DE ECHTE ABDIJSIROOP 2 Bontalils BirisrBaMiiM. M- ei Zilirarta EoittiSioonnltorij MET LOONGEMAAL, een burgerbestaan oplevert. TW00 BonarHta, goed kunnende melken en met bet boeren werk bekend, terwjjl de vrouwen genegen zjjn op de Boerderjj te komen werken. Zich te adresseeren aan J. REIJM, Land bouwer te Nieawerkerk a/d IJsel (Zuidplas). Ebd BonMl, DE GORINCHEMSCHE BANK N°. 2679. Yflrvolg flor Aövflrtflntiën. tawncta Boerenarbeider, Dienstbode. Een Boerenmeid, Waterstokerij. Dienstbode Inboedel-Goederen, Schoonhoven, ten overslaan van den Notaris A J. DE MOOI J te Lekkerkerk, die nadere inlichtingen geeft. Winkelhuis te huur, midden op het Dorp te Ridderkerk, 9000 zielen, zeer geschikt voor Fietsenhan- del. Kruidenierswaren. Comestibles etc. Huur f 4,— per week. Brieven franco, lett R WBureau dezer Courant OpenbareHIrijwillige Verkooping (wegens hoogen-'leefi jjd van den eigenaar, den Heer J. STAM), KWAKKELAARSÜ! Lekkerkerk) Boerenarbeider, Werkmeid, 1 BEDELEN Provinciale Crediet- en Spaarbank te Schiedam. (KAPITAAL I MILLIOEN GULDEN.) bedrijfskapitaal vanaf f 300, van f 1OOO,-, f 5OO,>, f igen, verkrijgbaar zjjn ten kantore kost bij A. N. van ZESSEN, Drogist, |s£tg GEEN GULDEN, doch slechts 90 Centen. WIND-BALIE- KOORNMOLEN, waarin voorhanden benoodigd- beden voor HentsagerU 'terreinen en twee bjj den molen De ABDIJSIROOP Centraal-Depót L. I. AKKER, Van Alkemadestr. II, Rottanlam. Het WOONHUIS >!>•- igde TE CORINCHEM neemt gelden a deposito TE NIEUWPOORT. H. JANSEN van Leiden. Christelijke Leesvereepiging, SCHOONHOVEN. 1 LOKKER, Plautageweg 54, Rotterdam, Timmervak en Molenwerk, *- -welKe Ull nei uit het klooster SANTA PAULO te Garthagena, met handteekeniug van L. L AKKER te Rotterdam, OPENBARE VERKOOPINB WOONHUIZEN EN ERVEN, een en ander groot buitendijks 18 Aren, 27 Centiaren, en binnendijks 8 Aren, 80 Cen tiaren, alles gunstig gelegen aan de rivier de Lek en binnendijks, te Inmiddels uit de hand te koop. te Schoonhoven, AGENT SCB Aan- DE MOOI J. doet a met lad< op 10 lag. waarni ue ken huis vervoerd, waar hare den Stoomsnelpersdr. S. W N. VAN NOOTEN. en Irjjk ?e zjjn tn van het bet 10 v BOEI waar teve le hypothi Met één dag apvragen Met veertien dagen apvragen Vaar drie maanden vaat Vaar één Jaar vaat Christel Uk Gereformeerde Kerk Aanstaande Dinsdag-avond ent ■es uur: c. >nzjj de concessie-voor- jjtigd ten aanzien van iet dak der ophaalbrug !--- ci .ka aanleg andere waard De ver- mhakhont taande in opgebracht *raad eenige be- tot bet beheer van t de aan de gemeente van de dames van en geeft en f 56,-, van den geluk- i burge- van de Terstond of later gevraagd bjj P. EIKELBOOM, Hof .Souburg”, Alblasserdam. teer Dercksen ischieden door iar, maar van tegen 7 stem- De BURGEMEESTER der Gemeenten Molenaarsgraaf en Brandwtfk maakt bekend, dat het (in den vorm van Nienwjaarwenscben) tegen en op 1 Januari a. s. en volgende dagen lapgs de huizen verboden is. Molenaarsgraaf, 20 Dec. 1905. De Burgemeester der Gemeenten Molenaarsgraaf en Brandwijk, H. A. VAN DER HOEVEN. Met 1 Januari a. s. gevraagd een goed kunnende melken (woning beschikbaar), door JOHs. MARs v. d. WOUDEN, bjj het Postkantoor, Lekkerkerk. Een nette weduwe vraagt eenige Brieven franco, onder letter K, aan den Heer A. J. F IJ A N te Nieuwerkerk a/d IJael. Gevraagd tegen 1 Febr. een fatsoenlijke Adres Mej. VAN DER GEEST, Markt 91, Gouda. Door notabelen is erv. kerk her- rik. e boer te t Rbóne) heeft vier moorden te juwers in dien onopgehel- dier mis- jaar geleden, zgn bekentenis- TERSTOND GEVRAAGD: goed kunnende melken, bjj J. VISSER, Bloemendaal bjj Gouda. igen bleek ook nog, dat de it jaar was uitgebreid door de - afdeeling van jongere kas sloot met een batig saldo. wer(j 0 B dank ge- itrice, mevr. Poort, voor als bl jjk van erkenteljjk- photograpbie van de leden ;d, in buitengewoon scboone Gekgenbeitf tot inschrijving van nieuwe Leden bjj het Bestuur en in den Boek handel van J. DE GRUIJTER. Contributie voor 1906 f 5,—. Reglement op aanvraag gratis verkrijgbaar. Het Bestuur. welke vaarding n onder lett. dit blad. De Bank verstrekt veersehetten en 4V« pCt. schuldbrieven uit in stukken welke, evenals prospectussen en inlichting Vertegenwoordiger der Bank, rens, tegen zeer aannemelijke voorwaarden, geld beschikbaar is voor heek op huizen en land. Gevraagd een gehuwd persoqn, P. G., bekwaam in het bg D. VAN VLIET. Mr. Timmerman te Nieuwerkerk a/d IJsel. k - S¥i M 7. Ter overname aangeboden eên WATERSTOKERIJgo<-d burgerbestaan op- leverende. Adres P. VAN AMERONGEN, Nieuwe Terbregscbe weg 126, Botterdam. I na eene ertz, als aandenken Gezangboekje, dat 1 die riep: „W je goed Ik A. C. FIJN G. VAN DER G. S. ROSS te Oud-Alblas; J. L. VLOT te Oud-Alhlas; W. van REES te Bleskknsgraaf J. SCHUTTE te Molenaarsgraaf; van ZESSEN te Vuilendam; TERLOÜW te Goudriaan; van DIJL te Gieskn-Nikuwkkrk; ZONNEVELD—Piek te Hoornaar; C. BROUWER te Meerkerk; G. BOUWMEESTER te Tienhovkn; P. G. J. Di JONG te Amkide; H. COLJE te Lopik; G. v. n. HOEK te Cabauw; Jb. i en OUDSTEN te Groot-Ammbrb T. MOLENAAR te Lkxmond; R. VERMEULEN te Langerak; K. VAN DAM te Bergambacht; J. VUIJK te Krimpen a/d IJsel; Te koop of te kuur terstond: EEN HUIS met SCHUUR en 300 Roeden BOUW.-, TEEN-GRAS- en RIETLAND. Te bevragen bij de Wed. C. ZAANEN.Eenigendjjkte Bergambacht. Mevrouw Dokter HONIG te Benschop vraagt met Februari a. s. eene nette, flinke van goede getuigen voorzien. Het .Centrum” schrijft: ,Ata er benoemingen zijn nauwkeurig onderzocht tot benoemden behooren. Vergeet men soms hierbj tot de conclusie komt: partjj één factor, noodig voor ee Vraagt men altijd: waren tbolieke candidaten? En zo van dezen zich ook aangem Wjj hebben het gezien t voor directeuren der vers scholen. Van het legio wa Bek. Hoe zal het nu gaan met toneel dier scholen? Hebbt Njjmegen en Zeist ook H gegeven?" van voorraad Loud en User, Ge reedschappen, Werktuigen en verdere zaken, beboorende tot het Loodgieters- en Smidsbedrijf, Maandag 15 Januari 1906. voorm. uur, ten sterfbuizo van L. LAFEBER, in leven Loodgieter aan de Koestraat B 233 te Dmm Courant word morgens uitgegeven. P: Franco per post door l neeren bjj alle Boekham schenk ontvinp en wat een De leerliogei dagsschool ver; toesprz 1 mede tevens bevatte Na bet zingen van Gez. 116 1 en 5 werd de feestviering met dankgebed gesloten. Een woord van vriendeljjken dank vil C. VAN WIJK te Oudewatkh; Firma WOLFF Co. te Gouda H. v. d. DOOL te Sliedrkcht, Boveneinde W. G. VAN STEENIS te Noordeloos; FRANS VAN DAM te Gouderak; J. DE KLUIVER te Ottoland; A. VAN WALSUM Pz., Ouderkerk a/d IJ.; W. DONKER, Krimpen a/d Lkk; C. C. VAN GENNEP te Moordrecht; H. POT te Nieuw-Lekkkrland; Mej. KORTEWEG te Alblasserdam; F. AMSING te Alblasserdam; E. HILGEMAN te Strkkfkkrk C. SPELT te Nikuwpoort; F. J. BATS te Stolwijk; J. ALES te Zevenhuizen; P. GOUDRIAAN te Capelle a/d IJsel; G. ELSEN AAR, Drogist te Sliedrkcht; W. J. VAN DAM, Haastrecht. VAM HIER EN 1 Benoemingen. BÜ de onlange gedane bene Kamers van Toezicht op bet zegt „De Maasbode" bel 48 benoemden 35 tot de libel wijl de niet-liberalen dan no benoemd zjjn in Brabant en blad verzoekt iustemmiog i der rechterzijde met een pr< groote partijdigheid. .De Nederlander” niet mee. .Het geldt bier een punt dat ons steeds toeschijnt tot kwikkend deel van den poli behooren. Niet dan ongaari wjj ons op dit gebied: lo. or dan ergens elders bet geva au volledige gegevens te we brekkige, half-ware aanduidii kn; lo. omdat wjj meenen, strijd omlaag getrokken w door het op den voorgrond noemingsquaeslie, bet eigenb geprikkeld wordt Dit sluit natuurlijk niet u bare stelselmatige partjjdigb' opinie ook hier haar woord en de volksvertegenwoordigi te oefenen. Vooral wanneei noemiogen voor een dusdani partijdigheid niet slechts pen de zaak zelve schaadt. Wjj denken hier b.v. aan in zake de kinderwetten, we voorkomt, straks in de Ka om opheldering niet zal ku Te meer waar de liberale van het .Handelsblad”, part ■tuk verdedigd beeft met bel „vrijzinnige” opvoeders d door hun geloofsovertuiging propaganda te maken vooi dienstige denkbeelden al hebben” op niet-vrijzinnige. Doch de instemming, die bode” van ons vraagt, kunnez Het blijkt uit haar lijst z< Kamers van Toezicht nagen zjjn benoemd kantonrechters M inspecteurs der registratie, die door bun ambt als van waren, en dan ook ten deel zelve als voor benoeming h merking komend zjjn aan ge d ons voor, dat de minister I richting gelet heeft. De kei En lang niet onmogeljjk is de benoembaren het perct even groot of nog grooter de benoemden. De functie v schap van zulk een Kamer trouwens een bjj uitstek tec vmb een geed beklanten Ter overname aangek den een sedert jaren gevestif ZAAK in ipet zeer nette cliönteele, op een welvarende plaats. Geen verplichting goederen over te nemen. Zelf werken vereischt. Brieven franco, letters J S, aan bet Bureau van dit Blad. - Wegens gezondheidsredenen nit de hand te koop: naar verkiezing. Te bevragen, DM, aan bet Bureau van bier eene plaats aan allen, die in welk opzicht dan ook hebben medegewerkt, om den kinderen zulk een heerljjken avond te verschbffüD, een avond, voor hen zeker de schoonste van het geheele jaar. Door de rederjjkerskamer .Excelsior” alhier is besloten, dezen winter geene open bare uitvoering le geven. Omstandigheden buiten den wil der werkende leden zjju de oorzaak, dat dezen tot hun grooten spjjt dit besluit hebben moeten nemen. Een gevolg daarvan zal thans zjjn bet optreden eerst daags der zoo gunstig bekende karakter- humoristen Soleer en Hesse (Zie advertentie). ^Streefkerk, 29 Dec. Donderdag-avond 14 dezer vierde de Jongedochters-Vereeniging .Tabitha” baar vjjfde jaarfeest in school I waarvan een lokaal welwillend door den gemeenteraad daartoe was afgestaan. De presidente heette, na gezang en gebed, de aanwezigen welkom, waarna door secretaresse en penningmeesteresse de verslagen werden uitgebraebt. Dit jaar waren 170 kleedingstukking ver vaardigd, welke des namiddags in de con sistoriekamer waren tentoongesteld en door velen bezichtigd. In bet geheel zjjn ongeveer 750 kledingstukken onder beboeftigen ver spreid gedurende de 5 jaren van Tabitha’s bestaan. Waar dank werd die door hun i hebben gemaakt, twee grootte giftei en opgemer geschonken bepai dato] uitf noemt men in de wandeling die menseben, welke voortdurend sukkelen en Ijjden. Leest onderstaande verklaring: z Mej. A. S. VAN DEN POL, wonende Marnixplein No. 3 te Amsterdam, verhaalde aan onzen verslaggever, dat zjj eenige jaren Ijjdende was aan een borstkwaal, hetwelk in den laatsten Ijjd zoo hevig was, dat zjj meermalen bloed opgaf. Het eten smaakte baar niet meer. Slapen bracht zjj met benauwde droomen door. Met moeite bracht zjj taaie stukken sljjm op. Bjj de minste bezigheid voelde zjj zich vermoeid. Lusteloos bracht zjj bare dagen door en zjj twjjfelde aan genezing. .Men raadde mjj aan het eens met de AbdUairewp te probeeren en ik kocht een (Ucon bjj den Drogist VELDER in de Marmxstraat 243, Amsterdam, en reeds na het gebruik van de eerste 3'iepels kon ik beterschap bespeuren. Ik heb de be handeling met de Abdystrwwp voortgezet en ik fcan u thans naar waarheid verklaren dat ik du, Goddank, een geheel ander mensch ben geworden; al mjjn ongemakken zjjn verdwenen, ik heb nergens geen last meer van, want ik ben totaal genezen.” I FT AP I dat dezelfde soort AbdUsirwp bekomt die Mej. VBN DEN POL Lui UI gebruikt heeft, dese alleen geneeat en is kenbaar aan een reeden band om de flescb, waarop de handtekening van den Generaal Agent L. I. AKKER, Rotterdam, voorkomt; alle andere is namaak en geneest naait! klooster Sancta Paulo is een gezegend middel voor jong en oud, zjj is altjjd onschadeljjkzjj versterkt de luchtpijpen en longen en geneest onvoorwaardelgk den bardnekkigsten hoest, de hevigste verkoudheid, asthma, keelpjjn, beesebbeid, kink- en slijmhoest, bronchitis, influenza en alle borst- en longaandoeningen. Prgs per flacon f 1,f B,— en f 8,50. Verkrijgbaar bjj: ▼an DRAAT te Schoonhoven WOUDEN te Lekkerkerk; Jec. Evenals vorige ja- jder door eene Commis- inzameling van gelden worden ten einde uit de opbrengst daar- I Januari a. s. eene buitengewone te doen aan de behoeftige inge- izer gemeente. De Commissie be- dezelfde leden als bet vorige jaar; van den beer T. Schmieman echter, meer in aanmerking wenschte te d optreden de heer O. Verhoef. landbouwer S. uit het naburige Lopik bezocht in bet laatst der vorige week, vergezeld van zijne vrouw en twee jeudige kinderen, per rjjtuig een ziek familie lid even buiten deze gemeente. Op de terugreis, *s avonds omstreeks 10 uur, schijnt het paard te zijn geschrokken; al thans, bjj de hofstede bewoond door den heer W. Schep, ging bet rijtuig onverwachts den dgk af, waar het kantelde en ten met de wielen omhoog bleef liggen, zeerste is het te verwonderen, dat geen der Ltenden eenig letsel van belang bekwam, bjj den heer Schep wat van den schrik -volgde de familie S. te Beawl staande met uitstekende gelegenheid tot lossen en laden. De Molen is te aanvaarden den 15. Fe bruari 1906, of zooveel vroeger als mstden eigenaar zal worden overeengekomenterwijl een gedeelte van bet aan den molen annexe Woonhuis door den kooper bij de aanvaar ding van den molen kan worden betrokken. De verkooping heeft plaats op Woens dagen 3 en 10 Januari 1906. dec voor- middags 10 uur, in bet Koffiehuis .DE GROOTE BOER” te Lekkerkerk, ten overstaan van den aldaar resideerenden No taris A. J. DE MOOIJ, die, evenals de eige naar, nadere inlichtingen geeft. Financiën. .De Gelderlander” schril .De voorgestelde tien op< en Vermogen hebben veel vonden. Ook links. Toch handhaaft de Ministe Oae dunkt dit een gevaarl De heer De Meester wil ala Minister Fock reeds met drritfM&- eens zien, in nemoran een doorzettend gedwee wil maken. Nfipmeent het .Huisgei lijke houding te moeten blad zou over dit neutraal g eene partijstemming links-rt en eene rechts-linke in d zien ontstaan, met het ge' duiteoquaestie het ministe om wil bot zich niet ten e opcenten blijven verzetten. Nu gelooven we niet, dat verloop zal nemen. Doch het advies van onz onderschrijven we niet. Evenmin als wjj de ledei de opcenten zouden willen ómdat oen liberaal minis evenmin hopen we er ledei vóór te zien stemmen uil ministerifiele crisis. We keuren een bakken dit Kabinet, af. Maar i als het met den vinger nog bedenkelijker. Zóó zou de rechterzijde beuren. En dóór hebben i ■terk voor gemaakt Wjj zouden de regeeri keljjk en op zichzelf wei te zien. En we gelooven Kamerleden te vinden i eerljjkste tactiek ijjkt. Een voorstel worde g< worpen om den inhoud. Wat de gevolgen daar kabinet te dragen, dat d en dat die gevolgen diei tien.” «Belastingen voorstellei ketyk werk"’, zegt de HPi GEMENGD NIEUWS. Woen sdag mor gen had op terrein van de Staatsspoor te Gouda volgende ongeluk plaats. De machinist J. F. van Oost, bezig zjjode onder zjjo machine het mechaniek na te zien, werd de machine door eene ongelukkige omstandigheid een weinig verschoven, waardoor de machinist onder de truc van de bogie bekneld raakte en het linker djjbeen brak. De eerste ge neeskundige hulp werd verleend door Dr. Levedag. waarna de patient naar het stede- Ijjk ziekenhuis aldaar is verroerd, Teer het linkerbeen is afgezet. Een duistere geschiedenis in Scbuagt, tusschen Krimpen a/d Lek en Lekkerkerk. De postbode van Krimpen a/d IJsel op Lekkerkerk keerde in stikdonkeren avond huiswaarts. Plotseling werd hg door onzichtbare hand opgenomen en over een heining geworpen, waarna hjj onder aan den dgk neer rolde. Na een weioig van den schrik bekomen te zjjn, klauterde hjj weer naar boven en vond de fiets geheel vrjj op den weg staan, zoodat hjj ongestoord zjjn reis kon voortzetten. Zoo vertelt de goede man. Wie bet niet mocht gelooven, kan bet hem zelf vragen. Zaterdag werd door een i kig huisvader te Oosterhout bjj den Igken stand aldaar aangifte gedaan geboorte van zjjn 254e kind Van dit getal zjjn er nog 15' in leven. De man is straatmaker van beroep moet als zoodanig het brood voor zjjn tah gezin verdienen. Een zestigjarig! Ampuis (Fransch departement op zjjn sterfbed bekend, vi hebben gepleegd op landboL omtrek, wier dood tot dusverre derd was gebleven. De oudste daden dagteekende van tien Kort na het afleggen van sen overleed de man. Het gerecht stelt nu een onderzoek in. Twee Berljjnsche hoogleeraren de professoren Lewin en Guillery, treden op met eene nieuwe beschuldiging tegen de koffie. Zjj betoogen in een geleerde verhandeling, dat die drank nadeelig kan zjjn voor de oogen en dat vele oogziekten aan overmatig gebruik van koffie zjjn te wjjten. Volgens hen zjjn er menseben, voor wie een matig gebruik van koffie, eenige kopjes per dag, reeds schadelgk is in dit opzicht. Hoe nuttig een talent van buik spreken zjjn kan, heeft onlangs de beer Hodge, een inwoner van Contreville (Ver. St.) ondervonden. Hjj werd, op weg naar huis, in een bosch door twee roovers aangevallen, die hem Je geld of je leven” vroegen. Hodge was, on gewapend reeds op het punt aan dien eisch te voldoen, toen hem zjjn talent van buik spreken te binnen schoot. Onmiddelljjk daarna hoorden de roovers een zware slem, welke uit het bosch scheen te komen, en Wacht nog één seconde! Houd goed Ik kom terstondEn in dat vooruitzicht achtten de boeven het raad- vinde zamer de vlucht te nemen. slotte Ten ze inzittenden eenig k Na bjj den heer Sc te zjjn bekomen, vervolg voet de reis naar Lopik. §HinderdUk, 19 Dec. Voor eene goed bezette zaal gaf het fanfarekorps Apollo” van Nieuw Lekkerland j.l. Donderdag eene uitvoering in bet sociëteitsgebouw. Het programma bevatte dezelfde muzieknummers, welke op 9 Dec. j.l. te Nieuw Lekkerland zjjn uitgevoerd en waarvan we in uw blad van 16 dezer een uitvoerig verslag hebben gegeven, waarnaar we dus kunnen verwjjzen. We willen er alleen bjjvoegen, dat Apollo” ook hier veel bjjval heeft ingeoogst; er is geblazen op eene wjjze, die én den directeur, den heer( E. van Wageningen uit Schoon hoven, èd den leden der vereeniging alle eer aandeed. Niet minder bjjval vonden de komische voordrachten, die na afloop van de muziek nummers ten beste werden gegeven: „De Bruiloft van neef Janus”, „Daan de Nacht wacht” en „Twee klantjes van de Diaconie”. Met opzet noemen we geen namenwe willen slechts zeggen, dat zjj, die de opvoe ring van de voordrachten op zich hadden genomen, hoewel reeds lang hun sporen op het tooneel verdiend hebbende, toch nog steeds met voorliefde op de plar ken worden gezien. Een welverdiend applaus was ook hier weer bun deel. Dat een genoegljjk bal deze bjjeenkomst sloot, laat zich begrjjpen. *Langcrulgeweide, 28 Dec. kooping van eenige perceelen wilgen aan den Opweg en den Weiweg, sti den nolder Langeweide, heeft f 28.25. Mwwrdreclzt, 29 Dec. Als bestuurs leden van de vrjjzinnige kiesvereeniging alhier zjjn herkozen de heeren J. IJ ff en J. de Wilde. NwwrdeleM, 29 Dec. Was er op de laatste landbouwvergadering der afd. „Al- blasserwaard” van de Holl. Mjj. van Land bouw al sprake geweest om tot splitsing te komen, nu j.l. Dinsdag werd dit op een landbouwvergadering door den heer Kars nog eens ter sprake gebracht. Men achtte de afdeeling te groot en verwachtte van de splitsing betere resultaten. Ook in deze afgaande op bet Noorderkwartier in ons land, waar de kleine afdeeling, waarvan het ledental 40 A 50 beloopt, met veel succes werken. Het gesprokene nu vond bjjval en reeds een 25-tal waren zoo bereid om zich te laten inschrjjven als lid indien het tot splitsing mocht komen. In dien zin ook in de omliggende plaat sen willende bandelen, dan is het duideljjk, welk een aanwinst daarin gelegen is voor de afd. „Alblasserwaard” der Holl. Mjj. van Landbouw en boe velen er van deze nuttige vereeniging zullen kunnen genieten. ’Stolwijk, 28 Dec. Een groote schare van belangstellenden bevond zich op den avond van den 2en Kerstdag in ons ruime kerkgebouw om getuige te zjjn van de feest viering der leerlingen onzer Herv. Zondags school. Een prachtig versierde kerstboom, zoodanig op een voetstuk geplaatst, dat men hem geheel kon ronddraaien, was opgericht en bestraalde met zjjn helder licht de ver heugde gezichten der kinderen, die hunne oogen uitkeken op al bet schoons, dat zich aan ben vertoonde De feesteljjke bjjeenkomst werd geopend met het zingen van Gez. 114: 1 en 7, waarna Da. Leendertz een gebed uitsprak en vervol gens eene toespraak hield, waarin bjj de beteekenis van het kerstfeest uiteenzette. En toen toen waren de kleinen aan het woord, en helder en lief klonken hunne stem men, toen zjj een achttal kerstliederen met begeleiding van het orgel juichend lieten hooren. Dat zingen werd natuurljjk afge wisseld met het nuttigen van tal van lekker nijen, die bun door vriendeljjke geefsters werden aangeboden. De vreugde bereikte echter baar toppunt, toen ieder kind uit de hinden der dames onderwijzeressen een ge- ing wat een blijdschap alomme dankbare gezichten! en, die thans voorgoed de Zon- jrlieten, kregen nu nog, raak van Ds. Leendertz, ale “Q" eene Psalm- en C i de liederen van den vervolgbundel ia. TERSTOND GEVRAAGD: P. G.. bjj de Wed. A. DE VRIES te Heenkeop bjj Oudewater. Tegen half Maart gevraagd: Gevraagd tegen half Maart een liefst een met Zoonbeiden roed kunnende melken, bjj H. C. VAN LEEUWEN. Land bouwer, Nleuwerkerk a/d IJsel (Zuid- piaspolder). Flink buis beschikbaar. Gevraagd tegen 1 Febr. a. e.in een drukke zaak, een flinke niet beneden 20 jaar. Adres Voorstraat 34, te Derdrecht. De Notaris D. TEIJINCK te ■KA Schoonhoven zal op Vrjjdag 5 Januari 1906. dis avonds te 7 uur, in het HEEREN-LOGEMENT aldaar, in het openbaar, volgens plaatseljjk gebruikten verzoeke van den krachtens art. 1123 van het Burgerljjk Wetboek onher roepelijk gemachtigde van wjjlen L. Lafeber, verkoopen: get. B 233, met Werkplaats en Erf, waarin een Lwwdglelersasak werd gedreven aan de westzfjde der Koestraat en strek kende tot de Havensloot. Kad. Sectie C No 246, groot 834 Centiaren. Te aanvaarden bjj de betaling der koop penningen op 15 Februari 1906. Nadere inlichtingen ten kantore van den Notaris. Zjj, die iets te vorderen hebben van-, verschuldigd zjjn aan- of ouder hunne berusting hebben beboorende tot de onder bet voorrecht van boedelbe schrijving aanvaarde nalatenschap van LEENDERT LAFEBER. in leven Loodgieter te Nc hoon bovenaldaar den 9. Decem ber 1905 overleden, worden verzocht hunne schuldvorderingen in te leveren, het door hen verschuldigde te voldoen of het onder hen berustende af te geven vóór den 1. Februari 1306, ten kantore van den Oodergeteekende, Advocaat en Procureur te Lekkerkerk. Mr. G. J. gebracht aan degenen geldelfjke bjjdragen dit mogeljjk lakt, werd tevens herinnerd aan te giften in 1903 en 1904 ontvangen, irkt, dat daardoor goederen konden :en worden ook aan zulken, die niet laid arm kunnen genoemd worden en top aandringen van den kerkeraad voor taan (sluitend beboeftigen op de Ijjst zullen ge plaatst worden. Uit de verslaf vereeniging dit toevoeging eener meisjes. De kas sk Door de presidente bracht aan de directrii hare leiding, aan wie heid ook eene f werd overhandigd, .u omljjsting. In de verslagen werd ook dank gebracht aan burgerlijke en kerkeljjke autoriteiten voor den genoten steun in het afstaan van consistorie en schoollokaal, toestemming tot het houden van collecte, hulp bjj de ver- deeling der goederen enz. Na afloop van bet officiéél gedeelte der vergadering werden zangstukjes ten geboore gebracht, voordrachten gehouden en sprak ten slotte de predikant een kort woord, waarna met dankzegging werd gesloten Jammer, dat het lokaal weder te klein bleek, waardoor niet alleen een 70 tal geen plaats kon krjjgen, waarvan het grootste deel weer huiswaarts ging en een klein deel in een ledig schoollokaal bleef wachten op de pauze, maar ook de atmosfeer ondraaglijk warm en benauwd was. Ongeveer 50 per sonen vertrokken daarom in de pauze, wier plaatsen spoedig door wachtenden werden ingenomen. Overwogen wordt of den teleur- gestelden niet op andere wjjze het gemis van den feestavond zal kunnen vergoed worden. ’Waarder, 28 Dec. tot kerkvoogd der Ned. Hei kozen de heer W. van Mouri. Zondag morgen bjj het huiswaarts rjj- den uit de kerk hadden twee landbouwers met hunne paarden minder aangename ont moetingen. Dat van A. de Groot sprong over het lemoen van den jachtwagen en tuimelde inde wetering; het rgtuig bleef op den wal, maar de voerman volgde door den sebok zjjn paard. De aangerichte schade had min der te beduiden dan van den landbouwer H. v. Dwiens paard nabjj Driebruggc bedrevenheid toonde in bet stuk slaai den boel. ’Zevenhuisen28 Dec. Tot organist der Remonstr. Geref. Gem. alhier is benoemd onze dorpsgenoot de heer J. Hoogendoorn. De Geref. Jongedochters-vereeniging „Onze hulpe sta in den Naam des Heeren”, heeft 85 stuks kleeren uitgereikt aan 22 behoeftige gezinnen. Een «edert 1841 in Nederl. «e- veatlgde Brand veraekering-MU. wenscht te Ncboonlinven of in een gemeente in de Krlmpener* een net persoon als aan te stellen tegen ruime previsie. Br. aan den Inspecteur der MU-, den Heer H VERSLOOT te ZeiRt. ging toe te staan, ter-” waarden worden gewjji_„_ het onderhoud van het _r'_, over do Karnemi'lksloot en van den van een of meer overgangen met opritten over de spoorbaan bjj en ten behoeve van de IJssellaan. Daarna nam de gemeentel sluiten met betrikking t de fondsen afkomstig uit gemaakte nalatenschap i Iterson. Allereerst kwam in stemming eene motie van den heer Van Ejjk, waarin de wensebe- Ijjkheid werd uitgrsproken voor eene meer gunstige markt af te wachten ter realisee- ring van de Russische geldswaardige papie ren. Deze motie werd met 14 tegen 4 stem men verworpen. Vervolgens werd gestemd over een voorstel van den heer IJssel de Schepper, die het vóorstel van B. en W. aldus gelezen wenschte te zien; „Van de geldswaardige papieren zullen voorloopig voor eene waarde van f 115.000 door een makelaar worden verkocht op de door B. eo W. noodig of gewenscht geoor deelde tijdstippen.” Het werd aangenomen met 11 tegen 7 stemmen, waardoor bet voor stel van B. en W. om alles geleidelijk te verkoopen kwam te vervallen. Een amendement van den he om den verkoop niet le doen gesi tusscheDkomst van een makelaa makelaars, was vooraf met 11 t men verworpen. Eindeljjk werd in afwjjking van bet voorstel van B. en W. op voorstel van den heer IJssel de Schepper besloten dat zoowel de opbrengst der verkochte effecten als die van verzilverde coupons en dividend-bewjjzen zal worden belegd in certificaten van de Ned. Werk. Schuld. ’Jatoraveld, 28 De< ren zal ook thans weck sie eene inzameling gehouden, van op 2 uil deeling zetenen dei staat uit in plaats die niet komen, zal - De ode iri i aan ante.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 4