortelgestel. Boomen, welke met ge groeid lijn, worden kastalaas vergoed. Catalogns op aanvraag gratia verkrijgbaar. Aanbevelend BoomkweekerÜ „KWEEKLUST", GBOOT-AMMER9. au Aaaerlkaaasch gri verschillende grootte. Adrea T. VOORMOLEN, Nlei Banketbakker, Loplkerstraat, Schoonhoven. f 8»,—, 85,-, 40,—50,-, fr. n. stat.; id. kapok f 84,-, 87,50, 88,50, 40,-. Zending reinbasra. Vrij zicht. een uitstekend voedingsmiddel voor kinderen van eiken leeflgd, ia om zgne licht- ▼erteerbaarheid ook zeer aan te bevelen voor lgders aan maag en ingewanden. Door H.F Doft^FF- aanh -olen. li ei wordt verkocht in pakjes van f 0,80 en f 0,15, voorzien van gedeponeerd 4 fabrieksmerk en controle garantie-zegel. TARIEF.UITTREKSEL: BU abonnement bUzandere condition. Onderzoek wan Meststoffen, Landbouwproducten, Leveas- middclen enz. g|j over uw RIJWIELBANDEN, vraagt dan de kwaliteit zooals die wg vroeger gewend waren. Iets booger in prga dan de gewone merkeD, doch enarm gaed- kaaper in gebruik, z|jn Verkrijgbaar b|j Filiaal Kerkbnnrt, Slledrecht. Agent waar Molenaarsgraaf en Omstreken L. MOLENAAR. is en bl(jft gevestigd Haek MEENT, Telepfaaan-Na. 8887. Steeds voorhanden nieuwe en ge bruikte Kattenslngel, GOUDA. Lenvehawen 88—40 Specialiteiten voor het inriebteu was allerlei FabrteklnstallaUea van Haut-, IJzerbewerkiug'MachlneaGraas- malerijen en Polderbemalingen met Gaa-, Pe troleum-, Zuiggas-Motoren en Stoommachines. Levering lot uiterst concurreerende prijzen van BORDEAUX- en PORTWIJNEN, COGNACS, BOERENJONGENS, ADVOCAAT, fy'ne en ordinaire LIKEUREN, CITROEN en RUM PUNCH WHISKY, JAMAICARUM en ARAC, Oude- en gewone JENEVER, HolL en Fransche inmaak-BRANDEWIJN. fijne PORTOJUCO en VARINAS. ■K* Vraagt Prijscourant. VT Wederverkaapers kaag rabat. Alle zendingen franco door 't geheele Rflk. Probeer onze prima PUNCH in prjjzen van f 1,—, f 1,25, f 1,50, f 2,—, f 2,50 lenx. Na ootvangst van postwissel 3 flasecbso franco thuis door 't geheele rök. SIGAREN, in prima kwaliteit, steeds voor radig vanaf f 1,— per 100, PANATELLA'S, recht, vierkant of knak- model, in blik- en hout fust. Het adres voor luxe-verpakkingen. SIGARETTEN vanaf 25 Ct. per 100. Specialiteit in ORT t rm wmtri Alléén ln verzegelde pakjes, woorden van bovenstaand gedeponeerd handels merk, verkrijgbaar. In het bQzonder wordt de aandacht gevestigd op SOUCHON THEE, f 180 per S ons Katjes-Dropperbnsl2Cts. W. H.-Drop1'2 Zoute Drop12 en 16 Cts. Gecandeeru Zoute Drop 16 Cts. Zoute Knoopjes-Drop 12 Witte Drop26 Melange-Drop15 Salmiak-Pastilles 15 en 25 Cts. Pypen-Drop per pijp 5, 7, 8, 10 en 12 Gele Jujubesper ons 18 Cts. Asthma-Poeder Bóom per doos 65 Cts. Asthma-Sigaretten K. H. 50 en 90 Cts Echte Abdijsiroop uit het Klooster Santa Paulo, van L. I. Akker te Rotterdam, kleinste flacon 90 Cts. Kloosterhomg, Klooster tSt. Laura, 60 en 100 Cts. per llacon. Poncelet-Pastil les, per doos 75 Cts. Salmiak-Pastilles, per doosje 6 Cts., per flacon 18 Cts. Mentha-Pastilles K. 11., per flacon 25 Cts. Emser-Pastüles met en zonder Staatscontróle, per doos 42 Cts. Teercapsules, Thevenot 50 Cts., Guyot f 1,10 per flacon. Pastilles Geraudel, per flacon 75 Cts. Pastilles du Dr. Dumont, per doos 65 Cts. Mehanthe of Druiven-Borst-Honig-Extract, per flacon 40 70 en 100 Cts. Iloode Hoest-Siroopper flacon 100 Cts. Kreosoot-Capsules, per doos 50 Cts. Ilièmta Glycerinol Toilet-Lanoline Manill Glycerinum Lanolinum Vaselinumwit. en geel Boorzalf Zmkzalf Kloosterbalsem Dennebalsem per doos 12V» Cts. tube 25 25 flacon 30 ons 12 25 15 18 18 potje 35 40 Glycerine-, Vaseline- en Lanolinezeep, Lana- crèmezeep, Cacaoboter Glycerinezeep. Vergadering op Woensdag 6 Dec. 1905, nam. 6V« uur. (Vervolg en slot van No. 2577 De voorzitterAan de orde is de be- grooting 1906 van de waterleiding. Bg het betrekkelijk art. zegt de voorzitter: Het water moest vanzelf hevelen, maar er is veel gas daarvoor noodig. De heer J. W. Valk: Die gasfabriek en die waterleiding zijn raadselachtige bedrijven. De voorzitter: Ik begrgp niet, dat er zooveel gas meer noodig is om water te krijgen. De heer J. W. Valk: Het hevelpysteem is door ons beproefd, maar dat gaat niet mooi. Wat de bronnen betreft wel, die staan nog even hoog als toen de watertoren voor 't eerst begon te draaien. De heer A. van Lomwei: Dat zal zoo niet blbven. De heer J. W. Valk: Hoe heb ik het nu? En gisteren hebt u staan te beweren „hoe meer je pompt, hoe meer water"? De heer A. van Lom wel: Het kan op houden: niets bestendigs hier beneden. De voorzitter: Ik heb nog geen voldoende inlichtingen van den voorzitter der gascom- missie bekomen, op welke gronden dat zooveel booger geraamd is dan tot dusverre. De heer J. W. Valk: Als u ziet, hoeveel meer ontvangst aan water er is, dan begrijpt u, dat bet ook meer aan gas kost om dat water naar boven te brengen. De voorzitter zegt: voor het onderzoek van drinkwater f 20 vind ik bedeDkelgk. Niet dat ik er voor beD, om het geld maar uit te geven, maar waaraan kan het beter nitgegeveD worden dan om behoorlijk te zien of bet goed is. Wanneer meu wacht tot er gevaar bestaat, dan is het al te laat. Er staat een enkelen keer onderzoeken; wanneer is dat? In den zomer? De heer J. W. Valk: Toen wjj daar kwamen, was ons eerste werk de uitgaven in te krimpen. Toen kwam al direct de post ▼an f300 voor onderzoek van het water. Dat ons water ijzerhoudend is weet iedereen. Het water onderzoeken zonder deskundige gaat ook al, want de directeur kan dat wel met zijn praeparaten. Ik geloof, dat bet onze roeping is om dat geld te besparen, la 't voorjaar is het nog gedaan en toen is gebleken, dat het water even goed was als vroeger. Ik acht dat eeu uitgaaf, die niet noodig is. De voorzitter: De commissie zou ook gaarne overgaan tot bet plaatsen van ver schillende watermeters en zij brengt daarom een geldleening op de begrooting. De reden, waarom men watermeters wil, zal de voorzitter van de commissie wel willen toelichten. De heer J. W. Valk: Dat staat in verhand met de verordening en is voor industrifiele inrichtingen. We z|jn begonnen met water closets aan te slaan en nn kan die maatregel doorgevoerd worden omdat het geen geld koat om die meters aan te schaffen. De voorzitter: Dus de bedoeling is alleen wanneer de raad vaststelt een verordening die in ontwerp is. Verwerpt de Raad die, dan behoeft het dus niet. De heer J. W. Valk: Met uw betoog zoudt u de raadsleden bang maken met een nieuwe verordening. Het is alleen om enkele veranderingen tot hun recht te laten komen. De hoogere raming zit in de nieuwe aan sluitingen. (De begrootiog wordt alsou zonder hoofde- ltyke stemming aangenomen). B(j volgn. 20, het veer over de Lek, zegt de heer P. van Sonsbeek: Ik heb er bg een vorige gelegenheid al eens over ge sproken, maar is die contróle over bet veer, die aan één z(jde der rivier kan geschieden, al in orde De voorzitter: In het college van het Dageljjksch Bestuur is daarover ai gesproken en w(j zullen zien. die tegen 1 Januari a. s. te verbeteren. Er is wel een afdoende maatregel te nemen, maar dat gaat niet. Die afdoende maatregel zou wezen aan beide kanten der rivier een wachthuis; maar dan beeft men daarvoor ook weer 2 personen noodig. Burg. en Weth. zulten nog eens zien. De heer P. van Sonsbeek: We hebben (och niet aan twee z(jden te controleeren. De heer C. L. van WillenswaardIk zou ook veronderstellen dat het heel goed aan één z(jde kan geschieden. De voorzitter: Het is niet alleen over dag, maar ook 'snachts; heel in de vroegte is het al druk. Het is geen betrekking, die men maar zoo licht moet stellen. Do heer J. W. Valk: Er is al twee jaar jaar over de conti óle van het veer gespro ken en ik beo het met de heereo eens, dat de zaak niet is zooals zq behoort te z(jr. Toch weoschte ik wel eens, dat die beide heereo een schema maakten, hoe het wer kelijk in orde te brengen is. De heer C. L. van Willenswaard: Ik heb laatst een heel eenvoudige coutróle gezien, op de pont bevond zich een bus, als de armenbus. De betrokken veerlui geven bil jetten uit en die doet men na den overtocht m de bus voor de contrdle. De voorzitter: Laat ons de contróle laten rosten. Burg. en Weth. zullen er naar stre ven het te vereenvoudigen. We kunnen daarbg gebruik maken van wat we geboord hebben van de beeren Van Willenswaard en Van Sonsbeek. De heer P. van Sonsbeek: Wanneer men aan ééa zjjde gaat contröieereo, dan z(jn het betrekkelgk geen groote onkosten. De heer Vegter zit toch op zjjn kantoor om de ad ministratie bij te houden; daar moeten dan alle lui, die over moeten, voorbg, zg nemen hun bewijs mcé en aan den overkant wordt dat ingenomen. In het terugkomen moet men ook zgo kantoor weer passeeren. Mocht hjj geen gelegenheid hebben om daar te zit ten, dan kan z(jn zoon het doen. De voorzitter: Het is ook mijn idea en dan daar een huisje bouwen. Bij volgn. belasting op de honden, zegt de heer P. van SonsbeekWordt de belas ting op de honden niet op tweeërlei wgzen Eslad, voor gewone bonden en voor trek- onden Die trekhonden wandelen zoo maar door Schoonhoven's straten; hebben zg daar het recht toe? De voorzitter: Eigenlijk niet. De heer P. van Sonsbeek: Ik zeg dat uit het oogpunt van gevaar. Er loopen er ge regeld op den Wal en op de Meent; ik dacht, dat die gemuilband moesten loopen. De voorzitter: De honden, die voor een bedrfif zijn aangegeven, mogen niet los over straat loopen. Een muilkorf is niet noodig, alleen wanneer zU gevaarlgk worden geacht voor de ingezetenen, zooals nog onlangs. Ik breng de begrooting in rondvraag. Wordt aangenomen met 9 tegen 1 stem; tegen de heer A. A, Graves Kooiman. De voorzitter: Ik heb nog een mededee- ling te doen. Aangetien, zooals ik b(j een vorige ver gadering gezegd heb, de Minister het onnoo- dig vond om de commissie baar opwachting te laten maken en er hier veroudersteld werd, dat de Minister niet volledig was in gelicht en niets wist ten opzichte van de mededeelingen, die bier gedaan waren, van de plannen, die in uitzicht ztyn voor een Katholieke school, heb ik het, als voorzitter van den Raad, mijn plicht geacht hem die mededeelingen te doen. om de zekerheid te hebben, dat bg daarmede Diet onbekend zou zijn. De heer J. W. Valk: Ik begrip dat niet. Dus u hebt den Minister medegedeeld wat u hebt voorgesteld in de vorige vergadering De voorzitter: Ik dacht, dat ik nog al Hollantlsch sprak. In een vorige vergadering heb ik mede gedeeld, dat de Minister bet onnoodig vond de commissie te ontvangen. In do vorige vergadering is er besloten, dat een verslag zou worden opgemaakt, dat eerst hier de revue zou passeereD. In afwachting dat dat verslag klaar zou zijn, heb ik den Minister medegedeeld dat er uitzicht bestaat voor bet slichten van een Katholieke school, omdat men in die ver- gadering twijfel geopperd had, of dat den Minister bekend was. Dat was het hoofd motief van het verzet van den Raad. Dus ik heb gedaan wat ik meende dat rnQn plicht was om te handelen volgens de in zichten, volgens de bedoeling van den Raad. De heer J. W. Valk: Ik vind het heel aardig van n en zeer voorkomend, als Zijne Excellentie de Minister weigert de deputatie te ontvangen, u op eigen gelegenheid den Minister bezoekt en hem mededeelt wat wö gedaan zouden hebben; daar dank ik u hartelgk voor, ook dat u het hier hebt mede gedeeld. Ik wil terugkomen op het voorstel van de laatste vergadering. En is voorge- steld om ZE. den Minister van BinnenI. Zaken een uitvoerig verslag te zenden en i hem mededeeling te doen van den geheele t schoolkwestie. I Toen ik dat verslag kreeg om mijn op merkingen er op te maken, gevoelde ik toch ook, dat wanneer in zoo'n verslag ieder bet zijne wil zeggen, de Miuister zegt geen tijd te hebben om zoo'n verslag te lezen. Daarom 1 wilde ik dat maar intrekken en voorstellen f Z.E. niets anders te zeggen, dan dat we gaarne eenige maanden verdagiDg zouden zien van de schoolkwestie, gezien den ande ren toestand, die is ingetreden, nu men ook voor de Koomsch-Katholieken een school f gaat stichten. Gaan z(j daarmede door, dan I is de gemeenteraad pas defioitief bg machte te besluiten, te doen wat mogelijk is om het onderwijs te bevorderen. De voorzitter: Ik moet objectié maken. U begint een voorstel te doen om een voor stel in te trekken, dat reeds een raadsbesluit is geworden. U stelt voor om dat besluit in te trekken. Wordt dat voorstel onder steund De beer A. van LomweJ: Dat ondersteun ik niet. Ik vind den toestand van de school zoo elleDdig, dat al wordt er niet veel aan gedaan, er toch wat aan gedaan moet worden om haar beter te kragen. De voorzitter: Ik bedoel of het voorstel heer Valk, om terug te komen op het genomen besluit, ondersteund wordt. De heer H. A. Schreuder: Ik geloof niet, dat het noodig is om dat besluit in te trekken. Wanneer wö er alleen maar aan toevoegen, dat na al, wat in dat rapport staat De heer J. W. Valk: Er ia nog niets van klaar. De heer H. A. Schreuder: O, anders wilde ik er alleen bjjvoegen, dat. we wilden wachten tot we weten wat de Roorasch Katholieken zullen doen. De voorzitter: De heeren schijnen mij niet te begrijpen. Wanneer 2/3 van de aanwezige leden er vóór zlfn om op een vroeger genomen besluit terug te komen, kan dat. Daarom begin ik te vragen, of dat voorstel ondersteund wordt. De heer J. W. Valk: Het voorstel is bg mg' geboren geworden, omdat het én voor den secretaris, én voor u, én voor het college en de raadsleden gemakkelgker is. Ik veronderstel, dat ZE de Minister van Binnenlandsche Zaken thans volkomen op de hoogte ïb en daarom zeg ik, dat ik bereid ben dat besluit in te trekken. Maar ik heb direct een ander voorstel. De voorzitter: Ik vraag nu nogmaals aan den Raad, of bij geneigd is om daarop terug te komen. De heer H. A. Schreuder: Ik viüd het goed. Ik stel voor, beide dingen te ver eenigen. De voorzitter: Dat kan niet. Ik zal het voorstel van den heer Valk, om het besluit in te trekken, in rondvraag brengen. Wordt verworpen met 5 stemmen; vóór da heeren H. A. Schreuder, J. W. Valk, J. G. Doesburg en P. Greup. (De beer Graves Kooiman was bg deze stemming af wezig). De heer A. van Lomwei verlaat do ver gadering. De heer H. A. Schreuder: Nu kunnen wfj ten tweede toch besluiten, dat bfl dat rap port gevraagd wordt rekening te houden.... De voorzitter: Ik weet niet wat ten tweede is. De heer H. A. Schreuder: Wat de beer Valk wilde, n.l. den Minister verzoeken, de beslaande schoolkwestie eenige maanden te verdagen, totdat blgken zal of de Katholieken een school zullen stichten en die geopend zal zjju en baar kindertal zal bevatten, om dau te school te maken. De voorzitter: We spreken veel te lang daarover. Het besluit, dat de vorige ver gadering heeft genomen, is gehandhaafd en nu stelt de beer Valk voor er toch nog een tweede voorstel bg te voegen. De heer J. W. Valk: Dan zal ik er wel voor zorgen dat bet er in komt. De voorzitter: Het wordt een Babyloni sche spraakverwarring. Meent de Raad, dat Burg. en Weth. on waarheid zullen gaan vertellen? W(j hebben een verslag op te maken van de historie, die achter ons ligt, en aan het slot komt natuurlek de kwestie van de mogelijkheid van de komst van een bgzoodere Katholieke school en daaraan wil de Raad verbinden zijn wenscb, dien de beer Valk geuit heeft, om die kwestie uit te mogen stellen. Nu verzoek ik den heeren het niet moeiljjk te maken en de zaak nog langer vast ta houden, door hun eigen zienswgze en opvatting daarin te willen terugvinden. Wat zjj gezegd hebben van de zaak kan er in, dat is de historie van de zaak. Maar we zijn nog niet klaar, er is nog wat te behandelen. Aan de orde is een adres van de gemeente- ambtenareD, waarbg gevraagd wordt om adhaesie te willen betuigen aan het adres der gemeente Steenwgk gericht aan de Tweede Kamer der Stateu-Generaal in zake R gkspensionneer ing. Het ligt in den geest van den tgd om aan ambtenaren, die niet meer bekwaam zgn, onverschillig door welken toestand, een zeker pensioen te verzekeren. De heeren zullen zich er dus wel mede kunnen vereenigen om adhaesie te betuigen. Dan is aan de orde de rekening 1904 van het Burgerlgk Armbestuur, die door den Raad niet is goedgekeurd, b(j welke beslis sing het Armbestuur in beroep is gekomen bg Gedeputeerde Staten. De financiëele commissie heeft daarop het volgend verslag uitgebracht: Wjj zijn van oordeel, dal in dezen kan worden volataan met eenvoudig te verwijzen naar de destgds omtrent die rekening door ons uitgebrachte rapporten. Alleen wenschen wjj er nog op te wgzen, dat niet geheel uaar waarheid wordt getuigd, als het Armbestuur zegt dat de rekeniog en bijlagen geen aanleiding hebben gegeven tot aanmerkingen, doch alleen het nadeelig saldo van f 819,45V«- Zeer duidelijk is in het desbetreffend rapport gezegd, dat het kasboek niet voor contróle vatbaar was, en daaruit volgt dat dan de cijfers der reke ning niet met juistheid bunnen worden be oordeeld. Het zal dan ook gewenscht zgn Gedeputeerde Staten er op te wflzen, dat het kasboek en de bedeeliogslljst, de twee regis ters, die naar onze meeniDg mede den grond slag vormen voor de beoordeeling der cijfers van de rekening, niet ziin overgelegd." Verlangt een van d« leden ook het woord daarover De heer A. A. Graves Kooiman: Er is door het Armbestuur naar Gedeputeerde Staten gezonden datgene, wat door het Armbestuur aan dan Raad gezonden ia. We hebben aan den Raad gezonden de rekening over 1904 met alle mogelijke be scheiden. Toen is ons gevraagd door Burg. en Wetb. om inzage te mogen hebben van onze administratie, bestaande uit een klad administratie, waaruit de rekening getrokken wordt, daar geen voorschriften door den Raad gegeven z(jn hoe wg onze administratie moeten houden. Toen hebben Burg. Weth. die stukken, die naar mijn oordeel behoorden te blgven hg Burg. en Weth., in de Commissie van Financiën gebracht, die er ten onrechte kennis vao hoeft genomen en rapport uitgebracht betreffende het tekort van 1904 en tegelijk over de gehouden administratie van onzen boekhouder. Dat er wat aan gemankeerd heeft, wil ik ge- looven; dat er op elke bladzijde geradeerd is, is ook waar, maar ik zou een enkele vraag willen doen: was er op de rekening 1904 geradeerd, ontbrak er iets aan de be scheiden om na te zien? De rekeningen waren er toch bg? En gesteld eens, dat de Raad aan den gemeenteontvanger zou vragen „breng je boeken hier", dan zou h(j toch zeggen „dat is niet des Raads, dat is aan Burg. en Weth." Nu zeggen de heereo, dat niet naar waar- "beid wordt getnigd en dat het kasboek niet is overgelegd. Wanneer zij die boeken willen hebben, met pleizier. De heer H. A. Schreuder: Ik geloof, dat de beer Kooiman abuis is. Er wordt gezegd in het rapport, dat niet naar waarheid wordt getuigd als het Armbestuur zegt, dat de rekening en bglagen geen aanleiding hebben gegeven tot aanmerkingen, doch alleen het nadeelig saldo. Er zgn wel degelgk nog andere aanmerkingen gemaakt. De voorzitterMisschien is het m)jn schuld, dat de heeren daarobcr beginnen. Ik heb gezegd, dat aan de orde was de rekening 1904; het betreft wel de rekening 1904, maar niet als zoodanig, anders zou ook de heer Kooiman zich van mede-beraadslaging moeten onthouden. Het is alleen dat schrgven, dat de rekening betreft en u hebt gehoord wat de Commissie van Financiën heeft gerapporteerd. De heer Kooiman betwijfelt of die boeken in banden hadden mogen worden gesteld van de leden van den Raad en maakt een vergelijking met de boeken van den ont vanger, maar hij ziet over het hoofd, dat dat verschil hemelsbreed is. De wet zegt wie de boeken van den ontvanger beeft na te zien: dat is het college van Burg. en Weth. en casu quo Gedeputeerde Staten; maar dat zegt de wet niet ten opzichte van het Burgerlijk Armbestuur. Integendeel, alle bescheiden, die op de rekening van het Armbestuur betrekking hebben, alsmede de opening van alle zaken, die op de administratie betrekking hebben, is de interpretatie die staat in de Memorie van ToeücbtiDg van de armenwet. De Raad is wel degelijjk bevoegd zich te doen voor leggen alle zaken en dat heeft de Raad verlangd in z(jn commissie en die commissie heeft dat gevraagd aan Burg. en Weth. en die hebben dat op huo beurt gevraagd aan het Burgerlgk Armbestuur en zoo is dat ook weer teruggegaan. Dat is dus heel correct. Hoe die boeken zijn aangehouden? Ik heb voor mg liggen een gedrukt stuk van 1898. waarin een opgaaf is gedaan van de instellingen, bedoeld volgens art. 2 der Armenwet, onder letters a en d en daar behoort ons Armbestuur toe. Het Burgerlijk Armbestuur houdt dus van 1899 een naamregister, als is voorgeschreven. Dit is niet gebeurd, anders was de zaak gemakkelijker geweest. Nu kregen we een boek, waarin was gekrabd. Burg. en Weth. hebben dus sinds dien ttyd meer dan een odwaarheid aan den man gebracht; wg wisten niet beter of die administratie ge schiedde zoo en nu blgkt achteraf dal het heel anders is. Den indruk, dien de raads commissie heeft, hebt gg gehoord. Is de R*ad van dezelfde meening als de commissie Du3 Burg. en Weth. zullen aan Gedepu teerde Staten berichten, dat de beschou wingen, waartoe die stukken van het Arm bestuur aanleiding geven, nedergelegd zgn in het rapport van de commissie. En wat adviseert de Raad? De heer G. J. Niekerk: Zou bet niet beter zgn om die boeken er bij te sturen om tgd te winnen? De heer Kooiman zeide, dat er niets geen bezwaar tegen was en dan hebben zg volledige inzage. De voorzitter: De heer Niekerk stelt dus voor, dat bg dat antwoord zullen worden gevoegd de boeken over 1904. De heer G. J. Niekerk: Een voorstel is het niet, maar ik wilde wel eens weten, of Burg. en Weth. het niet daarmede eens kunnen zgn. De voorzitter: Burg. en Weth. zitten hier niet als zoodanig. Hierover wordt eigen oordeel gevraagd. Zgn alle leden, behalve de heer Kooiman, er voor? De heer C. L. van Willenswaard: Ik vind ook, dat de geheele boekhouding er bg moet. De heer A. A. Graves Kooiman: Denkt er om dat ik gezegd heb, dat Gedeputeerde Staten die stukken krggen kunnen wanneer zg dat noodig achten. De voorzitter: Ik vind het minder fair, om uit eigen beweging die boeken te zenden. Willen zg er meer van weten, dan zullen zg er wel om vragen. De heer G. J. Niekerk: Dan trek ik dat in. De voorzitter: Maar het advies van den Raad? De beer H. A. Schreuder; Wat moet de Raad adviseeren? De voorzitter: De Raad heeft te beslissen al of niet de goedkeuring te onthouden aan de rekening. Blfift de Raad bij zijn oordeel, komt hg er op terug, of blijft hg by zijn beschouwing? De heer J. W. Valk: Naar m(jn bescheiden meening kan het niet anders. W(j hebben gezegd, dat wij de rekening niet goedkeuren. Nn vragen de Staten inlichtingen en nu moet ook de Raad die inlichtingen verschaffan. (De heer Kooiman begeeft zich buiten de vergadering). De voorzitterDe Raad zegt dus, dat die stukken hem geen aanleiding geven om terug te komen op de genomen beslissing? Niemand tegen? Dan is dat aangenomen, (Alsnu gaat men over in besloten ver gadering). Na heropening der vergadering wordt voorgelezen het volgend rapport der Com missie vau Financiën, betreffende reclames tegen den hoofdel(jken omslag; waarmede de Raad zich vereenigde. Naar ons oordeel moet de aanslag van C. H. Bramlage worden teruggebracht op f 2000—f 1100; mevr. Malingré worden terug gebracht op f 2000—f 2100; H. Schilt wor den gehandhaafd; J. M Kleian worden ge handhaafd; J. van den Bergh worden teruggebracht op f 800—f 850. Verder niets meer aan de orde zQnde, sluit de voorzitter de vergadering. Kantongerecht SCHOONHOVEN. Zitting van 28 December 1905. J. d. L arbeider te Lekkerkerk, overtreding leerplichtwet, f 3, subs. 2 d. hecht. P. S., bouwman te Ammerstol, overtreding jachtwet, f 3, subs. 2 d. hecht. P. M.. vissch^r te Stotw(jk, als voren, f 3, subs. 2 d. hecht., met verbeurdverklaring van de in beslag genomen schakel en bevel tot vernieling J. K. en I. S., visschers te Lopik, als voren, ieder f 1, subs, t d. hecht. G, Rm arbeider te Montfoort, als voren, 2 m. f 1, subs. 2 m. 1 d. hecht., met ver beurdverklaring van de niet in beslag ge nomen schakel en bevel tot uitlevering of betaling der geschatte waarde ad f 0,25, subs. 1 d. hecht. W. A., visscher te Stolwijk, als voren, f 1, subs 1 d. hecht. N. B„ tuinier te Ondewater, als voren, f 1, subs, t d. hecht. A. H., visscher te Jaarsveld, ala voren, f 1, subs. 1 d. hecht. A. R., B. van Z. en C. v. F., visschers te Jaarsveld, als voren ieder f 1. subs 1 d. hecht. H. C. K., visscher te Hardingsveld, als voren, f 3, subs. 2 d. hecht. T. v. E., arbeider te Jaarsveld, als voren, f 3, subs. 2 d. hecht. J. van den H., werkman te IJselstein, als voren, 2 m. f 2, subs. 2 m. 1 d. hecht., met verbeurdverklaring van het in beslag ge nomen geweer. G. van den H.. koopman te Stolwijk, trekdier onbeheerd laten staan, f 1, subs. 1 d. hecht. K. Vkoopman te Krimpen a/d IJsel, als voreD. f 1, subs. 1 d. hecht. P. F., kastelein te Lekkerkerk, burenge rucht, f 2, subs. 1 d. hecht A. C. de B„ bierhandelaar te Benschop, rgden op rijwiel zonder licht, f 1, aubs. 1 d. hecht. A. de W., landbouwer te Benschop, als voren, f 1, subs. 1 d. hecht. N. G. V., schipper te Benschop, als voren, f 1, subs. 1 d. hecht. W. Bkoopman te Schoonhoven, over treding jjkwet, f 0.50, subs, t d. hecht., met verbeurdverklaring van het in beslag ge nomen gewicht. J. B sigarenmaker te Harlingen, openbare dronkenschop, f 1, subs. 1 d. hecht. J. H., mandenmaker, zwervende, als voren, f 1, subs. 1 d. hecht. M. D. J. K.. sigarenmaker te Gouda, als voren, f 1, subs. 1 d. hecht. D. H. B., smid te Ammerstol, als voren, f 1. subs. 1 d. hecht. M. P. T.. bouwman te Nieuwpoort, als voren, f 1, subs. 1 d. hecht. A. L., heier te Gouda, als voren, f 1, subs 1 d. hecht. W. Bpolderwerker, zwervende, als voren, f 1, subs. 1 d. hecht. C. U., timmerman te Benschop, als voren, f 1. subs. 1 d. hecht. K. Bm zonder beroep te Capelle a/d IJsel, als voren, b(j 7de herhaling, 3 weken hecht. G. v. S winkelier te Polsbroek, overtreding gkwet, f 0,50, subs. 1 d. hechtmet verbeurd verklaring van hot in beslag genomen gewicht. D. V., koopman te Lopikerkape), ais voren. P. v. d. P., koopman te Jaarsveld, als voren. J. Bwinkelier te Stolwijk, als voren. A. v. d. V., koopman te Lopikerkapel. als voren. J. T., kastelein te Krimpen a/d IJsel, als voren. d. R., winkelierster te Schoonhoven, als voren. A. den O .koopman te Lekkerkerk, als voren. C V„ winkelier te Benschop, als voren. T. de H, koopman te Vlist, als voren. J. Bm koopman te Lekkerkerk, als voren. P. A. B., koopman te Schoonhoven, als voren, met verbeurdverklaring van de in i beslag genomen maat. J. M. S., koopman te Rotterdam, als voren, met verbeurdverklaring van het in beslag genomen gewicht. L. Bkoopman te Lekkerkerk, ais voren. W. B., mandenmaker te Schoonhoven, als voren, met verbeurdverklaring van bet in beslag genomen gewicht. C. S. T., wiükelier te Schoonhoven, ala voren. P. V„ winkelier te Schoonhoven, ais voren, met verbeurdverklaring en bevel tot ver- nietiging van de in beslag genomen maat. G. V., koopman te Ouderkerk a/d IJsel, als voreu, met verbeurdverklaring van het in beslag genomen gewicht. G. II., koopman te Schoonhoven, over treding woningwet, f 2, sabs. 1 d. hecht. C. v. Hm schipper te Capelle a/d IJsel, overtreding van het K. B. van 15 Febr. 1892 (S. 44), f 3, subs. 2 d. hecht. A. C. Bschipper te Capellé a/d IJsel, als voren. A. v. H., schipper te Capelle a/d IJsel, ala voren. J. K., schipper te Nieuwpoort, overtreding I Rgnvaartreglement, 2 m. f 2, subs. 2 m. 1 d. hecht. J. P. S, schipper te Langerak, als voren. A. H., winkelier te Montfoort, trekdier onbeheerd laten staan, f 1, subs, 1 d. hecht. S. S., zilversmidsknecht te Schoonhoven, dronken in het openbaar de orde verstoren^ f 1. subs. 1 d. hecht. G. S., zilverBmidsknecht te Schoonhoven, I als voren. IJ. van der S., kleermaker te Bergambacht, als voren. A. H., bierhuishoudster te Krimpen a/d 1 IJsel, overtreding drankwet, f 5, subs. 2 d. hecht. J. D., bierhuishouder te Krimpen a/d IJsel, als voren. -H. M.de Koningin heeft benoemd tot Grootmeesteresse van het Huis van H. M. de Koaingin-Moeder Douairière De Beaufort, geboren Baronesse Van Dedem, thans dame du palais. Het door de navolgende ge meenten in de provincie Utrecht te dragen aandeel in de lichting voor de Nationale Militie voor het jaar 1906, is bepaald ala volgt Aantal Ingeschrevenen, waar naar het gedeelte der gemeente in het provinciaal aandeel in do Tot Tot lichting volgens art. 8 der wet voIL korte [is berekend. oefen, oefen. Benschop 19 4 2 IJselstein 29 7 3 Jaarsveld met WilligS- Langerak 32 8 3 Jutphaas 26 6 3 Kamerik met Zegveld 22 5 2 Linschoten met Sneire- waard 10 2 i Lopik 14 4 1 Montfoort met Willeskop 25 6 3 Polsbroek met HoeDkoop 12 3 1 Vreeswijk 19 4 f In de vergadering van de ge zondheidscommissie te Bodegraven op 19 December 1905, werd medegedeeld hetgeen sedert de vorige vergadering tot uitvoering van genomen besluiten was verricht. Inge komen is o. a. een schrijven van het hoofd bestuur van het Groene Kruis, waarbQ wordt medegedeeld dat in de 9a algemeene ver gadering een motie werd aangenomen strekkende om de wenschelljkheid van de instelling van het instituut schoolartsen te brengen ter kennis van de gezondheidscom missie. Naar aanleiding van dit schrijven wordt besloten nogmaals de aandacht van de gemeentebesturen op de zaak te vestigen. Verder zijn ingekomen formulieren art. 9 woningwet van verschillende gemeenteneen schrijven van den inspecteur van de volks gezondheid in zake minder juiste toepassing van de bouwverordening te Oudewater en een missive van Ondewater aangaande de onbewoonbaarverklaring van enkele perceelen aldaar, waaromtrent besloten wordt te be richten dat de commissie bij haar advies blijft tot on he woon baar verklaring van perceel A no. 5. Esne discussie heeft plaats over het voorkomen van gevallen van febris typboldea te Woerden en te Bodegraven. In de maand November zgn voorgekomen te Papekop. Oudewater, Reeuwljk, Nieuw koop en Waddingsveen ieder 1 geval van febris lyphte Boskoop 3 febris typh. en 1 diphtheritis, te Bodegraven 7 febris tjrph. 1 diphtheritis en 2 roodvonk, te Zwammer- dam 1 diphtheritis en te Woerden 1 roodvonk. Ingekomen is een klacht over de waterver vuiling te Boskoop in de Ridderbnnrt, welke onderzocht zal worden. In behandeling komen de rapporten van het plaatsbezoek van verschillende gemeenten en van de scholen; overeenkomstig de conclusiën van die rapporten wordt besloten, terwijl hier van mededeeling zal geschieden aan de ge meentebesturen en van sommige tevens afschrift zal worden gezonden san den hoofdinspecteur van de volksgezondheid. Verder wordt iogediend het rapport aan gaande het onderzoek van de melk in de verschillende gemeenten, dat in het verslag zal worden opgenomen. Na bespreking van het verslag over 1905 en eenige discussie over de werkzaamheden der commissie en den uitslag harer bemoeiingen wordt de vergadering gesloten. Het hoofdbestuur van de Veree- niging Volksonderwijs wil het zjjne bedragen om gewenschte wijzigingen in de wet op het Lager Onderwijs voor te stellen. Waar niet te verwachten is, dat betrekkelijk spoedig een wetsontwerp van algebeele herziening zal worden ingediend, heeft het hoofdbestuur zich tot de afdeelingen gewend om zooveel mogelijk materiaal te verzamelen voor een later te benoemen commissie, die een wets ontwerp tot herziening zou samenstellen. De verschillende rapporten met de gefor muleerde gewenschte wetswijzigingen worden vóór 1 Ju ai 1906 door het hoofdbestuur van de afdeelingen tegemoet gezien. Men schrijft uit den Gelder- achen Achterhoek aan de „Arnh. Ct.": De onderwgeers der Christelijke scholen waren voor eenige weken bgeen om over de regeling voor de salarissen te spreken en deze aan de verschillende schoolbe sturen aan te bevelen. Zg z(jn met de be scheiden salarissen van voorheen niet te vreden. De besprekingen en onderhandelin gen hebben er toe geleid, dat verschillende besturen reeds een beter salaris hebben vastgesteld, zoodat bet aanvangssalaris voor vele onderwijzers reeds f 550 is geworden, met inbegrip der pensioen bijdrage. Dit is wel een beschamend voorbeeld voor die ge meentebesturen, die voor de o pea bare ou derwijzers niet hooger gaan dan het wette lijk mioimumsalaris en voor de bedrage in het pensioen niets willeo geven. De Algemeene Synode der Ne- derlandsche Hervormde Kerk, heeft zich naar aanleiding van het feit, opnieuw gebleken bg de behandeling der aangelegenheden van het fonds voor noodlijdende kerken en per sonen en van de generale kas ten behoeve van de Ned. Herv. Kerk, dat zeer vele na gelaten betrekkingen van predikanten in grooten nood verkeereD, per eyoodaai schrij ven gericht tot al de predikanten dier kerk in den lande waarin zg er bg hen met grooten nadruk op aandringt, inzonderheid natuur lijk bij de jongeren onder hen, dat ieder van hen ernstig overweg® of hg al datgene doet, waartoe de belangen dar zijnen hem ver plichten en wat binnen de grenzen van zjjn krachten ligt. De Syaode beseft wel is waar, dat het voor sommigen, misschien voor vele predi kanten, niet gemakkelijk is, om dan, wan neer het uit den aard der omstandigheden de meest aangewezen tgd zou z(jo, zoodanige maatregelen te nemen, dat zoo zQ onverhoopt aan hun gezin mochten komen te ontvallen, hun weduwen en weezen niet dermate on verzorgd zouden achterblijven als tot due- ver nog zoo dikwjjis het geval is. Z(j is echter niet minder beslist van oordeel, dat het aan de meesten, althans zeker aan zeer velen van hen, wel mogelijk is om door het sluiten van een contract van levensverzekering of door eenigen ande ren maatregel van dergelljken aard zfl wgst hen met nadruk op de bestaande Clas- sicale en Provinciale weduwenbeurzen althans iets ten behoeve van hun eventu eel na te laten betrekkingen te doen. Gouda, 28 Dec. Na eene langdurige zit ting met geslotea deuren besloot de gemeenfr- raad gisteren avond laat aan de Maa'Bchappg tot Exploitatie van Tramwegen naar aanlei ding van haar verzoek voor verlenging van den termgn, binnen welken de stoomtram weg Gouda—Schoonhoven in exploitatie moet zgn gebracht, mede te deelen dat die ter mgn met 3 maanden dus tot 1 April 1906 wordt verlengd, doch dat de raad niet ge negen zal worden bevonden verdere verlen-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 3