OP INK laliwji 1906 Woensdag 3 Januari. N°. 2679. huur, derkerk Fietsenhan- stibles etc. ven franco, s.L.i Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. k, te koop. 4 4 rekening 4 m. I ;rdam. I i «nhoven, mborg, nten. HE LEN, benoodigd- rkooping 3n eigenaar, r 1,17. ter- RVEN, BimHLAÏD. redenen alt Aan- S. W. N. VAN NOOTEN ti Schoonhovin, Uitgeven. jchi| 4 0 0- ers I dek! en Ijjden. 1 1 I ge- de ix A/D IJ.; avond boven alle ikcht; dam; N NOOTKN. oordeel daarvan behoort ca vertegenwoordiging in haar Van van IJsil; drxcht rwoi toen reneinde ixloos; gen. die ovei help Dit bondgenootschap van gegi dat De is aifjjd raardeljjk aschheid n. geko Harf Hoornaar en >t lossen en van Gem. ven avond gevi Na eerst 35 jaar loogeuraad, te Leiden, aan- SCÏÏOOfflOfflSM GOMT. avond te krachten )EN POL aan een aai Agent t ■••it! ten het ze zullen ze ook —t op de terwfll ook ie opneming uaiHeS, •n heei Jlig afstaar feestvier >u. voor de lei feest met dank in allen, niet het 3D en vergenoegd leklaaten »(erU, den molen >rd van dank komt toe aan onzen Van der Horst, die geene moeite om aan de leerlingen een genoeglijk Kerst- en geeft en f Me, re van den A »Vi r Dom eenir"~ voering ik Vos. Er Daarna werd zeer .Mignon", operette zullen deze i maat vi verhaalde rat kwaal, gaf. Het len door, voelde zjj genezing, kocht een reeds na eb de be waarheid al mjjn t ik ben den 15. Fe- als met den nen; terwjjl jolen annexe de aanvaar- n betrokken, op Woens- 5, des voor- fishuis .DE kerk, ten terenden No- Bals de eige- rechterzijde allen invloed ver- iÜ. hebben de kiezers haar te imaakt j de regeerings-ontwerpen za- zichzelf wenschen beoordeeld we gelooven, dat er ook links .Un wion TIlIVu A werd de algemeene beraadslaging Indische begrooting 1906 geopend, heer v. d. Bi esen betreurde den zorg- Inanciöelen toestand in Indie en gaf lende middelen tot verbetering aan. holten en Rahusen be- quaestie der subsidie, die ‘7ing, terwijl de regeling van het C. te Semarang 28 December .e, dat door de tot voorzitters ivelaar, Van Asch en tot ondervoor- n de Beaufort, nannf on 'f r bjj zyn openingsrede het bestuur van het tjjd plannen beraamd, A...igen avond te organisee- sl van krachten uit de ge- den heer L. J. Gerritse te een iovitatie-concert in de zaal ar G. van der Ham. Het tiental gebrachte muzieknummers ipeeld en gaf bljjk van ernstige het vry talrjjk publiek ;eheelen avond eene prettige voldoening kan „Euphonia” akend geslaagde uitvoering Het .Centrum" schrjjft: .Ata er benoemingen zijn geschied, wordt nauwkeurig onderzocht tot welke party de benoemden behooren. Vergeet men soms hierbj tot de conclusie komt: partj één factor, noodig 1 Vraagt men altjjd: tholieke candidates van dezen zich ook i Wjj hebben het gezii voor directeuren - scholen. Van het liek. Hoe zal het nu gaan met hel verder per soneel dier scholen? Hebben zich bjjv. voor Nijmegen en Zeist ook Katholieken aan gegeven?" Zinnicq Bergmann lat de opcenten op de be- ibelasting niet afzonder- en stelde mede namens leden de volgende mo- Prfs der Advertentièn: Van 1 tot 5 regels f 0,50. Iedere regel meer f 0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending franco uiterlgk tot Dinsdags- en tot Vrjjdags-namiddags 4 uren. Alle binnenlandsche Advertentièn, voor »-maalplaatsing opgegeven, worden slechts »-maal in rekening gebracht. ar is voor bjj niet, eer men r ledige benoeming, noodig voor een juist oordeel? ten altyd: waren er geschikte Ka ndidaten? En zoo ja! hebben er A aangemela? uen bjj de oproeping der verschillende tucht- legio waren er 5 Katho- Dinsdag werd nog tot commies-griffier der Kamer by derde stemming benoemd de heer Wittert van Hoogland, adjunct-commies by het departement van Waterstaat. Nadat in de zitting van den volgenden dag eenige kleine ontwerpen waren goedge keurd, werd de algemeene beraadslaging over de Indische begrooting 1906 hervat. De heer Waller was van meening, dat men op den ingeslagen weg behoorde voort te gaan, de heer Hovy wees op de slavernij op *t eiland Fiores, de heer Van Houten was tegen een hoofdgeld van f 6 voor den Atjeher en de heer Fransen brak een lans voor het christelijk onderwijs. Na het uitvoerig antwoord van den Mi nister werden de verschillende hoofdstuk ken van de uitgaven en middelen goed gekeurd. Ook de begrooting voor Suriname ging zonder stemming onder den hamer van den voorzitter door, nadat de heer Van Hou ten op den vooruitgang der cacao-cultuur gewezen had, welke cultuur echter door den Minister als zorgwekkend werd af geschilderd. By de behandeling der supple toirs begrooting voor Suriname vroeg de heer Van Houten uitstel daarvan, om te onderzoeken of de bacoven-cultuur nog noo dig zou zyn. Dit artikel werd in een mo tie belichaamd, welke motie met 23 tegen 16 stemmen verworpen werd. De begrooting werd toen 31 tegen 9 stemmen aangenomen. Eindelijk werd dien dag nog de begr ting voor Curasao goedgekeurd. Zaterdag d. a. v. werden Hoofdstuk I en Hoofdstuk VIIA goedgekeurd, waarop de Wet op de Middelen in behandeling kwam. De heer Van keurde het af, di drjjfs- en vermogens! lyk waren ingediend verscheidene andere tie voor: .De Eerste Kamer, gezien de gedane voor stellen betrekkelyk de opcenten; .overwegende, dat het hier een belang rijken financiéelen maatregel geldt, in zeer nauw verband staande met het bestaande belastingstelsel .dat het vrije aan de Volksve geheel .en dat derhalve de voorgestelde heffing by afzonderlijk wetsontwerp had moeten zyn voorgedragen; .spreekt het vertrouwen uit, dat de regee- ring hiermede in de toekomst rekening zal houden." De heer Godin de Beaufort ver klaarde, dat hij in ’t vervolg de Middelen wet zou afstemmen, indien de regeenng de opcenteo-nelflog weder in de wet middelen zou willen opnemen, de heer Vening Meinesz dit afkeurde. Nadat toen de Minister verklaard had, dat in dien vorm geen opcenten zoo noodig in ’t vervolg zouden worden voor gedragen, trok de heer Bergmann zyn motie in en werd de wet op de Middelen z. h. s. goedgekeurd. Ons Hoogerbuis scheidde daarna tot 8 Januari. Bij Kon. Besluit is benoemd bij het 3de regiment vestingartillerie, tot kolonel, commandant van het corps, de luitenant-kolonel van den staf der vesting artillerie J. J. Berkhout, toegevoegd aan den commandant der vesting artillerie. Bij Kon. Besluit is voor het tqdvak van 1 Januari tot en met 31 Decem ber 1906 benoemd tot leeraar aan de Rjjks Hoogere Burgerschool te Gouda S. van Heyuingen, tjjdelyk leeraar aan die school. Mevrouw de wed. E. van Senus, geb. Hilbrands, onlangs te Amsterdam over leden, heeft een vierde gedeelte barer nalatenschap (op ruim f 20.000 begroot), vermaakt aan net Fonds ter aanmoediging en ondersteuning van den gewapeuden dienst in de Nederlanden. (Het vruchtgebruik geniet een der verwanten.) Het zal 13 Februari a. s. geleden zyn, dat de heer J. Hoi predikant by de Ned. Herv. Gem. de Evangeliebediening te Polsbroek vaardde. Van 1888 98 stond de aanstaande jubilaris voorts nog te Wageningen. Den 12den Juni van het jaar 1898 deed hjj in de Sleutelstad zjjn intrede. *Amwaerat«l, 2 Jan. Woensdag-avond trad alhier m de vereeniging „Nut en Ge noegen” als spreker op de heer A. de Jong Kz., hoofd der school te St. Laurens, met een lezing, getiteld: .De geschiedenis van Ammerstol van 1300 tot op heden.” Leziog zoowel als de bjjdragen, die na de pauze volgden, werden met onverdeelde aandacht gevolgd. ♦BenMClaop, 2 Jan. In de laatst houden algemeene vergadering van onderafdeeling Benschop tot bevordering van de pluimveehouderij in Nederland werden in de plaats van de heeren G. Zwanenburg, die als lid had bedankt en D. Lieverse, overleden, tot bestuursleden gekozen de heeren P. van Oosterom en C. P. Beijen. Door het bestuur werd eerstgenoemde aan gewezen tot 2sn voorzitter en laatstgenoemde tot secretaris-penningmeester. Als deskundigen voor de opneming der waarde van mobilair ten behoeve van de heffing der personeele belasting zjjn voor deze gemeente over 1906 aangewezen de heeren B. J. van Baaren te Utrecht en C. Kastelyn, alhier. Dalem, 2 Jan. Voor de betrekking van onderwyzer aan de openbare school alhier hebben zich acht sollicitanten aangemeld, ts 13 Aren, Lren, 80 Cen- an de rivier Donderdag-avond „Euphonia”, onder Dow Co«nmt wordt dos Woensdags- en dee Zaterdags morgens uitgegeven. Prjjs: voor Schoonhoven per driemaanden ƒ0,75. Franco per post door het geheele rjjk f 0,90. Men kan zich abon- neeren bjj alle Boekhandelaren, Agenten en Brievengaarders. Financiën. .De Gelderlander” schrjjft: .De voorgestelde tien opcenten op Bedrijf en Vermogen hebben veel tegenkanting ge vonden. Ook links. Toch handhaaft de Minister van financiën ze. Oas dunkt dit een gevaarlijke proefneming. De heer De Meester wil blijkbaar even als Minister Fock reeds met zijne portefeuille dreMVft- eens zien, in hoever het aan- nemWvan een doorzettende pose de Kamer gedwee wil maken. Nu*''meent het „Huisgezin” eene toegeef lijke houding te moeten aannemen. Het blad zou over dit neutraal geschil niet gaarne eene partijstemming links-rechts in de Tweede en eene recbts-links in de Eerste Kamer zien ontstaan, met het gevolg dat over die duiteoquaestie het ministerie viel. En daar om wil het zich niet ten einde toe tegen de opcenten blijven verzetten. Nu gelooven we niet, dat de zaak zóó een verloop zal nemen. Doch het advies van onze Bossche collega onderschrijven we niet. Evenmin als wij de leden der rechterzijde de opcenten zouden willen zien afstemmen, ómdat een liberaal ministerie ze voorstelt, evenmin hopen we er leden der rechterzijde vóór te zien stemmen uit vrees voor een ministeriöele crisis. We keuren een hakken ten onpas, ook op dit Kabinet, af. Maar een terugtrekken, ab het met den vinger dreigt, achten we nog bedenkeljjki Zóó zou de re- beuren. En dadr hebben sterk voor gen Wjj zouden keljjk en op te zien. En - - Kamerleden te vinden zijn, wien zulks de eeriykste tactiek Ijjkt. Een voorstel worde goedgekeurd of ver- worpen om den inhoud. Wat de gevolgen daarvan zjjn, heeft het kabinet te dragen, dat de voordracht deed, en dat die gevolgen dient te kunnen over- tien.” „Belastingen voorstellen b een verschrik- kdfk werk"’, i«(t de .Pror. Gron. Ct." Det In de zitting i deelde de Voo; afdeelingen benoemd wan de heeren: Breebaart, I Zinnicq Bergmann, 1 Wjjck en Vermeulen i titters d. teer— - - - - e Reekers, v. d. Biesen, Regout en ’t Hooft. Daarna i. „2 2. ‘w over de Indische begrooting De heer v. d. Biesen betre' vollen financiêelen toestand in verschillende mid’ De heeren S cI spraken o. m. de quaest de Handebmaatschappjj ontvi- heer Woltjer de nieuwe reg aantal lesuren op de H. B. S. besprak. VAM HUCB EM DAAR. Benoemingen. Bjj de onlangs gedane benoemingen in de Kamers van Toezicht op het notarisambt .De Maasbode" behooren van de 48 benoemden 85 tot de liberale partjj, ter- wjjl de niet-liberalen dan nog boofizakeljjk benoemd zjjn in Brabant en Limburg. Het blad verzoekt instemming van de bladen der rechterzijde met een protest tegen zoo groote partijdigheid. „De Nederlander” doet aan dit protest niet mee. .Het geldt hier een punt zegt dit blad dat ons steeds toeschjjnt tot het minst ver kwikkend deel van den politieken strjjd te behooren. Niet dan ongaarne bewegen wjj wjj ons op dit gebied: lo. omdat hier meer dan ergens elders het gevaar dreigt, met onvolledige gegevens te werken en op ge brekkige, half-ware aanduidingen te oordee- len; lo. omdat wjj meenen, dat de politieke strjjd omlaag getrokken wordt, wanneer, door het op den voorgrond stellen der be- ■oemingsquaestie, het eigenbelang van velen geprikkeld wordt. Dit sluit natuurlijk niet uit, dat bjj tast bare stelselmatige partijdigheid de publieke opinie ook hier haar woord heeft te spreken en de volksvertegenwoordiging haar critiek te oefenen. Vooral wanneer het geldt be- ■oemingen voor een dusdanig ambt, dat de partijdigheid niet slechte personen, maar ook de zaak zelve schaadt. Wjj denken hier b.v. aan de benoemingen in zake de kinderwetten, waarover, naar ons voorkomt, straks in de Kamer een vraag om opheldering niet zal kunnen uitbljjven. Te meer waar de liberale pers, bjj monde van het .Handelsblad", partijdigheid op dit stok verdedigd heeft met het argument, dat „vrijzinnige” opvoeders doordat zjj niet door hun geloofsovertuiging gedwongen zjjn propaganda te maken voor hunne gods dienstige denkbeelden altjjd iets .vóór bobben” op niet-vrjjzinnige. Doch de instemming, die nu de .Maas bode” van ons vraagt, kunnen wjj niet geven. Het bl|jkt uit haar Ijjst zelve, dat in de Kamers van Toezicht nagenoeg uitsluitend zjjn benoemd kantonrechters en ontvangers on inspecteurs der registratie, d. w. z. mannen, die door hun ambt als van zelf aangewezen waren, en dan ook ten deele door de wet zelve als voor benoeming het eerst in aan merking komend zjjn aangeduid. Het komt ons voor, dat de minister hierbij op geen richting gelet beeft. De keus was schraal. En lang niet onmogeljjk is het, dat onder de benoembaren het percentage liberalen even groot of nog grooter was dan onder de benoemden. De functie van het lidmaat schap van zulk een Kamer van Toezicht is trouwens een bjj uitstek technische.” bevragen lureau van De voordracht bestaat uit de heeren: 1. D. E. J. Bakker te Bemmel, 2. J. C. Schnejjder te Waardenburg, 3. L. J. A. van der Hejjden te Hedel. Drlebragge, 2 Jan. De jjsvereeniging .Werkverschaffing” alhier hield Woensdag avond hare jaarljjksche vergadering. Uit het verslag van den penningmeester bleek, dat de rekening sloot met een batig saldo van f 377,65de begrooting voor ’t volgend dienst- aar wordt vastgesteld op voorstel van den jeer W. den Boer werd art. 3 van 't re glement gewjjzigd, en wel in dier voege dat de contributie wordt vastgesteld in over eenstemming met de vermoedeljjke uitgaven, en alzoo voor dit jaar gebracht werd op 10 cent. Het bestuur toch behoudt het recht de contributie ieder jaar vast te stel len. Een commissie tot nazien van *t ma terieel werd benoemd, n.l. de heeren H. Kas tel jjo, C. van Nieuwpoort en J. van Leeuwen. Het aftredend bestuur bestaande uit de heeren W. Poolman, H. Kasteljjo, J. Oskam en W. den Boer, werd bjj acclamatie herkozen, terwjjl in plaats van den heer P. de Groot, naar elders vertrokken, de heer C. Nieuw- >oort werd gekozen. Voorts werden de laancommissarissen herkozen. Giegen-NieiawkerlK, 2 Jan. Tweede Kerstdag was het voor de ruim honderd kinderen die hier de Zondaggschool bezoeken een recht prettige dag. Door de ingezetenen was eene som gelds bjjeen gebracht, waardoor het mogeljjk was in de Herv. Kerk een prachtige kerstboom te plaatsen, ruimschoots voorzien van geschenken. Bjj die gelegen heid was een groote schare belangstellenden in het kerkgebouw aanwezig. ‘Graot-Anuneni, 2 Jan. Door denbeer v. Leeuwen uit Vriesenveen, voorganger in de Ned. Herv. kerk alhier op Oudejaarsavond en Nieuwjaarsmorgen, werd namens de Diaconie dank gebracht voor de buitenge wone giften van f 25 en f 40, op die dagen gecollecteerd. *ll«ornaar, 2 Jan. Donderdag avond vergaderden in ’t café van D. Baron alhier eenige ingezetenen van Noordeloos, Hoor naar en Hoog-Blokland om een afdealing van de Holl. Maatschappij van Landbouw op te richten. Nagenoeg een 50 tal personen zullen als lid toetreden. De naam der af- deeling zal zjjnNoordeloos en omstreken.” Uit hun midden werd een bestuur gekozen en Wel de heeren C. den Hartog, voorz. en H. van Es, secr., beiden te Noordeloos, en de heer F. de Bruyn te Hoornaar, penn.; tot gewone leden van het bestuur werden gekozen de heeren J. Kuipers en A. den Hartog, beiden te Hoog-Blokland; H. Slob te Hoornaar en F. Bikker te Noordeloos. ’Lekkerkerk, 2 Jan. Op tweeden Kerstdag heeft de Zondagsschool van de afdeeling „Lekkorkerk" van den Nederl. Protestantenbond met hare byna 400 leer lingen het Kerstfeest gevierd. Een zeer groote, prachtig versierde en verlichte Kerstboom prjjkte in het kerk gebouw en de omstreeks 1000 bezoekers verklaarden ais uit één mond, dat ze zoo iets schoons en indrukwekkends nooit hadden gezien. Het feest werd geopend door den voor zitter Dr. L. A. van Langeraad met een toespraak tot ouders en kinderen, er op wjjzende, dat de Zondagsschool thans 10 jaar bestaan had. Daarna vertelde hjj een Kerst verhaal, dat groot en klein boeide. Na afloop en nadat de kleinen waren onthaald op chocolademelk en krentenbollen, werden door de drie afdeelingen, waarin de leer lingen verdeeld zjjn, de Kerstliederen ten gehoore gebracht, welke alle bewezen, dat de noodige ernst en zorg aan het instudeeren waren besteed. Een extra vermelding ver dient wel de 12jarige S. v. d. Graaf, die onder ademlooze stilte een solo zeer ver dienstelijk zong. Ook een woord van hulde aan de dames onderwijzeressen, die de Kerstcantate van Catba. van Hennes zeer goed uitvoerden. Na nog een paar Kerst kransjes, een kop cbocalade en een krenten koek kwam bet glanspunt van den avond: de prjjsuitdneling. De prjjzen bestonden uit: kleedingstukken, speelgoed, poppen en voor hen die de school verlieten een Bjjbeitje. Het feest was afgeloopen. De voorzitter dankte in kernachtige taal, allen die aan bet welslagen hadden meegewerkt en gaf den ouders een ernstige les mede huiswaarts. Vóór de kinderen het kerkgebouw verlieten, kregen allen nog een tablet chocolade en een sinaasappel, welke laatste door een kin dervriend waren geschonken. Alle aanwezigen waren hoogst voldaan en ten zeerste overtuigd, dat dames onderwijze ressen en heeren commissarissen veel, zeer veel voor de zedeljjke opvoeding der kinde ren over hebben. Het Departement „Lekkerkerk” der Maat schappij »*ot Nut van ’t Algemeen” gaf heden-avond gevolg aan een reeds lang voorgenomen plan. Zooals de voorzitter te kennen gaf, had b Depart, reeds langen t om eens een gezellige* ren, door middel meente Lekkerkerk. Dit plan is dan dezen verwachting verwezenlijkt. Het programma bestaande uit 27 num- mers, respectievelijk, zang, muziek en voor- dracht, heeft het talrjjk opgekomen publiek 6 in alle opzichten voldaan. Hoewel het ruim middernacht was, alvo rens bet laatste nummer was afgewerkt, keerde iedereen hoogst voldaan huiswaarts; ongetwijfeld de hoop koesterende, dat het bestuur van het Departement Lekkerkerk, aan- gemoedigd door het groote succes, een volgend seizoen weder een dergeljjke avond teorga- niseeren. “Meerkerk, 1 Jan. jl, gaf het fanfarekorps leiding van Gorinchem, van den heei ten gehoore werd goed gesp^ studie. Onder heerschte den g< stemming. Met op deze uitstel terugzien. Jl. Maandag reeds laat in den avond geraakte de schippersknecht A. v. d. H., in beschonken toestand verkeerende, aan den Kanaaldjjk alhier te water. Daar bjj tusschen den wal en de schuit van P. Mid delkoop geraakte, zou hjj stellig verdronken zjjn, indien hjj niet bjjtjjds door den veld wachter G. van Vuren was opgemerkt en uit zjjne benarde positie verlost. ’Nüeuwpoort, 2 Jan. Tweeden Kerstdag vierden de leerlingen van de Zondagsschool der Herv. Gem. alhier feest. Door milde bydragen der ingezetenen hiertoe in staat gesteld, kwamen zjj in het kerkgebouw bjjeen om onder leiding van Ds. E. D. G. v. d. Horst het Kerstfeest te vieren. Toen zjj des avonds het kerkgebouw binnentreden, staarden zjj vol bewondering den grooten, fraai versierden en schitterend verlichten Kerstboom aan, die in het midden der door kaarsen verlichte kerk was opgericht. Spoe dig was het kerkgebouw gevuld met eene talrjjke schare belangstellenden, zoowel uit Nieuwpoort als uit omliggende gemeenten. Nadat Ds. v. d. Horst in gebed was voor gegaan, een inleidingswoord uitgesproken en het Kerstverhaal met de leerlingen had bebandeld, nam de eigenljjke feestviering, waarnaar de jeugd reikhalzend uitzag, een aanvang. Onder leiding van het hoofd der school, den heer C. Njjsen, die, hoewel niet aan de Zondagsschool verbonden, toch zjjne medewerking verleende, werden nu door de leerlingen Kerstliederen gezongen. Dat zingen werd afgewisseld door onthaal op chocolade melk, krentenbroodjes, bolussen, janhagel enz. De leerlingen genoten van alles volop. Het was een lust, die van vreugde stralende aangezichten te zien. Ten slotte werden de prjjzen uitgedeeld. Met een harteljjk woord nam Ds. v. d. Horst afscheid van die zjjnor leerlingen, welke de Zondagsschool verlieten en schonk aan elk hunner tot aandenken een kerkboekje of een Bjjbellje verguld op snré. Aan de overige leerlingen werden prachtige boeken of boekjes naar gelang van leeftjjd uitgereikt. Voorts kreeg ieder nog chocolaadjes en een sinaasappel. Eindeljjk nog ontving elk gezin, waarvan kinderen de Zondagsschool bezochten, een prachtige glastekst of verrofypie. Nadat Ds. v. d. Horst zjjn dank had gebracht aan allen, die door hunne bijdragen het vieren van dit feest hadden mogeljjk gemaakt, inzonderheid aan den kindervriend, de chocolademelk geheel toebereid in arvloed had geschonken, aan zjjnen mede* Iper op de Zondagsschool, den heer Baron Wz., aan de dames, die de kinderen hadden bediend, aan heeren kerk voogden voor het bereidwillig afstaan van het kerkgebouw voor deze feestviering en aan het hoofd der school, voor de leiding van het gezang, werd het zegging gesloten en gingei minst de kinderen, tevredei huiswaarts. Een wooi leeraar Ds. of opoffering ontzag zijner Zondagsschool feest te bereiden. *St«Iwyk, 2 Jan. Door onze nieuw- j aarscommissie is de vorige week gecollec teerd f 268 05, terwjjl het batig saldo van het vorige jaar f 6,71 bedroeg. Alzoo had men nu te beschikken over f 274.76. Daar van is Zaterdag j. 1. uitgedeeld f 272,50 aan 62 behoeftige gezinnen, die men verdeeld had in it klassen, waarvan die der hoogste ontvingen f 8.50, die der laagste f 1. Het thans aanwezige batig slot bedraagt al zoo f 2 26 Streefkerk, 2 Jan. Donderdag had in het kerkgebouw de Kerst feestviering plaats met de kinderen der Zondagsschool. Door de bjjdragen der gemeente daartoe in staat gesteld, konden de kinderen, bjjna 200, getracteerd worden op chocolade met broodjes en koekjes, terwjjl allen een boekje en sinaasappels mede naar huis kregen en de kinderen, die de school verlaten, tevens eene mooie gedenkplaat. Dat de tafel fees telijk versierd was en de kinderen door bet antwoorden op gedane vragen bljjk gaven iets geleerd te hebben, spreekt vanzelf. *ZevenhBlx«n, 2 Jan. Den 2en Kerst- dag ’s avonds te half vjjf waren de 297 leerl ingen van de Zondagsschool in de Kerk der Herv. Gem. verzameld. Het Kerstfeest zou dien avond gevierd worden met die leerlingen. Na eerst de beteekenis van het Kerstfeest verklaard te hebben, vertelde de predikant, de Eerw. heer J. W. Pieper alhier, twee aardige verhaaltjes, die zeer in den smaak der kinderen vielen. De kinde ren werden onthaald op St Nicolaas en kerst- timpjes. Dat er byafwisseling gezongen werd en wat aardig ook, zal niet gezegd behoeven te worden. Na afloop werden er kleedingsstukken en speelgoed uitgedeeld. De kerk was eivol met belangstellenden. r Donderdag 28 Dec. gaf de zangver- eeniging Apollo” eene welgeslaagde uit voering- in de kolfbaan van den heer J. A. "Zr werden 12 nummers gezongen, werd zeer verdienstelijk opgevoerd i”, operette in acht tafereelen. Wjj niet in bijzonderheden treden van operette, daar allen goed rol- en rast waren, maar vooral wjjzen op den verdienstelijken zang van Mignon, Anna Kuik, Brand, Alida Stok huizen. Na afloop werden de talrjjke bezoekers nog op dria keurige voordrachten vergaat. de minister zich impopulair er mede maakt is het ergste niet. De grootste „drawback” is dat, wolke belasting hy ook voorstelt, de Kamer altjjd eene aedere wil dan die waarop hjj zjjn zinnen heeft gezet. En met den con- tribuabel is het niet anders gesteld; hjj vindt in principe alleen de belasting toelaatbaar die zjjn buurman betaalt. Minister De Meester ondervindt dit nu reeds als hjj het niet van te voren wist. Als men op het afdeelingsverslag afgaat, is er weinig kans, dat de minister er zjjn d'pcenten-voorstel doorkrjjgt. „De meerder heid” is er tegen. De Prov. Gron. hoopt dan dat de Kamer die 1 millioen zal weten te krjjgen door het snoeimes in de uitgaven te zetten. Dat niet nog acht op de honderd tachtig millioen aan uitgaven zouden kunnen worden uitgewonnen, klinkt den leek wonder- lyk in de ooren. Gelukte dit, het ware de beste uitkomst en de Kamer ware met het weigeren der opcenten verantwoord. Slaagt zjj daarin niet, dan zal het moeiljjk aangaan den minister zjjne aanvraag te weigeren, nu hjj op haar zoo klemmend nader heeft aan gedrongen. Maar een zwaren dobber zal hjj hebben met zjjn voorstel van hetwelk, be driegen wjj ons niet, de heer Pierson, on danks zjjn angst voor verdere opvoering van de directe belastingen, de intellectueele vader is. De heer Pierson was bet, die jfBt denk beeld in 1903 aanbeval aan den minister Harte. Deze heeft geen pleizier beleefd waarvan heeft hjj het wel gehad? van de opvolging van den raad van de finan- ciéele specialiteit bjj uitnemendheid. Zal minister De Meester gelukkiger zjjn? Aller- waarschjjnlykst wél ais het vertrouwen goed geplaatst is, dat hy in de memorie van ant woord over hoofdstuk I der Staatebegrooting ietwat ondeugend uitspreekt, dat „bjj de medestanders van het vorige ministerie” de zin zal worden gevonden hem ter wille te zjjn, omdat immers het geld mede en vooral noodig is „tot dekking van de meerdere uitgaven voor het byzonder onderwys!" In- tusschen: als alleen met deze hulp de op centen er kunnen komen, is het toch maar zaak aan het verkoopen van de huid niet zich te wagen vóór de beer is geschoten.” Los of vast? Dd vrjjz.-democraten zegt „Het Volk” hebben zich in de verkiezingen op het blanco- artikel met Borgesius vereemgd iu een coalitie De Unie-liberalen en vryz.-demokraten waren wei niet samengesmolteu, maar toch voor ver kiezing en zoo mogeljjk voor regiering, met elkaar vereenigd. De heer Drucker verklaarde dan ook in de Kamer, dat zyn partjj mee de verantwoordelijkheid had op zich genomen voor de vorming van het Ministerie. Zy stonden hun heer Van Kaalte af Om Minister te worden, en Mr. Veegens trok zonder hun permissie op eigen gelegen heid in het Ministerie. Tot dusver is alles goed. De vrjjz.-demo- kralen zitten vast aan de verantwóordeiyk- heid voor de regeering. Maar o jé, niets is bestendig in die contreien. Het waren maar weinig minuten later, en de heer Drucker zei, dat „hjj en zjjn vrienden” het kabinet onomwonden.bun meening zouden doen kennen. De heeren begroete Ministerie met welwillendheid, maar duchtig uit hun oogen kjjken, of bekocht zyn. Zoo maken deze scherpe controleurs zich hier los van Borgesius, nadat ze een oogen- blik te voren zyn vaste bondgenooten waren. n>» bondgenootschap van „los en vast” is ;rond op het meest hartelyke wantrouwen, ooit in de politiek voorkwam. Je Ministers kregen van elf oud-liberalen Dinsdag de waarschuwing, bjj monde van den heer Tydeman, dat ze vooral moesten zorgen gematigd te zjjn. Want anders worden de fabrikanten boos. En toen zag men ze van de Mimsterstafel glunder kyken haar Drucker en Bos, ja zelfs naar Treub, en in hun vochtig oog was te lezen: gjj ten minste, zult de Unie steunen, want wy maakten immers samen een vyf cents-boek vol van beginsel. Maar nu gaat ook de linkerzjjde der liberale burgerjj eischen stellen, die als het ware een ultimatum zjjn. Zoo ziet de heer De Meester rechts en links de krukken vallen waarmtê hy zjjn loopen steunde. Koelheid rechts, beginnende ontrouw links. Eu met een goede twintig Borgesianen wordt nu de historische taak ondernomen om de grondslagen onzer wet geving te verbouwen door voorbereiding van een ander kiesrecht. De burgerjj viert, in het vist-tu iva-.v. een hoogtjj van oom. van kleinheid, die i na de zwarte coalitie, t-en-los-verbond der vijj zinnigheid 1 inmacht, een dier episodes 22_ nu nog enkele malen door periodes van krachtiger bestaan worden afgewisseld, maar die allengs haar duurzaam lyden zullen worden.” STATEN -WEN EK A AL. EERSTE KAMER, van Donderdag jrzitter mede, ren I Ha Bergmann, Vermeulen de heeren Godin ha *1 D a a a n

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1