Ojibare Sameolomst fl. S. TALMA, KLAAGT gq over uw RIJWIELBANDEN, vraagt dan de kwaliteit Le Persan-Banden C. R0MEIJN, «cfe.1o ïk r Boerenarbeider. Metselzaak Schoonhoven, Hardrijderij „VAN BEEKUM's KINDERMEEL", Gemeenteraad van Schoonhoven. ÉEN TEEKEN VAN GEVAAR. Advertentién. m m M Echtvereeniging Vleeschhouwerij. TWEE» HANDKARREN, Timmer-, Metsel- en Aannemerszaak Houthandel en Stoomzagerij H. J. NEDERHORST. H. i. NEDERHORST 1'. G. J. NEDERHORST. J. BONTENBAL. „VRIJHEIDGELIJKHEID, BROEDERSCHAP". Polsbroekerdamsche IJsclub. SCHÓÓN-HARDRIJDERIJ OP VRIJDAG 5 JAN. A. S. f20, f10, f5 en f2,50. OP DINSDAG 9 JAN. A. S. f 15, f 10, f5 en f2,50. van The India Rubber, Gutha-Percha en Telegraph Work Co. Ltd. WaterpoortGonnchem. HELPRIG KLEIN, Nlontfoort. Speciale inrichting voor compi. Bedstellen, Veerenbedden met Overtrekken, Matrassen, Wollen-, Gestikte- en Moltondekens. Wei W. VAN BEMUM, Fabrikante, Cnlemborg. SinatnM, 1 Jan. De operette .de Tooveriug" is achter dgn rug en we kunnen, zeggen, dat de vier heeren, die de instu- deering hebben geleid, alle eer van hun werk hadden. Elk tooneel was met zorg afgewerkt. Gaf „de Prins van Sind" ons verleden jaar de leukste tooneelen te zien, „de Tooverring" mag vooral op zga zang bogen. Daar waren oogenblikken, die ons werkeiyk kunst (van kinderen) te hooren gaven. Wq denken hierbq aan het gebed van Fatma en D&lilah, aan het afscheid van den jongen Ben Ali, aan de duo's van Ahmed en Dalilah enz. Wat tooneelapel betreft, vonden w(j het derde tooneel het best geslaagd. Geen grooteren zouden hier de kleinen hebben kunnen vervangen. En niet weinig weinig werd bet genot der uit voeringen verhoogd door de uitstekende begeleiding der gebroeders Zqderlaan (viool) van Stoiwgk en de heereu Zanen (piano en viool) van Ammerstol. „De Tooverring" was een groot succes voor „de Jeugdige Zanger". Glezcn-Oudckork, 2 Jan. Ds. J. F. Jonkers, predikant bq de Geref. Gem. alhier, heeft het beroep naar Schiedam aangenomen. 'Krimpen a/d Lek, 2 Jan. Aan de firma J. en K. Smit, scheepsbouwmeesters alhier, is opgedragen het maltin van 4 ele- vatorklepbakken voor rekening van een Chileensche aannemer (kust Zuid-Amerika). De bakken zullen ieder een lengte hebben van 25 M., een breedte van 5.80 M. en een diepte van 2.25 M., terwfli de inhoud 100 kub. M. zal bedragen. De heeren J. en K. Smit, scheepsbouw meesters alhier, hebben voor Kerstmis- en Nieuwjaarsgeschenk aan elk hunner werk lieden 10 uren extra loon uitgekeerd. 'Meerkerk, 2 Jan. Onder de 72 per sonen, die zich voor eene nieuwjaarsgift hadden aangegeven, werd gisteren een vet varken verdeeld, dat 430 h.K.G. schoon woog. Bovendien kreeg ieder eene hoeveelheid koffie, boonen, erwten en rqst, terwql mede 3, 4 of 5 halve mudden steenkolen wer den uitgereikt. Tenvolle tevreden keerde ieder huiswaarts. De commissie kon beschikken over een bedrag van f 397,02. "Ttenkwroii, 2 Jan. De nieuwjaars collecte in deze gemeente beliep ruim f 42, waaruit aan de 10 gezinnen die voor eene feestgave in aanmerking kwamen van f 2 tot f 7, naar gelang hunner omstandigheden, kon worden uitgereikt. Vergadering op Woensdag 20 Dec. 1905, nam. 2 uur. Tegenwoordig de leden H. A. Schreuder, C. L. van Willenswaard, P. Greup, A. A. Graves Kooiman, G. J. Niekerk, J. W. Valk, A. Kuilenburg, H. M. den Uql en A. van Lomwei. Afwezig de leden P. van Sonsbeek en J. G. Doesburg. Voorzitter de heer P. K. P. J. van Sloten, burgemeester; secretaris de heer A. R. Veenstra. Na opening der vergadering door den voor zitter, worden de notulen der vorige ver gadering door den secretaris voorgelezen. De voorzitterHeeft iemand bemerkingen op de notulen? De beer H. A. Schreuder: Het is mg ia de vorige vergadering niet opgevallen dat door u gezegd is, dat er nooit klachten van de brandmeesters zqn ingekomen over de materialen. Als het mq toen opgevallen was, zou ik mg er tegea verzet hebben. Daarom wil ik m(j nu nog er tegen verzetten, omdat het mq bekend ib, dat herhaaldelqk klachten over de materialen, bewaarplaatsen enz. bq Burg. en Weth. zqn ingekomen. Dan beeft de secretaris mq doen zeggen, bq de bespreking over de subsidie voor het Groene Kruis, „geneesmiddelen", ik heb gezegd „verplegingsartikelen." De voorzitterIk heb een kleine retributie omtrent de klachten van den beer Schreuder. Hq verklaart pertinent, dat die ingekomen zjjn bq Burg. en Weth. Hoe weet u dat? De heer H. A. Schreuder: Omdat ik ze zelf herhaaldelqk heb ingezonden. De voorzitter: Dat ligt al zoover achter ons. De heer P. Greup: Daar weet ik ook weinig meer van. De voorzitter: Dan zqn de notulen dus gearresteerd. Ingekomen zqn adressen van J. Lafeber, P. de Hoop en P. W. Monnée. Het eerste komt aan de orde; de beide andere personen melden zich aan voor stadsomroeper. Aan de orde is de begrooting voor 1906. Gedeputeerde Staten hebben bemerkingen gemaakt, waaraan Burg. en Weth. hebben traohten te voldoen, door nadere wqzigingen aan den Raad voor te stellen. De heer H. M. den Ugl: Kan de brief hier voorgelezen worden van Gedeputeerde Staten? Toen ik Maandag hier kwam, was er niets van te zien, alhoewel hq ter visie moest liggen. De voorzitter: Hebt u er dan naderhand geen gelegenheid voor gehad? De heer H. M. den Uql: Ik heb geen tqd om hier drie dagen achtereen te komen kjjken of die stukken er soms liggen; ik heb andere zaken ook. De voorzitter: Houd u maar kalm! De heer H. M. den Uql: Ja, maar ik heb met dat bultje al zoo dikwijls gehakt. De voorzitter; Ik moet nog even vragen op welk uur de heer Den Uql Maandag geweest is. De heer H. M. den Uql: Ik ben hier geweest 's morgens van 10—12 uur. De voorzitter: Naar aanleiding van den brief van Gedeputeerde Staten, doen Burg. en Weth. een voorstel waardoor het eindcqfer der begrootiag geen verandering ondergaat. Wordt dat goedgevonden? Dan is dat aangenomen. Aan de orde is de benoeming van een regent in het bestuur van het Geref. Wees huis. Aan de beurt van aftreding is de heer P. Versloot. Volgens art. 2 van het algemeen reglement moet die benoeming plaats hebben in December. Mag ik den heeren Schreuder en Van Willenswaard verzoeken de stemmen op te nemen Herkozen wordt met 6 stemmen de heer P. Versloot, terwql 1 stem is uitgebracht op den heer H. M. den Uql en 2 blanco. De voorzitter: Dat is dus met ingang van 1 Januari 1906. Aan de orde ie het adres van J. Lafeber en H. W. Pfcöonte, als voogd en toeziende voogd der minderjarige kinderen van wqien L. Lafeber, waarbq gevraagd wordt, om deze kinderen ter verpleging in bet Gereformeerd Weeshuis op te nemen. Volgens art. 11 van het reglement van bet Weeehuis besluit de Raad tot toelating van de weezen, en volgens art. 12 worden alleen opgenomen weezen van 3—19 jaar. Burg. en Weth. adviseeren hen toe te laten. Kunnen de leden zich daarmede vereenigen? De heer P. Greup: Het is een gewichtig punt in verband met de fiuancifin dier in richting. Wq zqn bq reglement aangewezen daarin te voorzien, maar art. 1 zegtwanneer de rente het toelaat; en dan staat in art. 12 hoe de kinderen aangenomen worden; over een en ander heeft de Gemeenteraad te ^beschikken. Nu dieneu we toch te weten of ze wel kunnen aangenomen worden. We kunnen toch maar niet beschikken over de fiuancifin van die inrichting. We weten niet of de regenten er geen bezwaar tegen hebben om nog 6 kinderen op te nemen; het is een enorm getal. Laat hen dus een schrifteiqk bewqs geven, dat die kinderen opgenomen kunnen worden. Mag ik vragen, of u er al iets van weet: anders moeten we ons officieel vergewissen' bq heeren regenten of er geen bezwaar tegen bestaat. De heer A. van Lom wel: Ik kan mq zeer goed met het gezegde van den heer Greup vereenigen. De voorzitter: OfBciöel is mq niet bekend of er bezwaren bestaan, maar van terzqde heb ik wel vernomen, dat ze er niet zqn. Art. 1 spreekt alleen over de op richting van het Weeshuis en dat het bestuur zou bestaan uit 5 regenten en 3 regentessen. De heer P. Greup: U ziet wat over 't hoofd. Mag ik het even voorlezen? (Voorlezing géscbiedt.) De voorzitter: Ik wilde nog even aan vullen wat ik gezegd heb. De secretaris is door mq afgevaardigd geworden en is ver schenen in de vergadering van regentessen en regenten, om daarover te spreken en hq is met de boodschap terug gekomen, dat er geen bezwaren waren. De heer P. Greup: Dat is officieus, dat wist ik bq geruchte van de buitenwacht ook. De voorzitter: Dat is niet bq geruchte, dat is officieel. De heer P. Greup: Ik geloof bq zoo'n zaak, nu er 6 bestedelingen bq komeD, wq pas gedechargeerd zqn wanneer we officieel bericht gekregen hebben. De heer H. A. Schreuder: Ik meen dat de zaak geen uitstel behoeft te ondergaau wanneer de Raad besluit hen op te nemen, onder voorwaarde, dat er van hun zqde geen bezwaar tegen is. De voorzitter: Ia het reglement staat ook, dat het bestuur binnen 2 X 24 uur aan den Raad of aan het Gemeentebestuur moet kennis geven dat ze zqn opgenomen. Dus wanneer er bezwaar tegen bestaat, dan zul len ze wel geweigerd worden. De heer P. Greup: Geweigerd? Dat gaat niet. De voorzitter: Dat staat in artikel 11. De heer P. Greup: Het gaat van ons uit; daarom zou ik gaarne willen weten of zq er geen bezwaar tegen hebben. Wilt u het nu even laten hooren, dan kan er nog staande de vergadering over beslist worden. De voorzitter: Vinden de heeren goed, dat wq officieel vragen of er geen bezwaren zqn dat de Raad toelaat die 6 kinderen? Om bet dan overbodig te maken, dat wq nog eens opzettelqk daarvoor vergadereu, zouden we dat antwoord gaarne spoedig ontvangen. De heer H. A. Schreuder: De heer Van Willenswaard maakt mq nog opmerkzaam op art. 12. De voorzitter: Dus de Raad besluit tot toelating van die kinderen, behoudens be zwaren van fioancieelen aard van de zqde van bet Weeshuis, met verwqzing naar art. 12c. Dan is dat aangenomen. De heer P. Greup: Wordt dat beschouwd als bq acclamatie te zqn goedgekeurd? De voorzitter: Ja. Er zqn ingekomen 2 sollicitatie» voor stadsomroeper. Wenscbt de Raad in deze vergadering daarover te beslissen? De ter- mqn van aangifte ia nog niet verstreken, dus komt dat wel terecht. De heer P. Greup: We hebben er al een tot proef gehad. (Gelach.) De voorzitter: Hiermede ia de agenda afgeloopen. We hebben alleen nog op 't convocatie biljet advies inzake de gasfabriek. l)e bedoeling daarvan was, dat de stukken ter visie lagen voor de leden en zq op die wqze hun meening kunnen vormen, alsmede van bet eindrapport van den deskundige; de bedoeling whh niet om het in deze ver gadering te behandelen. Ook bet advies van Burg. en Weth., die bun meeuing in een rapport zouden formu leeren, komt dus ook later ter sprake. De heer J. W. Valk: Mqnheer de voor zitter, het is u bekend dat de termqn, waarop de inschrqringen vervallen, nog maar zeer kort is. Ik weet wel, dat wq ver schillen in meening, maar ik heb het onder zocht en niemand van de inschrq vers be hoeft dan zqn woord meer gestand te doen. Daarom wenschten wq dat van dit jaar nog af te doen. Ik wil het gaarne tot de volgende vergadering uitstellen, als u maar belooft die zaak nog vóór 19(16 te zullen bespreken en behandelen.11 De voorzitter: Ik zal op wat u aanvaardt niet ingaan, ik ben het niet met u eens. Beloven ligt niet in mqn aard, maar ik zal mq beqveren om te doen zooats behoort. De heer J. W. Valk: Dan stel ik het voor. De voorzitter: Dat kunt u niet; u kunt Burg. en Weth. niet dwingen. De heer J. W. Valk: U hadt het op het convocaliebiilet gezet. De voorzitter: Dat trek ik in. De heer J. W. Valk: Ik maak er een voorstel van als voorzitter van de gasfabriek. De heer H. A. Schreuder: Ik geloof niet, dat dat zoo de goede richting uit gaat. We hebben een vergadering gehad naar aanleiding van een malheur, dat zich op de gasfabriek heeft voorgedaan. De Directeur en de Gascommissie zaten in angst wat nu verder zou gebeuren. Daarop is gevolgd een vergadering van Burg. en Weth. en de Gas commissie, om middelen te beramen die zouden kunnen aangewend worden om stag natie in het bedrqf te voorkomen. We heb ben het breedvoerig besproken, zooals u be kend is, maar wq hebben niet veel kunnen vinden, wat positieve waarborgen zou kunnen geven tegen stagnatie ia het bedrqf. Ver schillende deskundigen hebben huu raad ten beste gegeven en het gevolg is, dat de commissie met den meest mogelqken spoed de stukken heeft onderzocht en nagegaan, ook in verband met wat er gehoord is dat kon geschieden om staguatie te voorkomen. De Gascommissie is daarmede gereed ge komen en ia er in geslaagd om afdoende middelen te nemen, maar dat staat in nauw verband met den nieuwen bouw. Op 't oogeu- blik heeft de bouw geen nadeelige gevolgen gehad, maar het is u zoo goed als de Gas commissie bekend, dat er elk uur, elk oogen- blik iets gebeuren kan. Die retort, waarin een gat gekomen was, is tqdeiqk hersteld en weer in gebruik genomen, maar ieder oogenblik kan er iets anders gebeurende retort, die er boven ligt, kan ook instorten. Waar de gascommissie afdoende middelen zoekt om stagnatie te voorkomen, daar zou het goed zqn om vóór bet jaar eindigt een besluit te nemen wat op de gasfabriek moet geschieden. Dat besluit is niet zoo gewichtig als het scbqnt. We zqn bet er over eens, dat op de gasfabriek iets gebeuren moet. Daarover zulten wq het allen wel eens zqn. De ovens zqn op, niet alleen in natura, maar ook over 10 dagen in de boeken; dan is er geen cent meer in. De zuiverkisten ztjnop: daar zitten niet l maar 50 gaten in, waar men zqn vuist kan doorsteken. De toestellen zqn op voor bet grootste gedeelte. De washer, die maar geschikt is voor 800 M., waar wq hem voor 18Ö0 M. noodig hebben, zal door geen enkel raadslid voldoende worden geacht. Waar wq dus staan voor het feit, dat wq in elk geval 30 k f 35.000 moeten uitgeven, daar kan slechts een ver schil van f20.000 zqn. Tot deze proporties moeten wq die zaak dus toebrengen, of het wenscheiqic is f 20.000 uit te geven .voor ombouw. Al het andere kunnen we misschien nog 8 4 14 dageu aieepende houden, maar het andere moet gebeuren. Nu vraag ik of het niet wenscheiqk is, vóór 1 Jan. te beslissen, waar de Gas commissie aan Burg. en Weth. heeft mede gedeeld, hoe het staat met de inschrq vingen, en dat er nog maar één inschrq var is, die zqn ïnschrqviug tot 1 Jauuari wil gestand doen. In haar rapport beeft de commissie ook gezet, dat de qzerprqs f 1 per 100 kilo wordt verhoogd en daur we pl.m. 2U0O0 KG. noodig hebben, maakt dat een groot verschil. Al deze redenen nopen mq te vragen om nog vóór 1 Januari 1906 een beslissing te De heer G. J. Niekerk: Afgescheiden of die zaak nu al of niet behandeld zal worden, zou het dan toch niet raadzaam zqn, dat de commissie haar rapport eens nader verklaart. Wanneer de raadsleden dat gehoord hebben, dan kunnen we het verder behandelen. De voorzitter: Neen, mqnheer, De heeren zullen hun doel veel beter bereiken, wan neer de zaak kalm behandeld wordt, zoodat ieder raadslid het zqne er van kan weten. Dat behoeft niet lang te duren. De heer Valk is maar beducht, dat bet op de lange baan wordt geschoven, dat Hgt niet op den weg van Burg. en Weth. en allerminst op den mqnen. Ik heb juist om te bespoedigen die zaak met het eindrapport ven den adviseur ter visie gelegd, Dat Is een kluif waar men heel wat aan heeft en wanneer de heeren dat goed begrqpeo, dan kunnen we hun ook voorleggen het rapport van de Gascommissie en van Burg. en Weth. Dat dat nu nog niet kon, spreekt vanzelf: gisteren pas hebben we vergadering gehad, dus uog geen rapport daarvan kunnen opmaken. Zonder dat ik het nog beloof waut ik heb het college van Burg. eu Weth. niet in de band hoop ik toch spoedig een vergadering te eonvoceeren. De beer P. Greup: Ik wil daarbq even attent maken, dat n in onze vergadering zelf gezegd hebt, dat u nog wel een ver gadering deze maand zoudt houden. Dat wist de heer Valk toch ook? De heer J. W. Valk: Het is waar wat de heer Greup zegt, maar ik wilde in deze ver gadering de verzekering daarvan, omdat wq weten hoe het op de fabriek is. Daarom sta ik er op, dat het in dit jaar nog wordt afgehandeld. En dan wil ik er dit nog bq- voegen. Wq hebben grooten spoed gemaakt met de zaak in verband met hei geen de heer Schreuder al beeft gezegd en wanneer bet nu weer verdaagd wordt tol 1906, dan willen wq de verantwoordelqkheid niet dragen. De voorzitter: Ik wil er niet verder over spreken. De heer H. A. Schreuder: Zooals u weet, hebben wq in ons rapport aan den Raad gevraagd f 30 000 te leeueo, waarvan f 6000 voor buizennet, omdat ook dat zeer spoedig voorziening vereisebt. Het is alleen om Burg. en Weth. eeu prikkel te geven om het nog in alle geval dit jaar af te doen. We hebben direct noodig van die f 5000 een niet oubelangrpk bedrag voor buisleiding. In bet gedeelte van den Wat tot de Scheluwe brug ligt een 5/4 getrokken buis en daarop komen uit een zwerm van aanslutters, ook uog een motor. Het is niet mogelqk, om bun voldoende dfakking te geven; dan hebben we ook nogeen aanvraag van iemand daar om een pakquis te verlichten met tO a 12 vlammen, maar we kunnen het met doen. Die buisleiéiug is ook alles qter en daar zal dan ook tos verhooging van f 1, per 100 K.G. ernstig op drukken. De neer J, W. Valk: Ik heb vernomen, wat onze verordening op bet vleescb keuren betreft, dat wanneer er vleescn afgekeurd is en eeu procesverbaal moet plaats nebneu, dit oiet kan geschieden krachtens de ver ordening. Dok heb ik vernomen dat het vleescb, dat hier wordt afgekeurd, naar een andere plaats wordt vervoerd en daar wordt op gegeten. Hoe zit dat? De voorzitter: U doet mq vragen, waarop ik niet direct bereid ben te antwoorden. Al dergelqke vragen, die maar opgeworpen worden, zonder dat zq op bet couvocatie- biljet staan, of zonder onze gedachte er over te kunuen laten gaan, mag ik niet toelaten. Wanneer men Burg. en Weth. wil interpeileeren over bepaalde onderwerpen, zullen zq bereid zqn mlicntingen te geven, mits zq bet bevorens weten. Maar ik ben niet bereid op al die vragen te antwoorden. Dat de rechter geen vervolgiog zou hebben ingesteld, dat is misschien mogeiqk, maar er is 4 k 5 maal proces-verbaal opgemaakt. Dat er nog verbetering mogelqk is op dat gebied wil ik gaarne gelooven; misschien komt dat wel later aan de orde. Thans sluit ik de openbare zitting. VERBETERING. In het verslag van de vergadering van 6 Dec. 1905 (tie 2de blad van 23 Dec. 1905) sprak, bq volgn. 144 der begrootiog, de heer P. van Sonsbeek over een schuld van een groote f 160.000. Abusieveiqk werd door ons gemeld f 69.000. fiJEMfiSGD JOKDWH. De weduwe U. Zandstra te Nqiand (Fr.), die dezer dagen haar honderd sten verjaardag vfferde, ontving bq die gelegenheid vanwege U. M. de Koningin e§n belangstellend achrqcen met f 25. Het Nieuwsfan den Dag meldt: Door den officiers van justitie is bevel, op verzoek van de betrokken benadeelde Maatschappqen („Nad. Mq. van Zekerheids- stelling" en „Hoiiandsche Hypotheekbank"), gegeven tot aanhouding van den heer J. J. L. F. d. M. en den heer jbr. Th. A. C. de G., beiden directeur der „Hollandsche Hypo theekbank". Het tekort in de zaken wordt op 4'/s miilioen gulden gebchat. Als oorzaak van de geleden persooulqke verliezen worden genoemd mislukte specula- tifin in bouwgrond te Parqs. In de branderq van den heer J. Houtman te Schiedam heeft het volgen de treurig ongeluk plaats gehad. „Jaarlqks laat de heer H. de buizenleidin gen in zqn fabriek schoonmaken en ook dit jaar heeft hq dit laten doen. Ia den laat- sten tqd was de toevoerbuis van de reser voir die in deze branderq staat en het water brengt naar een branderq, ongeveer 100 me ter daar vandaan, minder goed, zoodat deze buis nu afzonderlijk werd schooogemaakt. De heer H. is bq dit werk tegenwoordig ge weest totdat de buis schoon was en verliet daarna de branderq. Toen heeft men, om de buis ineens fliuk schoon te maken, daarin zwavelzuur ge worpen en dit nagespoeld met een kit heet water. Volgens technici heeft dit zwavel zuur met het heet water gereageerd op de vuile stoifjo, die nog in de buis aanwezig waren, waardoor de dooiende gassen zich ontwikkelden. De man, die zich in den bak bevond om het water door de buizen te gieten, heeft wel oamiddeliqk toen hq het gas bemerkte, de stop in het gat gedaan, doch óf die sloot niet af, óf er was reeds te veel gas uitgestroomd. In elk geval, bq stortte bedwelmd neder, wat de 6 andere mannen, die achtereenvolgens toesnelden om hulp te verleenen, eveneens overkwam. Zooals wq reeds hebben gemeld zqn er 3 weer hersteld, doch 4 hunner hebben daarbq den dood gevonden. De iqken der ongelukkigen zqn 's avonds nog naar het ziekenhuis gebracht ter ge- rechteiqke schouwing. De justitie heeft een uitgebreid onderzoek ingesteld ook in de branderqen, die met de uoodlottjge buis onderling verbonden zqn. Te Culemborg ontstond een felle brand in een der pakhuizen van de mindenmakerq der firma Van Hoytema Je Co., waarin onlangs 800 vim teenen geborgen waren. De brandweer had alle moeité om de belendende perceelen, alsmede de over staande schuur van den veerman MaSbn, te spareu. De oorzaak van den brand is on bekend; verzekering dekt de schade. Drie jaar geleden was op dezelfde plaats eene uitgestrekte houten loods afgebrand. De firma liet toen ji erschillende steenen pakhuizen aaneenboum n. Het eerste daar van, aau den Veerwó gelegen, is nu door het vuur vernield. i| De emeritus-pi edikant I. J. Der- mout, wonende aan a n Oudendqk te Kra- lingeb, is op den Nii) iwen Binnenweg van het achterbalkon van j en omnibus gevallen. Binnengedragen in Ue woning van Dr. Groenewegen bleek, da bq het rechlerdqbeen gebroken had. Per bHancard werd'hg naar bet Ziekenhuis aldaarjbvergebracht. Edison heefttf zooals hq tegen Nieuwjaar meer heeff gedaan, een Woordje gesproken over de unaaste toekomst der electriciteit, Wq ontl|ènen daaromtrent bet volgende aan het „H|udelsblad": t' Hq verklaarde, dA het hem niet ver- wonderen zou, wanneer een der», [300.000 nireld een dezfc- dagen jetriciteit rechtstreeks de eerste verandering Qlectricitelljzou volgens lijn de fabrieken daartoe $qn zelf, o(n aldus het te spareg: de electri- i draden worden over» geleerden van de het middel vond op te wekken. Maa| ia dejopwekkipg val hem aeze zqa. klat zal plaatsen aan de vervoer van kolen 1 scbe stroom zou lan| gebrépht. De electriciteit zallvolgena Edison spoedig de paarden verdringen1; zqu nieuwe accumula toren batterq zal de electriciteit goedkooper maktta dan paardentrekkracht. In het voor- jaar jUd Edison die batterqeu kunnen levert-n. laf hij 'is even zeker, dat men binnen pieff'langen tijd elk schip op zéé zal be- reikeh met da draadlooze telegrafen dat alHtaraterkracht op aarde (n electriciteit zal worden omgezet. Ook hoopte Edison' vóór zqn di b|etrouwbare luchtschepen de menscl te zipn vervoeren. I Pbotographieön óp na leent' Engelsche nieuwigheid. Op i zondere "manier wórden zeer kteipi jgraphische portretten gemaakt eb nagels; gedrukt. Zoo dragen de elegante dames het portret van den uitverkorene haars harten en de heeren dat hunner aan gebeden schoone op de vingertoppen. Eenige jaren geleden trachtten Engelsche dames, die uit Evypte terugkeerden een andere zonderlinge wqte van pbotographeeren in de mode te brengen, namelqk photogra- pbiscbe portretten ia mummie-kostuum. Men zag op die portretten de dames op de bekende manier ingewonden ia satcopbagen liggen. Maar die mode nam niet op waar- schqniqk omdat het kostuum zoo weinig „flatteerde". De tqd zal leeren of de mode der nagel pholographieön een langer bestaan zal hebben. nog 3 veilig HT ADHMIMV WH. Mkssiksvsi, 8 Jm, f Over bet jaar 1905 werd aan bet kantoor van den Waarborg en de belasting op gouden en zilveren werken alhier aan stempeling en belastiog onderworpen 52555 gram goud en 3291990 gram zilver, gevende aan belasting f 32573,17, terwqj oog voor essaailoon werd ontvangen f 284,81. De totale ontvangsten bedragen alzoo f 32857,99, tegenover f 33486,95 over 1904. t De heer J. de Voogt, gewezen ambtenaar ter secretarie alhier, beeft aan H. M. de Koningin eervol ontslag gevraagd als plaatsvervangend voorzitter der com missie bedoeld in art. 86 ongevallenwet 1901. t De aanvoer ter weekmarkt over her jaar 1905 ia als volgt: 8381 pond boter, 1186 biggen, 721 lam meren, 317 koeien. t De netto-opbrengst der alhier gehouden collecte ten bate der Russische slachtoffers bedraagt f 149,40. t De rivier de Lek is over Va ge deelte bedekt met drjjüjs, vandaar dat de pont van de reep is genomen. De overtocht geschiedt dus alleen met roeibooten, waar door de handel schade iqdt. Het verkeer per stoomboot geschiedt on geregeld. De stoomboot „Krimpen a/d Lek" kwam gisteren ongeveer 3 uur te laat aan. t Op Oudejaarsavond had een begin van brand plaats ten huize van den heer B. A. Meqer, welke zich bepaalde tot een houten balk in den schoorsteen. Assurantie dekt de schade. f Zondag-morgen is door de Rqks- politie proces-verbaal opgemaakt tegen C. J. G. S. alhier ter zake van openbare dronkenschap. H- L. HEN8TÈOT 1881 1900. Juist heden herdenkt deze algemeen geachte en q'verige ambtenaar den dag, waarop hq, een kwart eenw geleden, in Schoonhoven als onderwqzer in functie trad. 't Is daarom, dat wq meenen velen onzer lezers genoegen te doen, met een en ander uit den levens loop van den jubilaris mede te deeien. Geboren te Utrecht op den 17den Juli 1854 uit eene familie, die daar ter stede uog steeds ia hooge achtirg staat, bezocht de tegen woordige onderwqzer in zqne kinderjaren de bekende school van meester Vos op het Dom plein, en daarna van zqn 15de tot zqn 20ste levensjaar de Hoogere Burgerschool. Hq verliet deze inrichting met een einddiploma in Augustus 1874. Hoewel het geheel niet in zqn plan lag, zich op het gebied van het onderwqs te be geven, behaalde de 18 jarige Henstfidt als leerling 4e klasse, zqne akte als onderwqzer. Eigenlqk was dit heele examen een soort van weddenschap, omdat een der medeleer lingen, die de bovengenoemde akte bezat, van de paedagogische studie voor dat examen nog al hoog opgaf. Echter wat was die zoogenaamde grap voor den beer Henstfidt een zaak ren ge wicht, gelet op de toeD nog duistere toekomst In September van 1874 werd onze jubilaris student aan de Polytechnische School te Delft en studeerde daar met eenige vrienden qveng voor qker, want dat was steeds zjja streven geweest en nu zou het einde, zoo het scheen, spoedig bereikt zqn. Hoe falen echter vaak de berekeningen, die we en soms met grond van onzen levensloop io de toekomst maken] Immers op l Juli 1877, na een afgelegd examen, werd eigen bate. den heer Henstfidt, niet bq ministerifiele beschikking, maar mondeling door den toen matigen inspecteur Van der Toorn aan gezegd, dat hq ongeschikt was voor het ambt van qker. Dat was voor den bescheiden jongeling, zoo 't Hcheen, de genadeslag, waarmee ztine schoonste illusie's op ruwe wfjze werden vernietigd. Tauis gekomen bq zqne ouders, die sedert Mei van dat jaar in Purmerend woonden, gOWio raad duur. 't Einde van zfin zoeken was eene sollicitatie naar de betrelc- king van onderwqzer aan eene openbare school in zqne woonplaats, waar toen door schaarste aan onderwqskrachten een paar vacaturen maandenlang onvervuld moesten btq »en. Dat de „proefles" niet erg vlotte van iemand, die de gelegenheid gemist had zich practisch te bekwamen, ligt in de rede. Zelf kan de thans algemeen geachte onder wqzer op eene leuke manier verbalen, boe dat toegiDg; maar men zou het drie maanden met hem probeoren! 't Werd iets beter, maar.... zód gauw is de kunst van onderwqzen niet geleerd, zoodat onze tqdeiqk benoemde aan het eindf%Van 't kwartaal geen vaste benoeming erlangde,— gelukkig wèl het wirzoek om voorloopig ais tqdefqk onderwijtég werkzaam te biqven. Zoo geschiedde. Intfteschen werd in April 1878 ds akte wiskunde behaald. formerend was echter om verschillende neh voor den jobgen man niet de ge- icbte woonplaats po dankbaar werd eene eming tot gouverneur intern aanvaard het toenmalig lid der Prov. Staten Dr.tt Folmer Reddingius te Ten Boer. De jaren, hier doorgebracht met de familie en rooraj, met de vjjf kinderen des huizes, warenigelukkige. Vocu de toekomst geeft e< danige betrekking' ,'woioig daarom werd later naar Scbi solhciteerd met bet resultaa Raadsvergaderingen van 5 en I benoeming volgde. 1 Maandag 2 Januari begon de( de pasbenoemde onderwqzer p om 2 Januari te gebruiken tfl waaronder begrepen een beu; burgemeester. ij Dinsdag S Jan. Ittii dus ze^te H. L. Hen stfidt zqne eerste schreden in dpschool els onderwqzer en seéondant iaai>X bet toen maals bloeiende inantuut. Na het behalen Van de akte' Franscb in April 1880 volgde dtsg dei hoofdakte in 1887. Nog eep enkeie bijzonderheid. Hoe ge zellig en gemakkeuk de buidill jubilaris het ia de volgende 15 jarenAooktle Schoon hoven bevonden mjbge hebben, upet begin ▼iel niet in alle opzichten :meeJ' Reeds o|l Vrqdag 6 Januari, dus na 3 dagenfin fünctie te zgo geweest, ging een edllicitfiliebrief in zee om mee te dingen naar de [betrekking van onderwqzer aan de Nutsfschool ie Brede echter zonder resultaat: mgaheerIHenstfidt bleef in Schoonhoven, well slechts voor één maand als secondant interne, maar toch nog een kwart eeuw als hooggeacht en algemeen bemind onderwqzer. Het zal dezen dag niet aan bewqzea van sympathie ontbreken en ook wq voegen gaarne bq de vele gelukwenechen die onze: Nog lang leve tot heil ven Schoonhovens jeugd de onderwqzer H. L. HENSTËDT! mtiElOfiDEA. Buiten verantwoorddekheui der Redactie. Medeburgers 1 Evenals op andere jtren kom ik b(f den aanvang van het nieuwe jaar tot u om de ernstige gevolgen van den drank tl eens onder het oog te breDgen. Ditmaal vraag ik uwe aandacht voor bet volgende treurige gevolg van drankmisbruik. Voor het Landgericht te Kottbas staan terecht Artur Stulljus, stationsassistent uit Spremberg, en twee wisselwachters, door wier schuld bet vreesetqke spoorwegongeluk bq Spremberg Is veroorzaakt, waarbq zeetien tuenschen het leven verloren hebben, een groot aantal gewond z|n en een stoffelgke schade van miliioenen aangericht is. Stnlijus sloeg gisteren bq bet verhoór een droevig figuur. Hq was op den dag voor het ongeluk naar Beriqn geweest en had op den terugweg geweldig gebrast, zoodat hq den volgenden dag halfbeschonken in dienst was gekomen. Toen de trein, die later met den anderen, uit de tegengestelde richting, in botsing kwam, zon vertrekken, had hq telefonisch gevraagd of de weg vr| was. Maar in plaats van te spreken met het station det volgde, had hfi, in zqne dronkenschap, aansluiting gehad met het vorige station, waar men hem antwoordde det alles in orde was. Daarop gaf h| het noodlottige sein tot vertrekken. Het mistte en dientengevolge konden de machinisten van de twee treinen elkanders locomotieven niet zien aankomen. Uit het verhoor van gisteren 20 Dec. nemen wjj een gedeelte over, ten bewjjze hoe lichtvaardig de beklaagde gehandeld heeft. De beschuldigde vertelde dat hq naar Teupitz, bq Forst, was gegaan naar den met hem bevrienden hotelhouder Kojje, om geld te leeueo. Voorzitter: Heeft hq u dat gegeven? Beklaagde: Ja. Voorz.: U moet bq die gelegenheid een groote bras- partq op touw gezet hebben? Beki.: Zoo erg was het niet. Voorz.: Nn, u moet het toch tamejqk bont gemsakt hebben, q hebt bier, wqn, cognac en ten slotte ook champagne gedronken. BekL: Het was werkelqk zoo erg niet. Wq speelden ekat om een kwart ptenuig.en ik heb alles te zemen 12 mk. aan gelag moeten betalen. Oe-reat- betaalde Kose zelf en een medespeler, genaamd Schucke. De officier toont aan dat Stuifjos nitdrukkeiqk door Schucke gewaarschuwd is dat bq moest ver trekken, als bq den volgenden middag uitgeslapen in dienst wilde komen. Stnlljua antwoordde dat Schucke maar voor moest zorgen. Voorz.: Ook de I moet u herhaaldelqk, nadat de was gaan slapen, aangespoord be op te breken. Hq heeft zelfs om een uur het licht voor nw neus uitgedraeid. U hebt toen de ramen opengezet en bq het licht van den aaubrekenden dag voortgebrasL U moet zelfs nog gedronken hebben toen de dienstboden kwamen opruimen. BekL Ik had intusschen op de sofa wat geslapen. Voorz.: Dat wordt ontkend. Is het ook juist dat u nog in de gelagkamer zat, toen de waard al weer opgestaan was? Bekl.: Ja. Voorz.: En is bet ook waar dat a met hem nog gedronken hebt? Bekl.: Dat weet ik niet meer. Ik weet alleen dat ik mg met wat koffie trachtte op te fris. schen. Voorz.: U moet toch nog ver scheidene glazen bier en cognac op de valreep gedronken hebben. Bekl.Ik heb, toen Kose dit aanbood, fatsoenlhkheidshaive wat gedronken en de rest uit het raam gegooid. Voorz.: U bent nog tot lt uur bq Kose gebleven en hebt weer wqn bfi het eten gedronken. BekL: Maar een half glas moezei. Voort.Een vrouw die zag, beeft verklaard dat u wankelde en tegen haar aan Een man die in dezen toestand twee uur later dienst aan een met enkel spoor, waarlangs zomer drukte verscheidene extra Benen, sa de wteselwaehfers als voornaamste ambtenaar blindelings ge- 3mallen zqn wisaelwachters, die den hebben eigen trein op de lange levens baan in veilig spoor te leiden en te houden. En *q ouders, op u rust de plicht bovendien uw kinderen op te leiden tot bekwame wissel wachters, opdat zq later, aan zich zeiven over gelaten, niet op verkeerd spoor loopen. En welk een gevaarifiKe rol hierin de drenk speelt, leert ons de jongste crimineele statistiek over 1903. Hoort: „Ten opzichte van drankmisbruik biqkt, dat vooral veel habitueele dronkaards ge vonden werden bq misdrqven tegen ambte naren en zwaardere vorm van mishandeling en bet meest van alles bq bedelarq en land- looperq. Invloed van sterken drank tqdens het plegen van bet feit kwam eveneens bq misdrqven tegen ambtenaren en mishande ling veelvuldig voor, doch slechts zelden bq bedelarq en landlooperq. .t Bq misdrqven als diefstal enj dergelqke scbqnt habitueel drankmisbruik ,een meer belangrqkfl rol te spelen dan oogenblikkeiqke invloed vaeftalcohol, welke daarentegen meer tot miudrq«|Hi van gewelddadig en weer spannig karakter aanleiding geeft. Overigens wordt er op gewezen dat, ook afgezien van verhoudingen, onder de ver oordeelden tamelfik veel personep worden Esvonden, die onder den invloed van alcohol uutalden ea wlf» «6 »mI habilueale dronkaards, waarin een nieu%e aanwqziug ligt van den slechten invloed, die boven matig gebruik van alcohol ten opzichte der criminaliteit kan hebbën." En daarom roepen wq u ernstig toe: O wachter, gooi gauw om„den wiseel! Niet op bet Spoor der Matigheid» Dat voert naar 't Dooden-ataiion. Maar leidt den trein 1 Op de au de re tqn En voer de reizigets naar 't veilig oord, Waar lustig waait de Blauwe Vaan, Als hoopvol teekeq in den strfid. I (Q L. VINCK. Schoonhoven, f Jjo. 1906. Aan de Redactie dep Schoonh. Courant. Naar aanleiding van een bericht uit Noor- deloos, waarin mqn naam genoemé wordt, verzoek ik ubeleefd het volgend# op te *Op dl bewuste vergadering (het 4sèipeae IX Es ui* Noordeloos hetjl woord om édsi ,af- 1 dee ling „Noordeloos eh Omstreken dMHolL Maatsch. van IMndbouJr" op te "chili Ik heb die oprichting niet geanimeerd* ftoaor wel gezegd, dat hét betttuur der Afd. „Mblas- oerwaard" uiq altqd te welwillend 'peeft behandeld omm# Van de AfdeeiiAk te scheiden. 'Zoo laadde] ik aan bjj de oïdee- ling te bMfven en geddan te zien te krqgen om evenals in Alblasèbrdam en Molenaars graaf een onderafdeeliig met eigen bpituur te verwerven. Ik heb mq dan ook biet weerhouden te Zeggen,j dat een groot geheel beter groote dingen tot' stand kan brengen, al is het waar dat de afdeeiing „Alblaéser- waard" wei watuitgestrekt is en er dus hoogatwaarscbqnlqk op een volgende verga dering een voorstel tot splitsing zou komen. Uér berichtgever djs dus uiet goed ingelicht. De heele beweging is van anderen uitgegaan en ook door die pp touw gezet Met dankzeggihÉ voor de opname. Uw, dw. dr. Goudriaas. A. KARS. VERVOLG DER NIEUWSTIJDINGEN- De kolonel J. J. Berkhout be noemd tot kommandant van het 3e reg- vesting-art., komt te Gorinchem in garnizoen. Met ingang van 1 Februari 1906 is de klerk der posteren en telegrafie le klasse A. J. Liudt overgeplaatst van Rotter dam (telegraafkantoor) naar Gouda. Het te dragen gedeelte van het aandeel der provincie Zuid-Uoilaod in de te laveren manschappen voor de lichting der Nationale Militie van 1906, alsmede d$ daar van ter volledige eu tot korte oefening in te ïqven gedeelte, is voor de navolgende gemeenten bepaald als volgt: Aand. Voor Voor inde voli. korte licht. oef. oef. Woerden 15 10 5 Waarder met Rietveld sa Barwoulawaarder 6 4 2 Bodegraven 14 10 4 Papekop en Langeruige- weide Hekendorp Oudewater Reeuwqk Gouda Haastrecht en Vlist Stolwqk Krimpen s/d IJsel Ouderkerk a/d Usel 4 I 9 13 71 9 9 II 12 Gouderak en Berkenwoude 11 Moordrecht SchoonUoven Bergambacht Ammerstol Lekkerkerk Krimpen a/d Lek Zevenhuizen Waddings veen Nieuwer kerk s/d IJsel Capelle a/d IJsel V tanen Everdingen en Hagestein Nieuw laud en Leerbroek Meerkerk Ameide en Tienhoven Lekamond en Hei- en Boeicop Gorinchem Ar kei Leerdam 7 9 11 3 11 6 11 10 4 3 4 7 29 3 16 1 1 1 1 3 4 11 3 3 3 4 3 3 4 5 1 4 3 3 4 2 5 4 2 1 2 1 3 12 1 7 1 1 1 10 4 6 Noordeloos Hoornaar en Hoog-Blokland 4 3 Sliedrecht 34 24 Gieeendam 13 9 Hardingsveld 20 14 Gieeen-Nieuwk. met Schel- luinen en Peursum 4 3 1 Groot-Ammers 9 6 3 Longerak en Nieuwpoort 6 3 2 Ottoiand en Goudriaan 2 11 Albiasserdam 16 11 5 Oud-Aiblas 4 3 1 Nieuw-Lekkerland 11 8 3 Streefkerk 9 6 3 Brandwqk en Bleekens- graaf c.a. 4 3 1 Molenaarsgraaf en Wqn- gaarden 8 2 1 Papendrecht 10 7 3 Ridderkerk 31 21 9 De herqk der maten en gewich ten in het jaar 1907 is voor onderstaande (•meenten der provincie Utrecht bepaald ola volgt: Kamerik Donderdag 7 Maart; Zegveld **«*<iag 11 Maart; Linschoten en Snelre- waard Dinsdag II Maart; Montfoort en Wil- leakop Woensdag en Donderdag 13 en 14 Maart; IJ seist ew Maandag en Dinsdag 18 en 19 Maart; Benschop Woensdag 20 Maart; Potobroak en Hoenkoop Woensdag 20 Maart; Loplkf Jaarsveld en WiUige-Langerak Maan* dag en Dinsdag 25 en 26 MaartVreeswfik Woensdag en Donderdag 27 en 28 Maart; Jutpbaas Woensdag 3 April. Albiasserdam» 2 Jan. Door het be stuur van het waterschap „de Neder waard" is hier Donderdag j.l. aanbesteed het onder houd voor vqf jaren van: lo. molens; in8chrqvers: J. Briedé, Streefkerk, f949; A. C. van der Perk, alhier, f 945; M. v. d. Plaat, alhier, f 933. 2o. bruggen; A. C. v. d. Perk, albier, f 315; M. v. d. Plaat, alhier, f 309; J. Nqhof, Oud-Alblas, f 305; J. T. v. Rqnsbergen, Oud-Alblas f297. 3o. rqs- en aardewerken; J. W. van Wfioen, Sliedrecht, f 466; Jan pqi, alhier, f 426; D. Visser, Sliedrecht, f 416; W. 't Hoen, alhier, f 395. De sommen zqn gerekend per jaar. Aan de laagste inschrq vers zqn de werken gegund. Albiasserdam, 2 Jan. Zaterdag 30 Dec. j.l. besteedden Burg. en Wetb. de werken der werken der gemeente over 1206 uit. Minsten inBchrqvers, aan wien het werk gegund werd, waren voor perc. I (metselwerk) M. de Kloe f 690, perc. II (timmerwerk) J. A. y- d- Perk f 393,93, perc. III (schilderwerk) G. Wildschut f438,fiO. De begooting was perc. f 700, perc. III f 600 perc. III f 600. Voor de levering van steenkolen was de minste inschrq ver W. Vermeulen voor84i/j 1 pér H.L., voor petroleum M. vin voor fl1/» cent per L. en mej. de L. Punt Ook voor 7tyi cent per L. Afcn elk zal de helft opgedragen worden. 'Oidérkerk a/d Usel, 2 Jan.' pe Nieuwjaars commissie, bestaande nit acht O ea vier plaatsvervangende leden, over wöken der gemeente verdeeld, heeft vórige week eene inzameling gehouden van gelden, ten einde in staat te zqn de behoeftigen eene Nieuwjaarsgave uit te reikeh. Die iuzaiheling heeft opgebracht f 36L90, tegen f 372,15 in 't vorige jaar, en zal ongeveer 110 gezinnen ten goede komen, die thans, in den ingevallen strengen winter, eene handreiking zqp goed gebruiken kunnen. Aan de commissie zq dank gebracht voor bane uitnemende zorgen, ten bate onzer behbeftigen, en' aan de ingezetenen, voor buijne vriendetqka medewerking tot dit e 4 Door dbb burgemeester is op 17 dezer eenb klachten gediend bq de Directie van de 'Maatschappq tot Exploitatie der Staat» spoorwegen, wegens grove Oalatigheid vafi het treinpersoneel op 26 December jL, waaraan het te wijten schqnt, dat 20 passa giers van de halte albier niet werden op genomen in den ochtendtrein naar Rotterdam 7.80, niettegenstaande daarin voldoende was. Een feit als dit zal wel met voorkomen. Van de halte wordt steeds teer gebruik gemaakt. 'Oa4«w»l«r, 2 Jan. JL Vrqdag ont-< |tond er, vermoedeiqk door het omvallen van een petroleümiamp, eén begin van .hrand op de bovenverdieping van den heer 'ja. J. S„ manufacturer in de Leeuwerik- jtraat alhier. Door spoedig toegeschoten hulp slaagde men er in den brand met miners water te blusschen, zoodat de brandspuit niet behoefd!* uit te rukken. De schade wordt door assurantie gedekt. Bq het op Oudejaarsavond veriaten van de Gereformeerde Kerk, had iemand het ongeluk tegen een der petroleumlampen op de galerq bq het orgel te stooten, waardoor de lamp naar beneden viel en de petroleum op een paar kerkgangers onder erecht kwam. De zoon van G. D. te Wilieskop kreeg eeuig glaswerk op zqn oor, waarvoor h# zich nog onder genees kundige behandeling moest stellen. BldMerkerk, 1 Jan. M»j- A. Pikaar te Rotterdam is benoemd lot onderwqzeres aan de Christeiqke scnool albier. Waddings veen, 2 Jan. Tot onder wqzer aan de Cbr. school alhier is benoemd de heer J. Noorlander te Ouddorp. Zevenhalxem, 2 Jan. Zaterdag-avond omstreeks 6 uur ontstond er brand in de bouwmanswoning van den landbouwer D. Sol Pt De woning met aangrenzende stal len voor koeien en paarden, benevens dorschvloer, werd geheel een prooi der vlammen. Het vee kon gered worden, de inboedel niet. Assurantie dekt de schade. De oorzaak van den brand ia onbekend. meer vi VISSCilERU-BERlCHTEN. Achteruitgang der ZaluavlsacherU. Dit jaar werden aan 't Kraliugache Veer ter markt aangevoerd: 3836 winter zalmen, 12.485 zomerzalmen, 7u8i St. Jakobszalmen, 23 Franscbe zalmen en 30 Noorscbe zalmen, totaal 23 456 stuks. In 1904 werden aange voerd 11.088 winter-, 5867 zomer-, 4218 St. Jacobs- en 8 Franse he zalmen, totaal 21.191 «taks. In de laatste 25 jaren was de aanvoer aldus la 1881 44 430 z. In 1894 57 321 z. 1881 55 U79 1895 48 486 1883 78.609 1896 49308 1884 91116 1897 39 696 1885 104.411 1898 41.610 1886 84130 1899 26 785 1887 84 609 1900 21.463 1888 68 048 1901 26.709 1889 56 144 1901 29.389 1890 34 556 1903 26994 1891 46 *31 1904 21.191 1892 66 165 1905 23.456 1893 76.276 *Tl«nh«veu, 2 Jan. Ia de vorige week zqn op de zalmzegenviaacher j alhier 3 zalmeu gevangen. MARKTBERICHTEN. Otrlacheu1 Jan. Aangevoerd 114 runderen, 7 nuchtere kalveren, 2 vette varkens en 36 biggen» Prqzen: zware kalfkoeien t 180 a 260, kal/vaarzen f 140 a 200, melkkoeien f 170 a 210, li/i -jarige ossen f a guiste vaarzen f 90 a 120, pinken f a graskalveren f 30 a 60. nuchtere kalveren f 10 16. Vette varkens 14 a 27 ct. per J/i kilo, biggen f 6 a it. lUUertaia2 Jan. Aangevoerd 56 paarden, 816 magere en 505 vette runderen, 242 vette, 87 nuchtere en graskalveren, 326 varkens. Koeien en ossen 24 tot 3d ct., kalveren 40 tot 50 c. per Va kilo. BDBGEBUJKE STAND, belieaubtven. Van 30 Dec.—2 Jan. Geboren: Hinne, d. van D. Zqtstra en A. Hoogenberg. Overleden: G. Ponsioen, oud 76 j., weduwe van L. Okhuqzep. Alblaooerdau. Van 21—28 Dec. Geboren: Janna, d. van M. Mourik en N. Smaling. Ouderkerk a d IJ. Van 1—31 Dec. Geboren: Cornelia, z. van M. Heuvelman en A. Ponse. Marngje, d. van G. de Jong en D. Verkerk. Maria, d. van E. Geneugeiqk en M. Speksnqder. Inge, z. van D. van Rqawqk en M. van Dam. Getrouwd: K. van Vliet en Chr. Goudriaan. W. Heuvelman en C. Nobel. S. Bos en J. Heu volman. M. P. Melgeri en L Heuvelman. Overleden: A. de Jong, oud 3 m. A. Trouwborst, oud 70 j., echtgenoot van J. van Herk. RECLAME. De neusbloedingen. Het is een slecht teeken dikwqis uit den neus te bloeden. Alle persoDeu, die uit den neus bloeden, rqn bepaald verzwakt, ïqden aan bloedarmoede, pn de behandeling der Pink Pillen, die de bloedarmoede ge neest, is voor hen noodig. Waarom hebben zekere personen vaak neusbloedingen en anderen nooit? Omdat de een zwak en de ander sterk is. Bq de zwakke personen doet zich de zwakte niet alleen op het geheele spierstelsel ge voelen, maar op het geheele lichaamsgestel. Bq de iqders aan bloedarmoede verzwakken dan ook de kleine tuben, de kleine bloed vaten waarin het bloed circuleert, zoodat zq bqna barsten onder den invloed van de geringste krachtsiD8panning; hg het neus snuiten bq voorbeeld ©f Zelfs bij eenigen bloedaandrang. Men stopttfezeNeusbloedingen wel, maar als men den algemeenen toestand niet geneest, als men het geheele lichaams gestel niet versterkt, zullen de neusbloedingen zich bq de geringste krachtsinspanning op nienw voordoen. Jiifft. Van Dhie de Jager (volgens portret). Mejuffrouw Van Drie de Jager, wonende BinkojMteg te Aopersfoort, bloedde zeer dikwMh nit den neus, en was bqgevolg lijdende 'aan bloedarmoede; de Pink Pillen hebbeuihaar genezen. „Mtftfe dochter, 23 jaar oud," zoo schrqft ons Mej. Van Drie de Jager, „was sedert eenigen tqd erg iqdende aan bloedarmoede. Ieder Joogenblik bloedde zq uit den neus; dikwqia was zq duizelig, zq at niet meer, vertóêrde moeieifijc de spqzen en Was erg zwak. Wq hebben dp hulp der Pink Pillen in geroepen en de uitkomst is uitstekend ge weest. Thans is zq hoogst welvarend; zq is zeer sterk en kan haar werk verrichten." De Pink Pillen zqn onovertreff iqk tegen bloedarmoede, bleekzucht, neurasthenie, al- gemeene zwakte, maagpqoeu, rheumatiek, schele hoofdpqnen, zenuwpqnen. Prqa f 1,75 de doos, f 9,— per 6 doozen. Verkrijgbaar bjj Snajuhè, Steiger 27, Rot terdam, hoofd-qepóthouder voor Nederland en ^ApoUieken. Franco toezending tegen Ook echt verkrqgbaar voor Schoonhoven en omstreken b# A. N. van Zessen, Drogist. jH Deu lStleu Jauuari a. s. hopen H MEINDERT VAN DULST w en m AALTJE VONK te Streefkerk hunne w Hun dankbare Zwager en Zuster, j m G. GOUDRIAAN. jH A. GOUDRIAAN—van Dulst. j|[ Krimpen a/d Lek, 2 Jan. 1906. Getrouwd: JOHANNES HERMANUS STEUR eu ADRIAANTJE STUURMAN Pd., die, mede Damens wederzqdsche Familie, huu harteiqken dank betuigen voor de be langstelling, by bun Huwelqk ondervonden. Krimpen a/d IJsel, 29 Dec. 1905. Heden overleed zacht en kalm, na eene kortstondige ongesteldheidonze innig geliefde Vader, Behuwd- en Groot vader WILLEK BADDEK, in den ouderdom van 81 jaren en 8 maanden. Uit aller naam, J. RADDER. Gouderak, 30 Dec. 1905. Heden overleed, lot onze diepe droef heid, na eeue kortstondige ziekte, ge sterkt met de genademiddelen onzer Moeder de H. Kerk, zacht en Kalm, onze innig geliefde Moeder GIJSBEBTA PONSIOEN, Weduwe van Lkonardus Okhuijzkn, in den ouderdom van 76 jaren. H. J. D. OKHUIJZEN, O. P., Miss. Apost. M. J. STEKELENBURG. M. J. STEKELENBURG Okhuuzen en Kinderen. Th. M. J. OKHUIJZEN. Schoonhoven, 1 Januari 1906. Met wederkeerige gelukwenechen betuig ik mqn vriendelqken dank aan allen, die ons bq do wisseling des jaars hunne be langstelling bewezen. L. AKKERHUIJS JEt. Schoonhoven, 2 Jan. 1906, Met wederkeerigen gelukwensch voor het ingetreden jaar betuigen de Heer en Mevrouw DETERDING harteiqken dank voor de hun betoonde belangstelling. Haastrecht, Januari 1906. De Ondergeteekende betuigt, met weder keerige wenschen, haren dank aan allen, voor hunne wenschen voor 1906. Mej. G. C. M. DROST. Staatrecht, I Jan. 1906. f Met harteiqke geluk wenschen voor 1906, betuigt de Ondergetekende zqn dank voor de hem betoonde bt langstelling. Dr GALLANDAT HUET. Schoonho ven. De Heer en Mevrouw GORTERPrior. Ouderkerk a/d IJssel, 1 Jan. 1906. m. ie. g. Ondergeteekende betuigt hiermede, met wederkeerige gelukwenechenzqn harte- iqkfln dank voor de felicitaties op 1 Ja nuari ontvangen. Dr. K. E. DE JONG. Schoonhoven, 1 Jan. 1906. Met wederkeerigen heilwenscb betuigt Ondergeteekende zqn harteiqken dank voor de vele blqken van belangstelling, zoowel van hier als van elders ontvangen. A. W. LAZONDER. Schoonhoven, 3 Januari 1906. De Familie VAN NOOTEN betuigtmet wederkeerigen heilwenschharen daDk voor de betoonde belangstelling bq de wisseling des jaars. Schoonhoven, 3 Januari 1906. Dank voor de beleefdheidsbetuigingen op Nieuwjaarsdag. VAN SLOTEN. Schoonhoven, 2 Jan. 1906. Notaris TEIJINCK dankt voor de bewqzen van belangstelling, op 1 Januari ontvangen, en biedt wederkeerig de zqne aan. Schoonhoven, 2 Jan. 1906. De Burgemeester der Gemeente Albias serdam betuigt, met wederkeerigen heil wenscb, zijnen harteiqken dank voor de talrqke blqken van,, belangstelling, bq den aanvang van 1906 ondervonden. V. H. DE VILLENEUVE. Albiasserdam, 2 Januari (906. Mqn Vrienden, die ik achterliet Te Bergambacht en Omstreken, Schoon mqn oog U thans niet ziet En mqn puond U niet kan spreken Ik wensch U allen toch voorwaar Een recht gezegend Nieuwe jaar. T. J. DEELEN en Ecbtgenoote, Vleeschhouwerq. Albiasserdam, 1 Jan. 1906. J. VAN DELFT, Mr. Metselaar, p. f. I Haastrecht. Wq wenschen onze geachte Clifinteele, Vrienden en Begunstigers eon voorspoedig Nieuwjaar. G. v. d. GRAAF en Echtgenoote. Lekkerkerk, 1 Januari 1906. J. A. DE HEER, J. E. DE HEER—Meulbman. Onze beste wenschen bq de wisseliDg les jaars. Schiedam, 1 Januari 1906. Hartciqken gelukwensch aan zqn Clifinteele en Begunstigers. P. DE JAGER. Lekkerkerk. 1 Januari 1906. B. A. NOBEL en Zoon, in Steenkolen. r. f. Krimpen a/d Lek, 1 Jan. 1906. De Familie G. SPERNA WEILAND, Mr. Smid. Schoonhoven. p. f. Ondergeteekende wenscht al zqn Vrienden, Bekenden en Begunstigers een gelukkig Nieuwjaar en biqft zich steeds aanbevelen voor bet plaatsen vso alle mogeiqke MUZIEK- en SIGAREN-AUTOMATEN. Aanbevelend, H. G. VAN DER WOLF, Café „L'espérance", Boelekade 216, Gouda. Dageiqks Muziek met groot Orchestrion. Een flink BOERENARBEIDER, goed kun nende melken, P. G,, kan tegen Maart a. s. geplaatst worden bq J. VAN DEN BERG, Prins- Alexanderpolder, Capelle a/d IJsel.. DIT DE HAND TE HOOP: met en zonder kap en regenscherm, waarvan een soo goed als nienw. Br. fr., lett. B, Boekb. VAN WIJNGAARDEN. Sliedrecht. Ondergeteekende bericht, dat hq zqn zaken in en om Gaada met ingang van 1 Jannari 1906 heeft overgedaan aan zqn beide Zoons, en wel wat betreft de aan zfin zoon, den Heer HENDRIK JAN NEDERHORST Juniofr, en de ie Stelwl)her*lDl* aan zqn zoon, den Heer GERARD JAN NEDERHORST. Ooder dankzegging voor het genoten ver trouwen. bevieit bq zqn opvolgers ten zeerste aan. De nog loopende overeenkomsten en aan- "mgen zullen d< afgewikkeld. biedini i door Ondergeteekende wor- Gwnda, 31 December 1905. Onder referte aan bovenstaand beveelt Ondergeteekende zich ten zeerste aan. Gouda, 31 December 1905. Onder referte aan bovenstaand beveelt Oadergeteekende zich ten zeerste aan. TUdena mijne afwezigheid aal de Heer H. DE WIT den Hout handel en de Stoomzagerij voor mü Doorn, 31 December 1905. Ondergeteekende bericht, dat hg de van C. HOOGENDOORN te Polabrook beeft overgenomen, ho >pt in de gemeenten Polsbroek en Tlfwt het vertrouwen waardig te maken en is vanaf8Xanuarla.z. te spreken bq den Heer A, NIEREMEIJER te Polabroek. Met beleefde aanbeveling, Afd. „JOZEF" te hcheenbeven van het Ned. Jengel inga verbend. met vrijen teegang in het Kerkgebouw der NED. HERVORMDE GEMEENTE te op Denderdag 4 Jannari 1000, 's avonds 8 uur. SPREKER: de Heer Lid van de Tweede Kamer der St.-Generaal. Onderwerp: IJS EN WEDER DIENENDE: veer MANNEN, PRIJZEN: Inleggeld f O.flO. Aangifte bq JOH. SCHOUTEN te Pela- J1, 's middags 1 uur. voor Manneiqke Ingezetenen uit Pelabreek en Bemehap, PRIJZEN: Inleggeld f 0,5ö. Aangifte bq JOH. SCHOUTEN,'a middags 1 uur. N.B. Belde HardrJJderUen epge- lnlaterd deer Muziek. HET BESTUUR. 4 zooals die wq vroeger gewend waren. Iets booger in prqs dan de gewone merken, doch enerna geed- keeper in gebruik, zqu Verkrqgbaar bq Filiaal Kerkbuurt, Sliedrecht., Agent veer Melenaaragraaf en Oinatrekea L. MOLENAAR. f 40,—, QO,fr. n. stat.id. kapok f 04,—, 27,00, 82,00, 40,—. Zending rembeurs. Vrtf zicht. een uitstekend veedingzmlddel voor kinderen van eiken leeftqd, ia om zqne licht- verteerbaarheid ook zeer aan te bevelen voor lqders aan maag en ingewanden. Door H.H. Doctoren aanbevolen. wordt verkocht in pakjes van f 0,80 en t 0,10, voorzien van gedeponeerd fabrieksmerk en controle garantie-zegel.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 2